Handreiking. bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking. bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB"

Transcriptie

1 Handreiking bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo groen GL KB BB

2 Inhoudsopgave Vooraf 3 Van start met de formats 3 Aan de slag: in 6 stappen op weg naar een kwalitatief goed S.E. 4 Aanvullende tips en bronnen 8 Bijlage A Voorbeeld format toetsmatrijs 10 Bijlage B Format toetsmatrijs 11 Bijlage C Format schoolexamen praktijk 12 Bijlage D Format schoolexamen theorie 17 2

3 Vooraf Wat is dit? Dit is een handreiking bij het format voor de toetsmatrijs en het format voor de schoolexamens vmbo groen (bijlage A t/m D). Deze handreiking adviseert u bij de constructie van een schoolexamen (S.E.). U denkt na over toetsdoelen, passende toets en vraagvormen en weging. Het geeft geen informatie over een juiste formulering van toetsvragen of over de validiteit en betrouwbaarheid van een toets. Met deze handreiking geven wij dus geen blauwdruk voor uw S.E.. Uw eigen doelen, wensen, creativiteit en (onderwijskundige) visie en die van uw school bepalen de uiteindelijke invulling van uw S.E.. Hoe werkt het? De handreiking leidt u stap voor stap langs een aantal onderdelen en vragen die van belang zijn bij het construeren van een S.E. volgens het format toetsmatrijs (bijlage A). Als u deze stappen in volgorde doorloopt, zorgt u ervoor dat u over alle elementen nadenkt en deze op het juiste moment in de toetsmatrijs en het S.E. verwerkt. Wat levert het mij op? Een ingevulde toetsmatrijs die overeenkomt met de indeling die het College voor Examens heeft vastgesteld voor de beroepsgerichte vakken (met o.a. een indeling van vragen in kennis, algemene beroepsvaardigheden en specifieke beroepsvaardigheden (zie bijlage A). Hiermee zorgt u dat uw schoolexamen in lijn is met het CSPE. Een schoolexamen dat zowel qua samenstelling, normering als vraagstelling evenwichtig is opgebouwd in relatie tot het examenprogramma. Uitgangspunten bij het format voor de toetsmatrijs en het schoolexamen Het maken van een PTA is wettelijk verplicht. Het beschrijft welke onderdelen en eindtermen van het examenprogramma in het schoolexamen getoetst worden. Bij het maken van een schoolexamen is het PTA dus altijd leidend. We sluiten in deze handreiking zoveel mogelijk aan bij de resultaten van het AOC Raad project Kwaliteit staat buiten kijf. Met name het daarbinnen ontwikkelde Referentiekader VMBO groen en de De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid zijn gebruikt. Van start met de formats Om u optimaal te ondersteunen bij het maken van een schoolexamen bieden we verschillende documenten, zowel lege formats als voorbeelden. 1. Format toetsmatrijs. Ingevuld wordt dit de blauwdruk van de toets. Hierin bakent u af wat de verhouding is tussen de inhoud weging verhouding van de stof in de toets. Het zijn de grenzen van de toets. In de bijlagen vindt u: A. Voorbeeld ingevuld format toetsmatrijs 3

4 B. Format toetsmatrijs (leeg) 2. Het format voor het schoolexamen. Hierin komen zowel de toetsitems als de scoreverdeling te staan. In de bijlagen vindt u: C. Format schoolexamen praktijk D. Format schoolexamen theorie Deze bijlagen kunt u op de website van het project Schoolexamen vmbo groen 1 ook downloaden als worddocument. Daarnaast zijn op de site verschillende voorbeeldtoetsmatrijzen en bijbehorende voorbeeldschoolexamens te vinden. Ook vindt u daarbij correctiemodellen die als voorbeeld kunnen dienen voor het maken van een correctiemodel. Deze voorbeeld schoolexamens zijn ook als volwaardig schoolexamen in te zetten. Aan de slag: in 6 stappen op weg naar een kwalitatief goed S.E. Om een toetsmatrijs en bijbehorend schoolexamen te ontwikkelen conform de ontwikkelde formats (en daarmee conform de kwaliteitseisen) doorloopt u de volgende stappen: stap 6 Analyse en evaluatie S.E. stap 1 Toetsdoelen Stap 5 Afname S.E. stap 2 Voorwaarden en afbakening (toetsmatrijs) stap 4 Selectie en verdeling van toetsitems stap 3 Formuleren en controleren toetsitems Elke stap is onderderverdeeld in een aantal vragen

5 Stap 1: Bepaal uw toetsdoelen 1. Welke inhoudelijke onderwerpen van het examenprogramma wilt u toetsen? Dit zijn de eindtermen van het examenprogramma of de zelfgekozen doelen van uw lessen. Stap 2: Bepaal uw voorwaarden en baken uw toets af 2. Wilt u een afzonderlijk theorie en praktijkexamen of een gecombineerd examen zoals het CSPE? 3. Welke kennis, algemene (ABV) en specifieke beroepsvaardigheden (SBV) wilt u dat de leerling laat zien? a. Kennis heeft betrekking op feiten en begrippen (overeenkomstig indeling taxonomiecodes Romiszowski). b. ABV zijn voornamelijk gebaseerd op LB/K/2 eindtermen, dit zijn de competenties (aspecten gericht op het proces die toetsbaar zijn). Onder ABV worden ook verstaan: rekenvaardigheden, tabellen aflezen, hoofd en bijzaken. c. SBV hebben betrekking op het praktische handelen van de leerling binnen een bepaald vakgebied, het toepassen van kennis. Aspecten die meer gericht zijn op het resultaat (i.t.t. op het proces). 4. In welke verhouding wilt u de gekozen onderwerpen aftoetsen? Een belangrijk onderdeel moet in de toets een groter aandeel hebben door meer en/of zwaarder wegende vragen. 5. Probeer de verhouding van K, ABV en SBV voor de theorie en praktijkschoolexamens samen ongeveer te houden op de verhouding zoals bij het CSPE gehanteerd 2 : a. Voor GL respectievelijk 25%; 50% en 25%. b. Voor KB respectievelijk 20%; 50% en 30% c. Voor BB respectievelijk 15%; 50% en 35% 6. Hoeveel tijd wilt u beschikbaar stellen voor het schoolexamen? Verwerk nu de keuzes die u heeft gemaakt bij vraag 1 t/m 6 in het format toetsmatrijs (bijlage B). In bijlage A vindt u hiervoor aanvullende aanwijzingen. Stap 3: Formuleer en controleer de toetsitems Formuleer nu de toetsitems over de onderwerpen die u wilt toetsen. Gebruik hiervoor bijlage C (format S.E. praktijk) of D (format S.E. theorie). Hierbij controleert u elk toetsitem dat u maakt met de volgende zeven vragen (nog beter is het om dit ook door een collega te laten doen): 7. Meet het door u geformuleerde toetsitem (inclusief beoogd antwoord) wat u wilt meten? 8. Is er voldoende overeenkomst tussen het S.E. en de groene (beroeps)praktijk? 9. Past de vraagvorm bij het toetsdoel van het toetsitem? 2 Houd hierbij een mogelijke afwijking van max. 5% aan 5

6 10. Sluit het toetsitem aan bij het taalgebruik en het referentieniveau/de leerweg van de kandidaat (zie Referentiekader VMBO groen). 11. Zijn het toetsitem en het bijbehorende antwoord correct en eenduidig geformuleerd? 12. Acht u de de leerling in staat om het toetsitem binnen de totaal beschikbare tijd te beantwoorden/uit te voeren? 13. Heeft u de benodigdheden bij elk toetsitem vermeld? Stap 4: Maak een selectie uit de geformuleerde toetsitems 14. Welke toetsitems hebben een hoge moeilijkheidsgraad en welke een lage? Maak een rangorde. 15. Hoeveel punten wilt u aan een goed antwoord/ uitvoering van elk toetsitem toekennen? Zet deze voor elk toetsitem in het S.E.. Vul de totalen in in de rij Totaal aantal punten theorie/praktijktoets en streep door wat niet van toepassing is (theorie of praktijk). 16. Hoe is de scoreverdeling met betrekking tot a. de verhouding K, ABV, SBV conform de standaard voor resp. GL/KB/BB? (Zie bijlage A en vraag 5) b. de verdeling van de onderwerpen c. de variatie in moeilijkheidsgraad d. de variatie in vraagvormen e. de beschikbare tijd die u vooraf had bepaald? 17. Is het nodig op basis van vraag 14 t/m 16 toetsitems te verwijderen dan wel nieuwe te schrijven? Zo ja, begin weer bij stap Vul de laatste twee rijen in van de toetsmatrijs. a. Totaal aantal punten theorie en praktijk: Tel de punten van rij Totaal aantal punten theorie/praktijk S.E. op met de punten die in de toetsmatrijs van het andere praktijk/theorie S.E. staan in dezelfde rij. 3 b. Totaal percentage theorie en praktijk: Bereken de percentages op basis van de totaalscores van de rij Totaal aantal punten theorie en praktijk. Deze moeten ongeveer uitkomen op een verdeling van percentages zoals vermeld in voorbeeld format toetsmatrijs (bijlage A) en vraag Maak een definitieve selectie van toetsitems en zet deze en de scorepunten in document D en/of E. 20. Zorg dat de opmaak overzichtelijk en duidelijk is. Vul het toetsvoorblad van het S.E. in. Maak het bijbehorende correctiemodel (bijv. o.b.v. het correctiemodel van een voorbeeld S.E.). In het correctiemodel staat per toetsitem aangegeven wat de maximumscore is en hoe bij een mogelijke score van >1 punten, de punten onderverdeeld zijn. Het is belangrijk een correctiemodel 3 De verhoudingen zoals benoemd bij vraag 5 gelden voor een praktijk en theorie S.E. samen, daarom combineert u in deze rij de scores van beide S.E. s en berekent u op basis hiervan de percentages. 6

7 te hebben om de betrouwbaarheid van het S.E. te kunnen waarborgen. Indien van toepassing kunt u ook een leerling en/of beoordelaarsinstructie maken. Bepaal de (voorlopige) cesuur (grens voldoende/onvoldoende). Schrijf dit op in de vorm van.. punten, bijv.: 19 punten.afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor absolute cesuurbepaling vooraf aan de afname van het schoolexamen of voor relatieve cesuurbepaling na afname van het schoolexamen. 4 Vul aan de hand van het ingevulde format de toetsmatrijs (document A) volledig in. De toetsmatrijs is op basis van vraag 1 t/m 6 deels gevuld. Stap 5: Neem het schoolexamen af 21. Is de examenset compleet? a. Toetsmatrijs van theorie en/of praktijkexamen b. Theorie en/of praktijkexamen c. Correctievoorschrift 22. Neem het S.E. af. Stap 6: Analyseer en evaleer het afgenomen schoolexamen 23. Wat is de gemiddelde score van het S.E.? 24. Hoeveel voldoendes/onvoldoendes waren er? 25. Is het S.E. te lang/te kort/precies lang genoeg? 26. Zijn er toetsitems die te moeilijk of te makkelijk waren heeft iedereen een bepaald toetsitem goed of juist fout gemaakt (mate van discriminatie van een toetsitem)? 27. Moet de cesuur aangepast worden? 28. Heeft het S.E. gemeten wat ik wilde meten? 29. Is er voldoende variatie in moeilijkheidsgraad? 30. Maken de toetsitems voldoende onderscheid tussen vaardige en minder vaardige leerlingen? 31. Is er voldoende variatie in vraagvormen van toetsitems? 32. Is de inhoud gevarieerd genoeg (voldoet de toets aan de toetsdoelen)? 33. Is de opmaak van het S.E. overzichtelijk en duidelijk? Wanneer op één van de vragen 23 t/m 33 nee geantwoord wordt, pas het S.E. aan. 4 Bij absolute cesuurbepaling wordt de grens onvoldoende/voldoende vooraf vastgesteld zonder rekening te houden met de uiteindelijke resulaten van leerlingen. Bij relatieve cesuurbepaling wordt op basis van resultaten van leerlingen de grens onvoldoende/voldoende bepaald, bijvoorbeeld als men als doel heeft dat 80% van de leerlingen een voldoende moet behalen. 7

8 Aanvullende tips en Bronnen Tips Maak het schoolexamen niet alleen, laat het tegenlezen door uw vakgroep of bijvoorbeeld uw collega Nederlands. Test het S.E. Pas kwaliteitscriteria toe, zie Bronnen Kwaliteit. Pas juiste Referentieniveaus Taal en Rekenen toe op toetsitems. Gebruik icoontjes voor bijvoorbeeld een rekenvraag, computeropdracht etc. Gebruik passende vraagvormen bij het toetsdoel van de toetsitem: open vs. gesloten vragen, casusvragen, meerkeuze vragen, luistervragen, mondeling, schriftelijke of praktische opdrachten. Richtlijn is dat 80% van de leerlingen moet het schoolexamen in 80% van de tijd moet kunnen maken. Bronnen Kaders: Examenprogramma s vmbo landbouw: Referentiekader VMBO groen (profielen leerlingen van verschillende leerwegen: Referentiekader VMBO groen Analyse CSPE t.a.v. de 3 leerwegen : Ra_PDF_Handreiking VMBO gro.pdf Handvatten voor integraal toetsbeleid: De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid Referentieniveaus taal en rekenen: Toetsconstructie: Overzicht vraagvormen/vraagtypen: Toetsen op school Voortgezet onderwijs: p_school_vo.ashx Construeren van een praktijktoets: Construeren van open vragen: Construeren van gesloten vragen: Tips voor het formuleren van meerkeuzevragen: /Maatschappijleer/Tips formuleren meerkeuzevragen.pdf Bepalen van cesuur, hoofdstuk 7 van: 8

9 Uitleg begrippen rondom toetsing: Kwaliteit Checklist vaststellen schoolexamen (bijlage 7, p.70 in De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid ) Checklist kwaliteitscriteria project Schoolexamens vmbo groen 5 Algemene informatie over toetsing: CITO toetswijzer

10 Bijlage A Voorbeeld format toetsmatrijs Neem Bijlage de B toetscode over uit het PTA Naam school Vul het betreffende leerjaar in Noteer de cesuur TOETSMATRIJS Logo school Vul hier de tijdsduur van de toets in (6) Vul hier de toetsvorm (theorie en/of praktijk) in, gebruik de afkortingen van jouw instelling (2) Vak : Landbouwbreed Leerweg : Gemengde leerweg (GL) Toetscode : Cito voorbeeldexamen Toetsduur : 90 minuten Thema Recreatie/Groen/Verzorging Leerjaar : Toetsvorm : Praktijk Cesuur : Examen enheid LB/K/3 Ruimte LB/K/4 Landschap en omgeving Inhoud Gedrag Weging Nummer van vragen/opdrachten Eindterm Kennis Algemene beroepsvaardigheden Metingen uitvoeren en maten berekenen Specifieke beroepsvaardigheden 2a 1 Natuurbeschermings Vermeld 5a,5b het 4e 4 maatregelen nummer van toepassen elke vraag in. een cel 4a,4b,4d 4c 8 2b,2c 7 3b 3a,3c 5 Aantal punten Neem in deze kolom de exameneenheden uit het PTA over en gebruik één regel per exameneenheid (1) TOTAAL aantal punten praktijks.e. Totaal aantal punten theorie en praktijk S.E. Totaal percentage theorie en praktijk S.E. Noteer in deze kolom per regel de eindterm(samengevat) waarover de vragen/ opdrachten gaan 1a,1c,1e 1b,1d,1f % 48% 29% 100% Bepaal per onderwerp welke (a) kennis, (b) algemene en (c) specifieke beroepsvaardigheden de leerling moet laten zien (5) Totaal punten huidige toets Totaal punten beide toetsen In deze kolom wordt zichtbaar hoe de gekozen eindtermen meewegen in de beoordeling (4). Bepaal de maximale score en verdeel de scorepunten per rij en over 10 de vragen en opdrachten (14)

11 Bijlage B Format Toetsmatrijs TOETSMATRIJS Naam school Logo school Vak : Landbouwbreed Leerweg : Gemengde leerweg (GL) Toetscode : Toetsduur : minuten Leerjaar : Toetsvorm : Theorie/ Praktijk Cesuur : Inhoud Gedrag Weging Nummer van vragen/opdrachten Examen eenheid Eindterm Kennis Algemene beroepsvaardigheden Specifieke beroepsvaardigheden Aantal punten TOTAAL aantal punten theorie/praktijk S.E. Totaal aantal punten theorie en praktijk S.E. Totaal percentage theorie en praktijk S.E. GL 25% KB 20% BB 15% GL 50% KB 50% BB 50% GL 25% KB 30% BB 35% 100% 11

12 Bijlage C Format schoolexamen praktijk TOETSVOORBLAD Naam school Logo school Vak : Landbouwbreed Leerweg : Gemengde leerweg (GL) Toetscode : #vul in# Toetsduur : #vul in; voorkeur maximaal minuten# Leerjaar : #vul in# Toetsvorm : #vul in: Praktijk# Max. te behalen punten : #vul in# Cesuur : #vul in# Datum : #vul in of laat invullen door leerling# Klas : #vul in of laat invullen door leerling# Naam leerling : #laat invullen door leerling# Behaald aantal punten : #vul na beoordeling in# Cijfer : #vul na beoordeling in# Inhoud praktisch schoolexamen Het schoolexamen bevat de volgende onderdelen: #pas na gelang aan en/of vul aan.# LB/K-nummer x LB/K-nummer y LB/K-nummer z 12

13 Toetsinstructie Lees het schoolexamen eerst helemaal door. Lees de vraag aandachtig voordat je het antwoord opschrijft. Bij meerkeuzevragen de letter voor het juiste antwoord omcirkelen (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. (1) A X A X A B (2) B (3) B B X C C C Schrijf bij berekeningen de hele som op en niet alleen het antwoord. Als je moet tekenen gebruik dan het hele vak van de vraag voor de tekening. Schrijf in leesbaar Nederlands. #Dit is optioneel, maar onderstreept wel dat de borging van het schoolexamen geregeld is.# Deze toets is gemaakt, beoordeeld en vastgesteld volgens de procedure 'constructie en vaststelling van toetsen' van [naam school]. 13

14 #vul in# [LB/K-thema of toetsnaam/-code] praktijk [#vul in# naam opgave omschreven als handeling] Tijdsduur xxx minuten. Voor deze opdracht(en) heb je nodig: Vraag aan de docent welk [naam dier] je moet controleren. #p 1 [Omschrijving van opdracht(en)] #p 2 [Omschrijving van opdracht(en)] [naam opgave omschreven als handeling] Tijdsduur xxx minuten. Voor deze opdracht(en) heb je nodig: Vraag aan de docent welk [naam dier] je moet controleren. #p 3 [Omschrijving van opdracht(en)] #p 4 [Omschrijving van opdracht(en)] 14

15 [LB/K-thema of toetsnaam/-code] praktijk [naam opgave omschreven als handeling] Tijdsduur xxx minuten. Voor deze opdracht(en) heb je nodig: Vraag aan de docent (bijvoorbeeld welk [naam dier] je moet controleren.) #p 5 [Omschrijving van opdracht(en)] #p 6 [Omschrijving van opdracht(en)] [naam opgave omschreven als handeling] Tijdsduur xxx minuten. Voor deze opdracht(en) heb je nodig: Vraag aan de docent welk [naam dier] je moet controleren. #p 7 [Omschrijving van opdracht(en)] #p 8 [Omschrijving van opdracht(en)] Voordat je aan de opdracht begint De docent vertelt je waar je het benodigde bestand kunt vinden. Open het bestand xxx.xls. Met dit bestand kun je Gegevens: Uitvoering van de opdracht Vul je naam in. Vul de gevraagde gegevens volledig in. Klik op de knop Bereken xxx. 15

16 Als je klaar bent met de opdracht Druk het bestand af door op de knop Print te klikken. Sla het bestand niet op en sluit Excel af. 16

17 Bijlage D Format schoolexamen theorie TOETSVOORBLAD Naam school Logo school Vak : Landbouwbreed Leerweg : Gemengde leerweg (GL) Toetscode : #vul in# Toetsduur : #vul in; voorkeur maximaal 45 minuten# Leerjaar : #vul in# Toetsvorm : #vul intheorie# Max. te behalen punten : #vul in# Cesuur : #vul in# Datum : #vul in of laat invullen door leerling# Klas : #vul in of laat invullen door leerling# Naam leerling : #laat invullen door leerling# Behaald aantal punten : #vul na beoordeling in# Cijfer : #vul na beoordeling in# Inhoud theoretisch schoolexamen Dit schoolexamen bevat de volgende onderdelen: #pas na gelang aan en/of vul aan.# LB/K-nummer x LB/K-nummer y LB/K-nummer z Instructie schoolexamen #pas na gelang aan en/of vul aan. Zorg er wel voor dat onderstaande instructies minimaal genoemd worden# Lees het schoolexamen eerst helemaal door. Lees de vraag aandachtig voordat je het antwoord opschrijft. 17

18 Het schoolexamen bevat verschillende vraagtypen die voor extra herkenning elk een eigen symbool hebben. is een vraag, waarbij iets opgeschreven moet worden is een open vraag is een gesloten vraag is een rekenvraag Bij meerkeuzevragen de letter voor het juiste antwoord omcirkelen (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. (1) A X A X A B (2) B (3) B B X C C C Schrijf bij berekeningen de hele som op en niet alleen het antwoord. Als je moet tekenen gebruik dan het hele vak van de vraag voor de tekening. Schrijf in leesbaar Nederlands. #Dit is optioneel, maar onderstreept wel dat de borging van het schoolexamen geregeld is.# Deze toets is gemaakt, beoordeeld en vastgesteld volgens de procedure 'constructie en vaststelling van toetsen' van [naam school]. 18

19 #vul in# [LB/K-nummer of toetsnaam/-code] theorie [#vul in# naam vraag; onderwerp] [Inleiding bij de vraag] #psymbool 9 [Eerst tabel, plaatje e.d.] [Omschrijving van opdracht(en)] #psymbool 10 [Omschrijving van opdracht(en)] [naam vraag; onderwerp] [Inleiding bij de vraag] #psymbool 11 [Eerst tabel, plaatje e.d.] [Omschrijving van opdracht(en)] #psymbool 12 [Omschrijving van opdracht(en)] 19

20 [LB/K-nummer of toetsnaam/-code] theorie [naam vraag; onderwerp] [Inleiding bij de vraag] #psymbool 13 [Eerst tabel, plaatje e.d.] [Omschrijving van opdracht(en)] #psymbool 14 [Omschrijving van opdracht(en)] [naam vraag; onderwerp] [Inleiding bij de vraag] #psymbool 15 [Eerst tabel, plaatje e.d.] [Omschrijving van opdracht(en)] #psymbool 16 [Omschrijving van opdracht(en)] 20

Samenwerken aan kwaliteit van (school)examinering loont!

Samenwerken aan kwaliteit van (school)examinering loont! Samenwerken aan kwaliteit van (school)examinering loont! Welkom namens het projectteam op de masterclass SE bank vmbo groen! Projectleiding: Wilma Bredewold, Jacob Molenaar en Alex van Essen (Toetsplaza)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ruud van Uffelen Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo De structuur van de nieuwe examenprogramma's

Nadere informatie

Handleiding Schoolexamenbank vmbo Groen. Versie 1.3

Handleiding Schoolexamenbank vmbo Groen. Versie 1.3 Handleiding Schoolexamenbank vmbo Groen Versie 1.3 27-4-2015 - 2 - Inhoudsopgave 1 De Schoolexamenbank vmbo Groen in vogelvlucht... 3 2 Account aanmaken en inloggen... 4 3 Het inlogscherm... 7 4 Het overzichtsscherm...

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT EERSTE TIJDVAK 2017

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT EERSTE TIJDVAK 2017 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE VMBO GT EERSTE TIJDVAK 2017 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten

Nadere informatie

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak tekenen telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke paragrafen

Nadere informatie

Onder de loep: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vmbo landbouw-breed 2010 en 2011

Onder de loep: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vmbo landbouw-breed 2010 en 2011 Onder de loep: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vmbo landbouw-breed 2010 en 2011 Sinds de invoering van het cspe voor het vmbo rijst steeds vaker de vraag: wat zijn nu eigenlijk

Nadere informatie

Programma Kwaliteit (school)examinering vmbo

Programma Kwaliteit (school)examinering vmbo Programma Kwaliteit van schoolexaminering Doel en inrichting van de Schoolexamenbank vmbo Werking van de Schoolexamenbank vmbo Uitgebreide demo Stand van zaken zomer 2017 Licentie en kosten Programma Kwaliteit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 016-017 Basisberoepsgerichte leerweg-leerwerktraject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Martha Haverkamp Programma Welkom Presentatie PTA Zelf aan het werk Open space / evaluatieronde Afsluiting

Nadere informatie

De keus voor de keuzevakken

De keus voor de keuzevakken Een evenwichtig PTA voor de keuzevakken bij de nieuwe profielvakken (een voorbeelduitwerking) De keus voor de keuzevakken Vooraf: Bepaal voordat je keuzevakken gaat kiezen eerst je visie op het nieuwe

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN MUZIEK gltl EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2015

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2015 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2015 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2014-2015 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO EERSTE TIJDVAK 2012 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

PTA grafimedia KBL, deelvak printmedia/sign Media & Design: cohort 14-15-16

PTA grafimedia KBL, deelvak printmedia/sign Media & Design: cohort 14-15-16 Uitleg deelvakken grafimedia KBL Het schoolexamen grafimedia wordt uitgevoerd in 5 deelvakken. Die deelvakken zijn: audiovisuele vormgeving, printmedia/sign, podiumtechniek, webdesign en tekenen. Voor

Nadere informatie

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) beroepsgerichte programma s in het vmbo

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) beroepsgerichte programma s in het vmbo Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) beroepsgerichte programma s in het vmbo Voor het schoolexamen moet een school een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vaststellen. Aan het PTA worden

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS EERSTE TIJDVAK 2016 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vmbo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vmbo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 vmbo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Conclusies 8 3 Inleiding In het kader van de implementatie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2011-2012 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Jan van Hilten Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma

Nadere informatie

Bijlage 1: Format en instructie Leerlingwijzer

Bijlage 1: Format en instructie Leerlingwijzer Bijlage : Format en instructie Leerlingwijzer leerlingwijzer toets.nl Hoe heb je gescoord op weten, doen en snappen? vragen te behalen punten behaalde punten Wat heb je goed gedaan in deze toets? weten

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Protocol. Toetsing. 17 oktober versie def. na MR

Protocol. Toetsing. 17 oktober versie def. na MR Protocol Toetsing 17 oktober 2013 versie def. na MR Inleiding Huidige situatie Rondom toetsen zijn er geen Esdalbrede afspraken gemaakt. Locaties, zelfs secties hebben de vrijheid om zelf invulling te

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Het nieuwe profielsysteem Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw systeem van profielen in het vmbo. Dat systeem maakt het mogelijk om meer maatwerk

Nadere informatie

GOEDE TOETSEN INZETTEN IN HET GROENE VMBO

GOEDE TOETSEN INZETTEN IN HET GROENE VMBO GOEDE TOETSEN INZETTEN IN HET GROENE VMBO ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK JOSÉ DAMS, IDA BONTIUS EN WENDY ANKERSMIT WWW.CINOP.NL 2 GOEDE TOETSEN INZETTEN IN HET GROENE VMBO ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK In het

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Het schoolexamen van vmbo-keuzevakken Landelijke onderwijsdag Techniek Donderdag 1 juni 2017 Jan van Hilten, SLO

Het schoolexamen van vmbo-keuzevakken Landelijke onderwijsdag Techniek Donderdag 1 juni 2017 Jan van Hilten, SLO SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Het schoolexamen van vmbo-keuzevakken Landelijke onderwijsdag Techniek Donderdag 1 juni 2017 Jan van Hilten, SLO Stand van zaken... 2012: start project

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 15-16-17

PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 15-16-17 en examen Engels PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 15-16-17 Het eindexamen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Nadere informatie

Deel-PTA voor twee vakken

Deel-PTA voor twee vakken Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak audiovisuele vormgeving telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke

Nadere informatie

PTA intersectoraal Technologie & Commercie Kijkduin cohort 2015-2016-2017

PTA intersectoraal Technologie & Commercie Kijkduin cohort 2015-2016-2017 Het intersectorale beroepsvoorbereidende programma bestaat op de locatie Kijkduin uit een algemeen derde leerjaar waarin alle drie de onderdelen dienstverlening, technologie en commercie aan de orde komen

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar )

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar ) Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf cohort 2016-2017 (geldt vanaf derdejaars leerlingen schooljaar 2016-2017) Algemeen Het centraal examen(ce) over het beroepsgerichte programma is

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SCHEIKUNDE VWO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SCHEIKUNDE VWO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SCHEIKUNDE VWO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 01-013 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K//3/6/ 8 Deeltoets 4:

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

PTA intersectoraal Dienstverlening & Commercie KBL en BBL Kijkduin cohort

PTA intersectoraal Dienstverlening & Commercie KBL en BBL Kijkduin cohort Het intersectorale beroepsvoorbereidende programma bestaat op de locatie Kijkduin uit een algemeen derde leerjaar waarin alle drie de onderdelen dienstverlening, technologie en commercie aan de orde komen

Nadere informatie

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GEMENGDE LEERWEG Klas 4 V.M.B.O. 2011 2012 Examenreglement VMBO 2011/2012 1 PTA, Maaslandcollege, Maasland, 2011-2012 Leerweg: Gemengde leerweg Vak: Nederlands Aantal

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 3 bb 2014-2015

Examenboekje vmbo Klas 3 bb 2014-2015 Examenboekje vmbo Klas 3 bb 2014-2015 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2014 1 2 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Dekkend examineren in het schoolexamen Landelijke studiedag Platform vmbo BWI Woensdag 7 juni 2017 Jan van Hilten, SLO

Dekkend examineren in het schoolexamen Landelijke studiedag Platform vmbo BWI Woensdag 7 juni 2017 Jan van Hilten, SLO SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Dekkend examineren in het schoolexamen Landelijke studiedag Platform vmbo BWI Woensdag 7 juni 2017 Jan van Hilten, SLO Stand van zaken... 2012: start

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand.

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 920 minuten metaaltechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 11 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 Ne/K/6,7,9 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving

beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving Examen VMBO-GL en TL 2016 gedurende 720 minuten beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving Naam kandidaat Kandidaatnummer Opgavenboekje Dit examen

Nadere informatie

klas 9 26 september 2013

klas 9 26 september 2013 klas 9 26 september 2013 VMBO BINNEN V.S. vmbo sector techniek sector zorg en welzijn sector economie sector landbouw afdelings programma handel en verkoop afdelings programma administratie afdelings programma

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 ARABISCH CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4. Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites

EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4. Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4 Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites EINDEXAMEN NEDERLANDS BB4 Te leren stof: Bij de voorbereiding van dit examen is oefenen erg belangrijk om de stof te leren.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2009 tijdvak 2 wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2017 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16

PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Engelse taal en literatuur HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16 Het eindexamen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform examensecretarissen Conflicten

Bijeenkomst Platform examensecretarissen Conflicten Bijeenkomst Platform examensecretarissen 7-3-2016 Conflicten Examenloket Alle vragen naar Examenloket 079-323299 of examenloket@duo.nl Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende instantie(s).

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 1 UITERLIJKE VERZORGING CSE BB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 016-017 Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K//3/5/6/7/8 Deeltoets

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands

De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Profielvak Dienstverlening & Producten

Profielvak Dienstverlening & Producten Profielvak Dienstverlening & Producten Cspe s 2018 Marieke op den Kamp, Anne Fleuren en Rianne Jansen Inhoud 1. examenproces 2. inhoud, opbouw en soort opdrachten in cspe D&P 3. meer informatie over cspe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie