Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften."

Transcriptie

1 THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van ,72, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rennes onder nummer en gezeteld te Place du Granier, BP 97143, Chantepie Cedex, Frankrijk, hierna te noemen het "organiserende bedrijf", organiseert vanaf 13 mei 2014 om 15:01 (datum/tijd in Parijs, Frankrijk) tot 03 juni 2014 om 23:59 (datum/tijd in Parijs, Frankrijk), alleen op internet, een gratis prijsvraag zonder aankoopverplichting: de "THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST" (hierna te noemen de "Prijsvraag"). Deze Prijsvraag is beschikbaar op het volgende internetadres: Deze Prijsvraag is niet gekoppeld aan en wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook. Informatie verstrekt door deelnemers wordt aan het organiserende bedrijf gegeven en niet aan Facebook. Artikel 2. DEELNAME Aan deze gratis Prijsvraag zonder aankoopverplichting kan worden deelgenomen door iedere volwassene woonachtig in Duitsland, Canada (met uitzondering van Quebec), de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland of Zwitserland, met uitzondering van personeel van het organiserende bedrijf en haar dochterondernemingen, hun familie (inclusief samenlevingspartner) en, in het algemeen, bedrijven direct of indirect betrokken bij de implementatie van deze Prijsvraag. Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. Per persoon is mag slechts één keer worden deelgenomen. Een frauduleuze of onvolledige inschrijving, of een inschrijving verstrekt op een wijze die in strijd is met deze bepalingen en voorschriften, heeft diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg. Het is ten strengste verboden zich in te schrijven met een adres voor eenmalig gebruik. Artikel 3. DEELNAMEVOORWAARDEN Een deelnemer moet beschikken over een Facebook-account en een "fan" zijn van de pagina (hierna te noemen de "Facebook-pagina") door op "Vind ik leuk" geklikt te hebben. Deelnemers moeten naar de Facebook-pagina gaan en daar een online deelnameformulier invullen met de gevraagde en verplichte contactgegevens (d.w.z. voornaam, achternaam, leeftijd, land waarin woonachtig, adres) en de deelnamevoorwaarden accepteren. De deelnemer verklaart dat de op het inschrijfformulier verstrekte gegevens juist zijn. Indien een verstrekt gegeven vals, onjuist of onvolledig is, dan wordt de deelnemer automatisch gediskwalificeerd. Deelnemers worden geïnformeerd dat de gegevens die ze verstrekken op het inschrijfformulier nodig zijn om deel te

2 kunnen nemen aan de Prijsvraag en om in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs. Deelnemers wordt daarom gevraagd te controleren dat alle verstrekte gegevens correct zijn. Deelname aan de Prijsvraag is alleen elektronisch mogelijk en is strikt persoonlijk. Iedere deelnemer moet de volgende vraag beantwoorden: Met welk model Thrustmaster-racestuur voor de Xbox One is de T3PA-pedaalset compatibel? 1/ TX Racing Wheel, Ferrari 458 Italia Edition 2/ T 80 3/ Ferrari Wireless GT Cockpit 430 Scuderia Edition Indien een deelnemer de vraag correct heeft beantwoord, doet hij/zij automatisch mee aan de trekking die de winnaars bepaalt van de Prijsvraag. De trekking wordt door het organiserende bedrijf verricht uiterlijk tien (10) werkdagen nadat de Prijsvraag is gesloten. Er wordt één (1) winnaar getrokken. Artikel 4. PRIJS Lijst van Aantal Beschrijving Waarde per eenheid, inclusief belastingen prijzen 1e prijs 1 T3PA 99,99 ; 99.99USD ; 89.99GBP ; 99,99CAD Mocht de winnaar om wat voor reden dan ook onmachtig of onwillig zijn de prijs geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, onder de voorwaarden van deze bepalingen en voorschriften, dan verliest de winnaar de gehele hierboven vermelde prijs en heeft hij/zij geen enkel recht op compensatie of schadeloosstelling. De prijs zelf komt niet opnieuw ter beschikking van de Prijsvraag en het organiserende bedrijf kan naar eigen goeddunken over deze prijs beschikken. De prijs aangeboden aan de winnaar zal niet leiden tot wat voor geschil dan ook over de winnaar, noch over het toekennen van de waarde van de prijs in geld (al of niet gedeeltelijk), noch over het vervangen door of verruilen voor een andere prijs, voor wat voor waarde dan ook, voor wat voor reden dan ook. In het geval van force majeure, of als omstandigheden dit afdwingen, behoudt het organiserende bedrijf het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. Het organiserende bedrijf is onverminderd enige wettelijk procedure en haar recht de inschrijving van de deelnemer te annuleren niet verplicht enige prijs of beloning toe te kennen aan de begunstigde deelnemer als hij/zij niet zijn/haar correcte contactgegevens heeft ingevuld, als hij/zij er op wat voor manier dan ook duidelijk in geslaagd is de uitkomst van de Prijsvraag te verstoren of als hij/zij niet aan deze bepalingen en voorschriften heeft voldaan. Artikel 5. VASTSTELLING VAN WINNAAR De winnaar wordt binnen tien (10) werkdagen na de sluitingsdatum van de Prijsvraag per rechtstreeks door het organiserende bedrijf geïnformeerd en moet binnen twintig (20) kalenderdagen na verzending van de betreffende door het organiserende zijn/haar prijs

3 accepteren en de volledige adresgegevens waarnaar de prijs moet worden verzonden, verstrekken door middel van het beantwoorden van de betreffende van het organiserende bedrijf. Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk voor enig probleem met betrekking tot het verzenden en/of ontvangen van s. Indien het organiserende bedrijf binnen twintig (20) dagen nadat zij de winnaar per heeft geïnformeerd nog geen antwoord per heeft ontvangen van de winnaar, dan wordt dit beschouwd als zijnde dat de winnaar afstand doet van zijn/haar prijs. In dat geval komt de prijs niet opnieuw ter beschikking van de Prijsvraag en het organiserende bedrijf kan naar eigen goeddunken over deze prijs beschikken. Elke prijs die om wat voor reden dan ook (zoals bijvoorbeeld "niet langer woonachtig op dit adres") door de post of door de vervoerder aan het organiserende bedrijf wordt geretourneerd, zal beschouwd worden als zijnde afgestaan door de winnaar. Er wordt op gewezen dat de identiteit van een deelnemer wordt vastgesteld op basis van de contactgegevens die hij/zij bij de inschrijving heeft verstrekt. In het geval van een geschil, zal alleen de lijst met deelnemers van het organiserende bedrijf van toepassing zijn. De winnaar verleent het organiserende bedrijf toestemming zijn/haar foto, voornaam, eerste letter van de achternaam en het land waarin woonachtig te publiceren op de website gedurende tien (10) werkdagen na datum vaststelling van de winnaar door het organiserende bedrijf. Artikel 6. RESTITUTIES In aanmerking voor restitutie van de kosten gemaakt voor een internetverbinding komen alle deelnemers die hier recht op hebben volgens de wetgeving van hun land en die een verzoek hiertoe schriftelijk indienen bij het organiserende bedrijf. Voor deze kosten geldt een vast restitutiebedrag van 0,30 (inclusief belastingen). Per huishouden kan slechts één restitutie voor internetverbinding worden verleend waarbij een huishouden wordt gedefinieerd als zijnde alle personen wonend onder hetzelfde dak (op hetzelfde postadres) tijdens de gehele duur van deze Prijsvraag. Het is echter steeds gebruikelijker dat internetproviders gratis of flat-rate internettoegang bieden. Het is daarom uitdrukkelijk overeengekomen dat toegang tot de Facebook-pagina met behulp van een gratis of flat-rate internetverbinding (met name kabel, ADSL, glasvezel of een speciale internetverbinding) niet in aanmerking komt voor restitutie omdat in een dergelijk geval het abonnement op de diensten van de internetprovider door de deelnemer wordt afgenomen ten behoeve van algemeen internetgebruik waardoor de deelnemer de Facebook-pagina bezoekt en deelneemt aan de Prijsvraag zonder extra kosten voor de internetverbinding te maken. Een verzoek tot restitutie dient door de deelnemer gericht te zijn aan het volgende postadres: THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST Guillemot Corporation S.A. BP LA GACILLY FRANKRIJK - En dient vergezeld te zijn van een brief met het verzoek tot restitutie,

4 - Volledige bankrekeninggegevens, - Fotokopie identiteitsbewijs, - Fotokopie van bewijs van adres, en - Gedetailleerde nota van de internetverbindingskosten waaruit de datum en het tijdstip van deelname aan de Prijsvraag blijkt; (hierna gezamenlijk de "Documenten" of apart het "Document" te noemen). Onvolledige of onjuiste restitutieverzoeken worden niet in behandeling genomen. Klachten of claims worden niet in ontvangst genomen. Het verzoek moet zijn ontvangen binnen één (1) maand na inschrijving voor de Prijsvraag waarvoor de deelnemer een restitutie verlangt. Portokosten die gemaakt zijn voor het opsturen van het restitutieverzoek worden vergoed na een schriftelijk verzoek hiertoe op basis van het van toepassing zijnde "2e klasse" of standaardtarief voor postverzending. De kosten voor het verstrekken van de bewijsdocumenten voor het restitutieverzoek worden vergoed met een maximum van 0,20 (inclusief belastingen) per Document vermeld in dit artikel. Verzoeken om restitutie van verbindingskosten worden binnen vier (4) weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek ingewilligd. Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID De aansprakelijkheid van het organiserende bedrijf is beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de aangeboden prijs/prijzen. Het organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien om redenen buiten haar macht of indien omstandigheden dit vereisen, de Prijsvraag ingekort, verlengd, uitgesteld, gewijzigd of geannuleerd moet worden. Het organiserende bedrijf zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welk gebeuren dan ook dat niet binnen haar macht is, met name in het geval van niet of verkeerd bezorgde of post, storingen in of uitval van communicatie- of telefoonlijnen, het niet beschikbaar zijn van de Facebook-pagina, technische storingen, storingen op het internetnetwerk, uitval, limieten aan gegevenstransmissie en alle technische storingen en hardware- en softwarestoringen van wat voor aard dan ook die het de deelnemer deelname aan de Prijsvraag geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakten of die het systeem van de deelnemer beschadigden, en nimmer voor een onjuist uitgekeerd prijs, een prijs die tijdens transport verloren gaat, een niet ontvangen of beschadigde prijs, of een vertraagde levering. Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om alle correcte maatregelen te treffen om zijn/haar persoonlijke gegevens en/of de software op zijn/haar computerapparatuur te beveiligen tegen verlies of schade. Deelnemers zijn volledig en alleen zelf aansprakelijk voor elke verbinding met de Facebook-pagina en voor deelname aan de Prijsvraag. Het is ten strengste verboden de werking van de Prijsvraag op enigerlei wijze te manipuleren of te pogen deze te manipuleren, en met name met als doel enig element te manipuleren dat de uitkomst van de Prijsvraag en het vaststellen van de winnaar bepaalt. Het organiserende bedrijf behoudt zich

5 het recht voor een ieder uit de Prijsvraag te schrappen en juridische stappen te ondernemen tegen een ieder van wie wordt vastgesteld dat die persoon gefraudeerd heeft of de correcte werking van de Prijsvraag heeft verstoord. Artikel 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM Een winnaar mag, indien hij/zij dat op prijs stelt, aan het organiserende bedrijf één of meer foto's versturen van de gewonnen prijs. Voor elke foto die de winnaar opstuurt, verklaart de winnaar dat hij/zij de betreffende foto zelf heeft gemaakt. Elke ingestuurde foto moet rechtenvrij zijn en mag op geen enkele wijze inbreuk maken op het beeld of op de rechten van derden. De winnaar vrijwaart het organiserende bedrijf van elke claim of actie in deze. Een winnaar die aan het organiserende bedrijf een of meer foto's verstuurt van de gewonnen prijs verleent het organiserende bedrijf voor advertentiedoeleinden het recht deze foto('s) te verspreiden, te reproduceren via elk medium, aan te passen en te presenteren zonder enige restrictie of voorbehoud, en zonder enig recht op compensatie, tegenprestatie of voordeel in wat voor vorm dan ook. Dit niet-exclusieve recht op gebruik wordt wereldwijd verleend voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum waarop de foto('s) aan het organiserende bedrijf is/zijn ingestuurd. De winnaar kan het organiserende bedrijf echter op elk moment verzoeken te stoppen met het gebruik van zijn/haar ingestuurde foto('s) door per een verzoek hiertoe te richten aan het volgende adres: Indien op een of meer van de foto's door de winnaar ingestuurd aan het organiserende bedrijf de winnaar en/of een derde zijn afgebeeld dan verleent de winnaar en/of de derde hierbij het organiserende bedrijf uitdrukkelijk alle rechten op deze afbeelding zonder enige restrictie of voorbehoud, en zonder enig recht op compensatie, tegenprestatie of voordeel in wat voor vorm dan ook. Deze rechten worden wereldwijd verleend en voor de duur van het gebruik van de foto('s) in kwestie. Foto's ingestuurd door een winnaar wordt niet aan derden verkocht. Artikel 9. GEGEVENSBESCHERMING EN VRIJHEID VAN INFORMATIE Deelnemers zijn geïnformeerd dat de verzamelde privégegevens nodig zijn voor deelname aan de Prijsvraag. Deze Prijsvraag is niet gekoppeld aan en wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook. Informatie verstrekt door deelnemers wordt aan het organiserende bedrijf gegeven en niet aan Facebook. Overeenkomstig de wettelijke bepaling van 6 januari 1978, heeft de deelnemer het recht de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben aan te vechten, te modificeren, te corrigeren en te verwijderen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het organiserende bedrijf hierom per geadresseerd aan te verzoeken. Artikel 10. GESCHILLEN EN CLAIMS Enig geschil over of claim tegen deze Prijsvraag wordt alleen in behandeling genomen indien deze is verzonden niet later dan één (1) maand nadat de Prijsvraag is gesloten, waarbij datum poststempel bepalend is.

6 Enig geschil of claim moet per post worden verzonden aan het organiserende bedrijf op het volgende adres: THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST Guillemot Corporation SA BP LA GACILLY FRANKRIJK Het schrijven dient de exacte datum van deelname aan de Prijsvraag te vermelden, de volledige contactgegevens van de deelnemer en de exacte reden voor het geschil of de claim. Een geschil of claim ingediend via enige andere methode wordt niet in behandeling genomen. Het organiserende bedrijf is de enige partij met de autoriteit om issues op te lossen met betrekking tot het toepassen of interpreteren van deze bepalingen en voorschriften of van eventuele ambiguïteiten hierop betrekking hebbende tijdens de looptijd van de Prijsvraag. Portokosten die gemaakt zijn voor het opsturen van het geschil of de claim kunnen vergoed worden op basis van het van toepassing zijnde "2e klasse" of standaardtarief voor postverzending (op basis van een postgewicht van 20 gram) aan iedere deelnemer die hier volgens de wetgeving van zijn land recht op heeft en die het organiserende bedrijf schriftelijk om deze vergoeding heeft verzocht onder vermelding van zijn/haar volledige bankrekeninggegevens. Artikel 11. WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Deze Prijsvraag is onderworpen aan de wettelijke bepalingen van het land waarin de deelnemer woonachtig is, mits dit één van de in artikel 2 van deze bepalingen en voorschriften genoemde landen is. Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig en in zijn geheel aanvaarden van deze bepalingen en voorschriften door de deelnemer. Het organiserende bedrijf zal enige vraag met betrekking tot het toepassen van deze bepalingen en voorschriften of enige vraag waarvan het antwoord niet in deze bepalingen en voorschriften is besloten, zo snel en zo goed mogelijk beantwoorden. Deze volledige bepalingen en voorschriften zijn te vinden op de Facebook-pagina en wordt gratis per verzonden indien hierom aan wordt verzocht gedurende de looptijd van de Prijsvraag. Deze bepalingen en richtlijnen zijn gedeponeerd bij SCP LEBRET NEDELLEC LE BOURHIS, rechtsfunctionarissen, te Rennes (Frankrijk).

HERCULES DJ CONTROL AIR+ JOG WHEEL CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN

HERCULES DJ CONTROL AIR+ JOG WHEEL CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN HERCULES DJ CONTROL AIR+ JOG WHEEL CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij

Nadere informatie

FACEBOOK HERCULES WAE BT03 QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN

FACEBOOK HERCULES WAE BT03 QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN FACEBOOK HERCULES WAE BT03 QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij

Nadere informatie

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET

REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET REGLEMENT WIN UW SPECIALE KERSTPAKKET ARTIKEL 1: ORGANISATIE Het bedrijf DIETE SPORT FRANCE, naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht, ingeschreven met een kapitaal van 100.000

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER»

REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER» REGLEMENT VAN HET FACEBOOK-SPEL «GROOT Pink Lady SPEL NOVEMBER» Artikel 1: Organiserend bedrijf Van 16 november t/m 20 december 2015 organiseert de vereniging Pink Lady Europe, gevestigd 145 avenue de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady»

REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady» REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady» Artikel 1 : Organiserend bedrijf Van 15 juni t/m 19 juli 2015 organiseert de vereniging Pink Lady Europe, gevestigd 145 avenue de

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

"Wedstrijd": de huidige online wedstrijd «Carrefour market Sint- Valentijn»

Wedstrijd: de huidige online wedstrijd «Carrefour market Sint- Valentijn» Officieel reglement van de online Wedstrijd «Carrefour market Sint-Valentijn» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Carrefour market - Sint- Valentijn wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv

Nadere informatie

"Site": website toegankelijk op het volgende internetadres:

Site: website toegankelijk op het volgende internetadres: Officieel reglement van de online Wedstrijd «Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Geïnfecteerd materiaal, bijvoorbeeld door een virus wordt direct verwijderd en heeft tot gevolg uitsluiting van de wedstrijd.

Geïnfecteerd materiaal, bijvoorbeeld door een virus wordt direct verwijderd en heeft tot gevolg uitsluiting van de wedstrijd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

SPELREGLEMENT QUADRITOWN

SPELREGLEMENT QUADRITOWN SPELREGLEMENT QUADRITOWN ARTIKEL 1 ORGANISATOR EN RECHT DAT VAN TOEPASSING IS Het Franse bedrijf LONGCHAMP (een Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van 2.000.000 euro, gevestigd 12 rue Saint

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Consumentenproducten (hierna de

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!»

REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!» ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF REGLEMENT «ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID!» Het bedrijf Robert Bosch (Frankrijk) SAS, een vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 140.400.000, ingeschreven in het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2

ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2 ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2 LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Reglement Wedstrijd verbonden aan de bevraging naar het gebruik van sociale media

Reglement Wedstrijd verbonden aan de bevraging naar het gebruik van sociale media Reglement Wedstrijd verbonden aan de bevraging naar het gebruik van sociale media 2016-2017 1. Algemeen kader Om een idee te krijgen van welke mediakanalen de land- en tuinbouwers vandaag gebruik maken,

Nadere informatie

VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL

VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL VOLLEDIG WINSPELREGLEMENT INTERRAIL WINWINSPEL ARTIKEL 1: DOEL De maatschappij Voyages-sncf.com 1 (hierna aangeduid als 'de Organisator') organiseert via haar Facebook pagina België (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende te Leiden aan Schipholweg 96a, (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert in samenwerking met Lumière en Pathé de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril

Wedstrijdreglement: Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril Wedstrijdreglement: Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril Art. 1: Wie organiseert de wedstrijd? De wedstrijd Maak kans op een gratis Eneco eclipsbril wordt georganiseerd door Eneco België B.V., gelegen

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3.

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3. Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list Door mee te doen met de actie Dacia Duster Fan list kunnen deelnemers een 7-daagse proefrit in de Dacia Duster winnen. De winnaar mag 7 dagen rijden in een ter beschikking

Nadere informatie

SPELREGELS DE "ZOMERSE KLEUREN" QUIZ Van 18/04/2014 tot en met 31/08/2014

SPELREGELS DE ZOMERSE KLEUREN QUIZ Van 18/04/2014 tot en met 31/08/2014 SPELREGELS DE "ZOMERSE KLEUREN" QUIZ Van 18/04/2014 tot en met 31/08/2014 ARTIKEL 1 ORGANISATIE De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Interprofessionele Raad van Bordeauxwijnen), een privéorganisatie

Nadere informatie

SPELREGELS "Ontgrendel Bordeaux" Van 03/11/2014 tot en met 31/12/2014

SPELREGELS Ontgrendel Bordeaux Van 03/11/2014 tot en met 31/12/2014 SPELREGELS "Ontgrendel Bordeaux" Van 03/11/2014 tot en met 31/12/2014 ARTIKEL 1 ORGANISATIE De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Interprofessionele Raad van Bordeauxwijnen), een privéorganisatie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

SPELREGELS "WAT IS UW KLEUR?" Van 22/05/2015 tot en met 01/10/2015

SPELREGELS WAT IS UW KLEUR? Van 22/05/2015 tot en met 01/10/2015 SPELREGELS "WAT IS UW KLEUR?" Van 22/05/2015 tot en met 01/10/2015 Het eenvoudige feit deel te nemen aan het spel door het invullen van het deelnameformulier impliceert de aanvaarding van deze spelregels.

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

De inschrijving eindigt op 30 juni 2012 om middernacht.

De inschrijving eindigt op 30 juni 2012 om middernacht. Reglement van de trekking van de nieuwsbrief GLASS QUARTERLY # Artikel 1 Organisator O- I Europe waarvan het hoofdkantoor O- I Europe Sarl is gevestigd te Route de buyère 2 - case Postale 336-1030 Bussigny-

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Leve Voetbal is een fotowedstrijd met aankoopverplichting van minstens één van de officiële miniduivels

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

"Euro Run"-wedstrijd

Euro Run-wedstrijd "Euro Run"-wedstrijd ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (ECB) organiseert een wedstrijd met de titel "Euro Run" (hierna "de wedstrijd") die zal lopen van 00.01 uur Midden-Europese tijd op

Nadere informatie

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De vennootschap KELLOGG S, ingeschreven in het handelsregister van Zaventem onder het nummer 16078708 met hoofdkantoor

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen WIN AAN SPONSORING

Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen WIN AAN SPONSORING Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen 2017-2018 WIN 2.500 AAN SPONSORING Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Henkel Belgium NV, gevestigd te 1020 Brussel,

Nadere informatie

Alleen de deelnames die conform zijn aan de termijnen van het huidige Reglement zullen worden geaccepteerd.

Alleen de deelnames die conform zijn aan de termijnen van het huidige Reglement zullen worden geaccepteerd. SPELREGELS «Durbuy Adventure» - QUICK BELUX Artikel 1 Organiserende Bedrijf Het bedrijf Quick restaurants N.V.., gezeteld op Louizalaan 65/B11 te Brussel, waarvan de administratieve zetel zich bevindt

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout hierna genoemd de organisator.

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award"

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Best Thai Award", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT «WIN EEN FOTOSHOOT MET YANN ARTHUS BERTRAND»

WEDSTRIJDREGLEMENT «WIN EEN FOTOSHOOT MET YANN ARTHUS BERTRAND» WEDSTRIJDREGLEMENT «WIN EEN FOTOSHOOT MET YANN ARTHUS BERTRAND» ARTIKEL 1 ORGANISATOR VAN HET SPEL: Het bedrijf YKF, werkzaam onder de handelsnaam YELLOW KORNER (hierna naar verwezen als Organiserend bedrijf),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT ALGEMENE VOORWAARDEN Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT 1.-ONDERWERP De Spaanse Dienst voor Toerisme (verder in de tekst afgekort als SDT) met hoofdzetel in de Koningsstraat 97, 5 de verdieping te Brussel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

WEDSTRIJDVOORWAARDEN WEDSTRIJDVOORWAARDEN IKEA TEKENWEDSTRIJD 2017 Deelnamevoorwaarden 1. IKEA NL B.V., in samenwerking met IKEA of Sweden AB, P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Zweden, btw-nummer: SE5560747551, hierna te noemen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Check-in & Win zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Facebook app MOMENTS TO SHARE by Hampshire Hotels

Facebook app MOMENTS TO SHARE by Hampshire Hotels Hampshire Hotels Moments to Share Facebook applicatie Face 2 Feest Artikel 1 Definities 1.1 Hampshire Hotels beheert de website en Facebookpagina van Hampshire Hotels, waarop internetgebruikers gratis

Nadere informatie

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde

VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde VOLLEDIG REGLEMENT Yale 3D World - Koksijde ARTIKEL 1 Organiserend bedrijf ASSA ABLOY, gevestigd Heide 9, 1780 Wemmel, organiseert van 03/07/2015 tot en met 31/07/2015 een nationale wedstrijd met aankoopverplichting

Nadere informatie

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT ARTIKEL 1 Onderwerp 1.1. De naamloze vennootschap NISSAN BELUX, gevestigd te BIST 12, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 403.433

Nadere informatie

Spelreglement «Moederdag 2012»

Spelreglement «Moederdag 2012» Spelreglement «Moederdag 2012» Voor het gratis ontvangen van een Soap Bonne Mère 125gr (enkel op de parfumgamma s Lavender, Verbena, Rose, Milk, Linden en Honeysuckle) in de deelnemende L Occitane boetieks.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

Officieel reglement van de test «MyBeauty» van L Oréal Paris (hierna het Reglement genoemd)

Officieel reglement van de test «MyBeauty» van L Oréal Paris (hierna het Reglement genoemd) Officieel reglement van de test «MyBeauty» van L Oréal Paris (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer

Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer I. WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1. - Voorwerp Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd Combi-ticket Pukkelpop

Nadere informatie

SPELREGLEMENT "WIN EEN COOKEO"

SPELREGLEMENT WIN EEN COOKEO SPELREGLEMENT "WIN EEN COOKEO" ARTIKEL 1 - Organisatie De Vennootschap SEB- Groep België S.A N.V., met maatschappelijke zetel te 6220 Fleurus, avenue de l Espérance 25, organiseert voor zijn merk Moulinex

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar

ARTIKEL 3 - Principe van de wedstrijd aanduiding van de winnaar Wedstrijdreglement Contrex- JYB Memory Game ARTIKEL 1 Organisatie Famous E.R./V.U. : Emmanuel Gruffat Nestlé Waters Marketing & Distribution, Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Brussel BE0202.239.951.organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 1. Subsidiabiliteit. Deze 2015 Ruby Bonus promotie (hierna "promotie") is een promotie ontworpen om de distributeurs van It Works Marketing, Inc. en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Priceless Specials Thuisbezorgd (hierna:

Nadere informatie