Surf niet in troe. Internetproviders IN DE KIJKER. ) Het is niet altijd gemakkelijk om de algemene voorwaarden van de internetproviders te begrijpen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surf niet in troe. Internetproviders IN DE KIJKER. ) Het is niet altijd gemakkelijk om de algemene voorwaarden van de internetproviders te begrijpen."

Transcriptie

1 IN DE KIJKER Internetproviders Surf niet in troe ) Het is niet altijd gemakkelijk om de algemene voorwaarden van de internetproviders te begrijpen. ) Sommige bepalingen of praktijken zijn op het randje van wat wettelijk is toegestaan. De consument kan daar de dupe van zijn. ) Wanneer u problemen hebt met uw provider, helpt Test-Aankoop u de algemene voorwaarden van uw contract te begrijpen. Indien nodig komen we ook tussen. Illustratie: Lucy Elliott 8 BUDGET& RECHT mei / juni 2010 nr. 210

2 bel water Internetproviders doen er alles aan om u te binden. Desnoods maken ze gebruik van methoden waar de consument weinig baat bij heeft. Lees dus aandachtig de algemene voorwaarden, zodat u zich niet in een lastig parket surft. Uit ons onderzoek van oktober 2009 (TA 535) bleek dat voor slechts twee internetproviders meer dan de helft van de ondervraagde klanten in het algemeen tevreden was. Moeten we daaruit opmaken dat problemen met providers legio zijn? In ieder geval ontvangt ons Contact Center dagelijks vragen over telecom (internet en telefonie). In 2009 ging het om dossiers. De meeste houden verband met facturatie, maar een groot aantal zou gemakkelijker opgelost geraken als de algemene voorwaarden van de providers volledig zouden zijn of als er niets op aan te merken zou vallen. GESTRIKT AAN DE TELEFOON Het gebeurt wel vaker dat uw provider of een van zijn concurrenten u belt om u een nieuw abonnement of een herziening van uw contract met een omschakeling naar een zogenaamd interessantere formule aan te bieden. Vooraleer u ophangt, vraagt de persoon aan de andere kant van de lijn u om uw keuze te bevestigen. U stemt toe, maar waartoe verbindt u zich hierdoor in feite? Dit soort van contracten wordt beschouwd als een verkoopovereenkomst op afstand en is bijgevolg onderworpen aan de bepalingen van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. De provider is verplicht u bij het begin van elk gesprek expliciet zijn identiteit en zijn commerciële bedoelingen mee te delen. Als u ingaat op zijn aanbod, moet u een schriftelijke bevestiging van het contract ontvangen, waarin uw recht om alsnog van de overeenkomst af te zien, vermeld moet zijn. Wettelijk gezien beschikt u over een termijn van zeven werkdagen (te tellen vanaf de ontvangst van de schriftelijke bevestiging) om uw contract onvoorwaardelijk op te zeggen. Hou ook rekening met het volgende. De provider is verplicht u te informeren over de vermelde bedenktijd. Zo niet, wordt de termijn waarin u alsnog van de overeenkomst kunt afzien, met drie maanden verlengd. Tijdens de bedenktijd kan er geen enkele beta- ling van u worden gevraagd. Mocht u beslissen uiteindelijk toch niet in te gaan op het aanbod, dan dient de provider u de bedragen terug te betalen, die u eventueel al overgemaakt zou hebben en dat uiterlijk 30 dagen nadat u hem uw beslissing meedeelde. Een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is verplicht opdat deze geldig zou zijn. STILZWIJGENDE VERLENGING U tekende een contract voor een bepaalde termijn? Wat gebeurt er dan aan het einde van de looptijd? Wel, de meeste providers hebben een clausule van stilzwijgende verlenging in hun algemene voorwaarden opgenomen. Wees dus niet verbaasd, wanneer uw contract plotseling voor onbepaalde duur verlengd blijkt, zonder dat u daartoe iets ondernam. Dat neemt niet weg dat u op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst wel op de hoogte dient te zijn van die stilzwijgende verlenging. De clausule zelf moet bovendien in het vet en in een apart kadertje op de achterkant van het eerste DE PROBLEMEN VAN ONZE ABONNEES De drie meest voorkomende problemen van onze abonnees in 2009: facturatie, opzegging en levering. Oneerlijke handelspraktijken Problemen met de levering Andere problemen 8 % 2 % Contractuele bepalingen 5 % 7 % 21 % Prijs Een telefonisch aangegane verbintenis moet altijd per brief worden bevestigd 2 % Verandering van provider 21 % Opzegging 34 % Facturatie BUDGET& RECHT mei / juni 2010 nr

3 Internetproviders Algemene voorwaarden onder de loep We focussen in onze analyse op mogelijke problemen en hetgeen de negen voornaamste internetproviders in die gevallen hebben bepaald. Stilzwijgende verlenging Een contract van bepaalde duur wordt automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de consument ten minste één maand voor het einde van voormelde bepaalde duur het contract per aangetekend schrijven opzegt. Vroegtijdige opzegging Vergoeding gelijk aan het abonnementsgeld voor de periode tot het einde van de bepaalde duur (maximaal 15 maanden). Betwisting van factuur Per aangetekend schrijven, binnen een maand te tellen vanaf de factuurdatum. Geen verplichting om de betwiste bedragen te betalen. Stilzwijgende verlenging Het contract wordt gesloten voor een initiële termijn die in het contract zelf vermeld wordt en die minstens 12 maanden bedraagt. Als het contract niet ten minste één maand voor het einde van deze periode wordt opgezegd, zal het stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur. Vroegtijdige opzegging Vergoeding gelijk aan de som van de betalingen voor de resterende maanden van het contract. Betwisting van factuur Er wordt niets gezegd over een eventuele verplichting tot betaling bij betwistingen van facturen. (zonder vermelding adres) Stilzwijgende verlenging - Maandelijkse betaling: als de overeenkomst niet wordt opgezegd op het einde van de 12 maanden (vooropzeg van één maand), wordt het contract maandelijks stilzwijgend verlengd. - Jaarlijkse betaling: als de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Vroegtijdige opzegging Forfaitaire en onherroepelijke vergoeding van 125. Betwisting van factuur Schriftelijk, binnen een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf de factuurdatum. Er wordt niets gezegd over een eventuele verplichting tot betaling bij betwistingen van facturen. Stilzwijgende verlenging Contract van onbepaalde duur met een periode van 12 maanden gedurende dewelke het contract niet kan worden opgezegd. Vroegtijdige opzegging Vergoeding gelijk aan het resterende saldo voor de periode. Betwisting van factuur Bij factuurbetwistingen blijft de betaling opeisbaar op de overeengekomen datum. Stilzwijgende verlenging Een contract gesloten voor een termijn van 12 of 24 maanden, te tellen vanaf de activering van de dienst, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd, als het niet uiterlijk één maand voor het einde van de initiële looptijd wordt opgezegd. Vroegtijdige opzegging Vergoeding gelijk aan de som van de verschuldigde maandelijkse betalingen tot het einde van de periode. Betwisting van factuur Bij factuurbetwistingen is de consument niet verplicht om de betwiste bedragen te betalen. 10 BUDGET& RECHT mei / juni 2010 nr. 210

4 Stilzwijgende verlenging Contract van onbepaalde duur met een minimumtermijn van 12 maanden. Als het niet uiterlijk één maand voor het einde van de initiële looptijd wordt opgezegd, wordt het stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Vroegtijdige opzegging Facturatie van de kosten voor een vroegtijdige opzegging zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. Ze kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Betwisting van factuur Schriftelijk, binnen een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf de factuurdatum. Bij betwistingen blijft de betaling opeisbaar op de overeengekomen datum. Stilzwijgende verlenging Contract voor een initiële termijn van 12 maanden. Als het contract niet uiterlijk één maand voor het einde van die looptijd wordt opgezegd, wordt het stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Vroegtijdige opzegging De klant moet de dienst Scarlet one voor een minimumtermijn van 12 maanden betalen, zelfs bij een vroegtijdige opzegging. Betwisting van factuur Er wordt niets gezegd over een eventuele verplichting tot betaling bij betwistingen van facturen. Stilzwijgende verlenging Contract gesloten voor een initiële termijn van 12 maanden. Als het niet uiterlijk één maand voor het einde van die looptijd wordt opgezegd, wordt het stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Vroegtijdige opzegging Telenet behoudt zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding ten belope van de abonnementskosten voor de resterende maanden tot aan het einde van de minimale looptijd te vragen. Betwisting van factuur Bezwaren moeten kenbaar worden gemaakt binnen de 2 maanden, te tellen vanaf de factuurdatum. Er wordt niets gezegd over een eventuele verplichting tot betaling bij betwistingen. Ombudsman telecommunicatie Nee HOE LEEST U DE FICHES Stilzwijgende verlenging Onder welke voorwaarden kan de provider dit doen? Stilzwijgende verlenging Een contract van bepaalde duur wordt automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de consument ten minste één maand voor het einde van voormelde bepaalde duur het contract per aangetekend schrijven opzegt. Vroegtijdige opzegging Als u inging op een promotie, is de vergoeding forfaitair en onherroepelijk vastgelegd op 100 % van de tot aan de normale vervaldag van de overeenkomst nog verschuldigde maandelijkse vergoedingen. Als het om een contract zonder promotie gaat, bedraagt de forfaitaire en onherroepelijke vergoeding 200. Betwisting van factuur Er wordt niets gezegd over een eventuele verplichting tot betaling bij betwistingen. Vroegtijdige opzegging Gevolgen van een vroegtijdige opzegging in het kader van een contract van bepaalde duur. Betwisting van factuur Bent u verplicht het bedrag van een factuur, dat u onjuist lijkt, te betalen? En hoe kunt u dat bedrag betwisten? Ombudsman telecommunicatie De vermelding dat u een beroep kunt doen op de ombudsman voor telecommunicatie, is wettelijk verplicht. Preventel Maakt al (ja) dan niet (nee) gebruik van de Preventel-lijst. BUDGET& RECHT mei / juni 2010 nr

5 Internetproviders ONS CONTACT CENTER GEEFT ADVIES Mijnheer N. neemt een ADSL-abonnement bij Belgacom. De verbinding werkt echter niet en hij doet zijn beklag hierover bij de provider die dit ook komt vaststellen. Toch krijgt mijnheer N. facturen van Belgacom en wordt hij in gebreke gesteld wegens niet-betaling. MEER INFO Onze abonnee heeft recht op de dienstverlening zoals bepaald in het contract. Hij kan zijn provider daar per aangetekend schrijven op wijzen. Als de provider zijn verplichtingen niet kan nakomen, kan mijnheer N. hem een kosteloze vroegtijdige opzegging in gezamenlijk overleg voorstellen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan hij klacht neerleggen bij de ombudsman voor telecommunicatie. Let op dat u de opzeggingsvoorwaarden van uw huidige provider correct naleeft, wanneer u elders klant wordt De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft iedereen wiens gegevens verwerkt worden door Preventel, het recht om ze te raadplegen en eventueel te verbeteren. Preventel vzw Uitbreidingstraat 84/ Berchem blad van de overeenkomst opgenomen zijn om de passage in kwestie duidelijk van de rest van de tekst te onderscheiden. Deze kennisgeving moet de gevolgen vermelden van de verlenging evenals de termijn waarover u beschikt om u te verzetten. In het algemeen dient u de overeenkomst uiterlijk één maand vóór het einde van de abonnementsperiode op te zeggen. VERTREK NIET TE SNEL U hebt het nieuwe aanbod dat de provider u telefonisch deed, aanvaard. Nu moet u uw huidige abonnement opzeggen. Maar wist u dat u niet in een handomdraai bij uw internetprovider kunt vertrekken? Zelfs wanneer u voor een abonnement van onbepaalde duur opteerde, dient u te weten dat de operatoren vaak een niet-opzegbare periode opleggen met hetzelfde effect als een contract van bepaalde duur. Tijdens deze minimumtermijn vaak 12 tot 24 maanden kunt u uw contract niet opzeggen zonder uw provider een schadevergoeding te betalen. Doorgaans stemt die vergoeding overeen met het totaal van de maandelijkse betalingen die u tot aan het einde van de niet-opzegbare periode of het abonnement van bepaalde duur zou betalen. Naar onze mening gaat het hier om een overdreven voorwaarde, hoewel sommige providers iets soepeler ermee omspringen. Wanneer u bijvoorbeeld een contract van meer dan 15 maanden bij Base/ Tele2 wilt verbreken, zal de schadevergoeding berekend worden alsof u gebonden was door een contract van 15 maanden. Het blijft niettemin een zware vergoeding. Afgezien van deze minimumtermijn vragen de operatoren u doorgaans ook om een redelijke opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen. Een goede raad: neem de algemene voorwaarden van uw abonnement nog een keer goed door drie maanden vóór het einde van de looptijd. Zo vermijdt u dat u op een gegeven moment twee abonnementen dient te betalen. EINDIG NIET ALS WANBETALER In ons onderzoek in TA 535 klaagde één surfer op twee over een trage verbinding. Bij 25 % van de gebruikers werd de verbinding regelmatig verbroken. Kunt u de betaling van uw facturen opschorten als u dit soort van problemen hebt? Of om het juridisch te herformuleren: voorziet uw contract in een "exceptie van niet-uitvoering"? Een "exceptie van niet-uitvoering" is een tijdelijk verweermiddel waar elke partij bij een overeenkomst over beschikt, in casu uzelf en de provider. Het biedt u de mogelijkheid om de volledige of gedeeltelijke "uitvoering" van de prestatie waartoe u gehouden bent, nl. de betaling van uw facturen, te weigeren, omdat u van mening bent dat de andere partij in gebreke is gebleven ten aanzien van zijn prestatie. Opgelet: het gaat hier slechts om een tijdelijk recht van opschorting om uw provider ertoe aan te sporen zijn verplichtingen na te komen en zo de naleving van de overeenkomst te verkrijgen. De "exceptie van niet-uitvoering" is een algemeen rechtsprincipe, bekrachtigd door het Hof van Cassatie, waarvoor echter bepaalde voorwaarden vervuld moeten zijn. Zo dient het gebruik ervan te goeder trouw te gebeuren (verwittiging van de tegenpartij) en in verhouding te staan tot de tekortkomingen die de provider verweten worden. Een rechter kan a posteriori eventueel ook nagaan of de opschorting van betaling wel gerechtvaardigd was. De wet stelt echter wel dat de provider de consument niet het recht kan ontnemen om zich te beroepen op een "exceptie van niet-uitvoering". Providers van hun kant verwerken deze bepaling op verschillende manieren in hun algemene voorwaarden. VERGELIJK EN KIES U wilt goedkoper surfen of van internetprovider veranderen? Ons rekenblad helpt u om de voordeligste operator en tariefformule voor uw profi el te bepalen: Om uw contracten online te beheren en ze tijdig op te zeggen: Ten slotte staat ons Contact Center altijd voor u klaar om eender welke vraag te beantwoorden en u te helpen bij een eventueel geschil BUDGET& RECHT mei / juni 2010 nr. 210

6 Om te kunnen stellen dat u te goeder trouw handelde en om elk probleem te vermijden, dient u uw operator vooraf te waarschuwen door middel van een ingebrekestelling, waarin u hem te kennen geeft dat hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt (bv. levering van een dienst van slechte kwaliteit). Verandert er daarna niets, dan staat het u vrij gebruik te maken van de "exceptie van niet-uitvoering" en uw betalingen op te schorten. IN DE LIJST ZONDER DAT U HET WEET Wij hebben ons al vaak verzet tegen de Preventellijst. In deze databank nemen bepaalde providers consumenten op, die ze als insolvent beschouwen. Het kan gebeuren dat een provider weigert met u een contract te sluiten omdat uw naam in de Preventel-lijst voorkomt. Een consument beschikt echter over geen enkele mogelijkheid om zich a priori tegen de opname van zijn naam in dit bestand te verzetten. Verder vinden we de manier van werken met Preventel ook te subjectief, omdat er geen objectieve en gewettigde redenen in aangegeven worden om een bepaalde consument als wanbetaler te bestempelen. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft zelf trouwens al erkend dat "de opname op zich in het Preventel-bestand geen objectief vermoeden van manifeste insolvabiliteit mag vormen". Voorts zijn wij nog altijd van mening dat deze lijst tot misbruiken kan leiden, vooral wanneer een klant erin opgenomen zou worden, terwijl hij een gerechtvaardigde reden heeft om een bepaalde factuur te betwisten. Bij deze manier van werken is de provider zowel rechter als betrokken partij en kan hij eenzijdig de criteria bepalen, op basis waarvan een consument in de databank wordt opgenomen. DOMICILIËRING EN BETWISTING U hebt natuurlijk het recht om een factuur te betwisten die onjuist zou blijken. In de algemene Meer transparantie Meermaals hebben we ons verzet tegen onrechtmatige bedingen en praktijken van internetproviders. Heel wat problemen in verband met opzeggingen en facturatie zouden ook opgelost kunnen worden als de sector blijk zou geven van wat meer transparantie. Bovendien hebben we in onze analyse een aantal problematische bepalingen bij de algemene voorwaarden aangestipt, die soms zelfs beschouwd kunnen worden als onrechtmatige bedingen die het principe van eerlijke concurrentie met de voeten treden. Mochten alle providers voorwaarden die we onder de loep namen, formuleert elke provider de modaliteiten waaraan voldaan moet worden om bezwaar aan te tekenen. De providers dringen er evenwel vaak op aan dat u uw facturen via domiciliëring betaalt. Als u daarvoor opteert, zult u een factuur echter moeilijker kunnen betwisten, aangezien die in elk geval automatisch betaald zal worden. Ook al is een domiciliëring praktisch, toch vinden wij dat de consument ervoor moet kunnen kiezen om zijn facturen per overschrijving te betalen indien hij dat wenst, vooral als hij het bedrag van een factuur wil betwisten. Bovendien heeft de consument bij een betwisting het recht om de factuur niet volledig te betalen, zolang het geschil met zijn provider niet beslecht is. Niettemin voorzien sommige operatoren in een opschorting van de dienstverlening in geval van niet-betaling, en dat vaak zonder de minste waarschuwing. Zo verandert de consument in een wanbetaler en loopt hij het risico om opgenomen te worden in de Preventel-lijst. Caroline Koelman en Nicolas Naizy een standaardfi che gebruiken, dan zou de consument de formules die hem worden voorgeschoteld beter met elkaar kunnen vergelijken. En in diezelfde optiek zouden we ook graag wat meer duidelijkheid hebben bij een overstap tussen providers. Wanneer u de ene provider verlaat voor een andere en daarbij problemen ondervindt, zou er bijvoorbeeld een vergoeding kunnen worden vastgelegd wanneer u meer dan 24 uur zonder verbinding zit. Ten slotte zou er ook één gesprekspartner moeten zijn bij alle stappen van zo'n omschakeling. MEER INFO EEN KLACHT INDIENEN Bij een eventueel geschil met uw internetprovider kunt u altijd terecht bij de ombudsman voor telecommunicatie: Barricadenplein Brussel Lees goed de kleine lettertjes > Veranderen van provider betekent dat u uw lopende contract opzegt met alle gevolgen van dien (verbrekingsvergoeding, opzeggingstermijn...). Doorloop de clausules van uw contract met betrekking tot een opzegging. Ga na of u al dan niet een contract van bepaalde duur hebt gesloten. > Als een provider u voorstelt om uw abonnement aan te passen aan uw verbruiksprofi el, zeg hem dan dat u geen nieuw abonnement van bepaalde duur wenst (en u zich dus niet aan de gevolgen daarvan wenst te onderwerpen). Deze praktijk wordt door de ombudsman overigens als onrechtmatig beschouwd. > Zelfs wanneer u voor domiciliëring opteert, doet u er goed aan om de afrekening van uw facturen te controleren. Heel wat providers bieden trouwens de mogelijkheid om deze online op hun website te raadplegen. BUDGET& RECHT mei / juni 2010 nr

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Overeenkomst - Gecombineerd aanbod

Overeenkomst - Gecombineerd aanbod Overeenkomst - Gecombineerd aanbod Voorwaarden van het Samsung Galaxy A5 (2016) en Samsung Ultra HD TV met Tuttimus/Bizz All-in Afschrijvingstabel voor het Samsung Galaxy A5 (2016) en Samsung Ultra HD

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Voorstel Charter voor reclame- en advertentiewerving.

Voorstel Charter voor reclame- en advertentiewerving. Voorstel Charter voor reclame- en advertentiewerving. LEVERANCIER X verbindt zich door de ondertekening van dit Charter tot de aanvaarding van de in dit Charter opgenomen bepalingen. Dit engagement dient

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen

Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen 3 juni 2010 Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen VRAAGSTELLING De vraag heeft betrekking op de situaties waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Horeca Alliantie alsmede de activiteiten die onder de naam Horeca Alliantie worden aangeboden. ARTIKEL 2: MEMBER

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ROOTIME

ALGEMENE VOORWAARDEN ROOTIME ALGEMENE VOORWAARDEN ROOTIME In deze Algemene Voorwaarden leest u wat wij met elkaar afspreken als u ons een opdracht geeft. Woordverklaring In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande woorden de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen.

Procedures. Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Procedures Hieronder vindt u voor de verschillende contractuele bepalingen de procedures die u moet volgen. Elke onduidelijkheid hierover kan u op het klantenportaal aangeven bij Verzoeken. Artikel Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere. Algemene Voorwaarden - Yomm Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Yomm ("Opdrachtnemer"). Het adres van Yomm is Brusselstraat 18 1334CJ Almere, met het KvK-nummer 62897632. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Dit zijn de algemene voorwaarden van Intervisiekickstart ( Opdrachtnemer ) te Zeist. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via welkom@intervisiekickstart.nu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een overeenkomst waar u en uw hele gezin van genieten. Uw bedrijf heeft zopas een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 Artikel. 1. Een overeenkomst met U Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begrippen Activiteit(en): Deelnemer: Inschrijfformulier Organisatie: Personal Trainer(s): Ziekte: (Small) group training, personal training, voedingsadvies, clinics, bootcamp,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl

Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Algemene Voorwaarden - OpenCaravanRoute.nl Dit zijn de algemene voorwaarden van OpenCaravanRoute.nl ( Opdrachtnemer ). Het adres van OpenCaravanRoute.nl is Maarsseveenseweg 7B 3601 CC Maarssen, met het

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden indirect access diensten

Algemene voorwaarden indirect access diensten Algemene voorwaarden indirect access diensten - versie 13/07/2001-1 - Definities Versatel: Versatel Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 166, ingeschreven in het

Nadere informatie

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog?

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog? DATINGSITES DATINGSITES Grote liefde of groot bedrog? Gratis inschrijven kan veel kosten Op de meeste datingsites kan je je gratis inschrijven. Controleer in de algemene voorwaarden wat je wel en niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adisoft HR-Services

Algemene voorwaarden Adisoft HR-Services Algemene voorwaarden Adisoft HR-Services Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die diensten of advies aankoopt bij Adisoft. Ons, Wij, Leverancier Adisoft

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie