PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENSPAREN INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER"

Transcriptie

1 PENSIOENSPAREN BIJ PGB 2013 INFORMATIE OVER PENSIOENSPAREN EN DE ADMINISTRATIEVE VERWERKING DOOR DE WERKGEVER

2 PENSIOENSPAREN BIJ PGB In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven samengevat. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de regeling gelden dan de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Deze vindt u op de website onder de Infobalie w13

3 INLEIDING De pensioenregelingen van PGB bieden de deelnemer diverse keuzemogelijkheden, zowel tijdens werken als bij pensionering. Bij pensionering kan de pensioenuitkering worden afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. En in de tijd dat deelnemers werken en pensioen opbouwen, kunnen zij desgewenst in aanvulling op de pen sioenregeling van hun werkgever sparen voor extra pensioen. Voor aanvulling van het ouderdomspensioen biedt PGB Pensioensparen aan. De deelnemer betaalt dan maandelijks een premie of een eenmalige koopsom. Met die premie of koopsom worden geen pensioenaanspraken ingekocht zoals in de basispensioenregeling het geval is. In plaats daarvan wordt de inleg gestort in het Pensioenfonds PGB. Er wordt voor de deelnemers een pensioen spaarrekening geopend en de inleg wordt belegd. De deelnemer deelt daardoor mee in het fondsrendement. In deze brochure wordt ingegaan op de belangrijkste productkenmerken van Pensioensparen en de administratieve verwerking ervan door de werkgever. Bezoek voor meer informatie ook de internetsite van PGB (www.pensioenfonds pgb.nl). Via mijnpgbpensioen.nl heeft u digitaal toegang tot uw persoonlijke pensioengegevens. 33

4 HOOFDLIJNEN PENSIOENSPAREN Met Pensioensparen kunnen uw werknemers de collectieve pensioenregeling aanvullen. Aanvullen van pensioen kan wenselijk zijn in de volgende situaties: l bij te weinig dienstjaren en/of (tijdelijk) parttime werken; l bij een echtscheiding; l bij een periode van werkloosheid; l bij forse loonstijgingen aan het einde van de loopbaan; l ter compensatie van een AOW-hiaat; l als in uw pensioenregeling een maximum is ingebouwd; l wanneer uw werknemers eerder willen stoppen met werken dan de reguliere pensioenleeftijd; l wanneer een hogere uitkering op prijs wordt gesteld. In de brochure PGB-Pensioen Plus, Pensioensparen als aanvulling op het pensioen van uw werkgever wordt uitgebreid op deze situaties ingegaan. Het fonds geeft deelnemers in overweging om de kwaliteit van het pensioen jaarlijks na te gaan en een aanvulling te overwegen als het pensioen achterblijft bij het ambitieniveau van de pensioenregeling: 70% van het gemiddeld verdiende brutoloon. Wanneer het totale pensioen (AOW, PGBpensioen en eventueel elders opgebouwd pensioen) onder de 70% blijft, kan sprake zijn van een achterstand in het pen sioen. Het pensioen bij PGB kunnen deelnemers monitoren via Het totale pensioen (inclusief elders opgebouwd pensioen) kan nagelopen worden via register.nl. De deelnemer bepaalt uiteindelijk zelf of de norm van 70% gezien de persoonlijke omstandigheden ook op hem of haar van toepassing is. Pensioensparen, voor wie? Alle werknemers in dienst van de werkgever voor wie het collectieve pensioen bij PGB is ondergebracht, kunnen voor extra pensioen sparen. Hoe werkt pensioensparen? Een werknemer die besluit om het collectieve pensioen aan te vullen, overlegt met zijn of haar werkgever welk bedrag van het brutoloon wordt ingehouden. De inleg voor pensioensparen is flexibel; er kan maandelijks, af en toe of eenmalig worden ingelegd. 4

5 De werkgever stort het afgesproken bedrag op een speciaal voor Pensioensparen bestemd rekeningnummer bij PGB. De uitvoeringsorganisatie opent bij een eerste storting een pensioenspaarrekening op naam van de werknemer. Het geld wordt direct na de storting belegd in het pensioenfonds PGB. De pen sioenspaarder deelt daardoor mee in het fondsrendement (na correctie voor de afdekkingsportefeuille). Op dit netto rendement worden administratiekosten in mindering gebracht. In 2013 bedragen de kosten 1% van het rendement. De inleg kan aangroeien tot de deelnemer met pensioen gaat. Het gespaarde kapitaal wordt bij pensionering bij PGB omgezet in pensioenrechten. Dat kan ouderdomspensioen zijn maar ook partnerpensioen of een gewenste combinatie. De deelnemer volgt na omzetting bij pensionering, net zoals voor het gewone pensioen, de voorwaardelijke toeslagregeling van PGB. Voorbeeld: beleggingsrendementen over de afgelopen jaren jaar totaal rendement PGB rendementsvergoeding inclusief afdekkings- aan pensioenspaarders portefeuille ,02% 12,02% ,6% 5,6% ,7% 9,7% ,5% 13,5% ,8% 18,8% Over de laatste 5 jaar bedraagt het gemiddelde rendement van PGB 5,40%. Pensioen spaarders ontvingen gemiddeld 4,40%. Het jaarlijks rendement kan fluctueren. Ook een negatief rendement is niet uitgesloten. Eerder behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Voor eigen rekening en risico Bij pensioensparen belegt de deelnemer voor eigen rekening en risico. Het rendement kan jaarlijks fluctueren. Ook een negatief rendement is niet uitgesloten. 5

6 Garantieregeling Wie vijf jaar of langer heeft deelgenomen, krijgt bij pensionering minimaal de som van de stortingen in de vorm van periodieke uitkeringen uitbetaald. Bij overlijden geldt hetzelfde voor de periodieke uitkeringen aan de nabestaanden. De inleggarantie geldt niet bij afkoop en waardeoverdracht. Tussentijds switchen Tussentijds kan de winst veilig worden gesteld of het verlies worden beperkt. Op ieder moment kan het opgebouwde pensioenkapitaal worden omgezet naar pensioenaanspraken. De garantieregeling is dan niet van toepassing. Bij de omzetting naar pensioenaanspraken loopt de deelnemer minder risico, maar heeft ook geen kans meer op een hoger rendement. In een uitzonderlijke situatie, als het op de financiële markten gedurende langere tijd erg tegenzit, kan ook het omgezette pen sioen worden verlaagd. Andere werkgever? Als een deelnemer van werkgever en pensioenuitvoerder verandert, kan het gespaarde kapitaal worden overgemaakt naar de nieuwe uitvoerder. De deelnemer kan er ook voor kiezen om het kapitaal niet over te dragen en te laten staan bij PGB. Het kapitaal wordt dan omgezet naar pensioenaanspraken. Wat kan er maximaal gespaard worden? Extra opbouw is fiscaal toegestaan tot maximaal 2,25% van de pensioengrondslag per jaar met een maximum van 100% van het brutoloon. Hoeveel pensioen extra kan worden ingelegd is onder meer afhankelijk van de leeftijd, de hoogte van het huidige salaris en de pensioenregeling. In bijlage 1 zijn de maximale fiscaal toegestane bedragen opgenomen voor de basispensioenregelingen voor de grafimedia, Persgroep Nederland en Wegener. Werknemers in dienst van werkgevers die gebruik maken van de modelpensioenregeling voor het uitgeverijbedrijf of een andere PGB-regeling kunnen voor de maximale bedragen contact opnemen met de afdeling Klantenservice ( ). Fiscale verwerking en minimale inleg Over de extra pensioenspaarpremie betaalt de deelnemer, net als over de gewone pensioenpremie, geen belasting en sociale verzekeringspremie. De 6

7 netto premie ligt dus, afhankelijk van het belastingpercentage dat wordt betaald, een stuk lager. De pensioenuitkering wordt te zijner tijd normaal belast. De minimum bruto premie bedraagt 25 per maand. Over de inleg voor pen sioensparen worden geen (sociale) verzekeringsrechten opgebouwd. Kan ik als werkgever ook kiezen voor een collectieve aanvulling op het pensioen van mijn werknemers via pensioensparen? Ja, u kunt ook kiezen voor een collectieve aanvulling via pensioensparen als u uw werknemers een extra pensioentoezegging wilt doen. U stelt dan premie beschikbaar die voor deelnemers wordt belegd in het pensioenfonds. Het rendement en risico ligt bij de deelnemer. Waarom pensioensparen bij PGB? Naast de waardevolle kenmerken van de pensioenregelingen bij PGB zijn er meer redenen om het extra pensioen bij PGB onder te brengen: l De premie wordt onder aanvaardbare risico s verspreid belegd over aandelen, vastrentende waarden (zoals obligaties) en alternatieve beleggingen en vastgoed. PGB kent geen winstoogmerk. Alle premies en beleggingsopbrengsten komen uiteindelijk, na aftrek van onze administratiekosten, aan de deelnemers ten goede. l Uw werknemers houden goed zicht op hun totale pensioensituatie en toekomstig pensioeninkomen. l Deelnemers kunnen maandelijks, af en toe of eenmalig een bedrag inleggen. Ook stoppen of tijdelijk onderbreken van premiebetaling is geen probleem. l Wie vijf jaar heeft gespaard, krijgt op bepaalde voorwaarden minimaal zijn inleg in de vorm van pensioen uitgekeerd. l Uw werknemers kunnen hun winst veilig stellen of hun verlies beperken; het kapitaal kan tussentijds worden omgezet naar pensioenrecht. l Het opgebouwde kapitaal of de opgebouwde rechten kunnen desgewenst bij verandering van werkgever worden overdragen naar een andere verzekeraar. 7

8 ADMINISTRATIEVE VERWERKING PENSIOENSPAREN Voor de administratieve verwerking van Pensioensparen zijn van belang: l de aanmelding voor pensioensparen l storting van de pensioenspaarbedragen Aanmelding Pensioensparen De werknemer die wil deelnemen aan pensioensparen maakt dat kenbaar aan de werkgever. In deze brochure is een formulier opgenomen dat uw werknemers kunnen gebruiken voor de aanmelding. De werknemer geeft aan of maandelijks, af en toe of eenmalig wordt ingelegd. De werkgever kan het afgesproken bedrag vervolgens storten op een speciaal daarvoor bestemd rekeningnummer. Direct na storting wordt voor de deelnemer een pensioenspaarrekening geopend. Hoe wordt extra pensioenpremie verwerkt in de salarisadministratie? De fiscale omkeerregel is van toepassing op de ingelegde extra pensioenpremie. Premie is dus onbelast en de uitkering bij pensionering te zijner tijd belast. Over de inleg worden geen belasting en premies ingehouden. Storting pensioenspaarbedragen De pensioenspaarbedragen worden door de werkgever gestort op IBANrekeningnummer NL04 KASA ten name van PGB Pensioensparen te Amsterdam. De stortingen vinden per werknemer plaats. Vaak ondersteunen bestaande salaris- of personeelinformatiesystemen deze export van financiële gegevens. (Elektronische) bankoverschrijvingen worden direct doorgestort naar de pen sioenspaarrekening van de werknemers. Om de stortingen automatisch te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat het betalingskenmerk aan de volgende indeling voldoet: Opbouw betalingskenmerk Posities 1-2 : productaanduiding PE voor Pensioen Extra Posities 3-7 : uw aansluitingsnummer bij PGB. Als het aansluitingsnummer bestaat uit minder dan 5 cijfers vul dit nummer dan aan met voorloopnullen 8

9 Posities 8-18 : registratienummer of burgerservicenummer werknemer. Als u het burgerservicenummer gebruikt, laat u het nummer voorafgaan door SO. Bestaat het burgerservicenummer echter uit 8 posities vul deze dan aan met één voorloopnul. Omdat uw gegevens digitaal worden verwerkt, wordt u verzocht om bij de vermelding van het betalingskenmerk geen spaties, punten, streepjes of andere leestekens te gebruiken. Ondanks het feit dat op de meeste overschrijvings formulieren of schermen ruimte is gereserveerd voor 19 posities, kunt u toch een betalingskenmerk vermelden dat uit meer posities bestaat. Mocht u hier tegen problemen aanlopen, informeert u dan bij ons naar andere mogelijkheden. Voorbeeld Over te maken bedrag : 100 Betalingskenmerk : PE09999SO Wij gaan er bij deze storting vanuit dat op het brutoloon van de werknemer met het sofinummer wordt ingehouden voor pensioensparen. Meer informatie Voor meer informatie over pensioensparen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice Pensioenen U kunt ook terecht op de PGB-website: de onlinedesk voor werkgevers. Tijdens kantooruren helpt één van onze medewerkers u graag snel verder. Een informatieverzoek via wordt op werkdagen in principe zo snel mogelijk (streeftijd binnen 24 uur) behandeld. 9

10 RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 10

11 AANMELDING PENSIOENSPAREN Voor deelname aan pensioensparen kunt u dit formulier invullen en inleveren bij de salarisadministratie van uw werkgever. Gegevens aanvrager naam en voorletters : adres : postcode/woonplaats : geboortedatum : personeelsnummer : burgerservicenummer : geslacht : man vrouw Inleg voor pensioensparen maandelijks met : inhouding op brutoloon : inleg vanaf : eenmalig/af en toe : hoogte inleg : inleg in maand : inhouden van : Ondertekening datum/plaats handtekening 11

12 BIJLAGE 1A: Indicatie maximale inleg voor extra pensioen in 2013 naast de basispensioenregeling GRAFIMEDIA bij PGB De maximale inleg per jaar in euro s voor extra pensioen is per leeftijds categorie bij een oplopend inkomen weergegeven. De fiscale toe gestane maxima zijn indicatief; de bedragen kunnen in werkelijkheid dus iets afwij ken. Een deel nemer van 34 jaar met een inkomen van kan in 2013 dus 922 per jaar inleggen voor extra pensioen. Salaris Als u meer verdient dan het maximum dat voor de basispensioenregeling van PGB geldt, kunt u extra premie inleggen. In de onderstaande tabel is er van uitgegaan dat er geen aanvullende pensioenverzekering voor het boven maximale deel is afgesloten. Salaris

13 BIJLAGE 1B: Indicatie maximale inleg voor extra pensioen in 2013 naast de pensioenregeling DE PERSGROEP NEDERLAND en AD NIEUWSMEDIA bij PGB De maximale inleg per jaar in euro s voor extra pensioen is per leeftijdscategorie bij een oplopend inkomen weergegeven. De fiscale toegestane maxima zijn indicatief; de bedragen kunnen in werkelijkheid dus iets afwijken. Een deel nemer van 34 jaar met een inkomen van kan in 2013 dus per jaar inleggen voor extra pensioen. Salaris

14 BIJLAGE 1C: Indicatie maximale inleg voor extra pensioen in 2013 naast de pensioenregeling van WEGENER bij PGB De maximale inleg per jaar in euro s voor extra pensioen is per leeftijdscategorie bij een oplopend inkomen weergegeven. De fiscale toegestane maxima zijn indicatief; de bedragen kunnen in werkelijkheid dus iets afwijken. Een deel nemer van 35 jaar met een inkomen van kan in 2013 dus maximaal per jaar inleggen voor extra pensioen. Salaris

15 15

16 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN (PGB) PGB verzorgt in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties de pensioenregeling voor deelnemers en gewezen deelnemers die werken of gewerkt hebben in de grafimediabranche, het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf en de verf- en drukinktindustrie. De pensioenregeling voor deze branches is verplicht gesteld. Zo willen cao-partijen door eenvoudige toegang tot de regeling solidariteit onder alle werknemers bereiken met als nevendoelstelling een kostenefficiënte levering zonder winstoogmerk. Het fonds biedt verwante ondernemingen en verwante branches de mogelijk heid tot vrijwillige deelname en aansluiting. De uitgeverijsector maakt daar vanaf 2008 gebruik van. Veel uitgeverijen hebben hun pensioenregeling sindsdien bij PGB ondergebracht. Met ingang van 2012 verzorgt het fonds ook de pensioenregeling voor een aantal bedrijven uit de papier-, kunststof- en rubberindustrie. En met ingang van 2013 neemt ook een aantal bedrijven uit de chemische en farmaceutische industrie deel. Op verzoek van ondernemingen uit die sectoren is de werkingssfeer uitgebreid. Schaalgrootte wordt steeds belangrijker om de pensioenperspectieven van de deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen. PGB wil daarom zijn financiële kracht en buffers, in samenwerking met ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen, verder versterken met pensioenfondsen van verwante branches en ondernemingen, onder meer in de informatie- en mediasector, ook wel de creatieve sector genoemd. Zwaansvliet AP Amsterdam Postbus CA Amsterdam Tel

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN 2013 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB PARTNERPENSIOEN VOOR ONGEHUWD SAMENWONENDEN In de brochure wordt een aantal regels van het pensioenreglement van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds.. 4 3. Flexioen...

Nadere informatie