POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg AC Apeldoorn Postadres: Postbus BB Apeldoorn T F E W 14 april 2014

2 Inhoud Voorwoord voorzitter College van Bestuur... 4 Inleiding... 5 HOOFDSTUK 1 Werving & Selectie Werving Selectie... 7 HOOFDSTUK 2 Onderwijs Uitvoering van het onderwijs Verbeterinitiatieven Examinering en EVC s Kwaliteitszorg onderwijs Internationalisering HOOFDSTUK 3 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Inleiding Onderzoek Kennis Ontwikkeling HOOFDSTUK 4 Bestuur en toezicht Samenstelling College van Bestuur in Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht in Toezicht in HOOFDSTUK 5 Beheer en Bedrijfsvoering Financial & Operational Audit Planning & Control Bedrijfsvoeringissues Informatievoorziening (ICM) Huisvesting en middelen HOOFDSTUK 6 Personeel & Organisatie Personele bezetting Mobiliteit Landelijke functiehuis Nederlandse politie (LFNP) Inrichten P-beheer en P-processen Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim Sociale zekerheid

3 6.8 Professionalisering Welzijn Diversiteit Medezeggenschap Integriteit & Veiligheid HOOFDSTUK 7 Financiën Hoofdlijnen van de jaarrekening Treasury Ontwikkelingen en financiële risico s

4 Voorwoord voorzitter College van Bestuur Hierbij bied ik u met genoegen het jaarverslag Politieacademie 2013 aan. Ik neem u in vogelvlucht mee langs de mijlpalen en resultaten van het afgelopen jaar. Als startend voorzitter College van Bestuur heb ik mij vanaf het voorjaar sterk gemaakt voor een slagvaardiger Politieacademie, die optimaal in verbinding komt met de nationale politie. De Politieacademie behoudt daarbij haar professionele autonomie als onderwijs- en kennisinstituut om haar kerntaken betrouwbaar uit te kunnen voeren. Er was continu aandacht voor rust in de organisatie, aangezien deze uit een periode kwam waarin bestuur en ondernemingsraad haaks op elkaar stonden over de toekomst van de Politieacademie. De activiteiten van dit jaar waren gericht op een Politieacademie die vertrouwen wekt bij de nationale politie en de politiek. Dit willen we bereiken door er een instituut van te maken waar medewerkers en studenten op plezierige wijze met innovatief onderwijs aan de slag kunnen. Daar is allereerst een gedegen bedrijfsvoering voor nodig. Uit het rapport De staat van het politieonderwijs (eind 2012) bleek dat er een groot aantal verschuivingen plaatsvond in de lesblokken en dat er teveel lesuitval was op de locatie Rotterdam. In navolging van dit rapport van de Inspectie van V&J, startte de Politieacademie een verbetertraject, gericht op de ondersteunende werkzaamheden en de onderwijsprocessen. Inmiddels is er nagenoeg geen sprake meer van lesuitval en verschuivingen, voornamelijk doordat roosters eerder worden opgeleverd en er een strakkere sturing is. De instroom binnen de initiële scholen in 2013 was conform de begroting: bijna 1000 nieuwe studenten, inclusief de recherchekundigen, vrijwillige politie en zijinstroom. Daarnaast waren er ruim 500 doorstromers, bestaand personeel dat een niveau hoger opgeleid wordt. Voor het postinitieel onderwijs geldt een ander beeld: ongeveer 10% van de ingekochte loopbaanplaatsen werd wederom niet benut door de nationale politie en ook in het contractonderwijs werd 6% onbenut gelaten. Die terugloop werd vooral zichtbaar bij de School voor Politieleiderschap en de School voor Handhaving. Financieel gezien werd in het jaar 2013 duidelijk zichtbaar hoe groot de aanpassing van de bekostiging door het ministerie is. De algemene bijdrage daalde met 13,4 miljoen (-10,5%) ten opzichte van De komende vijf jaren zal dit verder dalen met 27,3 miljoen. De daling in de bekostiging werd deels gecompenseerd door hogere contractomzet, voor een groot deel in het kader van het omvangrijke programma Versterking Professionele Weerbaarheid. Gerelateerd hieraan waren de personeelslasten hoger dan vorig jaar. De materiele lasten zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van Dit zit hem in minder werving- en selectieactiviteiten, in huisvesting en in bezuiniging op voertuigen. Al met al is het resultaat over 2013 bijna sluitend, met een klein tekort van -0,4 miljoen. Met de komst van Frederike Everts plaatsvervangend voorzitter - in het najaar, heeft dit College van Bestuur de beweging gemaakt naar een tweehoofdige directie : passend binnen een sturingsmodel met minder lagen en korte lijnen. Door zowel iemand uit de politie als uit het onderwijs vertegenwoordigd te hebben in de besturing, streven we er letterlijk naar het politieonderwijs op één te kunnen zetten. We verlieten de denkrichting vanuit de scholen, en gaan toe naar een omgekeerde beweging die vanuit het geheel denkt: het instituut in Nederland waar de politie zijn kennis, vaardigheden en vorming vandaan haalt. In de zomer werd het model geaccordeerd door de minister, waarbij de Politieacademie geen eigen mensen en middelen heeft, maar die om niet ter beschikking gesteld krijgt door de nationale politie. Het jaar eindigde met het aanbieden van het ontwerpplan aan de minister; de contouren van de nieuwe Politieacademie zijn hierin geduid. Dat wordt een academie die beduidend slanker zal zijn dan nu, alleen al omdat de bedrijfsvoering overgaat naar het Politiedienstencentrum van de nationale politie. Daarmee zal het ook een organisatie zijn die zoals bedoeld slagvaardiger kan acteren richting haar belangrijkste belanghebbende: de politie. Deze resultaten zijn mogelijk gemaakt door de energieke inzet van velen binnen en buiten de Politieacademie. Leon Kuijs Voorzitter College van Bestuur 4

5 Inleiding De Politieacademie is binnen de politie het natuurlijk zwaartepunt op het gebied van onderwijs en kennis & onderzoek: zij is binnen het politiebestel verantwoordelijk voor politie specifiek onderwijs en onderzoek. Door middel van onderwijs en kennis & onderzoek bevordert de Politieacademie de professionaliteit en het lerend vermogen van de politie. Op basis van de behoeften uit de politiepraktijk worden onderwijs en kennis ontwikkeld en aangeboden op een manier die zich bewijst in de politiepraktijk: in situaties waarin door politiemensen moet worden gehandeld. De impact van de Politieacademie manifesteert zich ultimo in de frontlijn. Daar wordt gewerkt aan de maatschappelijke opdracht van de politie: op een legitieme wijze bijdragen aan veiligheid in de samenleving. De medewerkers van de Politieacademie richten zich op de ontwikkeling van het politievak: de vakmatige en persoonlijke groei van politiemensen en de (door)ontwikkeling van de werkwijzen of methoden waarvan zij gebruik maken bij het sturen en uitvoeren van het politiewerk. Dit doen zij in samenwerking met anderen binnen het politiebestel. Met betrekking tot de ontwikkeling van politiemensen heeft de Politieacademie daarnaast een kwalificerende taak: zij toetst of politiemensen voldoen aan de eisen die aan het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden worden gesteld. Die kwalificering is een waarborg voor de rechtsstaat. De Politieacademie verricht haar taken in de nabije toekomst vanuit een nieuwe positie en inrichting. Er is hierbij sprake van een systeembreuk met het verleden. Die systeembreuk komt vooral tot uiting in de volgende punten: 1. Er is één Politiewet waar de Politieacademie een onderdeel van is. 2. Er is één korps met gestandaardiseerde werkprocessen en één korpschef die de behoefte stelt. 3. Er is één werkgever waar ook de medewerkers van de Politieacademie werken. 4. Er is één plek waar het politie specifieke onderwijs plaatsvindt. 5. Er is één strategische agenda waarmee richting wordt gegeven aan het onderzoek binnen de politie. Het ontwerpplan dat in december 2013 werd geaccordeerd, kan worden beschouwd als het voorstel van de Politieacademie en de nationale politie aan de minister voor het ontwerp van de Politieacademie. In het ontwerpplan zijn de relevante onderdelen uit de conceptversie van de wetswijziging opgenomen, omdat de wetswijziging de basis vormt voor de positionering van de Politieacademie binnen de politie. In die zin heeft het ministerie van VenJ ook input geleverd voor het ontwerpplan. Dit ontwerpplan is het fundament voor het inrichtingsplan van de Politieacademie. Op basis van de uitgangspunten die in het ontwerpplan zijn beschreven, wordt de inrichting van de Politieacademie gedefinieerd in Dit wil zeggen dat de toekomstige situatie in (meer) detail wordt beschreven. Het inrichtingsplan van de Politieacademie correspondeert hierin met amenderingen op het inrichtingsplan van de nationale politie die het gevolg zijn van de herpositionering van de Politieacademie. De nationale politie stelt hiervoor een wijzigingsplan op. In het realisatieplan van de Politieacademie wordt vervolgens beschreven hoe de herpositionering en herinrichting vanuit het perspectief van de Politieacademie worden gerealiseerd. Het realisatieplan gaat verder waar het programmaplan stopt; het beschrijft het realisatiepad vanaf Het zal duidelijk zijn dat de Politieacademie de komende tijd voor de nodige uitdagingen staat. In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens een toelichting gegeven op de bereikte resultaten op de kerntaken Werving & Selectie (hoofdstuk 1), Onderwijs (hoofdstuk 2), Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt een toelichting gegeven op bestuur en toezicht (hoofdstuk 4), beheer & bedrijfsvoering (hoofdstuk 5), personeel & organisatie (hoofdstuk 6) en de financiën (hoofdstuk 7). 5

6 HOOFDSTUK 1 Werving & Selectie Als gevolg van de opdracht in 2011 van de Minister van Veiligheid & Justitie heeft de Politieacademie in samenwerking met de kwartiermakers organisatie het plan Optimalisatie werving en selectie initiële instroom gerealiseerd. Per dag 1 nationale politie, 1 januari 2013, is de nieuwe werkende organisatie en een nieuw geoptimaliseerd proces werven en selecteren initiële instroom nationale politie ingevoerd. Initiële instroom politie betreft de instroomniveaus voor een politieopleiding mbo niveau 2 tot en met universitaire master. Het nieuwe proces ondersteunt niet enkel de initiële instroom, maar ook de instroom van vrijwilligers van politie en recherchekundigen. De ondersteunende applicatie KVS (Kandidaat Volg Systeem) is 24 juni 2013 opgeleverd. Het cluster Onderzoek heeft voor het proces de diverse selectieratio's in de verschillende stappen van het W&S-proces zichtbaar gemaakt. Deze cijfers zijn aangevuld met de selectieratio's voor diversiteitsgroepen. Het nieuwe proces heeft ruimte gegeven voor een hernieuwde kijk op de psychologische rapportages, nu deze rapportages niet langer naar de eenheden gaan om te worden beoordeeld; het besluit wel/niet geschikt, ligt nu binnen directie Werving & Selectie. In 2013 is hiertoe een projectgroep gestart. Deze projectgroep had graag de uitkomsten van het WODC onderzoek naar Selecties bij de politie als input meegenomen, maar het WODC levert het eindrapport pas begin 2014 op. In 2013 is nadrukkelijk afstemming en ook koppeling gezocht met de kwartiermaker organisatie nationale politie. Dit gezien het besluit is genomen dat directie Werving en Selectie in zijn geheel van de Politieacademie overgaat naar het Politiedienstencentrum, afdeling In-, Door-, en Uitstroom (IDU). Per oktober 2013 is de praktische aansturing officieel overgenomen door de projectleider IDU. 1.1 Werving De Politieacademie ondersteunt de personeelsvoorziening van de politie door de uitvoering van de landelijke werving van potentiële politiemedewerkers. Hiervoor ontwikkelt en lanceert de Politieacademie de landelijke arbeidsmarktcampagne van en voor de politie. De in 2011 ontwikkelde campagne Screen jezelf is ook in 2013 succesvol voortgezet. Ook in 2013 zijn de online sociale netwerken van de politie actief ingezet om nieuw talent te werven. De werving vindt meer en meer plaats via de digitaal weg en social media. Het onderzoekscluster heeft in 2013 de arbeidsmarkt voor de politie in kaart gebracht toegespitst op het instroompotentieel voor niveau 5 1. Deze rapportage Hoogopgeleiden bij de politie is een verkenning naar de kansen van de politie om hoogopgeleiden te werven voor een drietal terreinen, te weten de basispolitiezorg, de opsporing en de bedrijfsvoering. Binnen de politieorganisatie ontstaat langzaamaan een groeiende behoefte aan meer hoogopgeleiden. Cruciale vraag is of de behoefte van de politie aan hoogopgeleiden aansluit op het aanbod of dat er mismatches gaan ontstaan. Hoewel de arbeidsmarkt momenteel als ruim wordt aangeduid, maakt het onderzoek duidelijk dat de werving van hoogopgeleiden bemoeilijkt kan worden door onder andere regionale verschillen in aanbod en verschillen in de werkgelegenheid per sector. Met name het algemeen verwachte tekort aan ICTspecialisten vormt een bedreiging. Naar verwachting zal vooral het werven van hoogopgeleide (ICT-) specialisten voor de opsporing en de bedrijfsvoering een uitdaging worden. De wervingskansen voor de algemene hoogopgeleide functies zullen naar verwachting daarentegen redelijk gunstig zijn. Als landelijke organisatie ondersteunt de Politieacademie de eenheden bij de werving van personeel en bij de vervulling van hun personeelsbehoefte. In 2013 is een toename geweest van het plaatsen van niet-initiële vacatures (in totaal 131 burgervacatures en 771 doorstroomvacatures geplaatst alsmede vacatures voor de kwartiermakers organisatie) op De Minister van Veiligheid & Justitie heeft in 2012 een oproep gedaan om in de komende jaren het aantal vrijwilligers (vrijwillige politie en volontairs) toe te laten nemen tot bijna in Deze oproep is door de nationale politie overgenomen medio 2013, waardoor de campagne Goed dat je er bent. Word politievrijwilliger opnieuw is uitgevoerd. De late opdrachtverstrekking heeft mogelijk 1 Hogeropgeleiden bij de politie: een verkenning naar de wervingskansen,

7 gevolgen voor het totaal te behalen aantal vrijwilligers. Bovendien is er geen budget voor de out-ofpocket kosten beschikbaar. Naar aanleiding van de openstelling van vacatures vrijwilliger van politie zijn er sollicitaties geweest via de site kombijdepolitie.nl, waarvan unieke sollicitaties. Op het gebied van werving is de volgende ontwikkeling te zien: Wervingsresultaten Aantal unieke website N.v.t. bezoekers Zie voetnoot 3 Aantal sollicitaties initieel Aantal toegewezen initiële sollicitanten (vanaf 2009) Gediplomeerden van de opleiding Handhaving & Toezicht Politie (conform convenant Vesporo 4 ) zijn geplaatst indien zij voldeden aan de selectie-eisen. 1.2 Selectie De Politieacademie verzorgt de wettelijke selectie van aankomende aspiranten en vrijwilligers-in opleiding voor een baan bij de politie. De selectie geeft een uitkomst over de geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van het politievak, op basis van landelijke normering (vastgelegd in Regeling aanstellingseisen politie). Het korps besluit tot het al dan niet aanstellen van de kandidaat, waarna de nieuw aangestelde politiefunctionaris vervolgens als student start met een van de politieopleidingen aan de Politieacademie. De instroomopdracht van de nationale politie is gerealiseerd: door de eenheden zijn in 2013 uiteindelijk 882 kandidaten aangesteld, waaronder 46 aspiranten op hbo/masterniveau en 179 recherchekundigen. Per instroommoment week 17/2013 is het aantal van 350 recherchekundigen behaald, conform overeengekomen met de eenheden en het Ministerie V&J. Het uiteindelijke aantal kandidaten dat een reguliere selectie heeft doorlopen (deel A, gevolgd door deel B) bedroeg in kandidaten. Er zijn selecties mbo-opleidingenniveau 2 t/m 4 en 133 selecties voor het opleidingsniveau bachelor en master uitgevoerd. # Reguliere intredeselecties Deel A Deel B De Politieacademie voerde ook nog bijzondere selecties uit voor kandidaten (waarvan meerdaagse selecties). Dit betreffen speciale trajecten voor politie (onder meer arrestantenverzorgers, Meldkamer, forensisch coördinator, AOE en persoonsbeveiligers) en partners in de veiligheidsketen (FIOD, douane, brandweer, gemeenten, veiligheidsregio s). Eind 2012 is, vanwege de geprognosticeerde aanstelling van nieuwe politiefunctionarissen in 2013, begonnen met de afbouw van de bezetting van de afdeling Selectie. Met de opnieuw lage instroomprognose (800) voor 2014 is deze afbouw in 2013 voortgezet. Niet alleen de inzet van uitzendkrachten wordt gestopt, maar ook alle tijdelijke contracten worden niet meer verlengd. Dit heeft eind 2012 geleid tot een reductie van 7 fte bezetting, en eind 2013 tot een totale reductie van 22,61 fte. 2 De meting is t/m medio september Door de cookiewetgeving vindt er vanaf 15 september 2012 geen meting meer plaats. Nu de cookiewetgeving is gewijzigd zal de meting in 2014 weer worden gestart. 3 In 2013 is er geen enkele vacature opengesteld. De instroomopdracht is behaald door de diverse sollicitanten in portefeuille en de HTV-P gediplomeerden te matchen aan de beschikbare vacatures. 4 Versterking samenhang politieonderwijs en regulier onderwijs. 7

8 HOOFDSTUK 2 Onderwijs 2.1 Uitvoering van het onderwijs De Politieacademie biedt initieel en post initieel politieonderwijs aan. Initieel is bestemd voor beginnende beroepsbeoefenaren, post initieel onderwijs sluit hierop aan en betreft onderwijs op het gebied van de specialistische politietaken als ook op het gebied van politieleiderschap. Het onderwijs is gebaseerd op een aantal uitgangspunten (Politieonderwijs 2002): complementair (duale opleidingen worden uitgevoerd samen met de korpsen); competentiegericht: gestructureerd onderwijs gericht op de ontwikkeling van de competenties aansluitend op de praktijk; context gebonden: het geleerde staat ten dienste van het politievak. In 2013 is er vooral aandacht geweest voor het vergroten van het vakmanschap. Nieuw onderwijs heeft een sterkere praktijkverbinding, zowel qua inhoud als qua uitvoering. Nieuwe onderwijsvormen werden geïntroduceerd: goedkoper, korter, op afstand, in de praktijk. Dit vraagt een nauwe samenwerking en verbinding met de nationale politie. In 2013 werden de eerste contouren zichtbaar hoe gezamenlijk vorm gegeven kan worden aan de vraagarticulatie van de nationale politie. Welke samenwerking daarvoor nodig is en hoe verantwoordelijkheden en koppelvlakken in de keten van benodigde werkzaamheden eruit komen te zien. Initieel onderwijs Sinds geruime tijd wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de nieuwe basisopleiding (niveau 3 en 4). Het nieuwe curriculum is dit jaar doorgelicht op de waarden, missie, visie en cultuurkenmerken van de nationale politie. Een belangrijk component van dit nieuwe onderwijsprogramma is de lijn begeleiding van het leerproces en ontwikkeling van de student. Het ingevoerde Bindend Studie Advies na het eerste jaar van inschrijving aan de opleiding versterkt de begeleiding en beoordeling van de student. Het nieuwe onderwijs kent tussenevaluaties. Zo zijn er studentevaluaties, docentevaluaties en korpsevaluaties gehouden. De algemene tendens is dat het nieuwe onderwijs (PO 2.0) als positief wordt ervaren. Aandachtspunten uit deze evaluaties worden direct opgepakt en bijgesteld. De piekinstroom van 2012 en de effecten daarvan op de begeleiding van studenten binnen de Politieacademie en het Korps heeft geleid tot meer aandacht voor het belang van gelijkmatige instroom. Vooralsnog zijn de effecten van de piekinstroom de invloed op kwaliteit, organisatie en financiën; een belastende invloed op de resultaten. Vanwege het veranderende speelveld binnen de politie, de tijdelijke overcapaciteit binnen de politie en de noodzaak om te bezuinigingen bleef het aantal inschrijvingen in 2013 voor opleidingen in 2014 achter bij voorgaande jaren. Instroom initieel Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Basis Politiemedewerker Politiekundige Bachelor Politiekundige Master Vrijwillige Politie Totaal Waarvan nieuwe instroom Waarvan doorstromers De opleiding basis politiemedewerker is gestart in 2012 in het kader van de politieopleiding 2.0. Na 2 jaar en 4 maanden stromen de eerste studenten door. 8

9 In onderstaand overzicht is een beeld gegeven van de gediplomeerde uitstroom in '13, alsmede de uitval (zonder diploma) van studenten tijdens hun opleiding. In de laatste kolom is het aantal ingeschreven studenten weergegeven op het jaareinde. Uitval Gediplomeerde uitstroom In opleiding eind Assistent Politiemedewerker Politiemedewerker Allround Politiemedewerker Basis Politiemedewerker Politiekundige bachelor / master Politiekundige Master Totaal Post initieel onderwijs De verschillende post initiële scholen verzorgen onderwijs op gebied van de specialistische politietaken, inclusief politieleiderschap. Studenten kunnen zowel leergangen als losse kernopgaven volgen. Aantal geplaatst Aantal geannuleerd Loopbaanbudget VOV budget en VOV Contract en Loopbaan- Contract Uitvoerend per school 2013 School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal Totaal Postinitieel 2013 Inschrijvingen Ingevuld Annuleringen In % Taakonderwijs ,2% Contractonderwijs en VOV ,9% Totaal ,6% Aantal studenten per domein School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Politie Leiderschap School voor Recherche Totaal Kwalificatiestructuur en LFNP Doel is het uitbouwen van de samenhang in het stelsel van kwalificaties en opleidingen, zodat het opleidingsaanbod beter aansluit bij politiemensen, of zij nu aan de start staan van hun loopbaan of een volgende stap nemen, binnen dan wel buiten de politie. Het herschrijven van de kwalificatiedossiers gebeurt onder verantwoordelijkheid en regie van de POR, waarbij een medewerker van de Politieacademie gedetacheerd is bij de POR om schrijfwerk te verrichten. Voor de meest omvangrijke (dus nog niet alle) kwalificaties is dit afgerond. De kwalificatiedossiers zijn in het najaar van 2013 in de POR-vergadering besproken. De nieuwe methodiek, namelijk het kwalificerende politieonderwijs vastleggen in twaalf kwalificatiedossiers, die vervolgens als gebruikelijk 9

10 door de minister worden vastgesteld, is positief ontvangen. Wel met de aanvulling dat de inhoud van de dossiers nog aanvulling behoeft, van met name de kwalificaties van geringe omvang. Programma Operationeel Leiderschap (School voor Politieleiderschap) De doelstelling van de SPL in 2013 was en is de verbinding met de nationale politie waar het gaat om het opleiden van leidinggevenden van de nationale politie in te vullen, en daarmee een bijdrage te leveren aan de transitie naar een nationaal bestel. Deze doelstelling heeft de SPL gerealiseerd door een bijdrage te leveren aan het traject Operationeel Leiderschap van de nationale politie: Inhoud geven aan het gewenste leidersconcept, het operationeel leiderschap, middels verkennend onderzoek en ontwikkelpleinen. Identificatie parels in het bestaande onderwijs en lessons learned. Formulering van ontwerpeisen voor het leiderschapsonderwijs dat ondersteunend is aan de voorgenomen cultuuromslag binnen de nationale politie. Eerste oriëntatie op nieuwe leiderschap opleidingen is afgerond en heeft geleid tot een aantal besluiten door Politieacademie en NP: Opleiden en examineren vindt plaats in de praktijk tenzij ; Nieuwe leiderschapsprogramma s op drie niveaus; teamchef A, B en C en additionele programma s; Impuls Esprit: Leerweg gericht op geplaatste leidinggevenden NP om hen te equiperen in het waarde gedreven verbinden van mensen en resultaten en hen te betrekken bij verdere ontwikkeling van het leiderschap en het nieuwe leiderschapsonderwijs; In afstemming met andere onderdelen van de Politieacademie, vorm en inhoud geven aan de bestuurlijke en organisatorische structuur van het nieuwe leiderschapsonderwijs. En om het ontwerp (of herontwerp) van de daartoe benodigde (werk)processen, en implementatie daarvan. Programma Cybercrime / Digitalisering Politiewerk (School voor Recherche) Doel is het intensiveren van de opsporing en de vervolging van cybercrime in Nederland door het stimuleren van onderzoek en onderwijs. In 2013 is gestart met het vormgeven van de speerpunten internationale aspecten & relaties en school maken digitale bewustwording. Vanuit Europol-verband zijn twee trainingen ontwikkeld (internet forensics en solid state devices) en opgenomen in het opleidingsaanbod na de afsluiting van het programma ISEC in Berlijn. Vanuit CEPOL-verband is geparticipeerd in een conferentie in Finland, om daarmee in internationaal verband aangesloten te zijn (en te blijven). In deze conferentie zijn de internationale onderwijsontwikkelingen getoetst en is een voorzet gegeven voor toekomstige noodzakelijke ontwikkelingen. Met een onderwijsaanbod van 23 producten zijn in 2013 in relatie tot Cybercrime 713 studenten opgeleid. Programma Forensisch Onderwijs (School voor Recherche) In de eindrapportage PVO zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot het versterken en verbeteren van de forensische opsporing, gebaseerd op de hoofdonderwerpen 1) vak inhoud, 2) de organisatie en 3) de informatiehuishouding. In deze rapportage is sprake van een meer nadrukkelijke positionering van de FO binnen het opsporingsonderzoek met daarnaast specifieke aandacht voor vakinhoudelijke versterking. In opdracht van de RKC is het Landelijke Programma Forensische Opsporing destijds gestart. In samenwerking met het land (onder andere expertise centrum Forensische Opsporing en de eenheden) is onderwijs ontwikkeld, bijvoorbeeld Forensisch Coördinator en Forensic Skills. Per zijn met de twee nieuwe onderwijsproducten 25 studenten in opleiding, dan wel opgeleid. Programma Afpakken (School voor Recherche) Het Ministerie van V&J heeft het thema Afpakken geprioriteerd met als doel criminelen stevig aan te kunnen pakken door het uit misdaad verkregen vermogen af te pakken. De Politieacademie draagt hieraan bij door een zestal opleidingen in te zetten die voor alle doelgroepen het kennisniveau verhogen en in de praktijk bijdragen aan het vergroten van de kansen tot afpakken (opleidingen 10

11 Financieel Rechercheren BPZ, Financieel Rechercheren voor Leidinggevenden, Witwassen, Faillissementsfraude, Undergroundbanking en MFR). Vanuit de SVR hebben we de deelname aan het ketenpartners overleg geïntensiveerd. Ook de participatie binnen het landelijk overleg van projectleiders (per eenheid) en de samenwerking met de verschillende projectleiders heeft in 2013 meer vorm gekregen. Met een totaalaanbod van 18 onderwijsproducten geënt op dit thema zijn in totaal 627 studenten opgeleid. Programma SUMMit (School voor Recherche) Met dit project wordt vanuit de School voor Recherche een bijdrage geleverd om met deze informatievoorziening de opsporingsprocessen binnen de NP beter te faciliteren en het eenduidig werken en vastleggen te bevorderen, evenals de mogelijkheden tot delen en uitwisselen van informatie. Het project levert hiermee een directe bijdrage aan de veranderdoelen binnen het opsporingsveld van de nationale politie. Het resultaat was een bijdrage aan landelijke programma s conform opdrachtverstrekking. Er is benodigde bemensing georganiseerd, onderwijs ontwikkeld, gevalideerd en uitvoering gestart, alle superkerninstructeurs binnen de NP zijn opgeleid. Ook feedback op de uitvoering, en samenwerking met de landelijke eenheid is gerealiseerd. In 2013 zijn met een viertal nieuwe onderwijsproducten in totaal 323 studenten opgeleid en loopt het programma op schema. Programma Weerbaarheid (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) De doelstelling van het programma is om in 2013 en politiefunctionarissen op te leiden via de training Mentale Kracht. De uitvoering van de training MK ligt op schema. Medio december 2013 zijn ruim politiemensen opgeleid, deels opgeleid en/of ingepland. De planning voor 2013 is hiermee gehaald. Het opkomstpercentage bij de trainingen MK is hoog, het opkomstpercentage bij de trainingen voor leidinggevenden blijft wat achter. Hierop wordt actief gestuurd. In 2013 is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Inhoudelijk is het thema weerbaarheid ingebracht in het curriculum van het initiële onderwijs (MBO en HBO). Naar aanleiding van enkele incidenten is de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor weerbaarheid (in samenhang met IBT), belegd bij het hoofd van de school voor GCB. ME en CBRNe Onderwijs (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) Doel is het opleiden van politiefunctionarissen en herscholing: 48 ME pelotons op gebied van flex ME en de tweedaagse CBRNe opleiding van docenten en alle ME ers in Nederland. In 2013 zijn de nieuwe Flex-ME opleidingen in uitvoering genomen. De benodigde nieuwe flexvoertuigen waren (landelijk) nog niet beschikbaar en er waren nog problemen met de beschermende (CBRNe)-kleding (pakken, gasmaskers en helmen). Gedurende 2013 is de nieuwe opleiding inhoudelijk geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Ook is er een begin gemaakt met de actualisatie van opleidingen die aan de basisopleiding gerelateerd zijn. APP - voormalig project NPNP (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) De doelstelling was in 2013 (met vervolg in 2014) in totaal 400 IBT-docenten en vuurwapendocenten opleiden. Bijzondere Eenheden omscholen voor het nieuwe dienstpistool. Dit gebeurde binnen het project APP, Aanbesteding Politie Pistool, voorheen NPNP. De opleiding en omscholing van de IBT docenten binnen het landelijke project nieuw politie pistool is in 2013 afgerond. Totaal zijn ruim 500 IBT docenten van het Korps, de Douane en de Politieacademie omgeschoold en gecertificeerd. OBT In 2013 was het doel - in samenspraak met de nationale politie te komen tot een visie omtrent de meest geschikte manier waarop een politiefunctionaris zijn of haar basisvaardigheden zo goed mogelijk in stand houdt (OBT). Het primaat hiervoor ligt bij de nationale politie. In 2013 moet duidelijk zijn welke rol de Politieacademie hierin inneemt. Dit resulteerde in een structurele aansluiting vanuit de Politieacademie bij de ontwikkeling IBT Nieuwe Stijl, welke formeel valt onder de verantwoordelijkheid van de NP-HRM. 11

12 PortoGewoon (School voor Gevaar- en Crisisbeheersing) In 2013 werden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de meldkamer en communicatie (PortoGewoon) nauwgezet gevolgd. Vanuit het project is de opdracht verstrekt om alle centralisten in Nederland op te leiden voor Portogewoon / RABS (Radio Alarmering Bedien Systeem). Binnen de Politieacademie is voor medewerkers een scholingstraject ontwikkeld voor een goed gebruik van de portofoon. Een van de nieuwe diensten binnen de nationale politie is de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) waarbij het politiedeel van de meldkamer is ondergebracht. De DROC/meldkamer is een cruciale schakel in de aansturing van het operationele politieproces in het veld. De visie op het functioneren van de meldkamer is een product dat is opgeleverd door het project De meldkamer van de toekomst. Deze nieuwe visie heeft tot gevolg dat medewerkers van de meldkamer intensief geschoold moeten gaan worden. In 2013 is in samenwerking met de NP/HRM een pilot opgestart om zicht te krijgen op de leer-/ontwikkelvraag vanuit de DROC. Hieruit is de opdracht tot stand gekomen voor het ontwikkelen van 2 nieuwe opleidingen: de OvD-OC en uitgifte Centralist. Pilot optische geluidssignalen (School voor Handhaving) De Politieacademie heeft per voor een periode van maximaal 2 jaar vrijstelling gekregen om in de rijopleidingen te oefenen in het gebruik van optische en geluidssignalen (O&G) op de openbare weg. Overleg met en tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft ons de mogelijkheid met deze vrijstelling gedurende een pilotperiode ervaringen op te doen. Naast de Politieacademie hebben ook de Koninklijke Marechaussee, de Academie voor Ambulancezorg en het Brandweer OpleidingsCentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS) vrijstelling gekregen zodat nagenoeg alle kleuren hulpverlening in de pilot zijn betrokken en meedoen met de effectmeting. In de pilot worden a) twee groepen studenten met elkaar vergeleken, b) twee tijdvakken met elkaar vergeleken, c) het aantal ritten waarin we gebruik maken van O&G vastgelegd en d) de ervaringen van docenten gevraagd. Op basis van de uitkomsten wordt een rapportage opgemaakt voor het ministerie op basis waarvan wordt besloten of de tijdelijk verleende vrijstelling zal worden verlengd en of andere opleidingsorganisaties van de vrijstelling gebruik mogen gaan maken. De begeleiding van de pilot gebeurt door het Instituut Fysiek Veiligheid in Arnhem; het instituut verzorgt de verwerking van gegevens, de analyse en de rapportage. De verleende vrijstelling biedt mogelijkheden om studenten nog beter voor de rij-taak toe te rusten en veilig gebruik daarvan in het onderwijs aan de orde te stellen. 2.2 Verbeterinitiatieven Inrichtingskader Politieonderwijs Doelstelling van dit inrichtingskader is het opstellen en herzien van het inrichtingskader voor het politieonderwijs. Het doel van het inrichtingskader voor het politieonderwijs is het bieden van richtlijnen voor de inrichting van het onderwijs en daarmee voor de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en examens. Werkend leren Doelstelling van het werkend leren: 1. Invoeren onderwijsovereenkomst en leerwerkovereenkomst 2. Inrichting en borging werkend leren korps en Politieacademie 3. Informatie uitwisseling voor optimale begeleiding op de werkplek Het resultaat op het gebied van werkend leren is de structurele samenwerking die met OBT HRO tot stand is gekomen. De onderwijsovereenkomst is ondertekend, en de leerwerkovereenkomst is binnen de scholen voor de opleidingen en leergangen ingevoerd. Er is een aangepast referentiekader werkend leren opgeleverd en vastgesteld door de directie van de Politieacademie. Dit referentiekader is de basis voor de samenwerking in het kader van werkend leren voor korps en Politieacademie. In nauwe samenwerking met HRM (OBT en HRO) zijn drie project- en werkgroepen actief (Hoger opgeleiden, MBO initieel politieonderwijs, MBO(+) post initieel politieonderwijs) onder aansturing van de portefeuillehouder werkend leren. 12

13 Het Digitaal Student Volgsysteem (versie SVS 2.0) ondersteunt het initieel onderwijs volledig. De kubus Rendement Onderwijs ontwikkeld door SBV (Team Onderwijsinformatie) en testfase ingegaan. Professionaliteit Doel was te komen tot een beschrijving van wat onder professionaliteit van een onderwijsgevende wordt verstaan, als een eerste stap in de invulling van professionaliteit. Om de kwaliteit van de diensten van de Politieacademie en daarmee de kwaliteit van de politie te kunnen waarborgen. Dit resulteerde in een startnotitie. Hierin wordt beschreven wat professionaliteit binnen onderwijs inhoudt inclusief vitale uitwisseling binnen de NP - en hoe dit beïnvloed en gegarandeerd kan worden. De notitie wordt gedragen door de verandermanager en is ingebracht in het transitieproces. Nadat duidelijk is hoe de relatie NP-PA en de processen rondom wetgeving vorm krijgen, zal opnieuw gekeken worden naar de wijze waarop het thema professionaliteit verder zijn beslag krijgt. Kernwaarden politie Doel was het afstemmen van het opleidingsaanbod op de kernwaarden van de politie. De kernwaarden zijn inmiddels ingevlochten in de diverse opleidingen. Voor medewerkers van de Politieacademie zullen de kernwaarden politie verbonden worden aan professionaliseringstrajecten. ICTO ICT(O) in het politieonderwijs is het gebruik van moderne (sociale) media en apparatuur ter ondersteuning van het totale onderwijs-, leer- en examenproces in het kader van levenslang leren van de politie. Doelstelling is dat een groot deel van het aanbod van ICTO leermiddelen, leeromgevingen en tools eenvoudiger toegankelijker worden voor studenten, docenten en medewerkers binnen de eenheden. De single sign on functionaliteit is afgestemd op de komende ontwikkelingen binnen de nationale politie. Resultaat van het project in 2013, is dat er concrete stappen zijn gemaakt met het thema ICT en onderwijs binnen de Politieacademie. De verschillende projectenportfolio s op het gebied van ICT zijn samengebracht waardoor er door één centrale stuurgroep ICTO efficiënter gestuurd kan worden op resources en prioriteiten. Er zijn een aantal nieuwe leermiddelen ontwikkeld waarvan de nieuwe versie van de Profchecks, de Backbone omgeving en de verschillende apps het meest in het oog springen. 2.3 Examinering en EVC s De examinering van het initiële en het post initiële onderwijs wordt sinds 2011 uitgevoerd door de initiële en post initiële scholen, waarbij de afdeling Examinering binnen de Politieacademie een monitorende en kwaliteitsbewakende rol heeft en toeziet op onafhankelijke toetsing. Daarbij heeft men toegewerkt naar een efficiëntere, beter planbare en goedkopere onderwijsuitvoering. Hieronder volgt een overzicht van het aantal examens dat in 2013 is afgenomen. Aantal examens per jaar Initieel Postinitieel Totaal aantal examens Dat het politieonderwijs competentiegericht is, houdt ook in dat rekening wordt gehouden met de competenties die de student eerder verworven heeft, door opleiding, werkervaring of op een andere manier. Een erkenning van verworven competenties (EVC) Ieidt tot vrijstellingen van examen onderdelen of proeven van bekwaamheid, tot vermindering van de studiebelasting en veelal tot verkorting van de totale studieduur. Aantal EVCprocedures Initieel Postinitieel Totaal

14 Commissie van Beroep De Commissie van Beroep behandelt zowel de beroepsschriften op de examenresultaten, als de bezwaarschriften op de studieadviezen. Beroepsschriften examenresultaten 2013 Niet ontvankelijk Gegrond vernietiging Gegrond Herkansing Ongegrond Initieel Postinitieel HOvJ Totaal Op basis van jaarlijkse interne onderzoeken naar studie voortgang en studie uitval van studenten is in 2012 besloten om het bindend studieadvies, BSA, in te voeren. Dit heeft zijn beslag gekregen in het Onderwijs Examen Reglement (OER) en geeffectueerd in Tezamen met een betere begeleiding van studenten wordt getracht om onvermijdelijke studie uitval zoveel mogelijk terug te dringen naar het 1e jaar. Beroepsschriften bindend Gegrond Ongegrond studieadvies 2013 Initieel 3 3 Postinitieel 5 6 Totaal Kwaliteitszorg onderwijs Er zijn gespreksrondes gedaan door de directeur Onderwijs in de school-mt s, waarbij centraal stond: hoe wordt kwaliteitsverbetering van het onderwijs vanaf de werkvloer vormgegeven? Op welke manier vinden gesprekken van docenten met studenten, van docenten onderling, van docenten met management etc. plaats, en hoe worden verbeteringen uit deze gesprekken geborgd? Maar ook: welke systematiek hanteert de school om het onderwijs en de organisatie erachter periodiek te evalueren? Doel hiervan is om uit de incidenten te komen en niet verrast te worden door externe evaluaties. Ondertussen werd in de scholen en via de werkgroep kwaliteit doorgewerkt aan enerzijds verbeteringen in de scholen en anderzijds aan een betere boven schoolse informatie-ontsluiting, bijvoorbeeld aangaande studierendementen en in-, door- en uitstroomgegevens. Deze informatie helpt de scholen in een gerichte aanpak van kwaliteit. Het zichtbaar maken wat er dan gebeurt om niet tegen verrassingen aan te lopen, is een aandachtspunt voor de komende periode. Kwaliteitszorg De Politieacademie meet de kwaliteit van en tevredenheid over het onderwijs middels een aantal onderzoeksinstrumenten. De opzet, doelgroep en frequentie van deze onderzoeken verschilt al naar gelang de opzet van het onderwijs. Door de (sub)afdeling onderzoek is naast het gestandaardiseerde onderzoek naar studentsatisfactie, een onderzoek onder trajectbegeleiders opgestart. Daarnaast zijn de reguliere bij het mbo- en hboonderwijs toegepaste onderzoekmethoden ingezet. Voor 2013 betrof het de standaard hbo-meting, de mbo-meting is in 2013 gestart en loopt door in In beide gevallen aansluitend op de landelijke kalender van het mbo en hbo. Er is gestart met de aanpak van een meer individueel en kwalitatief ingestelde onderzoeksmethodiek voor satisfactiebepaling van medewerkers en leidinggevenden op verzoek van het College van Bestuur. Ook is deelgenomen aan de werkgroep MTO en meegewerkt aan de studentenraad die eind 2012 is opgestart. Tot slot is op verzoek een aantal vragenlijsten geprogrammeerd. 14

15 Initieel onderwijs Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding zien van studenten binnen de School voor Politiekunde die het oude curriculum volgen. Studenttevredenheidsmeter 2011 Studentenmonitor 2013 Assistent politiemedewerker 7,1 7,3 Politiemedewerker 6,7 6,8 Allround politiemedewerker 6,1 6,2 Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten van de opleiding tot basis/allround politiemedewerker voor het onderwijs rond de gevolgde kerntaken. Kerntaakevaluatie Oktober Januari April Intake 6,5 6,2 6,4 Handhaven 1 6,6 6,3 6,6 Onderstaande tabel laat zien in hoeverre studenten van de opleiding tot Politiekundige bachelor hun opleiding zouden aanraden, gemeten op een vijfpuntsschaal waarbij 1 het meest negatieve antwoord is en 5 het meest positieve antwoord. Studenttevredenheidsmeter Nationale Studenten 2011 Enquête 2013 Politiekundige bachelor 3,3 3,9 Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer zien van studenten van de opleiding tot Politiekundige bachelor voor de oriëntatiefase en gevolgde kerntaken in de functionerings- en integratiefase. Fase- / kerntaakevaluatie Juli April Augustus November Oriëntatiefase 6,5 * 6,5 Noodhulp 5,7 6,4 Opsporing 4,7 4,7 Handhaving 6,3 Veiligheidskunde 5,7 7,0 * Omdat de respons te laag was worden hiervan geen resultaten gepresenteerd. Onderstaande tabel laat het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding in zijn totaliteit zien van afgestudeerden die 1 tot 2 jaar klaar zijn met de opleiding tot Politiekundige bachelor. Onderzoek onder afgestudeerden Politiekundige bachelor 6,4 6,5 15

16 Postinitieel onderwijs De tevredenheid van studenten over de gevolgde kernopgaven in het postinitieel onderwijs wordt doorlopend gemeten. In de volgende tabel zijn per school de gemiddelde score 6 te zien op de geëvalueerde aspecten en een gemiddeld rapportcijfer. Deze cijfers zijn een gemiddelde van alle kernopgaven die in 2013 per school geëvalueerd zijn. De cijfers zijn afgezet tegen die van Gem. score Rapport cijfer Gem. score Rapport cijfer School voor Gevaar- en Crisisbeheersing 4,2 8,0 4,2 7,9 School voor Politieleiderschap 4,2 7,6 4,1 7,6 School voor Recherche 3,9 7,3 3,9 7,3 School voor Handhaving 4,1 8,0 4,2 8,1 2.5 Internationalisering De Stafafdeling Internationale Relaties en Internationalisering (SIRI) fungeert voor de Politieacademie als Single Point of Contact ten aanzien van internationale betrekkingen en internationalisering voor de nationale politie, internationale politiediensten en de Ministeries. Resultaten 2013 NAO-IPS: Start uitvoering van eerste zes Strategische Landen Programma s (SLP s). CEPOL: 1. Deelname van 58 Nederlandse cursisten aan CEPOL trainingen, 60 Nederlandse deelnemers aan Webinars; 2. Organisatie van twee activiteiten: Train the trainer en Itinerant Groups; 3. Coördinatie ondersteuning Nederland van 6 CEPOL activiteiten. Masterclass 2013, Thema International Cooperation: Networking and Intelligent Tracing: 24 buitenlandse deelnemers en 5 Nederlandse politie-liaisons. Verzorging introductie tot het Nederlandse Politieonderwijs voor een internationale groep: Police Education below Sea Level voor 16 deelnemers. Organisatie van 10 bezoeken van buitenlandse delegaties. Opstart samenwerking met nationale politie: Doorontwikkeling van het bestuurlijke plan van aanpak Politieacademie en Internationalisering. Ondersteuning onderdelen Politieacademie bij activiteiten op gebied van internationalisering. 6 Gemeten op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens). 16

17 HOOFDSTUK 3 Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling 3.1 Inleiding Doorwerking van kennis is nog steeds de bepalende succesfactor voor het functioneren van OK&O. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat OK&O voor succesvolle doorwerking in hoge mate afhankelijk is van anderen. Tegen die achtergrond is ook in 2013 geïnvesteerd in het leggen en onderhouden van verbindingen met de gebruikers van kennis in het onderwijs en de politiepraktijk. Speerpunt voor 2013 was het borgen van de structurele financiering voor de kennis- en onderzoeksfunctie. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de financiering van die taken waarvoor geen structurele afspraken beschikbaar zijn. Dat geldt onder andere voor het politievakblad Blauw en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Op basis van de nu beschikbare informatie is eind 2013 de conclusie getrokken dat een duurzame kostendekkende exploitatie van Blauw binnen de context van de Politieacademie niet haalbaar is. Binnen de context van de nationale politie worden die mogelijkheden wel gezien en op grond van deze conclusie zal in 2014 de overgang van Blauw worden voorbereid. De financiering van LDM voor 2013 is in de decembercirculaire van 2012 bevestigd. Hoewel over het principe van vervolgfinanciering geen discussie bestaat is het in 2013 niet gelukt het besluit formeel vast te leggen. Wel is in het overleg besloten LDM de komende periode onder de vlag van de Politieacademie te houden. Ook in 2013 was het totaal van de beschikbare middelen niet toereikend voor de dekking van de exploitatiekosten van OK&O. Waar mogelijk is gestuurd op het verminderen van de personele bezetting. Gevolg hiervan is dat de personeelsbezetting van OK&O eind 2013 is afgenomen met ruim 5% ten opzichte van 2012 tot afgerond 100 fte. De reductie is gerealiseerd via natuurlijk verloop en door tijdelijke contracten niet te verlengen. Op het vlak van woordvoering en communicatie omtrent onderzoeksresultaten zijn in 2013 de eerste ervaringen opgedaan hoe dit in de praktijk kan gaan werken. Communicatie draagt bij aan het uitvoeren van de kennis- en onderzoeksfunctie, het communiceren van de resultaten en het positioneren van de Politieacademie als kennis- en onderzoeksinstituut voor de politie. Hierbij worden verschillende middelen ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoek publicaties (boekjes, in eigen beheer en via uitgeverij Boom), bijdragen aan tijdschriften zoals het Tijdschrift voor de Politie, medewerking aan media, seminars (9 in 2013, over het algemeen druk bezocht en positief gewaardeerd), congressen, website, intranet, social media, landelijk intranet politie, 24/7 (personeelsblad NP). Tot slot is er in mei en in december een uitgave geweest van het digitale kennismagazine met interviews met gebruikers (studenten, docenten, politieagenten) van kennis- en onderzoek. De decembereditie verscheen in een nieuwe, verbeterde versie. Voornaamste verbetering is dat geschikt is gemaakt om op elk medium (telefoon, laptop, pc) goed te bekijken. Het aantal abonnees was in december 2013 ruim 30% hoger. 3.2 Onderzoek De onderzoeksfunctie is binnen de afdeling Onderzoek gegroepeerd rond de lectoraten. Einde 2013 functioneerden in totaal 12 lectoraten, één minder dan in 2012; het lectoraat Ethiek & Gezag is beëindigd. Aan de lectoraten zijn naast een vaste kern van lector, programmamanager en ondersteuning, onderzoekers en een kenniskring verbonden. De lectoraten kennen een standaard looptijd van vier jaar; aan het einde van de periode volgt een evaluatie. Begin 2013 heeft de Politieacademie de procedure vastgesteld waarlangs de evaluaties verlopen. Met de formele vaststelling van de procedure is de laatste stap gezet in het kwaliteitsstelsel Onderzoek waarover in 2011 in het kader van de INK-audit aanbevelingen zijn gedaan. De procedure die naar voorbeeld van het HBO-onderwijs is ingericht is in 2013 toegepast op de evaluatie van de lectoraten Openbare Orde en Gevaarbeheersing, Intelligence en Financieel Economische Criminaliteit. De ervaringen die met de gehouden evaluaties zijn opgedaan geven vooralsnog geen aanleiding tot principiële aanpassingen in de procedure. 17

18 Een belangrijke ontwikkeling rond onderzoek is de opdracht om voor 2014 een nieuwe strategische onderzoeksagenda op te leveren. Niet alleen wordt gevraagd een inhoudelijk nieuwe agenda te presenteren maar ook om het proces van de totstandkoming opnieuw in te richten. In dat proces moeten zowel de nationale politie, het politieonderwijs als de wetenschap een belangrijke rol krijgen. De laatste maanden van 2013 zijn gebruikt om in overleg met de partners het proces in te richten en de planning te maken. Het afgelopen jaar heeft de afdeling Onderzoek bijgedragen aan de doorwerking van kennis door middel van publicaties, verzorgen van inleidingen op congressen en seminars, het verzorgen van onderwijs en participatie in de doorontwikkeling van onderwijscurricula. Er werden 10 seminars georganiseerd door de lectoraten, over actuele thema s. Eén van deze actuele thema s was de publicatie in maart 2013 van het evaluatie onderzoek naar de rellen in Haren van september De Politieacademie heeft aan het onderzoek een bijdrage geleverd onder andere via de inzet van de lectoren Openbare Orde en Gevaarbeheersing en de lector Ethiek en Gezag. De publicatie is benut om een seminar voor de medewerkers van de Politieacademie te organiseren. De internationale dimensie van het onderzoek komt tot stand via specifieke projecten, de werkzaamheden binnen het European Police research Institutes Colleboration (EPIC) en de invulling van de rol richting Research en Science binnen CEPOL-verband. Een interessant samenwerkingsproject dat in internationaal verband is uitgevoerd, is het Godiac project. Het doel van dit project, opgeleverd in juli 2013, was het identificeren en verspreiden van good practices met betrekking tot dialoog en communicatie als strategische principes in het beheersen en voorkomen van ordeverstoringen bij politieke manifestaties. In het kader van EPIC is in 2013 het handboek Policing the global neighbourhood gepubliceerd en binnen CEPOL verband zijn bijdragen geleverd aan het Research and Science Bulletin en de in september 2013 gehouden Research and Science conferentie. De lectoraten hebben in 2013 onder andere onderwijs verzorgd in de bachelor opleiding, in de Master op Public Order Management, (gast)colleges bij de school voor Politieleiderschap, de school voor Recherche en de school voor Hogere Politiekunde. Daarnaast zijn studenten begeleid van diverse leergangen en is geparticipeerd in de examinering. Enkele van de in 2013 afgeronde en gepubliceerde onderzoeken zijn: Preventie van illegale olielozingen op de Noordzee; Zicht op ondermijning binnen milieucriminaliteit; Deelrapport 1 en 2 van de Commissie project X Haren: Er is geen feest; Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland; Heterdaadkracht organiseren; De leerzame geschiedenis van de landelijke invoering van FoBo; Jeugdgroepen en geweld. Van signalering naar aanpak; Gebiedsgebonden politie als basis of sluitstuk; Burgerparticipatie bij opsporingsonderzoek Venne. Ervaringen van politie eenheid Zeeland- West-Brabant & de mening van burgers; Evaluatieproces LDM. Ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor de Landelijke Deskundigheidsmakelaar; 3.3 Kennis Het jaar 2013 heeft voor wat betreft Politie Kennis Net vooral in het teken gestaan van de definitie van de samenwerking met het programma Integraal Mediabeleid en Digitale Media (IMDM) van de nationale politie. De voorlopige formatie van het in opbouw zijnde landelijk intranet zou in potentie een overlap kunnen opleveren met de kennisfunctie van de Politieacademie. Met het programma IMDM is geconstateerd dat het van belang is gezamenlijk vast te stellen hoe het beheer van kennis voor de toekomst het meest efficiënt kan worden georganiseerd. Het betreffende onderzoek is in november 2013 opgeleverd. In de uitbouw van de mediatheek naar een landelijke mediatheekfunctie is in 2013 (een groot deel) van de gerenommeerde collectie van de bibliotheek van de voormalige politieregio Amsterdam- 18

19 Amstelland overgenomen. Daarmee is de collectie van de Politieacademie verrijkt met een aantal unieke politie gerelateerde publicaties. Deze politieliteratuur wordt online beschikbaar gesteld via de catalogus van de Mediatheek op Internet die beschikbaar is voor de gehele nationale politie. Voor het initiële onderwijs heeft de Mediatheek een Politie Informatie Training 3 (PIT3) ontwikkeld. Het betreft een e-learning module die de student zelfstandig kan doorlopen. De student leert hoe je op een goede manier informatie afkomstig uit bronnen zoals tijdschriftartikelen, interviews of van internet kunt verwerken in bijvoorbeeld een verslag om daarmee plagiaat te voorkomen. Sinds een aantal jaren is de bijdrage die de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) levert aan de opsporing, in de vorm van de bemiddeling van deskundigen, redelijk constant. Gegeven de stabiele afname van de LDM is dit een bevestiging van de toegevoegde waarde voor de opsporing. Hieronder LDM bemiddelingen van de afgelopen vier jaren: Productie LDM Bemiddelingen Eén van de kennisproducten die de Politieacademie beschikbaar heeft gemaakt, zijn de zogenaamde externe bronnen. Het gaat om digitale uitgaven van uitgeverijen zoals Stapel & de Koning die centraal voor de politie worden ingekocht en vervolgens via Politie Kennis Net worden gedistribueerd. Als gevolg van de vorming van de nationale politie is besloten om de inkoopfunctie samen met de behoeftestelling over te dragen aan het Politie Diensten Centrum. 3.4 Ontwikkeling Naast onderzoek en kennis vormt de ontwikkelfunctie het derde aspect van de taakopdracht van de directie OK&O. Met de ontwikkelfunctie ondersteunt de Politieacademie de politie bij nieuw beleid en innovatieve ontwikkelingen. In personele zin is er met de benoeming van een strategisch ontwikkelaar tot lector in het najaar van 2013 geen vaste bezetting meer van de afdeling. Voor de toekomst wil OK&O de ontwikkelfunctie inhoud geven door innovators uit onder andere de eenheden functioneel een onderdak en ondersteuning te bieden om de eigen innovatie tot wasdom te brengen. Met het programma Blauw vakmanschap wordt als eerste concreet invulling gegeven aan deze nieuw vorm. Verder is in het kader van de ontwikkelfunctie in 2013 enkele keren het instrument van snelle kennismobilisatie ingezet. Dit is onder andere gebeurd in het kader van de expertmeeting lokale veiligheid in Hilversum en de verstoringen van de openbare orde in Heerlen. Ook naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de commissie Project X Haren is een bijeenkomst georganiseerd. 19

20 HOOFDSTUK 4 Bestuur en toezicht 4.1 Samenstelling College van Bestuur in 2013 De Minister van Veiligheid & Justitie is eigenaar en opdrachtgever van de Politieacademie. In zijn opdracht is het College van Bestuur belast met het bestuur en beheer van de Politieacademie. Er is sprake van collegiaal bestuur. Het College van Bestuur komt als bestuursorgaan wekelijks bijeen en neemt daarbij de aan de orde zijnde besluiten. Het College van Bestuur stuurt de leiding van de diverse organisatie-eenheden van de Politieacademie aan; de leiding rapporteert aan het College van Bestuur. Op 1 januari 2013 bestond het College van Bestuur (CvB) uit: - de heer A.P.P.M. van Baal, voorzitter - mevrouw drs. A. Vellinga EMPM, plaatsvervangend voorzitter - de heer prof. dr. P.W.E.M. Tops, lid. Op 31 december 2013 bestond het CvB bestond uit: - de heer L.Th.C. Kuijs, voorzitter - mevrouw F.E. Everts MPA, plaatsvervangend voorzitter Deze ingrijpende wijziging in de samenstelling van het CvB is het gevolg van de volgende ontwikkelingen en besluiten. Zoals zij in november 2012 had aangekondigd, is mevrouw Vellinga op 1 februari 2013 overgestapt naar een andere functie, buiten de Politieacademie. Eind 2012 gaf de Ondernemingsraad (OR) aan geen vertrouwen te hebben in het CvB, onder meer vanwege de veranderaanpak die het CvB hanteerde. De vertrouwensbreuk was voor de Raad van Toezicht, na gesprekken met de OR, begin januari aanleiding om extern advies te vragen. De opdracht van de RvT aan de heer Vogelzang, onder andere oud Hoofdcommissaris van Politie, was om advies uit te brengen over de door het CvB gehanteerde veranderstrategie ( Politieacademie 2014 ) en om een duidelijke koers aan te dragen. De heer Vogelzang bracht in maart zijn advies uit aan de RvT. Eén van de adviezen was het aanstellen van een nieuw, tweehoofdig CvB. De RvT nam dit advies over en legde adviesrapport aan de Minister voor, die het op zijn beurt begin april aan de Tweede Kamer aanbood. De onrust die rond en binnen de Politieacademie was ontstaan was sinds januari onderwerp van gesprek in de Kamer. In zijn beleidsreactie gaf de Minister aan op korte termijn een nieuw tweehoofdig College van Bestuur aan te stellen: een voorzitter afkomstig uit de Politietop en een plaatsvervangend voorzitter, met ruime bestuurlijke ervaring in het onderwijs, conform het advies van Vogelzang. Dit was een van de maatregelen om de rust rondom de Politieacademie terug te brengen en een nieuwe start maken. Per 1 mei 2014 is bij Koninklijk Besluit (KB) de heer L. Kuijs benoemd als nieuwe voorzitter van het CvB, tot dat moment lid van de landelijke Korpsleiding. De heer Van Baal maakte vanaf 1 mei 2013 als voorzitter plaats voor de heer Kuijs. Op 1 september eindigde het dienstverband van de heer van Baal. Na een wervings- en selectieprocedure waarbij ook de ABD betrokken was, is per 15 november 2013 mevrouw Everts bij KB benoemd tot plaatsvervangend voorzitter CvB en portefeuillehouder Onderwijs. Per dezelfde datum eindigde bij KB het CvB-lidmaatschap van de heer Tops. Nevenfuncties 2013 Per 31 december 2013 vervulden de leden van het College van Bestuur in het verlengde van hun functie geen bezoldigde nevenfuncties. Mevrouw Everts vervulde onbezoldigd de nevenfunctie ambassadeur Young Africa, beroepsonderwijs voor kansarme jongeren in Mozambique en Zimbabwe (2011 heden). 4.2 Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht in 2013 De Politieacademie kent een (wettelijk vastgelegde) functiescheiding bestuur (uitgeoefend door het College van Bestuur) en toezicht (uitgeoefend door de Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het bewaken van de doelstelling en de strategie van de Politieacademie en het toezicht op de taakuitoefening door het College van Bestuur, zowel op de bedrijfsvoering als op de 20

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T 055-539 20 00 F 055-539 26 25 E info@politieacademie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli

Nadere informatie

Opleiding Docent Gevaarbeheersing

Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid, het vakmanschap

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Politiewerk is voortdurend in beweging en politiemedewerkers hebben steeds (vernieuwde) bagage nodig om adequaat het werk te kunnen uitvoeren. De Politieacademie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst - Politie

Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18

Nadere informatie

Jaarbericht. Politieacademie

Jaarbericht. Politieacademie Jaarbericht 2013 Politieacademie POLITIEACADEMIE Jaarbericht Voorwoord Werving & Selectie Onderwijs Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Bestuur & Toezicht Beheer & Bedrijfsvoering Personeel & Organisatie

Nadere informatie

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Deel-RIC BPO Team Hoger Onderwijs (vanaf instroom 01.01.2017) Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken LFNP functies Assistent A B Medewerker Generalist Senior zaakscoördinatie Operationeel Expert / Operationeel Specialist A organisatorische coördinatie / regie netwerken Operationeel Specialist B F organisatorische

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2012 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 29 maart 2013 JAARVERSLAG 2012 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

Deel-RIC School voor Politiekunde

Deel-RIC School voor Politiekunde Deel-RIC School voor Politiekunde toelating tot en/of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 2015 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU (EQF 2 en 4)

Nadere informatie

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven THEMA Werkprocessen examineren binnen de reële beroepscontext Halvard Jan Hettema Servicepunt examinering mbo Even voorstellen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 628 Politie Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen KNP Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen 1 Waarom Nationale Politie? Nederland nog veiliger maken Meer vertrouwen van de burger Vergroten slagkracht Meer ruimte voor vakmanschap en professionaliteit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 628 Politie Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw

De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw De nieuwe koers Burgers eisen Beter Blauw Titel van hoofdstuk De nieuwe koers Burgers eisen Beter Bl auw Inhoudsopgave VOORWOORD 6 MANAGEMENTSAMENVAT TING 9 INLEIDING 14 HOOFDSTUK 1 DE NIEUWE KOERS 18

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARVERSLAG 2011 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 628 Politie Nr. 398 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni

Nadere informatie

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs 4 mei 2017 «waakzaam en dienstbaar» p LITIE BESLUIT tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2014 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2014 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2014 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 22 mei 2015 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T 055-539 20 00 F 055-539

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 628 Politie Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Sterkteontwikkeling politie 2010

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Sterkteontwikkeling politie 2010 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Personeel en Materieel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Resultaten ICTO Programma ICTO Esther Dorrestijn

Resultaten ICTO Programma ICTO Esther Dorrestijn Resultaten ICTO 2016 Programma ICTO Esther Dorrestijn INLEIDING Het programma ICTO-leren en ontwikkelen met ICT is een programma binnen de Politieacademie. Het doel van het programma ICTO is het bevorderen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35578 3 juli 2017 Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen De korpschef van politie Gelet op De Regeling

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk:

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk: NATIONALE POLITIE Aanleiding Nationale Politie Eenheid Midden Nederland District Oost Utrecht Tijdpad Gezag Dienstverlening Basisteam Heuvelrug Waarom Nationale Politie? Nationale Politie betekent: meer

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

DeelRIC School voor Handhaving

DeelRIC School voor Handhaving DeelRIC School voor Handhaving voor toelating tot en/of vrijstelling in een postinitiële opleiding of een postinitiële leergang van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Oktober 2013 1 SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Een organisatorisch perspectief

Een organisatorisch perspectief Eddy Lassche Programmamanager realisatie NP - de Hoftoren Een organisatorisch perspectief Project: Datum: Versienummer: KNP 28 februari 2013 Eddy Lassche Workshop 1: De keuze voor een nieuw bestel in Nederland

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie