Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften."

Transcriptie

1 THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van ,72, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rennes onder nummer en gezeteld te Place du Granier, BP 97143, Chantepie Cedex, Frankrijk, hierna te noemen het "organiserende bedrijf", organiseert vanaf 13 mei 2014 om 15:01 (datum/tijd in Parijs, Frankrijk) tot 03 juni 2014 om 23:59 (datum/tijd in Parijs, Frankrijk), alleen op internet, een gratis prijsvraag zonder aankoopverplichting: de "THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST" (hierna te noemen de "Prijsvraag"). Deze Prijsvraag is beschikbaar op het volgende internetadres: Deze Prijsvraag is niet gekoppeld aan en wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook. Informatie verstrekt door deelnemers wordt aan het organiserende bedrijf gegeven en niet aan Facebook. Artikel 2. DEELNAME Aan deze gratis Prijsvraag zonder aankoopverplichting kan worden deelgenomen door iedere volwassene woonachtig in Duitsland, Canada (met uitzondering van Quebec), de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland of Zwitserland, met uitzondering van personeel van het organiserende bedrijf en haar dochterondernemingen, hun familie (inclusief samenlevingspartner) en, in het algemeen, bedrijven direct of indirect betrokken bij de implementatie van deze Prijsvraag. Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. Per persoon is mag slechts één keer worden deelgenomen. Een frauduleuze of onvolledige inschrijving, of een inschrijving verstrekt op een wijze die in strijd is met deze bepalingen en voorschriften, heeft diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg. Het is ten strengste verboden zich in te schrijven met een adres voor eenmalig gebruik. Artikel 3. DEELNAMEVOORWAARDEN Een deelnemer moet beschikken over een Facebook-account en een "fan" zijn van de pagina (hierna te noemen de "Facebook-pagina") door op "Vind ik leuk" geklikt te hebben. Deelnemers moeten naar de Facebook-pagina gaan en daar een online deelnameformulier invullen met de gevraagde en verplichte contactgegevens (d.w.z. voornaam, achternaam, leeftijd, land waarin woonachtig, adres) en de deelnamevoorwaarden accepteren. De deelnemer verklaart dat de op het inschrijfformulier verstrekte gegevens juist zijn. Indien een verstrekt gegeven vals, onjuist of onvolledig is, dan wordt de deelnemer automatisch gediskwalificeerd. Deelnemers worden geïnformeerd dat de gegevens die ze verstrekken op het inschrijfformulier nodig zijn om deel te

2 kunnen nemen aan de Prijsvraag en om in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs. Deelnemers wordt daarom gevraagd te controleren dat alle verstrekte gegevens correct zijn. Deelname aan de Prijsvraag is alleen elektronisch mogelijk en is strikt persoonlijk. Iedere deelnemer moet de volgende vraag beantwoorden: Met welk model Thrustmaster-racestuur voor de Xbox One is de T3PA-pedaalset compatibel? 1/ TX Racing Wheel, Ferrari 458 Italia Edition 2/ T 80 3/ Ferrari Wireless GT Cockpit 430 Scuderia Edition Indien een deelnemer de vraag correct heeft beantwoord, doet hij/zij automatisch mee aan de trekking die de winnaars bepaalt van de Prijsvraag. De trekking wordt door het organiserende bedrijf verricht uiterlijk tien (10) werkdagen nadat de Prijsvraag is gesloten. Er wordt één (1) winnaar getrokken. Artikel 4. PRIJS Lijst van Aantal Beschrijving Waarde per eenheid, inclusief belastingen prijzen 1e prijs 1 T3PA 99,99 ; 99.99USD ; 89.99GBP ; 99,99CAD Mocht de winnaar om wat voor reden dan ook onmachtig of onwillig zijn de prijs geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, onder de voorwaarden van deze bepalingen en voorschriften, dan verliest de winnaar de gehele hierboven vermelde prijs en heeft hij/zij geen enkel recht op compensatie of schadeloosstelling. De prijs zelf komt niet opnieuw ter beschikking van de Prijsvraag en het organiserende bedrijf kan naar eigen goeddunken over deze prijs beschikken. De prijs aangeboden aan de winnaar zal niet leiden tot wat voor geschil dan ook over de winnaar, noch over het toekennen van de waarde van de prijs in geld (al of niet gedeeltelijk), noch over het vervangen door of verruilen voor een andere prijs, voor wat voor waarde dan ook, voor wat voor reden dan ook. In het geval van force majeure, of als omstandigheden dit afdwingen, behoudt het organiserende bedrijf het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. Het organiserende bedrijf is onverminderd enige wettelijk procedure en haar recht de inschrijving van de deelnemer te annuleren niet verplicht enige prijs of beloning toe te kennen aan de begunstigde deelnemer als hij/zij niet zijn/haar correcte contactgegevens heeft ingevuld, als hij/zij er op wat voor manier dan ook duidelijk in geslaagd is de uitkomst van de Prijsvraag te verstoren of als hij/zij niet aan deze bepalingen en voorschriften heeft voldaan. Artikel 5. VASTSTELLING VAN WINNAAR De winnaar wordt binnen tien (10) werkdagen na de sluitingsdatum van de Prijsvraag per rechtstreeks door het organiserende bedrijf geïnformeerd en moet binnen twintig (20) kalenderdagen na verzending van de betreffende door het organiserende zijn/haar prijs

3 accepteren en de volledige adresgegevens waarnaar de prijs moet worden verzonden, verstrekken door middel van het beantwoorden van de betreffende van het organiserende bedrijf. Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk voor enig probleem met betrekking tot het verzenden en/of ontvangen van s. Indien het organiserende bedrijf binnen twintig (20) dagen nadat zij de winnaar per heeft geïnformeerd nog geen antwoord per heeft ontvangen van de winnaar, dan wordt dit beschouwd als zijnde dat de winnaar afstand doet van zijn/haar prijs. In dat geval komt de prijs niet opnieuw ter beschikking van de Prijsvraag en het organiserende bedrijf kan naar eigen goeddunken over deze prijs beschikken. Elke prijs die om wat voor reden dan ook (zoals bijvoorbeeld "niet langer woonachtig op dit adres") door de post of door de vervoerder aan het organiserende bedrijf wordt geretourneerd, zal beschouwd worden als zijnde afgestaan door de winnaar. Er wordt op gewezen dat de identiteit van een deelnemer wordt vastgesteld op basis van de contactgegevens die hij/zij bij de inschrijving heeft verstrekt. In het geval van een geschil, zal alleen de lijst met deelnemers van het organiserende bedrijf van toepassing zijn. De winnaar verleent het organiserende bedrijf toestemming zijn/haar foto, voornaam, eerste letter van de achternaam en het land waarin woonachtig te publiceren op de website gedurende tien (10) werkdagen na datum vaststelling van de winnaar door het organiserende bedrijf. Artikel 6. RESTITUTIES In aanmerking voor restitutie van de kosten gemaakt voor een internetverbinding komen alle deelnemers die hier recht op hebben volgens de wetgeving van hun land en die een verzoek hiertoe schriftelijk indienen bij het organiserende bedrijf. Voor deze kosten geldt een vast restitutiebedrag van 0,30 (inclusief belastingen). Per huishouden kan slechts één restitutie voor internetverbinding worden verleend waarbij een huishouden wordt gedefinieerd als zijnde alle personen wonend onder hetzelfde dak (op hetzelfde postadres) tijdens de gehele duur van deze Prijsvraag. Het is echter steeds gebruikelijker dat internetproviders gratis of flat-rate internettoegang bieden. Het is daarom uitdrukkelijk overeengekomen dat toegang tot de Facebook-pagina met behulp van een gratis of flat-rate internetverbinding (met name kabel, ADSL, glasvezel of een speciale internetverbinding) niet in aanmerking komt voor restitutie omdat in een dergelijk geval het abonnement op de diensten van de internetprovider door de deelnemer wordt afgenomen ten behoeve van algemeen internetgebruik waardoor de deelnemer de Facebook-pagina bezoekt en deelneemt aan de Prijsvraag zonder extra kosten voor de internetverbinding te maken. Een verzoek tot restitutie dient door de deelnemer gericht te zijn aan het volgende postadres: THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST Guillemot Corporation S.A. BP LA GACILLY FRANKRIJK - En dient vergezeld te zijn van een brief met het verzoek tot restitutie,

4 - Volledige bankrekeninggegevens, - Fotokopie identiteitsbewijs, - Fotokopie van bewijs van adres, en - Gedetailleerde nota van de internetverbindingskosten waaruit de datum en het tijdstip van deelname aan de Prijsvraag blijkt; (hierna gezamenlijk de "Documenten" of apart het "Document" te noemen). Onvolledige of onjuiste restitutieverzoeken worden niet in behandeling genomen. Klachten of claims worden niet in ontvangst genomen. Het verzoek moet zijn ontvangen binnen één (1) maand na inschrijving voor de Prijsvraag waarvoor de deelnemer een restitutie verlangt. Portokosten die gemaakt zijn voor het opsturen van het restitutieverzoek worden vergoed na een schriftelijk verzoek hiertoe op basis van het van toepassing zijnde "2e klasse" of standaardtarief voor postverzending. De kosten voor het verstrekken van de bewijsdocumenten voor het restitutieverzoek worden vergoed met een maximum van 0,20 (inclusief belastingen) per Document vermeld in dit artikel. Verzoeken om restitutie van verbindingskosten worden binnen vier (4) weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek ingewilligd. Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID De aansprakelijkheid van het organiserende bedrijf is beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de aangeboden prijs/prijzen. Het organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien om redenen buiten haar macht of indien omstandigheden dit vereisen, de Prijsvraag ingekort, verlengd, uitgesteld, gewijzigd of geannuleerd moet worden. Het organiserende bedrijf zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welk gebeuren dan ook dat niet binnen haar macht is, met name in het geval van niet of verkeerd bezorgde of post, storingen in of uitval van communicatie- of telefoonlijnen, het niet beschikbaar zijn van de Facebook-pagina, technische storingen, storingen op het internetnetwerk, uitval, limieten aan gegevenstransmissie en alle technische storingen en hardware- en softwarestoringen van wat voor aard dan ook die het de deelnemer deelname aan de Prijsvraag geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakten of die het systeem van de deelnemer beschadigden, en nimmer voor een onjuist uitgekeerd prijs, een prijs die tijdens transport verloren gaat, een niet ontvangen of beschadigde prijs, of een vertraagde levering. Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om alle correcte maatregelen te treffen om zijn/haar persoonlijke gegevens en/of de software op zijn/haar computerapparatuur te beveiligen tegen verlies of schade. Deelnemers zijn volledig en alleen zelf aansprakelijk voor elke verbinding met de Facebook-pagina en voor deelname aan de Prijsvraag. Het is ten strengste verboden de werking van de Prijsvraag op enigerlei wijze te manipuleren of te pogen deze te manipuleren, en met name met als doel enig element te manipuleren dat de uitkomst van de Prijsvraag en het vaststellen van de winnaar bepaalt. Het organiserende bedrijf behoudt zich

5 het recht voor een ieder uit de Prijsvraag te schrappen en juridische stappen te ondernemen tegen een ieder van wie wordt vastgesteld dat die persoon gefraudeerd heeft of de correcte werking van de Prijsvraag heeft verstoord. Artikel 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM Een winnaar mag, indien hij/zij dat op prijs stelt, aan het organiserende bedrijf één of meer foto's versturen van de gewonnen prijs. Voor elke foto die de winnaar opstuurt, verklaart de winnaar dat hij/zij de betreffende foto zelf heeft gemaakt. Elke ingestuurde foto moet rechtenvrij zijn en mag op geen enkele wijze inbreuk maken op het beeld of op de rechten van derden. De winnaar vrijwaart het organiserende bedrijf van elke claim of actie in deze. Een winnaar die aan het organiserende bedrijf een of meer foto's verstuurt van de gewonnen prijs verleent het organiserende bedrijf voor advertentiedoeleinden het recht deze foto('s) te verspreiden, te reproduceren via elk medium, aan te passen en te presenteren zonder enige restrictie of voorbehoud, en zonder enig recht op compensatie, tegenprestatie of voordeel in wat voor vorm dan ook. Dit niet-exclusieve recht op gebruik wordt wereldwijd verleend voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum waarop de foto('s) aan het organiserende bedrijf is/zijn ingestuurd. De winnaar kan het organiserende bedrijf echter op elk moment verzoeken te stoppen met het gebruik van zijn/haar ingestuurde foto('s) door per een verzoek hiertoe te richten aan het volgende adres: Indien op een of meer van de foto's door de winnaar ingestuurd aan het organiserende bedrijf de winnaar en/of een derde zijn afgebeeld dan verleent de winnaar en/of de derde hierbij het organiserende bedrijf uitdrukkelijk alle rechten op deze afbeelding zonder enige restrictie of voorbehoud, en zonder enig recht op compensatie, tegenprestatie of voordeel in wat voor vorm dan ook. Deze rechten worden wereldwijd verleend en voor de duur van het gebruik van de foto('s) in kwestie. Foto's ingestuurd door een winnaar wordt niet aan derden verkocht. Artikel 9. GEGEVENSBESCHERMING EN VRIJHEID VAN INFORMATIE Deelnemers zijn geïnformeerd dat de verzamelde privégegevens nodig zijn voor deelname aan de Prijsvraag. Deze Prijsvraag is niet gekoppeld aan en wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook. Informatie verstrekt door deelnemers wordt aan het organiserende bedrijf gegeven en niet aan Facebook. Overeenkomstig de wettelijke bepaling van 6 januari 1978, heeft de deelnemer het recht de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben aan te vechten, te modificeren, te corrigeren en te verwijderen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het organiserende bedrijf hierom per geadresseerd aan te verzoeken. Artikel 10. GESCHILLEN EN CLAIMS Enig geschil over of claim tegen deze Prijsvraag wordt alleen in behandeling genomen indien deze is verzonden niet later dan één (1) maand nadat de Prijsvraag is gesloten, waarbij datum poststempel bepalend is.

6 Enig geschil of claim moet per post worden verzonden aan het organiserende bedrijf op het volgende adres: THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST Guillemot Corporation SA BP LA GACILLY FRANKRIJK Het schrijven dient de exacte datum van deelname aan de Prijsvraag te vermelden, de volledige contactgegevens van de deelnemer en de exacte reden voor het geschil of de claim. Een geschil of claim ingediend via enige andere methode wordt niet in behandeling genomen. Het organiserende bedrijf is de enige partij met de autoriteit om issues op te lossen met betrekking tot het toepassen of interpreteren van deze bepalingen en voorschriften of van eventuele ambiguïteiten hierop betrekking hebbende tijdens de looptijd van de Prijsvraag. Portokosten die gemaakt zijn voor het opsturen van het geschil of de claim kunnen vergoed worden op basis van het van toepassing zijnde "2e klasse" of standaardtarief voor postverzending (op basis van een postgewicht van 20 gram) aan iedere deelnemer die hier volgens de wetgeving van zijn land recht op heeft en die het organiserende bedrijf schriftelijk om deze vergoeding heeft verzocht onder vermelding van zijn/haar volledige bankrekeninggegevens. Artikel 11. WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Deze Prijsvraag is onderworpen aan de wettelijke bepalingen van het land waarin de deelnemer woonachtig is, mits dit één van de in artikel 2 van deze bepalingen en voorschriften genoemde landen is. Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig en in zijn geheel aanvaarden van deze bepalingen en voorschriften door de deelnemer. Het organiserende bedrijf zal enige vraag met betrekking tot het toepassen van deze bepalingen en voorschriften of enige vraag waarvan het antwoord niet in deze bepalingen en voorschriften is besloten, zo snel en zo goed mogelijk beantwoorden. Deze volledige bepalingen en voorschriften zijn te vinden op de Facebook-pagina en wordt gratis per verzonden indien hierom aan wordt verzocht gedurende de looptijd van de Prijsvraag. Deze bepalingen en richtlijnen zijn gedeponeerd bij SCP LEBRET NEDELLEC LE BOURHIS, rechtsfunctionarissen, te Rennes (Frankrijk).

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ).

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ). Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 10.00 uur op 5 februari 2015 tot 23.59 uur op 31 maart

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Disney Wedstrijdreglement NL

Disney Wedstrijdreglement NL Disney Wedstrijdreglement NL Disney biedt deelnemers de mogelijkheid om prijzen te winnen van twee populaire Disney Channel series, Shake it Up en Jessie. Deelname: In maart organiseert Disney Channel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Dit document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van InDiv Solutions te Emmen, hierna te noemen InDiv. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door InDiv afgegeven

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie