Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ sv S.J. Varga (035)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744"

Transcriptie

1 AANTEKENEN Vereniging 'De Evangelische Omroep' t.a.v. het bestuur Postbus BA HILVERSUM Datum Onderwerp 21 oktober 2004 Kerkfilternet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ sv S.J. Varga (035) Geacht bestuur, Bij brief van 8 april 2004 heeft het Commissariaat voor de Media de Evangelische Omroep (hierna: EO) vragen gesteld over het aan derden aanbieden van de dienst Kerkfilternet. Bij brief van 19 april 2004 ontving het Commissariaat van het bedrijf Astent, een aanbieder van kerktelefonie, een verzoek om handhavend op te treden tegen Kerkfilternet. Bij brief van 29 april 2004 heeft de EO de vragen van het Commissariaat van 8 april beantwoord. Op 12 augustus 2004 vond bij het Commissariaat een hoorzitting plaats. Het verslag daarvan gaat hierbij. 1 De activiteit Uit informatie op de site van de EO en uit de door de EO overgelegde informatie blijkt, voor zover hier van belang, het volgende. Kerkfilternet wordt door de EO sinds 1 januari 2004 verkocht als een onderdeel van de per 15 mei 2000 bestaande internetdienst Filternet van de EO. Het oorspronkelijke Filternet bestaat uit het via internetprovider Solcon (doen) aanbieden van gefilterd internet aan leden en niet-leden van de EO en is door het Commissariaat in zijn besluit van 11 juli 2000 (FTZ/2574/sv), op basis van de toen bekende feiten en de toen geldende omstandigheden, niet in strijd geacht met de Mediawet. Kerkfilternet is bedoeld als een alternatief voor het verschijnsel kerktelefonie van KPN dat in 2000 sterk in prijs werd verhoogd als gevolg van een gebod van de OPTA om zogenoemde huurlijnen tegen kostprijs aan te bieden. Op de markt voor kerktelefonie zijn naast KPN en de EO ook in ieder geval Astent en SIKN actief. Elk van de betrokken diensten stelt mensen in staat thuis real time te luisteren naar kerkdiensten. Kerkfilternet wordt door de EO aangeboden aan kerken. Luisteraars nemen de dienst vervolgens af van de betrokken kerk. Bij Kerkfilternet is de geluidsinstallatie van de kerk verbonden met internet. Voor de luisteraars thuis vertoont Kerkfilternet wat betreft gebruiksgemak sterke gelijkenis met de oude kerktelefoniedienst van KPN. Ook bij Kerkfilternet is sprake van een eenvoudig te bedienen kastje bij de luisteraar, zij het dat daarin tegenwoordig in feite een computer met webbrowser schuilgaat die verbinding legt met het voorgeprogrammeerde internetadres van de kerk. In elk luisterkastje is een smartcard geplaatst, waarop inbelnummer, loginnaam, wachtwoord etc. zijn vermeld.

2 Na het aanzetten logt het apparaat automatisch in en kan de kerkdienst desgewenst via televisie of Hifi-installatie beluisterd worden. Een abonnement voor een kerk bevat toegang tot een online kerkbeheersysteem. Daarmee kan worden aangeven op welke tijden kerkdiensten worden uitgezonden, en kunnen de liturgie en foto s beschikbaar gesteld worden, die op beeldschermen bij de luisteraars thuis kunnen worden getoond. Het is voor een kerk voorts mogelijk om de aangesloten luisteraars de gelegenheid te bieden om ook andere kerkdiensten te beluisteren. De afhandeling van aanvragen, de technische infrastructuur en de administratie voor Kerkfilternet wordt verzorgd door internetprovider Solcon, die dat ook voor Filternet verzorgt. De internetverbinding ten behoeve van Kerkfilternet wordt, net als die ten behoeve van Filternet, geleid via hardware- en softwarefilters waarmee vrijwel alle sites met geweld, godslastering en porno worden geblokkeerd. Daarmee is het voor een aangesloten kerk tevens mogelijk in de kerk Filternet te gebruiken. 2 Relevante bepalingen Ter bekorting verwijzen wij hier naar de Mediawet, de Richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke omroep 1999 van het Commissariaat (hierna: de Richtlijn) en de Notitie neventaken publieke omroep 2002 van het Commissariaat (hierna: de Notitie). 3 Status Het (doen) aanbieden van Kerkfilternet is een nevenactiviteit van de EO als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Mediawet. Hierbij is het volgende overwogen: De EO heeft tot taak een programma te verzorgen met inachtneming van artikel 13c, eerste lid, van de Mediawet. Op grond van artikel 57, eerste lid, van de Mediawet, worden alle activiteiten en werkzaamheden van de EO die niet rechtstreeks verband houden met of ten dienste staan van deze taak aangemerkt als nevenactiviteiten, behoudens haar verenigingsactiviteiten. Het (doen) aanbieden van Kerkfilternet houdt naar ons oordeel niet rechtstreeks verband met en staat niet rechtstreeks ten dienste van het verzorgen van het programma waarvoor de EO zendtijd heeft verkregen. Verder voldoet de activiteit niet aan de criteria voor verenigingsactiviteiten zoals opgenomen in de Richtlijn, reeds omdat Kerkfilternet niet slechts beschikbaar is voor leden van de EO. Kerkfilternet is evenmin aan te merken als een activiteit als bedoeld in artikel 13c, derde lid, van de Mediawet ( neventaak ) aangezien noch uit genoemd artikel, noch uit de wetsgeschiedenis daarbij is op te maken dat onder het verrichten van neventaken ook te verstaan zou zijn het (doen) aanbieden van een kerktelefoniedienst zoals door de EO onder de naam Kerkfilternet wordt aangeboden. Kerkfilternet heeft derhalve voor de toepassing van de Mediawet dezelfde status als Filternet, zoals ten aanzien van Filternet door het Commissariaat is bepaald in zijn besluit van 11 juli Vervolgens dient te worden vastgesteld of aan de criteria voor het verrichten van nevenactiviteiten is voldaan. 4 Toetsing van de activiteit Relatietoets Eerst heeft het Commissariaat getoetst of de nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de taak van de EO (toetsing aan artikel 57a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet). Het Commissariaat is van oordeel dat de nevenactiviteit niet aan deze eis voldoet. Hierbij is het volgende overwogen: FTZ sv blad 2

3 Alvorens Kerkfilternet als zelfstandige nevenactiviteit van de EO te toetsten, gaat het Commissariaat in op het standpunt van de EO dat de dienst Kerkfilternet reeds op grond van het besluit van het Commissariaat van 11 juli 2000 geacht kan worden niet in strijd met de Mediawet te zijn. De EO heeft aangegeven dat Kerkfilternet past binnen het basismotief voor Filternet, te weten het aanbieden van gefilterde internettoegang aan de achterban van de EO. Om die reden heeft de EO Kerkfilternet bij aanvang ook niet separaat aan het Commissariaat gemeld. Het Commissariaat heeft in zijn besluit uit 2000 ten aanzien van Filternet in het kader van de relatietoets overwogen dat de EO het gebruik van internet wenst te bevorderen om daarmee de binding met de achterban (leden en niet-leden) te versterken. Daarbij wenst de EO de achterban te behoeden voor uitingen op het gebied van geweld, godslastering en porno. Voorts overwoog het Commissariaat dat het aanbieden van gefilterde internettoegang de achterban in staat stelt in die zin veilig met internet kennis te maken en dat daarmee het bereik van de internetinhoud die door de EO zelf wordt vervaardigd wordt vergroot. Met Kerkfilternet is naar het oordeel van het Commissariaat sprake van een dienst die wezenlijk verschilt van Filternet wat betreft doelstelling en benodigde technische infrastructuur. Het is niet primair de intentie van de EO om met Kerkfilternet de achterban in staat te stellen veilig kennis te nemen van internetinhoud in het algemeen en van (internet)producties van de EO in het bijzonder. Het doel is primair abonnees via een internetverbinding in staat te stellen te luisteren naar kerkdiensten. Bij de kerkdiensten gaat het niet om activiteiten die door de EO worden verricht of om inhoud die door de EO wordt vervaardigd. Het gaat derhalve primair om het verbinden van kerken met luisteraars elders, zonder vervaardiging van of inhoudelijke bewerking van de getransporteerde inhoud door de EO, behoudens (Filternet)filtering. Wat betreft de benodigde techniek stelt het Commissariaat vast dat in het kader van Kerkfilternet aan de zijde van de eindgebruiker (luisteraar) voorzieningen noodzakelijk zijn die kunnen, en in de meest gevallen zullen afwijken van hetgeen benodigd is om gebruik te kunnen maken van Filternet. Datzelfde geldt ten aanzien van de voor Kerkfilternet benodigde technische voorzieningen in de betrokken kerken. Vanwege de genoemde verschillen in doelstelling en infrastructuur tussen Kerkfilternet en Filternet kan Kerkfilternet naar het oordeel van het Commissariaat niet met Filternet worden vereenzelvigd. Derhalve houdt het besluit van het Commissariaat van 11 juli 2000 geen (positief) oordeel in ten aanzien van Kerkfilternet en dient Kerkfilternet separaat te worden getoetst. Naar het oordeel van het Commissariaat houdt Kerkfilternet onvoldoende verband met de hoofdtaak van de EO en staat Kerkfilternet evenmin ten dienste van die taak nu het daarbij uitsluitend althans hoofdzakelijk gaat om het verbinden van kerkgebouwen met luisteraars elders voor het overbrengen van kerkdiensten, zonder inhoudelijke bewerking van de getransporteerde inhoud door de EO, behoudens (Filternet)filtering. Van het verspreiden van internetinhoud die door de EO wordt vervaardigd is geen sprake. Al met al gaat het in feite om het (middels Solcon doen) verzorgen van een telecommunicatiedienst. Het verzorgen van een dergelijke dienst is te ver verwijderd van de taakstelling van de EO en dient de EO dan ook volledig aan derden over te laten. FTZ sv blad 3

4 5 Sanctiebevoegdheid Op grond van artikel 135, eerste lid, van de Mediawet kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Mediawet. Ingevolge de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 1999 hanteren wij voor de bepaling van de hoogte van de boete een vaste berekeningsgrondslag die met factoren voor de ernst van de overtreding en voor de mate van verwijtbaarheid worden vermenigvuldigd. Per 31 december 2003 is artikel 135, eerste lid, van de Mediawet gewijzigd. Met deze wijziging zijn de wettelijke boetemaxima herzien. De artikelen 2.6 en 2.7 van de Beleidslijn Sanctiemaatregelen geven nadere invulling aan artikel 135 van de Mediawet door middel van het vaststellen van een berekeningsmethodiek. Voor het berekenen van de berekeningsgrondslag met betrekking tot overtredingen begaan na 31 december 2003, baseren wij ons op deze berekeningsmethodiek waarbij wij uitgaan van de wettelijke boetemaxima, zoals vastgesteld bij de bovengenoemde wetswijziging. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 57a, eerste lid, van de Mediawet geldt voor de EO als publieke landelijke omroepinstelling een maximumboete van ,-. De berekeningsgrondslag is in dit geval ,-. 6 Besluit Op grond van bovenstaande toets is de nevenactiviteit verboden wegens strijd met artikel 57a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet. Gelet op dit toetsingsresultaat is verdere toetsing, te weten aan de artikelen 57a, eerste lid, aanhef en onder a ( schadetoets ) en c, van de Mediawet ( verbod van concurrentievervalsing ) en 55, eerste lid, van de Mediawet ( verbod van dienstbaarheid ) thans niet opportuun. Het Commissariaat stelt de EO in de gelegenheid al zijn activiteiten in het kader van Kerkfilternet te staken vóór 1 januari Bij voortzetting van Kerkfilternet door de EO na die datum zal het Commissariaat gebruik maken van zijn bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen. 7 Register De nevenactiviteit is als Aanbieden Kerkfilternet (Alternatief voor kerktelefonie), onder vermelding van het resultaat van deze toetsing, opgenomen in het openbare Register neventaken en nevenactiviteiten, te raadplegen op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl). Een afschrift van dit besluit is verzonden naar Astent. Astent ontvangt daarbij alleen een afschift van het openbare deel van de hoorzitting. Hilversum, 19 oktober 2004, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. dr. Jan van Cuilenburg voorzitter mr. Inge Brakman commissaris FTZ sv blad 4

5 Wij wijzen er op dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke of de rechtspersoon wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt, een bezwaarschrift kan indienen bij het Commissariaat voor de Media, postbus 1426, 1200 BK Hilversum. Aantal bijlagen: 3 Verslag openbare deel hoorzitting Verslag besloten deel hoorzitting Afschrift besluit gericht aan Astent (JuZa ibo) FTZ sv blad 5

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

1. Uit de stukken is de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (hierna: de commissie) samengevat het volgende gebleken.

1. Uit de stukken is de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (hierna: de commissie) samengevat het volgende gebleken. Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit Advies inzake de bezwaarschriften van Onisac Limited en Mansion Online Casino Limited tegen het besluit van 4 november 2013, kenmerk 7845/00.017.101,

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Samenvatting Hoewel uit de bij het boeterapport gevoegde Overeenkomst voor financiering van de bouw van 43

Samenvatting Hoewel uit de bij het boeterapport gevoegde Overeenkomst voor financiering van de bouw van 43 Knowledge Portal AB 2011/353 Aflevering AB 2011, afl. 46 Publicatiedatum 01-12-2011 Rolnummer 201007466/1/V6. Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Meervoudige kamer) 6 april 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200904_OV Datum: 19 april 2011 Zaaknummer: 11.0041.37 / 11.0042.37 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot oplegging van een boete

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) 08.014 Samenvatting Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie