Eindadvies Tafel Toegang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindadvies Tafel Toegang"

Transcriptie

1 Eindadvies Tafel Toegang 25 september 2014

2 Inhoudsopgave SAMENVATTING TOEGANG TOT DIGITAAL LEERMATERIAAL: NIET ZO VANZELFSPREKEND ALS HET ZOU MOETEN ZIJN WERKWIJZE TAFEL TOEGANG DE VERKENNING WERKWIJZE TAFELBIJEENKOMSTEN PRINCIPEKEUZEN IN RELATIE TOT DE SCENARIO S UIT DE VERKENNING EN HET SION IAA BELEID STREEFBEELD: IAA STELSEL ONDERWIJS ALS WEG NAAR HET EID STELSEL ADVIES OVER NUMMERING, ÉÉN UNIEK IDENTIFICEREND KENMERK ADVIES OVER GOVERNANCE NAAR IMPLEMENTATIE Pagina 2 van 18

3 Samenvatting De toegang tot digitaal dient soepel en foutloos te verlopen en met inachtneming van de regelgeving en wensen rond privacy. De introductie van voorzieningen als Directe Toegang (BDL) en Basispoort hebben, ondanks ervaren invoeringsproblemen, op dit punt tot een verbetering geleid. Niettemin resteert er nog een aantal knelpunten waaronder: Het ontbreken van een persistente identiteit voor gebruikers (leerlingen en docenten) van digitaal leermateriaal, die tijdig verstrekt wordt op basis van een kwalitatief goed proces; Het ontbreken van een open standaard voor authenticatie en verstrekking van attributen; Onvoldoende betrokkenheid van de publieke sector bij de governance op voorzieningen voor authenticatie en verstrekking van attributen; Ongewenst ruime verstrekking van persoonsgegevens van leerlingen. Om hierin een doorbraak te realiseren geeft de Tafel Toegang een aantal adviezen. 1. Hanteer een persistent pseudoniem voor leerlingen en docenten. Adopteer op termijn ook een verbeterde identificatiesystematiek voor scholen. Voer een systematiek van persistente identifiers voor leerlingen en docenten in voor toegang tot digitaal leermateriaal (van bestellen t/m terugkoppelen leerresultaten). Voor leerlingen wordt daarbij een pseudoniem voorgesteld dat de lerende identificeert en dat persistent is gedurende het verblijf in de sectoren PO, VO en MBO en mogelijkerwijs gedurende de gehele loopbaan als lerende. Het genoemde pseudoniem is een nummer waarbij het niet mogelijk is uit dat nummer het BSN / PGN af te leiden. Omdat in de keten aanvullende afspraken zullen worden gemaakt over privacy en vanwege de inherent privacybeschermende werking van het IAA Stelsel, acht de Tafel Toegang de grotere theoretische koppelbaarheid van persoonsgegevens(bestanden) door het hanteren van één persistent pseudoniem een beheersbaar risico. Bovendien wordt een evaluatie van de diverse privacybeschermende afspraken en maatregelen voorzien. Voor een soepele toegang tot digitaal leermateriaal is het (in ieder geval voor scholen met een intern boeken fonds) bovendien nodig om leerlingen te kunnen koppelen aan een school. Daarvoor is ook een identiteit van de school nodig. De Tafel Toegang heeft geconstateerd dat de huidige BRIN systematiek hiervoor onvoldoende goed werkt. Aanbevolen wordt om te wachten op de veranderingen die nu vanuit SION worden voorgesteld en die te zijner tijd te toetsen op hun bruikbaarheid. 2. Realiseer een nummervoorziening. Voor het ondersteunen van het registratieproces bij scholen en het borgen van de uniciteit van uitgegeven pseudoniemen is een nummervoorziening nodig. In een later stadium kunnen ook functies nodig zijn om verschillende nummers van een gebruiker in elkaar te kunnen vertalen. Streef naar een daadwerkelijke invoering van deze (eerste versie van de) nummervoorziening per schooljaar , mits dit verenigbaar is met de vereiste zorgvuldigheid. In de besturing is Pagina 3 van 18

4 daarom een expliciet go-no go moment aan te bevelen waarop besloten wordt al dan niet in te voeren per Bij deze realisatie dient ook expliciet aandacht te worden besteed aan het administratieve, operationele proces rond de nummerverstrekking. Accurate en tijdige verstrekking van een identiteit is als een onderwerp van groot belang benoemd. Bedenk in dit verband dat een school al bij de eerste registratie van een leerling en dus niet pas bij de definitieve inschrijving een identiteit moet aanvragen bij de nummervoorziening. De Tafel Toegang adviseert om Kennisnet bestuurlijk verantwoordelijk te maken voor het ontwerp en de realisatie van de nummervoorziening en het aanbod van Kennisnet om deze (als onderdeel van de ICT-basisinfrastructuur voor het onderwijs) te realiseren te aanvaarden. Kennisnet dient hiervoor op korte termijn met het ontwerp te starten. De Tafel Toegang beveelt aan om dit te doen met medeneming van de in de markt aanwezige kennis rondom Trusted Third Parties. Tevens wordt aanbevolen dat de publieke partijen bij het einde van de ontwerpfase besluiten of de voorziening door Kennisnet of door een publiek-private samenwerking zal worden uitgevoerd. Naast de bouw van een nummervoorziening is een zorgvuldig implementatietraject nodig. Scholen moeten bijvoorbeeld ook hun administratieve processen adequaat hebben ingericht en de administratieve software waar scholen gebruik van maken moet hierop zijn aangepast. Dit impliceert een noodzaak voor integrale sturing over deze onderwerpen. Aanbevolen wordt om dit onder de vlag van ieck te doen, waarbij het draagvlak wordt geborgd en waarbij de activiteiten van alle betrokkenen nauwkeurig op elkaar worden afgestemd (implementatie in software bij scholen, implementatie in administratieve processen in scholen, implementatie in nummervoorziening). Tenslotte dient op basis van een nauwkeurig beeld van de stand van zaken een go/no-go beslissing te worden genomen voor de daadwerkelijke invoering per schooljaar Vorm een IAA Stelsel Onderwijs. Om open standaarden en voorzieningen voor identificatie, authenticatie en verstrekking van attributen te realiseren, is de vorming van een IAA Stelsel Onderwijs gewenst, naar conceptueel model van het eid Stelsel. Voor toegang tot digitaal leermateriaal dienen tenminste (1) de verstrekking van identiteiten (genoemde pseudoniemen), (2) het leveren van authenticatiediensten en (3) het (gereguleerd) verstrekken van attributen vertrouwensfuncties te worden in dat IAA Stelsel Onderwijs. 4. Richt de governance op het te vormen IAA Stelsel in bij EduStandaard en die op de implementatie ervan bij ieck. Richt de governance op de standaarden (IAA Stelsel) in binnen EduStandaard. Richt de governance op de implementatie van die standaarden in de hiervoor benodigde voorzieningen in vanuit de huidige programmastuurgroep ieck en verzoek aan die programmastuurgroep of zij het opdrachtgeverschap voor de implementatie van IAA in het onderwijsveld op zich willen nemen. Opgemerkt wordt dat het onderwerp IAA in het onderwijs wezenlijk breder is dan de educatieve content keten en op termijn betekent dit dat de governancestructuur hierop aangepast zal dienen te worden. 5. Richt twee uitvoeringsprojecten in onder ieck, één voor een nummervoorziening op korte termijn en één voor realisatie van het IAA Stelsel op langere termijn. Pagina 4 van 18

5 Richt een project in om een eerste praktische stap te zetten voor de implementatie van de nummervoorziening, als onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie binnen het IAA Stelsel Onderwijs. Dit project streeft naar de daadwerkelijke invoering per schooljaar In de ontwerpfase van het project zal worden getoetst in hoeverre dat streven haalbaar is, met behoud van eisen van zorgvuldigheid. Daarnaast adviseert de Tafel Toegang om een project in te richten om het IAA Stelsel Onderwijs, naar conceptueel model van het eid Stelsel, te gaan vormgeven. De eerste stappen in dit project betreffen het ontwerpen van het stelsel, het uitwerken van een roadmap voor de fasegewijze implementatie van dat ontwerp en het implementeren van de eerste fase van die roadmap. Deze eerste stappen leiden er toe dat identificatie, authenticatie en de verstrekking van attributen ten behoeve van de toegang tot digitale leermiddelen door dit IAA Stelsel worden geleverd en dat aanbieders van digitaal leermateriaal hier ook gebruik van maken. Pagina 5 van 18

6 1 Toegang tot digitaal leermateriaal: niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten zijn In de marktconsultatie van het Doorbraakproject is geconstateerd dat het op een soepele wijze toegang verkrijgen tot digitaal leermateriaal een aandachtspunt is. Daarbij gaat het om toegang in de brede zin van het woord, vanaf bestellen via gebruiken tot het terugkoppelen van leerresultaten aan scholen. Bovendien dient dit zo te gebeuren dat de privacy van de betrokkenen goed wordt beschermd. Hoewel er de laatste jaren in het PO en VO voorzieningen zijn gecreëerd door marktpartijen om de toegang tot digitaal leermateriaal te faciliteren zoals Directe Toegang / Beter Digitaal Leren en Basispoort, wordt toegang nog steeds als een bottleneck ervaren. Meer in detail betreft dat de volgende punten, in casu blokkades: Het ontbreken van een kwalitatief goede methode om gebruikers (leerlingen èn docenten) van digitaal leermateriaal te herkennen. Een persistente identiteit, die tijdig beschikbaar is en die op een betrouwbare wijze gekoppeld is aan een natuurlijke persoon is daarbij één van de belangrijkste punten; In het verlengde van het bovengenoemde punt wordt ook het ontbreken van een eenduidige technische standaard voor authenticatie en overdracht van attributen als een blokkade gezien. Zo n standaard wordt door de publieke partijen gezien als een wenselijke stap naar een belangrijke voorwaarde voor openheid en marktwerking; De afgelopen jaren zijn er voorzieningen in het leven geroepen door marktpartijen. Daarbij heeft het onderwijsveld als vraagzijde weinig of geen sturing gehad, met dien verstande dat daarbij invulling is gegeven aan eerder publiek-privaat vastgestelde standaarden. In het bijzonder heeft er met het onderwijsveld geen discussie plaatsgevonden over wat daarin publieke en private functies zouden moeten zijn; Tenslotte wordt de huidige uitvoeringspraktijk gekenmerkt door het opvragen van vrij veel gegevens (van met name leerlingen). Scholen maar ook uitgevers en distributeurs worden zich in toenemende mate bewust van hun verantwoordelijkheid voor de goede privacybescherming van gebruikers van digitaal leermateriaal, met name leerlingen, en streven naar dataminimalisatie. Pagina 6 van 18

7 2 Werkwijze tafel Toegang Voor de Tafel Toegang is in eerste instantie een verkenning uitgevoerd door Innopay, om het probleem en diverse oplossingsrichtingen goed in kaart te brengen. Dit is gebruikt als startpunt voor vier bijeenkomsten van een groep stakeholders, de eigenlijke tafelbijeenkomsten. Het doel van dit gehele proces was het gezamenlijk bepalen van de stip aan de horizon voor toegang tot digitaal leermateriaal en gerelateerde informatiesystemen. Daarbij is er gekeken naar de ideale situatie en zijn de huidige marktoplossingen zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Nadrukkelijk is gesproken over een streefsituatie in de vorm van een stip aan de horizon, een gedetailleerde blauwdruk was dus niet aan de orde, wel een roadmap naar de streefsituatie. 2.1 De Verkenning Tijdens de verkenningsfase, dus in de Verkenning vóór de eigenlijke Tafel, is door Innopay gesproken met vertegenwoordigers uit de gehele leermiddelenketen. Het huidige beeld van toegang in het onderwijs is geanalyseerd, hoe men daar tegen aan kijkt, wat de bezwaren zijn en wat de ideale situatie is. Ook is een aantal bewegingen in de omgeving in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn in de Verkenning scenario s gemaakt die elk een ander eindbeeld schetsen. Deze scenario s waren bedoeld als input voor discussie, niet zozeer als de scenario s bij uitstek om tussen te kiezen. Alle scenario s verschillen in uitgangspunten. De benoemde scenario s zijn daarbij: Scenario 1. De markt ontzorgt. De kern van dit scenario is dat wordt uitgegaan van de kracht van de markt en dat wordt voortgebouwd op de bestaande marktvoorzieningen. De governance is privaat verankerd waarbij wordt geborgd dat de vraagkant wordt gehoord. Scenario 2. Het onderwijs neemt het voortouw. De kern van dit scenario is dat wordt uitgegaan van een verantwoordelijkheid van het onderwijsveld en dat wordt voortgebouwd op de bestaande publieke voorzieningen (zoals de Kennisnetfederatie) De governance is publiek verankerd, waarbij wordt geborgd dat de aanbodkant wordt gehoord. Scenario 3: Publiek-privaat stelsel. De kern van dit scenario is dat er wordt uitgegaan van een stelselgedachte waarbij de publieke en private voorzieningen voor toegang samen gaan werken in één stelsel en daarbij onder publiek-private governance opereren. Scenario 4. Opnieuw beginnen. In dit scenario wordt voor toegang een geheel nieuwe inrichting gerealiseerd. Bestaande voorzieningen blijven bestaan totdat de nieuwe toegangsvoorzieningen ontworpen en geïmplementeerd zijn. Er is centrale regie op het ontwerp en de implementatie (mogelijk vanuit het Ministerie van OCW). Scenario 5: Het eid Stelsel helpt. De kern van dit scenario is dat wordt uitgegaan van een inrichting van toegang die groter is dan het onderwijs alleen. Zowel publieke als private voorzieningen zijn op gelijke voet in het stelsel actief. De governance is geregeld via een publiek-private samenwerking. De kaders hiervoor zullen wettelijke status krijgen. Pagina 7 van 18

8 De Tafel Toegang heeft een principestandpunt geformuleerd ten aanzien van deze scenario s, zie hiervoor paragraaf 5. Naast de scenario s heeft de Verkenning vijf discussiepunten opgeleverd, ter uitdieping in de bijeenkomsten van de Tafel Toegang: Inrichten governance: welk gedeelte neemt de markt op zich en welk deel de publieke organisaties? Doorontwikkeling van voorzieningen: Wat zijn de huidige voorzieningen (publiek en privaat) en wat kunnen we hiermee in het licht van de diverse eindbeelden? Betrouwbaarheidsniveaus: welke informatie en welke diensten vragen om welk betrouwbaarheidsniveau? En: hoe organiseer je dat partijen passende betrouwbaarheidsniveaus gaan hanteren? Doe je dit bijvoorbeeld net als in de gezondheidszorg (Handreiking en NEN Norm) of kies je voor een andere benadering? Privacy by design: Hoe wordt de privacy geborgd? Wat doen we in het ontwerp, en privacy enhancing technologies en wat doen we middels afspraken en/of gedragscodes? Eén identificerend kenmerk: Aan de hand van welk persoonsnummer of welke persoonsnummers kunnen we natuurlijke personen in het onderwijsveld herkennen, inclusief leerlingen, docenten en ouders? Verkleinen digitale sleutelbos: Hoe belangrijk is het verkleinen van de digitale sleutelbos en hoe kan dat worden gerealiseerd? Welke sleutels komen er dan aan die sleutelbos? Moet er alleen worden ingezet op hergebruik, of ook op uitgifte van een bepaald middel? 2.2 Werkwijze Tafelbijeenkomsten Aansluitend zijn vier tafelbijeenkomsten georganiseerd in de periode mei september In de Tafelbijeenkomsten zijn allereerst de resultaten van de verkenning gepresenteerd en heeft de tafel besloten hoe hier mee om te gaan. Daarbij is vooral voortgebouwd op de geïdentificeerde discussiepunten, welke verder zijn geprioriteerd. De hoogste prioriteiten zijn daarbij toegekend aan de onderwerpen (in volgorde van belang): één identificerend kenmerk inrichten governance betrouwbaarheidsniveaus Op deze onderwerpen zijn door de Tafel adviezen geformuleerd, die in deze notitie zijn weergegeven. Pagina 8 van 18

9 3 Principekeuzen in relatie tot de scenario s uit de Verkenning en het SION IAA beleid De geschetste scenario s hebben met name geleid tot een bespreking van de verhouding publiek-privaat en de relatie tot het eid Stelsel in wording. Daarbij zijn de ontwikkelingen tevens gerelateerd aan de gedachtevorming in het SION IAA project. De Tafel heeft zich uitgesproken voor een goede balans publiek-privaat. Er dient zowel in de uitvoering als in de besturing een gezonde balans tussen publiek en privaat te zijn. Daarbij onderkent de Tafel wel dat dit beeld detaillering behoeft: in het beheer en de uitvoering zijn onderdelen te onderkennen die publiek, privaat of publiek / privaat zullen zijn. Hoewel deze discussie niet volledig gevoerd is, zijn er al wel enige zaken aan te geven: Opstellen en beheren standaarden Verstrekking unieke identiteiten aan leerlingen en docenten, kwaliteit van identificatie, nummervertaling, centrale vertrouwensfunctie Uitvoering authenticatiediensten Geschiktheid software voor genoemde standaarden, technische single sign on Operationeel stelselbeheer Publiek/privaat Publiek Co-existentie en keuzevrijheid scholen. Gebruik van private authenticatiediensten, eigen uitgifte scholen, samenwerkingsverbanden onderwijs (federaties) Privaat ntb Wat betreft het eid Stelsel onderschrijft de Tafel dat dit de standaard waar men zich op dient te richten bij het (door)ontwikkelen van voorzieningen. Er wordt echter ook geconstateerd dat het eid Stelsel vandaag te dag nog weinig heeft te bieden voor het onderwijs en dat de afstand ten opzichte van de huidige voorzieningen in het onderwijsveld groot is. Daarom is nog steeds een eigen ontwikkeling nodig in het onderwijsveld. Hiermee heeft de Tafel Toegang een positie ingenomen ten opzichte van de in de Verkenning geschetste scenario s. Pagina 9 van 18

10 4 Streefbeeld: IAA Stelsel onderwijs als weg naar het eid Stelsel De Tafel toegang geeft dus aan dat er sprake moet zijn van een doorontwikkeling van huidige voorziening, maar daarbij wel in acht nemend dat er een eid Stelsel aan komt. 1 (Dit beeld komt goed overeen met het in SION IAA voorgestelde beleid.) Daarom wordt aanbevolen een IAA Stelsel Onderwijs te realiseren. Dat stelsel dient in eerste instantie vooral conceptueel te gelijken op het eid Stelsel. De technische interoperabiliteit is meer iets voor de langere termijn. Ook zal het IAA Stelsel Onderwijs meer aandacht geven aan de specifieke behoeften van het Onderwijs. Conceptueel betekent de vorming van een IAA Stelsel onderwijs dat de identificatie en authenticatie, alsmede de verstrekking van attributen aparte vertrouwensdiensten (IAA diensten) worden, los van de organisatie van de gebruikers en ook los van de elektronische diensten en de organisaties die deze diensten aanbieden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de in het eid Stelsel uitgegeven authenticatiemiddelen (DigiD accounts, eherkenning authenticatiemiddelen), wordt een centrale interface met het eid Stelsel voorzien. Hiermee wordt één van de belangrijkste concrete voordelen die met het eid Stelsel zijn te realiseren, naar voren gehaald. In een logische voortzetting van de invoering van een dergelijke IAA Stelsel Onderwijs, adviseert de Tafel Toegang het volgende: De registratie- en uitgifteprocessen binnen scholen, die ook als basis dienen voor de verstrekking van een digitale identiteit, zullen een meer uniforme en hogere kwaliteit moeten bieden. Hierop beveelt de Tafel aan dat er gerichte ondersteuning aan het veld wordt georganiseerd om een hogere kwaliteit te realiseren dan thans wordt geboden; Elektronische diensten voor digitaal leren zullen gebruik gaan maken van authenticatiediensten en attribuutdiensten in het te vormen IAA Stelsel. Op basis van identiteiten, authenticatie op een bepaald betrouwbaarheidsniveau en aangeleverde attributen wordt door de elektronische diensten de toegang tot het digitale leermateriaal verzorgd; Authenticatiediensten in het te vormen IAA Stelsel zijn vertrouwensdiensten in het IAA Stelsel die werken conform een overeengekomen (open) standaard; Attribuutverstrekking komt los te staan van authenticatiediensten. Hiervoor zullen aparte afspraken moeten worden geformuleerd in het IAA Stelsel. Attribuutdiensten zijn ook vertrouwensdiensten in het IAA Stelsel die werken conform een overeengekomen (open) standaard; 1 De Tafel toegang onderschrijft dat het eid Stelsel tamelijk ver verwijderd is van de huidige situatie in het onderwijsveld waardoor het niet voor de hand ligt om direct van het eid Stelsel gebruik te gaan maken. Enkele belangrijke punten daarbij zijn: Het onderwijsveld maakt nu vooral gebruik van het federeren van een gebruikersnaam / wachtwoord. Het eid Stelsel daarentegen richt zich vooral op de wat hogere betrouwbaarheidsniveaus; De registratie- en uitgifteprocessen vinden nu plaats in scholen en er zijn weinig regels omtrent de betrouwbaarheid van die processen en hun controleerbaarheid. Het eid Stelsel stelt echter eisen aan betrouwbaarheidsniveaus en vereist van aanbieders van authenticatiediensten ook dat deze zijn gecertificeerd. Dit is niet op afzienbare termijn haalbaar in het onderwijsveld. De huidige voorzieningen in het onderwijsveld werken niet conform de technische koppelvlakken zoals het eid Stelsel die definieert. Te verwachten is dat dit een grote stap zal zijn. Bovendien lost het eid Stelsel sectorspecifieke zaken, zoals het regelen van sectorale persoonsnummers, niet op. Voor een meer complete lijst punten verwijzen we naar de beleidsuitgangspunten van SION IAA. Pagina 10 van 18

11 5 Advies over nummering, één uniek identificerend kenmerk Eén van de blokkades is het hebben van een persistente identifier om een leerling mee aan te duiden. Dat maakt het mogelijk om leerlingen continuïteit te bieden in het aangeboden leermateriaal, binnen een vak, binnen een klas, binnen een school, over scholen heen. Dat wordt ook steeds relevanter in verband met het streven naar doorlopende leerlijnen, bijvoorbeeld van PO naar VO. Ook voor flexibele inzet van licenties (verhuizen tussen scholen gedurende het leerjaar) is zoiets zeer wenselijk. Aan de Tafel Toegang is geconstateerd dat digitale identiteiten weliswaar nu worden aangemaakt op school (meestal bij de voorinschrijving), maar dat deze identiteiten niet tijdig beschikbaar komen of dat de verzameling identiteiten niet van voldoende kwaliteit is. In dat verband is gekeken naar oplossingen en is een aantal scenario s geformuleerd voor persoonsnummers van leerlingen en docenten: Het gebruiken van een lokaal nummer, uniek in de context van de school. Een aantal aanvullende afspraken wordt gemaakt om te zorgen dat dat nummer ook breed in de keten gebruikt kan worden. Met name het moment van telling van leerlingen voor licenties is dan relevant. Het gebruik van een persistent pseudoniem voor de gebruiker, uniek in de context van de leermiddelenketen en de onderwijssector (PO, VO,..). De uniciteit wordt geborgd door hiervoor gebruik te maken van een landelijke centrale vertrouwensvoorziening, waarbinnen een nummervoorziening wordt opgenomen. Het gebruik van een persistent pseudoniem voor de gebruiker, uniek in de context van de leermiddelenketen en het gehele onderwijsveld. De uniciteit wordt geborgd door hiervoor gebruik te maken van genoemde landelijke centrale vertrouwensvoorziening. Het gebruik van fijnmaziger persistente pseudoniemen, waarbij per partij verschillende pseudoniemen worden gehanteerd. De uniciteit wordt geborgd door hiervoor gebruik te maken van genoemde landelijke centrale vertrouwensvoorziening. De Tafel Toegang adviseert om scenario 3 te implementeren onder het maken van een aantal aanvullende privacy-afspraken op basis van de volgende overwegingen: Scenario 1 valt af omdat het onvoldoende voordelen oplevert ten opzichte van de huidige situatie; Pseudonimiseren is een krachtige maatregel om de privacy te bevorderen. Het bieden van een persistente identifier die tijdig is en gebaseerd op een kwalitatief goed administratief proces maakt dat het verwerken van identificerende gegevens bij uitgevers en distributeurs drastisch kan worden teruggedrongen; Met scenario 3 kan het gewenste gladde proces van toegang tot digitale leermiddelen (van bestellen t/m terugkoppelen resultaten) worden gerealiseerd en kunnen continuïteit over scholen en doorlopende leerlingen goed worden ondersteund; Pseudonimiseren is geen panacee voor alle privacy problematiek. Op diverse plaatsen in de educatieve content keten zijn identificerende gegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan NAW gegevens voor de distributie van fysieke leermiddelen. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig om te voorkomen dat deze identificerende gegevens breder worden gebruikt dan voor dat (deel)proces nodig is. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan afspraken tussen ketenpartijen en procedurele maatregelen; Pagina 11 van 18

12 Fijnmaziger pseudonimiseren (scenario 4 met name) is op het eerste gezicht aantrekkelijker vanuit privacy optiek. Hier kleven echter veel nadelen aan. Het is complex en het genereert een grote operationele afhankelijkheid van een centrale nummervoorziening. Bovendien liggen andere technische maatregelen zoals het verder isoleren van (deel)processen waarin aanvullende identificerende gegevens worden gebruikt, eerder voor de hand. Het hanteren van één pseudoniem voor de hele educatieve content keten zou gezien kunnen worden als een verslechtering van de privacy. Veel verdergaande pseudonimisering lijkt op het eerste oog beter. Toch beveelt de Tafel Toegang juist deze variant aan en wel om de volgende redenen: Het hanteren van het ene pseudoniem zal leiden tot een soepel proces, waardoor er minder correcties hoeven plaats te vinden waarbij er in het algemeen veel identificerende gegevens moeten worden vrijgegeven. Het hanteren van het ene pseudoniem gaat hand in hand met het veel selectiever verstrekken van attributen aan ketenpartijen, via aparte vertrouwensdiensten in het IAA Stelsel in wording; De eventuele nadelige effecten van één pseudoniem, zoals een grotere koppelbaarheid, worden ondervangen door in de keten sluitende privacyafspraken te maken over het verantwoord gebruik van gegevens. Deze afspraken zullen formeel worden vastgelegd en hierover zal ook verantwoording worden afgelegd. Bovendien zal een evaluatie over de werking van deze afspraken worden gepland. Mochten de afspraken niet voldoende worden nagekomen, dan zijn verdergaande technische maatregelen voor privacybescherming mogelijk. Hierbij merkt de Tafel Toegang, in afstemming met de Tafel Privacy, nog het volgende op: Vermeden moet worden dat uit het genoemde pseudoniem het BSN / PGN afleidbaar is, omdat men anders de juridische beperkingen die aan het BSN / PGN kleven alsnog introduceert. In dat verband heeft het op eerste gezicht de voorkeur om een geheel nieuw nummer te introduceren, dat geen algoritmisch verband met het BSN / PGN kent. Dit punt dient in een ontwerptraject verder worden uitgediept; Het verband met het BSN / PGN is strikt genomen niet nodig voor de educatieve content keten, maar in het bredere perspectief dat SION schetst is dat wel noodzakelijk. Met name is het nodig om een leerling te kunnen identificeren voor zaken als leerplicht, zorgtaken etc. Dit verband met het BSN /PGN moet uiteraard alleen op een vertrouwde plaats worden gelegd en (de relatie met) het BSN/PGN mag uiteraard alleen beschikbaar komen voor die partijen die hiertoe zijn gerechtigd. Dit dient te worden geborgd in een centrale vertrouwensfunctie, waarbinnen de nummervoorziening wordt geïmplementeerd; Een goede, niet te brede maar ook niet te smalle doelomschrijving voor de nummervoorziening is noodzakelijk, opdat het nummer niet als een algemeen persoonsnummer is de onderwijssector gaat fungeren. Afbakening tot het domein van digitaal leren of de educatieve content keten (van bestellen t/m terugkoppelen resultaten) komen dan in aanmerking; Ondanks de pseudonimisering is de identiteit van de betrokkene toch op diverse plaatsen in de keten afleidbaar. We spreken dus zonder meer over persoonsgegevens waar de WBP op van toepassing is; De discussie die in SION IAA wordt aangekaart over de invoering van een sectoraal OnderwijsID, kan los worden gezien van de discussie voor het beperktere domein Toegang (c.q. digitaal leren ). Waar deze discussies elkaar raken is dat met name rondom de geschetste nummervoorziening. Pagina 12 van 18

13 Omdat er sprake is van een persoonsnummer met een welomschreven doel en dat geen directe relatie heeft met een BSN of een ander algemeen persoonsnummer, is een voorafgaand onderzoek door het CBP overigens niet vereist. De eerdere genoemde (centrale) nummervoorziening moet de volgende functies bieden: Ondersteuning van de registratiefunctie en identiteitsverificatie door scholen (bijvoorbeeld door controles tegen de beheervoorziening BSN); (eerste release) Pseudoniemgeneratie voor uniek geïdentificeerde personen; (eerste release) Het vertalen van identifiers voor een geregistreerde persoon om toegang vanuit het ene domein naar het andere domein mogelijk te maken (het omnummeren ); (latere release) Het fungeren als een sectorale omnummervoorziening zoals voorzien in het eid Stelsel; (latere release) Het ondersteunen van matchingsvragen ( Verwijst pseudoniem1 in domein 1 en pseudoniem2 in domein 2 naar dezelfde persoon? ). (latere release) Hierbij kan worden opgemerkt dat hoewel deze nummervoorziening geen losse pseudoniemen zal verstrekken, maar de relatie met een natuurlijke persoon vastlegt en in het kader hiervan het BSN / PGN zal verwerken, er op korte termijn (in ieder geval voor de educatieve content keten) geen functies nodig zijn om (de relatie met) het BSN ter beschikking te stellen. Omdat de ambities van de Tafel Toegang (geregeld voor schooljaar ) snelle actie vragen, is dit een zeer wenselijke afbakening voor de korte termijn. Op die manier kan er meer tijd worden genomen om de precieze voorwaarden te bepalen en in te vullen waaronder dit wel mogelijk is. Een tweede opmerking is dat de centrale nummervoorziening de plaats bij uitstek wordt waar de verschillende identiteiten van een persoon aan elkaar worden gerelateerd. Deze relaties moeten bij voorkeur niet elders in de keten worden verwerkt of opgeslagen. Onderzocht moet worden wat dit betekent voor de werking van de keten en voor de verschillende registraties in de keten. Ten derde constateert de Tafel Toegang dat de verantwoordelijkheid voor identiteiten thuis hoort in het domein van de gebruikers, dus onderdeel is van het publieke domein. Dat geldt daarmee ook voor de beschikbaarheid van het genoemde pseudoniem en dus ook voor de genoemde (24*7 beschikbare) nummervoorziening. Overigens sluit de genoemde publieke verantwoordelijkheid de uitvoering door een private partij (in het kader van uitbesteding) geenszins uit. In het verlengde hiervan is het dus ook wenselijk om de verschillende toepassingen c.q. functies waar een school mee te maken heeft, goed van elkaar te scheiden, om ongecontroleerde data-aggregatie rondom een leerling te voorkomen. Het LAS functioneert daarbij als een basisregistratie binnen de school van de leerlinggegevens en het LAS verstrekt gegevens aan de andere toepassing binnen de school op basis van welbepaald beleid. Voor de verstrekking van (uit deze basisregistratie afkomstige) attributen aan andere partijen in de keten ligt een dergelijke positie voor het LAS ook voor de hand. Hiermee komt ook de vraag aan de orde hoe willekeur in beleid kan worden vermeden in de verstrekking van gegevens / attributen. De Tafel Toegang beveelt aan om scholen hierin in de uitvoering weliswaar hun vrijheid te laten behouden, maar om aanbevelingen te formuleren over wenselijke en minder wenselijke gegevensuitwisselingen en minimaal benodigde attributen voor bepaalde ketenprocessen. Op basis hiervan kunnen scholen hun leveranciers beperkingen opleggen aangaande gegevensuitwisselingen. Vrijheid wordt echter wel essentieel geacht om innovaties niet te blokkeren. Pagina 13 van 18

14 Geconstateerd hebbende dat de verstrekking van attributen een zaak is, waar expliciet beleid van de school aan de orde is en waarin het LAS een centrale rol vervult, ligt het voor de hand dat het LAS ook geschikt wordt om met een dergelijk instelbaar beleid om te gaan. Naast de bovengenoemde persoonsnummers en attributen, is het voor een soepele toegang tot digitaal leermateriaal nodig om leerlingen te kunnen koppelen aan een school (in ieder geval voor scholen met een intern boekenfonds). Daarvoor is ook een identiteit van de school nodig. De Tafel Toegang heeft geconstateerd dat de huidige BRIN systematiek hiervoor onvoldoende goed werkt. Aanbevolen wordt om te wachten op de veranderingen die nu vanuit SION worden voorgesteld en die te zijner tijd te toetsen op hun bruikbaarheid. Pagina 14 van 18

15 6 Advies over governance De Tafel Toegang wenst nadrukkelijk een publiek-privaat IAA Stelsel, inclusief de ruimte voor private partijen om IAA diensten te leveren in dit stelsel maar ook met ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen die het onderwijsveld voor zichzelf realiseert. Overigens constateert de Tafel dat er geregeld over autorisatie wordt gesproken, maar dat het toekennen van het recht op toegang tot bepaald digitaal leermateriaal een taak is van aanbieders in de educatieve content keten en dus buiten het IAA Stelsel valt. De Tafel Toegang wenst een publiek-private governance, waarbij het onderwijsveld wel bepaalt welke behoefte er bestaat aan IAA diensten vanuit de markt. Ook zijn bepaalde functies zoals een centrale vertrouwensfunctie een eenduidig publieke verantwoordelijkheid. Er zijn diverse zaken waarop governance plaats dient te vinden: IAA Standaarden voor het gehele onderwijsveld. Dit omvat een AfsprakenStelsel voor IAA in het onderwijs. Het omvat ook een roadmap (op hoog abstractieniveau) hoe naar het eid Stelsel toe te groeien. IAA Voorzieningen; Authenticatie dienst, Attributen dienst, Nummervoorziening etc. Implementatieafspraken over IAA voor het gehele onderwijs. Dit zijn afspraken per wanneer een nieuwe versie van het AfsprakenStelsel worden geïmplementeerd door de aanbieders van IAA diensten en (waar van toepassing) de afnemers van die diensten. De feitelijke naleving van de afspraken (toezicht op kwaliteit, beveiliging etc). Dit is ook te zien als strategisch, tactische en operationeel beheer, zoals weergegeven in afbeelding 2: Afbeelding 1 Strategisch, tactisch en operationeel beheer IAA Stelsel Pagina 15 van 18

16 De Tafel Toegang stelt daarbij voor om alles rondom de standaard zelf te beleggen bij Edustandaard. Dit is het grootste deel van het strategisch en tactische beheer. De uitvoerende taken (operationeel beheer, security testing etc) worden bij een nader te bepalen operationeel beheerpartij belegd. Daarnaast zijn er afspraken nodig over de implementatie. Voor de educatieve contentketen worden dergelijke afspraken nu gemaakt in ieck verband. De programmastuurgroep ieck is een overleg waarin de onderwijssectoren (PO, VO, MBO) en de marktpartijen (uitgevers, distributeurs, software leveranciers) alle bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. De Tafel Toegang adviseert daarom de programmastuurgroep ieck te verzoeken de implementatie van een persistente ID in de leermiddelenketen op zich te nemen. (Dit betekent overigens dat het programma een meer permanente taakstelling krijgt.) Het verdient aanbeveling bij de uitvoering van het project waar nodig leveranciers van IAA-diensten te betrekken, met name bij de latere stappen van de roadmap. Op termijn zouden afspraken over IAA functies typisch op het niveau van de gezamenlijke deelnemers in het IAA Stelsel plaats moeten vinden. Afbeelding 2 Governance op de implementatie verbredend vanuit ieck governance In het verlengde hiervan beveelt de Tafel Toegang aan om voor de uitvoering van de genoemde adviezen een project te vormen, dat in de besturingsstructuur van ieck wordt opgehangen. Pagina 16 van 18

17 7 Naar implementatie De Tafel Toegang beveelt aan om twee projecten in te richten om stappen te zetten voor de implementatie van bovengenoemde adviezen. Het eerste project is gericht op een feitelijke invoering van de aanbevolen persoonsnummers voor leerlingen en docenten per schooljaar Hiertoe wordt een nummervoorziening gerealiseerd, als onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie in het IAA Stelsel Onderwijs (in vorming). Invoering per schooljaar dient daarbij vooral als een serieus streven te worden gezien, de zorgvuldigheid staat hierbij echter voorop. In de besturing is daarom een expliciet go-no go moment aan te bevelen waarop besloten wordt al dan niet in te voeren per Binnen de scope van het eerste project wordt het volgende begrepen: 1. Een werkende en in de keten geteste nummervoorziening in juni 2015, bij aanvang van de inschrijving voor het schooljaar Dit betekent dat de voorziening beschikbaar moet zijn voor ketentesten per april Hierbij dienen zowel leerlingen als docenten een nummer te kunnen verkrijgen; 2. Implementatieondersteuning voor het onderwijsveld: a. Handleiding basisregistratie leerlingen en docenten. (Aan welke eisen moeten de administratieve processen voldoen? Voorbeeld procesgang, mogelijke varianten. Ervaringen en adviezen.); b. Handreiking voor de te hanteren betrouwbaarheidsniveaus voor specifieke diensten (Handreiking betrouwbaarheidsniveaus digitaal leren of Handreiking betrouwbaarheids-niveaus onderwijs); c. Adviezen over ter beschikking te stellen attributen voor bepaalde diensten; d. Handleiding voor het introduceren van Single Sign On in een school. Het tweede project is gericht op de vorming van het IAA Stelsel Onderwijs. De nummervoorziening maakt daarvan deel uit, als deel van een in te richten centrale vertrouwensfunctie. Dit project dient te behelzen: 1. Het opstellen van een Afsprakenstelsel, waarin de alle relevante afspraken op business, informatie en technische gebied vastliggen. Hier liggen allereerst overeengekomen uitgangspunten en een architectuur aan ten grondslag. Concreet gaat het onder meer om: a. Definiëring van rollen van vertrouwensdiensten binnen dat stelsel. Authenticatiediensten, Attribuutdiensten, Makelaars etc. Plek centrale vertrouwensfunctie (Omnummering) b. De standaardisatie van de bewijzen (in tenminste soort, inhoud en kwaliteit) die nodig zijn voor de elektronische dienstverleners om hun diensten goed te kunnen leveren. c. Afspraken over business, informatorische en technische interoperabiliteit van de verschillende onderkende rollen d. Juridisch kader e. Beheer f. Toezicht 2. Het opstellen van een roadmap, waarlangs het IAA Stelsel zich (op hoofdlijnen) zal evolueren; 3. Het implementeren van een eerste versie van het IAA Stelsel Onderwijs in de keten voor digitale leermiddelen, waarmee wordt gerealiseerd dat identificatie, authenticatie en de verstrekking van attributen ten behoeve van de toegang tot digitale leermiddelen door dit IAA Stelsel worden geleverd en dat aanbieders van digitaal leermateriaal hier ook gebruik van maken. Bovengenoemde zaken dienen te worden afgestemd met SION IAA, teneinde een goede aansluiting te borgen op de door hen te maken architectuur en roadmap voor het IAA Stelsel Onderwijs. Pagina 17 van 18

18 Kennisnet biedt aan om de genoemde nummervoorziening in het eerste project binnen de gestelde kaders te implementeren. Kennisnet ziet deze voorziening als een onderdeel van de publieke basisinfrastructuur, wat een kerntaak is voor Kennisnet, waarvoor zij ook subsidie van het Ministerie van OCW ontvangt. Tevens constateert Kennisnet dat verschillende projecten in het ECK verband een sterke afhankelijkheid hebben met de te realiseren nummervoorziening. Om de wensen van de onderwijs sector te kunnen realiseren is het uniek kunnen identificeren van gebruikers een belangrijke voorwaarde. De kosten voor deze implementatie worden bestreden vanuit de Kennisnet basissubsidie van OCW. De Tafel Toegang adviseert om het aanbod van Kennisnet te aanvaarden, met dien verstande dat nog een nader besluit door de publieke partijen aan de orde is of Kennisnet ook de operationele uitvoering van die dienst ter hand dient te nemen, of dat het te verkiezen is om dit elders te sourcen (inbesteding of uitbesteding). Pagina 18 van 18

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus"

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding Handreiking betrouwbaarheidsniveaus DEFINITIEF Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus" project 002303 versie 1.0 datum 5 juni 2012 Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Online leeftijdsverificatie in Nederland Online leeftijdsverificatie in Nederland Marktverkenning Auteurs Innopay Nick Smaling & Jacob Boersma Uitgave Versie 1.0 Februari 2013 Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Dankwoord Graag willen

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 20 oktober 2014 eid-platform #4 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 27 oktober 2014, 14.00-17.00

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46 Inhoudsopgave 1. Startpagina afsprakenstelsel eherkenning......................................................... 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46 Inhoudsopgave 1. Startpagina afsprakenstelsel eherkenning......................................................... 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend nummer... 45

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend nummer... 45 Inhoudsopgave 1. Afsprakenstelsel eherkenning.................................................................. 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0 ROSA-katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen Maart 2015, Versie 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Opbouw... 4 1.5

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie