PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) 12940/08 LIMITE FISC 112

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) 12940/08 LIMITE FISC 112"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) PUBLIC 12940/08 LIMITE FISC 112 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep belastingvraagstukken indirecte belasting (accijnzen) Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns - artikelen 1 tot en met 29 Hierbij gaat voor de delegaties een compromistekst van het voorzitterschap betreffende de artikelen 1 tot en met 29 van het in hoofde genoemde voorstel. Wat de artikelen 1 tot en met 23 betreft, is in de wijzigingen rekening gehouden met de bespreking in de vergadering van 3 september Voor de artikelen 24 tot en met 29 is rekening gehouden met de schriftelijke opmerkingen van de delegaties. Voor de artikelen 30 en volgende blijft document 12350/08 FISC 102 van 31 juli 2008 het compromisdocument /08 adw/gra/rb 1 DG G I LIMITE NL

2 BIJLAGE Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende een algemene regeling inzake accijns DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93, Gezien het voorstel van de Commissie 1, Gezien het advies van het Europees Parlement 2, Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 3, Overwegende hetgeen volgt: (1)... HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 1. Bij deze richtlijn wordt de algemene regeling vastgesteld ter zake van de directe of indirecte heffing van accijns op het verbruik van de volgende goederen, hierna "accijnsgoederen" genoemd: a) energieproducten en elektriciteit vallende onder Richtlijn 2003/96/EG; b) alcohol en alcoholhoudende dranken vallende onder de Richtlijnen 92/83/EEG en 92/84/EEG; c) tabaksfabrikaten vallende onder de Richtlijnen 95/59/EG, 92/79/EEG en 92/80/EEG PB C [ ] van [ ], blz. [ ]. PB C [ ] van [ ], blz. [ ]. PB C [ ] van [ ], blz. [ ] /08 adw/gra/rb 2

3 2. De lidstaten kunnen op accijnsgoederen andere belastingen met specifieke doeleinden heffen, mits daarbij de communautaire belastingvoorschriften inzake de accijns of de btw in acht worden genomen wat betreft de vaststelling van de maatstaf van heffing [ ] de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting; onder de genoemde communautaire belastingvoorschriften zijn niet begrepen de bepalingen betreffende vrijstellingen. 3. De lidstaten kunnen belastingen heffen op: a) andere producten dan accijnsgoederen; b) diensten, daaronder begrepen diensten die betrekking hebben op accijnsgoederen, mits die belastingen niet het karakter van een omzetbelasting hebben. De heffing van dergelijke belastingen mag in het handelsverkeer tussen de lidstaten evenwel geen aanleiding geven tot formaliteiten in verband met het overschrijden van een grens. Lid 1: in de Franse tekst is de formulering van lid 1, met unanieme instemming van de delegaties, gelijkgetrokken met die van artikel 1 van Richtlijn 92/12/EEG. Leden 2 en 3: op voorstel van de Duitse delegatie zijn de leden 2 en 3 van artikel 2, met unanieme instemming van de delegaties, naar artikel 1 overgebracht. Lid 2: de Belgische delegatie heeft gevraagd expliciet te bevestigen dat onder de in dit lid genoemde belastingvoorschriften niet tevens de bepalingen inzake vrijstelling van btw en accijns zijn begrepen. Artikel 2 Accijnsgoederen zijn aan de accijns onderworpen op het tijdstip van a) hun productie, daaronder begrepen hun winning, indien van toepassing, op het grondgebied van de Gemeenschap; b) hun invoer in het grondgebied van de Gemeenschap. [...] 12940/08 adw/gra/rb 3

4 De leden 2 en 3 zijn overgeheveld naar artikel 1. Het ingekorte artikel is goed bevonden. Artikel 3 1. De in de communautaire douanevoorschriften vastgestelde formaliteiten ter zake van de binnenkomst van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap zijn van overeenkomstige toepassing op het binnenbrengen van accijnsgoederen in de Gemeenschap vanuit een in artikel 5, lid 2, bedoeld gebied. 2. De in de communautaire douanevoorschriften vastgestelde formaliteiten ter zake van de uitgang van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap zijn van overeenkomstige toepassing op de uitgang van accijnsgoederen uit de Gemeenschap naar een in artikel 5, lid 2, bedoeld gebied. 3. In afwijking van de leden 1 en 2 wordt Finland gemachtigd om bij de overbrenging van accijnsgoederen tussen zijn grondgebied als gedefinieerd in artikel 4, lid 6, en de in artikel 5, lid 2, onder c), bedoelde gebieden dezelfde procedures toe te passen als bij overbrenging op zijn grondgebied. 4. De hoofdstukken III en IV zijn niet van toepassing op accijnsgoederen die onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst /08 adw/gra/rb 4

5 Lid 2 bis: Finland maakte een voorbehoud bij de leden 1 en 2, omdat het bij overbrenging tussen zijn grondgebied in de zin van artikel 4, lid 6, en de Ålandseilanden dezelfde douaneprocedure wil kunnen toepassen als bij overbrenging op zijn grondgebied. Het voorzitterschap en de Commissie menen dit verzoek te kunnen inwilligen. Voorgesteld wordt hiertoe een nieuw lid 2 bis in te voegen. De andere delegaties hebben de formulering van het artikel goedgekeurd. Artikel 4 In deze richtlijn en de uitvoeringsmaatregelen ervan wordt verstaan onder: 1. "erkend entrepothouder": de natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling in een belastingentrepot te produceren, te verwerken, voorhanden te hebben, te ontvangen en te verzenden; 2. "Gemeenschap" en "grondgebied van de Gemeenschap": het geheel van de grondgebieden van de lidstaten als omschreven in punt 6; 3. "douaneschorsingsregeling": iedere in Verordening (EEG) nr. 2913/92 vastgestelde bijzondere procedure inzake douanetoezicht ter zake van niet-communautaire goederen die het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, tijdelijke opslag, vrije zones of vrije entrepots, en iedere in artikel 84, lid 1, onder a), van die verordening bedoelde regeling; 4. "accijnsschorsingsregeling": belastingregeling die geldt voor het onder schorsing van accijns produceren, verwerken, voorhanden hebben en overbrengen van niet onder een douaneschorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen; 12940/08 adw/gra/rb 5

6 5. "invoer van accijnsgoederen": het in het grondgebied van de Gemeenschap binnenbrengen van accijnsgoederen die bij hun binnenkomst in de Gemeenschap niet onder een douaneschorsingsregeling worden geplaatst, alsmede het vrijgeven van onder een douaneschorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen; 6. "lidstaat" en "grondgebied van een lidstaat": het grondgebied van iedere lidstaat van de Gemeenschap waarop het Verdrag overeenkomstig artikel 299 van toepassing is, met uitzondering van de in punt 10 bedoelde derdelandsgebieden; 7. "geregistreerde geadresseerde": een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming, onder de door die autoriteiten vastgestelde voorwaarden, gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen in ontvangst te nemen die vanuit een andere lidstaat of vanuit een plaats van invoer onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht; 8. "geregistreerde afzender": een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van invoer, onder de door die autoriteiten vastgestelde voorwaarden, gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden wanneer zij overeenkomstig artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 in het vrije verkeer worden gebracht [ ]; 12940/08 adw/gra/rb 6

7 9. "belastingentrepot": iedere plaats waar de erkende entrepothouder bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling produceert, verwerkt, voorhanden heeft, ontvangt of verzendt, zulks onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar dit belastingentrepot gelegen is; 10. "derdelandsgebieden": de gebieden die in artikel 5, leden 2 en 3, zijn genoemd; 11. "derde land": elke staat of elk grondgebied waarop het Verdrag niet van toepassing is. Punt 7: op voorstel van de Finse delegatie is de tekst nader gepreciseerd. Punt 8: op verzoek van een groot aantal delegaties is de bijzin "met dien verstande dat de accijnsgoederen niet mogen worden opgeslagen" geschrapt, omdat hij, in geval van voorlopige opslag na ontvangst van de goederen, verwarring schept, en omdat hij niet in lid 7 staat. Alleen Italië maakte hierbij een voorbehoud. In de Engelse versie moet het woord «after» in de uitdrukking «after their release for free circulation» vervangen worden door "upon". Voor het overige is het artikel goed bevonden. Artikel 5 1. Deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen zijn van toepassing op het grondgebied van de Gemeenschap. 2. Deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen zijn niet van toepassing op de volgende gebieden die deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: a) de Canarische Eilanden; b) de Franse overzeese departementen; c) de Ålandseilanden; d) de Kanaaleilanden /08 adw/gra/rb 7

8 3. Deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen zijn niet van toepassing op de volgende gebieden die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: a) het eiland Helgoland; b) het gebied Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno; f) Campione d'italia; g) de Italiaanse wateren van het meer van Lugano; h) Gibraltar. 4. Spanje kan er door een verklaring kennis van geven dat deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen vanaf de eerste dag van de tweede maand volgende op de neerlegging van die verklaring van toepassing zijn op de Canarische eilanden - onder voorbehoud van maatregelen inzake aanpassing aan de ultraperifere ligging van deze gebieden - ter zake van alle of sommige van de in artikel 1 genoemde accijnsgoederen. 5. Frankrijk kan er door een verklaring kennis van geven dat deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen vanaf de eerste dag van de tweede maand volgende op de neerlegging van die verklaring van toepassing zijn op de Franse overzeese departementen - onder voorbehoud van maatregelen inzake aanpassing aan de ultraperifere ligging van deze gebieden - ter zake van alle of sommige van de in artikel 1 genoemde accijnsgoederen. 6. De bepalingen van deze richtlijn vormen geen beletsel om in Griekenland het aan de berg Athos verleende bijzondere statuut, zoals gewaarborgd bij artikel 105 van de Griekse grondwet, te handhaven /08 adw/gra/rb 8

9 Het artikel is goed bevonden, met uitzondering van lid 3, punt h, waarbij Spanje en het Verenigd Koninkrijk een voorbehoud maken. Het voorzitterschap verzoekt deze delegaties het onderstaande tekstvoorstel te overwegen: "Deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen zijn niet van toepassing op de in artikel 299, lid 4, van het Verdrag genoemde grondgebieden en op de volgende gebieden die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap", waarbij punt h wordt geschrapt. Artikel 6 1. Het Vorstendom Monaco, het eiland Man, San Marino en de zones die te Akrotiri en Dhekelia onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, worden, gezien de overeenkomsten en verdragen die zij met respectievelijk Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Cyprus hebben gesloten, voor de toepassing van deze richtlijn niet als derde landen beschouwd. 2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat de overbrenging van accijnsgoederen met als herkomst of bestemming: a) het Vorstendom Monaco als overbrenging met als herkomst of bestemming Frankrijk wordt behandeld; b) het eiland Man als overbrenging met als herkomst of bestemming het Verenigd Koninkrijk wordt behandeld; c) San Marino als overbrenging met als herkomst of bestemming Italië wordt behandeld; d) de zones die te Akrotiri en Dhekelia onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, als overbrenging met als herkomst of bestemming Cyprus wordt behandeld /08 adw/gra/rb 9

10 3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat de overbrenging van accijnsgoederen met als herkomst of bestemming Jungholz en Mittelberg (Kleines Walsertal) als overbrenging met als herkomst of bestemming Duitsland wordt behandeld. Dit artikel is goed bevonden. HOOFDSTUK II Ontstaan van de accijns AFDELING 1 TIJDSTIP EN PLAATS VAN VERSCHULDIGDHEID Artikel 7 1. De accijns wordt verschuldigd op het tijdstip en in de lidstaat van de uitslag tot verbruik. 2. Onder uitslag tot verbruik wordt verstaan: a) het aan een accijnsschorsingsregeling onttrekken, daaronder begrepen het onregelmatig onttrekken, van accijnsgoederen; b) het voorhanden hebben van een accijnsgoed buiten een accijnsschorsingsregeling wanneer over dat goed geen accijns is geheven overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving; c) de productie, met inbegrip van onregelmatige productie, van accijnsgoederen buiten een accijnsschorsingsregeling; d) de invoer, met inbegrip van onregelmatige invoer, van accijnsgoederen die niet onmiddellijk bij invoer onder een accijnsschorsingsregeling worden geplaatst /08 adw/gra/rb 10

11 3. Onder tijdstip van de uitslag tot verbruik wordt verstaan: - in de in artikel 16, lid 1, onder a), punt ii), bedoelde situaties, het tijdstip van ontvangst van de accijnsgoederen door de geregistreerde geadresseerde; - in de in artikel 16, lid 1, onder a), punt iv), bedoelde situaties, het tijdstip van ontvangst van de accijnsgoederen door de geadresseerde; - in de in artikel 16, lid 2, bedoelde situaties, het tijdstip van ontvangst van de accijnsgoederen op de plaats van rechtstreekse aflevering. 4. De algehele vernietiging of het onherstelbare verlies van onder een accijnsschorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen door een oorzaak die met de aard van de goederen verband houdt, dan wel door niet te voorziene omstandigheden of overmacht, of ingevolge instructies van de bevoegde autoriteiten, wordt niet aangemerkt als uitslag tot verbruik. Voor de toepassing van deze richtlijn worden goederen geacht totaal vernietigd of onherstelbaar verloren te zijn wanneer zij als accijnsgoed [...] onbruikbaar zijn geworden. De algehele vernietiging of het onherstelbare verlies van de accijnsgoederen in kwestie wordt aangetoond ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de algehele vernietiging of het onherstelbare verlies zich heeft voorgedaan. 5. Indien in geval van overbrenging onder een accijnsschorsingregeling niet is vast te stellen waar de algehele vernietiging of het onherstelbare verlies zich heeft voorgedaan, zijn de leden 2 en 4 van artikel 9 van overeenkomstige toepassing om te bepalen waar de vernietiging of het verlies zich heeft voorgedaan. 6. De regels en voorwaarden voor het vaststellen van de in lid 4 bedoelde verliezen worden door iedere lidstaat zelf bepaald /08 adw/gra/rb 11

12 Lid 2: het woord "voldaan" is vervangen door "geheven". Lid 4: de woorden "voor eenieder" zijn geschrapt, omdat ze overbodig en voor sommige delegaties verwarrend zijn. Lid 5: wijziging naar aanleiding van een opmerking van de Griekse delegatie. Het aldus gewijzigde artikel is goed bevonden. Artikel 7 bis 1. De tot voldoening van de verschuldigd geworden accijns gehouden persoon is: a) met betrekking tot het aan een accijnsschorsingsregeling onttrekken als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a): i) de erkend entrepothouder, de geregistreerde geadresseerde of iedere andere persoon die de accijnsgoederen aan de accijnsschorsingsregeling onttrekt of voor wiens rekening de accijnsgoederen aan de accijnsschorsingsregeling worden onttrokken of, in geval van onregelmatige onttrekking aan het belastingentrepot, enig andere persoon die bij die onttrekking betrokken is geweest; ii) in geval van een onregelmatigheid tijdens een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling in de zin van artikel 9, leden 1 tot en met 3: de erkend entrepothouder, de geregistreerde afzender of enig andere persoon die de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde zekerheid heeft gesteld en alle personen die bij de onregelmatige onttrekking betrokken zijn geweest terwijl zij wisten of redelijkerwijze hadden moeten weten dat het onttrekken op onregelmatige wijze geschiedde; b) met betrekking tot het voorhanden hebben van accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder b): de persoon die de accijnsgoederen voorhanden heeft of enig ander persoon die bij het voorhanden hebben ervan betrokken is; c) met betrekking tot de productie van accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder c): de persoon die de accijnsgoederen produceert of, in geval van onregelmatige productie, enig andere persoon die bij de productie ervan betrokken is geweest; 12940/08 adw/gra/rb 12

13 d) met betrekking tot de invoer als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder d): de persoon die de accijnsgoederen bij invoer aangeeft of voor wiens rekening zij bij invoer worden aangegeven of, in geval van onregelmatige invoer, enig andere persoon die bij de invoer betrokken is geweest. 2. Indien er voor een zelfde accijnsschuld verscheidene schuldenaren zijn, zijn zij hoofdelijk tot betaling van deze schuld gehouden. Lid 1: niet van toepassing voor de NL tekst. In punt a), onder i), en de punten c) en d) is gepreciseerd wie de tot voldoening van de accijns gehouden persoon is. In punt a), onder i) en ii), en de punten b), c) en d) moet in de Engelse versie van de tekst het woord "or" in de opsommingen vervangen worden door "and", om duidelijk te maken dat de schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Het woord "ou" in het Frans is voor die interpretatie vatbaar en moet dus worden gehandhaafd. Het aldus gewijzigde artikel is door de delegaties geaccepteerd. Artikel 8 De voorwaarden voor de verschuldigdheid van de accijns en het toe te passen tarief zijn die welke van kracht zijn op het tijdstip van het verschuldigd worden in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik plaatsvindt. De accijns wordt geheven en geïnd alsmede in voorkomend geval teruggegeven of kwijtgescholden overeenkomstig de door iedere lidstaat vastgestelde procedure. De lidstaten passen voor binnenlandse goederen en goederen van andere lidstaten dezelfde procedures toe. Dit artikel is goed bevonden /08 adw/gra/rb 13

14 Artikel 9 1. Indien tijdens een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden die resulteerde in uitslag tot verbruik van deze goederen als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), vindt de uitslag tot verbruik plaats in de lidstaat waar de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden. 2. Indien tijdens een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling een onregelmatigheid is geconstateerd die resulteerde in uitslag tot verbruik van deze goederen als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), en er niet kan worden vastgesteld waar de onregelmatigheid plaatsvond, wordt deze geacht te hebben plaatsgevonden in de lidstaat waar en op het tijdstip waarop de onregelmatigheid werd geconstateerd. 3. Indien onder een accijnsschorsingsregeling overgebrachte accijnsgoederen binnen vier maanden nadat de overbrenging overeenkomstig artikel 19, lid 1, is aangevangen, niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen: a) en er tijdens de overbrenging geen onregelmatigheid is begaan of geconstateerd die resulteerde in uitslag tot verbruik van de accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), wordt de onregelmatigheid geacht te hebben plaatsgevonden in de lidstaat van verzending en op het tijdstip van aanvang van de overbrenging; b) en er tevoren een onregelmatigheid is begaan of geconstateerd die resulteerde in de uitslag tot verbruik van een deel van de accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a), wordt de onregelmatigheid geacht betrekking te hebben gehad op alle onder dezelfde overbrenging vallende accijnsgoederen, onder de in de leden 1 en 2 bedoelde omstandigheden. Indien de persoon die de in artikel 17 bedoelde zekerheid heeft gesteld, niet op de hoogte was of mogelijk niet op de hoogte was van het feit dat de goederen niet ter bestemming zijn aangekomen, wordt hem een termijn van een maand, te rekenen vanaf de kennisgeving van die informatie door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending, toegekend om te kunnen bewijzen dat de overbrenging overeenkomstig artikel 19, lid 2, is geëindigd, dan wel waar de onregelmatigheid is begaan /08 adw/gra/rb 14

15 4. Indien evenwel in de in de leden 2 en 3 bedoelde situaties binnen een termijn van drie jaar vanaf de datum waarop de overbrenging overeenkomstig artikel 19, lid 1, is aangevangen, [...] wordt vastgesteld in welke lidstaat de onregelmatigheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is lid 1 van toepassing De bevoegde autoriteiten van de lidstaat [...] waar de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, verwittigen in die situaties de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de accijns is geheven, die overgaat tot teruggaaf of kwijtschelding van de accijns zodra is aangetoond dat de accijns door de andere lidstaat is geheven. 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een onregelmatigheid verstaan een andere dan de in artikel 7, lid 4, bedoelde situatie waarin een overbrenging of een onderdeel van een overbrenging niet overeenkomstig artikel 19, lid 2, is geëindigd. Leden 1 en 2: de tekst is goed bevonden. Lid 3: de tekst is opnieuw geformuleerd overeenkomstig de wens van de delegaties en de Commissie. Er is een tweede punt toegevoegd om duidelijk te maken welke regels van toepassing zijn wanneer er tevoren met betrekking tot een deel van de lading een onregelmatigheid is begaan of geconstateerd, en de rest van de lading niet op de eindbestemming is aangekomen. De laatste alinea van dit lid is verbeterd. Lid 4: korter en eenvoudiger geformuleerd. AFDELING 2 Terugbetaling en kwijtschelding Artikel 10 De accijns op tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen kan in de in artikel 31, lid 6, artikel 34, lid 5, en artikel 36, leden 2 en 3, bedoelde gevallen, de gevallen als bepaald in de in artikel 1 genoemde richtlijnen, alsmede op verzoek van een betrokken persoon worden teruggegeven of kwijtgescholden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar die goederen tot verbruik zijn uitgeslagen, in de situaties en onder de voorwaarden die elke lidstaat bepaalt om elke vorm van fraude en misbruik te voorkomen /08 adw/gra/rb 15

16 Deze teruggaaf of kwijtschelding geeft geen aanleiding tot andere vrijstellingen dan die waarin wordt voorzien bij artikel 11 en bij de in artikel 1 genoemde richtlijnen. aanpassing van de interne verwijzingen als gevolg van de hernummering van de artikelen. Het aldus gewijzigde artikel is goed bevonden. AFDELING 3 Vrijstellingen Artikel Accijnsgoederen [...] zijn vrijgesteld van de betaling van accijns wanneer zij bestemd zijn voor: a) levering in het kader van diplomatieke of consulaire betrekkingen; b) internationale instellingen die als dusdanig door de overheid van de gastlidstaat zijn erkend, alsmede voor de leden van deze instellingen, zulks binnen de beperkingen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de internationale verdragen tot oprichting van deze instellingen of bij de vestigingsovereenkomsten; c) de strijdkrachten van alle staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, met uitzondering van de lidstaat waarin de accijns verschuldigd is, ten behoeve van deze strijdkrachten of het hen begeleidende burgerpersoneel of voor de bevoorrading van hun messes of kantines; d) de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk die op Cyprus zijn gestationeerd overeenkomstig het Verdrag betreffende de oprichting van de Republiek Cyprus van 16 augustus 1960, ten behoeve van deze strijdkrachten of het hen begeleidende burgerpersoneel of voor de bevoorrading van hun messes of kantines; e) verbruik in het kader van een met derde landen of internationale instellingen gesloten overeenkomst voor zover een dergelijke overeenkomst wordt aanvaard of toegestaan op het gebied van vrijstelling van btw /08 adw/gra/rb 16

17 2. De vrijstellingen zijn afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen die door de gastlidstaat worden vastgesteld. De lidstaten kunnen vrijstelling verlenen door middel van teruggaaf van de accijns. De aanhef van lid 1 is, op voorstel van de Oostenrijke delegatie, ingekort en vereenvoudigd; de inhoud blijft ongewijzigd. Het aldus gewijzigde artikel is goed bevonden. De titel van de afdeling is gewijzigd. Artikel Onverminderd artikel 20, lid 1, gaan accijnsgoederen die onder een accijnsschorsingsregeling naar een in artikel 11, lid 1, bedoelde geadresseerde worden overgebracht, vergezeld van een certificaat van vrijstelling. 2. De Commissie stelt volgens de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure de vorm en de inhoud van het certificaat van vrijstelling vast. 3. De verplichtingen uit hoofde van lid 1 en van hoofdstuk IV gelden niet voor overbrengingen van accijnsgoederen die onder een rechtstreeks op het Noord- Atlantisch Verdrag gebaseerde procedure vallen De leden 1 en 2 zijn goed bevonden. Lid 3: op verzoek van de delegaties is de verplichting om een certificaat van vrijstelling over te leggen geschrapt. België en Griekenland handhaven een voorbehoud. Redactionele verduidelijking /08 adw/gra/rb 17

18 Artikel De lidstaten kunnen vrijstelling van de betaling van accijns verlenen voor de accijnsgoederen die door taxfreeshops zijn geleverd en worden meegevoerd in de persoonlijke bagage van reizigers die zich door de lucht of over zee naar een derdelandsgebied of een derde land begeven. 2. Goederen die aan boord van een luchtvaartuig of schip worden geleverd tijdens een vlucht of overtocht naar een derdelandsgebied of een derde land, worden gelijkgesteld met goederen die door taxfreeshops worden geleverd. 3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat de in de leden 1 en 2 genoemde vrijstellingen zodanig worden toegepast dat elke vorm van fraude, ontwijking of misbruik wordt voorkomen. 4. De lidstaten die op 1 juli 2008 beschikken over taxfreeshops welke op andere plaatsen dan een luchthaven of haventerrein gelegen zijn, kunnen tot 1 januari 2015 vrijstelling van de betaling van accijns blijven verlenen voor de accijnsgoederen welke door deze taxfreeshops zijn geleverd en worden meegevoerd in de persoonlijke bagage van reizigers die zich naar een derdelandsgebied of een derde land begeven. 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: a) "taxfreeshop": elke in een luchthaven of haven gelegen inrichting die aan de door de bevoegde overheidsinstanties gestelde voorwaarden voldoet, met name bij toepassing van lid 3; b) "reiziger die zich naar een derdelandsgebied of derde land begeeft": iedere passagier die in het bezit is van een bewijs van vervoer door de lucht of over zee, waarop als definitieve bestemming een in een derdelandsgebied of derde land gelegen luchthaven of haven is vermeld. Griekenland en Roemenië maken een politiek voorbehoud. Slovenië maakt een studievoorbehoud bij lid /08 adw/gra/rb 18

19 HOOFDSTUK III Productie, verwerking en voorhanden hebben Artikel Elke lidstaat stelt, met inachtneming van deze richtlijn, zijn voorschriften inzake de productie, de verwerking en het voorhanden hebben van accijnsgoederen vast. 2. Wanneer de accijns niet voldaan is, vinden de productie, de verwerking en het voorhanden hebben van accijnsgoederen plaats in een belastingentrepot. Dit artikel is goed bevonden. Artikel Voor de opening en het beheer van een belastingentrepot door een erkend entrepothouder is een vergunning vereist van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het belastingentrepot gelegen is. De vergunning wordt verleend onder de voorwaarden die de autoriteiten van rechtswege mogen stellen om elke vorm van fraude en misbruik te voorkomen. 2. De erkend entrepothouder moet: a) een zekerheid stellen, indien nodig, om het risico te dekken dat verbonden is aan de productie, de verwerking en het voorhanden hebben van accijnsgoederen; b) de voorschriften in acht nemen die zijn vastgesteld door de lidstaat op wiens grondgebied het belastingentrepot gelegen is; c) voor ieder belastingentrepot een administratie van de voorraden en overbrengingen van accijnsgoederen bijhouden; d) alle accijnsgoederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, bij aankomst in zijn belastingentrepot plaatsen, tenzij artikel 16, lid 2, van toepassing is; 12940/08 adw/gra/rb 19

20 e) controle en inventarisatie toelaten. De voorwaarden betreffende de in punt a) genoemde zekerheid worden vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het belastingentrepot is erkend. Dit artikel is goed bevonden. HOOFDSTUK IV Overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns AFDELING 1 Algemene bepalingen Artikel Accijnsgoederen kunnen, ook indien zij via een derdeland of een derdelandsgebied worden overgebracht, [...] binnen het grondgebied van de Gemeenschap onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht: a) van een belastingentrepot naar: i) een ander belastingentrepot; ii) [...] een geregistreerde geadresseerde; iii) een plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Gemeenschap verlaten, als bedoeld in artikel 24, lid 1; iv) [...] een in artikel 11, lid 1, bedoelde geadresseerde, wanneer de goederen vanuit een andere lidstaat worden verzonden; b) van de plaats van invoer naar een van de bestemmingen bedoeld in punt a), wanneer zij worden verzonden door een geregistreerde afzender. Onder "plaats van invoer" wordt verstaan de plaats waar de goederen zich bevinden wanneer zij overeenkomstig artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 in het vrije verkeer worden gebracht /08 adw/gra/rb 20

21 2. In afwijking van lid 1, punt a), onder i) en ii), en punt b), en met uitzondering van de in artikel 18, lid 3, bedoelde situatie, kan de lidstaat van bestemming onder de door hem gestelde voorwaarden toestaan dat accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht naar een plaats van rechtstreekse aflevering op zijn grondgebied, wanneer die plaats is aangewezen door de erkend entrepothouder in de lidstaat van bestemming of door de geregistreerde geadresseerde. Deze erkend entrepothouder of deze geregistreerde geadresseerde blijft verantwoordelijk voor de indiening van het in artikel 23, lid 1, bedoelde bericht van ontvangst. 3. De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op de overbrenging van niet tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen waarvoor een nultarief geldt. De leden 1 en 2 zijn aangepast naar wens van de delegaties. Het aldus gewijzigde artikel is goed bevonden, met uitzondering van een voorbehoud van Duitsland bij lid 2. Artikel De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending eisen onder de door hen gestelde voorwaarden dat de risico's die verbonden zijn aan het overbrengen onder schorsing van accijns worden gedekt door een zekerheid, die door de erkend entrepothouder van verzending of de geregistreerde afzender wordt gesteld. 2. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending onder de door hen gestelde voorwaarden toestaan dat de in lid 1 bedoelde zekerheid wordt gesteld door de vervoerder, de eigenaar van de accijnsgoederen, de geadresseerde, of gezamenlijk door twee of meer van deze personen en de in lid 1 bedoelde personen. 3. De zekerheid is geldig in de hele Gemeenschap. De nadere regels betreffende de zekerheid worden door de lidstaten vastgesteld /08 adw/gra/rb 21

22 4. De lidstaat van verzending kan afzien van de verplichting tot zekerheidstelling voor de volgende overbrengingen van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling: a) overbrengingen die uitsluitend over hun grondgebied verlopen; b) overbrengingen van energieproducten binnen de Gemeenschap over zee of via vaste pijpleidingen, indien de andere betrokken lidstaten daarmee instemmen. Dit artikel is goed bevonden. Artikel Een geregistreerde geadresseerde mag accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling niet voorhanden hebben, noch verzenden. 2. Een geregistreerde geadresseerde moet: a) voorafgaand aan de verzending van de accijnsgoederen zekerheid stellen voor de betaling van de accijns onder de voorwaarden die de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming hebben gesteld; [...] b) de accijnsgoederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, bij aankomst in zijn administratie noteren; c) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming toelaten controle te verrichten zodat zij zich kunnen vergewissen van de daadwerkelijke ontvangst van de goederen. 3. Voor een geregistreerde geadresseerde die slechts incidenteel accijnsgoederen ontvangt, wordt de in artikel 4, punt 7, bedoelde machtiging beperkt tot een welomschreven hoeveelheid accijnsgoederen, één afzender en een welomschreven tijdvak. De lidstaten kunnen de machtiging beperken tot één overbrenging /08 adw/gra/rb 22

23 Leden 1 en 3: de tekst is goed bevonden. Lid 2: op verzoek van een groot aantal delegaties wordt voorgesteld dit lid handzamer te formuleren door de punten b en c in één punt samen te voegen. Bij nader inzien voegde punt b in de vorige versie inderdaad weinig toe aan punt c. Hongarije en Italië handhaven een voorbehoud bij dit lid. Artikel De overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling vangt aan, in de in artikel 16, lid 1, onder a), bedoelde gevallen, wanneer de accijnsgoederen het belastingentrepot van verzending verlaten, en, in de in artikel 16, lid 1, onder b), bedoelde gevallen wanneer de accijnsgoederen de plaats van invoer verlaten. 2. De overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling eindigt, in de in artikel 16, lid 1, onder a), punten i), ii) en iv), bedoelde gevallen, op het tijdstip waarop de geadresseerde de accijnsgoederen in ontvangst heeft genomen, en, in de in artikel 16, lid 1, onder a), punt iii), bedoelde gevallen, op het tijdstip waarop de goederen het grondgebied van de Gemeenschap hebben verlaten. Alleen Luxemburg en Finland steunden de versie van document 12350/08 FISC 102. Op verzoek van de grote meerderheid van de lidstaten heeft het voorzitterschap het artikel geherformuleerd op basis van de vorige versie. Omdat de "plaats van invoer" duidelijk gedefinieerd wordt in artikel 16, lid 1, onder b), kan lid 1 eenvoudiger geformuleerd worden /08 adw/gra/rb 23

24 AFDELING 2 Procedure voor overbrengingen van accijnsgoederen onder schorsing van accijns Artikel Accijnsgoederen worden uitsluitend als overgebracht onder een accijnsschorsingregeling aangemerkt indien de overbrenging geschiedt onder dekking van een elektronisch administratief document dat is opgesteld overeenkomstig de leden 2 en Voor de toepassing van lid 1 dient [...] de [...] afzender een voorlopig elektronisch administratief document in bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending met behulp van het geautomatiseerd systeem dat is opgezet bij Beschikking nr. 1152/2003/EG, hierna "het geautomatiseerd systeem" genoemd. 3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van verzending verrichten een elektronische controle van de gegevens in het voorlopig elektronisch administratief document. Indien de gegevens niet in orde zijn bevonden, wordt [...] de [...] afzender daarvan onverwijld in kennis gesteld. Indien de gegevens in orde zijn bevonden, kennen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending aan het document een unieke administratieve referentiecode toe en delen deze mee aan de afzender. 4. In de in artikel 16, lid 1, onder a), punten i), ii) en iv), en onder b), en lid 2, bedoelde gevallen zenden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van verzending het elektronisch administratief document onverwijld toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming, die het doorzenden naar de geadresseerde indien deze een erkend entrepothouder of een geregistreerde geadresseerde is. Indien de accijnsgoederen bestemd zijn voor een erkend entrepothouder in de lidstaat van verzending, zenden de bevoegde autoriteiten van die lidstaat het elektronisch administratief document rechtstreeks aan hem toe. 5. In het in artikel 16, lid 1, onder a), punt iii), bedoelde geval zenden de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending het elektronisch administratief document toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de aangifte ten uitvoer is ingediend overeenkomstig artikel 161, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2913/92, hierna de "lidstaat van uitvoer" genoemd, indien dit een andere lidstaat dan de lidstaat van verzending is /08 adw/gra/rb 24

25 6. De [...] [...] afzender verstrekt de persoon die de goederen vergezelt een gedrukt exemplaar van het elektronisch administratief document of een ander handelsdocument waarop de unieke administratieve referentiecode duidelijk herkenbaar is vermeld. Het document moet op ieder moment van de overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling aan de bevoegde autoriteiten kunnen worden getoond. De Commissie gaat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn na of de in dit lid neergelegde verplichting haar nut heeft bewezen. 7. De [...] [...] afzender mag het elektronisch administratief document annuleren zolang de overbrenging nog niet is aangevangen overeenkomstig artikel 19, lid De [...] [...] afzender kan de accijnsgoederen tijdens de overbrenging onder schorsing van accijns een nieuwe bestemming geven, die een van de in artikel 16, lid 1, onder a), punten i), ii) of iii), of, indien van toepassing, in artikel 16, lid 2, bedoelde bestemmingen moet zijn. Op voorstel van een delegatie, en met de unanieme instemming van de andere delegaties, wordt in afdeling 2 van hoofdstuk IV overal "afzender" en "geadresseerde" gebruikt, in plaats van "erkend entrepothouder", geregistreerde afzender" en "geregistreerde geadresseerde". Leden 1, 2, 4, 5 en 8: de tekst is goed bevonden. Lid 3: op voorstel van een delegatie wordt de tekst ingekort. Het staat de lidstaten vrij de nadere regels voor het meedelen van de administratieve referentiecode vast te stellen (alleen mededeling van de code of toezending van het volledige administratieve document, bijvoorbeeld). De aldus gewijzigde tekst is goed bevonden. Lid 6: redactionele verduidelijking. Hongarije en Nederland maken een voorbehoud. Lid 7: redactionele wijziging in het licht van de herformulering van artikel /08 adw/gra/rb 25

26 Artikel Indien de geadresseerde van energieproducten die onder een accijnsschorsingsregeling over zee of via binnenwaterwegen worden overgebracht, nog niet definitief vaststaat wanneer [...] de [ ] afzender het in artikel 20, lid 2, bedoelde voorlopig elektronisch administratief document indient, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending toestaan dat [...] de [...] afzender de gegevens van de geadresseerde niet invult. 2. Zodra deze gegevens bekend zijn maar uiterlijk [...] bij het eindigen van de overbrenging zendt [...] de [...] afzender ze toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending. Dit artikel is goed bevonden. Artikel 22 De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending kunnen onder de door die lidstaat vastgestelde voorwaarden toestaan dat [...] de [...] afzender een overbrenging van energieproducten onder schorsing van accijns opsplitst in twee of meer deeltransporten, mits: 1. de totale hoeveelheid accijnsgoederen ongewijzigd blijft; 2. de opsplitsing wordt verricht op het grondgebied van een lidstaat die deze procedure toestaat; 3. de bevoegde autoriteiten van laatstgenoemde lidstaat in kennis worden gesteld van de plaats waar de opsplitsing geschiedt. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van het feit dat en de voorwaarden waaronder zij het opsplitsen van zendingen op hun grondgebied toestaan. De Commissie doet deze informatie aan de overige lidstaten toekomen. Dit artikel is goed bevonden /08 adw/gra/rb 26

27 Artikel Bij ontvangst van accijnsgoederen op een van de bestemmingen, bedoeld in artikel 16, lid 1, onder a), punten i), ii) en iv), of in artikel 16, lid 2, zendt [...] de [...] geadresseerde de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming onverwijld, en, behalve in ten genoegen van de bevoegde autoriteiten naar behoren gerechtvaardigde gevallen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat de accijnsgoederen op hun definitieve bestemming zijn aangekomen, een bericht betreffende de ontvangst van de goederen, hierna "bericht van ontvangst" genoemd, met behulp van het geautomatiseerd systeem. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming kunnen in bepaalde gevallen [...] de [...] geadresseerde ten behoeve van controles om aanvullende inlichtingen vragen. 2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming bepalen de procedure voor het indienen van het bericht van ontvangst van accijnsgoederen door de in artikel 11, lid 1, bedoelde geadresseerden [ ]. 3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van bestemming verrichten een elektronische controle van de gegevens in het bericht van ontvangst. Indien de gegevens niet in orde zijn bevonden, wordt [...] de [...] geadresseerde daarvan onverwijld in kennis gesteld. Indien de gegevens in orde zijn bevonden, bevestigen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming [...] de [...] geadresseerde dat het bericht van ontvangst geregistreerd is en zenden het door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending. 4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending zenden het bericht van ontvangst door naar [...] de [...] afzender. Indien de plaats van verzending en de plaats van bestemming zich in dezelfde lidstaat bevinden, zenden de bevoegde autoriteiten van die lidstaat het bericht van ontvangst rechtstreeks toe aan [...] de [...] afzender /08 adw/gra/rb 27

28 Lid 1: in antwoord op een verzoek van de Nederlandse delegatie wordt voorgesteld de tekst te vervolledigen. Wat de tweede alinea betreft, wil de meerderheid van de delegaties de voorgestelde tekst behouden. Lid 2: de formulering van dit lid is op verzoek van een delegatie herzien. De aldus gewijzigde tekst is goed bevonden. Leden 3 en 4: de gewijzigde tekst van deze leden is goed bevonden. Overigens wil de Deense delegatie in dit artikel expliciet bepaald zien dat een geadresseerde die een elektronisch administratief document ontvangt voor goederen die niet zijn besteld, dit document onmiddellijk weigert. Enerzijds kan een geadresseerde altijd weigeren accijnsgoederen in ontvangst te nemen. Anderzijds heeft deze weigering geen enkele invloed op de status van de goederen, die onder dekking van het door de afzender afgegeven elektronisch administratief document blijven. Wordt het document geweigerd en het bericht van ontvangst niet ingediend, dan worden de afzender en tegelijkertijd de betrokken diensten hiervan door het EMCS op de hoogte gebracht; de afzender moet nagaan wat er is gebeurd, en geeft een "wijziging van de bestemming" af waarin de juiste geadresseerde staat, of op basis waarvan de goederen aan hem kunnen worden teruggezonden. Artikel In het in artikel 16, lid 1, onder a), punt iii), bedoelde geval wordt een bericht opgesteld, hierna het "bericht van uitvoer" genoemd, door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van uitvoer op basis van de verklaring van het douanekantoor van uitgang als bedoeld in artikel 793, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie of van het kantoor waar de in artikel 3, lid 2, van deze richtlijn bedoelde formaliteiten zijn vervuld, ter bevestiging dat de accijnsgoederen het grondgebied van de Gemeenschap hebben verlaten. 2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending verrichten een elektronische controle van de gegevens die afkomstig zijn uit de in lid 1 bedoelde verklaring. Na controle van de gegevens en indien de lidstaat van verzending een andere lidstaat dan de lidstaat van uitvoer is, zenden de bevoegde autoriteiten van laatstgenoemde lidstaat het bericht van uitvoer toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending /08 adw/gra/rb 28

29 3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending zenden het bericht van uitvoer door naar [...] de [...] afzender. In de vergadering van de Groep van 16 juli verzocht een delegatie om een termijn waarbinnen het bericht van uitvoer door de lidstaat van uitvoer verzonden moet zijn. Het voorzitterschap meent dat de douaneautoriteiten moeilijk zo'n termijn kan worden opgelegd. Het voorzitterschap heeft voorts getracht lid 2 te verduidelijken. Artikel Het bericht van ontvangst of het bericht van uitvoer vormt het bewijs dat de overbrenging is geëindigd in overeenstemming met artikel 19, lid [...] In afwijking van lid 1 kan, bij gebreke van een bericht van ontvangst of een bericht van uitvoer of wegens het [...] niet beschikbaar zijn van het geautomatiseerd systeem, het eindigen van de overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling, ook worden aangetoond middels een visum, opgesteld op basis van afdoend bewijs, van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming dat de verzonden accijnsgoederen de opgegeven bestemming hebben bereikt of, in het in artikel 16, lid 1, onder a), punt iii), bedoelde geval, middels een visum van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het douanekantoor van uitgang is gelegen, dat de accijnsgoederen het grondgebied van de Gemeenschap hebben verlaten. Voor de toepassing van de eerste alinea geldt een document dat door [...] de [...] geadresseerde wordt ingediend en dezelfde gegevens als het bericht van ontvangst bevat, als afdoend bewijs. 3. Indien de alternatieve bewijsmiddelen door de bevoegde autoriteiten zijn aanvaard, moeten zij in het geautomatiseerd systeem worden geregistreerd /08 adw/gra/rb 29

30 Lid 1: de terugkeer naar de vorige versie van artikel 19 rechtvaardigt tevens een terugkeer naar de oorspronkelijke tekst van het Commissievoorstel voor dit lid. Lid 2: redactionele vereenvoudiging. Lid 3: op verzoek van een delegatie is toegevoegd dat indien alternatieve bewijsmiddelen door de bevoegde autoriteiten zijn aanvaard, deze in het EMCS moeten worden geregistreerd. Artikel Wanneer het geautomatiseerd systeem [...] niet beschikbaar is, kan [...] de [...] afzender een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling aanvangen onder de volgende voorwaarden: a) de goederen gaan vergezeld van een papieren document met dezelfde gegevens als het in artikel 20, lid 2, bedoelde voorlopig elektronisch administratief document; b) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending worden in kennis gesteld van de gebruikmaking van de uitwijkprocedure alsmede van de reden waarom het geautomatiseerd systeem niet beschikbaar was. 2. [...] Wanneer de overbrenging is geëindigd, zendt [...] de [...] geadresseerde een kopie van het papieren document toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming. 3. Onverminderd lid 2 gelden, indien het geautomatiseerd systeem weer beschikbaar komt, de volgende voorschriften: - [...] de [...] afzender dient een voorlopig elektronisch administratief document in overeenkomstig artikel 20, lid 2; - [...] de [...] geadresseerde dient het in artikel 23, lid 1, bedoelde bericht van ontvangst in bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van uitvoer stellen het in artikel 24, lid 1, bedoelde bericht van uitvoer op, telkens met behulp van het geautomatiseerd systeem /08 adw/gra/rb 30

31 Bij discrepantie tussen de gegevens van het elektronisch administratief document en de gegevens van het in lid 1, onder a), bedoelde papieren document, wordt het elektronisch administratief document niet in orde bevonden. Artikel 23, leden 3 en 4, en artikel 24, leden 2 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing. 4. Het in lid 1, onder a), bedoelde papieren document moet door [...] de [...] afzender en door [...] de [...] geadresseerde ter staving van hun [...]administratie worden bewaard totdat het bericht van ontvangst in orde is bevonden, of totdat het bericht van uitvoer in het geautomatiseerd systeem is geregistreerd. 5. Indien het geautomatiseerd systeem tijdelijk niet beschikbaar is, kan [...] de [...] afzender de in artikel 20, lid 8, of in artikel 22 bedoelde informatie met behulp van andere communicatiemiddelen verstrekken. Hij stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending van de wijziging van de bestemming of van de opsplitsing in deeltransporten in kennis op het tijdstip waarop deze aanvangt. De leden 2 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing. Voor situaties waarin het geautomatiseerde systeem tijdelijk niet beschikbaar is (wat wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 27) stelt het voorzitterschap de volgende regeling voor: - het papieren document is gedurende heel de overbrenging van de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling rechtsgeldig; - de gegevens worden in het geautomatiseerd systeem geregistreerd wanneer het vóór het eindigen van de overbrenging opnieuw beschikbaar komt, om te voorkomen dat met twee systemen tegelijk op de accijnsgoederen wordt toegezien. Deze regeling zou zowel de rechtszekerheid als de goede werking van het geautomatiseerde systeem kunnen garanderen. Voorts is in lid 1, punt b), de gebruikmaking van de uitwijkprocedure nader geregeld zoals gewenst door een delegatie. De tekst van dit artikel in document 12350/08 FISC 102 is herzien in het licht van de wijzigingen die zijn aangebracht in artikel /08 adw/gra/rb 31

32 Artikel 27 De Commissie neemt volgens de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure maatregelen voor de vaststelling van: 1. de structuur en de inhoud van de berichten die ten behoeve van de artikelen 20 tot en met 24 bij een overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling tussen de betrokken personen en bevoegde autoriteiten alsook tussen de bevoegde autoriteiten onderling moeten worden uitgewisseld; 2. de voorschriften en procedures voor de uitwisseling van de in punt 1) bedoelde berichten; 3. de situaties waarin het geautomatiseerd systeem voor de toepassing van de artikelen 25 en 26 in iedere lidstaat als [...] niet beschikbaar is te beschouwen en de in die situaties geldende voorschriften en procedures. De leden 1 en 2 zijn goed bevonden. Er zijn redactionele wijzigingen aangebracht. Lid 3: Duitsland heeft een voorbehoud gemaakt. Het artikel is helderder geformuleerd. De situaties waarin het systeem niet beschikbaar is, kunnen van lidstaat tot lidstaat verschillen. AFDELING 3 Vereenvoudigde procedures Artikel 28 De lidstaten kunnen vereenvoudigde procedures vaststellen voor overbrengingen onder een accijnsschorsingsregeling die uitsluitend over hun grondgebied verlopen, zoals de mogelijkheid op dergelijke overbrengingen geen elektronische controle toe te passen. Dit artikel is goed bevonden. Er is een redactionele wijziging aangebracht /08 adw/gra/rb 32

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 III. VERSCHULDIGDHEID EN BETALING VAN DE ACCIJNZEN... 14 1. AANGIFTE... 14 1.1 VORM EN GEBRUIK... 14 1.1.1.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 5 juli 2006 advies uitgebracht. Het advies van het Europees Parlement wordt verwacht.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 5 juli 2006 advies uitgebracht. Het advies van het Europees Parlement wordt verwacht. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2006 (23.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2006/0021 (CNS) 14172/06 FISC 132 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Voorstel

Nadere informatie

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Luc Gheysens Advocaat te Wevelgem / Leuven Professor aan de Fiscale Hogeschool in Brussel A. De nieuwe algemene regeling

Nadere informatie

EMCS - project Algemene voorstelling

EMCS - project Algemene voorstelling EMCS EMCS - project Algemene voorstelling Deel I : Wetgeving Dienst Accijnsprocedures (D.A.) Oktober / november 2009 1 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS)

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Luc Gheysens Advocaat te Wevelgem / Leuven Professor aan de Fiscale Hogeschool in Brussel De nieuwe algemene regeling

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 april 2005 (07.04) (OR. fr) 7843/05 FISC 38

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 april 2005 (07.04) (OR. fr) 7843/05 FISC 38 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 april 2005 (07.04) (OR. fr) 7843/05 FISC 38 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 5 april 2005 Betreft: Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Bondsrepubliek

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18 april 2011 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Centrale administratie dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A, Koning Albert II-laan 33,

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

Informatie over het gebruik van de Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats

Informatie over het gebruik van de Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats 1234567 Informatie over het gebruik van de Vergunning vervaardiging in een Deze informatie is bestemd voor u als houder van een Vergunning. Deze vergunning geldt voor één van de volgende accijnsgoederen:

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep Financiële vraagstukken d.d.: 14 december 1999 Betreft: BTW - Verlaagd tarief

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 809 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 16 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot verlenging van de geldigheidsduur

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan.

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan. BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Frankrijk wordt gemachtigd met Zwitserland een overeenkomst te sluiten waarin

Nadere informatie

Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken *

Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken * P5_TA(2002)0441 Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel van de Commissie met het oog op de aanneming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 19.2.2004 L 49/11 VERORDENING (EG) Nr. 282/2004 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78L. Gemeenteraad. Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar. Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78L Vergadering 3 november 2016 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 maart 2008 (25.03) (OR. en) 704/08 VISA 77 COMIX 72 NOTA van: de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse delegatie aan: de Groep visa Betreft: Initiatief van België,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.10.2001 COM(2001) 570 definitief 2001/0231 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) PUBLIC 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Raad/het Gemengd Comité op ministerieel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 23 mei 2008 (OR. en) 2007/086 (COD) PE-CONS 3608/08 VISA 37 FRONT 8 COMIX 93 CODEC 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 3 juni 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 3 juni 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 3 juni 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (E) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: UITVOERINGSBESLUIT VAN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1979L1072 01/05/2004 Aantal bladzijden: 11 < Bureau voor officiële

Nadere informatie