Algemene Voorwaarden Timo.nl Zakelijke koopovereenkomsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Timo.nl Zakelijke koopovereenkomsten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Timo.nl Zakelijke koopovereenkomsten Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. (h.o.d.n. Timo.nl Timo Bouwmaterialen) ten behoeve van de webshop Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Timo.nl: de onderneming CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V., zoals genoemd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden; 2. Klant: de zakelijke afnemer handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Timo.nl; 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Timo.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Timo.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 5. Dag: kalenderdag; 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Timo.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Artikel 2 - Identiteit van Timo.nl CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg KK Geldermalsen Bezoekadres: Celsiusbaan 10, 3439 NC Nieuwegein Telefoonnummer: (lokaal tarief) Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur adres: Chamber of Commerce / KvK: BTW / VAT NL B01 Bankrekening: NL57 INGB

2 Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Timo.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Timo.nl en klant. 2. Timo.nl wijst de algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand. 3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Timo.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. Artikel 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Timo.nl niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: o de prijs inclusief belastingen; o de eventuele kosten van aflevering; o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op

3 o o afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is; de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Timo.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Timo.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Timo.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. Timo.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Timo.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Timo.nl zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Timo.nl waar de klant met klachten terecht kan; b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Timo.nl deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 6. Indien Timo.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4 Artikel 6 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta s etc.) een verhoging ondergaan, is Timo.nl gerechtigd deze verhoging aan de klant in rekening te brengen. 3. De klant is verplicht aan Timo.nl het correcte btw-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de btw en andere bedragen voor zover Timo.nl die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen Artikel 7 - Conformiteit en Garantie 1. Op geleverde gebruikte producten wordt door Timo.nl geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 2. Voor geleverde producten met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Timo.nl geen garantie verstrekt. 3. Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden Timo.nl op geen enkele wijze en kunnen Timo.nl derhalve nimmer worden tegengeworpen. 4. Een eventuele garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongeluk of onheil zoals brand of waterschade, of indien de producten door de klant en/of derden zijn gewijzigd of gerepareerd. 5. Een eventuele garantie geldt slechts indien de klant aan al zijn verplichtingen jegens Timo.nl heeft voldaan. 6. De reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van de garantietermijn ten gevolge. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Timo.nl in rekening worden gebracht. Artikel 8 - Levering en uitvoering 1. Timo.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

5 3. Timo.nl zal er naar streven geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uit te voeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Timo.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk twee dagen voor de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 5. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af fabriek. Ook indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen, zijn de verkochte producten af fabriek voor rekening en risico van de klant. 6. Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn (bij levering) door de klant niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van Timo.nl dit toelaten) voor rekening en risico van klant bij Timo.nl opgeslagen. De kosten voor het opnieuw bezorgen van de producten bij de klant komen volledig voor rekening van de klant. 7. Bij niet tijdige afname is Timo.nl gerechtigd na een periode van veertien (14) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Timo.nl op schadevergoeding en onverminderd het recht van Timo.nl om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan. Artikel 9 - Betaling 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan uiterlijk bij levering. 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Timo.nl te melden. 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Timo.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Artikel 10 - Annulering 1. Annulering door de klant van een met Timo.nl afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van de Timo.nl geschieden. Wanneer Timo.nl met de annulering instemt is de klant terstond tenminste een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief btw) aan Timo.nl verschuldigd.

6 Artikel 11 Aansprakelijkheid 1. Timo.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, voor zover dat uit dit artikel blijkt. 2. De totale aansprakelijkheid van Timo.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor Timo.nl terzake verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn en daadwerkelijk dekking wordt verleend door de verzekeraar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van TIMO.NL aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft herroepen of ontbonden; b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 3. Aansprakelijkheid van Timo.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 4. De aansprakelijkheid van Timo.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Timo.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Timo.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Timo.nl in staat is adequaat te reageren. 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Timo.nl meldt.

7 Artikel 12 Overmacht 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Timo.nl bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of niet behoorde te kennen, als gevolg waarvan Timo.nl haar verplichtingen jegens de klant niet tijdig kan nakomen, treedt Timo.nl niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming Timo.nl blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de klant gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Timo.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen - oorlog(s-gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen en voorts alle omstandigheden buiten schuld van Timo.nl, die nakoming of tijdige nakoming van enige verplichting van de Timo.nl redelijkerwijs belemmeren. Artikel 13 - Klachtenregeling 1. Timo.nl beschikt over een op de website bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Timo.nl 3. Timo.nl streeft ernaar om ingediende klachten binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Timo.nl binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8 Artikel 14 Conversie 1. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt. Artikel 15 Toepasselijk recht 1. Op overeenkomsten tussen Timo.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te s-hertogenbosch. Timo.nl heeft echter het recht om te kiezen een eventueel geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014 Algemene Voorwaarden Essent Shop Geldig vanaf 6 juni 2014 Postadres: Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 5200 BM s-hertogenbosch Bezoekadres: Willemsplein 4 s-hertogenbosch Internet: www.essent.nl/shop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl)

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten en aanvullende voorwaarden Terberg Leasing B.V. (Justlease.nl) Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie