Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049"

Transcriptie

1 agendapunt 3.a Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen 2 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Hae B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. Hupkes, A. Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden kennis te nemen van de Delflandse Enterprise Architectuur versie in te stemmen met het gebruik van de DEA 1.0 voor de inrichting van de informatievoorziening Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Titel van het voorstel wijzigen

2

3 Delflandse Enterprise Architectuur 1. Probleemstelling - context In februari 2010 heeft de VV het strategisch informatieplan vastgesteld met daarin een aantal ambitieuze doelstellingen voor de ontwikkelingen van de informatievoorziening. In dit plan werd architectuur genoemd als een kritische succesfactor voor het realiseren van de ambities, bijvoorbeeld op het gebied van elektronische dienstverlening en managementinformatie. Voorjaar 2010 is daarom gestart met een traject voor het opstellen van een eerste versie van een architectuur voor Delfland. Sterke groei van ICT toepassingen maar samenhang ontbreekt Door de toenemende mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn veel bedrijfsprocessen de afgelopen jaren steeds verder geautomatiseerd. Dit is klein begonnen met het automatiseren van (delen van) administratieve processen, maar is inmiddels volledig doorgedrongen tot alle aspecten van de ondersteunende en primaire processen. Zo worden bijvoorbeeld waterpeilgegevens realtime gemeten en op basis daarvan worden gemalen geautomatiseerd aangestuurd. En burgers kunnen hun klachten/bezwaren digitaal via internet indienen en de legger digitaal inzien op de website van Delfland. Dergelijke ICT-projecten zijn vaak ingevuld vanuit de behoefte van een individueel proces, zonder dat daarbij voldoende is gekeken naar de samenhang tussen de ICT oplossingen binnen Delfland als geheel (dit wordt ook wel eilandautomatisering genoemd). Als gevolg hiervan heeft Delfland nu een veelheid aan informatiesystemen, databases en andere gegevensverzamelingen, systeemkoppelingen en rapportages. Zo hebben we verschillende meetsystemen die allemaal op een net iets andere manier actuele informatie uit het veld verzamelen, verwerken en presenteren. Ook liggen bepaalde gegevens, zoals gegevens van burgers en bedrijven en personeelsgegevens, op meerdere plekken vast. Daarnaast worden ook door de maatschappij steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop binnen de overheid wordt samengewerkt, waardoor het steeds belangrijker wordt om ook over de organisatiegrenzen heen met elkaar samen te werken. Burgers en bedrijven willen hun gegevens eenmalig verstrekken en verwachten dat die vervolgens binnen de gehele overheid worden gebruikt (authentieke basisregistraties). En bij de omgevingsvergunning moeten gemeenten, waterschappen en provincies samenwerken bij het verstrekken van een vergunning. Deze ontwikkelingen hebben ook grote gevolgen voor de informatievoorziening en ICT bij Delfland. Architectuur zorgt voor structuur en samenhang Bovenstaande problematiek is niet uniek voor Delfland maar speelt in vrijwel alle organisaties. Binnen het ICT vakgebied is daarom het begrip Architectuur geïntroduceerd om deze problematiek aan te pakken. Een architectuur van een organisatie bestaat uit modellen van de huidige en de gewenste situatie, in combinatie met een set van afspraken hoe we van de huidige naar de gewenste situatie willen komen (de zogenaamde architectuurprincipes). Dit is vergelijkbaar met de rol van architectuur bij de verbouwing van een bestaand gebouw: er worden bouwtekeningen gemaakt van de bestaande en gewenste situatie en afspraken/randvoorwaarden voor de realisatie (bijv. veel glas, duurzame materialen etc).

4 Architectuur bij Delfland: hulpmiddel bij de verdere ontwikkeling van de ICT. Afgelopen zomer is binnen Delfland hard gewerkt aan het opstellen van een eerste versie van een Delflandse Enterprise Architectuur (DEA). Hierbij is in een aantal workshops input ingewonnen bij betrokkenen uit de hele organisatie en is uiteraard ook gebruik gemaakt van bestaande strategische documenten binnen Delfland (WBP, kadernota) en daarbuiten (bijv. de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Het resultaat van dit proces is de bijgevoegde versie van de DEA 1.0 bestaande uit modellen en principes op verschillende lagen (zie ook onder 12. Toelichting). Met deze architectuur heeft Delfland een belangrijk hulpmiddel in handen om te toetsen of nieuwe initiatieven passen binnen de gewenste ontwikkelrichting. Ook kunnen met de architectuur gebieden worden geïdentificeerd waar bepaalde applicaties en/of functionaliteit geïntegreerd kunnen worden. De architectuur zal vooral worden gebruikt als uitgangspunt en kader door de adviseurs en beslissers op het I&A domein. Het effect hiervan raakt de gehele organisatie; zowel de primaire als de ondersteunende processen. Concernbrede samenhang en standaardisatie betekenen immers dat de organisatie binnen de kaders van de architectuur moet opereren en geen volledige vrijheid heeft bij de I&A keuzes die binnen de processen worden gemaakt. Het gebruik van DEA zal daarom een verplicht onderdeel worden van alle business cases op I&A gebied en vormt tevens het vertrekpunt voor de roadmap applicatiereductie. NB. De architectuur is dus voorwaarde voor concernsturing en standaardisatie van de informatievoorziening. Voor de duidelijkheid; de enterprise architectuur zelf lost de problemen niet op, maar biedt wel het benodigde inzicht in en kader voor de informatievoorziening om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. 2. Beoogd effect De beoogde effecten van het opstellen van een enterprise architectuur voor Delfland zijn te vinden in de volgende perspectieven; Architectuur draagt bij aan het realiseren van een goed ingerichte informatievoorziening, die is toegesneden op de bedrijfsprocessen, geen overbodige onderdelen bevat en die voldoende flexibel is om met veranderingen om te kunnen gaan. Architectuur draagt bij aan het aan het realiseren van de doelstellingen van het strategisch informatieplan zoals e-dienstverlening, externe integratie en managementinformatie. Architectuur maakt de samenhang tussen processen, gegevens en applicaties en de mogelijke overlap inzichtelijk en vormt daarmee het startpunt voor meer standaardisatie en het verminderen van het aantal applicaties. Architectuur draagt bij aan professionelere sturing op de informatievoorziening, zowel vanuit het concernperspectief als vanuit de individuele sectoren. Architectuur draagt dus bij aan bijvoorbeeld de volgende doelstellingen; Bedrijfsgegevens worden slechts op één plek opgeslagen en beheerd; Standaardisatie en het verminderen van het aantal applicaties; Het uitwisselen van gegevens met andere overheden gebeurt eenvoudig en efficiënt (gemeenten, Rijkswaterstaat, etc.); Geïntegreerde managementinformatie 1 is beschikbaar; Het optimaliseren van het gebruik van informatiesystemen binnen bedrijfsprocessen; Het flexibel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden zoals nieuwe wetgeving. 1 Hiermee bedoelen we stuurinformatie die is samengesteld vanuit meerdere informatiesystemen en/of bedrijfsprocessen. 2

5 3. Kernboodschap Na vaststelling wordt de DEA gebruikt als kader voor de ontwikkeling van de informatievoorziening. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op het gebied van concernbrede sturing en planmatige inrichting van de informatievoorziening. Conclusies In het architectuurtraject hebben we de huidige situatie geanalyseerd en de gewenste toekomstige situatie besproken met diverse belanghebbenden. De conclusies zijn samen te vatten in een beweging die we met het architectuurtraject in gang willen zetten (zie afbeelding op de volgende pagina en verder onder 12. Toelichting). Van Naar 1. Werken op papier Digitaal werken 2. Dubbele gegevensopslag Gegevens eenduidig enkelvoudig opslaan 3. Schaduwadministraties Optimaal gebruik van applicaties 4. Losse rapportages Geïntegreerde management informatie 5. Intern gericht Koppeling met externe partijen 6. Probleempje-systeempje Hergebruik van functionaliteiten 7. Eilandautomatisering Standaardisatie en integratie 8. Gesloten standaarden en software Open standaarden en software 9. Melden wijzigingen achteraf Vooraf betrekken bij besluitvorming Aanbevelingen Vanuit het architectuurtraject worden de volgende aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject (zie ook Hoofdstuk 12. Toelichting): - Inbedden van de architectuur in de organisatie en de manier van werken; - Verder uitwerken van de Business architectuur; - Verder verdiepen en uitwerken van de informatie architectuur, voor geconstateerde knelpunten bij bepaalde applicaties en gegevens. 4. Historie - eerdere besluitvorming Op 4 februari 2010 is het strategisch informatieplan vastgesteld door de VV. Op 19 maart 2010 heeft de stuurgroep I&A besloten tot het starten van een architectuurtraject, met als doel het opstellen van een eerste versie van een enterprise architectuur door Delfland. Het DMT heeft de DEA 1.0 op 27 oktober 2010 besproken en de directie heeft de DEA 1.0 op 2 november 2010 vastgesteld. De DEA 1.0 is op 8 november behandeld in het College van D&H en aangehouden met de volgende opmerkingen: Het college neemt kennis van het voorstel. Het college is op dit moment niet in staat in te stemmen met de voorgestelde conclusies en de aanbevelingen over te nemen. De secretaris wordt verzocht op korte termijn te komen met de bestuurlijke beslispunten van aanbevelingen en conclusies en deze aan het college voor te leggen, plus een betere aansluiting van de beslispunten met achterliggende teksten. 3

6 5. Beleid De architectuur vormt samen met het strategisch informatieplan het I&A beleid van Delfland. 6. Financiën Het vaststellen van de Delflandse Enterprise Architectuur heeft geen directe financiële consequenties. Op termijn draagt de architectuur bij aan kostenbeheersing op het I&A domein, omdat meer rendement wordt gehaald op het gebied van informatievoorziening en technische infrastructuur voor hetzelfde geld. 7. Organisatorische en personele consequenties Gezien de drukte rondom het implementatieplan kadernota is gekozen voor een aanpak waarbij het beslag op de capaciteit binnen Delfland minimaal was. De volgende mensen zijn betrokken bij de totstandkoming van de architectuur; Stuurgroep: stuurgroep I&A Projectgroep: vertegenwoordigers uit team IGIS en ICT-services, aangevuld met externe expertise Werkgroep I&A: brede vertegenwoordiging uit het I&A-domein van de organisatie, te weten; functioneel beheerders uit de sectoren, senior adviseurs IGIS, ICT-services, DIV, Concerncontrol, KAM Na vaststelling zal de architectuur worden gebruikt voor het vormgeven en beoordelen van initiatieven op het gebied van informatievoorziening. Daarmee heeft de architectuur dus consequenties voor heel Delfland, maar het zijn vooral de mensen in het I&A domein die ermee zullen gaan werken en de integraal managers zullen helpen bij het inrichten van de informatievoorziening voor hun processen binnen de kaders van de architectuur. 8. OR/GO n.v.t. 9. Risico- en beheersmaatregelen Commitment Architectuur is alleen effectief als het management en bestuur erachter staan en dit uitdragen. Om slagvaardig tot een (inhoudelijke) uitwerking te komen is gekozen voor een combinatie van de stuurgroep I&A en een werkgroep I&A. Door periodieke terugmelding van tussenresultaten naar het DMT, directie en het PFO van de dijkgraaf, zijn DMT en bestuur meegenomen in het traject van de totstandkoming van de architectuur. Ook na vaststelling blijft het essentieel dat de I&A adviseurs alle betrokkenen meenemen in het werken met de architectuur. 10. Communicatie (in- en extern) DMT en directie worden geïnformeerd via het DMT-overleg. Het bestuur wordt geïnformeerd via het PFO van de dijkgraaf. Na vaststelling zal de architectuur via intranet beschikbaar worden gesteld en via overleggen worden gecommuniceerd naar alle teamleiders en andere belanghebbenden. Voor het communiceren van de architectuur naar de organisatie op een begrijpelijke en toepasbare manier wordt met team Communicatie afgestemd. Extern is er ook interesse vanuit andere waterschappen en Het Waterschapshuis voor onze pragmatische aanpak van het architectuurtraject. 4

7 11. Bevoegd orgaan Ambtelijke vaststelling vindt plaats door de directie, na bespreking in het DMT. Bestuurlijke vaststelling vindt plaats in het College van D&H. 12. Toelichting Aanpak van het DEA 1.0 traject De Delflandse Enterprise Architectuur (DEA) 2 bevat de volgende onderdelen: - modellen van de huidige situatie, waarin de structuur van en de samenhang binnen de huidige informatievoorziening inzichtelijk wordt gemaakt; - modellen van de gewenste situatie, waarin de structuur van en de samenhang binnen de gewenste, toekomstige informatievoorziening wordt geschetst; - principes 3, die richting geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening, zodat naar de gewenste situatie kan worden toegewerkt (zie pagina 6 en 7 voor een overzicht van de in de DEA gedefinieerde principes op de verschillende niveaus). De scope van de opdracht was om een eerste versie van de Delflandse Enterprise Architectuur op te leveren. Hierbij is het niet het streven om volledig te zijn of zaken in detail uit te werken, maar de elementen die worden opgenomen moeten wel correct zijn. In een vervolgtraject zullen onderdelen van de architectuur in meer detail worden uitgewerkt. Voor het ordenen van de diverse architectuurproducten wordt het raamwerk van de NORA (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) gebruikt, zoals in de afbeelding hieronder is weergegeven. Zie voor aanvullende informatie ook Bijlage 1 Applicatie Inventarisatie. DEA 1.0: Architectuur-principes en modellen Principes zijn in het document DEA 1.0 uitgewerkt in de vorm van strategische uitgangspunten, algemene principes, business principes en informatie principes. Bij alle principes wordt de rationale vastgelegd (waarom vinden we dit als Delfland belangrijk) en worden de consequenties uitgewerkt (wat betekent het als we dit principe consequent hanteren). Zie voor een globaal overzicht de tabel op de volgende pagina s. 2 Met het woord enterprise wordt hier bedoeld dat de architectuur betrekking heeft op de informatievoorziening van de hele organisatie. 3 In de literatuur wordt ook wel over architectuurprincipes of ontwerpprincipes gesproken. 5

8 Strategische uitgangspunten Schoon water Voldoende water Stevige dijken Gezuiverd afvalwater Instrumentarium Professionele organisatie, autoriteit op watergebied Algemene principes Delfland is een uitvoeringsorganisatie met een wettelijke taak Effectgericht Gebiedsgericht Marktgericht Operational Standaardisatie Flexibiliteit Excellence Koppeling inhoud Samenwerking Innovatief Klantgericht Transparantie Duurzaamheid en geld Business Organisatie Producten en diensten Processen principes 1. Vraaggestuurde organisatie 1. BBP-structuur 1. 24x7 inrichting van primaire 2. Bestuur bepaalt 2. Eenduidige producten processen 3. Organisatiesturing langs 2 en diensten 2. Digitale processen assen; via de lijn en via 3. Digitale kanalen 3. Klant heeft inzicht in status programma s 4. WIA (Waterschaps 4. Programmamanagement Informatie Architectuur) 5. Integraal management processen als uitgangspunt 6. Prestatiemanagement 5. Procesbesturing met KPI s 7. Externe verantwoording (Key Performance 8. Samenwerkingsverbanden Indicators) Informatie Applicaties Gegevens en berichten Informatie-uitwisseling principes 1. Geen redundante functionaliteit 1. Heldere verantwoordelijkhede 1. Gegevensuitwisseling volgens open standaarden 2. Beschikbaarheid n gegevensbeheer 2. Gegevensleveringsovereenkomsten informatiesystemen 2. Eenduidige definities 3. Open source 3. Integrale 3. Automatische 4. Hergebruik voor kopen gegevensbehoefte gegevensuitwisseling 5. standaardpakketten voor vastgelegd. 4. Doelgericht gebruik services ondersteunende processen 4. Gegevens afgestemd 6. Software ondersteuning op behoefte processen gegarandeerd 5. Gegevenskwaliteit 7. Presentatie via webtechnologie afgestemd op behoefte processen 8. Applicaties passen binnen Delfland standaarden 6. Eenmalige opslag, meervoudig gebruik 9. Eigenaarschap van 7. Metagegevens applicaties 8. Gegevens bruikbaar 10. Procesondersteuning door workflow voor meerdere invalshoeken 11. Software maakt gebruik van open standaarden 12. Afbakening functionaliteiten 13. Gebruik van mobiele apparaten 14. Rekening houden met software en gegevens bij aanschaf van hardware 6

9 Technische principes Technische componenten 1. proven en supported software 2. 7*24 beschikbaarheid door redundantie 3. Werkplek is roaming 4. Centraal beheerbare oplossingen 5. Portfolio op basis van need to have 6. Alleen toegang trusted devices 7. N+1 redundantie MER en SERs (Main /Sub Equipment Rooms) 8. Green IT 9. Anytime, anywhere 10. Sector standaarden 11. Gestandaardiseerde infrastructuur 12. Single Sign On 13. Gescheiden omgevingen voor innovatie Gegevensopslag 1. Scheiding rekenkracht en dataopslag 2. Eenmalig opslaan van gegevens Netwerk 1. Eén gezamenlijk Netwerk voor Kantoorautomatisering en Technische Automatisering 2. Eén routeringsprotocol Beveiligingsen beheerprincipes Beveiliging 1. Voldoen aan de Code voor Informatiebeveiliging Beheer 1. Beheer volgens standaarden 2. Scheiding van testen productieomgevingen 3. Vastleggen eigenaar en organisatie van beheer 4. Pro-actief beheer 5. Dienstverlening conform SLA (Service Level Agreement) 6. Onderscheid testfasen 7. Voorrangsprotocol bij uitval van systemen N.B. Dit document bevat de principes, zoals die uit de gesprekken en de analyse van de strategische documenten naar voren zijn gekomen. In een volgende versie van de architectuur zullen deze principes verder worden uitgewerkt en aangevuld. Deze lijst is een momentopname van de zomer van 2010 en is dus geen statische lijst. Zo zijn er al ideeën geopperd over bijvoorbeeld zaakgericht werken en over de mate van samenwerking met de andere waterschappen op ICT-gebied. Als in strategische documenten heldere keuzes worden gemaakt worden deze als principe toegevoegd in een nieuwe versie van de DEA. In de DEA zijn de volgende modellen opgenomen: - Procesmodel; - Objectenmodel (gegevens); - Functionaliteitenmodel; - Technisch model. 7

10 Op basis van deze basismodellen is bovendien een aantal gecombineerde modellen opgesteld, die de relaties tussen de verschillende aspecten weergeven: - Processen functionaliteiten; - Functionaliteiten objecten. In Bijlage 1 Applicatie Inventarisatie (apart document) zijn ook nog 2 modellen opgenomen waarin de geïnventariseerde applicaties afgebeeld zijn op het procesmodel en het objectenmodel. Conclusies architectuurtraject In het architectuurtraject hebben we de huidige situatie geanalyseerd en de gewenste toekomstige situatie besproken met diverse belanghebbenden. De conclusies zijn samen te vatten in een beweging die we met het architectuurtraject in gang willen zetten (zie volgende pagina). Van Naar 1. Werken op papier Digitaal werken 2. Dubbele gegevensopslag Gegevens eenduidig enkelvoudig opslaan 3. Schaduwadministraties Optimaal gebruik van applicaties 4. Losse rapportages Geïntegreerde management informatie 5. Intern gericht Koppeling met externe partijen 6. Probleempje-systeempje Hergebruik van functionaliteiten 7. Eilandautomatisering Standaardisatie en integratie 8. Gesloten standaarden en software Open standaarden en software 9. Melden wijzigingen achteraf Vooraf betrekken bij besluitvorming 1. Werken op papier Er gebeurt nog heel veel op papier, terwijl binnen de overheid wordt gestreefd naar zoveel mogelijk digitaal werken. Digitaal werken betekent onder meer dat processen worden ondersteund door workflow en de beschikking hebben over een toegankelijk en geordend digitaal archief. Een randvoorwaarde hierbij is dat medewerkers ook de beschikking hebben over digitale hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het beheren van het digitale archief en het ontsluiten van digitale (post)stukken. 2. Gegevens worden op meerdere plekken en niet eenduidig opgeslagen Op dit moment worden gegevens meestal opgeslagen bij de applicatie die ze gebruikt, waardoor er meerdere gegevensbakjes ontstaan met dezelfde typen gegevens. Gevolg hiervan is dat gegevens op meerdere plekken beheerd moeten worden waardoor verschillen ontstaan en dat het uitwisselen of combineren van deze gegevens wordt daardoor lastiger dan nodig is. Voorbeelden hiervan zijn meetgegevens, relatiegegevens, personeelsgegevens, geografische gegevens en ook de verschillende typen modellen. 3. Schaduwadministraties Omdat de gegevens in systemen niet altijd als betrouwbaar worden ervaren, zijn op diverse plekken in de organisatie schaduwadministraties ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn eigen financiële Excel overzichten. Dit belemmert een goed en eenduidig beheer van deze gegevens en het kost de organisatie bovendien veel tijd om de juiste en actuele gegevens te vinden. 8

11 4. Geen geïntegreerde managementinformatie Sommige applicaties binnen Delfland hebben wel rapportagefunctionaliteit, maar dit is nog erg summier en beperkt. Het kost over het algemeen veel tijd om rapportages te maken en gegevens combineren is handwerk. Geïntegreerde managementinformatie uit meerdere bronnen ontbreekt nog. Qua vorm beperken rapportages zich op dit moment tot platte, cijfermatige overzichten. Er zijn geen management dashboards. 5. Weinig externe koppelingen De informatievoorziening van Delfland is nog steeds erg intern gericht. Nu de behoefte om te koppelen met externe partijen toeneemt, moet de informatievoorziening in staat zijn om informatie uit te wisselen op basis van (open) standaarden. Dit betekent ook dat er hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de gegevens. Ook is het belangrijk om de klanten een veel centralere positie te geven in de dienstverlening van Delfland en dus ook in de architectuur. De huidige processen en BBP-producten zijn nog veelal vanuit de waterschapstaak geformuleerd en minder vanuit de klant. Ook standaarden binnen de Waterschapswereld en standaarden binnen de Nederlandse overheid worden steeds belangrijker omdat Delfland steeds meer moet acteren als onderdeel van de elektronische overheid. Hiervoor is informatie-uitwisseling met andere overheden zoals gemeenten en met basisregistraties essentieel. 6. Overlap in applicaties Er is in de huidige situatie sprake van overlappende functionaliteit in applicaties. Dat komt doordat in het verleden vaak voor elk probleem een systeem werd gezocht dat alles kan oplossen (het probleempje-systeempje syndroom). Hierdoor werd niet gekeken of het mogelijk was om voor onderdelen van het probleem bestaande functionaliteit her te gebruiken. 7. Eenduidigheid in het systemenlandschap In navolging van het vorige punt zien we dat in sommige gevallen per gebied (of afdeling) is gekozen voor een bepaalde oplossing die afwijkt van de rest van Delfland. Deze oplossing is vaak vanuit de lokale blik bepaald, zonder daarbij rekening te houden met impliciete of expliciete standaarden binnen Delfland. Voorbeeld hiervan is de recentelijk geïnstalleerde Keller software voor droogtemetingen. 8. Open standaarden en software De Nederlandse overheid bevordert het gebruik van open standaarden en open source software. Het gebruik van open standaarden maakt het uitwisselen van gegevens tussen systemen en organisaties eenvoudiger ( interoperabiliteit ), omdat iedereen dezelfde taal spreekt. Een voorbeeld van een open standaard is het StUF-formaat, voor de uitwisseling van WOZ-gegevens met gemeenten. Het gebruik van open source software vermindert leveranciersafhankelijkheid en bevordert concurrentie op de softwaremarkt. Een voorbeeld van open source software is Open Office, als tegenhanger van Microsoft Office. Delfland zal zich steeds meer richten op de inzet van open standaarden en open source software. 9. Architectuur vooraf in het wijzigingsproces betrekken In de huidige situatie gebeurt het vaak dat eerst een nieuw pakket wordt aangeschaft en dan pas wordt bepaald of en hoe het past. Met de DEA hebben we een hulpmiddel in handen waarmee we vooraf al kaders en richtlijnen mee kunnen geven bij vernieuwing van hard- en software. Het is belangrijk dat dit procesmatig in de organisatie wordt geborgd. Pas dan hebben we echt profijt van de architectuur. 9

12 Hoe gaat architectuur bij deze beweging helpen? De architectuur draagt op de volgende manieren bij aan deze beweging: Het bieden van handvatten voor strategische keuzes in de informatievoorziening, als verdiepingsslag van het strategisch informatieplan; Het bevorderen van het denken in functionaliteiten in plaats van probleempje-systeempje ; De architectuur biedt concrete richtlijnen aan projecten (vertaling van bovengenoemde beweging); Het leveren van richtlijnen voor het centraal opslaan en beheren van gegevens, gekoppeld aan meervoudig gebruik. Vervolgtraject De Delflandse Enterprise Architectuur schetst een gewenste situatie voor de lange termijn. De volgende fase is om de architectuur stapsgewijs werkelijkheid te laten worden. In het vierde kwartaal van 2010 is gestart met het opstellen van een roadmap voor een eerste opschoning van het applicatielandschap. Hiermee wordt een start gemaakt met de invulling van centrale regie op informatievoorziening zoals is beschreven in het strategisch informatieplan In de loop 2011 zal hieraan verder invulling worden gegeven. Aanbevelingen architectuurtraject 1. Inbedden van de architectuur in de organisatie en de manier van werken Opnemen van architectuur in projectmatig werken (Project Start Architectuur). Een architectuurtoets uitvoeren, ook bij kleine wijzigingen. Bijhouden van afwijkingen op de architectuur en periodiek herzien. Opleiden van integraal managers op het gebied van informatiemanagement en architectuur. Opleiden van strategisch adviseurs, senior adviseurs en functioneel beheerders op het gebied van architectuur. 2. Verder uitwerken van de Business architectuur Architectuur breder inzetten dan alleen I&A: ook business architecten aanwijzen en de business architectuur verder verdiepen. De architectuur uitwerken voor de ondersteunende bedrijfsprocessen. 3. Verder verdiepen en uitwerken van de informatie architectuur, voor geconstateerde knelpunten bij bepaalde applicaties en gegevens Keuzes maken voor strategische applicaties. Definiëren van begrippen/objecten in samenwerking met materiedeskundigen. Verder analyseren van de volgende applicatieclusters: o Applicaties die meetgegevens vastleggen (meetsystemen); o applicaties binnen de ondersteunende processen (losse applicaties vs. ERP); o Applicaties waarin alleen referentiedata vastligt (zijn deze ook in de vorm van onlinewebservices of in de cloud beschikbaar?); o Applicaties die workflow-functionaliteit bevatten (wellicht introduceren van een generieke applicatie voor workflow); o Applicaties die modellen genereren of bewerken, inclusief de toepassing van de modellen binnen Delfland (hier zijn raakvlakken met de visie op het Geïntegreerd BOS en het onderzoeksproject 3Di). Verder analyseren van de volgende gegevensclusters (inclusief taxonomie): o Relatiegegevens; o Meetgegevens. Verder uitwerken van de centrale positie van klanten in de dienstverlening van Delfland: o Opstellen producten- en dienstencatalogus; o Producten en diensten vertalen naar onderliggende informatieproducten. 10

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194 agendapunt 3.b.07 1040912 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.10 1161625 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BESLUIT REGELING ELEKTRONISCHE BERICHTGEVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 november 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017 agendapunt 3.b.4 1289952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 28 februari 2017 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie I Conform Geparafeerd door: D&H Conform Geparafeerd door:

Parafering besluit PFO Wie I Conform Geparafeerd door: D&H Conform Geparafeerd door: agendapunt 7.d 929459 Aan Delfland Management Team MACHTIGING TBV DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Verantwoordelijk DMT Datum 30 maart 2011 Aard bespreking

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 3-1-2011 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H 18-1-2011 I Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 3-1-2011 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H 18-1-2011 I Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.1 924816 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EERVOL ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18 januari

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLOKKENLUIDERSREGELING EN VERTROUWENSPERSONEN. Datum 7 december 2010. MID/PO Bijlagen 1 Zaaknummer 20660

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLOKKENLUIDERSREGELING EN VERTROUWENSPERSONEN. Datum 7 december 2010. MID/PO Bijlagen 1 Zaaknummer 20660 agendapunt 3.b.3 916262 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLOKKENLUIDERSREGELING EN VERTROUWENSPERSONEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 7 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.7 1291576 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VOOR DE VERWERVING EN PLAATSING VAN NIEUWE PC'S IN HET VERBOUWDE GEMEENLANDSHUIS Portefeuillehouder

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1146060 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INRICHTINGSNOTITIE 2014 VOOR HET PROCES VAN SUBSIDIEVERWERVING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 2 september 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.4 1272715 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING VERBETERING MANAGEMENT INFORMATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 30 augustus 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.7 1194009 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 9 juni 2015 Aard bespreking Opiniërend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.b.4 1184113 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACTIEPLAN GASVEILIGHEID ZUIVERINGSINSTALLATIES DE GROOTE LUCHT, NIEUWE WATERWEG, HOUTRUST EN HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Olphen,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.3 1180591 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BASISGEGEVENS WATERSCHAPSBIJDRAGE 'DIJKREKENING' Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM agendapunt H.05 1301128 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. In te stemmen met het aansluiten per

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATVERBOND Datum 17 maart 2015 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 40130

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATVERBOND Datum 17 maart 2015 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 40130 agendapunt 3.b.5 1180206 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATVERBOND Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.a.1 1266363 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITWERKING GEDRAGSCODES INTEGRITEIT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 13 september 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.a.2 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.a.2 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.a.2 1197171 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERORDENING BEZOLDIGING, VERGOEDINGEN EN TEGEMOETKOMINGEN BESTUURSLEDEN HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Portefeuillehouder Haersma Buma,

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.1 1140982 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRANDBEBOUWING (REACTIE BRIEF NMF) Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 juli 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 29-09-2015 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit D&H 29-09-2015 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.2 1215508 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INHOUDING PREMIE NABESTAANDEN LIJFRENTE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 29 september 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 08-12-2015 I - Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 08-12-2015 I - Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.4 1229627 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden CIRCULAIRE NIEUW BELEID SOLLICITATIEPLICHT INGEVAL VAN STARTEN EIGEN BEDRIJF TIJDENS APPA-UITKERING Portefeuillehouder Haersma Buma,

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.3 1253974 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERSLAG VAN BEVINDINGEN JAARVERSLAG 2015 EN DE ACCOUNTANTSVERKLARING Portefeuillehouder Smits, M. Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

Parafering besluit D&H H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit D&H H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.a.6 1188885 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERLENGING HUUROVEREENKOMST DELFTECHPARK Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903 agendapunt 3.b.7 1251713 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 9 mei 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming BBC/WSK

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami I Conform - D&H B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. VV VV

Parafering besluit PFO Ami I Conform - D&H B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. VV VV agendapunt 3.b.2 1248883 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK BODEMSANERING OUDE GEMAAL VAN DE POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Smits, M. Datum 29 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Datum 18 augustus 2015

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Datum 18 augustus 2015 agendapunt 3.b.15 1208286 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18 augustus 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming

Nadere informatie

- Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016)

- Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016) agendapunt 3.b.7 1278023 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET STUWEN VLINDERSTRIK, ZUIDPOLDER BERKEL Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 8 november 2016

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae I - - D&H I - -

Parafering besluit PFO Hae I - - D&H I - - agendapunt 2.4.a 1259671 Aan Pfo Michiel van Haersma Buma BENOEMING COMMISSIELEDEN VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE Datum 20 juni 2016 Aard bespreking Informatief Naam steller Dijke, R. van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - -

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - - agendapunt 4.3 1207818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden CIRCULAIRE WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIE DIJKGRAAF, LEDEN DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H I Conform Geparafeerd door: Baeten, P.J.R.

Parafering besluit PFO Woo I Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H I Conform Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. agendapunt 4.3 977057 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NATIONALE DATABANK FLORA EN FAUNA Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

ICT investeringen in het onderwijs

ICT investeringen in het onderwijs een methodiek voor business cases Breda 14-9-2011 Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) Maarten Kuiper (Twynstra Gudde) Stuurgroep ICT / Beleidsagenda 2010 - Informatiemanagement - De uitvoeringsorganisatie van

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016 agendapunt 3.b.7 1234419 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 5 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1277534 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden TKI INNOVATIEPROJECT TEKENEN EN REKENEN Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 6 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 3.b.2 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN VISRECHT Datum 21 december 2010 Afstemming Bijlagen 6 Zaaknummer 19727

agendapunt 3.b.2 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN VISRECHT Datum 21 december 2010 Afstemming Bijlagen 6 Zaaknummer 19727 agendapunt 3.b.2 861558 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN VISRECHT Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

agendapunt 3.a.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EVALUATIE OMGEVINGSMANAGEMENT COMMANDEURSPOLDER Datum 9 december 2014

agendapunt 3.a.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EVALUATIE OMGEVINGSMANAGEMENT COMMANDEURSPOLDER Datum 9 december 2014 agendapunt 3.a.3 1166036 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EVALUATIE OMGEVINGSMANAGEMENT COMMANDEURSPOLDER Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 9 december 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit PFO Ami (Geen) Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.3 1258744 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANVRAAG INNOVATIEFONDS VOOR ONAFHANKELIJK SENSORNETWERK Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 juni 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 4-9-2012 (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV 27-9-2012 - -

Parafering besluit D&H 4-9-2012 (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV 27-9-2012 - - agendapunt 3.b.7 1020857 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARREKENING 2011 HOLDING IOPW N.V. Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 4 september 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984 agendapunt 3.a.9 994246 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 17 april 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 (Geen) - D&H 02-09-2014 B - Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 (Geen) - D&H 02-09-2014 B - Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.7 1152146 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BENOEMING VOORZITTER ADVIESCOMMISSIE NADEEL-COMPENSATIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 september 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom Geparafeerd D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. Kruijssen, C.J.M.

Parafering besluit PFO Bom Geparafeerd D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. Kruijssen, C.J.M. agendapunt 3.a.3 924279 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCHE AGENDA KUST: REACTIE DELFLAND Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 18 januari 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt Aan Verenigde Vergadering

agendapunt Aan Verenigde Vergadering agendapunt 07.15 1257764 Aan Verenigde Vergadering RBG - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT OVER HET 1E KWARTAAL 2016 EN DE UITVOERING VAN HET GEWIJZIGDE KWIJTSCHELDINGSBELEID T/M MEI 2016 Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1244544 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRESS TEST Portefeuillehouder Smits, M. Datum 16 februari 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming CTL/MCTL Bijlagen 1 Zaaknummer

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Datum 21 februari 2012 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 26232

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Datum 21 februari 2012 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 26232 agendapunt 3.b.3 987228 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 21 februari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Parafering besluit D&H H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.2 1081235 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERLENGING HUUROVEREENKOMST DTP Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 23 juli 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.a.3 1248201 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GUNNING VERBOUWING GEMEENLANDSHUIS Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 1 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie