GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk"

Transcriptie

1 GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk

2 Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0

3 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen... 4 Principes... 6 Modellen... 6 Standaarden... 7 De gemeentelijke praktijk... 8 GEMMA in Hellendoorn... 9 Klant aan de top... 9 Basis op orde Samen standaardiseren Sturen met architectuur Klein maar fijn GEMMA in Nijmegen Landelijk is leidend Techniek ondergeschikt Servicegericht op weg Gewoon GEMMA En nu verder GEMMA in Zoetermeer Aanbesteden Koppelen Klantgericht Onder architectuur Samenwerken Op naar de toekomst Tips Bijlage: GEMMA producten... 23

4 Inleiding De Nederlandse overheid is bezig om haar dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Hiervoor worden op allerlei gebieden initiatieven ontplooid. Hoe goed ieder afzonderlijk initiatief ook is bedoeld, zonder goede onderlinge afstemming bestaat de kans dat initiatieven niet succesvol zijn of elkaar zelfs tegenwerken. Het ontwikkelen van de informatievoorziening voor gemeentelijke dienstverlening vraagt om een langetermijnvisie, zodat ontwikkelingen gericht kunnen plaatsvinden. Net als in de bouwwereld is er ook in de wereld van informatievoorziening behoefte aan architectuur. Voor een goede ruimtelijke ordening worden streekplannen gemaakt, die richtinggevend zijn voor bestemmingsplannen. Op hun beurt geven de bestemmingsplannen kaders voor de bouw van nieuwe woningen of bedrijfsterreinen. Bij informatievoorziening maken we op een vergelijkbare getrapte manier gebruik van zogenoemde 'referentiearchitecturen'. Binnen de Nederlandse overheid is op het hoogste niveau de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) ontwikkeld. De NORA beschrijft de principes voor de inrichting van de elektronische overheid. Als uitwerking hiervan is voor gemeenten de GEMeentelijke Model Architectuur, kortweg GEMMA, beschikbaar. De rechtvaardiging voor een eigen architectuur ligt in het feit dat gemeenten op bepaalde punten niet met andere overheidsorganisaties zijn te vergelijken. Zo leveren gemeenten veel verschillende producten, met per product vaak relatief weinig medewerkers. Gemeenten staan voor de uitdaging om de, vaak nog sectoraal georiënteerde en gesloten, organisatie om te vormen tot een transparante organisatie met één gezicht naar haar klanten. Daarbij hebben zij de opdracht zich te ontwikkelen tot de meest nabije overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. GEMMA is een groeiende familie van architectuurproducten die worden beheerd en ontwikkeld door het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING). 1

5 Dit boekje richt zich op het gebruik van één van die producten: de GEMMA Informatiearchitectuur. Achterin dit boekje kunt u informatie vinden over andere GEMMA producten. Veel plezier bij het lezen van dit boekje. We hopen dat het bijdraagt aan het zinvol gebruiken van de GEMMA Informatiearchitectuur binnen uw eigen gemeente. GEMMA Informatiearchitectuur De GEMMA Informatiearchitectuur, verder te noemen de GEMMA-IA, beschrijft de samenhang tussen gemeentelijke gegevens en applicaties en landelijke voorzieningen. Daarbij ligt in de huidige 1.0 versie van de GEMMA-IA de nadruk op gemeentelijke dienstverleningstaken. De GEMMA-IA helpt gemeenten om gericht te werken aan verbetering van de eigen informatievoorziening, zodanig dat deze past binnen de landelijke kaders. Dit gebeurt via het beschrijven van algemene principes, modellen en standaarden. Door die te gebruiken ontstaat inzicht in en grip op de informatievoorziening binnen en buiten de gemeente. De GEMMA-IA is een referentiearchitectuur. Gemeenten kunnen deze gebruiken voor het maken van een eigen enterprisearchitectuur (een architectuur voor de gehele eigen organisatie). Daartoe vertaalt een gemeente de GEMMA-IA naar de eigen situatie. Hóe die vertaling in detail plaats vindt kan de GEMMA-IA niet voorschrijven. Daarvoor verschillen de ruim 400 bestaande gemeenten teveel van elkaar. 2

6 Aan de slag De GEMMA-IA bevat dus geen kant-en-klare recepten voor hoe je als gemeente onder architectuur kunt werken. Wel geeft dit boekje een aantal handvatten en gemeentelijke voorbeelden die daarbij kunnen helpen. In het volgende hoofdstuk wordt kort samengevat wat de GEMMA-IA gemeenten zoal aanreikt en hoe zij daarvan gebruik kunnen maken. Daarna wordt aan de hand van drie gemeenten getoond hoe men de GEMMA-IA in de praktijk kan gebruiken. Elke gemeente komt daarbij tot een eigen invulling.. De praktijkvoorbeelden zijn van gemeenten die onderling verschillen in lokale omstandigheden en gemaakte keuzes: Een gemeente die mid- en frontofficesoftware heeft afgenomen van een leverancier die eerder al taakspecifieke applicaties voor de backoffice had geleverd. Een gemeente die de servicegerichte benadering centraal stelt en daarbij zowel zelf ontwikkelde als ingekochte software inzet. Een kleine gemeente die de gewenste voorzieningen ten behoeve van betere dienstverlening realiseert door deelname aan een samenwerkingsverband. In het laatste hoofdstuk staan enkele praktische tips om werken volgens de GEMMA-IA ook succesvol binnen uw gemeente toe te passen. 3

7 De praktijk Zoals eerder aangegeven is de GEMMA-IA een referentiearchitectuur die gemeenten kunnen vertalen naar de eigen situatie. Daarmee vormt de GEMMA-IA een van de bronnen voor het maken van een geschikte gemeentelijke entrerprisearchitectuur. Omdat gemeenten onderling sterk verschillen kan zowel de manier waarop zo n eigen architectuur tot stand komt, als het eindresultaat er anders uit zien. Soms een beetje anders, soms heel anders. Want voor alles geldt dat een architectuur herkenbaar en bruikbaar moet zijn voor de organisatie waarvoor zij is gemaakt. Is dat niet het geval dan zal een architectuurdocument, hoezeer ook architectonisch verantwoord, waarschijnlijk onder in de bekende bureaula eindigen. Vertalen Hoe kunnen we nu met de GEMMA referentiearchitectuur als bron een geschikte gemeentelijke enterprisearchitectuur maken? Om te beginnen door kennis te nemen van de verschillende GEMMA producten. Door landelijke modellen en principes over te nemen wordt ook toegewerkt naar een overheid waarbinnen verschillende onderdelen op een vergelijkbare manier gaan werken en zo beter op elkaar aan kunnen sluiten. Het bestuderen van al ontwikkeld materiaal heeft ook als voordeel dat er niet onnodig allerlei eigen wielen uitgevonden worden. Omdat gemeenten rekening moeten houden met landelijke ontwikkelingen, vormen deze naast de GEMMA-IA een steeds belangrijkere bron voor het maken van een architectuur. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het wettelijk verplichte, aansluiten op landelijke basisregistraties zoals ook genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Maar om tot een goede gemeentelijke architectuur te komen blijft het zaak zich rekenschap te geven van lokale wensen en mogelijkheden. 4

8 Het is een van de belangrijkste succesfactoren. Wanneer een College uitgesproken ideeën heeft over bepaalde beleidsthema s kan dit van invloed zijn op keuzes bij het vorm geven van de eigen architectuur. Is de bereidheid tot verandering nog beperkt, dan heeft het weinig zin om in de eigen architectuurplaten torenhoge ambities te verwerken. Onderstaande, uit de GEMMA-IA afkomstige afbeelding, laat zien met welke factoren een gemeente rekening moet houden bij het maken van een passende eigen architectuur. 5

9 Als landelijke referentiearchitectuur schetst de GEMMA-IA dus de kaders waarbinnen gemeenten zich kunnen ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat te maken lokale keuzes op essentiële punten voldoen aan wat voor de gehele overheid belangrijk is, beschrijft de GEMMA-IA principes, modellen en standaarden. Principes Principes zijn richtinggevende afspraken die nodig zijn om een gewenste situatie te bereiken. Enerzijds is het de bedoeling dat gemeenten zich bij de inrichting van hun informatievoorziening zoveel mogelijk aan deze principes houden. Anderzijds zal men, wanneer de eigen situatie daarom vraagt, er lokaal maatwerk van moeten maken De principes in de GEMMA-IA zijn, net als bij de GEMMA- Procesarchitectuur, geordend volgens zeven thema s. Een voorbeeld van een principe (binnen het thema 'Zaak en procesgericht werken') is: P1.1 Onze gemeente registreert, beheert, ontsluit en verstrekt zaakgegevens conform het landelijke referentiemodel voor gemeentelijke zaakgegevens (het RGBZ). Op doelstellingenniveau geformuleerde principes kan een gemeente goed gebruiken voor gemeentebrede visievorming en strategiebepaling. Hierbij worden uitgangspunten, ambities en een aanpak voor het realiseren van de eigen e-gemeente bepaald. Idealiter legt een gemeente deze keuzes vast in een strategiedocument 1. Modellen Architectuurprincipes zijn als tekst geformuleerd; architectuurmodellen hebben vaak de vorm van platen. In de platen worden de verschillende onderdelen van de gemeentelijke informatievoorziening in relatie tot elkaar getekend, zodat de platen helpen om discussies over de samenhang te voeren. 1 Meer informatie hierover is te vinden in het GEMMA-product Handreiking Strategie Elektronische gemeente 6

10 De architectuurplaten van de GEMMA-IA tonen een midofficearchitectuur. Daartoe bevatten de platen front- mid- en backofficekolommen. De gemeentelijke onderdelen in die kolommen worden getoond in relatie tot elkaar, maar ook in relatie tot onderdelen buiten de eigen omgeving, zoals de in het NUP opgenomen landelijke e-overheidsvoorzieningen. De GEMMA-IA platen zijn op verschillende abstractieniveaus opgesteld. Het hoogste niveau toont de informatiefuncties op hoofdlijnen die binnen een gemeente aanwezig moeten zijn. Deze functies zijn voor alle gemeenten herkenbaar. Op het laagste niveau ( het applicatielandschap ) is aangegeven met welke applicaties men deze functies kan invullen. Op dat niveau moeten gemeenten keuzes maken en zullen in de praktijk verschillen tussen gemeenten ontstaan. Iedere gemeente kan immers zelf kiezen voor oplossingen die het beste aansluiten bij de eigen wensen, de eigen mogelijkheden en de reeds beschikbare applicaties. Gemeenten kunnen dus op softwareniveau keuzes maken in de realisatiefase. Zo zullen grote gemeenten, waar processen in de backoffice complexer en vakafdelingen groter zijn, vaker kiezen voor een best-of-breed -aanpak. Bij zo n aanpak schaft men voor elke functie de best passende op de markt beschikbare applicatie aan. Dit betekent wel dat men dan meerdere applicaties tot een goed functionerend geheel moet samenvoegen. Bij kleine gemeenten zal de voorkeur vaker uitgaan naar een all-in-one- of suite-oplossing. Daarbij levert één leverancier (of een groep van samenwerkende leverancier) een suite met onderling al geïntegreerde applicaties voor elk van de informatiefuncties die een gemeente nodig heeft. Standaarden Naast principes en modellen benoemt de GEMMA-IA ook een aantal gemeentelijke standaarden. Standaarden zijn onmisbaar, omdat er heldere afspraken nodig zijn over het uitwisselen van gegevens bij binnen- en buitengemeentelijke samenwerking. Voor gemeentelijke 7

11 basisgegevens is het informatiemodel RSGB (Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens) beschikbaar. Het informatiemodel RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) sluit hierop aan. Voor het uitwisselen van gegevens is StUF (het Standaard UitwisselingsFormaat) beschikbaar. Deze standaard wordt gebruikt in combinatie met het RSGB en RGBZ en onder andere NEN3610 (Basismodel Geo-informatie). KING werkt aan het verder ontwikkelen van de verschillende gemeentelijke standaarden. Certificering borgt dat leveranciers aantoonbaar goed omgaan met de standaarden van KING. Aan de vraagkant is het de bedoeling dat gemeenten bij de aanschaf van software de genoemde standaarden opnemen in hun eisenpakket. Daarbij is het belangrijk de genoemde gemeentelijke standaarden goed te specificeren. 2. De gemeentelijke praktijk De GEMMA-IA helpt gemeenten bij het maken van een gemeentelijke enterprisearchitectuur. Maar werken onder architectuur is voor gemeenten geen doel op zich. Het moet vooral ondersteunend zijn aan de bedrijfsstrategie en de doelstelling om de gemeentelijke dienstverlening, waaronder de dienstverlening via internet, te verbeteren. In de praktijk zijn organisatieveranderingen en plannen voor de aanschaf van software reden om zaken in samenhang uit te werken en daarvoor het architectuurdenken toe te passen. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe drie verschillende gemeenten werken aan het verbeteren van hun dienstverlening en ondersteunende informatievoorziening en hoe zij daarbij gebruik maken van de GEMMA Informatiearchitectuur van KING. 2 Voor het specificeren van StUF en de verschillende varianten van StUF is het document Bestekteksten voor op StUF gebaseerde koppelingen of services beschikbaar. 8

12 GEMMA in Hellendoorn Met ruim inwoners kan de gemeente Hellendoorn qua omvang gerekend worden tot de kleinere gemeenten. Hellendoorn heeft gekozen voor samenwerking met andere gemeenten om zaken ten behoeve van digitale dienstverlening te kunnen realiseren. Producten als GEMMA zijn bruikbaar voor alle gemeenten. We leveren tenslotte allemaal voor 90% dezelfde producten. Met deze uitspraak zet hoofd Informatie en Automatisering Frank Smeitink de toon voor het gesprek over hoe de Gemeente Hellendoorn bezig is met architectuur en dienstverlening. Klant aan de top Toen Frank Smeitink in 2003 in Hellendoorn aan de slag ging was daar de ambitie om de gemeentelijke dienstverlening flink te gaan verbeteren. Het traditionele organigram met de directeur aan de bovenkant werd daarom omgekeerd. Voortaan stonden burger en bedrijf boven aan, en werd de organisatie zo ingericht dat burgers en bedrijven optimaal zou kunnen helpen. Bij het inrichten van de gemeentelijke frontoffice werd het aantal loketten niet terug gebracht tot één centraal loket maar tot een viertal vakloketten. Daarmee werd bij ieder loket voor voldoende vakspecifieke kennis gezorgd om 85% van de vragen direct te kunnen afhandelen. De ontstane vier loketten vormen ook de spil voor de meerkanaals-dienstverlening. Baliecontacten, telefoon, papieren post en komen allemaal samen bij één loket dat ook de benodigde vervolgacties binnen het betreffende cluster kan uitzetten. Er is zo een goede aansluiting gerealiseerd tussen frontoffice-medewerkers en de betrokken backoffice-afdelingen. Wij proberen vragen altijd zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen. Want: tijdig, goed en duidelijk reageren op binnengekomen vragen, verzoeken, opmerkingen en dergelijke is ook een vorm van dienstverlening. We willen voorkomen dat een klant van het kastje 9

13 naar de muur wordt gestuurd. Daarom handelen we 85% van de vragen af in onze goed bereikbare frontoffice. (bron: Programmabegroting Gemeente Hellendoorn, 2010) Basis op orde De eerste stap op weg naar een betere dienstverlening was bij Hellendoorn het gemeentebreed gaan gebruiken van authentieke persoons- en adresgegevens. Daarvoor waren nieuwe werkafspraken nodig en werd een voorziening voor datadistributie aangeschaft. De grotere applicaties in de backoffice werden vervolgens daaraan gekoppeld. Om documenten eenduidig te kunnen opslaan werd een Document Management Systeem (DMS) aangeschaft. Daarin kwamen alle in- en uitgaande postdocumenten. En ook taakspecifieke applicaties gingen voortaan het DMS gebruiken in plaats van eigen documentvoorzieningen. De uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) was In 2009 het eerste proces dat daarmee volledig digitaal kon worden ondersteund. Met de basisvoorzieningen op orde kwam er ook behoefte aan ICTvoorzieningen voor klanten en frontoffice-medewerkers. Via intakes met behulp van e-formulieren en het kunnen opvragen van zaakstatussen kan de (digitale) dienstverlening op een hoger plan gebracht worden. Frank Smeitink vat samen welke mogelijkheden er voor Hellendoorn waren: Aanschaffen van aanvullende modules op aanwezige applicaties was een voor de hand liggende mogelijkheid. Maar om meerdere redenen vonden we zo n oplossingsrichting niet wenselijk. De GEMMA architectuurmodellen, waarbij front- en midofficecomponenten los van taakspecifieke toepassingen werden gepositioneerd, spraken ons veel meer aan. Dat was de richting die we op wilden gaan. 10

14 Samen standaardiseren Om als kleine gemeente zelf met zo n architectuur aan de slag te gaan was geen reële optie. Hellendoorn omarmde daarom het idee om te gaan samenwerken met een aantal regiogemeenten en de landelijk ontwikkelde architectuurmodellen als uitgangspunt te nemen. Met vier collega-gemeenten werd het samenwerkingsverband Dimpact gevormd. Daarmee ontstond voldoende massa om, met de GEMMA-IA als uitgangspunt, bruikbare mid- en frontoffice-voorzieningen te laten ontwikkelen. Vanaf de start is er een gezamenlijk architectuurteam actief geweest dat er op toe zag dat nieuwe ontwikkelingen pasten binnen de landelijke referentiemodellen. De Dimpact-oplossing is gebaseerd op Open Standaarden en Open Source (volgens het NOiV). Ze voldoet aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) afspraken en EGEM-standaarden. Verder is de oplossing compliant aan RSGB; het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens en de Standaard UitwisselingsFormaat (StUF). (bron: website Dimpact, 2010) Sturen met architectuur Uit ervaring weet Smetink: Een gemeente lijkt soms op de bekende kruiwagen met kikkers. Om te voorkomen dat ze alle kanten op vliegen moet je blijven sturen. Om die reden hebben we als architectuurteam bijvoorbeeld toetsingscriteria opgesteld waaraan alle nieuwe transactieproducten moeten voldoen. In het Dimpact samenwerkingsverband wordt bewust gekozen voor een aanpak waarbij het gemeenschappelijke voorop staat. Wanneer er een nieuw e-formulier moet worden gemaakt worden eerst de GEMMA e-formulier specificaties ingelezen. Pas daarna wordt er kritisch beoordeeld of het echt nodig is om daar van af te wijken. Soms leidt dit toch tot twee varianten, maar daarmee blijft het nog steeds goed beheersbaar. 11

15 Een goed voorbeeld van klantgericht denken én aansluiten op bestaande standaarden is de onlangs genomen beslissing om frontoffice-voorzieningen voortaan dezelfde look and feel te geven als landelijke voorzieningen (zoals Mijn Overheid). Burgers die via DigiD inloggen, kunnen, ook met behulp van de bij Hellendoorn geïmplementeerde single sign-on functionaliteit, daardoor makkelijk schakelen tussen de gemeentelijke website en de voorzieningen van andere overheidspartijen. Als we echt willen dat de klant de overheid als één organisatie ervaart dan moeten we bereid zijn om af en toe zaken in te leveren. Een eigen Producten en Diensten Catalogus kan er wel mooi uit zien, maar een klant die van de ene catalogus in de andere belandt zit echt niet te wachten op weer een andere indeling en vormgeving. Klein maar fijn Hellendoorn is goed op weg met de plannen die het een aantal jaren geleden had. Door samen te werken met andere gemeenten zijn er zaken gerealiseerd die Hellendoorn alleen waarschijnlijk niet gelukt zouden zijn. Aansluiten op landelijke voorzieningen, zoals de Samenwerkende Catalogi en Mijn Overheid, zijn voorbeelden van ontwikkelingen die voor een kleine gemeente in de praktijk vaak niet gemakkelijk te realiseren zijn. Frank Smeitink wil nog wel benadrukken dat samenwerken geen vrijbrief is om achterover te gaan leunen: Er wordt van deelnemers wel verwacht dat ze actief meedenken. En je moet natuurlijk binnen je eigen gemeente nog altijd actief de regie blijven voeren. Het beschikbaar komen van voorzieningen zoals een medewerkersportaal biedt weliswaar nieuwe mogelijkheden, maar om het verstandig te gaan benutten vereist nog steeds flink wat werk. Frank Smeitink is tevreden over wat de Gemeente Hellendoorn de afgelopen jaren heeft bereikt. Onder het motto wie niet sterk is moet slim zijn laat Hellendoorn zien dat GEMMA ook voor een kleinere gemeente goed bruikbaar is als referentiearchitectuur. 12

16 GEMMA in Nijmegen Met inwoners is Nijmegen de 10e gemeente van Nederland. In Nijmegen is gekozen voor een servicegerichte benadering. Landelijk is leidend De landelijke architecturen zijn een inrichtingskader voor de gemeentelijke informatiehuishouding. Dit betekent dat de opgenomen principes en inrichtingsmodellen gevolgd én uitgedragen moeten worden binnen alle onderdelen van de gemeente. (bron: Strategisch Informatieplan Gemeente Nijmegen, 2007) In het Nijmeegse Strategisch Informatieplan (SIP) worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke informatievoorziening benoemd. De landelijke referentiearchitectuur is leidend en wordt gecombineerd met de bestaande Nijmeegse ambities. Ton van Gemert is hoofd van de Afdeling Informatie, waaronder zowel beleidsmatige- als uitvoerende taken vallen. In het SIP komen bedrijfsvoering en architectuur samen. De belangrijkste principes uit de GEMMA-IA worden uitgelicht, waarmee duidelijk wordt wat we in Nijmegen bedoelen met onder architectuur werken. Op grond van wettelijke verplichtingen en vastgesteld lokaal beleid worden vervolgens prioriteiten vastgesteld en wordt een planning gemaakt voor de komende jaren. Techniek ondergeschikt Nijmegen is een relatief grote gemeente waarin centraal afdwingen van veranderingen binnen de organisatie niet goed werkt. Processen in de backoffice zijn daarvoor te complex en directies laten zich daarmee niet zomaar sturen. Het veranderen van processen en werkwijzen in backoffice-afdelingen vergt vooral een nieuwe cultuur. Ton van Gemert: De benodigde cultuurverandering voor een nieuwe manier van werken is verreweg de grootste uitdaging waar we voor 13

17 staan. Bij het ondersteunen daarvan mag techniek nooit de belemmerende factor zijn. Het concept Antwoord wordt in Nijmegen vorm gegeven via een meerjarige gemeentebrede projectorganisatie. De banden tussen business en ICT zijn daardoor de laatste jaren flink aangetrokken. Verschillende disciplines werken nu samen binnen een cultuur waarbij verbeteren van gemeentelijke dienstverlening centraal is komen te staan. Servicegericht op weg Om te zorgen dat ICT geen bottleneck vormt binnen de sterk veranderende organisatie is in Nijmegen expliciet gekozen om te gaan werken met een servicegerichte architectuur. Het thema groeipad naar serviceoriëntatie uit de GEMMA-IA, heeft in Nijmegen geleid tot het denken in services : op organisatieniveau, op het niveau van informatiesystemen en op het niveau van de onderliggende informatietechnologie. Om de (digitale) dienstverlening op een hoger plan te brengen zijn de afgelopen jaren nieuwe front- en midoffice-voorzieningen in gebruik genomen. Daarbij is een tweesporenbeleid gehanteerd waarbij de organisatie kan kiezen voor gebruik van de hoofdweg of de ventweg. Met de hoofdweg wordt het spoor bedoeld waarop zich standaard voorzieningen bevinden die landelijk of in samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Nijmegen heeft zich hiervoor aangesloten bij het samenwerkingsverband Gov United. Een ventweg is een weg die parallel loopt aan een andere weg, de zogenaamde hoofdweg. Meestal gaat het bij de hoofdweg om een doorgaande weg. Een ventweg ontstaat vaak doordat een nieuwe doorgaande weg wordt aangelegd naast de oorspronkelijke, smallere weg, waarbij de oorspronkelijke weg blijft liggen om toegang te bieden tot de aanliggende huizen en bedrijven (bron: Wikipedia, 2010) 14

18 Op de ventweg bewegen zich eenvoudige componenten die flexibel en snel zijn in te zetten als de organisatie daar behoefte aan heeft. Daarbij kan er zelfs software worden ingezet waarvan vooraf bekend is dat die slechts beperkt houdbaar is ( wegwerpsoftware ). Ventwegcomponenten worden bij voorkeur ingekocht, maar soms zelf ontwikkeld omdat er nog geen haalbare oplossingen op de markt verkrijgbaar zijn. De afgelopen jaren is dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die een ventweg benadering biedt. Ton van Gemert: Omdat de gemeentelijke organisatie toe is aan een volgende stap, en omdat producten van gemeente softwareleveranciers de afgelopen jaren volwassener zijn geworden, zal de komende tijd een verschuiving van vent- naar hoofdweg plaatsvinden. Door de gehanteerde servicegerichte benadering is dit relatief eenvoudig en beheersbaar uit te voeren. Gewoon GEMMA De informatiefuncties uit de GEMMA-IA architectuurplaten zijn in Nijmegen duidelijk herkenbaar. De in de platen zichtbare generieke voorzieningen krijgen steeds meer vorm. Het gebruik daarvan binnen projecten leidt nu al tot aanzienlijk kortere doorlooptijden dan voorheen gebruikelijk was. Het RGBZ (voorheen GFO-Zaken) is als defacto standaard overgenomen om gegevens over zaken vast te leggen en het zaaksgewijs werken in te voeren. De GEMMA-zaaktypencatalogus is dankbaar omarmd om de bestaande spraakverwarring rondom producten, processen en zaaktypes op te lossen. GEMMA vormt daarmee een referentiearchitectuur waarvan Nijmegen in de praktijk op meerdere manieren gebruik van wordt gemaakt. 15

19 En nu verder Met deze informatievoorziening is een servicegericht fundament gelegd waarop de organisatie zich verder kan ontwikkelen. Daarbij zullen er de komende jaren nieuwe wensen blijven ontstaan die nieuwe eisen voor de informatievoorziening tot gevolg hebben. Maar daarvoor komen ook voortdurend nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Bijvoorbeeld om het aanwezige applicatielandschap anders te gaan invullen. De ontwikkeling in de markt om gebruik te kunnen gaan maken van gehoste ( in the cloud ) oplossingen kan wel eens leiden tot hele andere inrichtingskeuzes dan enkele jaren geleden mogelijk waren. Zeker bij een servicegerichte werkwijze kunnen voorzieningen, en het daarbij behorende beheer, immers vaak ook extern worden geplaatst. Redenen genoeg om de aanwezige Nijmeegse enterprisearchitectuur regelmatig bij te stellen. De GEMMA-IA zal daarbij een belangrijke rol blijven spelen. Want het uitgangspunt blijft: GEMMA tenzij. 16

20 GEMMA in Zoetermeer De gemeente Zoetermeer telt ruim inwoners. Verbetering van de dienstverlening staat in Zoetermeer hoog op de agenda. De verbeterde dienstverlening moet resulteren in een hogere klanttevredenheid voor de volle breedte van de gemeentelijke producten en diensten en heeft betrekking op alle kanalen (balie, telefoon, internet, post en . (bron: Programmabegroting Zoetermeer ) Aanbesteden In 2006 organiseerde Zoetermeer, samen met vier andere gemeenten, een Europese aanbesteding voor de levering van een midoffice suite en de implementatie hiervan in het traject ANDEZ1. Met de inzet van een Midoffice suite zou de dienstverlening sneller en beter toegankelijk kunnen worden gemaakt en zouden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen verminderen. De aanbesteding vond plaats onder leiding van EGEM. De GEMMA-IA kaders waren leidend voor de gewenste functionaliteit. Annette de Croo, projectmanager Digitale Publiekshal, en Frits Smit, ICT-architect, lichten toe wat er sindsdien gebeurd is en op welke manier de GEMMA-IA daarbij van belang was. Frits Smit was in 2006 nauw betrokken bij het opstellen van het aanbestedingsbestek en de uitvoering van het selectietraject. Voorafgaand aan de aanbesteding had Zoetermeer zelf al nagedacht over hoe men meer onder architectuur wilde gaan werken. De gewenste business-, informatie- en technische architectuur waren daarvoor al in relatie tot elkaar beschreven. Koppelen Na uitvoering van de aanbesteding koos Zoetermeer voor een consortium onder leiding van softwareleverancier Centric voor de levering van een aantal front- en midoffice componenten. Frits Smit: De componenten die we binnenhaalden voldeden aan de GEMMA-IA. 17

21 Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een zakenmagazijn, centrale klantenregistratie en documentenopslag. Ook werd er al zo veel mogelijk gewerkt met services voor de uitwisseling van gegevens. Dat consortium hoofdaannemer Centric ook leverancier was van al aanwezige toepassingen in de backoffice, bleek later, tijdens het maken van koppelingen, een voordeel te zijn. Frits Smit: Je ziet vaak dat gemeenten al tevreden zijn als er een bruikbaar e-formulier komt, zonder dat er verderop in het proces veel mee gebeurt. Wij streven echt naar volledig geautomatiseerde koppelingen die het overtypen van gegevens overbodig maken. Het kost soms wel de nodige moeite maar koppelingen betalen zich snel terug. Annette de Croo: Wanneer er een nieuw e-formulier nodig is gaan we altijd uit van de GEMMA e-formulierspecificaties. Dit vergemakkelijkt het proces om nieuwe producten digitaal aan te kunnen gaan bieden. Klantgericht Zoetermeer wil een moderne klantgerichte organisatie zijn. Om dit waar te kunnen maken loopt er het gemeentelijke programma Externe dienstverlening. Daaronder vallen heel verschillende deelprojecten zoals deregulering, eenmalige gegevensopslag en meervoudig gebruik, en de ontwikkeling van het KCC. Door de gezamenlijke aanpak van dit soort zaken is de afstand tussen de betrokken disciplines verkleind. ICT is niet meer alleen een zaak van techneuten. Vakspecialisten denken tegenwoordig actief mee over het herinrichten van processen en de samenwerking tussen het KCC and de vakafdelingen. Annette de Croo: De ontwikkeling was de afgelopen jaren nog wel behoorlijk ICT-gedreven. De aandacht was daardoor bijvoorbeeld niet evenredig over alle kanalen verdeeld. Zo kon een aanvraag via een e- formulier soms al volledig digitaal worden verwerkt, terwijl dezelfde aanvraag op papier nog handmatig moest worden afgehandeld. We zijn daarom nu bezig om digitaal werken via alle kanalen mogelijk te maken. 18

22 Onder architectuur Zoetermeer heeft het nu over fase 2. In fase 1, gestart na de implementatie van de midoffice suite, is het nodige bereikt en geleerd. Men wil nu doorpakken: het aantal digitaal aangeboden producten wordt de komende jaren flink uitgebreid en de zaken worden nu integraal aangepakt. We hadden hier al een project lopen om documenten digitaal op te slaan voordat we met de midoffice suite aan de slag gingen. Ontwikkelingen liepen daardoor niet altijd allemaal in de maat. We zijn nu bezig met een notitie over hoe we gemeentebreed modern zaaksgewijs willen gaan werken. Geïntegreerd gebruik van voorzieningen, en dus ook architectuur, zijn daarbij onmisbaar. aldus ICT-architect Frits Smit. Het feit dat in Zoetermeer het belang van werken onder architectuur al wordt onderkend is daarbij een belangrijk voordeel. Bij alle nieuwe ontwikkelingen wordt standaard getoetst of ze wel voldoen aan de opgestelde architectuurrichtlijnen. Daarbij kan ook worden teruggevallen op de breed samengestelde gemeentelijke I-Regiegroep. Daarin zijn naast de ICT-architect ook bestuurders, I-controllers en projectleiders vertegenwoordigd en kunnen in overleg knopen worden doorgehakt. Samenwerken Goed samenwerken binnen de eigen organisatie is cruciaal voor het doen slagen van projecten. Maar Annette en Frits benadrukken dat het ook belangrijk is om buiten de eigen organisatie samenwerking te zoeken. Zo vervulde de gebruikersvereniging van de midoffice leverancier een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de recent ingevoerde klantcontact voorzieningen. Annette: We zoeken zelf regelmatig contact met andere gemeenten. Het voordeel van een gebruikersvereniging is dat je er gemeenten treft die voor dezelfde 19

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente.

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ontstaan van de GEMMA IA platen met een midoffice structuur... 5 2.1 Basisplaat 1... 5 2.2 Basisplaat 2... 6 2.3 Basisplaat

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers

ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0 Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Inleiding 3 3. Toepassingsgebied 4 4.

Nadere informatie

De onderdelen uit de GEMeentelijke Model Architectuur toegelicht

De onderdelen uit de GEMeentelijke Model Architectuur toegelicht GEMMA De onderdelen uit de GEMeentelijke Model Architectuur toegelicht Floor Lekkerkerker, projectmanager Architectuur EGEM i-teams EGEM i-teams 21 januari 2009 Pagina 1 2009 EGEM i-teams Identity Theft...

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

GEMMA 2 Architectuurprincipes

GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Architectuurprincipes Cocreatiesessie 3, maandag 18 mei 2015, Den Haag heo Peters Arnoud Quanjer Danny Greefhorst Jeffrey Gortmaker oine Schijvenaars Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten

Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten Slimmere processen. Betere dienstverlening. Met GEMMA. Gemeenten worden e-gemeenten. De dienstverlening aan

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

het gemeentelijk fundament

het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament voorwoord Bouwen aan goede dienstverlening.

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2 Adviesgroep Informatievoorziening 2-10-2015 - Jeffrey Gortmaker Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke Referentiearchitectuur

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma2 08-02-2017 V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Ontwikkeling in GEMMA Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in?

Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in? Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in? Peter Klaver Jeroen Schuuring 12 november 2015 Meer informatie via de KING website https://www.kinggemeenten.nl/

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Zaak- en Procesgericht werken met GEMMA Startnotitie

Zaak- en Procesgericht werken met GEMMA Startnotitie Zaak- en Procesgericht werken met GEMMA Startnotitie Inhoud Samenvatting...3 1 Zaak- en procesgericht werken: daarom!...4 2 Wat is Zaak- en Procesgericht werken?...5 2.1 Zaak- en procesgericht werken...5

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 - Bedrijfsfuncties - Bedrijfsobjecten Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Toine Schijvenaars Agenda 12:45 13:15 Plenaire toelichting 13:15 14:00 Discussie

Nadere informatie

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken UML (RGBZ) Deel I: Beschrijving. onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA)

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken UML (RGBZ) Deel I: Beschrijving. onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken UML (RGBZ) Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 1.1 (in ontwikkeling) 1 maart 2011 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

ADDENDUM. Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers

ADDENDUM. Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers ADDENDUM Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 27 november 2015 Inleiding (Standaard en toepassingsgebied)

Nadere informatie

ons kenmerk 101209.001u_as

ons kenmerk 101209.001u_as Logius Forum Standaardisatie p/a Bureau Forum Standaardisatie Postbus 84011 2508AA Den Haag doorkiesnummer 070 373 8819 onderwerp Rapport Interoperabiliteit versie 1.0 d.d. 23 nov. 2010 uw kenmerk ons

Nadere informatie

Referentiearchitecturen in de praktijk

Referentiearchitecturen in de praktijk Referentiearchitecturen in de praktijk Delen van architectuurkennis in een stelsel van semantische wiki s Remco de Boer, Toine Schijvenaars en Erwin Oord Referentiearchitecturen worden steeds belangrijker

Nadere informatie

Scherp stellen op verandering

Scherp stellen op verandering e-overheid i Juiste perspectief bij invoering van Klantcontactcentrum en midoffice bij gemeenten Scherp stellen op verandering Gemeenten staan voor grote uitdagingen bij het inrichten van het Klantcontactcentrum

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL Aanpak voor de realisatie van standaard koppelvlakken voor het zoeken en raadplegen van RSGB 2.01 Een samenwerking van de gemeente Den

Nadere informatie

Leverancier Testrapportage

Leverancier Testrapportage Leverancier Testrapportage Testrapportnummer: 20150520-61554 Geteste standaard: - Rol: Zaaksysteem Softwareproduct: GT-WOZ 3.17.0 Testset: Raadpleeg DMS Leverancier: GeoTax Datum: 20-05-2015 16:02:14 CEST

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA

Ruimte voor verbeelding. Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding Floor Lekkerkerker Zonder dames geen stelselarchitectuur NORA, MARIJ, GEMMA Ruimte voor verbeelding 9 april 2 Ruimte voor verbeelding 9 april 3 Ondertussen in de samenleving...

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Dirk Moree, KING VIAG themadag 16-12-2016 Agenda 1. Werken onder architectuur 2. Instrumentarium KING 3. en architectuur-tools 4. Migratie GEMMA 1 GEMMA 2 2 GEMMA-architectuur

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie