POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg AC Apeldoorn Postadres: Postbus BB Apeldoorn T F E W 14 april 2014

2 Inhoud Voorwoord voorzitter College van Bestuur... 4 Inleiding... 5 HOOFDSTUK 1 Werving & Selectie Werving Selectie... 7 HOOFDSTUK 2 Onderwijs Uitvoering van het onderwijs Verbeterinitiatieven Examinering en EVC s Kwaliteitszorg onderwijs Internationalisering HOOFDSTUK 3 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Inleiding Onderzoek Kennis Ontwikkeling HOOFDSTUK 4 Bestuur en toezicht Samenstelling College van Bestuur in Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht in Toezicht in HOOFDSTUK 5 Beheer en Bedrijfsvoering Financial & Operational Audit Planning & Control Bedrijfsvoeringissues Informatievoorziening (ICM) Huisvesting en middelen HOOFDSTUK 6 Personeel & Organisatie Personele bezetting Mobiliteit Landelijke functiehuis Nederlandse politie (LFNP) Inrichten P-beheer en P-processen Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim Sociale zekerheid

3 6.8 Professionalisering Welzijn Diversiteit Medezeggenschap Integriteit & Veiligheid HOOFDSTUK 7 Financiën Hoofdlijnen van de jaarrekening Treasury Ontwikkelingen en financiële risico s

4 Voorwoord voorzitter College van Bestuur Hierbij bied ik u met genoegen het jaarverslag Politieacademie 2013 aan. Ik neem u in vogelvlucht mee langs de mijlpalen en resultaten van het afgelopen jaar. Als startend voorzitter College van Bestuur heb ik mij vanaf het voorjaar sterk gemaakt voor een slagvaardiger Politieacademie, die optimaal in verbinding komt met de nationale politie. De Politieacademie behoudt daarbij haar professionele autonomie als onderwijs- en kennisinstituut om haar kerntaken betrouwbaar uit te kunnen voeren. Er was continu aandacht voor rust in de organisatie, aangezien deze uit een periode kwam waarin bestuur en ondernemingsraad haaks op elkaar stonden over de toekomst van de Politieacademie. De activiteiten van dit jaar waren gericht op een Politieacademie die vertrouwen wekt bij de nationale politie en de politiek. Dit willen we bereiken door er een instituut van te maken waar medewerkers en studenten op plezierige wijze met innovatief onderwijs aan de slag kunnen. Daar is allereerst een gedegen bedrijfsvoering voor nodig. Uit het rapport De staat van het politieonderwijs (eind 2012) bleek dat er een groot aantal verschuivingen plaatsvond in de lesblokken en dat er teveel lesuitval was op de locatie Rotterdam. In navolging van dit rapport van de Inspectie van V&J, startte de Politieacademie een verbetertraject, gericht op de ondersteunende werkzaamheden en de onderwijsprocessen. Inmiddels is er nagenoeg geen sprake meer van lesuitval en verschuivingen, voornamelijk doordat roosters eerder worden opgeleverd en er een strakkere sturing is. De instroom binnen de initiële scholen in 2013 was conform de begroting: bijna 1000 nieuwe studenten, inclusief de recherchekundigen, vrijwillige politie en zijinstroom. Daarnaast waren er ruim 500 doorstromers, bestaand personeel dat een niveau hoger opgeleid wordt. Voor het postinitieel onderwijs geldt een ander beeld: ongeveer 10% van de ingekochte loopbaanplaatsen werd wederom niet benut door de nationale politie en ook in het contractonderwijs werd 6% onbenut gelaten. Die terugloop werd vooral zichtbaar bij de School voor Politieleiderschap en de School voor Handhaving. Financieel gezien werd in het jaar 2013 duidelijk zichtbaar hoe groot de aanpassing van de bekostiging door het ministerie is. De algemene bijdrage daalde met 13,4 miljoen (-10,5%) ten opzichte van De komende vijf jaren zal dit verder dalen met 27,3 miljoen. De daling in de bekostiging werd deels gecompenseerd door hogere contractomzet, voor een groot deel in het kader van het omvangrijke programma Versterking Professionele Weerbaarheid. Gerelateerd hieraan waren de personeelslasten hoger dan vorig jaar. De materiele lasten zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van Dit zit hem in minder werving- en selectieactiviteiten, in huisvesting en in bezuiniging op voertuigen. Al met al is het resultaat over 2013 bijna sluitend, met een klein tekort van -0,4 miljoen. Met de komst van Frederike Everts plaatsvervangend voorzitter - in het najaar, heeft dit College van Bestuur de beweging gemaakt naar een tweehoofdige directie : passend binnen een sturingsmodel met minder lagen en korte lijnen. Door zowel iemand uit de politie als uit het onderwijs vertegenwoordigd te hebben in de besturing, streven we er letterlijk naar het politieonderwijs op één te kunnen zetten. We verlieten de denkrichting vanuit de scholen, en gaan toe naar een omgekeerde beweging die vanuit het geheel denkt: het instituut in Nederland waar de politie zijn kennis, vaardigheden en vorming vandaan haalt. In de zomer werd het model geaccordeerd door de minister, waarbij de Politieacademie geen eigen mensen en middelen heeft, maar die om niet ter beschikking gesteld krijgt door de nationale politie. Het jaar eindigde met het aanbieden van het ontwerpplan aan de minister; de contouren van de nieuwe Politieacademie zijn hierin geduid. Dat wordt een academie die beduidend slanker zal zijn dan nu, alleen al omdat de bedrijfsvoering overgaat naar het Politiedienstencentrum van de nationale politie. Daarmee zal het ook een organisatie zijn die zoals bedoeld slagvaardiger kan acteren richting haar belangrijkste belanghebbende: de politie. Deze resultaten zijn mogelijk gemaakt door de energieke inzet van velen binnen en buiten de Politieacademie. Leon Kuijs Voorzitter College van Bestuur 4

5 Inleiding De Politieacademie is binnen de politie het natuurlijk zwaartepunt op het gebied van onderwijs en kennis & onderzoek: zij is binnen het politiebestel verantwoordelijk voor politie specifiek onderwijs en onderzoek. Door middel van onderwijs en kennis & onderzoek bevordert de Politieacademie de professionaliteit en het lerend vermogen van de politie. Op basis van de behoeften uit de politiepraktijk worden onderwijs en kennis ontwikkeld en aangeboden op een manier die zich bewijst in de politiepraktijk: in situaties waarin door politiemensen moet worden gehandeld. De impact van de Politieacademie manifesteert zich ultimo in de frontlijn. Daar wordt gewerkt aan de maatschappelijke opdracht van de politie: op een legitieme wijze bijdragen aan veiligheid in de samenleving. De medewerkers van de Politieacademie richten zich op de ontwikkeling van het politievak: de vakmatige en persoonlijke groei van politiemensen en de (door)ontwikkeling van de werkwijzen of methoden waarvan zij gebruik maken bij het sturen en uitvoeren van het politiewerk. Dit doen zij in samenwerking met anderen binnen het politiebestel. Met betrekking tot de ontwikkeling van politiemensen heeft de Politieacademie daarnaast een kwalificerende taak: zij toetst of politiemensen voldoen aan de eisen die aan het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden worden gesteld. Die kwalificering is een waarborg voor de rechtsstaat. De Politieacademie verricht haar taken in de nabije toekomst vanuit een nieuwe positie en inrichting. Er is hierbij sprake van een systeembreuk met het verleden. Die systeembreuk komt vooral tot uiting in de volgende punten: 1. Er is één Politiewet waar de Politieacademie een onderdeel van is. 2. Er is één korps met gestandaardiseerde werkprocessen en één korpschef die de behoefte stelt. 3. Er is één werkgever waar ook de medewerkers van de Politieacademie werken. 4. Er is één plek waar het politie specifieke onderwijs plaatsvindt. 5. Er is één strategische agenda waarmee richting wordt gegeven aan het onderzoek binnen de politie. Het ontwerpplan dat in december 2013 werd geaccordeerd, kan worden beschouwd als het voorstel van de Politieacademie en de nationale politie aan de minister voor het ontwerp van de Politieacademie. In het ontwerpplan zijn de relevante onderdelen uit de conceptversie van de wetswijziging opgenomen, omdat de wetswijziging de basis vormt voor de positionering van de Politieacademie binnen de politie. In die zin heeft het ministerie van VenJ ook input geleverd voor het ontwerpplan. Dit ontwerpplan is het fundament voor het inrichtingsplan van de Politieacademie. Op basis van de uitgangspunten die in het ontwerpplan zijn beschreven, wordt de inrichting van de Politieacademie gedefinieerd in Dit wil zeggen dat de toekomstige situatie in (meer) detail wordt beschreven. Het inrichtingsplan van de Politieacademie correspondeert hierin met amenderingen op het inrichtingsplan van de nationale politie die het gevolg zijn van de herpositionering van de Politieacademie. De nationale politie stelt hiervoor een wijzigingsplan op. In het realisatieplan van de Politieacademie wordt vervolgens beschreven hoe de herpositionering en herinrichting vanuit het perspectief van de Politieacademie worden gerealiseerd. Het realisatieplan gaat verder waar het programmaplan stopt; het beschrijft het realisatiepad vanaf Het zal duidelijk zijn dat de Politieacademie de komende tijd voor de nodige uitdagingen staat. In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens een toelichting gegeven op de bereikte resultaten op de kerntaken Werving & Selectie (hoofdstuk 1), Onderwijs (hoofdstuk 2), Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt een toelichting gegeven op bestuur en toezicht (hoofdstuk 4), beheer & bedrijfsvoering (hoofdstuk 5), personeel & organisatie (hoofdstuk 6) en de financiën (hoofdstuk 7). 5

6 HOOFDSTUK 1 Werving & Selectie Als gevolg van de opdracht in 2011 van de Minister van Veiligheid & Justitie heeft de Politieacademie in samenwerking met de kwartiermakers organisatie het plan Optimalisatie werving en selectie initiële instroom gerealiseerd. Per dag 1 nationale politie, 1 januari 2013, is de nieuwe werkende organisatie en een nieuw geoptimaliseerd proces werven en selecteren initiële instroom nationale politie ingevoerd. Initiële instroom politie betreft de instroomniveaus voor een politieopleiding mbo niveau 2 tot en met universitaire master. Het nieuwe proces ondersteunt niet enkel de initiële instroom, maar ook de instroom van vrijwilligers van politie en recherchekundigen. De ondersteunende applicatie KVS (Kandidaat Volg Systeem) is 24 juni 2013 opgeleverd. Het cluster Onderzoek heeft voor het proces de diverse selectieratio's in de verschillende stappen van het W&S-proces zichtbaar gemaakt. Deze cijfers zijn aangevuld met de selectieratio's voor diversiteitsgroepen. Het nieuwe proces heeft ruimte gegeven voor een hernieuwde kijk op de psychologische rapportages, nu deze rapportages niet langer naar de eenheden gaan om te worden beoordeeld; het besluit wel/niet geschikt, ligt nu binnen directie Werving & Selectie. In 2013 is hiertoe een projectgroep gestart. Deze projectgroep had graag de uitkomsten van het WODC onderzoek naar Selecties bij de politie als input meegenomen, maar het WODC levert het eindrapport pas begin 2014 op. In 2013 is nadrukkelijk afstemming en ook koppeling gezocht met de kwartiermaker organisatie nationale politie. Dit gezien het besluit is genomen dat directie Werving en Selectie in zijn geheel van de Politieacademie overgaat naar het Politiedienstencentrum, afdeling In-, Door-, en Uitstroom (IDU). Per oktober 2013 is de praktische aansturing officieel overgenomen door de projectleider IDU. 1.1 Werving De Politieacademie ondersteunt de personeelsvoorziening van de politie door de uitvoering van de landelijke werving van potentiële politiemedewerkers. Hiervoor ontwikkelt en lanceert de Politieacademie de landelijke arbeidsmarktcampagne van en voor de politie. De in 2011 ontwikkelde campagne Screen jezelf is ook in 2013 succesvol voortgezet. Ook in 2013 zijn de online sociale netwerken van de politie actief ingezet om nieuw talent te werven. De werving vindt meer en meer plaats via de digitaal weg en social media. Het onderzoekscluster heeft in 2013 de arbeidsmarkt voor de politie in kaart gebracht toegespitst op het instroompotentieel voor niveau 5 1. Deze rapportage Hoogopgeleiden bij de politie is een verkenning naar de kansen van de politie om hoogopgeleiden te werven voor een drietal terreinen, te weten de basispolitiezorg, de opsporing en de bedrijfsvoering. Binnen de politieorganisatie ontstaat langzaamaan een groeiende behoefte aan meer hoogopgeleiden. Cruciale vraag is of de behoefte van de politie aan hoogopgeleiden aansluit op het aanbod of dat er mismatches gaan ontstaan. Hoewel de arbeidsmarkt momenteel als ruim wordt aangeduid, maakt het onderzoek duidelijk dat de werving van hoogopgeleiden bemoeilijkt kan worden door onder andere regionale verschillen in aanbod en verschillen in de werkgelegenheid per sector. Met name het algemeen verwachte tekort aan ICTspecialisten vormt een bedreiging. Naar verwachting zal vooral het werven van hoogopgeleide (ICT-) specialisten voor de opsporing en de bedrijfsvoering een uitdaging worden. De wervingskansen voor de algemene hoogopgeleide functies zullen naar verwachting daarentegen redelijk gunstig zijn. Als landelijke organisatie ondersteunt de Politieacademie de eenheden bij de werving van personeel en bij de vervulling van hun personeelsbehoefte. In 2013 is een toename geweest van het plaatsen van niet-initiële vacatures (in totaal 131 burgervacatures en 771 doorstroomvacatures geplaatst alsmede vacatures voor de kwartiermakers organisatie) op De Minister van Veiligheid & Justitie heeft in 2012 een oproep gedaan om in de komende jaren het aantal vrijwilligers (vrijwillige politie en volontairs) toe te laten nemen tot bijna in Deze oproep is door de nationale politie overgenomen medio 2013, waardoor de campagne Goed dat je er bent. Word politievrijwilliger opnieuw is uitgevoerd. De late opdrachtverstrekking heeft mogelijk 1 Hogeropgeleiden bij de politie: een verkenning naar de wervingskansen,

7 gevolgen voor het totaal te behalen aantal vrijwilligers. Bovendien is er geen budget voor de out-ofpocket kosten beschikbaar. Naar aanleiding van de openstelling van vacatures vrijwilliger van politie zijn er sollicitaties geweest via de site kombijdepolitie.nl, waarvan unieke sollicitaties. Op het gebied van werving is de volgende ontwikkeling te zien: Wervingsresultaten Aantal unieke website N.v.t. bezoekers Zie voetnoot 3 Aantal sollicitaties initieel Aantal toegewezen initiële sollicitanten (vanaf 2009) Gediplomeerden van de opleiding Handhaving & Toezicht Politie (conform convenant Vesporo 4 ) zijn geplaatst indien zij voldeden aan de selectie-eisen. 1.2 Selectie De Politieacademie verzorgt de wettelijke selectie van aankomende aspiranten en vrijwilligers-in opleiding voor een baan bij de politie. De selectie geeft een uitkomst over de geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van het politievak, op basis van landelijke normering (vastgelegd in Regeling aanstellingseisen politie). Het korps besluit tot het al dan niet aanstellen van de kandidaat, waarna de nieuw aangestelde politiefunctionaris vervolgens als student start met een van de politieopleidingen aan de Politieacademie. De instroomopdracht van de nationale politie is gerealiseerd: door de eenheden zijn in 2013 uiteindelijk 882 kandidaten aangesteld, waaronder 46 aspiranten op hbo/masterniveau en 179 recherchekundigen. Per instroommoment week 17/2013 is het aantal van 350 recherchekundigen behaald, conform overeengekomen met de eenheden en het Ministerie V&J. Het uiteindelijke aantal kandidaten dat een reguliere selectie heeft doorlopen (deel A, gevolgd door deel B) bedroeg in kandidaten. Er zijn selecties mbo-opleidingenniveau 2 t/m 4 en 133 selecties voor het opleidingsniveau bachelor en master uitgevoerd. # Reguliere intredeselecties Deel A Deel B De Politieacademie voerde ook nog bijzondere selecties uit voor kandidaten (waarvan meerdaagse selecties). Dit betreffen speciale trajecten voor politie (onder meer arrestantenverzorgers, Meldkamer, forensisch coördinator, AOE en persoonsbeveiligers) en partners in de veiligheidsketen (FIOD, douane, brandweer, gemeenten, veiligheidsregio s). Eind 2012 is, vanwege de geprognosticeerde aanstelling van nieuwe politiefunctionarissen in 2013, begonnen met de afbouw van de bezetting van de afdeling Selectie. Met de opnieuw lage instroomprognose (800) voor 2014 is deze afbouw in 2013 voortgezet. Niet alleen de inzet van uitzendkrachten wordt gestopt, maar ook alle tijdelijke contracten worden niet meer verlengd. Dit heeft eind 2012 geleid tot een reductie van 7 fte bezetting, en eind 2013 tot een totale reductie van 22,61 fte. 2 De meting is t/m medio september Door de cookiewetgeving vindt er vanaf 15 september 2012 geen meting meer plaats. Nu de cookiewetgeving is gewijzigd zal de meting in 2014 weer worden gestart. 3 In 2013 is er geen enkele vacature opengesteld. De instroomopdracht is behaald door de diverse sollicitanten in portefeuille en de HTV-P gediplomeerden te matchen aan de beschikbare vacatures. 4 Versterking samenhang politieonderwijs en regulier onderwijs. 7

8 HOOFDSTUK 2 Onderwijs 2.1 Uitvoering van het onderwijs De Politieacademie biedt initieel en post initieel politieonderwijs aan. Initieel is bestemd voor beginnende beroepsbeoefenaren, post initieel onderwijs sluit hierop aan en betreft onderwijs op het gebied van de specialistische politietaken als ook op het gebied van politieleiderschap. Het onderwijs is gebaseerd op een aantal uitgangspunten (Politieonderwijs 2002): complementair (duale opleidingen worden uitgevoerd samen met de korpsen); competentiegericht: gestructureerd onderwijs gericht op de ontwikkeling van de competenties aansluitend op de praktijk; context gebonden: het geleerde staat ten dienste van het politievak. In 2013 is er vooral aandacht geweest voor het vergroten van het vakmanschap. Nieuw onderwijs heeft een sterkere praktijkverbinding, zowel qua inhoud als qua uitvoering. Nieuwe onderwijsvormen werden geïntroduceerd: goedkoper, korter, op afstand, in de praktijk. Dit vraagt een nauwe samenwerking en verbinding met de nationale politie. In 2013 werden de eerste contouren zichtbaar hoe gezamenlijk vorm gegeven kan worden aan de vraagarticulatie van de nationale politie. Welke samenwerking daarvoor nodig is en hoe verantwoordelijkheden en koppelvlakken in de keten van benodigde werkzaamheden eruit komen te zien. Initieel onderwijs Sinds geruime tijd wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de nieuwe basisopleiding (niveau 3 en 4). Het nieuwe curriculum is dit jaar doorgelicht op de waarden, missie, visie en cultuurkenmerken van de nationale politie. Een belangrijk component van dit nieuwe onderwijsprogramma is de lijn begeleiding van het leerproces en ontwikkeling van de student. Het ingevoerde Bindend Studie Advies na het eerste jaar van inschrijving aan de opleiding versterkt de begeleiding en beoordeling van de student. Het nieuwe onderwijs kent tussenevaluaties. Zo zijn er studentevaluaties, docentevaluaties en korpsevaluaties gehouden. De algemene tendens is dat het nieuwe onderwijs (PO 2.0) als positief wordt ervaren. Aandachtspunten uit deze evaluaties worden direct opgepakt en bijgesteld. De piekinstroom van 2012 en de effecten daarvan op de begeleiding van studenten binnen de Politieacademie en het Korps heeft geleid tot meer aandacht voor het belang van gelijkmatige instroom. Vooralsnog zijn de effecten van de piekinstroom de invloed op kwaliteit, organisatie en financiën; een belastende invloed op de resultaten. Vanwege het veranderende speelveld binnen de politie, de tijdelijke overcapaciteit binnen de politie en de noodzaak om te bezuinigingen bleef het aantal inschrijvingen in 2013 voor opleidingen in 2014 achter bij voorgaande jaren. Instroom initieel Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Basis Politiemedewerker Politiekundige Bachelor Politiekundige Master Vrijwillige Politie Totaal Waarvan nieuwe instroom Waarvan doorstromers De opleiding basis politiemedewerker is gestart in 2012 in het kader van de politieopleiding 2.0. Na 2 jaar en 4 maanden stromen de eerste studenten door. 8

9 In onderstaand overzicht is een beeld gegeven van de gediplomeerde uitstroom in '13, alsmede de uitval (zonder diploma) van studenten tijdens hun opleiding. In de laatste kolom is het aantal ingeschreven studenten weergegeven op het jaareinde. Uitval Gediplomeerde uitstroom In opleiding eind Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Basis Politiemedewerker Politiekundige bachelor / master Politiekundige Master Totaal Post initieel onderwijs De verschillende post initiële scholen verzorgen onderwijs op gebied van de specialistische politietaken, inclusief politieleiderschap. Studenten kunnen zowel leergangen als losse kernopgaven volgen. Aantal geplaatst Aantal geannuleerd Loopbaanbudget VOV budget en VOV Contract en Loopbaan- Contract Uitvoerend per school 2013 School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal Totaal Postinitieel 2013 Inschrijvingen Ingevuld Annuleringen In % Taakonderwijs ,2% Contractonderwijs en VOV ,9% Totaal ,6% Aantal studenten per domein School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal Kwalificatiestructuur en LFNP Doel is het uitbouwen van de samenhang in het stelsel van kwalificaties en opleidingen, zodat het opleidingsaanbod beter aansluit bij politiemensen, of zij nu aan de start staan van hun loopbaan of een volgende stap nemen, binnen dan wel buiten de politie. Het herschrijven van de kwalificatiedossiers gebeurt onder verantwoordelijkheid en regie van de POR, waarbij een medewerker van de Politieacademie gedetacheerd is bij de POR om schrijfwerk te verrichten. Voor de meest omvangrijke (dus nog niet alle) kwalificaties is dit afgerond. De kwalificatiedossiers zijn in het najaar van 2013 in de POR-vergadering besproken. De nieuwe methodiek, namelijk het kwalificerende politieonderwijs vastleggen in twaalf kwalificatiedossiers, die vervolgens als gebruikelijk 9

10 door de minister worden vastgesteld, is positief ontvangen. Wel met de aanvulling dat de inhoud van de dossiers nog aanvulling behoeft, van met name de kwalificaties van geringe omvang. Programma Operationeel Leiderschap (School voor Politieleiderschap) De doelstelling van de SPL in 2013 was en is de verbinding met de nationale politie waar het gaat om het opleiden van leidinggevenden van de nationale politie in te vullen, en daarmee een bijdrage te leveren aan de transitie naar een nationaal bestel. Deze doelstelling heeft de SPL gerealiseerd door een bijdrage te leveren aan het traject Operationeel Leiderschap van de nationale politie: Inhoud geven aan het gewenste leidersconcept, het operationeel leiderschap, middels verkennend onderzoek en ontwikkelpleinen. Identificatie parels in het bestaande onderwijs en lessons learned. Formulering van ontwerpeisen voor het leiderschapsonderwijs dat ondersteunend is aan de voorgenomen cultuuromslag binnen de nationale politie. Eerste oriëntatie op nieuwe leiderschap opleidingen is afgerond en heeft geleid tot een aantal besluiten door Politieacademie en NP: Opleiden en examineren vindt plaats in de praktijk tenzij ; Nieuwe leiderschapsprogramma s op drie niveaus; teamchef A, B en C en additionele programma s; Impuls Esprit: Leerweg gericht op geplaatste leidinggevenden NP om hen te equiperen in het waarde gedreven verbinden van mensen en resultaten en hen te betrekken bij verdere ontwikkeling van het leiderschap en het nieuwe leiderschapsonderwijs; In afstemming met andere onderdelen van de Politieacademie, vorm en inhoud geven aan de bestuurlijke en organisatorische structuur van het nieuwe leiderschapsonderwijs. En om het ontwerp (of herontwerp) van de daartoe benodigde (werk)processen, en implementatie daarvan. Programma Cybercrime / Digitalisering Politiewerk (School voor Recherche) Doel is het intensiveren van de opsporing en de vervolging van cybercrime in Nederland door het stimuleren van onderzoek en onderwijs. In 2013 is gestart met het vormgeven van de speerpunten internationale aspecten & relaties en school maken digitale bewustwording. Vanuit Europol-verband zijn twee trainingen ontwikkeld (internet forensics en solid state devices) en opgenomen in het opleidingsaanbod na de afsluiting van het programma ISEC in Berlijn. Vanuit CEPOL-verband is geparticipeerd in een conferentie in Finland, om daarmee in internationaal verband aangesloten te zijn (en te blijven). In deze conferentie zijn de internationale onderwijsontwikkelingen getoetst en is een voorzet gegeven voor toekomstige noodzakelijke ontwikkelingen. Met een onderwijsaanbod van 23 producten zijn in 2013 in relatie tot Cybercrime 713 studenten opgeleid. Programma Forensisch Onderwijs (School voor Recherche) In de eindrapportage PVO zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot het versterken en verbeteren van de forensische opsporing, gebaseerd op de hoofdonderwerpen 1) vak inhoud, 2) de organisatie en 3) de informatiehuishouding. In deze rapportage is sprake van een meer nadrukkelijke positionering van de FO binnen het opsporingsonderzoek met daarnaast specifieke aandacht voor vakinhoudelijke versterking. In opdracht van de RKC is het Landelijke Programma Forensische Opsporing destijds gestart. In samenwerking met het land (onder andere expertise centrum Forensische Opsporing en de eenheden) is onderwijs ontwikkeld, bijvoorbeeld Forensisch Coördinator en Forensic Skills. Per zijn met de twee nieuwe onderwijsproducten 25 studenten in opleiding, dan wel opgeleid. Programma Afpakken (School voor Recherche) Het Ministerie van V&J heeft het thema Afpakken geprioriteerd met als doel criminelen stevig aan te kunnen pakken door het uit misdaad verkregen vermogen af te pakken. De Politieacademie draagt hieraan bij door een zestal opleidingen in te zetten die voor alle doelgroepen het kennisniveau verhogen en in de praktijk bijdragen aan het vergroten van de kansen tot afpakken (opleidingen 10

11 Financieel Rechercheren BPZ, Financieel Rechercheren voor Leidinggevenden, Witwassen, Faillissementsfraude, Undergroundbanking en MFR). Vanuit de SVR hebben we de deelname aan het ketenpartners overleg geïntensiveerd. Ook de participatie binnen het landelijk overleg van projectleiders (per eenheid) en de samenwerking met de verschillende projectleiders heeft in 2013 meer vorm gekregen. Met een totaalaanbod van 18 onderwijsproducten geënt op dit thema zijn in totaal 627 studenten opgeleid. Programma SUMMit (School voor Recherche) Met dit project wordt vanuit de School voor Recherche een bijdrage geleverd om met deze informatievoorziening de opsporingsprocessen binnen de NP beter te faciliteren en het eenduidig werken en vastleggen te bevorderen, evenals de mogelijkheden tot delen en uitwisselen van informatie. Het project levert hiermee een directe bijdrage aan de veranderdoelen binnen het opsporingsveld van de nationale politie. Het resultaat was een bijdrage aan landelijke programma s conform opdrachtverstrekking. Er is benodigde bemensing georganiseerd, onderwijs ontwikkeld, gevalideerd en uitvoering gestart, alle superkerninstructeurs binnen de NP zijn opgeleid. Ook feedback op de uitvoering, en samenwerking met de landelijke eenheid is gerealiseerd. In 2013 zijn met een viertal nieuwe onderwijsproducten in totaal 323 studenten opgeleid en loopt het programma op schema. Programma Weerbaarheid (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) De doelstelling van het programma is om in 2013 en politiefunctionarissen op te leiden via de training Mentale Kracht. De uitvoering van de training MK ligt op schema. Medio december 2013 zijn ruim politiemensen opgeleid, deels opgeleid en/of ingepland. De planning voor 2013 is hiermee gehaald. Het opkomstpercentage bij de trainingen MK is hoog, het opkomstpercentage bij de trainingen voor leidinggevenden blijft wat achter. Hierop wordt actief gestuurd. In 2013 is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Inhoudelijk is het thema weerbaarheid ingebracht in het curriculum van het initiële onderwijs (MBO en HBO). Naar aanleiding van enkele incidenten is de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor weerbaarheid (in samenhang met IBT), belegd bij het hoofd van de school voor GCB. ME en CBRNe Onderwijs (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) Doel is het opleiden van politiefunctionarissen en herscholing: 48 ME pelotons op gebied van flex ME en de tweedaagse CBRNe opleiding van docenten en alle ME ers in Nederland. In 2013 zijn de nieuwe Flex-ME opleidingen in uitvoering genomen. De benodigde nieuwe flexvoertuigen waren (landelijk) nog niet beschikbaar en er waren nog problemen met de beschermende (CBRNe)-kleding (pakken, gasmaskers en helmen). Gedurende 2013 is de nieuwe opleiding inhoudelijk geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Ook is er een begin gemaakt met de actualisatie van opleidingen die aan de basisopleiding gerelateerd zijn. APP - voormalig project NPNP (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) De doelstelling was in 2013 (met vervolg in 2014) in totaal 400 IBT-docenten en vuurwapendocenten opleiden. Bijzondere Eenheden omscholen voor het nieuwe dienstpistool. Dit gebeurde binnen het project APP, Aanbesteding Politie Pistool, voorheen NPNP. De opleiding en omscholing van de IBT docenten binnen het landelijke project nieuw politie pistool is in 2013 afgerond. Totaal zijn ruim 500 IBT docenten van het Korps, de Douane en de Politieacademie omgeschoold en gecertificeerd. OBT In 2013 was het doel - in samenspraak met de nationale politie te komen tot een visie omtrent de meest geschikte manier waarop een politiefunctionaris zijn of haar basisvaardigheden zo goed mogelijk in stand houdt (OBT). Het primaat hiervoor ligt bij de nationale politie. In 2013 moet duidelijk zijn welke rol de Politieacademie hierin inneemt. Dit resulteerde in een structurele aansluiting vanuit de Politieacademie bij de ontwikkeling IBT Nieuwe Stijl, welke formeel valt onder de verantwoordelijkheid van de NP-HRM. 11

12 PortoGewoon (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) In 2013 werden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de meldkamer en communicatie (PortoGewoon) nauwgezet gevolgd. Vanuit het project is de opdracht verstrekt om alle centralisten in Nederland op te leiden voor Portogewoon / RABS (Radio Alarmering Bedien Systeem). Binnen de Politieacademie is voor medewerkers een scholingstraject ontwikkeld voor een goed gebruik van de portofoon. Een van de nieuwe diensten binnen de nationale politie is de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) waarbij het politiedeel van de meldkamer is ondergebracht. De DROC/meldkamer is een cruciale schakel in de aansturing van het operationele politieproces in het veld. De visie op het functioneren van de meldkamer is een product dat is opgeleverd door het project De meldkamer van de toekomst. Deze nieuwe visie heeft tot gevolg dat medewerkers van de meldkamer intensief geschoold moeten gaan worden. In 2013 is in samenwerking met de NP/HRM een pilot opgestart om zicht te krijgen op de leer-/ontwikkelvraag vanuit de DROC. Hieruit is de opdracht tot stand gekomen voor het ontwikkelen van 2 nieuwe opleidingen: de OvD-OC en uitgifte Centralist. Pilot optische geluidssignalen (School voor Handhaving) De Politieacademie heeft per voor een periode van maximaal 2 jaar vrijstelling gekregen om in de rijopleidingen te oefenen in het gebruik van optische en geluidssignalen (O&G) op de openbare weg. Overleg met en tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft ons de mogelijkheid met deze vrijstelling gedurende een pilotperiode ervaringen op te doen. Naast de Politieacademie hebben ook de Koninklijke Marechaussee, de Academie voor Ambulancezorg en het Brandweer OpleidingsCentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS) vrijstelling gekregen zodat nagenoeg alle kleuren hulpverlening in de pilot zijn betrokken en meedoen met de effectmeting. In de pilot worden a) twee groepen studenten met elkaar vergeleken, b) twee tijdvakken met elkaar vergeleken, c) het aantal ritten waarin we gebruik maken van O&G vastgelegd en d) de ervaringen van docenten gevraagd. Op basis van de uitkomsten wordt een rapportage opgemaakt voor het ministerie op basis waarvan wordt besloten of de tijdelijk verleende vrijstelling zal worden verlengd en of andere opleidingsorganisaties van de vrijstelling gebruik mogen gaan maken. De begeleiding van de pilot gebeurt door het Instituut Fysiek Veiligheid in Arnhem; het instituut verzorgt de verwerking van gegevens, de analyse en de rapportage. De verleende vrijstelling biedt mogelijkheden om studenten nog beter voor de rij-taak toe te rusten en veilig gebruik daarvan in het onderwijs aan de orde te stellen. 2.2 Verbeterinitiatieven Inrichtingskader Politieonderwijs Doelstelling van dit inrichtingskader is het opstellen en herzien van het inrichtingskader voor het politieonderwijs. Het doel van het inrichtingskader voor het politieonderwijs is het bieden van richtlijnen voor de inrichting van het onderwijs en daarmee voor de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en examens. Werkend leren Doelstelling van het werkend leren: 1. Invoeren onderwijsovereenkomst en leerwerkovereenkomst 2. Inrichting en borging werkend leren korps en Politieacademie 3. Informatie uitwisseling voor optimale begeleiding op de werkplek Het resultaat op het gebied van werkend leren is de structurele samenwerking die met OBT HRO tot stand is gekomen. De onderwijsovereenkomst is ondertekend, en de leerwerkovereenkomst is binnen de scholen voor de opleidingen en leergangen ingevoerd. Er is een aangepast referentiekader werkend leren opgeleverd en vastgesteld door de directie van de Politieacademie. Dit referentiekader is de basis voor de samenwerking in het kader van werkend leren voor korps en Politieacademie. In nauwe samenwerking met HRM (OBT en HRO) zijn drie project- en werkgroepen actief (Hoger opgeleiden, MBO initieel politieonderwijs, MBO(+) post initieel politieonderwijs) onder aansturing van de portefeuillehouder werkend leren. 12

13 Het Digitaal Student Volgsysteem (versie SVS 2.0) ondersteunt het initieel onderwijs volledig. De kubus Rendement Onderwijs ontwikkeld door SBV (Team Onderwijsinformatie) en testfase ingegaan. Professionaliteit Doel was te komen tot een beschrijving van wat onder professionaliteit van een onderwijsgevende wordt verstaan, als een eerste stap in de invulling van professionaliteit. Om de kwaliteit van de diensten van de Politieacademie en daarmee de kwaliteit van de politie te kunnen waarborgen. Dit resulteerde in een startnotitie. Hierin wordt beschreven wat professionaliteit binnen onderwijs inhoudt inclusief vitale uitwisseling binnen de NP - en hoe dit beïnvloed en gegarandeerd kan worden. De notitie wordt gedragen door de verandermanager en is ingebracht in het transitieproces. Nadat duidelijk is hoe de relatie NP-PA en de processen rondom wetgeving vorm krijgen, zal opnieuw gekeken worden naar de wijze waarop het thema professionaliteit verder zijn beslag krijgt. Kernwaarden politie Doel was het afstemmen van het opleidingsaanbod op de kernwaarden van de politie. De kernwaarden zijn inmiddels ingevlochten in de diverse opleidingen. Voor medewerkers van de Politieacademie zullen de kernwaarden politie verbonden worden aan professionaliseringstrajecten. ICTO ICT(O) in het politieonderwijs is het gebruik van moderne (sociale) media en apparatuur ter ondersteuning van het totale onderwijs-, leer- en examenproces in het kader van levenslang leren van de politie. Doelstelling is dat een groot deel van het aanbod van ICTO leermiddelen, leeromgevingen en tools eenvoudiger toegankelijker worden voor studenten, docenten en medewerkers binnen de eenheden. De single sign on functionaliteit is afgestemd op de komende ontwikkelingen binnen de nationale politie. Resultaat van het project in 2013, is dat er concrete stappen zijn gemaakt met het thema ICT en onderwijs binnen de Politieacademie. De verschillende projectenportfolio s op het gebied van ICT zijn samengebracht waardoor er door één centrale stuurgroep ICTO efficiënter gestuurd kan worden op resources en prioriteiten. Er zijn een aantal nieuwe leermiddelen ontwikkeld waarvan de nieuwe versie van de Profchecks, de Backbone omgeving en de verschillende apps het meest in het oog springen. 2.3 Examinering en EVC s De examinering van het initiële en het post initiële onderwijs wordt sinds 2011 uitgevoerd door de initiële en post initiële scholen, waarbij de afdeling Examinering binnen de Politieacademie een monitorende en kwaliteitsbewakende rol heeft en toeziet op onafhankelijke toetsing. Daarbij heeft men toegewerkt naar een efficiëntere, beter planbare en goedkopere onderwijsuitvoering. Hieronder volgt een overzicht van het aantal examens dat in 2013 is afgenomen. Aantal examens per jaar Initieel Postinitieel Totaal aantal examens Dat het politieonderwijs competentiegericht is, houdt ook in dat rekening wordt gehouden met de competenties die de student eerder verworven heeft, door opleiding, werkervaring of op een andere manier. Een erkenning van verworven competenties (EVC) Ieidt tot vrijstellingen van examen onderdelen of proeven van bekwaamheid, tot vermindering van de studiebelasting en veelal tot verkorting van de totale studieduur. Aantal EVCprocedures Initieel Postinitieel Totaal

14 Commissie van Beroep De Commissie van Beroep behandelt zowel de beroepsschriften op de examenresultaten, als de bezwaarschriften op de studieadviezen. Beroepsschriften examenresultaten 2013 Niet ontvankelijk Gegrond vernietiging Gegrond Herkansing Ongegrond Initieel Postinitieel HOvJ Totaal Op basis van jaarlijkse interne onderzoeken naar studie voortgang en studie uitval van studenten is in 2012 besloten om het bindend studieadvies, BSA, in te voeren. Dit heeft zijn beslag gekregen in het Onderwijs Examen Reglement (OER) en geeffectueerd in Tezamen met een betere begeleiding van studenten wordt getracht om onvermijdelijke studie uitval zoveel mogelijk terug te dringen naar het 1e jaar. Beroepsschriften bindend Gegrond Ongegrond studieadvies 2013 Initieel 3 3 Postinitieel 5 6 Totaal Kwaliteitszorg onderwijs Er zijn gespreksrondes gedaan door de directeur Onderwijs in de school-mt s, waarbij centraal stond: hoe wordt kwaliteitsverbetering van het onderwijs vanaf de werkvloer vormgegeven? Op welke manier vinden gesprekken van docenten met studenten, van docenten onderling, van docenten met management etc. plaats, en hoe worden verbeteringen uit deze gesprekken geborgd? Maar ook: welke systematiek hanteert de school om het onderwijs en de organisatie erachter periodiek te evalueren? Doel hiervan is om uit de incidenten te komen en niet verrast te worden door externe evaluaties. Ondertussen werd in de scholen en via de werkgroep kwaliteit doorgewerkt aan enerzijds verbeteringen in de scholen en anderzijds aan een betere boven schoolse informatie-ontsluiting, bijvoorbeeld aangaande studierendementen en in-, door- en uitstroomgegevens. Deze informatie helpt de scholen in een gerichte aanpak van kwaliteit. Het zichtbaar maken wat er dan gebeurt om niet tegen verrassingen aan te lopen, is een aandachtspunt voor de komende periode. Kwaliteitszorg De Politieacademie meet de kwaliteit van en tevredenheid over het onderwijs middels een aantal onderzoeksinstrumenten. De opzet, doelgroep en frequentie van deze onderzoeken verschilt al naar gelang de opzet van het onderwijs. Door de (sub)afdeling onderzoek is naast het gestandaardiseerde onderzoek naar studentsatisfactie, een onderzoek onder trajectbegeleiders opgestart. Daarnaast zijn de reguliere bij het mbo- en hboonderwijs toegepaste onderzoekmethoden ingezet. Voor 2013 betrof het de standaard hbo-meting, de mbo-meting is in 2013 gestart en loopt door in In beide gevallen aansluitend op de landelijke kalender van het mbo en hbo. Er is gestart met de aanpak van een meer individueel en kwalitatief ingestelde onderzoeksmethodiek voor satisfactiebepaling van medewerkers en leidinggevenden op verzoek van het College van Bestuur. Ook is deelgenomen aan de werkgroep MTO en meegewerkt aan de studentenraad die eind 2012 is opgestart. Tot slot is op verzoek een aantal vragenlijsten geprogrammeerd. 14

15 Initieel onderwijs Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding zien van studenten binnen de School voor Politiekunde die het oude curriculum volgen. Studenttevredenheidsmeter 2011 Studentenmonitor 2013 Assistent politiemedewerker 7,1 7,3 Politiemedewerker 6,7 6,8 Allround politiemedewerker 6,1 6,2 Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten van de opleiding tot basis/allround politiemedewerker voor het onderwijs rond de gevolgde kerntaken. Kerntaakevaluatie Oktober Januari April Intake 6,5 6,2 6,4 Handhaven 1 6,6 6,3 6,6 Onderstaande tabel laat zien in hoeverre studenten van de opleiding tot Politiekundige bachelor hun opleiding zouden aanraden, gemeten op een vijfpuntsschaal waarbij 1 het meest negatieve antwoord is en 5 het meest positieve antwoord. Studenttevredenheidsmeter Nationale Studenten 2011 Enquête 2013 Politiekundige bachelor 3,3 3,9 Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten van de opleiding tot Politiekundige bachelor voor de oriëntatiefase en gevolgde kerntaken in de functionerings- en integratiefase. Fase- / kerntaakevaluatie Juli April Augustus November Oriëntatiefase 6,5 * 6,5 Noodhulp 5,7 6,4 Opsporing 4,7 4,7 Handhaving 6,3 Veiligheidskunde 5,7 7,0 * Omdat de respons te laag was worden hiervan geen resultaten gepresenteerd. Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding in zijn totaliteit zien van afgestudeerden die 1 tot 2 jaar klaar zijn met de opleiding tot Politiekundige bachelor. Onderzoek onder afgestudeerden Politiekundige bachelor 6,4 6,5 15

16 Postinitieel onderwijs De tevredenheid van studenten over de gevolgde kernopgaven in het postinitieel onderwijs wordt doorlopend gemeten. In de volgende tabel zijn per school de gemiddelde score 6 te zien op de geëvalueerde aspecten en een gemiddeld rapportcijfer. Deze cijfers zijn een gemiddelde van alle kernopgaven die in 2013 per school geëvalueerd zijn. De cijfers zijn afgezet tegen die van Gem. score Rapport cijfer Gem. score Rapport cijfer School voor Gevaar- en Crisisbeheersing 4,2 8,0 4,2 7,9 School voor Politieleiderschap 4,2 7,6 4,1 7,6 School voor Recherche 3,9 7,3 3,9 7,3 School voor Handhaving 4,1 8,0 4,2 8,1 2.5 Internationalisering De Stafafdeling Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI) fungeert voor de Politieacademie als Single Point of Contact ten aanzien van internationale betrekkingen en internationalisering voor de nationale politie, internationale politiediensten en de Ministeries. Resultaten 2013 NAO-IPS: Start uitvoering van eerste zes Strategische Landen Programma s (SLP s). CEPOL: 1. Deelname van 58 Nederlandse cursisten aan CEPOL trainingen, 60 Nederlandse deelnemers aan Webinars; 2. Organisatie van twee activiteiten: Train the trainer en Itinerant Groups; 3. Coördinatie ondersteuning Nederland van 6 CEPOL activiteiten. Masterclass 2013, Thema International Cooperation: Networking and Intelligent Tracing: 24 buitenlandse deelnemers en 5 Nederlandse politie-liaisons. Verzorging introductie tot het Nederlandse Politieonderwijs voor een internationale groep: Police Education below Sea Level voor 16 deelnemers. Organisatie van 10 bezoeken van buitenlandse delegaties. Opstart samenwerking met nationale politie: Doorontwikkeling van het bestuurlijke plan van aanpak Politieacademie en Internationalisering. Ondersteuning onderdelen Politieacademie bij activiteiten op gebied van internationalisering. 6 Gemeten op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens). 16

17 HOOFDSTUK 3 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling 3.1 Inleiding Doorwerking van kennis is nog steeds de bepalende succesfactor voor het functioneren van OK&O. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat OK&O voor succesvolle doorwerking in hoge mate afhankelijk is van anderen. Tegen die achtergrond is ook in 2013 geïnvesteerd in het leggen en onderhouden van verbindingen met de gebruikers van kennis in het onderwijs en de politiepraktijk. Speerpunt voor 2013 was het borgen van de structurele financiering voor de kennis- en onderzoeksfunctie. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de financiering van die taken waarvoor geen structurele afspraken beschikbaar zijn. Dat geldt onder andere voor het politievakblad Blauw en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Op basis van de nu beschikbare informatie is eind 2013 de conclusie getrokken dat een duurzame kostendekkende exploitatie van Blauw binnen de context van de Politieacademie niet haalbaar is. Binnen de context van de nationale politie worden die mogelijkheden wel gezien en op grond van deze conclusie zal in 2014 de overgang van Blauw worden voorbereid. De financiering van LDM voor 2013 is in de decembercirculaire van 2012 bevestigd. Hoewel over het principe van vervolgfinanciering geen discussie bestaat is het in 2013 niet gelukt het besluit formeel vast te leggen. Wel is in het overleg besloten LDM de komende periode onder de vlag van de Politieacademie te houden. Ook in 2013 was het totaal van de beschikbare middelen niet toereikend voor de dekking van de exploitatiekosten van OK&O. Waar mogelijk is gestuurd op het verminderen van de personele bezetting. Gevolg hiervan is dat de personeelsbezetting van OK&O eind 2013 is afgenomen met ruim 5% ten opzichte van 2012 tot afgerond 100 fte. De reductie is gerealiseerd via natuurlijk verloop en door tijdelijke contracten niet te verlengen. Op het vlak van woordvoering en communicatie omtrent onderzoeksresultaten zijn in 2013 de eerste ervaringen opgedaan hoe dit in de praktijk kan gaan werken. Communicatie draagt bij aan het uitvoeren van de kennis- en onderzoeksfunctie, het communiceren van de resultaten en het positioneren van de Politieacademie als kennis- en onderzoeksinstituut voor de politie. Hierbij worden verschillende middelen ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoek publicaties (boekjes, in eigen beheer en via uitgeverij Boom), bijdragen aan tijdschriften zoals het Tijdschrift voor de Politie, medewerking aan media, seminars (9 in 2013, over het algemeen druk bezocht en positief gewaardeerd), congressen, website, intranet, social media, landelijk intranet politie, 24/7 (personeelsblad NP). Tot slot is er in mei en in december een uitgave geweest van het digitale kennismagazine met interviews met gebruikers (studenten, docenten, politieagenten) van kennis- en onderzoek. De decembereditie verscheen in een nieuwe, verbeterde versie. Voornaamste verbetering is dat geschikt is gemaakt om op elk medium (telefoon, laptop, pc) goed te bekijken. Het aantal abonnees was in december 2013 ruim 30% hoger. 3.2 Onderzoek De onderzoeksfunctie is binnen de afdeling Onderzoek gegroepeerd rond de lectoraten. Einde 2013 functioneerden in totaal 12 lectoraten, één minder dan in 2012; het lectoraat Ethiek & Gezag is beëindigd. Aan de lectoraten zijn naast een vaste kern van lector, programmamanager en ondersteuning, onderzoekers en een kenniskring verbonden. De lectoraten kennen een standaard looptijd van vier jaar; aan het einde van de periode volgt een evaluatie. Begin 2013 heeft de Politieacademie de procedure vastgesteld waarlangs de evaluaties verlopen. Met de formele vaststelling van de procedure is de laatste stap gezet in het kwaliteitsstelsel Onderzoek waarover in 2011 in het kader van de INK-audit aanbevelingen zijn gedaan. De procedure die naar voorbeeld van het HBO-onderwijs is ingericht is in 2013 toegepast op de evaluatie van de lectoraten Openbare Orde en Gevaarbeheersing, Intelligence en Financieel Economische Criminaliteit. De ervaringen die met de gehouden evaluaties zijn opgedaan geven vooralsnog geen aanleiding tot principiële aanpassingen in de procedure. 17

18 Een belangrijke ontwikkeling rond onderzoek is de opdracht om voor 2014 een nieuwe strategische onderzoeksagenda op te leveren. Niet alleen wordt gevraagd een inhoudelijk nieuwe agenda te presenteren maar ook om het proces van de totstandkoming opnieuw in te richten. In dat proces moeten zowel de nationale politie, het politieonderwijs als de wetenschap een belangrijke rol krijgen. De laatste maanden van 2013 zijn gebruikt om in overleg met de partners het proces in te richten en de planning te maken. Het afgelopen jaar heeft de afdeling Onderzoek bijgedragen aan de doorwerking van kennis door middel van publicaties, verzorgen van inleidingen op congressen en seminars, het verzorgen van onderwijs en participatie in de doorontwikkeling van onderwijscurricula. Er werden 10 seminars georganiseerd door de lectoraten, over actuele thema s. Eén van deze actuele thema s was de publicatie in maart 2013 van het evaluatie onderzoek naar de rellen in Haren van september De Politieacademie heeft aan het onderzoek een bijdrage geleverd onder andere via de inzet van de lectoren Openbare Orde en Gevaarbeheersing en de lector Ethiek en Gezag. De publicatie is benut om een seminar voor de medewerkers van de Politieacademie te organiseren. De internationale dimensie van het onderzoek komt tot stand via specifieke projecten, de werkzaamheden binnen het European Police research Institutes Colleboration (EPIC) en de invulling van de rol richting Research en Science binnen CEPOL-verband. Een interessant samenwerkingsproject dat in internationaal verband is uitgevoerd, is het Godiac project. Het doel van dit project, opgeleverd in juli 2013, was het identificeren en verspreiden van good practices met betrekking tot dialoog en communicatie als strategische principes in het beheersen en voorkomen van ordeverstoringen bij politieke manifestaties. In het kader van EPIC is in 2013 het handboek Policing the global neighbourhood gepubliceerd en binnen CEPOL verband zijn bijdragen geleverd aan het Research and Science Bulletin en de in september 2013 gehouden Research and Science conferentie. De lectoraten hebben in 2013 onder andere onderwijs verzorgd in de bachelor opleiding, in de Master op Public Order Management, (gast)colleges bij de school voor Politieleiderschap, de school voor Recherche en de school voor Hogere Politiekunde. Daarnaast zijn studenten begeleid van diverse leergangen en is geparticipeerd in de examinering. Enkele van de in 2013 afgeronde en gepubliceerde onderzoeken zijn: Preventie van illegale olielozingen op de Noordzee; Zicht op ondermijning binnen milieucriminaliteit; Deelrapport 1 en 2 van de Commissie project X Haren: Er is geen feest; Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland; Heterdaadkracht organiseren; De leerzame geschiedenis van de landelijke invoering van FoBo; Jeugdgroepen en geweld. Van signalering naar aanpak; Gebiedsgebonden politie als basis of sluitstuk; Burgerparticipatie bij opsporingsonderzoek Venne. Ervaringen van politie eenheid Zeeland- West-Brabant & de mening van burgers; Evaluatieproces LDM. Ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor de Landelijke Deskundigheidsmakelaar; 3.3 Kennis Het jaar 2013 heeft voor wat betreft Politie Kennis Net vooral in het teken gestaan van de definitie van de samenwerking met het programma Integraal Mediabeleid en Digitale Media (IMDM) van de nationale politie. De voorlopige formatie van het in opbouw zijnde landelijk intranet zou in potentie een overlap kunnen opleveren met de kennisfunctie van de Politieacademie. Met het programma IMDM is geconstateerd dat het van belang is gezamenlijk vast te stellen hoe het beheer van kennis voor de toekomst het meest efficiënt kan worden georganiseerd. Het betreffende onderzoek is in november 2013 opgeleverd. In de uitbouw van de mediatheek naar een landelijke mediatheekfunctie is in 2013 (een groot deel) van de gerenommeerde collectie van de bibliotheek van de voormalige politieregio Amsterdam- 18

19 Amstelland overgenomen. Daarmee is de collectie van de Politieacademie verrijkt met een aantal unieke politie gerelateerde publicaties. Deze politieliteratuur wordt online beschikbaar gesteld via de catalogus van de Mediatheek op Internet die beschikbaar is voor de gehele nationale politie. Voor het initiële onderwijs heeft de Mediatheek een Politie Informatie Training 3 (PIT3) ontwikkeld. Het betreft een e-learning module die de student zelfstandig kan doorlopen. De student leert hoe je op een goede manier informatie afkomstig uit bronnen zoals tijdschriftartikelen, interviews of van internet kunt verwerken in bijvoorbeeld een verslag om daarmee plagiaat te voorkomen. Sinds een aantal jaren is de bijdrage die de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) levert aan de opsporing, in de vorm van de bemiddeling van deskundigen, redelijk constant. Gegeven de stabiele afname van de LDM is dit een bevestiging van de toegevoegde waarde voor de opsporing. Hieronder LDM bemiddelingen van de afgelopen vier jaren: Productie LDM Bemiddelingen Eén van de kennisproducten die de Politieacademie beschikbaar heeft gemaakt, zijn de zogenaamde externe bronnen. Het gaat om digitale uitgaven van uitgeverijen zoals Stapel & de Koning die centraal voor de politie worden ingekocht en vervolgens via Politie Kennis Net worden gedistribueerd. Als gevolg van de vorming van de nationale politie is besloten om de inkoopfunctie samen met de behoeftestelling over te dragen aan het Politie Diensten Centrum. 3.4 Ontwikkeling Naast onderzoek en kennis vormt de ontwikkelfunctie het derde aspect van de taakopdracht van de directie OK&O. Met de ontwikkelfunctie ondersteunt de Politieacademie de politie bij nieuw beleid en innovatieve ontwikkelingen. In personele zin is er met de benoeming van een strategisch ontwikkelaar tot lector in het najaar van 2013 geen vaste bezetting meer van de afdeling. Voor de toekomst wil OK&O de ontwikkelfunctie inhoud geven door innovators uit onder andere de eenheden functioneel een onderdak en ondersteuning te bieden om de eigen innovatie tot wasdom te brengen. Met het programma Blauw vakmanschap wordt als eerste concreet invulling gegeven aan deze nieuw vorm. Verder is in het kader van de ontwikkelfunctie in 2013 enkele keren het instrument van snelle kennismobilisatie ingezet. Dit is onder andere gebeurd in het kader van de expertmeeting lokale veiligheid in Hilversum en de verstoringen van de openbare orde in Heerlen. Ook naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de commissie Project X Haren is een bijeenkomst georganiseerd. 19

20 HOOFDSTUK 4 Bestuur en toezicht 4.1 Samenstelling College van Bestuur in 2013 De Minister van Veiligheid & Justitie is eigenaar en opdrachtgever van de Politieacademie. In zijn opdracht is het College van Bestuur belast met het bestuur en beheer van de Politieacademie. Er is sprake van collegiaal bestuur. Het College van Bestuur komt als bestuursorgaan wekelijks bijeen en neemt daarbij de aan de orde zijnde besluiten. Het College van Bestuur stuurt de leiding van de diverse organisatie-eenheden van de Politieacademie aan; de leiding rapporteert aan het College van Bestuur. Op 1 januari 2013 bestond het College van Bestuur (CvB) uit: - de heer A.P.P.M. van Baal, voorzitter - mevrouw drs. A. Vellinga EMPM, plaatsvervangend voorzitter - de heer prof. dr. P.W.E.M. Tops, lid. Op 31 december 2013 bestond het CvB bestond uit: - de heer L.Th.C. Kuijs, voorzitter - mevrouw F.E. Everts MPA, plaatsvervangend voorzitter Deze ingrijpende wijziging in de samenstelling van het CvB is het gevolg van de volgende ontwikkelingen en besluiten. Zoals zij in november 2012 had aangekondigd, is mevrouw Vellinga op 1 februari 2013 overgestapt naar een andere functie, buiten de Politieacademie. Eind 2012 gaf de Ondernemingsraad (OR) aan geen vertrouwen te hebben in het CvB, onder meer vanwege de veranderaanpak die het CvB hanteerde. De vertrouwensbreuk was voor de Raad van Toezicht, na gesprekken met de OR, begin januari aanleiding om extern advies te vragen. De opdracht van de RvT aan de heer Vogelzang, onder andere oud Hoofdcommissaris van Politie, was om advies uit te brengen over de door het CvB gehanteerde veranderstrategie ( Politieacademie 2014 ) en om een duidelijke koers aan te dragen. De heer Vogelzang bracht in maart zijn advies uit aan de RvT. Eén van de adviezen was het aanstellen van een nieuw, tweehoofdig CvB. De RvT nam dit advies over en legde adviesrapport aan de Minister voor, die het op zijn beurt begin april aan de Tweede Kamer aanbood. De onrust die rond en binnen de Politieacademie was ontstaan was sinds januari onderwerp van gesprek in de Kamer. In zijn beleidsreactie gaf de Minister aan op korte termijn een nieuw tweehoofdig College van Bestuur aan te stellen: een voorzitter afkomstig uit de Politietop en een plaatsvervangend voorzitter, met ruime bestuurlijke ervaring in het onderwijs, conform het advies van Vogelzang. Dit was een van de maatregelen om de rust rondom de Politieacademie terug te brengen en een nieuwe start maken. Per 1 mei 2014 is bij Koninklijk Besluit (KB) de heer L. Kuijs benoemd als nieuwe voorzitter van het CvB, tot dat moment lid van de landelijke Korpsleiding. De heer Van Baal maakte vanaf 1 mei 2013 als voorzitter plaats voor de heer Kuijs. Op 1 september eindigde het dienstverband van de heer van Baal. Na een wervings- en selectieprocedure waarbij ook de ABD betrokken was, is per 15 november 2013 mevrouw Everts bij KB benoemd tot plaatsvervangend voorzitter CvB en portefeuillehouder Onderwijs. Per dezelfde datum eindigde bij KB het CvB-lidmaatschap van de heer Tops. Nevenfuncties 2013 Per 31 december 2013 vervulden de leden van het College van Bestuur in het verlengde van hun functie geen bezoldigde nevenfuncties. Mevrouw Everts vervulde onbezoldigd de nevenfunctie ambassadeur Young Africa, beroepsonderwijs voor kansarme jongeren in Mozambique en Zimbabwe (2011 heden). 4.2 Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht in 2013 De Politieacademie kent een (wettelijk vastgelegde) functiescheiding bestuur (uitgeoefend door het College van Bestuur) en toezicht (uitgeoefend door de Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het bewaken van de doelstelling en de strategie van de Politieacademie en het toezicht op de taakuitoefening door het College van Bestuur, zowel op de bedrijfsvoering als op de 20

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Politieopleidingen Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation

Politieopleidingen Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation Politieopleidingen Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation Kwaliteitsonderzoek 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 10 2 Het beroepsprofiel 17 3 Onderwijsontwikkeling, validatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def

Jaarplan SSR 2013. Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def Jaarplan SSR 2013 Datum: 19 september 2012 Kenmerk: SSR 2012/192/WW Versie: def Jaarplan SSR 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1. Speerpunten 2013... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Prioriteiten Rechtspraak

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie