Bentwoud. modellen Waddinxveense deel ten behoeve van effectenstudie DHV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bentwoud. modellen Waddinxveense deel ten behoeve van effectenstudie DHV"

Transcriptie

1 Bentwoud modellen Waddinxveense deel ten behoeve van effectenstudie DHV

2

3 inhoudsopgave inleiding PM ontwerp Bentwoud opgave modellen casco toelichting modellen uitwerkingen: PM

4

5 inleiding 5 PM

6

7 bentwoud Ontwerp korte toelichting 7 Het bosgebied Bentwoud moet een voor de Randstad uniek bos worden: grootschalig, aaneengesloten en met een natuurlijk karakter. Centraal in het bosgebied ligt een natuurkern van 400 hectare, waarin de bosontwikkeling zoveel mogelijk op natuurlijke wijze verloopt. Buiten de natuurkern gaat het natuurlijke karakter samen met houtproductie en intensievere vormen van recreatie. Recreatie in het bos is vooral natuurgericht.

8 natuurkern: extensief van karakter, op afstand van wegen en bebouwing randen: intensief karakter, dicht bij wonigen of parkeerplaatsen recreatie-concentratiepunt: knooppunt van voorzieningen bij de hoofdentree van het bos twee hoofdentrees: via twee rotondes in de N209 zijn de twee grootste bosparkeerplaatsen bereikbaar kleinere toegangen bij de kernen: hier zijn de toegangen afgestemd op de aangrenzende wijken doorgaande recreatieve hoofdroute: door de intensieve randen loopt van oost naar west een doorgaande route

9 bentwoud Ontwerp zonering recreatieve rand recreatieve rand 9 Het bosontwerp kent een zonering die gebaseerd is op de ligging ten opzichte van wegen en bebouwingskernen. recreatie concentratie punt natuurkern recreatieve rand Centraal in het bosgebied, dus op afstand van de huizen, wegen en toegangen, ligt de natuurkern. Dit is het meest extensieve deel van het bos. In dit bosgedeelte vindt begrazing plaats. De randen hebben juist een intensiever karakter. De druk op het bos is hier groter door de wegen en woonwijken, direct grenzend aan het bos. Om de natuurkern ligt een schil van bos, het zogenaamde multifunctionele bos, welke een buffer vormt tussen de intensieve randen en de extensieve kern. Hier is zowel sprake van natuur als houtproductie en recreatieve voorzieningen. In het westelijke deel van het bos ligt het concentratiepunt, bij de hoofdentree van het bos, goed bereikbaar via A12 en N209. Dit is het gedeelte waar de meeste mensen het bos binnenkomen. Een tweede grote toegang ligt aan de noordzijde van het bos. De toegang aan de oostzijde moet nog worden uitgewerkt (onderdeel van de modellen). In het bos ligt een recreatieve doorgaande route die de verschillende randen en het concentratiepunt met elkaar verbindt. De extensieve natuurkern ligt op afstand van deze hoofdstructuur. De natuurkern is volledig openbaar en toegankelijk. Er worden echter geen paden aangelegd.

10 10

11 11 bentwoud Ontwerp water en hoogteligging Benthuizen Zoetermeer Boskoop Waddinxveen De westelijke punt van het gebied, tussen Benthuizen en Zoetermeer is het hoogste deel van het bos. Vanaf daar loopt het maaiveld af in oostelijke richting, tot het diepste gedeelte ter hoogte van de Eerste, in polder Achterof. In het bosgebied zal 1 peil worden ingesteld, wat mag uitzakken in de zomer (-5.35 tot NAP). Hierdoor ontstaat droog bos in het westelijke bosgedeelte. Hoe verder naar het oosten hoe natter het bos wordt. Op het laagste deel komt het water op en boven maaiveld te staan en ontstaan kansen voor rietmoerassen en open water. Er wordt geen water ingelaten in het gebied: de neerslag die valt, wordt afgevoerd in oostelijke richting via een netwerk van tochten en kreken, tot in de waterplassen en rietmoerassen in het laagste deel. Van daaruit wordt het water afgevoerd via de Maaltocht. Bij hevige neerslag kan het gebied 20 cm extra water boven op het peil van 5.35 NAP bergen.

12 7 km 2 km Grootschaligheid Bentwoud gaat over grootschaligheid, 1300 hectare bos in een droogmakerij in de Randstad, waar slechts 1 weg en 1 spoorlijn doorheen lopen. Door het gebied als één geheel in te richten blijft de schaal van het gebied voelbaar en zichtbaar.

13 13 bentwoud Ontwerp identiteit Er zijn 5 punten geformuleerd die bepalend zijn voor de identiteit van het Bentwoud en steeds als uitgangspunt dienen bij de verdere uitwerking van (delen van) het bosgebied: 1. grootschaligheid 2. natuurbeleving 3. gevormd ipv gemaakt bos ipv park 4. droog en nat 5. open en dicht

14 14 2. Natuurbeleving Bentwoud gaat over natuurbeleving. Dit komt tot uitdrukking in de gebruikte beplanting (potentieel natuurlijke vegetatie), maar kan bijvoorbeeld ook zichtbaar worden in het type voorzieningen en de vormgeving daarvan: struinpaden, natuurspeelplaatsen in plaats van kant-en-klare speeltoestellen en fietspaden van halfverharding in plaats van asfalt. Ook zegt het iets over de wijze van bosbeheer.

15 bentwoud Ontwerp identiteit Gevormd ipv gemaakt - bos ipv park Het Bentwoud wordt een bos. Ook de intensievere delen (randen van het bos) worden ingericht als bos: zo worden ze ook visueel ervaren als onderdeel van het Bentwoud. Daarnaast biedt een inrichting met bos een toegevoegde waarde voor de bewoners van Benthuizen, Zoetermeer en Waddinxveen. Naast de mogelijkheid een park te bezoeken in een van de beide woongebieden, is er ook de mogelijkheid voor een bosbezoek.

16 16 Water is - in tegenstelling tot het oostelijke, laagste deel van Bentwoud - in het westelijk deel geen nadrukkelijk inrichtingselement. Water is wel aanwezig in het bestaande sloten- en tochtenpatroon en langs de zuidelijke kade (ecologische verbinding zone). 4. Droog en nat In het Bentwoud is straks sprake van één waterpeil voor het hele gebied, met peilfluctuatie. De driehoek ligt in het hoogste deel en wordt daarom ook het droogste deel van het bos. Het oostelijke deel is het laagst gelegen, hier komt het water op een aantal plekken tot boven het maaiveld en is water nadrukkelijk een inrichtingelement.

17 bentwoud Ontwerp identiteit Open en dicht Het hart van het Bentwoud, de natuurkern, wordt een gedeelte van het bos waar menselijk ingrijpen tot een minimum wordt beperkt. Beheer vindt plaats door middel van begrazing. Hierdoor ontstaat een halfopen boslandschap waarbij lange zichtlijnen mogelijk zijn. Het bos hier omheen, heeft daarentegen een dichter karakter. In z n geheel bestaat het Bentwoud dus uit dichtere en meer open bosgedeelten.

18 18

19 opgave modellen opgavedocument en schetsschuit gemeente Rijnwoude gemeente Waddinxveen 19 Bentwoud ligt in twee gemeenten: Rijnwoude en Waddinxveen. De modellen in dit project gaan over het bosgedeelte in Waddinxveen. De modellen betreffen dus een gedeelte van het bos. Het ontwerp voor het gehele Bentwoud, zoals beschreven op voorgaande bladzijden, vormt het kader waarbinnen de modellen zijn uitgewerkt. Eerste Noordeinde Opgave Uitgangspunten voor de modellen zijn geformuleerd in het opgavedocument van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen. Dit opgave-document was de input voor de schetsschuit (ontwerpatelier), gehouden op 1 en 2 december in In de schetsschuit is de aanzet gegeven tot drie modellen gebaseerd op drie mogelijke trace s voor de Westelijke randweg Waddinxveen (hierna Randweg genoemd): projectgebied modellen - Randweg net ten oosten van de Eerste (model West) - Randweg tussen 1e en Noordeinde (model Midden) - Randweg dicht langs het Noordeinde (model Oost) In model West en Midden ligt de randweg tussen de intensieve rand van het bos, waar het accent op recreatie ligt, en de multifunctionele bosschil welke om de natuurkern ligt. In model Oost ligt de randweg tegen de bebouwingsrand van het Noordeinde, waardoor de intensievere rand van het bos met accent op receratie, opschuift in westelijke richting en achter de Randweg komt te liggen. west midden oost

20 Lange Limiettocht Strook Limiettocht Tweede Limiettocht 20 Gelderswoude Derde Westeinde Eerste Polder Tweede de Noordplas Eerste Voorweg Loete Toetsingskader Bentwoud Eerste Derde Tweede Polder Tweede Derde de Hazerswoudsche De Roemer Padesche Wetering Polder Benthuizervaart datum: april 200 Benthuizen Hogeveen Laag- Benthorn Eerste Eerste Droogmakerij k Tweede Tweede Oostkade Legenda beperkte mogelijheden landgoederen golfbaan/sportvelden Binnenwegse Dwarstocht Derde Noorddijk Polder zone bosparkeerplaats natuurkern Noorddijk DLG Regio West lint bebouwing dag- (en verblijfs-) recreatieve voorzieningen routegebonden vormen van recreatie hsl trace GEO_OWNER.NWB_SPOORWEG2003 k recreatieconcentratiepunt Meters DLG realiseert groene plannen voor 1 miljoen Nederlanders! Lange Polder Plastocht Kruisweg Klappolder Honderdveertig Boezemvaart tocht Polder Morgen Duiker Oude de Wilde Veenen Moerkapelle Hollevoeterbrug Tweemans polder Rotte Leedijk Dwarstocht Eerste Groote Duikertocht Dwarstocht Polder Groote de Wilde Veenen Duikertocht Vijfde Zuidplas Zesde Achterof polder Kleikade Eerste De Vijfde Zuidplas Ringvaart Bronnen: De auteursrechten en databankrechten: Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 200

21 21 In de modellen is rekening gehouden met ruimte voor PPS / voorzieningen (volkstuinen, baggerdepot en recreatiepunt) en mogelijkheden voor landgoederen. De oppervlakte die hiervoor geboden wordt is 12,5 hectare. In de modellen West en Midden is bovenstaande ruimte gelokaliseerd in de zone tussen Randweg en Noordeinde. Deze keuze komt voort uit de uitgangspunten uit het rapport recreatieve voorzieningen en bebouwing in Bentwoud, 2006 Hierin is het uitgangspunt geformuleerd dat bebouwing en recreatieve voorzieningen een plek krijgen in de zone tussen de Eerste en het Noordeinde. Omdat in bovenstaand rapport de Randweg nog niet was meegenomen is dit uitgangspunt als volgt vertaald: de achtergrens van de zone wordt niet meer bepaald door de Eerste maar door de Randweg. De zone tussen de Randweg en het Noordeinde zullen we hierna de Randzone noemen In model oost grenzen de bebouwingskernen niet meer direct aan het bos: de Randweg ligt hier nog tussen. Het intensievere bosgedeelte ligt daardoor achter de randweg in de zone tot de Eerste.

22 22 boslandschap: minimaal 100 x 100m mogelijkheden inpassing paden: 1: aan weerszijden 100 m 2: aan weerszijden 50 m oost-west verbindingen: pad met aan weerszijden 100 m (1) ligging oost-westverbindingen: - aansluitend op paden/wegen in kernen - aanwezige ruimte tussen erven benutten - rekening houdend met eigendommen - aansluitend op kruisingen randweg inpassing randweg: 100 m zone inclusief watergang (wegwater) inpassing erven: watergang NAP grens erven-bos afvoersloot uit polder Noordplas voldoende bergingscapaciteit voor randzone recreatieve route noord-zuid: deels in inpassingszone randweg deels in zone achter erven pad met aan weerszijden 50m (2)

23 Casco een stevig raamwerk 23 Waarom een casco? De ontwikkelde modellen, die in de hierna volgende pagina s zullen worden toegelicht zijn vooral ruimtelijke modellen die iets zeggen over hoe het gebied er uit moet komen te zien. Voor de genoemde 12,5 ha pps zijn in het opgavedocument de volgende voorzieningen genoemd die een plek moeten krijgen binnen de modellen: - Landgoederen - Volkstuinen - Baggerdepot - Recreatiepunt Tijdens het opstellen van de modellen kwam ook de wens voor een siertuin / arboretum naar voren. De uitgangspunten voor de verschillende voorzieningen zijn niet helder, waardoor inpassing van de voorzieningen in de modellen lastig bleek: hoeveel hectare beslaat een siertuin / arboretum en is dit openbaar toegankelijk, is het baggerdepot tijdelijk of definitief, wat is de focus en doelgroep van het recreatiepunt etc. Naast de onduidelijkheid ten aanzien van voorzieningen was er tevens behoefte ontstaan aan een kaart met een meer functioneel karakter. Daarom is een casco opgesteld voor de Randzone: een stevige basis van bos waarbinnen recreatieve paden en verbindingen, ecologische verbindingen, ruimte voor de landschappelijk inpassing van de Randweg etc. is gewaarborgd. Daarbinnen zijn ruimtes gedefinieerd waar voorzieningen, bijvoorbeeld een volkstuinencomplex, een plaats zouden kunnen krijgen.

24 24 model west model midden

25 toelichting modellen model West en model Midden 25 Algemeen: De Randweg komt dicht langs de 1e te liggen (West), of in de zone tussen Noordeinde en Eerste (Midden). De Randzone heeft de maximale breedte (West), heeft een beperkte breedte (Midden). In de Randzone vindt de eerste opvang van de recreanten plaats, vooral vanuit Boskoop en Waddinxveen: er is ruimte voor recreatieve voorzieningen en er is een recreatief padennetwerk. Vanuit de randzone kunnen recreanten via ongelijkvloerse kruisingen de Randweg passeren en verder het bos in trekken. Uitgangspunt is dat het bos begint bij het Noordeinde; de Randweg ligt in het bos. Voor de Randzone is een casco gemaakt (zie toelichting casco) dat bestaat uit de essentiele recreatieve verbindingen, inpassingsruimte voor erven en randweg etc. Binnen dit casco is ruimte voor voorzieningen. De randzone zou van noord naar zuid de volgende invulling kunnen hebben: Ter hoogte van Boskoop: recreatieve paden, recreatieve voorzieningen gericht op sport, watergangen Ter hoogte van het Gouwebos: recreatieve paden, ecologische verbinding tussen Gouwebos en natuurkern Bentwoud, watergangen Tussen Gouwebos en aansluiting Beethovenlaan: recreatieve paden, volkstuinen, watergangen Ten zuiden van de Beethovenlaan: recreatieve paden, recreatiepunt, watergangen In de hele Randzone zijn zones aangegeven waar landgoederen mogelijk zijn. Hierbij biedt het casco randvoorwaarden voor de invulling van het landgoed. In het lint van bebouwing en erven (dus buiten de grenzen van het Bentwoud) kan de Ruimte voor Ruimte regeling worden toegepast (zie uitgangspunten). Kenmerken: De Randweg ligt hoog (NAP -2.30m, zie uitwerking) ter hoogte van de onderdoorgangen: de recreanten kunnen de weg op maaiveld passeren. Op de overige plaatsen heeft de randweg een lagere ligging (deze wordt bepaald door de benodigde drooglegging). Het peil in de Randzone is 6.40 NAP. Het peil in het bos achter de randweg is 5.35 / NAP. De Randweg vormt de peilscheiding tussen deze gebieden. De invulling van het recreatiepunt is vooral gericht op lokale en regionale recreanten. Er zijn verschillende invullingen denkbaar (zie ook uitwerkingen). In model West heeft de natuurkern een aangepaste begrenzing gekregen: de meest oostelijke strook is verschoven in noordelijke richting. In model Midden heeft de natuurkern z n oorspronkelijke ligging. Ten westen van de Randweg zijn rondom de natuurkern aan alle zijden recreatieve verbindingen opgenomen, zie model. Vanuit de natuurkern loopt een ecologische verbinding in zuidelijke richting naar de kade; deze moet aansluiten op de verbinding aan de andere zijde van de kade (in de Zuidplaspolder). De randzone is op vele plaatsen toegankelijk vanuit Boskoop / Waddinxveen / het Gouwebos. In de Randzone zelf worden een aantal van deze paden gebundeld tot ongelijkvloerse kruisingen met de Randweg. In de Randzone zijn ook recreatieve paden in noord-zuid richting opgenomen: er zijn mogelijkheden voor korte ommetjes in de randzone tot lange wandelingen door zowel de Randzone als het bos achter de Randweg. Het baggerdepot ligt in de bocht van de Randweg ter hoogte van de noordelijke rotonde

26 26 model oost

27 toelichting modellen model oost 27 De Randweg komt zo dicht mogelijk langs het Noordeinde te liggen, direct achter de bestaande bebouwing en erven. Hierdoor is de Randzone tussen Noordeinde en Randweg minimaal: er zijn bijna alleen mogelijkheden voor het realiseren van oost-west verbindingen vanaf het Noordeinde, tussen de erven door, ongelijkvloers kruisend met de Randweg en dan verder het bos in. In dit model biedt de Randzone geen ruimte voor PPS of landgoederen, alleen voor de volkstuinen. Kenmerken Er is in dit model gekozen om de Randweg zoveel mogelijk op maaiveld aan te leggen om geen hoog dijklichaam direct langs het bewonerslint te krijgen. Door de hoge ligging van het Noordeinde is ervoor gekozen om recreanten de Randweg zo veel mogelijk d.m.v. viaducten te laten passeren. In dit model is het uitgangspunt dat het Bentwoud begint bij het Noordeinde niet te realiseren: Bentwoud begint achter de randweg. De eerste opvang van de recreanten zal plaatsvinden in de zone achter de Randweg, tussen de Randweg en de Eerste. Deze moet goed toegankelijk zijn vanuit de bebouwing: er zijn meer ongelijkvloerse kruisingen met de Randweg nodig dan in model 1 en 2 (omdat er geen bundeling kan plaastvinden van paden in de Randzone). Per auto is deze recreatieve opvangzone te bereiken via de zuidelijke rotonde in de Randweg. In de recreatieve opvangzone zijn de ruimtes aangegeven voor ontwikkeling van het recreatiepunt en het baggerdepot. Omdat landgoederen in de Randzone niet mogelijk zijn, zijn twee zones aangegeven in aansluiting op de zuidelijke rotonde van de Randweg. Aandachtspunt is wel dat de bebouwing behorende bij het landgoederen dan buiten de eerder voorgestelde 150 meter vanaf het Noordeinde komen te liggen (zie rapport recreatieve voorzieningen en bebouwing in Bentwoud, 2006 ). In het lint van bebouwing en erven (dus buiten de grenzen van het Bentwoud) kan de Ruimte voor Ruimte regeling worden toegepast (zie uitgangspunten). De invulling van de zone achter de Randweg van noord naar zuid zou als volgt kunnen zijn: Ter hoogte van Boskoop: baggerdepot, recreatieve paden, recreatieve voorzieningen gericht op sport Ter hoogte van het Gouwebos: recreatieve paden, ecologische verbinding tussen Gouwebos en natuurkern Bentwoud Tussen Gouwebos en aansluiting Beethovenlaan: recreatieve paden en voorzieningen, recreatiepunt, landgoederen Ten zuiden van de Beethovenlaan, NB aan de oostzijde van de Randweg: Volkstuinen In de beperkte zone tussen Randweg en Noordeinde wordt een peil van 6.40 NAP gehanteerd, in het bos achter de randweg een peil van 5.35 / NAP. De randweg vormt de peilscheiding tussen deze gebieden. In de zone is ruimte nodig om watergangen te realiseren (voldoende opvangcapaciteit) Het recreatiepunt komt ten zuiden van het Bentwoud te liggen aan de westzijde van de Randweg. De invulling van het recreatiepunt is meer gericht op het bos en de natuurkern, en minder gericht op aansluiting met de woonkern Waddinxveen. De natuurkern heeft de oorspronkelijke begrenzing behouden. Vanuit de natuurkern loopt een ecologische verbinding in zuidelijke richting naar de kade; deze moet aansluiten op de verbinding aan de andere zijde van de kade. Tussen het Noordeinde en de Randweg is geen ruimte om routes te bundelen, zodat er relatief veel oost-west kruisingen met de Randweg nodig zijn. In het de Randzone is geen ruimte voor de aanleg van een noord-zuid fietspad.

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Visie Buytenpark 28 juni 2010

Visie Buytenpark 28 juni 2010 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010 1 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: 079-3469705 Fax: 079-3469812 E-mail: a.kruijshaar@zoetermeer.nl

Nadere informatie

A13/A16 Rotterdam Mei 2015. Informatieblad over deelgebied Lage Bergse Bos

A13/A16 Rotterdam Mei 2015. Informatieblad over deelgebied Lage Bergse Bos A13/A16 Rotterdam Mei 2015 Informatieblad over deelgebied Lage Bergse Bos Samenvatting Het Lage Bergse Bos gaat ingrijpend op de schop. Het recreatiegebied krijgt er een dimensie bij door de hellingen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

VERBINDING GOUWEBOS BENTWOUD

VERBINDING GOUWEBOS BENTWOUD VERBINDING GOUWEBOS BENTWOUD De situatie zonder de N207 Tussen Boskoop, Benthuizen en Zoetermeer is een natuur- en recreatiegebied gerealiseerd: het Bentwoud. Helaas ontbreekt in dit rijtje één gemeente,

Nadere informatie

Milieueffectrapport Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas. Samenvatting

Milieueffectrapport Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas. Samenvatting Milieueffectrapport Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas Samenvatting 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING, DOEL EN STATUS MILIEUEFFECTRAPPORT... 3 2. PROJECTDOELSTELLINGEN EN AUTONOME ONTWIKKELING... 5 3. ACHT PROJECTALTERNATIEVEN...

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr.

Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr. Nieuw Natuur Flevoland Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde Rangorde Projectnr. Project 1 12 Oostvaardersplassengebied Omschrijving van het project

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder Droge voeten, schoon water 247-028-00224 Projectgebied De Nieuwe Driemanspolder wordt aan noordzijde begrensd door de Wilsveen, aan de oostzijde door de Voorweg, de

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid 1 Alternatief 1A doortrekken Bentwoudlaan tot Hoogeveenseweg 25 tot 30 miljoen excl. BTW Bereikbaarheid Greenport = goed: Met name goed voor Greenport, snelle verbinding naar A12 en A20. Met doortrekken

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp Deurningerbeek. Maurice Wenker Landschapsontwerper Dienst landelijk Gebied

Voorlopig Ontwerp Deurningerbeek. Maurice Wenker Landschapsontwerper Dienst landelijk Gebied Voorlopig Ontwerp Deurningerbeek Maurice Wenker Landschapsontwerper Dienst landelijk Gebied onderdelen presentatie Proces wat ging vooraf? waar staan we nu? wat gaat komt er hierna? Voorlopig Ontwerp hydrologisch

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

Inpassingsplan (zie legenda pagina 65)

Inpassingsplan (zie legenda pagina 65) Inpassingsplan (zie legenda pagina 65) Schaal: 1:4000 93 5.3.4 Transformatiezone - Oeverbos Doorsnede Kanteldijk 5 Inpassing Rietputten Overjarig riet Rietputten 94 Maassluissedijk huidige situatie Impressie

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Vliegbasis Woensdrecht en zones

Bijlage 1: Vliegbasis Woensdrecht en zones Bijlage 1: Vliegbasis Woensdrecht en zones Herbegrenzing van de zones met de daaraan gekoppelde bebouwingsconcentraties op vliegbasis Woensdrecht De toelichting op de wijzigingen van de bebouwingsconcentraties

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Lage Bergse Bos. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Lage Bergse Bos. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Lage Bergse Bos Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED LAGE BERGSE BOS Het gebied Het recreatiegebied Lage Bergse Bos (LBB) in de gemeente Lansingerland ligt tegen

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

* * A27. Knooppunt Rijnsweerd. Onderdoorgang Archimedeslaan. Onderdoorgang Weg tot de Wetenschap. Viaduct Kromme Rijn

* * A27. Knooppunt Rijnsweerd. Onderdoorgang Archimedeslaan. Onderdoorgang Weg tot de Wetenschap. Viaduct Kromme Rijn 2NL3 59 2W3 2W10 Knooppunt Rijnsweerd 2NL7 2L11 61 58 59 2W11 62 * 60 * 2N7 Onderdoorgang Archimedeslaan 2L5 2L8 2L5 59 2W15 58 64 64 63 A27 2L9 60 * * 2N8 Onderdoorgang Weg tot de Wetenschap 65 59 66

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16 6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED RUIMTELIJKE BESCHRIJVING INPASSING Het deelgebied Stedelijk gebied loopt vanaf de tunneltoerit bij de Rotte tot aan de bestaande A16. Het bevat de volgende trajecten:

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos BESCHRIJVENDE NOTA BIJ DE AANVRAAG TOT BOUWVERGUNNING 1/Voorwerp van de aanneming Het gaat om de aanleg van een speelbos in het Park Groot

Nadere informatie

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder

Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder Welkom! Alexandra van Huffelen - Wethouder 14 juni 2012 Programma Michel de la Vieter - Projectmanager - Inleiding - Toelichting Natuur- en Recreatieplan - Pauze - Vervolgtraject - Vragen Inleiding Traject

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Definitief ontwerp Julianapark

Definitief ontwerp Julianapark Definitief ontwerp Julianapark Inpassing cascade en EVZ projectnr. 159641.04 revisie 00 11 november 2006 Dorien Smit Sjoerd van Eijk Opdrachtgever Gemeente Veghel Postbus 10.001 5460 AD Veghel datum vrijgave

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten

Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten Sport- en Werklandschap Meerpaal, landschappelijke uitgangspunten tlu landschapsarchitecten juni 2012 Ontwikkeling Meerpaal Ontwikkelingslocatie Meerpaal wordt een Sport- en Werklandschap. Het idee daarachter

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterrein. Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen,

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012 WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012 2 WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 3 RIJSSEN BEDRIJVEN Inhoudsopgave 1.0 Rijssen bedrijven gebiedsgerichte criteria 1.1

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Visuele aspecten passage A13/16 Terbregseplein

Visuele aspecten passage A13/16 Terbregseplein Visuele aspecten passage A13/16 Terbregseplein Bij het onderzoek naar de verschillen tussen een hoge en een lage passage van de A13/16 en het Terbregseplein zijn meerdere aspecten betrokken. In deze notitie

Nadere informatie

informatiebijeenkomst 18 september 2017

informatiebijeenkomst 18 september 2017 www.zuilensevecht.nl informatiebijeenkomst 18 september 2017 Opzet van deze avond Waarom vernieuwing van sportparkengebied Zuilense Vecht? Waar stonden we voor de zomer? Waar staan we nu? Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206

kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206 kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206 Inleiding 2 In februari 2011 heeft de stuurgroep Bereikbaarheidsstudie Grensstreek voor de nieuwe oost-west verbinding N205-N206 een voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Inzending t.b.v. het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2012, april 2012: Bieslandse Bos tussen Delft en Zoetermeer

Inzending t.b.v. het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2012, april 2012: Bieslandse Bos tussen Delft en Zoetermeer Inzending t.b.v. het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2012, april 2012: Bieslandse Bos tussen Delft en Zoetermeer Opwaardering Bieslandse Bos Het Bieslandse Bos is in de jaren

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Rozemaai. Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte te herontwikkelen woonwijk

Rozemaai. Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte te herontwikkelen woonwijk Rozemaai Antwerpen Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte te herontwikkelen woonwijk Huidige situatie: hoogbouw, beek, uitzicht natuurgebied, open structuur Ekers Moeras Donkse beekvallei spoor Oude

Nadere informatie

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3)

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Memo aan: van: Gemeente Kaag en Braassem Buro SRO Jasper van der Scheer datum: 18 oktober 2012 cc: betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Inleiding Buro SRO heeft opdracht

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III.

Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III. Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III. Grootschalige reclamemasten Het voornemen & interpretatie van het beleid In het bestemmingsplan Sloterdijk

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Bijlage: nadere verkenning mogelijke grensvarianten

Bijlage: nadere verkenning mogelijke grensvarianten Bijlage: nadere verkenning mogelijke grensvarianten We presenteren vier mogelijke grensvarianten: (1) de A7-variant; (2) de dorpen-bij- Groningen-variant; (3) De Meerdorpen-naar-Slochteren variant; en

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte

Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte Bijlage 1 bij zienswijze RV Rijnland Verkenning RV Rijnland van mogelijke vaarverbindingen Vlietland Rotte 1. Historie De ontwikkeling van de vaarweg van Rotterdam via de Rotte noordwaarts en die via Delft

Nadere informatie

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Gemeenteraad van de gemeente Heusden Postbus 41 5250AA Vlijmen Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Geachte gemeenteraad, De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

14 Trajecten provincie Zuid-Holland

14 Trajecten provincie Zuid-Holland 14 Trajecten provincie Zuid-Holland Traject 1. N206C De N206C loopt van de kruising met de A44 hm 15.0 (ten westen van Leiden) tot de kruising met de N444B bij hm 24.5 (ten oosten van Noordwijk aan Zee).

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Herinrichting De Zaag

Herinrichting De Zaag Herinrichting De Zaag Recreatieve voorzieningen Een project van: het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en gemeente Krimpenerwaard Met medewerking van: Provincie Zuid-Holland (URG) Herinrichting

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS Gemeente Oss, juli 2015 1 Inleiding Tussen Oss en Berghem ligt een agrarisch gebied dat vrijwel volledig ingesloten is door bebouwing. Door het open karakter

Nadere informatie