ACTA VAN DE SYNODE VAN NOORDWIJK II ( ) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTA VAN DE SYNODE VAN NOORDWIJK II (2012-2014) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND"

Transcriptie

1 ACTA VAN DE SYNODE VAN NOORDWIJK II ( ) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND Voorwoord De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland mochten hun zesde synode afsluiten in april Evenals in 2008 werd de synode samengeroepen door de kerk van Noordwijk e.o. De jaren waren opnieuw jaren waarin diverse opmerkelijke ontwikkelingen plaatsvonden. Ds K.Snijder werd bevestigd als predikant van de kerk van Harkema, Ds van Harten-Tip als predikant van de kerk van Assen en Br A.C.R. van Dorp werd predikant in opleiding te Garderen. Een van de belangrijke besluiten betrof de relatie met Israël. Opnieuw was de periode van de synode van Noordwijk II er één die stemt tot dank aan de Here van de Kerk. Behalve de Acta zijn in deze uitgave ook de persberichten, besluitenlijsten, vastgestelde liturgische formulieren, het Rapport inzake het onderzoek naar het Nieuwe Liedboek en de associatieovereenkomst met het Centrum voor Israëlstudies opgenomen. Smilde, oktober 2014 Ds A.van Harten-Tip, actuarius Inhoudsopgave: Notulen: p.2 Bijlagen Persberichten p.30 Besluitenlijsten p.33 Formulier voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk p.36 Formulier voor de bevestiging van Dienaren des Woords p.39 Rapport van de commissie Formulieren inzake het onderzoek naar het Nieuwe Liedboek p.42 Associatieovereenkomst vgkn met het CIS p.66 1

2 ACTA van de SYNODE van NOORDWIJK II van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, Zitting van de synode op zaterdag 6 oktober 2012 te Noordwijk 1. Opening Namens de samenroepende kerk van Noordwijk heet Ds J.Maliepaard afgevaardigden en gasten welkom. Hij leest Handelingen 15:1-21. Joodse christenen eisten dat christenen uit de heidenen besneden werden; anders zouden zij niet behouden worden. Ook nu kunnen mensen de indruk krijgen dat zij aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, vóór hun geloof goed is. Maar alleen de weg van Christus, de weg van genade, is de weg tot het heil. Het geloof in Hem reinigt de harten; wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Paulus, Barnabas en Petrus vertellen ter synode over de grote werken Gods. Zo mag ook de huidige synode ter bemoediging zijn. De aanwezigen zingen Gez.291:1,2 (Nooit kan t geloof te veel verwachten). Vervolgens houdt Ds Maliepaard het: 2. Appèl nominaal Aanwezig zijn: -van de kerk van Assen e.o.: Brs A.van Tuyl en G.van der Mijde (ouderlingen) en F.Vonck (diaken); -van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie: Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren; Brs O. Oevering en F.de Bruin (ouderlingen); -van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen: Ds K.J.Bij leveld; Brs O van der Wijk en J.Rienstra (ouderlingen); -van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude: Ds B.Bloemendal; Zr J.Hoekstra-Plat en Br J.van der Meer (ouderlingen); -van de kerk van Garderen: Brs P.Klop en E.van der Beek (ouderlingen); -van de kerk van Harkema: Br H.van der Woude en Zr Sj.van Dellen-van der Werf (ouderlingen) en Br W.Pera (diaken); -van de kerk van Noordwolde: Brs L.Mulder en E.Klop (ouderlingen); -van de kerk van Noordwijk: Ds J.Maliepaard; Brs.A.Houwaart (ouderling) en E.J.Tinga (diaken). Er is sprake van een wettige vertegenwoordiging. De afgevaardigden en aanwezigen zingen staande de Geloofsbelijdenis om uitdrukking te geven aan het geloof waarin zij staan. Ds Maliepaard gaat voor in lofprijzing, dankgebed en voorbede. Hierna leidt hij de 3. Verkiezing moderamen en afscheid moderamen De kiescommissie bestaat uit Br en Zr Houwaart en Br Tinga. De praeses van de vorige synode, Ds K.J.Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen, is herkiesbaar. Er worden 22 stemmen uitgebracht: 21 op Ds Bijleveld en één op Br E.Klop van Noordwolde. Ds Bijleveld is verkozen een aanvaardt de benoeming. De scriba van de vorige synode, Br B.Postma van Noordwolde, is niet herkiesbaar. Er wordt een vrije stemming uit de afgevaardigden gehouden. Eén stem is ongeldig, Ds Sytsma-van Oeveren, Zr Hoekstra en de broeders De Bruin, Van de Beek, P.Klop en Van de Mijde krijgen allen één stem. Ds Bloemendal krijgt twee stemmen, de broeders O.van der Wijk, J.Rienstra en E.Klop drie, Ds Maliepaard vier: er is geen meerderheid van stemmen. Daarom volgt een tweede vrije verkiezing, waarbij Br v.d.wijk drie stemmen krijgt, Br Rienstra vier, Br E.Klop zeven en Ds Maliepaard acht: opnieuw geen meerderheid. Bij de derde stemming krijgt Br E.Klop twaalf stemmen en Ds Maliepaard tien. Br Klop vindt zijn verkiezing eervol, maar voelt zich onbekwaam. Daaarom volgt een vierde, vrije, stemming. Br Rienstra krijgt negen stemmen, Ds Maliepaard dertien. Ds Maliepaard is verkozen en aanvaardt zijn benoeming. 2

3 De assessor van de vorige synode, Br O.Oevering van Boelenslaan, is herkiesbaar. Hij krijgt twintig stemmen, Br Rienstra twee. Br Oevering is verkozen en aanvaardt zijn benoeming. De quaestor van de vorige synode, Br G.H.Bakker van Garderen, is niet weer benoembaar. Omdat er geen voordracht is voor een opvolger, is een probleem ontstaan. Er wordt een dringend appèl op de kerken gedaan om een quaestor te zoeken. De actuarius van de vorige synode, Ds A.van Harten-Tip te Smilde, is opnieuw benoembaar. Er zijn geen voordrachten voor deze functie. Daarom wordt zij herbenoemd. Hierna draagt Ds Maliepaard het voorzitterschap over aan Ds Bijleveld. Deze dankt de vergadering voor het vertrouwen. Aangezien het moderamen een quaestor ontbeert stelt hij voor dat het moderamen Zr Rienstra uit Boornbergum-Kortehemmen vraagt om deze taak op zich te nemen, terwijl aan Br Bakker wordt gevraagd of hij de lopende zaken wil behartigen, zonder de vergaderingen van synode of moderamen bij te moeten wonen. De afgevaardigden gaan hiermee akkoord. Hierna vraagt hij de actuarius om de afgetreden scriba toe te spreken. Zij dankt Br Postma voor de zes jaren waarin hij zich zorgvuldig en enthousiast inzette voor zijn taak en voor de prettige samenwerking. Ook wenst zij hem namens de synode de Zegen van de HERE, ook voor zijn voorgenomen huwelijk. De praeses spreekt Br Bakker toe. Met grote waardering memoreert hij het ontzag voor de HERE en de liefde voor Zijn kerk, die de drijfveer waren voor diens inzet. Hij deed veel voor de kerken en hij wordt node gemist. Ds Bijleveld wenst hem met vrouw, kinderen en kleinkinderen goede jaren. Dr M.Kuiper te Twijzel zendt de synode zijn groet en Zegenwens. 4. Vaststelling van de agenda Agendapunt 15 zal worden behandeld na 13. Een vraag van de kerk van Frieschepalen- Siegerswoude over de Lukasontvanger wordt toegevoegd als punt 10 c. 5. Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d Deze notulen worden met een kleine wijziging vastgesteld. 6. Zaken n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder: a. Adviezen archiefbeheer: De actuarius heeft hierover een notitie gemaakt, die aan de kerken wordt meegegeven. Desgewenst wordt deze op de agenda van de volgende vergadering geplaats. De kerk van Frieschepalen heeft een archivaris; mogelijk heeft deze aanvullingen. b. Jaarboekje 2012: De actuarius hoopt dit op korte termijn gereed te hebben. c. Acta : Deze verschijnen naar verwacht in november d. vgkookboek; presentatie aanvulling: Br Bakker drukte een aanvulling op het vgkookboek. De kosten zijn 2,50, de opbrengst voor steun een student aan de FaTEB. e. kerkvisitatie (verslag): er zijn geen verslagen. f. consulent vgkgarderen: Ds van Harten-Tip wordt als consulent voor Garderen benoemd. g. besluitenlijst: De kerk van Garderen geeft de nieuwe gegevens voor het Jaarboekje door. h. vgkatern: Br Bakker vervaardigde een vgkatern met de tot nu toe vastgestelde liturgische formulieren, bedoeld voor op de kansels. 7. Instructies uit de kerken De instructie van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen wordt in comité behandeld. a. De kerk van Frieschepalen-Siegerswoude vraagt, in verband met de groeiende contacten met de plaatselijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt: Wat zijn uw bevindingen over deze toenadering? Wat zou u doen als u in onze situatie zou zijn? Is het verstandig om als vgkn op landelijk niveau contact te zoeken met de GKV, en zo ja wanneer? De afgevaardigden menen dat men plaatselijk moet afwegen wat mogelijk is; de gemeente moet erbij betrokken worden. Plaatselijke situaties en kerken zijn verschillend; daarom moet men voorzichtig zijn op landelijk niveau. De eigen koers moet niet worden opgeven ter wille van de 3

4 oecumene. De contacten in Frieschepalen-Siegerswoude zijn nog pril, maar men hoopt en bidt dat dit mag groeien. Dan kan een plaatselijke situatie gaan wringen met landelijke afspraken. Dit zal ook bij de GKv het geval zijn. Ook dit moet plaatselijk worden besproken. De kerk van Frieschepalen-Siegerswoude houdt de synode op de hoogte. In Harkema groeit het contact met de PKN. Er zal een gezamenlijke commissie worden ingesteld met een onafhankelijke voorzitter, maar dit gaat niet gemakkelijk. b. De kerk van Boelenslaan: De kerkeraad van de vgkn te Boelenslaan vraagt aan de synode advies aangaande de vraag: In hoeverre erkent de vgkn de volwassendoop van iemand die zich bij de gemeente wil aansluiten; moet deze persoon ingeschreven worden als dooplid en moet er alsnog eventueel belijdenis gedaan worden, of mag de volwassendoop ook als zijnde belijdenis worden aangemerkt (zoals gebruikelijk is in de gemeente van waaruit deze persoon komt). De uitvoeringsbepaling bij Art.54.2 van de Kerkorde laat ruimte voor het inschrijven van zo n persoon als belijdend lid, met twee kanttekeningen. Het gaat hier niet om een gemeentelid dat elders de volwassendoop ontvangt en dit wil laten aanmerken als het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis in de vgkn. Ook moet met iemand die overkomt worden gesproken of deze de belijdenis onderschrijft op dezelfde manier als dit van anderen die belijdenis afleggen van hun geloof wordt gevraagd. Dit gesprek kan worden gevoerd met de predikant of (een delegatie van) de kerkenraad. De kerkenraad doet afkondiging van een positief resultaat en de beslissing om deze persoon toe te laten als belijdend lid. c. De kerk van Noordwijk vraagt of men weer in aanmerking kan komen voor ondersteuning van de activiteit zingen naar de zondag (evangelisatie), voor het komende jaar of gedurende de volgende zitting van de Synode. De oud-quaestor had mandaat om voor het afgelopen seizoen deze kosten te vergoeden. Er komen per avond bezoekers, een groot aantal voor een zeer kleine kerk. Het is dus terecht om dit als Evangelisatie te bestempelen. De kerken hebben hiervoor nog een potje. De kosten zullen ongeveer 2000,- bedragen. Dergelijke beslissingen worden eerst in de financiële commissie besproken. Het moderamen zal deze commissie om advies vragen. Br Houwaart verwoordt de dank van de kerk van Noordwijk en meldt dat ook via internet velen meeluisteren. Hierna vraagt de praeses om een zegen over de maaltijd. Afgevaardigden en gasten genieten van een goed verzorgde lunch, aangeboden door de kerk van Noordwijk. Na een comitévergadering dankt de praeses voor de maaltijd en vraagt Gods Zegen over het vervolg van de vergadering. 8. Ingekomen en uitgegane post a. Jaarboekje Hersteld Hervormde Kerk; b. Uitnodiging ontmoetingsdag Hersteld Apostolische Zendingskerk; c. Uitnodiging uitzendingsdienst Ds en Mevr. Brons naar Israël; d. Uitnodiging bevestiging en intrede Ds Maliepaard te Noordwijk; e. Evangelisatieuitgave HSV: deze bevat Genesis, Psalmen en het complete Nieuwe Testament en is te bestellen voor 1,60 per exemplaar bij Jongbloed b.v., t.a.v. dhr Aangeenbrug, Postbus 484, 8440 AL Heerenveen; f. SGJmaGEZINe: is al verspreid binnen de kerken; g. Uitnodiging symposium t.g.v. 100 jaar Chr.Blindenbibliotheek; h. Jaarverslag en Jaarrekening Centrum voor Israëlstudies (CIS); i. Vooraankondiging Zondag voor de Gezondheidszorg van HCF Nederland: Ds Maliepaard deelt hiervoor informatiepakketten uit; j. Mededeling van de Koninklijke Bibliotheek dat de informatie van regelmatig wordt opgeslagen als zijnde nuttige informatie. 4

5 9. (Her-)benoeming deputaten, commissies en kerkvisitatoren Er wordt besloten dat er een evenwichtiger indeling voor de kerkvisitatoren wordt gemaakt. Voor classis Noord worden benoemd: Ds Sytsma-van Oeveren en Br Rienstra; voor classis Midden/West: Ds Bijleveld en Zr van Dellen-v.d.Werf. Deputaten ad examina: Br Mulder treedt af; de vgkassen zoekt een opvolger. Br Beimers, Ds van Harten-Tip; Br Hoekstra en Ds Sijtsma-van Oeveren worden herbenoemd. Zendingsdeputaten: Br B. Postma en Br R.Caudron worden herbenoemd. Nieuw benoemd wordt Br A.de Hoek (B laan). Er zijn nog enkele vacatures. Deputaten voor de Media: Br G.H.Bakker en Ds van Harten-Tip worden herbenoemd. Er is een vacature. Commissie liturgische formulieren: Ds Douma-van der Molen, Ds van Harten-Tip, Br Postma en Ds Sytsma-van Oeveren worden herbenoemd, evenals Ds Maliepaard en Ds Bloemendal als contactpersonen voor het COGG; Ds Bijleveld en Br E.v.d.Beek als afgevaardigden voor het CIO; Br R.Caudron als contactpersoon diac.en zendingscie en coördinator landelijke collecten. Zr Hummel-Pijl (FrS) wordt benoemd als boekhouder; Br G.H.Bakker blijft vertegenwoordiger voor het pensioenfonds en tractementsbeheerder. De broeders H.A. van Giffen en A.Smit te Garderen worden benoemd als huisdrukkers, Br F.A.J.Douma te Leek blijft de webmaster. Voor allen is een woord van dank voor de bereidheid deze taken op zich te nemen. 10. Financiën: a. kascontrole en décharge van het gevoerde beheer tot oktober 2012: De kascontrole-commissie onderzocht het beheer tot 1 september 2012 en bevond de boekhouding in orde, zoals blijkt uit het schriftelijk verslag. Daarop krijgt de quaestor décharge van het door hem gevoerde beheer. De praeses dankt Br Bakker voor zijn grote inzet en het verrichte werk. Dit wordt onderstreept met een warm applaus van de aanwezigen. b. mededelingen van de quaestor: Er is een spaarrekening geopend. Het vermogen is ongeveer ,-, waarvan ,- voor het fonds onderling dienstbetoon. Er moet, ook met het oog op de fiscus, niet teveel geld in kas zijn: van het quotum kan meer voor externe doelen gebruikt gaan worden. Er is een nieuwe printer gekocht, die de beide oude printers vervangt. Deze printer is voor het drukwerk van alle kerken te gebruiken. c. De Lukasontvanger: Per januari 2013 stopt deze mogelijkheid voor het beluisteren van kerkdiensten. Op korte termijn zal de provider een oplossing hiervoor aanreiken. 11. Aanbevelingen m.b.t. de vraag naar wenselijkheid van een predikant in algemene dienst voor gemeenteopbouw en/of het algemene werk Br Hoekstra rapporteert over het werk van de commissie hijzelf en de broeders J.Rienstra en L.Mulder. Het werk wordt nu door de huidige actuarius, Ds van Harten-Tip, gedaan. Het is veel werk en de commissie spreekt haar waardering ervoor uit. Welke taken moeten daadwerkelijk door een predikant worden gedaan en welke kunnen door een secretarieel medewerker worden verricht? De commissie meent dat de actuarius dit zelf moet aangeven en adviseert een secretarieel medewerker toe te voegen, die in noodgevallen de actuarius kan vervangen. De huidige situatie is veel te kwetsbaar. Voor de actuarius wordt een vrijwilligers-vergoeding ( 1500,- per jaar) aanbevolen, voor de medewerker een vergoeding naar verhouding van het werk, dat maximaal mag uitgroeien tot één dag in de week. Mogelijk kunnen taken samen met andere kerken worden gedaan en kan een archivaris helpen. Na één jaar moet er een evaluatie komen; de synode stuurt het werk aan. De praeses dankt de commissie voor het heldere verhaal. Voorlopig is gefocust op het bureauwerk. Over een predikant in algemene dienst voor het toerustingswerk moet met de afzonderlijke kerken worden overlegd. De commissie wil desgevraagd helpen bij het scheiden en beperken van de taken. De synode neemt het advies van de commissie over. 5

6 12. Formulieren: Vaststelling herzien formulier kerkelijke huwelijksbevestiging Ds Sytsma-van Oeveren presenteert het rapport van de commissie, naar aanleiding van enkele reacties uit de kerken op het concept huwelijksformulier, en het aangepaste formulier. Er ontstaat een gesprek over de woorden opdragen, bevestigen en inzegenen. Het aangepaste formulier wordt volgens voorstel vastgesteld. 13. Zending Br Postma dient een voorstel voor een gewijzigde instructie voor de zendingsdeputaten in. Het bleek moeilijk om contact met Bangui te krijgen en te onderhouden. Dit leverde veel frustraties op. Ook blijken maar twee kerken zich te houden aan het landelijke collecterooster; zo verliezen de projecten hun landelijk karakter en streeft het rooster haar doel voorbij. Zending vanuit de kerken is iets anders dan projecten steunen. Daarom wordt aan de kerken gevraagd het voorstel te bespreken en zich op het zendingswerk te beraden, opdat het onderwerp in april 2013 kan worden besproken. Het Zendingsdeputaatschap moet worden aangevuld met nieuwe leden uit diverse kerken. Aldus wordt besloten. 15. Presentatie periodiek vgknieuws Br Postma heeft zijn laatste vgknieuws samengesteld. Er zijn exemplaren, ook met groot lettertype, beschikbaar voor verspreiding in de kerken. De praeses dankt hem hartelijk. 14. Oecumene, voor zover niet elders geagendeerd: a. ZvK/VKZ, waaronder radiokerkdiensten 2013: Ds van Harten-Tip vraagt voorbede voor het werk van ZvK/VKZ. Het budget is gehalveerd, het aantal fte s zal volgen. Het aantal uren zendtijd is nog wel gelijk. Wanneer geen goede en herkenbare programma s worden gemaakt, ontkent de politiek het bestaansrecht van ZvK en VKZ. Ook met het oog op de aanstaande fusie met de NCRV is het van belang om programma s te maken die kenmerkend zijn voor een omroep met een opdracht vanuit de kerken; christelijke programma s maken is niet goed genoeg. De nieuwe interim-directeur ziet dit heel scherp. Denkstof, één tot vijf minuten durende filmpjes voor jongeren, blijkt in een behoefte te voorzien (zie Op D.V.18 november 2012 wordt een radiokerkdienst vanuit Harkema uitzonden met als voorganger Ds Douma-van der Molen, op 23 juni 2013 vanuit Frieschepalen met Ds Bloemendal en op 1 december 2013 vanuit Garderen. b. COGG: Ds Maliepaard vertelt over de conferentie In 2013 bestaat het COGG 50 jaar. c. CIO: Ds Bijleveld deelt mee dat er weer praktische zaken met de overheid zijn geregeld. d. Gereformeerd Appèl: er was een landelijke gebedsbijeenkomst. e. PKN: M.b.t. de associatieovereenkomst wordt afgewacht wat de PKN hierover gaat melden. Garderen is voor deelname aan de Raad voor het Geref.Belijden. Deelname kost tijd, terwijl de vgkn weinig mensen beschikbaar hebben. Daarom wordt dit opgeschort. f. CIS: Scriba Postma en de actuarius hadden een vervolggesprek met het CIS. Zij stellen, in overleg met de directeur en bestuursleden, voor een associatieovereenkomst aan te gaan. Dit houdt in dat er binnen de vgkn een quotum wordt geheven voor het CIS en (minstens) één jaarlijkse collecte, b.v. op de Israëlzondag. De directeur kan verslag doen van de werkzaamheden, tegen kostprijs kan worden deelgenomen aan de diensten van het CIS, waaronder cursussen, en divers materiaal wordt gratis verstrekt. De synode besluit graag een associatieovereenkomst te willen aangaan, waarbij wordt opgenomen dat de partijen, wanneer zij onverhoopt uit elkaar groeien, elkaar weer los kunnen laten. Er wordt een landelijke collecte in het rooster opgenomen en een quotum, voorlopig van 0,50 per ziel, geheven. Dit quotum is onderdeel van de 10,- die was afgesproken. De actuarius geeft dit besluit door aan de directeur van het CIS, waarna het wordt besproken in het bestuur van het CIS en een datum voor ondertekening en bekendmaking wordt afgesproken. 6

7 g. CPA en TOP (Archivarissenconvent): zie de notitie van de actuarius. 16. Eventuele mededelingen: geen. 17. Rondvraag Br v.d.meer (FrS) deelt mee dat zijn kerk erg blij is met Ds Bloemendal. Hij wil de stukken voor de synode graag vóór de vergadering ontvangen. De praeses zegt toe dat in het vervolg weer zes weken tevoren documentatiemappen naar de kerken zullen worden gezonden. 18. Vaststelling datum en plaats van de volgende synodevergadering Deze zal worden gehouden op D.V zaterdag 13 april 2013 te Assen 19. Sluiting van de synodezitting door de praeses van het moderamen. De praeses is dankbaar dat de vergadering in goede harmonie mocht verlopen. Na het gezamenlijk zingen van Elb.178 ( Als ik maar weet ) gaat hij voor in gebed. Hij dankt de gastheren en -vrouwen en de kerk van Noordwijk voor de hartelijke ontvangst en de afgevaardigden en gasten voor hun aanwezigheid. Na ieder een wel thuis gewenst te hebben sluit de praeses de bijeenkomst. Zitting van de synode op zaterdag 13 april 2013 te Assen 1. Opening Namens de ontvangende kerk van Assen e.o. Oase, de jongste kerk van de vgkn, heet Br A.van Tuyl de afgevaardigden en tientallen gasten welkom. De viering van Pasen bepaalt ons bij verleden, heden en toekomst: waarheen zijn wij op weg? Gezang 172: 1 en 4 worden gezonden, waarna Br van Tuyl voorgaat in dankgebed en voorbede. Hierna leest hij Spreuken 1: 1-7 en Prediker 4:17-5:6. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. In een wereld die in brand lijkt te staan mogen de vgkn vergaderen en Gods boodschap van vrede en vergeving brengen. Wat er ook besloten wordt, Gods plan wordt uitgevoerd. De leiding van de Heilige Geest is onontbeerlijk. De kerken hebben één basis: de Heilige Schrift en de belijdenis. Daarop bouwt iedere plaatselijke kerk, zonder water bij de wijn te doen, flexibel een vrolijk gereformeerd huis, waar alle generaties een plaats hebben. Br van Tuyl stelt voor dat de afgevaardigden elkaar op de komende synodezitting deelgenoot maken van de wijze waarop iedere kerk dat doet, overeenkomst art.46 KO. De aanwezigen zingen Gez.304:1,2,3. Vervolgens constateert Br van Tuyl dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn, n.a.v. het 2. Appèl nominaal Aanwezig zijn: -van de kerk van Assen e.o.: Brs A.van Tuyl en G.van der Mijde (ouderlingen); -van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie: Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren; Brs O. Oevering en F.de Bruin (ouderlingen); -van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen: Ds K.J.Bijleveld; Brs O van der Wijk (ouderling secundus, vervanger van Br J.Rienstra, ouderling primus) en Zr A.Lont (diaken); -van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude: Ds B.Bloemendal; Zr J.Hoekstra-Plat en Br J.van der Meer (ouderlingen); -van de kerk van Garderen: Brs P.Klop en E.van der Beek (ouderlingen) en Zr. Van Hemel-van Veenhuisen (diaken); -van de kerk van Harkema: Br H.van der Woude en Zr Sj.van Dellen-van der Werf (ouderlingen primus, 7

8 en Zr A.Kooistra-Dalmolen, ouderling secundus); Br M.Schippers (diaken); -van de kerk van Noordwolde: Brs L.Mulder en E.Klop (ouderlingen); -van de kerk van Noordwijk: Ds J.Maliepaard en Br A.Houwaart (ouderling). Br van Tuyl draagt het voorzitterschap over aan de praeses, Ds K.J.Bijleveld. Deze brengt een hartelijke groet en Zegenwens van Dr M.Kuiper te Twijzel over. Aangezien er een instructie van de kerk van Boelenslaan is die betrekking heeft op de verkiezing van een nieuwe scriba, wordt deze verkiezing uitgesteld tot aan het begin van agendapunt 7. Verder wordt (4.) de agenda ongewijzigd vastgesteld. 5. Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. 6. Zaken n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder: a. Jaarboekje Zr Tj.Borger te Noordwolde heeft de redactie van het Jaarboekje overgenomen van de actuarius. De kerken hebben hierover bericht gehad. De kerken zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in mei, de laatste gegevens aan haar door te geven, opdat het Jaarboekje 2013 in juni kan verschijnen. b. Deputaat voor de Media, zendingsdeputaat. Br Kolthof te Assen is benoemd als zendingsdeputaat. Voor het overige zijn er nog vacatures. c. Steun voor de kerk van Noordwijk voor Zingen naar de Zondag. De financiële commissie adviseert steun voor het lopende seizoen. In het vervolg zal jaarlijks een begroting worden ingediend die door de financiële commissie wordt beoordeeld. De synode gaat hiermee akkoord en Br Houwaart dankt de kerken voor deze steun. d. Predikant in algemene dienst voor het toerustingswerk. De actuarius heeft ondersteuning gekregen van Zr D.Rienstra uit Boornbergum voor het bureauwerk. De vraag naar een predikant in algemene dienst heeft geen prioriteit. e. N.a.v. de besluitenlijst. Er wordt geconstateerd dat het vgkerkboek nog niet op alle kansels aanwezig is, terwijl alle kerken een exemplaar ontvingen. 7. Instructies uit de kerken Het moderamen deelde schriftelijk aan de kerken mee dat Ds Sj.Maliepaard zijn functie als scriba neerlegde. Ook is er een vacature voor quaestor. Br J.Rienstra is bereid het quaestoraat over te nemen. Br Bakker wil hem inwerken. Dit is eenvoudiger wanneer Br Rienstra meedraait in het moderamen. Dat is mogelijk wanneer hij deel uitmaakt van het moderamen, bij voorbeeld als scriba. Hij is daartoe bereid. In een instructie ( 7.c.ii) meldt de kerk van Boelenslaan het draagvlak voor het moderamen in dat geval klein te vinden en stelt voor in het huishoudelijk reglement op te nemen dat de moderamenleden uit verschillende kerken afkomstig zijn. Ook wil men niet-afgevaardigde kerkenraadsleden verkiesbaar stellen. Dezen zouden ná verkiezing (alsnog) afgevaardigde worden. Hiervoor moet Art.6 KO worden gewijzigd. Tevens wil men het moderamen uitbreiden met een stemgerechtigd lid zonder functie. De praeses memoreert dat eerder twee moderamenleden uit dezelfde kerk kwamen. De voorgestelde regel werkt niet wanneer er geen mensen uit meerdere kerken beschikbaar zijn. Ook deze keer deed alleen de kerk van Boornbergum-Kortehemmen een voordracht. Het is ongebruikelijk om moderamenleden uit niet-afgevaardigden te kiezen. Een kerk kan kandidaten vóór de verkiezing afvaardigen. De voorstellen uit de instructie worden niet door de andere kerken gesteund. In tegenstelling tot wat in de instructie wordt gesteld zijn quaestor en actuarius geen adviseurs maar ondersteuners. Na het sluiten van een synode is een moderamen slechts gerechtigd om lopende zaken af te handelen. Iedere synode kiest opnieuw een moderamen. 8

9 Br Houwaart verwoordt de inspanningsverplichting van de kerken om kandidaten te leveren. Na enig overleg wordt bij acclamatie besloten dat de assessor, Br O.Oevering, benoemd wordt als scriba en Br J.Rienstra als algemeen lid van het moderamen. De functie van assessor blijft voor deze synode vacant. Br G.H.Bakker wordt herbenoemd als quaestor. Het voorstel om over een half jaar een nieuwe quaestor en een nieuw moderamen te kiezen wordt afgewezen. a. Van de kerk van Harkema i.v.m. beroep op Ds Snijder. De praeses spreekt een woord van welkom aan Ds K.Snijder, beroepen te Harkema, en diens echtgenote. Deputaat ad examina Br D.J.Hoekstra te Frieschepalen rapporteert over het gesprek van deze deputaten met Ds Snijder. Zij adviseren de kerken hem toe te laten als predikant binnen de vgkn. De kerken van Boornbergum-Kortehemmen en Frieschepalen-Siegerswoude controleerden de stukken m.b.t. het beroep en bevonden deze in orde. De praeses concludeert dat alles in goede orde is verlopen. De afgevaardigden begroeten Ds Snijder met applaus als predikant binnen de vgkn. De bevestiging en intrede zijn op D.V. 28 april Ds Bijleveld overhandigt Ds Snijder een eigen vgkerkboek en wenst hem de Zegen van de HERE toe. Hij belooft Zr Snijder een vgkookboek, waarna blijkt dat Ds Snijder de kok in huize Snijder is. Ds Snijder dankt voor het welkom en geeft aan dat zij zich welkom voelen. b. Van de kerk van Garderen over financiële helderheid over vergoedingen voor consulenten zonder eigen gemeente. Omdat deze instructie vroegtijdig bekend was, heeft de financiële commissie hier al over gesproken. De quaestor vertelt dat de consulentenregeling gebaseerd is op predikanten met een eigen gemeente en derhalve een tractement. De financiële commissie zal deze regeling aanpassen en met een voorstel komen waarbij de landelijke kerk de eerste zes uren per week, wegens consulentstaken besteed door predikanten zonder eigen gemeente, betaalt. Ds Maliepaard stelt voor om, aangezien er ook over vrijwilligersvergoedingen is gesproken, een consulent aan te stellen als predikant in algemene dienst. Omdat dit verplichtingen meebrengt die mogelijk op de langere termijn niet zijn na te komen is hier niet voor gekozen. De praeses dankt de kerk van Garderen voor haar zorg voor degenen die werkzaan zijn in de kerken. c. Van de kerk van Boelenslaan. Punt 7 c ii is al behandeld. i) Betreft de berichtgeving rond het gesprek tussen PKN, GKv, CGK, NGK en vgkn. Is de praeses gerechtigd om op persoonlijke titel te reageren op dergelijke vragen? Aangezien het moderamen de taak heeft lopende zaken tussen de vergaderingen te behandelen, ligt dat voor de hand. Achteraf kan verantwoording worden afgelegd aan de synode. Het blijkt dat ingaan op de uitnodiging in de kerk van Boelenslaan, die de PKN verliet, onrust gaf. Mensen dachten dat de vgkn mogelijk zouden toetreden tot de PKN. Br E.Klop benadrukt dat men met de verkiezing van een voorzitter verantwoordelijkheid overdraagt en dat men altijd een gevraagd gesprek moet aangaan. Besluiten worden uiteraard door de synode genomen. De praeses deelt mee dat de meerwaarde van het gesprek lag in het feit dat GKv en NGK en onverwacht CGK- ook om de tafel zaten. Dit gesprek ziet hij niet als omstreden, omdat het in de lijn van vorige besluiten ligt. De vergadering vindt het goed dat er is ingegaan op de uitnodiging. De praeses biedt excuses aan voor het feit dat er moeite in de kerk van Boelenslaan ontstond. Br v.d.beek vindt excuses onnodig. iii) Wat is het beleid t.a.v. predikanten die zonder gemeente willen overkomen naar de vgkn? In overeenstemming met eerdere besluiten wordt verteld dat deze predikanten zelf moeten aangeven dat zij willen overkomen. Zij sluiten zich aan bij een van de kerken. De betreffende kerk vraagt de synode of dit lid als predikant mag functioneren. Dan volgt een gesprek met de deputaten ad examina; dit is geen examen. Deze regeling betreft predikanten uit de PKN die de belijdenis onderschrijven en predikanten uit CGK, GKv en NGK. Hierin zit voor de betreffende predikant een zeker risico, evenals voor wie als candidaat beroepbaar wordt gesteld, aangezien niet gegarandeerd is dat men een beroep krijgt. Diversen voerden eerst een (vrijblijvend) oriënterend gesprek. Het is prettig dat mensen zich thuis voelen binnen de vgkn. Helaas kunnen deze kerken (nog?) niet iedereen een plaats als predikant bieden. 9

10 d. Van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude. i) Vraag om een advies betreffende het Nieuwe Liedboek. Enkele afgevaardigden vinden dat het door het gebruik van de beamer niet meer uitmaakt uit welke bundel een lied komt. De toetsing van de inhoud van liederen is dan wel een probleem, al kan dat een kwestie van vertrouwen zijn. Men wil niet dat kerkleden op extra kosten worden gejaagd; er zijn genoeg bundels. Ook moet het niet teveel moeite kosten. Oecumenisch gezien is het belangrijk om een mening te hebben over dit Nieuwe Liedboek. De commissie liturgische formulieren krijgt het verzoek om een inventariserend onderzoek te doen naar dit Nieuwe Liedboek. ii) Het concept huwelijksformulier kon niet voor de synodezitting van oktober 2012 door de kerkenraad van Frieschepalen-Siegerswoude worden besproken. Dan is besluitvorming moeilijk. De stukken zullen uiterlijk zes weken voor de synodezitting aan de kerken worden gezonden. Dan is het van belang dat instructies tijdig (minimaal twee maanden tevoren) worden ingezonden. De synode kan besluiten dat het nemen van een besluit wordt opgeschort. De plaatselijke kerkenraad niet de predikant- heeft de bevoegdheid om te beslissen over de in een formulier gebruikte Bijbelvertaling. De commissie liturgische formulieren heeft aangeboden formulieren met de NBG 51 vertaling te vervaardigen. Hier is nog geen gebruik van gemaakt. Nu zullen versies van het huwelijksformulier met de vertaling van het NBG 51 en met de Nieuwe Bijbelvertaling worden vervaardigd. Het is uiteraard niet de bedoeling mensen te kwetsen door de keuze voor een bepaalde Bijbelvertaling. De praeses dankt de kerken voor de instructies. Hieruit blijkt betrokkenheid. 8. Ingekomen en uitgegane post a. Brieven en mail PKN (zie ook 15 a). i) over lokale interkerkelijke geloofsgesprekken als vervolg op de Nationale Synode. ii) Een uitnodiging voor een retraite-bijeenkomst van leiders van christelijke kerken uit alle tradities van de kerk, uitgaande van het Nederlands Christelijke Forum op 25 en 26 juni 2013 te Helvoirt. Doel is ontmoeting, vieringen, luisteren naar elkaars geloofsverhaal, bezinning en het voorbereiden van een grotere samenkomst. De vgkn hebben niet genoeg menskracht om aan alle initiatieven deel te nemen. De actuarius zal antwoorden dat de vgkn geen vertegenwoordiger zenden maar wel op de hoogte willen blijven. b. Formele antwoorden zijn gezonden op de instructies voor de vorige synodezitting. c. Nieuwjaarswens Kon.Bibliotheek ter kennisgeving. d. SGJ MaGEZINe is uitgedeeld- en een vraag aan de kerken om steun. e. Herst.Apost.Zendingskerk: uitnodiging voor ontmoetingsdag. De actuarius zal melden dat hiervoor geen belangstelling is. f. Towards Jerusalem Counsil II: uitnodiging voor congres. De actuarius zal antwoorden dat de vgkn zich i.v.m. Israël en Messiasbelijdende Joden concentreren op het CIS. g. Uitnodiging voor bevestiging en intrede Ds K.Snijder te Harkema. h. Nieuwsbrief Geref.Appèl. i. Movisie: De herder op zijn hoede : willen de vgkn zich aansluiten bij dit interkerkelijk netwerk dat zich richt op voorkomen van en omgaan met seksueel misbruik binnen kerken? Twee à drie personen krijgen instructie; zij implementeren dit in de kerken. Het kost geen geld, wel tijd en energie. De kerken zoeken een paar leden die dit willen doen. De actuarius laat weten dat de vgkn er positief tegenover staan en hiervoor mensen zoeken. Hierna vraagt de praeses om de Zegen van de HERE voor de maaltijd. De kerk van Assen biedt de aanwezigen een feestelijke lunch aan, die in een prettige sfeer wordt genuttigd. Na de lunch komen de afgevaardigden bijeen in een comitévergadering (10). Daarna wordt de vergadering voortgezet in aanwezigheid van de gasten. 10

11 9. Verslagen van deputaatschappen en commissies Alle verslagen zijn schriftelijk aan de aanwezigen ter hand gesteld. Omwille van de tijd wordt besloten dat reacties op deze verslagen op de volgende synodezitting worden behandeld. Ds Maliepaard wijst op het 50-jarig jubileum van het COGG. Er is op 19 september een conferentie te Putten over scheuren of helen. Ook verschijnt er een boek. De vgkn zouden daarvan ongeveer 75 exemplaren moeten afnemen. Hiertegen is geen bezwaar. De commissie liturgische formulieren zal een notitie aan de kerken zenden. 11. Financiën De quaestor maakte een notitie over de ANBI-status, een status die overigens niet ter discussie staat. De verantwoordelijkheid voor het houden van de regels ligt bij alle kerken afzonderlijk. Het liquide vermogen bedraagt ongeveer ,- 12. Formulieren: presentatie formulier voor bevestiging van een predikant Ds Douma-van der Molen presenteert het concept formulier voor bevestiging van een predikant. Hiervoor werd uitgegaan van het in de GKN gangbare formulier, terwijl ook naar andere formulieren uit de gereformeerde oecumene is gekeken. De taken van de dienaar van het Woord staan op een rij: het is veel wat een predikant, met vreugde, mág doen! Zoveel mogelijk is de formulering gelijk aan die in het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen. Op termijn wil de commissie een aangepast formulier voor een predikant met bijzondere opdracht aanbieden. De kerk van Boelenslaan wil de pastoraatstaken uitgebreider formuleren. Tucht wordt samen met de ouderlingen uitgeoefend. Door de punt in de alinea kan dit anders begrepen worden. Ds Maliepaard vindt de vraag aan de gemeente mooi maar in feite betekenisloos, omdat er geen mogelijkheid is om de gemeente te houden aan het gegeven woord. De kerk van Frieschepalen-Siegerswoude zendt voor augustus haar reactie naar Br B.Postma. Br v.d.wijk meent dat het Woord en de belijdenis van de Kerk dubbel is; het eerste volstaat. De commissie zorgt dat de antwoorden worden toegevoegd aan de documentatiemap voor de volgende synodezitting. Het formulier wordt vrijgegeven voor gebruik, opdat het kan worden gebruikt bij de bevestiging van Ds Snijder te Harkema. 13. Kerk en Israël; associatieovereenkomst met het CIS Eventuele bezwaren tegen de uitgereikte concept-associatieovereenkomst zullen vóór 1 juni aan de actuarius worden gezonden. Het moderamen maakt een afspraak voor het tekenen van deze overeenkomst. In 2013 worden het quotum en de collecte voor het CIS bij voorkeur op de Israëlzondag- ingevoerd. 14. Zending Br B.Postma deelt mee dat de collecte voor het CIS voor 2013 is ingeroosterd. Er worden twee nieuwe zendingsdeputaten gezocht. De situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek is zeer onstabiel. Er is veel geweld, juist tegenover christenen. De FaTEB hoopt toch de colleges te kunnen hervatten. a. Boek Dr B.v.d.Toren is nog steeds niet gereed. Het vertalen is blijkbaar lastig. b. Contacten met de FaTEB blijven moeilijk te onderhouden. Via de mail wordt geprobeerd de studentensteun in te vullen. c. Op de instructie zendingsdeputaten: kwamen geen reacties. Deze wordt vastgesteld. d. Collecterooster en andere zendingsprojecten. Wanneer niet alle kerken mee doen schiet het rooster zijn doel voorbij. Er is groei in deelname; periodiek wordt geëvalueerd of het rooster zinvol is. De kerken die doelen aandragen worden geacht deel te nemen aan het rooster. De kerken zullen laten weten of zij wel of niet deelnemen. Er kunnen nieuwe projecten worden aangemeld, die een duidelijk christelijke grondslag moeten hebben. Deze projecten worden door 11

12 de deputaten beoordeeld.br Postma benadrukt het belang van het gebed. De praeses dankt hem voor zijn bijdrage. 15. Oecumene a. PKN, uitnodiging voor gesprek. Er is afgesproken dat hier niets over naar buiten zal komen. b. Zendtijd voor Kerken/VKZ. De kerkdiensten van juni in Frieschepalen en december in Garderen gaan door. De medewerkers zijn, voor zover niet ontslagen, aan het verhuizen. Voorbede is ook hier dringend gewenst. Alle bij ZvK en IKON betrokken kerken hebben, op initiatief van de vgkn en gefaciliteerd door de PKN, een open brief aan de staatssecretaris geschreven i.v.m. het wegbezuinigen van deze omroepen. Het resultaat was nihil, maar de kerken hebben wel eensgezind hun stem laten horen. c. COGG: conferentie op 19 september 2013 in de Aker te Putten. d. Luisterpost/Brahlecta. De deputaten voor de Media hebben hierover een gesprek gehad. De vraag is of de vgkn willen participeren. Dit onderwerp wordt aangehouden. e. NGK-SA. Na informele contacten, waarvoor de synode in comité toestemming verleende, heeft de actuarius van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, Dr K.Gerber, een bezoek gebracht aan de actuarius. Het was een constructief gesprek. De NGK-SA zijn vele malen groter dan de vgkn, maar er zijn veel overeenkomsten. Onder andere de kerkorde van de vgkn ging, als voorbeeld voor de herziening van de kerkorde van de NGK-SA, mee naar Zuid Afrika. Deze kerken hebben ook contact met de PKN, maar stellen een relatie met een belijdende gereformeerde kerk in Nederland op prijs. Kanselruil is één van de mogelijkheden- hoe vreemd dat gezien de afstand ook klinkt. Besloten wordt dat een afvaardiging van deze kerken wordt uitgenodigd voor de volgende synodezitting. Wanneer de actuarius in Zuid Afrika is ten tijde van de synode van de NGK-SA mag zij officiële vertegenwoordiger zijn van de vgkn. Zij zal nadere informatie aan de kerken zenden. 16. Mededelingen Het ruilschema 2014 voor de predikanten is vastgesteld. Mochten er bijzonderheden zijn op een ruilzondag, dan zorgen de kerken dat de betreffende predikant daarvan tijdig op de hoogte wordt gebracht. De webmaster is bezig de website volledig te vernieuwen. Hij ontvangt daarvoor een hartelijk applaus. 17. Rondvraag N.a.v. een vraag van Br E.Klop wordt besloten dat de synodezittingen in het vervolg om 9.30 uur beginnen. De kerk van Harkema vraagt naar Ds Vos te Assen. Deze is Nederlands Gereformeerd predikant en komt daarom niet voor op het ruilrooster. De kerk van Boelenslaan vraagt een felicitatie en Zegenbede aan koning Willem Alexander te zenden. De vergadering stemt van harte met dit voorstel in. De actuarius verzorgt dit. 18. Vaststelling datum en plaats van de volgende synodevergadering op D.V zaterdag 5 oktober 2013 te Garderen om 9.30 uur. 19. Sluiting van de synodezitting door de praeses van het moderamen. De praeses spreekt waardering uit voor de vele gasten die aanwezig waren op deze synodezitting en dankt de kerk van Assen voor de goede ontvangst. Hij gaat voor in dankgebed en voorbede. Daarna wenst hij ieder wel thuis en een gezegende zondag en sluit de bijeenkomst. 12

13 Zitting van de synode op zaterdag 5 oktober 2013 te Garderen 1. Opening Namens de ontvangende kerk van Garderen heet Br P.Klop afgevaardigden en gasten welkom. Scriba Br Oevering is wegens ziekte verhinderd, Ds Sytsma-van Oeveren verblijft in Israël en Br Bron, die gewoonlijk de boekentafel verzorgt, is wegens gezinsomstandigheden afwezig. Br Klop leest 1 Samuël 3:1-10. Bidden is niet in de eerste plaats praten met, maar vooral luisteren naar de Here God. Wij moeten Gods wil zoeken, in plaats van ik vind op de voorgrond te plaatsen. Na een gebed, waarin ook in de stilte het aangezicht van de HERE wordt gezocht, wordt Elb 302 ( Heer, ik kom tot U ) gezongen. 2. Appèl nominaal Aanwezig zijn: - van de kerk van Assen e.o. Oase : Brs J.Kolthof en G.van der Mijde (ouderlingen); Br F.Vonck (diaken); - van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie: Brs F.de Bruin en M.Veenstra (ouderlingen); - van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen: Ds K.J.Bijleveld; Br J.Rienstra (ouderling); Zr I.Vries (diaken); -van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude: Ds B.Bloemendal; Brs J.van der Meer en P.Pijpker (ouderlingen); - van de kerk van Garderen: Brs P.Klop en E.van de Beek (ouderlingen); Zr A.Teunissen-Schuiteman (diaken); - van de kerk van Harkema: Ds K.Snijder; Zrs Sj.van Dellen-van der Werf en J.de Roo-Veenstra (ouderlingen); Br M.Schippers (diaken); - van de kerk van Noordwolde: Brs L.Mulder en E.Klop (ouderlingen) - van de kerk van Noordwijk e.o.: Ds Sj.Maliepaard en Br E.J.Tinga (diaken). Er is sprake van een wettige vertegenwoordiging. De praeses, Ds K.J.Bijleveld, dankt Br Klop voor zijn opening en neemt het presidium over. 3. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. 5. Zaken n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd, waaronder: a. Jaarboekje 2013/2014. Zr Tj.Borger te Noordwolde heeft dit Jaarboekje samengesteld. Het is in juni 2013 verschenen, waarvoor dank aan Zr Borger. b. Deputaat voor de Media, zendingsdeputaat. Met nadruk wordt aan de nog niet in deze deputaatschappen vertegenwoordigde kerken gevraagd om een voordracht te doen. c. Inventariserend onderzoek naar het nieuwe Liedboek. Ds Douma-van der Molen deelt namens de commissie liturgische formulieren mee dat deze commissie voornemens is om op de komende synodezitting een rapport over dit Liedboek te presenteren. d. Movisie: de herder op zijn hoede-stand van zaken. Br R.Reinders uit Boornbergum is bereid gevonden zich te laten informeren. Hij zou samen met de praeses een bijeenkomst bezoeken, die helaas werd afgezegd wegens ziekte van de spreker. Het ziet er naar uit dat de respons vanuit de diverse kerkgenootschappen minder groot is dan verwacht. 13

14 6. Instructies uit de kerken Er zijn geen instructies vanuit de kerken binnengekomen. Wel heeft de kerk van Garderen een nieuwe consulent nodig omdat Ds van Harten-Tip dit consulentschap om persoonlijke redenen moest neerleggen. In overleg met deze kerk zoekt het moderamen een opvolger. 7. Ingekomen en uitgegane post a. antwoord aan de vgk Garderen op de instructie over de vergoeding van consulenten b. idem aan de vgk Harkema m.b.t het overkomen van Ds K.Snijder c. idem aan de vgk Boelenslaan m.b.t. berichtgeving rond het gesprek met o.a. de PKN, de samenstelling van het moderamen en het overkomen van predikanten uit andere kerkgenootschappen d. idem aan de vgk Frieschepalen-Siegerswoude m.b.t. het nieuwe Liedboek en het concept huwelijksformulier e. schrijven aan HKH Prinses Beatrix f. idem aan ZM Koning Willem Alexander g. Antwoord aan de Hersteld Apostolische Zendingskerk: de vgkn danken voor de uitnodigingen en zullen er geen gebruik van maken. h. schrijven aan de NGK-SA en reactie hierop i. Schrijven van de cie liturgische formulieren over de gang van zaken op de synodezitting van (niet voldoende tijd voor het onderwerp) en antwoord hierop j. idem van de Zendingsdeputaten en antwoord hierop k. informatie van Hagru l. Uitnodiging voor ontmoetingsdag van Oikocredit, op m. Uitnodiging voor de nationale synode op 25 en 26 oktober 2013 n. Aankondiging zondag van de gezondheidszorg op Informatie is te vinden op o. Bedankbrief van de kerk van Assen e.o. Oase voor het Avondmaalsstel dat deze kerk van het kerkverband mocht ontvangen. a.t/m h. zijn conform het tijdens de vorige synodezitting afgesprokene; h., i., j. en m. komen later in de vergadering aan de orde; k., l. en n. zijn ter kennisgeving; o. wordt voorgelezen. 8. Verslagen van deputaatschappen en commissies Alle verslagen behalve die van de kerkvisitatoren zijn op de vorige synodezitting aan de afgevaardigden ter hand gesteld. Deze verslagen blijken zo helder dat er geen vragen zijn. Kerkvisitator Br Rienstra doet mondeling verslag van de kerkvisitatie in de kerken van Garderen en Frieschepalen-Siegerswoude. In deze verslagen valt op dat de kerkenraad van Garderen ook in de zomermaanden vergadert en dat in deze kerk een beroepingscommissie is geïnstalleerd. Ds H.Esbach van het Evangelisch Werkverband verricht er hulpdiensten. Op iedere kerkenraadsvergadering wordt censura morum gehouden. Men vraagt een duidelijke omschrijving van de taak van een consulent. In de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude gebruikt men de catechesemethode van GKv de Poort te Winsum ( Het verkiezingsreglement voor ambtsdragers is zoek; het is belangrijk dat de kerkenraad dit paraat heeft en dat het openbaar is. Er zijn goede contacten met de GKv ter plaatse. De praeses dankt Br Rienstra voor het verslag. Wat betreft de vraag naar de werkzaamheden van een consulent: deze houden formeel niet meer in dan het begeleiden van het beroepingswerk. Het ligt wel voor de hand dat men zich ook bij andere vragen eerst tot de consulent wendt. De vacante kerk heeft geen recht op meer tijd van de consulent, maar in overleg is er vaak meer mogelijk. Na een korte pauze wordt Elb. 184 ( ik wandel in het licht met Jezus ) gezongen. 14

15 Alle liederen voor deze vergadering zijn uitgezocht door de quaestor, Br G.H.Bakker, die ook de orgelbegeleiding verzorgt. In de wandelgangen is gevraagd naar de tekst van de inleiding van Ds Douma-van der Molen voor de besloten zitting van de vorige avond. Zij zal deze tekst persklaar maken. Op korte termijn maakt de actuarius er, in overleg met haar, een verslag van. Dit verslag wordt aan de kerken toegezonden en deze mogen het openbaar maken, zodat er al breed kennis kan worden genomen van de verkorte- inhoud. Aldus wordt met algemene stemmen besloten. 9. Financiën De quaestor deelt mee dat de financiële commissie in goede harmonie vergaderde. a. De financiële situatie van het kerkverband is ongewijzigd gunstig. Het totale vermogen zit in een aantal fondsen en bedraagt ongeveer ,-. b. ANBI. De belastingdienst erkende de vgkn als zodanig. Er komen echter steeds nieuwe voorwaarden. Zo moet het beloningsbeleid van de bestuurders vóór 1 januari 2016 op de website komen. Alles gebeurt bij de vgkn letterlijk en figuurlijk Pro Deo. Het streven is om per 1 januari 2015 aan de eisen te voldoen, zodat er nog tijdig aanpassingen kunnen worden gedaan. c. SEPA. In verband met de internationalisering moeten rekeningnummers worden aangepast. Dit is alleen belangrijk met betrekking tot incassocontracten. De meeste kerken hebben hier weinig mee te maken. d. Instructie Garderen in verband met consulentenvergoeding. De bestaande regeling hield geen rekening met predikanten op Art.14 KO. De financiële commissie voegde aan het voorstel nog toe dat het aantal aan het consulentenwerk besteedde uren gemiddeld zes per week is. Onkosten zijn voor de inhurende kerk. Ds Maliepaard vraagt waarom een emeritus predikant de eerste zes maanden dit werk voor eigen rekening doet. De commissie stelt dit voor omdat een emeritus predikant inkomsten heeft uit vroeger dienstverband, terwijl een predikant op Art.14 KO geen eigen inkomen heeft. Het voorstel van de financiële commissie wordt aangenomen en de regeling gaat per direct in. De praeses dankt de commissie voor haar werkzaamheden. e. Georganiseerd overleg met de predikanten. Een dergelijk overleg over materiële zaken ontbreekt binnen de vgkn. Een functioneringsgesprek met de kerkenraad is meer pastoraal van aard. Bij vragen kunnen de predikanten tot nu toe niet terug vallen op enige instantie binnen het kerkverband. Aangezien de financiële commissie slechts een gedelegeerde en geen zelfstandige taak heeft, kan deze commissie een dergelijk overleg niet op eigen initiatief voeren. De financiële commissie kan de opdracht krijgen om alle predikanten uit te nodigen voor een dergelijk overleg, waarbij zal blijken of er behoefte aan is, en de uitkomsten via de contactpersonen van de diverse kerken aan de kerkenraden doorgegeven, waarna de uitkomsten ter synode worden besproken. Dit voorstel wordt aangenomen. f. Predikantstraktementen. Deze traktementen zijn gekoppeld aan de salarissen van eerstegraads leraren in het middelbaar onderwijs. Deze salarissen waren bevroren, maar vermoedelijk komt er een nieuwe cao. Dan worden de traktementen aangepast. De praeses dankt de quaestor voor zijn verslag en zowel hem als de gehele commissie voor het constructieve werk. 10. Commissie liturgische formulieren Namens de commissie liturgische formulieren voert Br B.Postma uit Oosterwolde het woord. a. werkwijze commissie. De commissie is van plan, na goedkeuring van alle formulieren, een revisie uit te voeren en de formulieren de harmoniseren. De commissie heeft moeite met de wijze waarop in enkele gevallen de behandeling van de concept-formulieren door de synode werd uitgevoerd. Het blijkt dat dezelfde punten van kritiek ná besluitvorming door de synode bij de bespreking van het aangepaste concept terug komen en dan opnieuw naar de commissie worden verwezen om te overwegen. Soms krijgt een opmerking van één persoon zoveel gewicht dat de instemming van alle anderen erbij in het niet valt. Ook worden de argumenten die de commissie in die gevallen geeft niet serieus genomen. Daarom verzoekt de commissie de synode te kijken 15

16 naar de wijze van besluitvorming. De praeses geeft aan dat deze vergader-technische opmerkingen serieus moeten worden genomen. Er wordt besloten dat, wanneer ieder zijn mening heeft kunnen geven en een mening niet merkbaar door de vergadering wordt gedragen, de commissie mag besluiten niet verder op deze mening in te gaan. b. reacties op het formulier voor bevestiging van een predikant. Alleen de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude heeft nog schriftelijk op dit formulier gereageerd, met de aanvulling van enkele voetnoten. De commissie bedankt deze kerk voor de zorgvuldige behandeling. Er blijkt vervolgens in de verwerking van deze aanvulling een foutje te zijn geslopen; de actuarius zal dit verbeteren en de kerken een verbeterd formulier toezenden. Met deze wijziging wordt het genoemde formulier definitief vastgesteld. c. brief van de commissie i.v.m. huwelijksformulier. De commissie schreef een brief aan het moderamen over de opdracht, verstrekt in de vorige synodezitting, om een NBG-versie van het huwelijksformulier te maken. De commissie vindt dit principieel onjuist. Het rapport NBV, waarin het gebruik van deze Bijbelvertaling wordt ontraden, werd door deze zelfde commissie geschreven en door de synode aanvaard. Enkele kerken blijken de ruimte te geven of de gewoonte te hebben om de NBV (ook) te gebruiken in de eredienst. Dit is in de vrijheid der kerken. Op synodeniveau moet er consistentie zijn. Ds Bloemendal van de kerk van Frieschepalen- Siegerswoude, die de instructie indiende waarin om de genoemde aanpassing van het formulier werd gevraagd, wijst erop dat het voor een kerkenraad moeilijk is om uit te leggen waarom een Bijbelvertaling wel in sommige diensten wordt gebruikt, maar niet in een formulier. Br Postma geeft aan dat het niet om werkweigering van de commissie gaat, maar om een principe. Mede-commissielid Ds Douma-van der Molen vult aan dat het maar niet gaat om het vervangen van een aantal teksten door een andere vertaling. Het formulier heeft een bepaalde opbouw met Schriftuitleg, die door het gebruik van de NBV zodanig wordt verstoord dat het formulier inhoudelijk en structureel gewijzigd zou moeten worden. De vergadering concludeert dat de commissie consequent is door de gevraagde versie van het huwelijksformulier niet te maken. De synode wordt in deze geconfronteerd met onduidelijk beleid van enkele plaatselijke kerken. Het is goed wanneer deze kerken besluiten welke lijn zij uitzetten m.b.t. de gebruikte Bijbelvertaling. Uit dit plaatselijk besluit kan een instructie voortvloeien. Omdat de synode geen leiding kan geven aan divergerend beleid kan bij nader inzien niet worden ingaan op het verzoek van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude. Plaatselijke kerken kunnen uiteraard eigen keuzes maken. Bij navraag naar de status van het rapport NBV blijkt dat dit rapport een (negatief) advies bevatte op basis waarvan de synode besloot zich te houden aan het gebruik van de vertaling van het NBG uit Tijdens een latere synode werd daarnaast besloten het gebruik van de Herziene Statenvertaling vrij te geven. De wijze van omgaan met deze besluiten is niet opgelegd aan de plaatselijke kerken, maar de synode wil consequent zijn. De praeses dankt Br Postma en de commissie voor het gedane werk. Br Postma vermeldt dat de commissie blij is met de opdracht om een rapport over het nieuwe Liedboek te schrijven. 11. Kerk en Israël De associatieovereenkomst met het CIS is gesloten. Er is een contactpersoon voor het CIS nodig. De kerken kunnen vóór 17 oktober een voordracht doen, anders zal het moderamen in deze vacature proberen te voorzien. Ds Brons uit Israël verzorgt op 1 november 2013 een bezinningsmorgen i.v.m. zijn werkzaamheden. Ds Maliepaard zal de vgkn daar vertegenwoordigen. De actuarius geeft dit door aan het CIS. Br Klop uit Garderen vermeldt dat de voorzitter van het CIS, Ds Visser van de PKN Garderen, in een gezamenlijke dienst is voorgegaan. 16

17 12. Zending a. De FaTEB en algemene zaken. Zendingsdeputaat Br B.Postma vertelt dat de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek onveranderd zeer gevaarlijk is. Het is daardoor vrijwel onmogelijk om contact te leggen met de FaTEB. In deze vergeten oorlog hebben met name christenen het zwaar te verduren. De zendingsdeputaten zullen eventueel nieuws doorgeven aan de kerken. Het is belangrijk dat er ook in de kerkbladen melding wordt gemaakt van de situatie, zodat in kerken en gezinnen voorbede kan worden gedaan. Het deputaatschap is bezig met de doordenking van de Bijbelse opdracht met betrekking tot de zending, zowel voor de plaatselijke kerken als voor het kerkverband, en van de mogelijkheden met de beperkte middelen van de vgkn. Er wordt een actuele presentatie over het werk in Bangui gemaakt. Rond de FaTEB zijn oecumenische contacten gegroeid. Tevens wordt informatie ingewonnen over de oprichting van een theologische opleiding in Kameroen. Hierover volgt eventueel later informatie en besluitvorming. Niet alle kerken hebben een zendingscommissie. Toch wil het deputaatschap op korte termijn met alle kerken in contact treden. Aan de kerken zonder zendingscommissie wordt daarom gevraagd om de naam van een contactpersoon. b. Collecterooster en andere zendingsprojecten. Het collecterooster moet worden gedragen door de kerken. De deelname eraan neemt toe. Van alle kerken staat nu één doel op het rooster, van de kerken die actief met het rooster werken twee. De kerk van Boornbergum-Kortehemmen doet niet mee en heeft ook geen doel aangedragen. Voor dit aandragen is nog tot 1 november de tijd, anders vult het deputaatschap het doel in. Ds Maliepaard adviseert om in plaats van Miracle School een ander doel te zoeken, omdat de Stichting die deze school steunt wordt opgeheven. Het blijkt dat de vgkn erg actief zijn in Roemenië. Er is nieuw élan en daarvoor is het deputaatschap dankbaar. 13. Oecumene a. PKN, uitnodiging voor gesprek: er is geen nieuws. b. Zendtijd voor Kerken/VKZ. Deputaat voor de Media Ds van Harten-Tip vertelt dat, nu ZvK/VKZ is ondergebracht bij de EO, er behalve de verhuizing veel veranderingen zijn. Diverse trouwe medewerkers, inclusief de directeur van ZvK, kregen ontslag. In 2014 worden de radiokerkdiensten uitgezonden om uur. De dienst van 1 december vanuit Garderen is grotendeels uitgewerkt. Voorbede voor het werk van ZvK blijft nodig. c. COGG: Op 19 september 2013 was er een goede conferentie, waarvan de referaten per mail aan de scribae zijn gezonden. Men heeft zich t.g.v. het 50-jarig jubileum afgevraagd wat het nut is van het COGG. Daarom zijn er enkele initiatieven genomen, onder andere door theologische studenten met elkaar in contact te brengen. De ontmoeting over de kerkmuren heen is waardevol. Er wordt besloten dat alle afgevaardigden naar de besloten synodezitting van 7 december 2013 een exemplaar van het jubileumboek ontvangen, terwijl het restant wordt verdeeld over de diverse kerkenraden. Aangezien de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft besloten de kansels te openen voor predikanten uit de PKN die de belijdenis onderschrijven, wordt voorgesteld om actie te ondernemen richting de CGK. Ook is het mogelijk dat de vgkn zich richten tot de commissie voor kerkelijke eenheid van CGK, GKv en NGK. Het moderamen krijgt hiervoor mandaat. d.cio. Ds Bijleveld deelt mee dat de overheid uiteindelijk heeft besloten dat het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen wordt gehandhaafd. e. Geref.Appèl. Er was weer een landelijke gebedsdag. f. Nationale synode. Deze wordt gehouden op 25 en 26 oktober 2013 te Dordrecht. Gehoord de synode heeft het moderamen aangegeven dat de vgkn met drie personen aanwezig hopen te zijn. Ds Bijleveld zal namens de synode acte de présence geven. Ook Ds Bloemendal hoopt aanwezig te zijn. Anderen die deze bijeenkomst willen meemaken moeten zich vóór woensdag 9 oktober melden bij de actuarius. 17

18 g. NGK-SA. Er kon geen afvaardiging van deze kerk aanwezig zijn wegens een eigen synodevergadering; daarom wordt gezocht naar een andere mogelijkheid. N.a.v. een opmerking van Dr Gerber, uit het verslag van het gesprek dat hij met de actuarius had, wijst Ds Maliepaard op de mogelijkheid van kerkplanting en het starten van preekplaatsen waar wel gereformeerden wonen maar geen tweede diensten meer worden gehouden. De praeses vraagt om mogelijkheden voor initiatieven door te geven aan het moderamen. 14. Presentatie vgknieuws Verrast ontving Br B.Postma van het moderamen het verzoek om, ook nu hij geen moderamenlid meer is, het vgknieuws samen te stellen. Hij dankt de drukker, Br van Giffen te Garderen, en roept de afgevaardigden op: neem, deel uit en lees! Er zijn opnieuw een aantal grote-letter-exemplaren gedrukt. De praeses dankt Br Postma voor zijn inzet voor deze synodekrant. 15. Mededelingen: Er zijn geen mededelingen. 16. Rondvraag Br E.van de Beek vraagt of de behandeling van de appèlzaak kan worden toegevoegd aan een gewone synodezitting. De praeses stelt voor deze te combineren met de al geplande besloten vergadering in december. Het moderamen zal onderzoeken of dit mogelijk is. Br P.Klop breekt een lans voor onze jeugd en wil dit onderwerp graag agenderen voor de volgende synodezitting. Het zendingsveld is vlak om ons heen en velen weten niet waar onze jongeren mee worden geconfronteerd. De praeses antwoordt dat Ds K.Snijder al bereid is gevonden om alle jeugdwerkers bijeen te roepen. Zr van Dellen deelt mee dat het vgkn-spandoek nog steeds zoek is. Het is voor het laatst in oktober 2012 in Noordwijk gebruikt. Men zal daar extra goed zoeken. 17. Vaststelling datum en plaats van de slotzitting van de synode van Noordwijk II D.V zaterdag 12 april 2014 te Boelenslaan om 9.30 uur. 18. Sluiting van de synodezitting door de praeses van het moderamen. De praeses dankt allen hartelijk voor de aanwezigheid. Het was een goede vergadering en de kerk van Garderen was een goede gastvrouw. Ds Bijleveld deelt mee dat, na de sluiting van deze synode in april 2014, een nieuw moderamen moet worden verkozen. De kerken moeten daar nu alvast over nadenken. Hijzelf zal niet herkiesbaar zijn. Na het zingen van Elb. 203 ( Genade, zo oneindig groot ) gaat hij voor in dankgebed en voorbede en vraagt een zegen voor de maaltijd die door de kerk van Garderen wordt aangeboden. Daarna wenst hij allen voor na de maaltijd wél thuis en sluit de bijeenkomst. Zitting van de synode op vrijdag 11 april en zaterdag 12 april 2014 te Garderen Zitting op vrijdagavond 11 april Opening Namens de ontvangende kerk van Garderen heet Br P.Klop afgevaardigden, examinatoren, gasten en Br A.C.R. van Dorp uit Gouda welkom. Helaas is praeses Ds K.J.Bijleveld wegens ziekte afwezig. Op deze avond vindt het kerkelijk examen plaats van Br van Dorp, beoogd predikant van Garderen. Br Klop spreekt zijn dankbaarheid uit voor de mogelijkheid van dit examen en gaat voor in gebed. Na het zingen van Elb.302 ( Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed ) leest Br van Dorp een gedeelte van zijn preekvoorstel, n.a.v. Jes.49:1-7, voor. 18

19 2. Appèl nominaal Aanwezig zijn: - van de kerk van Assen e.o. Oase : Brs J.Kolthof en G.van der Mijde (ouderlingen); - van de kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie: Ds M.J.M.Sijtsma-van Oeveren en Br K.van der Veen (ouderling); - van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen: Br J.Rienstra (ouderling) en Zr A.Lont (diaken); -van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude: Ds B.Bloemendal; Brs J.van der Meer en P.Pijpker (ouderlingen); - van de kerk van Garderen: Brs P.Klop en E.van de Beek (ouderlingen) en E.van de Langemheen (diaken); - van de kerk van Harkema: Ds K.Snijder; Zrs Sj.van Dellen-van der Werf en J.de Roo-Veenstra (ouderlingen); Br M.Schippers (diaken); - van de kerk van Noordwolde: geen afgevaardigden; - van de kerk van Noordwijk e.o.: Ds Sj.Maliepaard en Br A.Houwaart (ouderling). Er is sprake van een wettige vertegenwoordiging. De praeses a.i., Ds M.J.M.Sijtsma-van Oeveren, voorzitter van het examen, neemt het presidium over. 3. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Kerkelijk examen van Br A.C.R.van Dorp 4.1.Toelichting op en besluitvorming betreffende de status van het examen Ds A.van Harten-Tip licht namens deputaten ad examina en moderamen van de synode de status van het examen van deze avond toe: Br van Dorp en de kerk van Garderen hebben de wens om aan elkaar verbonden te worden. Daarom heeft Br van Dorp contact gezocht met de deputaten ad examina. Hierover wordt bij 4.2 gerapporteerd. Bij internationale navraag bleek dat de opleiding die Br van Dorp in Sri Lanka afrondde niet in de westerse kerken wordt erkend. Een erkende master- plus kerkelijke opleiding duurt gewoonlijk drie jaar, inclusief een half jaar stage. Het was tot nu toe moeilijk om een inhoudelijk beeld te krijgen van de gevolgde opleiding, onder andere door het ontbreken van diverse officiële stukken. Het onderzoek, noodzakelijk om te kunnen bepalen welke aanvulling er nodig is, kost tijd, nog afgezien van het invullen van de lacunes- en die tijd heeft de kerk van Garderen eigenlijk niet. Daarom is in het overleg van deputaten en moderamen het volgende voorstel ontstaan, dat na diepgaand overleg door Br van Dorp en de kerk van Garderen is geaccepteerd: Br van Dorp wordt, wanneer hij slaagt voor het kerkelijk examen, toegelaten als predikant in opleiding. Hij kan zo aan het werk in de kerk van Garderen, maar zonder ambtsbevoegdheid. Daarnaast krijgt hij preekconsent voor de vgkn. Br van Dorp maakt zo spoedig mogelijk een erkende masteropleiding af en krijgt daarnaast een mentor, die hem, op basis van de gegevens en onder verantwoordelijkheid van de deputaten ad examina, begeleidt bij het invullen van de lacunes betreffende de kerkelijke vakken. Na afronding van het kerkelijke traject is Br van Dorp beroepbaar; de kerk van Garderen heeft een claim op hem. Deze weg wordt voorgesteld om tegemoet te komen aan de gezamenlijke wens van de kerk van Garderen en Br van Dorp, waarbij meeweegt dat Br van Dorp toch al de wens had om een erkende masteropleiding af te ronden. Tegelijkertijd nemen de kerken zichzelf en de gemaakte afspraak dat de vgk-predikanten een erkende opleiding hebben serieus. Dit is ook van belang met het oog op de oecumene en de toekomst van Br van Dorp. Moderamen en deputaten willen soepel maar transparant met de situatie omgaan, ook met het oog op eventuele andere candidaten. De gevolgde weg moet geen precedent scheppen en verantwoord kunnen worden, allereerst tegenover de Here van de Kerk en ook tegenover elkaar, Br van Dorp en andere kerken 19

20 en personen. Daarom vraagt het moderamen aan de afgevaardigden goedkeuring van het in dezen bijzondere beleid. De afgevaardigden hebben hierover geen vragen en keuren het voorgestelde beleid goed, zodat het examen doorgang kan vinden Rapportage over het motivatiegesprek door de deputaten Br D.Hoekstra vertelt hoe de levensweg van Br van Dorp uitliep op het contact met de kerk van Garderen en hoe de ongedachte- wens ontstond om deze kerk als predikant te gaan dienen. Br van Dorp ziet de leiding van de Here God in dit alles. De deputaten gaven, na een positief verlopen motivatiegesprek, Br van Dorp een tekst op voor het maken van een preekvoorstel (zie hiervoor ook het verslag van het deputaatschap) Gesprek n.a.v. het preekvoorstel door de deputaten De deputaten gaven een schriftelijke reactie, die bij de synodestukken is gevoegd. De examinandus voegde geen nieuwe orde van dienst bij zijn nieuwe preekvoorstel, omdat daar niet om werd gevraagd. Hij erkent dat de orde van dienst niet past bij dit preekvoorstel. Als thema ziet hij diverse lijnen, maar met name het wezen van de Knecht en Zijn opdracht; de timing is daarvan een voorbeeld. Br van Dorp heeft zich op de oudtestamentische tekst gericht; de Godverlatenheid van de Here Jezus kwam hier volgens hem niet uit op. Het lijden van de Here Jezus Christus begon inderdaad al voor Goede Vrijdag; het spanningsveld was er vanaf het begin van Zijn leven. Niet de persoon, maar Zijn mond is het zwaard- dit is in de preek aangepast. Wel is de Messias de pijl die onze zonden blootlegt- dit is in de preek onjuist geduid. De examinandus geeft toe dat het gebeuren op Golgotha de dag van de Bevrijding, V-Day, is. Het in de preek gebruikte beeld gaat uit van de beslissing die toen viel, D-Day. In de laatste zin van de preek probeert Br van Dorp duidelijk te maken dat wij nu al zeker mogen zijn van de bevrijding en dat Christus heerlijkheid ons wacht. Op Golgotha is de overwinning behaald; van daaruit mogen wij leven; bij de wederkomst is de bevrijding totaal. Aan het einde van de preek gaat het over ons verlangen ; dit is gekozen in aansluiting bij de Westminster Confessie. Het is niet de bedoeling om het werk van de Knecht te degraderen; het gaat om Zijn eer. Op de vraag of een predikant die vol is van Christus niet altijd over Hem zal willen (s)preken antwoordt Br van Dorp dat hij altijd eerst naar de tekst luistert en dan verschillende brillen opzet, waaronder die van het Nieuwe Testament. Hij trekt niet altijd de christologische lijn, maar noemt deze dan in, bij voorbeeld, de gebeden Navraag over het preekvoorstel door de afgevaardigden Ds Bloemendal vindt het jammer dat aan het eind het beeld van D-Day terug komt; de preek was voor hem eigenlijk al af. Br van Dorp houdt van korte preken en neemt dit ter harte Examen over OT door Ds J.J.Douma-van der Molen: De betekenis van Psalm 16:8-11 in het Oude en Nieuwe Testament in relatie tot het geloof in de opstanding uit de dood Br van Dorp ziet Oude en Nieuwe Testament als eenheid, waarbij het Nieuwe Testament de leesfilter is waardoor wij het Oude mogen lezen. Psalm 16 is voor hem een lied van houvast, hij hoort er Zondag 1 en 17 van de Heidelbergse Catechismus in: de gedachte aan God geeft troost bij benauwdheid en aanvechting. Dood is in het Oude Testament het gevolg van de keuze uit Genesis 3, de keuze tegen God, het ontbreken van een relatie met Hem. Echt leven is leven in afhankelijkheid van de Here. Ds Douma-van der Molen wijst op de unieke plaats die deze Psalm in dit verband inneemt in het Oude Testament. Br van Dorp ziet vers 10 als een doorkijkje naar het leven ín de dood: God is er bij. Petrus citeert deze tekst in Handelingen 2:31 en zo wordt deze Psalm geduid in het licht van de opstanding van Christus Examen over NT door Ds M.J.M.Sytsma-van Oeveren: de Ik ben-woorden uit het Evangelie naar Johannes Br van Dorp heeft voorkeur voor het evangelie naar Lucas, dat zo mooi gedetailleerd is. In het evangelie naar Johannes komt de heerlijkheid van de Zoon van God nadrukkelijk tot uiting. In Sri Lanka was de verkondiging van Jezus als Zoon van God problematisch; Hij is voor Br van Dorp de enige weg en onopgeefbaar. Sommige Ik ben -uitspraken zijn absoluut: 'Ik ben het die tot u spreekt, andere zijn predikaatsformule: Ik ben de Goede Herder. Het verband met het Oude 20

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

ACTA VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE II (2010-2012) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

ACTA VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE II (2010-2012) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND ACTA VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE II (2010-2012) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND Voorwoord De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland mochten nu vijfde synode

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

ACTA VAN DE SYNODE VAN GARDEREN II (2006-2008) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND

ACTA VAN DE SYNODE VAN GARDEREN II (2006-2008) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND ACTA VAN DE SYNODE VAN GARDEREN II (2006-2008) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND Voorwoord De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben in april 2008 hun derde synodetermijn

Nadere informatie

ACTA VAN DE SYNODE VAN GARDEREN II (2006-2008) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND

ACTA VAN DE SYNODE VAN GARDEREN II (2006-2008) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND ACTA VAN DE SYNODE VAN GARDEREN II (2006-2008) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND Voorwoord De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben in april 2008 hun derde synodetermijn

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN 2017 Pagina 1 van 8 DB.01 V.2017 Binnen de kerkorde gelden in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de regelingen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014.

Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014. Verkiezingsprotocol van de Hervormde gemeente te Lienden 2014. Protocol voor het verkiezen van ambtsdragers en kerkrentmeesters in de Hervormde gemeente te Lienden zoals bedoeld in artikel 2.1.2 van de

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Delfgauw van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw In deze plaatselijke regeling zijn alleen de artikelen

Nadere informatie

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker De kerkenraden van de: Samenwerkingsovereenkomst Ondertekening 1. -Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker verklaren, na raadpleging van en met instemming van de wederzijdse kerkelijke

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming Overeenkomstig ordinantie

1. Inleiding Verkiezingen van ouderlingen en diakenen Zes-jaarlijkse stemming Overeenkomstig ordinantie COMMISSIE KERKORDE DATUM: 26-06-2017 NOTITIE: Afkondigingen en bekendmakingen Ambtelijk secretaris ds. P.D. van den Boogaard Vendelier 51-D 3905 PC Veenendaal 0318-309033 pvdboogaard@hhk.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Kollum Conform art. 9 van het Verenigingsbesluit is de Plaatselijke Regeling op 16 mei 2008 in werking getreden,

Nadere informatie

3. In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt.

3. In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt. Kerkorde Artikel 1 - Grondslag De Nederlandse Kerk in Londen is een gemeenschap van mensen die in verbondenheid met de kerk der eeuwen hun geloof belijden in de God en Vader van hun Heer Jezus Christus,

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente te Dordrecht Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente 2 van

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Voor het belijden, de roeping en het functioneren van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente Ferwert te Ferwert Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 29 oktober 2009 en

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

ACTA VAN DE SYNODES VAN GARDEREN (2004) en FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE (2004-2006) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND

ACTA VAN DE SYNODES VAN GARDEREN (2004) en FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE (2004-2006) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND ACTA VAN DE SYNODES VAN GARDEREN (2004) en FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE (2004-2006) van de voortgezette GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND Voorwoord Nadat de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Coevorden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Coevorden Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Coevorden Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2 Werkwijze van de kerkenraad 3 Besluitvorming 4 Kerkdiensten 5

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum (versie 7).

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum (versie 7). Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Castricum (versie 7). 1. Samenstelling van de kerkenraad 1.1. Aantal ambtsdragers De kerkenraad bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Inhoud. 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad

Inhoud. 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente III (Zuid) van de Hervormde gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld (PKN) ingaande 2015 Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Jeugdvereniging Sola Gratia

Jeugdvereniging Sola Gratia Reglement van Jeugdvereniging Sola Gratia Onderdeel van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard Te Krimpen aan den IJssel Laatste wijziging: 10-03-2014 Te: Krimpen aan den IJssel Door: Rolf Heij,

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Generale regeling voor de verkiezing van leden van de classicale vergadering, als bedoeld in ord

Generale regeling voor de verkiezing van leden van de classicale vergadering, als bedoeld in ord Generale regeling voor de verkiezing van leden van de classicale vergadering, als bedoeld in ord. 14-4-1. 1 INLEIDING Ord. 4-14-1 bepaalt dat de verkiezing van de leden van de classicale vergadering dient

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Bestuur van de EGHW Januari 2012

Bestuur van de EGHW Januari 2012 Bestuur van de EGHW Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuur / Oudstenraad PAG. 3 2. Verantwoordelijkheden PAG. 3 3. Voorwaarde voor oudstenschap PAG. 3 4. Procedure aanstelling oudsten PAG. 3 5. Evaluatie

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie