Gids voor internetproviders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids voor internetproviders"

Transcriptie

1

2

3 Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1

4 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september Wij willen er dan ook de aandacht op vestigen dat de wetgeving sedert die datum mogelijk wijzigingen heeft ondergaan. Vertaling Dit werk werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld. De Nederlandse versie werd verzorgd door de vertaaldienst van het Ministerie van Economische Zaken. Bestelling De gids kan worden gedownload (in pdf-formaat) op de internetsite van het Ministerie van Economische Zaken : Nederlandstalige versie : Franstalige versie : Deze gids kan ook gratis met de post worden bezorgd, zolang de voorraad strekt. Gelieve hem dan bij het Ministerie van Economische Zaken aan te vragen met vermelding van de titel van het werk en uw naam en adres. Ministerie van Economische Zaken Bestuur Economische Informatie Nijverheidsstraat Brussel tel fax Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op eender welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Verantwoordelijke uitgever Hans D HONDT, Nijverheidsstraat 6, 1000 Brussel Wettelijk depot [2001/1226/11 2 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

5 Deze «Gids voor Internetproviders» werden opgesteld door het Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID, FUNDP Namen) in het kader van een onderzoekscontract dat werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Auteur Vincent Tilman Onder leiding van Professor Yves Poullet Centre de Recherches Informatique et Droit Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Rempart de la Vierge, 5 B NAMUR Tel. : 081/ Fax : 081/ GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 3

6 4 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

7 Voorwoord In dit werk doen we drie soorten aanbevelingen om de internet (service) providers (ISP s) te helpen de juridische regels die hen betreffen, na te leven. Met deze algemene aanbevelingen willen we bepaalde wetten die van toepassing zijn op internetproviders toelichten. Allereerst doen we aanbevelingen op basis van de Belgische wetgeving over de persoonlijke levenssfeer. Deze wetgeving die een Europese richtlijn omzet, biedt het voordeel relatief stabiel te zijn ondanks de zeer technische bepalingen. Vervolgens geven we enkele aanbevelingen inzake de wet betreffende de handelspraktijken. Hierbij leggen we de nadruk op de onrechtmatige bedingen die kunnen voorkomen in overeenkomsten die de internetprovider sluit met consumenten. Ten slotte besteden we aandacht aan de verantwoordelijkheid van de internetprovider. Hoewel dit probleem in de praktijk nog niet definitief is opgelost, doen we toch aanbevelingen, rekening houdend met de Richtlijn 1 van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel en de eerste beslissingen genomen door een aantal rechtbanken in de lidstaten van de Europese Unie. 1 Deze Richtlijn is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 5

8 6 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

9 Inhoudstafel NOTA VAN DE UITGEVER... 2 AUTEUR... 3 VOORWOORD... 5 INHOUDSTAFEL... 7 AANBEVELINGEN INZAKE DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER... 9 Inleiding...11 Aanbeveling 1 : verzameling en gebruik van gegevens...12 Aanbeveling 2 : verzet tegen de verzameling van gegevens met het oog op marketing 12 Aanbeveling 3 : inlichtingen te verstrekken bij de verzameling van gegevens...13 Aanbeveling 4 : eerbiediging van de rechten van de betrokken persoon...13 Aanbeveling 5 : bewaring en verwijdering van gegevens...14 Aanbeveling 6 : overdracht van persoonsgegevens...15 Aanbeveling 7 : veiligheid van de verwerking...15 Aanbeveling 8 : voorafgaande aangifte bij de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer...16 AANBEVELINGEN INZAKE DE HANDELSPRAKTIJKEN Aanbeveling 1 : voorlichting van de consument...19 Aanbeveling 2 : onrechtmatige bedingen...20 Aanbeveling 3 : inlichtingen door de ISP te verstrekken bij het sluiten van een verkoop op afstand...21 Aanbeveling 4 : verzakingsrecht wanneer de ISP een overeenkomst op afstand heeft gesloten...22 Aanbeveling 5 : uitvoering van de overeenkomst bij verkoop op afstand...23 AANBEVELINGEN INZAKE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INTERNETPROVIDER Stand van zaken...27 Wat de richtlijn zegt...27 Aanbeveling : weten, kunnen handelen en handelen...28 BIJLAGEN december Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (1)...33 GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 7

10 13 februari Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische handel") MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

11 Aanbevelingen inzake de persoonlijke levenssfeer GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 9

12 10 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

13 Inleiding In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze wet is het voorwerp geweest van een vijftiental uitvoeringsbesluiten die binnenkort door één enkel koninklijk besluit zullen worden vervangen 2. Deze wetgeving verplicht de internet(service)providers (ISP s) een aantal regels na te leven bij het verwerken van persoonsgegevens. Onder «persoonsgegevens» verstaan we iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysische, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit 3. Bijvoorbeeld : de naam en voornaam van een persoon, zijn adres, telefoonnummer, adres, voorkeuren, raciale afkomst, geslacht, Het professioneel adres en het telefoonnummer van een persoon zijn eveneens persoonsgegevens! Bepaalde gegevens zoals voorkeuren, raciale afkomst of geslacht zijn persoonsgegevens wanneer ze het mogelijk maken om, ook onrechtstreeks, de persoon in kwestie te identificeren, bijvoorbeeld als gegevens kunnen worden gekruist. Ten slotte kan in bepaalde gevallen een TCP/IP-adres ook worden beschouwd als een persoonsgegeven. De term «verwerking» omvat elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde processen. De ISP verwerkt gegevens telkens hij inlichtingen verzamelt, vastlegt, ordent, bewaart, bijwerkt of wijzigt. Hij verwerkt ook gegevens wanneer hij persoonsgegevens opvraagt, raadpleegt, gebruikt, verstrekt of verspreidt. Ten slotte is er ook sprake van verwerking wanneer hij persoonsgegevens afschermt, uitwist of vernietigt 4. De verantwoordelijke voor de verwerking moet de verplichtingen nakomen die door de wet zijn opgelegd en in dit hoofdstuk worden behandeld. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. De wet over de bescherming van persoonsgegevens legt straffen op indien de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde de belangrijkste door de wet opgelegde verplichtingen niet nakomt 5. 2 Op voorstel van de Minister van Justitie heeft de Ministerraad op 14 juli 2000 het ontwerp van koninklijk besluit aangenomen houdende uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De teksten die van toepassing zijn inzake de persoonlijke levenssfeer kunnen worden geraadpleegd op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : 3 Artikel 1 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 4 Artikel 1 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 5 Artikel 39 en volgende van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 11

14 Aanbeveling 1 : verzameling en gebruik van gegevens 1. De internetprovider mag slechts in de volgende gevallen persoonsgegevens verwerken 6 : - wanneer de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming hiervoor heeft verleend. Dit is onder andere het geval wanneer de betrokkene zelf zijn persoonsgegevens stuurt of meedeelt aan de ISP; - wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de ISP en de betrokkene; - wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen. Dit zou onder andere het geval kunnen zijn wanneer de betrokkene de ISP vraagt welke diensten hij aanbiedt. 2. De door de ISP verzamelde persoonsgegevens moeten 7 : - eerlijk en rechtmatig worden verwerkt. De eerlijke verwerking is de doorzichtige verwerking van persoonsgegevens. De rechtmatige verwerking is de verwerking die de wetsvoorschriften naleeft; - voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. De ISP mag naderhand de persoonsgegevens niet gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien de verwerking van de gegevens de redelijke verwachtingen van de betrokkene overtreft; - toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt ; - nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt. De ISP moet elk onnauwkeurig persoonsgegeven kosteloos verbeteren zodra hij op de hoogte wordt gebracht van de onnauwkeurigheid. Hij deelt de verbetering of verwijdering mee aan de betrokkene binnen de maand die volgt op de aanvraag om de gegevens aan te passen. Aanbeveling 2 : verzet tegen de verzameling van gegevens met het oog op marketing Wanneer de ISP een adres, een telefoonnummer of een adres, enz. verzamelt met het oog op direct marketing 8 : - moet hij de consument meedelen dat hij de gegevens daartoe wil gebruiken; - moet hij de consument op de hoogte brengen van zijn recht om er zich kosteloos en zonder enige motivering tegen te verzetten als persoonsgegevens met dat doel worden verwerkt. 6 Artikel 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 7 Artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 8 Artikel 9 1, b en c van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 12 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

15 Idealiter zou de ISP de consument de mogelijkheid moeten geven om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op het ogenblik dat de gegevens voor direct marketing worden verzameld, bijvoorbeeld door in een aankruisvakje te voorzien. Aanbeveling 3 : inlichtingen te verstrekken bij de verzameling van gegevens De ISP is verplicht de betrokkene een geheel van inlichtingen mee te delen ten laatste wanneer hij de gegevens in zijn bezit heeft, tenzij de betrokkene reeds werd geïnformeerd 9. De ISP moet bijgevolg de betrokken persoon steeds informeren over : 1. zijn naam en adres, evenals zijn adres wanneer de gegevens op het netwerk worden verzameld; 2. de doeleinden van de verwerking; 3. het bestaan van het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Telkens dit nodig is om ten opzichte van de betrokkene te waarborgen dat de gegevens eerlijk, met andere woorden doorzichtig, worden verwerkt, moet de ISP hem de volgende informatie verstrekken : 1. de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens; 2. de al dan niet verplichte aard van het antwoord en de eventuele gevolgen van nietbeantwoording; 3. het bestaan van een recht op toegang tot en verbetering van gegevens die op hem betrekking hebben. Ten slotte bepaalt de wet dat de ISP, naast de bovenvermelde inlichtingen, alle informatie moet geven die een dergelijke doorzichtige verwerking waarborgt indien deze inlichtingen niet volstaan om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Aanbeveling 4 : eerbiediging van de rechten van de betrokken persoon 1. De consument beschikt over het recht op voorafgaande informatie : er mogen geen bestanden worden aangemaakt zonder zijn medeweten De consument beschikt over het recht op nieuwsgierigheid : hij kan de ISP vragen of hij gegevens die hem betreffen, bezit Artikel 9 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 10 Artikel 9 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 13

16 3. De consument beschikt over het recht op toegang 12 : hij kan op gewone aanvraag bekomen dat de ISP hem alle gegevens meedeelt die op hem betrekking hebben. Het recht op toegang is niet enkel beperkt tot die gegevens die de persoon zelf heeft meegedeeld, maar betreft ook de persoonsgegevens die werden aangemaakt door de diensten van de ISP en die hem betreffen. 4. De gebruiker beschikt over het recht op verbetering 13 : hij kan eisen dat de ISP gratis de vastgestelde fouten verbetert. 5. De consument beschikt over het recht op verzet 14 : om ernstige en gerechtvaardigde redenen kan hij weigeren in één of ander bestand van de ISP te worden vermeld. Hij mag, zonder enige motivering en kosteloos, weigeren dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing. 6. De consument beschikt over het recht op vergetelheid : gegevens die het mogelijk maken hem te identificeren mogen niet eindeloos worden bewaard. Ze mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om de aangekondigde doeleinden te verwezenlijken De ISP mag geen besluit nemen dat de consument in aanzienlijke mate treft of waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, enkel op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te evalueren. Hij mag het nemen van zo n besluit ook niet vergemakkelijken. 16 Dit recht kan echter ontweken worden dankzij een contractueel beding voor zover de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene wordt gewaarborgd. De betrokkene moet hierbij niettemin zijn standpunt naar voor kunnen brengen. Aanbeveling 5 : bewaring en verwijdering van gegevens 1. De persoonsgegevens die door de ISP worden verzameld, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het aangekondigde doel te bereiken 17. Alle verkeersgegevens moeten verwijderd of anoniem gemaakt worden zodra de verbinding verbroken is. De ISP mag de verkeersgegevens bijhouden tot het einde van de periode waarin de betaling kan worden gevraagd of gevorderd. De ISP mag ook de adressen van zijn vroegere klanten niet bewaren na afloop van de overeenkomst, tenzij gedurende een aanneembare periode waarin de overeenkomst kan worden betwist. 2. De gegevens mogen niet worden verwerkt en moeten worden verwijderd 18 : - op verzoek van de betrokkene indien deze een ernstige en gerechtvaardigde motivering geeft die verband houdt met zijn bijzondere situatie ; 11 Artikel 10 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 12 Artikel 10 1, b van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 13 Artikel 12 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 14 Artikel 12 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 15 Artikel 4 1, 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 16 Artikel 12 bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 17 Artikel 4 1, 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 18 Artikel 12 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 14 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

17 - op verzoek van de betrokkene, zonder motivering en kosteloos, wanneer ze gebruikt worden met het oog op direct marketing. Aanbeveling 6 : overdracht van persoonsgegevens 1. De overdracht van persoonsgegevens moet gebeuren in overeenstemming met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld 19. De betrokkene mag zich verzetten tegen de overdracht van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Opdat dit recht daadwerkelijk zou zijn, moet de persoon op de hoogte worden gebracht van de bedoeling van de ISP om zijn gegevens met dit doel over te dragen; hij moet de mogelijkheid hebben om zich te verzetten op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten. 2. Wanneer gegevens aan een derde worden meegedeeld, moet deze derde de betrokkene op de hoogte brengen van de in bovenstaande aanbeveling vermelde inlichtingen, behalve als de betrokkene reeds op de hoogte werd gebracht 20. Aanbeveling 7 : veiligheid van de verwerking 1. Indien de verwerking van gegevens wordt toevertrouwd aan een onderaannemer, moet de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking 21 : - een onderaannemer kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerkingen en deze maatregelen vastleggen in een overeenkomst; - de aansprakelijkheid van de onderaannemer vastleggen in een overeenkomst; - in een overeenkomst vastleggen dat deze enkel handelt in opdracht van de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking en dat hij gebonden is door dezelfde verplichtingen als de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking. 2. De ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking moet 22 : - ervoor zorgen dat de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden voor zijn werknemers beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst; - zijn personeel kennis geven van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede van elk besluit of relevant voorschrift inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De van kracht zijnde wetgeving kan worden geraadpleegd op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : 3. De ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking en zijn eventuele verwerker moeten technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens Artikel 4 1, 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 20 Artikel 9 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 21 Artikel 16 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 22 Artikel 16 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 23 Artikel 16 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 15

18 Het beveiligingsniveau moet evenredig zijn met de stand van de techniek terzake, de kosten van de beveiliging, de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's. De ISP moet tevens rekening houden met de risico s die eigen zijn aan het internet en aan de persoonsgegevens die hij verwerkt. Aanbeveling 8 : voorafgaande aangifte bij de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer Vóór het aanmaken van een gegevensbestand moet de ISP die verantwoordelijk is voor de verwerking een aangifte doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 24. In die aangifte moeten de formaliteiten voorgeschreven door artikel 17 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden vermeld. De internetproviders kunnen met hun vragen over de interpretatie van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het zijn in principe de juristen van het secretariaat van de Commissie die deze vragen beantwoorden op grond van hun informatietaak naar het publiek toe. Bijkomende informatie kan worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hallepoort, 5 8 B-1060 BRUSSEL Tel. : +32(0) 2 / Fax : +32(0) 2 / Internetsite : 24 Artikel 17 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 16 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

19 Aanbevelingen inzake de handelspraktijken GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 17

20 18 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

21 De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, gewijzigd door de wet van 25 mei 1999, is van toepassing op de internetproviders en op de betrekkingen tussen de ISP en de consument. De «consument» is niet enkel de natuurlijke persoon maar ook de rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten van de ISP verwerft of gebruikt 25. Aangezien een overeenkomst tussen de ISP en zijn klant bijna uitsluitend op afstand wordt gesloten, moeten de ISP s bijzondere aandacht schenken aan de artikels 77 en volgende, betreffende de overeenkomsten op afstand. «Elke overeenkomst tussen een verkoper en een consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf» wordt beschouwd als een «overeenkomst op afstand» 26. Aanbeveling 1 : voorlichting van de consument De ISP moet de consument, te goeder trouw, behoorlijke en nuttige voorlichting geven over de kenmerken van de dienst en de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de behoefte aan voorlichting van de consument (of die behoefte nu meegedeeld of redelijkerwijze voorzienbaar is). De ISP moet de prijs schriftelijk aanduiden op een goed zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze prijs moet het totale tarief zijn dat de consument moet betalen, met inbegrip van de BTW en de kosten voor alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen. De ISP moet de consument wijzen op de bijkomende kosten die het gebruik van het internet met zich brengt : eventueel de telecommunicatiekosten en de kosten voor het huren of kopen van de nodige hardware om toegang te krijgen tot het internet. Wanneer de ISP een gratis internettoegang aanbiedt, moet hij de klant duidelijk wijzen op de niet-financiële tegenprestatie die hem wordt opgelegd, alsook op de eventuele bedoeling van de ISP om zijn persoonsgegevens door te sturen naar derden. De ISP moet duidelijk de eventuele kosten aanduiden voor de commerciële of technische helpdesk. De ISP moet de klant eveneens verwittigen dat hij mogelijk een beroep zal moeten doen op deze dienst en melden welk bedrag hij hiervoor gemiddeld zal moeten betalen. De ISP moet de kwaliteit van de voorgestelde verbinding aanduiden. 25 Artikel 1, 7 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 26 Artikel 77 1, 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 19

22 Hij moet onder andere de werkelijke (en dus niet theoretische) gemiddelde capaciteit van de verbinding aanduiden die de consument bereikt wanneer deze gebruik maakt van zijn diensten en van het vermelde telecommunicatiemiddel. Aanbeveling 2 : onrechtmatige bedingen Een onrechtmatig beding is een verbintenis in een overeenkomst die een duidelijke wanverhouding schept tussen de rechten en plichten van de partijen 27. Het artikel 32 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 28 bevat een lijst van onrechtmatige bedingen en voorwaarden. Ze zijn nietig en verboden en kunnen leiden tot sancties. Met andere woorden, een rechter kan deze bedingen a posteriori nietig verklaren, zelfs al staan ze in de overeenkomst vermeld. Toch is deze lijst niet exhaustief, in die zin dat de rechter op verzoek van een partij die bedingen en voorwaarden nietig kan verklaren waarvan hij meent dat ze een kennelijk gebrek aan evenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen. Krachtens het verbod op onrechtmatige bedingen mag de ISP geen beding inlassen dat de consument verbiedt een rechtsgeding tegen de verkoper aan te gaan. Bepaalde bedingen die in de praktijk terug te vinden zijn in de contracten van ISP s zijn strijdig met de wetgeving betreffende onrechtmatige bedingen en zijn bijgevolg nietig en verboden; ze kunnen bovendien leiden tot sancties 29 : «De ISP behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs te veranderen». De wet zegt dat de verkoper (de wet beschouwt de ISP als een verkoper, een dienstverlener) de prijs niet naar eigen goeddunken mag veranderen. - «De abonnee mag de ontbinding van de overeenkomst niet vragen ingeval de ISP zijn diensten niet levert om redenen van overmacht of om het even welke andere reden». De wet zegt dat de verkoper de ontbinding van de overeenkomst niet mag verbieden wanneer hij zijn verplichtingen niet nakomt om redenen die hem eigen zijn. «Als de ISP verplicht is zijn diensten geheel of gedeeltelijk te onderbreken en de onderbreking meer dan een maand duurt, dan mag de abonnee een einde stellen aan de overeenkomst mits». De wet zegt dat de consument de overeenkomst mag ontbinden indien de verkoper het product niet herstelt binnen een aanvaardbare tijdsspanne. «De ISP houdt zich het recht voor de overeenkomst zonder enige opzegging of vergoeding te ontbinden ingeval er geen aansluiting op de dienst plaatsvindt gedurende een opeenvolgende periode gelijk aan of groter dan een maand, bij onderbreking van de exploitatie van de dienst». 27 Artikel 31 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 28 De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument werd verschillende keren gewijzigd, onder andere door de wet van 7 december 1998, Belgisch Staatsblad van 23 december Deze onrechtmatige bedingen werden reeds aangeklaagd in : Mireille ANTOINE, Florence DE VILLENFAGNE, Didier GOBERT, Anne SALAÜN, Vincent TILMAN, Etienne WERY, Yves POULLET, C.R.I.D., Ministerie van Economische Zaken. België, Gids voor internetgebruikers, Ministerie van Economische Zaken, 2000, 120 blz. 20 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

23 De wet zegt dat de ISP in geen geval de overeenkomst naar eigen goeddunken mag verbreken of wijzigen zonder de consument schadeloos te stellen. «De ISP verleent geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg wat betreft de mogelijkheid van de dienst om aan de verwachtingen of verplichtingen van de klant te beantwoorden». De wet zegt dat de ISP correct en gericht moet informeren over de kenmerken van het product. «De ISP is niet aansprakelijk voor schade bij verlies van gegevens die in zijn eigen systeem zijn opgeslagen of voor enige andere schade veroorzaakt door zijn diensten». De wet zegt dat de ISP aansprakelijk is voor een met opzet begane fout, voor een ernstige fout van hemzelf of van zijn aangestelden of indien een verbintenis die één van de belangrijkste prestaties van de overeenkomst vormt niet is uitgevoerd. «De abonnee erkent uitdrukkelijk dat elke communicatie gericht tot de ISP via dezelfde waarde heeft als een geschreven document. Elke bericht dat wordt verstuurd via het adres of een alias van de abonnee geldt als uitgaande van de abonnee, die zich ertoe verbindt alle mogelijke gevolgen ervan te dragen». De wet zegt dat de ISP de bewijsmiddelen die de consument kan aanwenden niet mag beperken. «Bij een geschil ziet de klant af van elk verhaal tegen de ISP». De wet zegt dat de ISP de consument niet mag verplichten af te zien van zijn recht om hem voor de hoven en rechtbanken te dagen. Aanbeveling 3 : inlichtingen door de ISP te verstrekken bij het sluiten van een verkoop op afstand Wanneer de ISP de mogelijkheid biedt een overeenkomst op afstand te sluiten, d.w.z. zonder fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van de verkoper en de consument, moeten de volgende aanbevelingen worden nageleefd : 1. Op het moment dat de ISP zijn diensten aanbiedt, moet hij de consument, op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze, met elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, de volgende gegevens meedelen 30 : - zijn identiteit, geografisch adres en adres; - de belangrijkste kenmerken van de dienst; - de prijs van de dienst; - eventueel, de leveringskosten; - de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst; - het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht; - de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die verschilt van het basistarief (dit is het geval wanneer de communicatie gefactureerd wordt aan een speciaal tarief, zoals bijvoorbeeld de telefoondiensten 0900/); - de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; - de minimumduur van de overeenkomst. 30 Artikel 78 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 21

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

april 2011 Gids voor websitehouders

april 2011 Gids voor websitehouders april 2011 Gids voor websitehouders Gids voor websitehouders 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

april 2011 Gids voor internetgebruikers

april 2011 Gids voor internetgebruikers april 2011 Gids voor internetgebruikers Gids voor internetgebruikers 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie