Gids voor internetproviders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids voor internetproviders"

Transcriptie

1

2

3 Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1

4 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september Wij willen er dan ook de aandacht op vestigen dat de wetgeving sedert die datum mogelijk wijzigingen heeft ondergaan. Vertaling Dit werk werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld. De Nederlandse versie werd verzorgd door de vertaaldienst van het Ministerie van Economische Zaken. Bestelling De gids kan worden gedownload (in pdf-formaat) op de internetsite van het Ministerie van Economische Zaken : Nederlandstalige versie : Franstalige versie : Deze gids kan ook gratis met de post worden bezorgd, zolang de voorraad strekt. Gelieve hem dan bij het Ministerie van Economische Zaken aan te vragen met vermelding van de titel van het werk en uw naam en adres. Ministerie van Economische Zaken Bestuur Economische Informatie Nijverheidsstraat Brussel tel fax Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op eender welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Verantwoordelijke uitgever Hans D HONDT, Nijverheidsstraat 6, 1000 Brussel Wettelijk depot [2001/1226/11 2 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

5 Deze «Gids voor Internetproviders» werden opgesteld door het Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID, FUNDP Namen) in het kader van een onderzoekscontract dat werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Auteur Vincent Tilman Onder leiding van Professor Yves Poullet Centre de Recherches Informatique et Droit Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Rempart de la Vierge, 5 B NAMUR Tel. : 081/ Fax : 081/ GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 3

6 4 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

7 Voorwoord In dit werk doen we drie soorten aanbevelingen om de internet (service) providers (ISP s) te helpen de juridische regels die hen betreffen, na te leven. Met deze algemene aanbevelingen willen we bepaalde wetten die van toepassing zijn op internetproviders toelichten. Allereerst doen we aanbevelingen op basis van de Belgische wetgeving over de persoonlijke levenssfeer. Deze wetgeving die een Europese richtlijn omzet, biedt het voordeel relatief stabiel te zijn ondanks de zeer technische bepalingen. Vervolgens geven we enkele aanbevelingen inzake de wet betreffende de handelspraktijken. Hierbij leggen we de nadruk op de onrechtmatige bedingen die kunnen voorkomen in overeenkomsten die de internetprovider sluit met consumenten. Ten slotte besteden we aandacht aan de verantwoordelijkheid van de internetprovider. Hoewel dit probleem in de praktijk nog niet definitief is opgelost, doen we toch aanbevelingen, rekening houdend met de Richtlijn 1 van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel en de eerste beslissingen genomen door een aantal rechtbanken in de lidstaten van de Europese Unie. 1 Deze Richtlijn is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 5

8 6 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

9 Inhoudstafel NOTA VAN DE UITGEVER... 2 AUTEUR... 3 VOORWOORD... 5 INHOUDSTAFEL... 7 AANBEVELINGEN INZAKE DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER... 9 Inleiding...11 Aanbeveling 1 : verzameling en gebruik van gegevens...12 Aanbeveling 2 : verzet tegen de verzameling van gegevens met het oog op marketing 12 Aanbeveling 3 : inlichtingen te verstrekken bij de verzameling van gegevens...13 Aanbeveling 4 : eerbiediging van de rechten van de betrokken persoon...13 Aanbeveling 5 : bewaring en verwijdering van gegevens...14 Aanbeveling 6 : overdracht van persoonsgegevens...15 Aanbeveling 7 : veiligheid van de verwerking...15 Aanbeveling 8 : voorafgaande aangifte bij de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer...16 AANBEVELINGEN INZAKE DE HANDELSPRAKTIJKEN Aanbeveling 1 : voorlichting van de consument...19 Aanbeveling 2 : onrechtmatige bedingen...20 Aanbeveling 3 : inlichtingen door de ISP te verstrekken bij het sluiten van een verkoop op afstand...21 Aanbeveling 4 : verzakingsrecht wanneer de ISP een overeenkomst op afstand heeft gesloten...22 Aanbeveling 5 : uitvoering van de overeenkomst bij verkoop op afstand...23 AANBEVELINGEN INZAKE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INTERNETPROVIDER Stand van zaken...27 Wat de richtlijn zegt...27 Aanbeveling : weten, kunnen handelen en handelen...28 BIJLAGEN december Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (1)...33 GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 7

10 13 februari Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

11 Aanbevelingen inzake de persoonlijke levenssfeer GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 9

12 10 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

13 Inleiding In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze wet is het voorwerp geweest van een vijftiental uitvoeringsbesluiten die binnenkort door één enkel koninklijk besluit zullen worden vervangen 2. Deze wetgeving verplicht de internet(service)providers (ISP s) een aantal regels na te leven bij het verwerken van persoonsgegevens. Onder «persoonsgegevens» verstaan we iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysische, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit 3. Bijvoorbeeld : de naam en voornaam van een persoon, zijn adres, telefoonnummer, adres, voorkeuren, raciale afkomst, geslacht, Het professioneel adres en het telefoonnummer van een persoon zijn eveneens persoonsgegevens! Bepaalde gegevens zoals voorkeuren, raciale afkomst of geslacht zijn persoonsgegevens wanneer ze het mogelijk maken om, ook onrechtstreeks, de persoon in kwestie te identificeren, bijvoorbeeld als gegevens kunnen worden gekruist. Ten slotte kan in bepaalde gevallen een TCP/IP-adres ook worden beschouwd als een persoonsgegeven. De term «verwerking» omvat elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde processen. De ISP verwerkt gegevens telkens hij inlichtingen verzamelt, vastlegt, ordent, bewaart, bijwerkt of wijzigt. Hij verwerkt ook gegevens wanneer hij persoonsgegevens opvraagt, raadpleegt, gebruikt, verstrekt of verspreidt. Ten slotte is er ook sprake van verwerking wanneer hij persoonsgegevens afschermt, uitwist of vernietigt 4. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de verplichtingen nakomen die door de wet zijn opgelegd en in dit hoofdstuk worden behandeld. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. De wet over de bescherming van persoonsgegevens legt straffen op indien de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde de belangrijkste door de wet opgelegde verplichtingen niet nakomt 5. 2 Op voorstel van de Minister van Justitie heeft de Ministerraad op 14 juli 2000 het ontwerp van koninklijk besluit aangenomen houdende uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De teksten die van toepassing zijn inzake de persoonlijke levenssfeer kunnen worden geraadpleegd op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : 3 Artikel 1 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 4 Artikel 1 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 5 Artikel 39 en volgende van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 11

14 Aanbeveling 1 : verzameling en gebruik van gegevens 1. De internetprovider mag slechts in de volgende gevallen persoonsgegevens verwerken 6 : - wanneer de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming hiervoor heeft verleend. Dit is onder andere het geval wanneer de betrokkene zelf zijn persoonsgegevens stuurt of meedeelt aan de ISP; - wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de ISP en de betrokkene; - wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen. Dit zou onder andere het geval kunnen zijn wanneer de betrokkene de ISP vraagt welke diensten hij aanbiedt. 2. De door de ISP verzamelde persoonsgegevens moeten 7 : - eerlijk en rechtmatig worden verwerkt. De eerlijke verwerking is de doorzichtige verwerking van persoonsgegevens. De rechtmatige verwerking is de verwerking die de wetsvoorschriften naleeft; - voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. De ISP mag naderhand de persoonsgegevens niet gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien de verwerking van de gegevens de redelijke verwachtingen van de betrokkene overtreft; - toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt ; - nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt. De ISP moet elk onnauwkeurig persoonsgegeven kosteloos verbeteren zodra hij op de hoogte wordt gebracht van de onnauwkeurigheid. Hij deelt de verbetering of verwijdering mee aan de betrokkene binnen de maand die volgt op de aanvraag om de gegevens aan te passen. Aanbeveling 2 : verzet tegen de verzameling van gegevens met het oog op marketing Wanneer de ISP een adres, een telefoonnummer of een adres, enz. verzamelt met het oog op direct marketing 8 : - moet hij de consument meedelen dat hij de gegevens daartoe wil gebruiken; - moet hij de consument op de hoogte brengen van zijn recht om er zich kosteloos en zonder enige motivering tegen te verzetten als persoonsgegevens met dat doel worden verwerkt. 6 Artikel 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 7 Artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 8 Artikel 9 1, b en c van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 12 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

15 Idealiter zou de ISP de consument de mogelijkheid moeten geven om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op het ogenblik dat de gegevens voor direct marketing worden verzameld, bijvoorbeeld door in een aankruisvakje te voorzien. Aanbeveling 3 : inlichtingen te verstrekken bij de verzameling van gegevens De ISP is verplicht de betrokkene een geheel van inlichtingen mee te delen ten laatste wanneer hij de gegevens in zijn bezit heeft, tenzij de betrokkene reeds werd geïnformeerd 9. De ISP moet bijgevolg de betrokken persoon steeds informeren over : 1. zijn naam en adres, evenals zijn adres wanneer de gegevens op het netwerk worden verzameld; 2. de doeleinden van de verwerking; 3. het bestaan van het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Telkens dit nodig is om ten opzichte van de betrokkene te waarborgen dat de gegevens eerlijk, met andere woorden doorzichtig, worden verwerkt, moet de ISP hem de volgende informatie verstrekken : 1. de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens; 2. de al dan niet verplichte aard van het antwoord en de eventuele gevolgen van nietbeantwoording; 3. het bestaan van een recht op toegang tot en verbetering van gegevens die op hem betrekking hebben. Ten slotte bepaalt de wet dat de ISP, naast de bovenvermelde inlichtingen, alle informatie moet geven die een dergelijke doorzichtige verwerking waarborgt indien deze inlichtingen niet volstaan om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Aanbeveling 4 : eerbiediging van de rechten van de betrokken persoon 1. De consument beschikt over het recht op voorafgaande informatie : er mogen geen bestanden worden aangemaakt zonder zijn medeweten De consument beschikt over het recht op nieuwsgierigheid : hij kan de ISP vragen of hij gegevens die hem betreffen, bezit Artikel 9 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 10 Artikel 9 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 13

16 3. De consument beschikt over het recht op toegang 12 : hij kan op gewone aanvraag bekomen dat de ISP hem alle gegevens meedeelt die op hem betrekking hebben. Het recht op toegang is niet enkel beperkt tot die gegevens die de persoon zelf heeft meegedeeld, maar betreft ook de persoonsgegevens die werden aangemaakt door de diensten van de ISP en die hem betreffen. 4. De gebruiker beschikt over het recht op verbetering 13 : hij kan eisen dat de ISP gratis de vastgestelde fouten verbetert. 5. De consument beschikt over het recht op verzet 14 : om ernstige en gerechtvaardigde redenen kan hij weigeren in één of ander bestand van de ISP te worden vermeld. Hij mag, zonder enige motivering en kosteloos, weigeren dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing. 6. De consument beschikt over het recht op vergetelheid : gegevens die het mogelijk maken hem te identificeren mogen niet eindeloos worden bewaard. Ze mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om de aangekondigde doeleinden te verwezenlijken De ISP mag geen besluit nemen dat de consument in aanzienlijke mate treft of waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, enkel op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te evalueren. Hij mag het nemen van zo n besluit ook niet vergemakkelijken. 16 Dit recht kan echter ontweken worden dankzij een contractueel beding voor zover de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene wordt gewaarborgd. De betrokkene moet hierbij niettemin zijn standpunt naar voor kunnen brengen. Aanbeveling 5 : bewaring en verwijdering van gegevens 1. De persoonsgegevens die door de ISP worden verzameld, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het aangekondigde doel te bereiken 17. Alle verkeersgegevens moeten verwijderd of anoniem gemaakt worden zodra de verbinding verbroken is. De ISP mag de verkeersgegevens bijhouden tot het einde van de periode waarin de betaling kan worden gevraagd of gevorderd. De ISP mag ook de adressen van zijn vroegere klanten niet bewaren na afloop van de overeenkomst, tenzij gedurende een aanneembare periode waarin de overeenkomst kan worden betwist. 2. De gegevens mogen niet worden verwerkt en moeten worden verwijderd 18 : - op verzoek van de betrokkene indien deze een ernstige en gerechtvaardigde motivering geeft die verband houdt met zijn bijzondere situatie ; 11 Artikel 10 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 12 Artikel 10 1, b van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 13 Artikel 12 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 14 Artikel 12 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 15 Artikel 4 1, 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 16 Artikel 12 bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 17 Artikel 4 1, 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 18 Artikel 12 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 14 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

17 - op verzoek van de betrokkene, zonder motivering en kosteloos, wanneer ze gebruikt worden met het oog op direct marketing. Aanbeveling 6 : overdracht van persoonsgegevens 1. De overdracht van persoonsgegevens moet gebeuren in overeenstemming met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld 19. De betrokkene mag zich verzetten tegen de overdracht van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Opdat dit recht daadwerkelijk zou zijn, moet de persoon op de hoogte worden gebracht van de bedoeling van de ISP om zijn gegevens met dit doel over te dragen; hij moet de mogelijkheid hebben om zich te verzetten op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten. 2. Wanneer gegevens aan een derde worden meegedeeld, moet deze derde de betrokkene op de hoogte brengen van de in bovenstaande aanbeveling vermelde inlichtingen, behalve als de betrokkene reeds op de hoogte werd gebracht 20. Aanbeveling 7 : veiligheid van de verwerking 1. Indien de verwerking van gegevens wordt toevertrouwd aan een onderaannemer, moet de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking 21 : - een onderaannemer kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerkingen en deze maatregelen vastleggen in een overeenkomst; - de aansprakelijkheid van de onderaannemer vastleggen in een overeenkomst; - in een overeenkomst vastleggen dat deze enkel handelt in opdracht van de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking en dat hij gebonden is door dezelfde verplichtingen als de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking. 2. De ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking moet 22 : - ervoor zorgen dat de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden voor zijn werknemers beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst; - zijn personeel kennis geven van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede van elk besluit of relevant voorschrift inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De van kracht zijnde wetgeving kan worden geraadpleegd op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : 3. De ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking en zijn eventuele verwerker moeten technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens Artikel 4 1, 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 20 Artikel 9 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 21 Artikel 16 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 22 Artikel 16 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 23 Artikel 16 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 15

18 Het beveiligingsniveau moet evenredig zijn met de stand van de techniek terzake, de kosten van de beveiliging, de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's. De ISP moet tevens rekening houden met de risico s die eigen zijn aan het internet en aan de persoonsgegevens die hij verwerkt. Aanbeveling 8 : voorafgaande aangifte bij de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer Vóór het aanmaken van een gegevensbestand moet de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking een aangifte doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 24. In die aangifte moeten de formaliteiten voorgeschreven door artikel 17 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden vermeld. De internetproviders kunnen met hun vragen over de interpretatie van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het zijn in principe de juristen van het secretariaat van de Commissie die deze vragen beantwoorden op grond van hun informatietaak naar het publiek toe. Bijkomende informatie kan worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hallepoort, 5 8 B-1060 BRUSSEL Tel. : +32(0) 2 / Fax : +32(0) 2 / Internetsite : 24 Artikel 17 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 16 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

19 Aanbevelingen inzake de handelspraktijken GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 17

20 18 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

21 De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, gewijzigd door de wet van 25 mei 1999, is van toepassing op de internetproviders en op de betrekkingen tussen de ISP en de consument. De «consument» is niet enkel de natuurlijke persoon maar ook de rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten van de ISP verwerft of gebruikt 25. Aangezien een overeenkomst tussen de ISP en zijn klant bijna uitsluitend op afstand wordt gesloten, moeten de ISP s bijzondere aandacht schenken aan de artikels 77 en volgende, betreffende de overeenkomsten op afstand. «Elke overeenkomst tussen een verkoper en een consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf» wordt beschouwd als een «overeenkomst op afstand» 26. Aanbeveling 1 : voorlichting van de consument De ISP moet de consument, te goeder trouw, behoorlijke en nuttige voorlichting geven over de kenmerken van de dienst en de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de behoefte aan voorlichting van de consument (of die behoefte nu meegedeeld of redelijkerwijze voorzienbaar is). De ISP moet de prijs schriftelijk aanduiden op een goed zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze prijs moet het totale tarief zijn dat de consument moet betalen, met inbegrip van de BTW en de kosten voor alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen. De ISP moet de consument wijzen op de bijkomende kosten die het gebruik van het internet met zich brengt : eventueel de telecommunicatiekosten en de kosten voor het huren of kopen van de nodige hardware om toegang te krijgen tot het internet. Wanneer de ISP een gratis internettoegang aanbiedt, moet hij de klant duidelijk wijzen op de niet-financiële tegenprestatie die hem wordt opgelegd, alsook op de eventuele bedoeling van de ISP om zijn persoonsgegevens door te sturen naar derden. De ISP moet duidelijk de eventuele kosten aanduiden voor de commerciële of technische helpdesk. De ISP moet de klant eveneens verwittigen dat hij mogelijk een beroep zal moeten doen op deze dienst en melden welk bedrag hij hiervoor gemiddeld zal moeten betalen. De ISP moet de kwaliteit van de voorgestelde verbinding aanduiden. 25 Artikel 1, 7 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 26 Artikel 77 1, 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 19

22 Hij moet onder andere de werkelijke (en dus niet theoretische) gemiddelde capaciteit van de verbinding aanduiden die de consument bereikt wanneer deze gebruik maakt van zijn diensten en van het vermelde telecommunicatiemiddel. Aanbeveling 2 : onrechtmatige bedingen Een onrechtmatig beding is een verbintenis in een overeenkomst die een duidelijke wanverhouding schept tussen de rechten en plichten van de partijen 27. Het artikel 32 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 28 bevat een lijst van onrechtmatige bedingen en voorwaarden. Ze zijn nietig en verboden en kunnen leiden tot sancties. Met andere woorden, een rechter kan deze bedingen a posteriori nietig verklaren, zelfs al staan ze in de overeenkomst vermeld. Toch is deze lijst niet exhaustief, in die zin dat de rechter op verzoek van een partij die bedingen en voorwaarden nietig kan verklaren waarvan hij meent dat ze een kennelijk gebrek aan evenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen. Krachtens het verbod op onrechtmatige bedingen mag de ISP geen beding inlassen dat de consument verbiedt een rechtsgeding tegen de verkoper aan te gaan. Bepaalde bedingen die in de praktijk terug te vinden zijn in de contracten van ISP s zijn strijdig met de wetgeving betreffende onrechtmatige bedingen en zijn bijgevolg nietig en verboden; ze kunnen bovendien leiden tot sancties 29 : «De ISP behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs te veranderen». De wet zegt dat de verkoper (de wet beschouwt de ISP als een verkoper, een dienstverlener) de prijs niet naar eigen goeddunken mag veranderen. - «De abonnee mag de ontbinding van de overeenkomst niet vragen ingeval de ISP zijn diensten niet levert om redenen van overmacht of om het even welke andere reden». De wet zegt dat de verkoper de ontbinding van de overeenkomst niet mag verbieden wanneer hij zijn verplichtingen niet nakomt om redenen die hem eigen zijn. «Als de ISP verplicht is zijn diensten geheel of gedeeltelijk te onderbreken en de onderbreking meer dan een maand duurt, dan mag de abonnee een einde stellen aan de overeenkomst mits». De wet zegt dat de consument de overeenkomst mag ontbinden indien de verkoper het product niet herstelt binnen een aanvaardbare tijdsspanne. «De ISP houdt zich het recht voor de overeenkomst zonder enige opzegging of vergoeding te ontbinden ingeval er geen aansluiting op de dienst plaatsvindt gedurende een opeenvolgende periode gelijk aan of groter dan een maand, bij onderbreking van de exploitatie van de dienst». 27 Artikel 31 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 28 De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument werd verschillende keren gewijzigd, onder andere door de wet van 7 december 1998, Belgisch Staatsblad van 23 december Deze onrechtmatige bedingen werden reeds aangeklaagd in : Mireille ANTOINE, Florence DE VILLENFAGNE, Didier GOBERT, Anne SALAÜN, Vincent TILMAN, Etienne WERY, Yves POULLET, C.R.I.D., Ministerie van Economische Zaken. België, Gids voor internetgebruikers, Ministerie van Economische Zaken, 2000, 120 blz. 20 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

23 De wet zegt dat de ISP in geen geval de overeenkomst naar eigen goeddunken mag verbreken of wijzigen zonder de consument schadeloos te stellen. «De ISP verleent geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg wat betreft de mogelijkheid van de dienst om aan de verwachtingen of verplichtingen van de klant te beantwoorden». De wet zegt dat de ISP correct en gericht moet informeren over de kenmerken van het product. «De ISP is niet aansprakelijk voor schade bij verlies van gegevens die in zijn eigen systeem zijn opgeslagen of voor enige andere schade veroorzaakt door zijn diensten». De wet zegt dat de ISP aansprakelijk is voor een met opzet begane fout, voor een ernstige fout van hemzelf of van zijn aangestelden of indien een verbintenis die één van de belangrijkste prestaties van de overeenkomst vormt niet is uitgevoerd. «De abonnee erkent uitdrukkelijk dat elke communicatie gericht tot de ISP via dezelfde waarde heeft als een geschreven document. Elke bericht dat wordt verstuurd via het adres of een alias van de abonnee geldt als uitgaande van de abonnee, die zich ertoe verbindt alle mogelijke gevolgen ervan te dragen». De wet zegt dat de ISP de bewijsmiddelen die de consument kan aanwenden niet mag beperken. «Bij een geschil ziet de klant af van elk verhaal tegen de ISP». De wet zegt dat de ISP de consument niet mag verplichten af te zien van zijn recht om hem voor de hoven en rechtbanken te dagen. Aanbeveling 3 : inlichtingen door de ISP te verstrekken bij het sluiten van een verkoop op afstand Wanneer de ISP de mogelijkheid biedt een overeenkomst op afstand te sluiten, d.w.z. zonder fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van de verkoper en de consument, moeten de volgende aanbevelingen worden nageleefd : 1. Op het moment dat de ISP zijn diensten aanbiedt, moet hij de consument, op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze, met elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, de volgende gegevens meedelen 30 : - zijn identiteit, geografisch adres en adres; - de belangrijkste kenmerken van de dienst; - de prijs van de dienst; - eventueel, de leveringskosten; - de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; - het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht; - de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die verschilt van het basistarief (dit is het geval wanneer de communicatie gefactureerd wordt aan een speciaal tarief, zoals bijvoorbeeld de telefoondiensten 0900/); - de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; - de minimumduur van de overeenkomst. 30 Artikel 78 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 21

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING Bijlage 1 Betreft: Informatie inzake de privacy-wetgeving INLEIDING De Privacywet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2009 (13.11) (OR. en) 11064/09 EUROPOL 39 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Besluit van de Raad van Bestuur van Europol

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: Regelmatig wordt er door gemeenteambtenaren en anderen geschermd met ' de wet op de privacy '. Eigenlijk bestaat er geen wet op de privacy! Wat men eigenlijk bedoeld is de wet op de 'bescherming van de

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT (CBPL) - WAT > De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de CBPL op de hoogte stelt dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. > De aangifte bestaat vooral

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING EN GEBRUIK VAN COOKIES I. PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING EN GEBRUIK VAN COOKIES I. PRIVACY VERKLARING PRIVACY VERKLARING EN GEBRUIK VAN COOKIES I. PRIVACY VERKLARING Hoewel je er niet steeds van bewust bent geef je als gebruiker (hierna ook de Gebruiker ) van ons Platform steeds enkele persoonsgegevens

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer.

HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen, beginsel en werkingssfeer. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Gecoördineerde versie (augustus 2003). HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

IJSHOCKEY NEDERLAND REGLEMENT KENNIS INFORMATIE SYSTEEM SPORT (KISS)

IJSHOCKEY NEDERLAND REGLEMENT KENNIS INFORMATIE SYSTEEM SPORT (KISS) IJSHOCKEY NEDERLAND REGLEMENT KENNIS INFORMATIE SYSTEEM SPORT (KISS) EINDHOVEN, 18-04-2017 De laatste wijziging van het reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) van IJshockey Nederland (IJNL) is

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie