DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN"

Transcriptie

1 85 ACTIEVE BESCHERMING BIJ LAAGSPANNING MET AUTOMATISCHE ONDERBREKING VAN DE VOEDING Begrippen met betrekking tot karakteristieken van beschermingstoestellen Kenmerken Residuële differentiële stroom: effectieve waarde van de vektoriële som van de stromen door alle actieve geleiders van een stroombaan in een punt van de elektrische installatie (I D n). Residuële differentiële aanspreekstroom: waarde van de residuële differentiële stroom die de werking van een bescherminrichting veroorzaakt. Nominale stroom: conventionele waarde van de stroom die de werkingsvoorwaarde van de bescherminrichting bepaalt. De instelstroom moet aanzien worden als de nominale stroom voor de regelbare beschermingstoestellen (I n ) Conventionele aanspreekstroom: de bepaalde waarde van de stroom vanaf dewelke en waarboven het beschermingstoestel werkt binnen een bepaalde tijd (I f ) Onderbrekingsvermogen: waarde van de stroom die het beschermingstoestel kan onderbreken op een welbepaalde spanning en onder voorgeschreven gebruiks- en werkingsvoorwaarden. Omnipolaire onderbreking: onderbreking van alle actieve geleiders van een stroombaan, de nulgeleider inbegrepen. De automatische differentieelstroominrichtingen. Moeten voldoen hetzij aan de schikkingen van de desbetreffende normen, door de Koning gehomologeerd of door het B.I.N. geregistreerd, hetzij aan de schikkingen vastgelegd, bij besluit, door de Ministers die.., hetzij aan bepalingen die een ten minste Gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden. Zie dienaangaande de laagspanningsrichtlijn 93/68EEG K.B. 23/03/1977 gewijzigd bij K.B. van 10/01/1997 dat van toepassing is voor elektrische machines, apparaten en leidingen voor een nominale wisselspanningspanning tussen 50 en 1000 v en een gelijkspanning tussen 75 en 1500 V. Al deze toestellen moeten drager zijn van het CE keurmerk Naargelang de gevoeligheid van het toestel worden ze ingedeeld in vier categorieën, te weten: - toestellen met kleine gevoeligheid, bij dewelke de aanspreekstroom groter is dan ma - toestellen met middelmatige gevoeligheid, bij dewelke de aanspreekstroom groter is dan 30 ma kleiner dan ma. - de genormaliseerde aanspreekstromen zijn: 100-, 300-, 500 & ma. - toestellen met grote gevoeligheid bij dewelke de aanspreekstroom groter is dan 10 ma en ten hoogste 30 ma is - toestellen met zeer grote gevoeligheid, bij dewelke de aanspreekstroom ten hoogste 10 ma is Keuze van de toestellen De automatische differentieelstroominrichtingen. Moeten gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de schikkingen van dit reglement. Zie moeten weerstaan aan de kortsluitstroom die overeenstemt met het kortsluitvermo gen op de plaats waar ze geïnstalleerd zijn. De automatische differentieelinrichtingen die worden geplaatst in elektrische installaties van huis - houdelijke lokalen moeten van het type A zijn. De automatische differentieelinrichting geplaatst bij het begin van een elektrische installatie in huishoudelijke lokalen moet een nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40 A. Differentieelstroominrichtingen 1 van 1

2 85 ACTIEVE BESCHERMING BIJ LAAGSPANNING MET AUTOMATISCHE ONDERBREKING VAN DE VOEDING Opstelling De automatische differentieelstroominrichtingen. moeten opgesteld worden op een plaats waar hun veilige en doeltreffende werking niet verstoord kan worden door mechanische trillingen, uitwendige magnetische velden of andere invloeden. Zij moeten geplaatst worden in droge ruimten of doeltreffend beschermd worden tegen vochtigheid. Indien de automatische differentieelstroominrichting. in een schakelbord wordt ingebouwd, mo eten maatregelen genomen worden opdat de testknop gemakkelijk bereikbaar zou zijn zonder speciale middelen en zonder gevaar voor toevallige aanraking van onder spanning staande delen Onderbreking van de geleiders De automatische differentieelstroominrichting. moet de onderbreking verzekeren van alle actieve geleiders van de stroombaan. De magnetische kring van de transformator in het beschermingstoestel moet alle actieve geleiders van de stroombaan omsluiten, de nulgeleider inbegrepen. De overeenkomstige beschermingsgeleider moet daarentegen buiten de magnetische kring aangebracht worden. Om de bescherming te verzekeren van een toestel op een stroombaan met vier geleiders is het dus verboden twee tweepolige beschermingstoestellen te plaatsen of een driepolig toestel te voorzien indien de nulgeleider geaard is. Daarentegen is het niet verboden een beschermingstoestel te gebruiken waarvan één of twee polen niet aangesloten zijn: - een drie- of vierpolig toestel mag een stroombaan met twee of drie geleiders beschermen. Een zelfde vierpolige automatische differentieelstroominrichting. éénfasig gevoed, mag meerder afzonderlijke stroombanen beschermen om voorwaarde dat elke stroombaan meerpolig kan onderbroken worden stroomafwaarts van het beschermingstoestel en onafhankelijk ervan. Bescherming van éénfasige stroombanen artikel 128 De bescherminrichting tegen overstroom moet voorzien zijn op beide actieve geleiders van éénfasige stroombanen. - Uitzondering hierop: De beveiliging tegen overstroom van een stroombaan wordt vervangen door een automatische differentieelstroomschakelaar die te gelijkertijd de bescherming bevat tegen overstroom in één van de geleiders en de onderbreking verzekert van de twee actieve geleiders. (zie de nieuwe differentieelstroomschakelaars met ingebouwde beveiliging tegen overstroom er dient rekening mede gehouden dat de ingebouwde beveiliging tegen overstroom aangepast is aan de sectie der geleiders) Normale lekstromen De automatische differentieelstroominrichtingen. moeten dermate gekozen worden en de belasting moet dermate over de stroombanen worden verdeeld dat tijdens normaal bedrijf te verwachten aardlekstromen geen onnodig uitschakelen van inrichtingen veroorzaken Ontstoringscondensatoren Bepaalde opstellingen van ontstoringscondesatoren kunnen de automatische differentieelstroominrichtingen. ongevoelig maken. Dit is onder andere het geval wanneer ze geschakeld zijn tussen fase en aarde. De toestellen moeten zodanig opgevat worden dat hun ontstoringsinrichting niet aangesloten blijft op de actieve geleiders van het net als de toestellen niet in bedrijf zijn. Differentieelstroominrichtingen 2 van 2

3 85 ACTIEVE BESCHERMING BIJ LAAGSPANNING MET AUTOMATISCHE ONDERBREKING VAN DE VOEDING Gevaar van gelijkstroomcomponenten Wanneer elektrisch materieel oorzaak kan zijn van een dissymmetrische stroom door gelijkstroomcomponenten en het stroomafwaarts geplaatst is van een automatische differentieelstroominrichting. moeten maatregelen getroffen worden opdat in geval van een fout met de aarde, de gelijkstroomcomponenten de werking van de beschermingstoestellen niet dermate kunnen storen dat de veiligheid in het gedrang komt. Dit is het geval voor bepaald elektrisch materieel dat halfgeleiderschakelingen bevat (dioden, thyristoren.). Om zulke storingen te vermijden kan één van de volgende schikkingen getroffen worden: - keuze van elektrisch materieel dat geen gelijkstroom voortbrengt die in staat is de werking van het beschermingstoestel te verstoren; - dit is het geval voor toestellen met bediening door reeksalternaties of door symmetrische fasecontrole. - keuze van elektrisch materieel dat gelijkstroom voortbrengt of gebruikt, wordt uitgevoerd volgens de regels toepasselijk op de klasse II; - het elektrisch materieel dat gelijkstroom voortbrengt wordt gevoed via een scheidingstransformator; - het beschermingstoestel is zo gebouwd dat zijn werking niet beïnvloed wordt door gelijkstromen; - het elektrisch materieel dat gelijkstroom voortbrengt wordt voorzien van of beschermd door een inrichting die het uitschakelt bij het ontstaan van een fout met een gelijkstroomcomponente Massa s en beschermingsgeleider Alle massa s van het gedeelte van een installatie, beschermd door een automatische differentieelstroominrichting, welke ook zijn gevoeligheid zij, moeten geaard worden. De door dezelfde inrichting beschermde massa s moeten verbonden worden met dezelfde aardelektrode. De nulgeleider is stroomafwaarts van de differentieelstroominrichting. niet meer geaard Toestel met positieve veiligheid Een automatische differentieelstroominrichting. Met hulpvoeding is een toestel met positieve veiligheid wanneer een onderbreking van zijn hulpvoeding automatisch het openen van de bescherminrichting veroorzaakt De automatische differentieelstroominrichtingen. Zonder positieve veiligheid zijn verboden uitgezonderd in elektrische installaties van werkruimten van ondernemingen die over gewaarschuwd of bevoegd personeel (BA4 of BA5) beschikken Gebruik van grote of zeer grote gevoeligheid (30 ma of 10 ma aanspreekstroom) Het gebruik van een automatische differentieelstroominrichting. met grote of zeer grote gevoeligheid wordt aangeraden in de volgende gevallen: - om een bijkomende bescherming te verzekeren tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking - om het gevaar, dat ontstaat door de breuk van de beschermingsgeleider die de massa s van het elektrisch materieel met de aarde verbindt te beperken; - dit eventueel gevaar betreft namelijk het materieel gevoed door snoeren waar de sleet of de vermoeidheid van de snoeren een breuk kan veroorzaken in de beschermingsgeleider zonder dat deze breuk kan opgemerkt worden; - wanneer de gebruiksvoorwaarden van het elektrisch materieel streng zijn; Wegens de kleine waarde van de aanspreekstroom van de beschermingsinrichtingen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen worden om ontijdige uitschakelingen die te wijten zijn aan lekstromen en niet aan foutstromen te voorkomen. Differentieelstroominrichtingen 3 van 3

4 85 ACTIEVE BESCHERMING BIJ LAAGSPANNING MET AUTOMATISCHE ONDERBREKING VAN DE VOEDING Verbodsbepalingen Het is verboden de veiligheid, die een automatische differentieelstroominrichting. biedt, in het gedrang te brengen door deze inrichting te overbruggen door de in- en uitgangsklemmen met elkaar te verbinden. Het is verboden stroombanen door een automatische differentieelstroominrichting. te beschermen die bij een stroomonderbreking gevaren of grote ongemakken kunnen veroorzaken zoals alarmstroombanen, noodstroombanen, enz Commentaar : zie hier speciaal naar lokalen die hermetisch afgesloten zijn en waar de verluchting automatisch gestuurd wordt door ventilatoren of andere toestellen, het uitvallen van de stroom zal hier zware gevolgen hebben. bvb: stallen voor dieren waar de verluchting uitsluitend gebeurd door gestuurde en gedwongen ventilatie, het uitvallen van de stroom zal de dieren op enkele uren doden. De automatische differentieelstroominrichting. kan hier vervangen worden door een ander toestel (scheidingstransfo) dat dezelfde veiligheidswaarborgen biedt tegen onrechtstreekse aanraking. Er kan ook een alarminstallatie geplaatst worden die bij het uitvallen van de elektrische stroom een akoestisch signaal in werking brengt of andere systemen die de nodige veiligheid bieden Test van de bescherminrichting. Wanneer de bescherminrichting periodisch, bij voorbeeld maandelijks, moet getest worden volgens de onderrichtingen van de constructeur dan moet men er zich van vergewissen dat de voeding daadwerkelijk onderbroken wordt Verplichting van een beschermingsgeleider Het is niet toegelaten automatische differentieelstroomschakelaars aan te wenden als enig beschermingsmiddel tegen onrechtstreekse aanraking zonder gebruik te maken van een beschermingsgeleider, zelfs indien hun differentiële aanspreekstroom kleiner is dan of gelijk aan 30 ma. IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN De automatische differentieelstroominrichtingen. die worden geplaatst in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen moeten van het type A zijn. De automatische differentieelstroominrichting. geplaatst bij het begin van een elektrische installatie in huishoudelijke lokalen moet een nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40 A. Commentaar : Er dient rekening gehouden met de automaat die de aansluiting van de woning beschermd. De nominale stroomsterkte van de automatische differentieelstroominrichting. dient aangepast aan de nominale stroom van deze automaat. B.v.b. er wordt een automaat geplaatst met een nominale stroom van 63 A. in dit geval zal de nominale stroom van de automatische differentieelinrichting bij het begin van de installatie geplaatst minstens 63 A. Moeten zijn. KB 07/05/00 In huishoudelijke lokalen of plaatsen weerstaan de differentieelstroominrichtingen aan een I²t-waarde van minimum 22,5 ka²s bij een stroom van 3000A; een specifiek markering van de genoemde inrichtingen verzekert de identificatie van de naleving van deze karateristieken, namelijk minimum de volgende aanduiding: 3000A, 22kA²s, deze karakteristieken zijnde samen aangebracht op éénzelfde vlak, zichtbaar na installatie, zo nodig, na verwijdering van de beschermingsplaten geplaatst in het kader van de bescherming tegen direkte aanraking; deze informatie mag behoren tot andere markeringen en aanduidingen voorzien door de reop betrekking hebbende door de koning gehomologeerde norm of aan bepalingen die ten minste een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden. Differentieelstroominrichtingen 4 van 4

5 IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN BESCHERMING VAN STROOMBANEN IN HET ALGEMEEN Ten minste een automatische differentieelstroominrichting. met een aanspreekstroom van ten hoogste 300 ma moet in het begin van de installatie aangebracht worden Gepaste maatregelen moeten de ongenaakbaarheid van de in en uitgangsklemmen van het beschermingstoestel verzekeren. Het blijvend karakter van deze ongenaakbaarheid moet verwezenlijkt worden door verzegeling uitgevoerd door de persoon die volgens artikel 270 belast is met het gelijkvormigheidonderzoek voor indienststelling. Indien de spreidingsweerstand van de aardelektrode groter is dan 30 ohm, moet deze bescherming aangevuld worden met inrichtingen van grote of zeer grote gevoeligheid: ( max. 30 ma.) - waarvan één voor het geheel van de verlichtingsstroombanen; - één voor elke andere stroombaan of groep van stroombanen die ten hoogste 16 enkelvoudige of meervoudige contactdozen bevat; - nochtans worden automatische differentieelstroominrichtingen. met een aanspreekstroom van 100 ma toegelaten voor het beschermen van elektrische kookfornuizen, van koelkasten en van diepvriezers. Commentaar : De automatische differentieelstroominrichting. die hierboven wordt bedoeld mag in appartementsgebouwen worden geplaatst in de verdeelborden die geplaatst worden in de appartementen in niet onmiddellijk na de teller. De verbinding tussen de algemene automaat die door de stroomleverende maatschappij geplaatst wordt en automatische differentieelstroominrichting. geplaatst in het verdeelbord moet gebeuren in leidingen van de klasse II (XVB) en zonder tussenplaatsing van eender welke aftakking. Selectieve differentieelstroominrichtingen KB 07/05/00 Dit KB geeft hogere spanningswaarden voor de conventionele relatieve grensspanningen (UL(t) vermeld in artikel 31 (zie spanningsgebieden) Deze hogere spanningsgebieden zijn toegstaan bij schakeltijden tussen de 0,01 en 0,5 bij BB1 en tussen de 0,02 en 0,5 bij BB2 toestanden. Uit hetgeen vooraf gaat blijkt dat selectieve differentieelstroominrichtingen conform NBN- EN nu toegelaten zijn in huishoudelijke installaties als hoofddifferentieelstroominrichting. De selectieve differentieelstroominrichting heeft een vaste vertraagde afschakeltijd gelegen tussen 0,15 en 0,5 in functie van de aanspreekstroom I Bescherming van installaties in wasruimten, badkamers, stortbadkamers of van wasmachines Vast opgestelde gebruikstoestellen, regeltoestellen en contactdozen, toegelaten in de wasruimten, stortbad en badkamers en de inrichtingen voor de aansluiting van wasmachines en afwasmachines, moeten door een afzonderlijke automatische differentieelstroominrichting. met een grote of zeer grote gevoeligheid (max. 30mA) beschermd worden Nochtans is deze bescherming niet noodzakelijk voor contactdozen gevoed via een individueel beschermingstransformator overeenkomstig de voorschriften van artikel 76 (stopcontacten met ingebouwde transfo die speciaal gebruikt worden voor scheerapparaten) Commentaar : de bescherminrichting hierboven bedoelt moet worden aangesloten achter de bescherminrichting die moet geplaatst worden bij het begin van de installatie. Indien bij het begin van de installatie een automatische differentieelstroominrichting. wordt geplaatst met grote of zeer grote gevoeligheid neemt dit de verplichting niet weg dat er een afzonderlijke bescherminrichting dient geplaatst zoals bedoelt hierboven Stroombanen met verwarmingsweerstanden, verzonken in de vloer of in materialen Indien de verwarming uitgevoerd wordt door middel van weerstanden verzonken in vloeren of in materialen gevoed op een spanning groter dan 25 volt wisselspanning, moet de elektrische verwarmingsinstallatie uitgerust worden met een afzonderlijke automatische differentieelstroominrichting. met grote gevoeligheid (30mA) of met een middelgrote gevoeligheid (100mA). Differentieelstroominrichtingen 5 van 5

6 IN WERKRUIMTEN VAN ONDERNEMINGEN ZONDER BA4 OF BA5 87 Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking in werkruimten van ondernemingen die niet beschikken over gewaarschuwd personeel (BA4 of BA5) in de zin van art. 47 In de ondernemingen die personeel tewerkstellen dat onder toepassing valt van artikel 28 van het Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B), maar die niet beschikken over gewaarschuwd, of bevoegd personeel in de zin van artikel 47 (BA4 of BA5), zijn de beschermingsmaatregelen, voorgeschreven in artikel 86, van toepassing. (zie vorige blz.) Van dit voorschrift mag afgeweken worden mits toepassing van artikel 88 ( zie volgende blz.) indien de plannen en schema s van de elektrische installatie, voor de uitvoering ervan, goedgekeurd werden door de persoon bedoeld in artikel 270 (erkend controle organisme) en belast met het gelijkvormigheid onderzoek van de installatie voor de indienststelling In werkruimten bedoeld in artikel 87( ondernemingen die personeel te werkstellen, maar die niet beschikken over gewaarschuwd of bevoegd personeel) en in ruimten met brandgevaar, met name: - plaatsen voor opslag of verwerking van brandbare stoffen of vloeistoffen met een ontbrandingspunt dat hoger is dan 55 C (BE2) - brandbare gebouwen (CA2) Wanneer uit het oogpunt van brand- en/ of ontploffingsgevaar (BE2 en BE3 & CA2) het noodzakelijk is de gevolgen van in de stroombanen opgewekte foutstromen te beperken moeten deze stroombanen worden beschermd door een automatische differentieelstroominrichting. met een aanspreekstroom kleiner of gelijk aan 500 ma. Wanneer de vermelde inrichting niet kan worden toegepast, dient een isolatie controletoestel, aangesloten op een doeltreffende meldinrichting, te worden voorzien. BE2 = Brandgevaar als gevolg van de opgeslagen en behandelde goederen Opslag of behandeling van ontvlambare materialen of vloeistoffen met een vlampunt boven de 55 C Zie schuren, schrijnwerkerijen, papierfabrieken, bibliotheken BE3 = Ontploffingsgevaar als gevolg van de opgeslagen of behandelde goederen Opslag of behandeling van ontplofbare stoffen of vloeistoffen met een vlampunt kleiner of gelijk aan 55 C evenals de aanwezigheid van stof dat ontplofbaar is. Zie raffinaderijen, koolwaterstof-, brandstof, munitiedepots, bepaalde papierfabrieken. CA2 = brandbaar als gevolg van de bouwmaterialen Gebouwen hoofdzakelijk opgetrokken uit brandbare materialen Zie houten gebouwen Differentieelstroominrichtingen 6 van 6

7 IN WERKRUIMTEN VAN ONDERNEMINGEN MET BA4 OF BA Gebruik van automatische differentieelstroominrichtingen. Indien een automatische differentieelstroominrichting. gebruikt wordt, mag de spreidingsweerstand van de aardelektrode niet groter zijn dan 500 ohm, voor droge en niet-geleidende ruimten, en 240 ohm voor andere ruimten. De gevoeligheid van het beschermingstoestel moet bepaald worden in functie van de spreidingsweerstand van de aardelektrode zoals in volgende tabel is weergegeven Spreidingsweerstand van de aardelektrode in ohm Nominale aanspreekstroom van het Droge en niet-geleidende ruimten Andere ruimten beschermingstoestel Tot 50 ohm tot 24 ohm ma van 50 tot 100 ohm van 24 tot 48 ohm 500 ma van 100 tot 166 ohm van 48 tot 80 ohm 300 ma van 166 tot 500 ohm van 80 tot 240 ohm of 10 ma Er dienen geen differentieelinrichtingen geplaatst indien: - er gebruik gemaakt wordt van materieel van de klasse II of met een veiligheid gelijkwaardig aan deze van de klasse II; - veiligheidsscheiding van de stroombanen; - zeer lage veiligheidsspanning - de bijzonder schikkingen van artikel 77 ELEKTRISCHE INSTALLATIES GEVOED DOOR EEN TT NET Gebruik van automatische differentieelinrichtingen. Ingeval er gebruik gemaakt wordt van een automatische differentieelstroominrichting moeten de waarden van de differentiële aanspreekstroom en van de spreidingsweerstand van de aardelektrode bepaald worden naargelang het type van de installatie: 1.- in artikel en 07 voor huishoudelijke lokalen en plaatsen en voor werkplaatsen war men niet beschikt over gewaarschuwd personeel in de zin van artikel 47; (geen BA4 of BA5) 2.- in artikel voor werkplaatsen waar men beschikt over gewaarschuwd personeel in de zin van artikel 47; 3.- in artikel , 1 ste lid en voor voertuigen en aanhangwagens voor het wegvervoer, tijdens het stationeren en voor foorinstallaties Plaatsing van de automatische differentieelstroominrichtingen Nota s Alle massa s beschermd door een zelfde automatische differentieelstroominrichting moeten met dezelfde aardelektrode verbonden worden. De nulgeleider mag stroomafwaarts van de automatische differentieelstroominrichting niet geaard worden. Differentieelstroominrichtingen 7 van 7

8 TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT IN WERKRUIMTEN VAN ONDERNEMINGEN MET BA4 OF BA5 ELEKTRISCHE INSTALLATIES GEVOED DOOR EEN TN NET Gebruik van automatische differentieelstroominrichtingen. Indien bij bepaalde elektrische toestellen of delen van delen van elektrische installaties één of meerdere bovengenoemde voorwaarden niet geëerbiedigd worden; moeten deze toestellen of delen van installaties beschermd worden door een automatische differentieelstroominrichting. Bij aanwending van deze schakelaars mogen de massa niet verbonden worden met de beschermingsgeleider van het verdeelnet als zij verbonden zijn met een aardelektrode waarvan de weerstand aangepast is aan de aanspreekstroom van de automatische differentieelstroominrichting. De stroombaan, beschermd door deze automatische differentieelstroominrichting. moet dan beschouwd worden als TT systeem en de beschermingsmaatregelen waarvan sprake in artikel 81, die betrekking hebben op het TT systeem, moeten toegepast worden. Indien er echter geen onafhankelijke aardelektrode bestaat moet de aansluiting van de massa s op de beschermingsgeleider stroomopwaarts van de automatische differentieelstroominrichting. worden aangesloten. ELEKTRISCHE INSTALLATIES GEVOED DOOR EEN IT NET Te nemen maatregelen in geval van twee gelijktijdige isolatiefouten Om zich te beschermen tegen de gavaren die zouden kunnen optreden door de aanwezigheid van twee gelijktijdige isolatiefouten in twee verschillende fasen of in een fase en de nulgeleider moeten de beschermingsmaatregelen, voorgeschreven voor de installaties gevoed door een TT of TN net, toegepast worden naargelang alle massa s al dan niet met elkaar verbonden zijn door middel van een beschermingsgeleider. Differentieelstroominrichtingen 8 van 8

9 Nota s Differentieelstroominrichtingen 9 van 9

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 25 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79, 80, 85, 96, 104, 126 en 131 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties ALBERT II,

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

BEDIENINGS EN SCHEIDINGSWIJZE

BEDIENINGS EN SCHEIDINGSWIJZE 235 VEILIGHEIDSONDERBREKING 235.01 235.01.a Scheiding Ten einde de scheiding van iedere elektrische installatie of gedeelte ervan mogelijk te maken moeten inrichtingen voorzien worden die deze scheiding

Nadere informatie

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN A.R.E.I 86.10 IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN 86.10.a Bepalingen Badkamer of stortbadruimte: Lokaal of lokaalgedeelte beperkt tot volume 3 waarvan hierna sprake, waarin ten minste een bad of een stortbad is

Nadere informatie

AARDINGSSYSTEMEN. - de eerste letter geeft de relatie aan tussen het verdeelnet en de aarde:

AARDINGSSYSTEMEN. - de eerste letter geeft de relatie aan tussen het verdeelnet en de aarde: A.R.E.I. 79 DE DRIE SYSTEMEN VAN AARDVERBINDINGEN 79.01 Algemeenheden Er bestaan drie systemen van aardverbindingen, elk gekenmerkt door een code bestaande uit ten minste twee letters, en eventueel uit

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Maatregelen ter bescherming van personen en goederen moeten genomen worden op de volgende gebieden:

Maatregelen ter bescherming van personen en goederen moeten genomen worden op de volgende gebieden: BESCHERMING VAN PERSONEN EN GOEDEREN BESCHERMINGSMAATREGELEN Maatregelen ter bescherming van personen en goederen moeten genomen worden op de volgende gebieden: 1.- bescherming tegen elektrische schokken;

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen,

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES.

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. ELE/MDD/83/303 H Plaatselijke agent voor controle en inlichtingen. A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. Samenvatting voor huishoudelijke installaties. Dit document vervangt het AREI

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242

Nadere informatie

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI

Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI Fiche 10 (Analyse): Belangrijkste punten uit het AREI 1. Inleiding De fiche 4 (Observatie) geeft een inleiding en vat de inhoud samen van het Algemeen Reglement over de Elektrische Installaties (AREI).

Nadere informatie

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750 Transformatoren Inleiding Naast voedingen voor ICT-apparatuur, maken steeds meer en meer apparaten zoals de verlichting, de belinstallatie, stuurkringen, signalisatietoestellen gebruik van spanningen lager

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

GELEIDERS. 3.- de elektrodynamische invloeden die kunnen voorkomen in geval van kortsluiting, de veiligheid niet in gevaar brengen;

GELEIDERS. 3.- de elektrodynamische invloeden die kunnen voorkomen in geval van kortsluiting, de veiligheid niet in gevaar brengen; 198 KEUZE VAN DE ELEKTRISCHE LEIDINGEN Ook van toepassing voor Zeer Lage Veiligheidsspanning De elektrische leidingen die geen integrerend deel uitmaken van een elektrisch toestel of machine, en in het

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270 Rapportnummer 87461 Nederlandstalige versie : V_7_NL_20161205 Origineel exemplaar Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 24/08/2017

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 13/07/2017 Inspecteur: Jef Haest Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 13/07/2017 B.T.W.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ***** ORIGINAL ***** VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor.

Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Merk op: de ppt die voorzien is voor veiligheid is voorzien van notities die men in powerpoint kan bekijken in de editor. Bij ontwerp elektriscge installatie dient er verplicht gebruik te maken van gekeurd

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 09/01/2017 Inspecteur: Morad Asbai Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 09/01/2017 B.T.W.

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT STROOMGROEPEN MET THERMISCHE MOTOR

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT STROOMGROEPEN MET THERMISCHE MOTOR De Europese wetgeving voor veilig elektrische materieel is ook van toepassing voor alternatoren. Dit betekend dat de alternatoren moeten gebouwd zijn conform de desbetreffende Europese normen (KB. van

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN BRANDWONDEN

BESCHERMING TEGEN BRANDWONDEN BESCHERMING TEGEN BRANDWONDEN 102 PRINCIPES Personen materieel en voorwerpen die zich in de nabijheid van elektrisch materieel bevinden, moeten beschermt zijn tegen thermische invloeden voortkomend uit

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 90, 91 en 92 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 90, 91 en 92 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

MEDEDELING 2013-04. Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen MEDEDELING 2013-04 10/07/2013 Voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaatsen Deze Mededeling vervangt Mededeling 2009-04 over oude elektrische installaties Nieuwe elektrische

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN 4.1 INLEIDING Deze voorschriften werden opgesteld met het doel:

Nadere informatie

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Pagina 1 of 5 EK 1. Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie DIFFERENTIEELSCHAKELAAR Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 14/06/2017 Inspecteur: Ben Grossen Mentor: Levi Installateur: - Datum verslag: 14/06/2017

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 101001765 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100255 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 19.6.2008) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij :

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : - de indienststelling, - elke verzwaring van de aansluiting, - elke belangrijke wijziging of uitbreiding. Dit organisme

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties De redactionele afsluitdatum van dit jaarboek is 1 oktober 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2011 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE KB 04/12/2012 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan 25 jaar

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

De adressen van de verschillende AIB-VINÇOTTE-vestigingen vindt U achteraan in dit boek.

De adressen van de verschillende AIB-VINÇOTTE-vestigingen vindt U achteraan in dit boek. De adressen van de verschillende AIB-VINÇOTTE-vestigingen vindt U achteraan in dit boek. Naast deze compacte uitgave van het AREI, biedt AIB-VINÇOTTE aan de professionele gebruiker ook een grote losbladige

Nadere informatie

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever:

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: Administratieve bepalingen Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: VMM Plaats onderzoek: Lange Weg, 9980 St-Laureins Beschrijving installatie: Leopoldskanaal 2801 : stuw (type 3)

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 112003858 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100648 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

KB van 25 april 2013 Wijziging art. 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200, 207 van het AREI * uitbreiding preventiemaatregelen ter voorkoming van brand

KB van 25 april 2013 Wijziging art. 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200, 207 van het AREI * uitbreiding preventiemaatregelen ter voorkoming van brand KB van 25 april 2013 Wijziging art. 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200, 207 van het AREI * uitbreiding preventiemaatregelen ter voorkoming van brand Wilfried Mariën Demowerkplaatsen voor Veilig Werken Federale

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

NEN1010:2015 NEN1010:2015. Elektrische installaties voor laagspanning. Belangrijke wijzigingen Algemeen. NEN Training & Advies. Wat is er anders?

NEN1010:2015 NEN1010:2015. Elektrische installaties voor laagspanning. Belangrijke wijzigingen Algemeen. NEN Training & Advies. Wat is er anders? NEN1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning Belangrijke wijzigingen Algemeen NEN Training & Advies NEN1010:2015 Wat is er anders? Erg veel. Te veel voor een dag. Waarom er zoveel is veranderd

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS BIJ DE INSTALLATIE VAN ELEKTRICITEIT IN WONINGEN.

PRAKTISCHE GIDS BIJ DE INSTALLATIE VAN ELEKTRICITEIT IN WONINGEN. PRAKTISCHE GIDS BIJ DE INSTALLATIE VAN ELEKTRICITEIT IN WONINGEN. ATK VZW Mechelsesteenweg 247-249 2820 BONHEIDEN Tel.: 015/55 51 51 Fax: 015/55 06 30 e-mail: atk@atk.be URL : www.atk.be Voor Oost en West-Vlaanderen

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 27-3-2016 12:40 Februari 2016-1 EENFASE EINDGROEPEN BEVEILIGD DOOR VIERPOLIGE AARDLEKSCHAKELAAR Volgens de Nederlandse aanvulling op bepaling 531.2.1.3 van NEN 1010:2015 is het aansluiten van eenfase-eindgroepen

Nadere informatie

Schepen gebouwd voor en

Schepen gebouwd voor en Schepen gebouwd voor 1.4.1976 en 1.7.1983 Bijkomende eisen aan elektrische installaties vanaf 1.1.2015 - Bij de bespreking van het Belgische discussiepapier JWG (14) 21 heeft de werkgroep ervoor gekozen

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Artikel A.R.E.I. 1 TOEPASSINGSGEBIED 1.01 Algemene voorwaarden De voorschriften van het A.R.E.I. gelden voor alle elektrische installaties bestemd voor de productie omvorming, transport,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 148001860 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015021238 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP VOOR DE VERVANGING VAN ASKARELTRANSFORMATOREN VOOR DISTRIBUTIENETTEN

REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP VOOR DE VERVANGING VAN ASKARELTRANSFORMATOREN VOOR DISTRIBUTIENETTEN REGELS VAN GED VAKMANSCHAP VR DE VERVANGING VAN ASKARELTRANSFRMATREN VR DISTRIBUTIENETTEN C1/108 18.11.1997 1. Voorwerp Deze regels van goed vakmanschap omschrijven de maatregelen die moeten genomen worden

Nadere informatie

Algemeen Reglement van 10 maart 1981 op de elektrische installaties

Algemeen Reglement van 10 maart 1981 op de elektrische installaties Algemeen Reglement van 10 maart 1981 op de elektrische installaties Art. 104 Voorzorgsmaatregelen tegen brand 01 Bepalingen a) Indeling van de elektrische leidingen De elektrische leidingen worden met

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

NEN Werken met de. Pluspakket NEN 1010:2015. MBO Elektrotechniek. Meer ie. verder in technisch vakmanschap

NEN Werken met de. Pluspakket NEN 1010:2015. MBO Elektrotechniek. Meer ie. verder in technisch vakmanschap Werken met de NEN 1010 Pluspakket - NEN 1010:2015 Meer ie t informa 0 44 99 0 l 088-4 kenteq.n @ m a e t e servic nteq.nl www.ke MBO Elektrotechniek Werken met de NEN 1010 Pluspakket NEN 1010:2015 verder

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties De redactionele afsluitdatum van dit jaarboek is 1 november 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (BS 21.12.2012) Contents Koninklijk besluit van 4 december

Nadere informatie

2015 Eaton. All Rights Reserved.

2015 Eaton. All Rights Reserved. 1 Wijzigingen NEN 1010 editie 2015 Bron: Bouwbedrijf Berghege Woningbouw met een knipoog naar utiliteit 2 NEN 1010: 2015 Ruim 100 pagina s meer dan de vorige editie Nieuw onderwerpen Verlichting Laadpalen

Nadere informatie

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015

Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid. G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid G.Laridaen PAC Zuid Gent 23.01.2015 1 Nieuwigheden in verband met elektriciteit en veiligheid Doelstelling Overzicht status/nieuwigheden omtrent

Nadere informatie

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 1 september 2015 Elektrische beveiligings- en beschermingsmaatregelen Schok (Hfdst. 41) Direct (basisbescherming) Indirect (foutbescherming)

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. Meerweg 77 2121 VC Bennebroek e-mail: nog@meer1010.nl website: www.meer1010.nl website: www.nen1010nl.nl

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel OndernemingsnummerBE 0821.076.888 - Internet:www.vincotte.com

Nadere informatie

TT-net. T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker

TT-net. T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker TT-net T: geaard in het transformatorstation T: geaard bij de verbruiker Bij dit net wordt de nulleider rechtstreeks geaard in het transformatorstation. De PEgeleider is hier afzonderlijk voor aarding

Nadere informatie

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans

Presentatie: Peter Coninckx / Rik Hofmans PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

FACTUUR N 2017/2276 A"S"C. KLANT. Derboven - Vercammen. Dorpstraat 1 IBAN BE GELRODE BIC AXABBE22

FACTUUR N 2017/2276 ASC. KLANT. Derboven - Vercammen. Dorpstraat 1 IBAN BE GELRODE BIC AXABBE22 AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW Ketelstraat 111 3454 Rummen A"S"C. Secretariaat : Singellaan 16 A 3545 Halen Ondernemingsnummer BE 0826-131-776 e-mail bureelpasc-controle.be Tel. 0483/429830 Fax. 011/582961

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel

Nadere informatie

Karakteristieken van automaten

Karakteristieken van automaten Karakteristieken van automaten Vermits de eigenschappen en karakteristieken van elektrisch materieel niet zichtbaar zijn, worden ze in de vorm van cijfers, letters, symbolen, aangebracht op het omhulsel.

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pag. 1 28. BTI Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 9051 Gent T 09 242 92 00 F 09 282 47 77 info@bticonsult.be www.bticonsult.

Inhoudsopgave. Pag. 1 28. BTI Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 9051 Gent T 09 242 92 00 F 09 282 47 77 info@bticonsult.be www.bticonsult. D Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 De aarding 3 1. Nieuwbouw 3 2. Bestaande gebouwen 4 3. Aardverspreidingsweerstand 4 4. Aardingsonderbreker 4 5. Aardgeleider 4 Equipotentiale verbindingen 5

Nadere informatie

Modulaire apparatuur Rails toebehoren

Modulaire apparatuur Rails toebehoren Rails toebehoren Aansluitrails b vork-aansluitrails b verdeling elektrische stroom b snelle montage en uitbouw van de aangesloten apparaten. Aansluitrail horizontaal Type Aantal modules Ref. Mod. van Mulit9

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten: nieuwe T 013/IA. Marc Grondelaers

Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten: nieuwe T 013/IA. Marc Grondelaers Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten: nieuwe T 013/IA Marc Grondelaers 16 December Elektrische installaties medisch gebruikte ruimtes T 013/IA INHOUD PRESENTATIE T 013 Deel IA Voorschriften

Nadere informatie

De elektrische huishoudelijke installatie in klare taal.

De elektrische huishoudelijke installatie in klare taal. De elektrische huishoudelijke installatie in klare taal. De elektrische huishoudelijke installatie in klare taal. INHOUDSTABEL VOORWOORD... 5 1. De aarding......................................................................................

Nadere informatie

DE VEILIGHEID VAN EEN INSTALLATIE BIJ VERVORMDE STROMEN

DE VEILIGHEID VAN EEN INSTALLATIE BIJ VERVORMDE STROMEN DE VEILIGHEID VAN EEN INSTALLATIE BIJ VERVORMDE STROMEN FOCUS Om een elektrisch net veilig uit te baten, is het van belang dat de installatie goed beveiligd is. Elektriciteit kan de oorzaak zijn van brand

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie