EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN"

Transcriptie

1 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Persoonlijke gegevens verstrekken 1. Stel jezelf voor (0301) My name is I am 16 years old and I live in Holland. 2. Zeg wie je bent en waar je woont (0401) 3. Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/ My name is Mark. I am 15 years old. I live in 3. meisje, woonplaats, land) (0602) Eindhoven, in The Netherlands. Een korte mededeling doen bedanken groeten goede wensen overbrengen 1. Schrijf een passende slotzin; dank u bij voorbaat. (0401) dank voor uw aandacht (0401) dank voor uw snelle reactie (0401) Thank you in advance. Thank you for your attention. I will be grateful for your quick response 2. Doe de groeten aan je ouders (-) Give my regards to your parents. Informatie geven 1. Ik schrijf deze brief omdat ik een I am writing this letter, because I have 1. beschadigde enveloppe ontvangen received a damaged envelope. 1. heb (0301) 2. De enveloppe bevatte twee kaartjes The envelope contained two tickets for the 2. voor de musical Cats en een briefje musical Cats and a note from Box Office 2. van Box Office in Londen. (0301) in London. 3. Ik heb een folder van uw campagne I saw a leaflet about your campaign, when I 3. gezien, toen ik in juni in Zuid-Engeland was on holiday in South-Engeland in June. 3. met vakantie was. (0401) 4. Vorige week heb ik uw advertentie I read your advert in News of the World last 4. gelezen in News of the World. (-) week. Informatie vragen 1. Krijg ik schadevergoeding, als mijn Will you pay me compensation, if my tickets 1. kaartjes niet worden teruggevonden? are not found? 1. (0301) 2. Waar is het dichtstbijzijnde vertrek- Can you tell me where the nearest point of 2. punt van de bus naar Harwich?(0302) departure is for the bus to Harwich? 3. Zijn er in Nederland ook winkels van I wonder if there are Sainsbury s stores in 3. Sainsbury s? (0401) Holland, too.

2 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 8 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Verzoeken of voorstellen doen 1. Wilt u mijn klacht snel beantwoorden I hope you will deal with my complaint as 1. in verband met mijn reisplannen?(0301) soon as possible in view of my travelling plans? 2. Ik verzoek u mijn brief zo spoedig I am asking you to answer my letter as soon 2. mogelijk te beantwoorden, zodat ik as possible, so I will be able to make other. 3. nog andere plannen kan maken.(0302) plans. 3. Is het mogelijk, dat ik iemand interview Is it possible for me to have an interview 3. voor mijn presentatie op school? (0401) with someone for my school presentation? 4. Kunt u de uitnodiging voor mijn vriend Could you send my friend s invitation to 4. naar mijn adres sturen? (0601) my address? 5. Kunt u mij meer informatie geven over I wonder if you could tell me more about the 5. het zakgeld? (0602) pocket money? Reageren op verzoeken/voorstellen/advertenties 1. Ik heb uw advertentie in L.A.M. met I have read your ad in L.A.M. with great 1. grote belangstelling gelezen. De interest. I like the description of the Scottish 1. beschrijving van de rondreis door tour very much. 1. Schotland vind ik heel leuk. (0302) 2. Ik vind uw campagne geweldig. Ik I think your campaign is great. I absolutely ben het helemaal eens met uw standpunt agree with your point of view about tests on. over dierproeven. (0401) animals. 3. Uw aanbod om vrijwilligerswerk te Your offer to come and work as a volunteer 3. komen doen voor uw organisatie spreekt for your organisation appeals to me very 3. mij heel erg aan. (0602) much. 4. Ik ben het niet eens met uw aanbod van I do not agree with your offer of. schadevergoeding. (-) compemsation. Gevoelens uiten/iets willen of hopen 1. Ik wil in de eerste twee weken van juni I want to go on holiday in the first two weeks 1. met vakantie gaan.(0301) of June. 2. Het ergert mij dat er nog steeds dier- It bothers me that tests on animals are still 2. proeven worden gehouden. (0401) going on. 3. Ik wil over dit onderwerp een presentatie I want to do a presentation about this subject 3. houden op school. (0401) at school. 4. Natuurlijk hoop ik dat hij zal worden Of course I hope he will be invited for the 4. opgeroepen voor de audities. (0601) auditions.

3 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 9 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Iets regelen of afzeggen 1. Ik wil graag een kamer reserveren voor I want to book a room for two weeks in July. 1. twee weken in juli. (-) 2. Het spijt me, maar ik vrees dat ik mijn I am sorry, but I am afraid I have to cancel 2. reservering moet annuleren. Een van my booking. One of my fellow travellers has. reisgenoten heeft een ongeluk gehad.(-) had an accident. 3. Ik wil je graag uitnodigen om bij ons te I would like to invite you to come and stay 3. komen logeren. (-) with us. 4. Ik kan helaas uw uitnodiging om bij u te Unfortunately I cannot accept your invitation 4. komen logeren niet aannemen. (-) to come and stay with you. Slotzin schrijven (Met Slotzin wordt niet de Afsluiting bedoeld. Zie hieronder, punt 6!) 1. Ik hoop spoedig van u te horen. I hope to hear from you soon. 2. Ik zal heel blij zijn als u mij spoedig laat I will be very pleased if you let me know weten wat u hebt besloten. soon what you have decided. Briefconventies (afspraken over de indeling en zo) gebruiken (bij een formele brief) 1. Adressering Je eigen adres (zonder je naam) bovenaan. Denk aan Holland / The Netherlands Het adres van degene waar je brief heen gaat daar onder. 2. Datum Niet digitaal ( ), wel analoog (1 January 2007). 3. Aanhef (1) Begin altijd met Dear., Aan je liefje kun Dearest.., schrijven. 4. Aanhef (2) Ga verder met Sir/Madam, of Sir(s), Dus: Dear Sir/Madam, of Dear Sirs, 5. Aanhef (3) Als je de naam van degene aan wie je schrijft kent, schrijf je die op. Dus: Dear Laura, Dear Mr. Jones, Dear Mrs. Beckham, 6. Afsluiting 6. - je weet de naam van de geadresseerde Yours sincerely, 6. - je weet de naam van de geadresseede niet Yours faithfully,

4 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 10 Grammatica De meeste problemen met de Engelse grammatica komen voor bij de onderdelen WOORDVOLGORDE en TIJDEN. TIPS VOOR DE WOORDVOLGORDE Wat is de grootste moeilijkheid? De woordvolgorde in het Engels is anders dan in het Nederlands. Wat is het grootste voordeel? De woordvolgorde in het Engels is bijna altijd hetzelfde. In je tekstboek (op bladzijden 112 en 113, bij de onderdelen 5 en 6) vind nuttige en bruibare regels voor de woordvolgorde. Er staan ook vier voorbeelden van verschillen tussen Nederlands en Engels. TIPS VOOR DE TOEKOMENDE TIJD Let op het grootste verschil tussen Nederlands en Engels: in het Nederlands hoef je je niet precies aan een toekomende tijd te houden bijvoorbeeld: Ik doe dat morgen wel. (Ik zal het doen.) Ik schrijf die brief vandaag. (Ik ben het van plan.) in het Engels moet je je precies aan een toekomende tijd houden bijvoorbeeld: I will do that tomorrow. (Ik zal het doen.) I am going to write that letter today. (Ik ben het van plan.) In de schrijfopdracht bij het examen moet je zeker de toekomende gebruiken. Dat kan op twee manieren: met will of shall (deze laatste vorm alleen bij I en we) met be (= am/is/are) going to bijvoorbeeld I hope you will deal with my complaint as soon as possible Kijk ook in je tekstboek, op bladzijde 113, bij onderdeel 8. TIPS VOOR DE VERLEDEN TIJD EN DE VOLTOOIDE TIJD Kijk eerst in je tekstboek, op bladzijden 115 en 116, bij de onderdelen 11, 12 en 13. Je kunt onder meer oefenen via Ga naar: voortgezet onderwijs/engels oefenenen/grammatica werkwoorden tijden/tijden vergelijken past simple/present perfect past simple/past perfect VIA (OEFENEN/GRAMMATICA) KUN JE NOG VEEL MEER OEFENEN (O.A. MET DE TOEKOMENDE TIJD)

5 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 11 Woordenboekgebruik TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ALFABETISCHE LIJST Oefen nog eens met een woordenboek. Weet je nog hoe het moet? 1. Niet het eerste het beste woord kiezen 2. Vetgedrukte cijfers (I. of II. of III. En 1., 2. of 3.) geven aan hoeveel verschillende 2. woordsoorten er zijn. 3. Kijk bij elke woordsoort, dus bij I. en II. en III. of 1., 2. of Kijk of je (schuin gedrukt) voorbeelden leest waardoor je het woord beter begrijpt. 5. Je komt vaak uitdrukkingen (voorbeeldzinnen) tegen die je zo kunt gebruiken! 6. Let op: woorden die beginnen met hoofdletters zijn namen: ze staan meestal niet in een 6. woordenboek. KIES HET BEKENDE Wat is een schadevergoeding in het Engels? Wie het woordenboek gebruikt, komt uit bij indemnification en compensation. Misschien staat er ook nog wel een uitdrukking bij: to claim damages from somebody (van iemand schadevergoeding eisen). Als je opdracht is: Vraag of je schadevergoeding kunt krijgen, valt die laatste mogelijkheid af, want vragen is iets anders dan eisen. Waarom neem je dan niet het eenvoudigste, misschien het meest bekende woord? Het woord compensatie ( compensation ) heb je vast wel eens eerder gehoord. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIJLAGEN Behalve een alfabetische woordenlijst bevat elk woordenboek: 1. Een lijst van gebruikte afkortingen. 1. Kijk die lijst een rustig door tijdens je voorbereiding op het examen. Je hoeft al die 1. afkortingen echt niet van buiten te leren, maar misschien zijn ze wel logisch, zodat je ze 1. begrijpt. 2. Diverse bijlagen. 2. Niet elk woordenboek heeft dezelfde bijlagen. Het ene woordenboek kan ook meer 2. bijlagen hebben dan het andere. Volgens de examenvoorschriften is elk woordenboe 2. toegestaan. 2. Zorg er in elk geval voor, dat je weet welke bijlagen in jouw woordenboek staan. 2. Dat kan bijvoorbeeld een lijst van onregelmatige werkwoorden zijn, maar ook uitleg over 2. de indeling van een brief, met veel bruikbare voorbeelden! 3. Let op: de indeling van een brief in een woordenboek kan anders zijn dan de indeling die 3. jij moet hanteren. Wij hebben de afspraak gemaakt, dat alle onderdelen van de brief tegen 3. de linker kantlijn worden geplaatst.

6 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 12 Spreektaal en schrijftaal Enkele voorbeelden van spreektaal in plaats van schrijftaal. Als je opdracht is dat je een formele of semi-formele brief moet schrijven, mag je geen spreektaal gebruiken. Voorbeelden van spreektaal zijn hieronder onderstreept. Hi, hello. Let me introduce myself. Thanks a lot. That s a lot of money, you know. I m gonna be angry. He s gotta go. It ain t me. Well, keep up the good work. I wanna tell you. Geen afgekorte vormen (samentrekkingen, van twee woorden tot één) Gebruik geen afgekorte vormen. Bijvoobeeld: it s, I ll, they won t en zo meer. Valkuilen (veel voorkomende fouten) En hoe vertaal je als de kaartjes niet worden terug gevonden? Het gaat met name om het woordje als. When = niet goed. As = niet goed. If = goed. (En als de kaartjes nou eens niet worden terug gevonden?) Kaartjes zijn geen cards, maar tickets - als je er mee naar een voorstelling wilt. Reden = niet: cause. Reden = reason. Over 3 weken = niet: about 3 weeks. (About zou dan betekenen: ongeveer.) Over 3 weken = in 3 weeks. Wegens = niet: because. Wegens = because of. A copy of a letter = goed. A letter from Royal Mail = goed. Dus: from betekent ergens vandaan en daarom geldt: A copy from a letter = niet goed. Zo spoedig mogelijk = As soon as possible (2 x as) en dus niet: So soon as possible Meer op de volgende pagina.

7 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 13 Valkuilen (veel voorkomende fouten) Ga niet in de fout door te proberen de deelopdrachten letterlijk (= woordelijk = woord voor woord) te vertalen. Dat moet je niet doen! Zeker niet, als je met opgezochte woorden gaat werken. Dan krijg je zinnen als The animals are going dead (Moet zijn: The animals are dying. ) en I annoy myself (Moet zijn: It annoys me. ). In plaats van dat laatste kun je bijvoorbeeld ook schrijven: I think it is terrible (that animal testing is still going on.) Kortom: doe gewoon. Doe niet moeilijk. Schrijf het in je eigen woorden, maar dan in het Engels. Wat is campagne voeren in het Engels? Wie het woordenboek gebruikt, komt uit bij campaign en anders niks. Dus campaign (1 woord) = campagne voeren (2 woorden) En hoe vertaal je Als onderwerp heb ik gekozen? Het gaat met name om het woordje als. When = niet goed. If = niet goed. As = goed. Kun je het hebben over een Netherlands shop? Nee. Het moet zijn Dutch shop. Kun je het hebben over a few information? Nee. Schrijf maar: some information. Vakantie? Schrijf nou eens niet vacation, maar gewoon holiday. Can I have an answer back soon? = niet goed. Het woord back is overbodig. I hope you will answer me back. = niet goed. Answer back = een grote mond (bek!) hebben! Taalgebruik (verkeerde vormen) Gescheurd = niet: tear, maar: torn Beschadigd = niet: damage, maar: damaged Gevonden = niet: find, maar: found Betaald = niet: payed, maar paid Was = was en waren = were Stal = niet: stoled, maar stole Gestuurd/stuurde = niet: send, maar: sent In het woordenboek staat een lijst van onregelmatige werkwoorden. Een werkwoord dat daat niet bij staat is regelmatig: dus daarvan maak je de verleden tijd en het voltooid deelwoord zelf door het te laten eindigen op - ed! Ik woon = niet: I am living, maar I live We vinden niet = niet: we not find, maar: we do not find Hadden moeten zijn = niet: had must be, maar: should have been. Meer op de volgende pagina.

8 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 14 Valkuilen (veel voorkomende fouten) Taalgebruik (verkeerde vormen) (ik) las = niet: readed, maar: read (spreek uit: red) gedaan = niet: do, maar: done ik woon = niet: I am living, maar: I live genomen = niet: take, maar: taken was = was en waren = were kk heb gekozen = niet: I have chose, maar: I have chosen ze gaven me = niet: they give me, maar: they gave me (a folder). ik nam mee = niet: I take, maar: I took (a leaflet) Taalgebruik (verkeerde volgorde) I am going soon to London I am in 3 weeks going to London Dit is een echte basisfout: die mág je niet maken. De volgorde is: eerst PLAATS, dan TIJD. Dus: I am going to London in 3 weeks. They are 64 pounds worth = niet goed. Moet zijn: They are worth 64 pounds. Now are the tickets gone = niet goed. Moet zijn: Now the tickets are gone. Ook dit is een fout die je niet mág maken. Je moet het onderwerp altijd vóór de persoonsvorm schrijven. Taal (spellingsfouten) Links staat de foute spelling en rechts de juiste spelling. I don t now I don t know What will you do know? What will you do now? It whas damaged It was damaged They where gone They were gone You re letter Your letter Mij letter My letter Ticket s Tickets Prove Proof (bewijs) (Prove = bewijzen!) Replay Reply (antwoord) (Replay = opnieuw afspelen) Your s faithfully Yours faithfully (faithfully met kleine letter!) april April Copie Copy Whit my parents With my parents Verry very A interview an interview Wright a letter write a letter Algemeen Als je lange zinnen schrijft, maak je het moeilijker dan nodig is! Als je onduidelijk schrijft, is dat altijd in je nadeel. Als je aan (bijvoorbeeld) Royal Mail schrijft I received a letter from Royal Mail, leef je je niet goed in. Dat moet echt. Dus: I received a letter from you.

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1

VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1 VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief [131 woorden] Pinksterbloemstraat 63 6845 SR Barendrecht The Netherlands May 26th 2010 Jimmy Kane BBC Television Centre Wood Lane London W12 7R

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

HINTS! Useful sentences for the formal letter.

HINTS! Useful sentences for the formal letter. HINTS! Useful sentences for the formal letter. First (of all), let me introduce myself. / Let me first introduce myself. My name is I am sixteen years old. I was born in I am a student at De Dyk. Leeuwarden

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon ROC Ter AA Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 09 Gesprekken Bouw/BKM en Hand & Design A2 Gesprekken A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Driving lessons

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum)

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum) Brieven aan sollicitanten (Ned/Eng.) 1. Ontvangstbevestiging n.a.v. open sollicitatie 2. Ontvangstbevestiging n.a.v. vacature 3. Ontvangstbevestiging (ver) na deadline om te reageren 4. Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous 74 stay (ver)blijven Present Simple Present Continuous Future I stay I am staying I will stay you stay you are staying you will stay he/she/it stays he/she/it is staying he/she/it will stay we stay we

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken elektrotechniek A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Helicopter assembly kit A.4. Driving lessons A.5 New series

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Engelse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 12 mei 09.00 11.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1002-s-14-1-o 1 lees verder Vwo Engelse taal College-examen

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken ICT a2 A.1. Computer bestellen in Amerika A.2. JA s Computer World. A.3. Asking for a job interview A.4. Leaving a message A.5. A complaint

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2004 - I

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2004 - I Vraag Antwoord Scores TEKST 11 SCHRIJFOPDRACHT maximumscore 13 Inhoudselementen: 1 (je naam en) waar je vandaan komt / waar je woont 2 wanneer de informatie verkregen 3 mening over campagne 4 ergernis

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Google AdSense Account Disabled

Google AdSense Account Disabled Gmail - Google AdSense Account Disabled 2/29/12 8:23 PM Google AdSense Account Disabled Google AdSense To: voelspriet@gmail.com Thu, Feb 16, 2012 at 3:01 AM This message

Nadere informatie

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen.

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. Wordorder. We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. 2. SVO In de taalkunde wordt Engels als een SVO-taal beschouwd, vanwege de volgorde van woorden in een zin. SVO staat voor Subject,

Nadere informatie

Equinix (EMEA) B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen voor een baan vanwege haar accent.

Equinix (EMEA) B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen voor een baan vanwege haar accent. Oordelen Equinix (EMEA) B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen voor een baan vanwege haar accent. Oordeelnummer 2015-3 Datum: Grond: Terrein: 19-01-2015 Ras Arbeid - Overig, nl Volledig oordeel

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

2 b) CD 1 / 5 Listen again. Luister nogmaals naar de dialogen. Wie hoort bij welk hotel? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor.

2 b) CD 1 / 5 Listen again. Luister nogmaals naar de dialogen. Wie hoort bij welk hotel? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor. 1At a hotel Part A When s breakfast? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor. Hi, I m / Hello, I m 2 a) CD 1 / 5 Listen to the dialogues. Luister naar de dialogen. Nummer de begroetingen in de

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2009 - I. Schrijfopdracht. - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.nl - (zie beoordelingsvoorschrift)

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2009 - I. Schrijfopdracht. - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.nl - (zie beoordelingsvoorschrift) Schrijfopdracht 32 maximumscore 13 (zie beoordelingsvoorschrift) 1 naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit geven 2 aangeven dat informatie over het festival in de folder/op internet gelezen is 3 reden

Nadere informatie

Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels

Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels Oefening 1 Het is goed om je te realiseren dat de cc en bcc-regels echt gebruikt worden om iemand een kopie te versturen van een bericht. Als de ontvanger ziet

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

handleiding 3-4 Handleiding Take it easy_groep 3-4.indd 1 1/07/16 14:03

handleiding 3-4 Handleiding Take it easy_groep 3-4.indd 1 1/07/16 14:03 handleiding 3-4 Digibordapplicatie Het uitgangspunt van Take it easy groep 1-4 is de digibordapplicatie. Er zijn tien units. Iedere unit sluit aan bij vier subthema s. In het overzicht ziet u de thema

Nadere informatie

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is.

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is. t;n'apter one 1= Ais is my life... This is my life! Comment Bij deze opdracht is geen. Je schrijft zelf op hoe jouw dag eruitziet. Vond je dit een moeilijke opdracht? Kijk dan nog eens naar de Stones uit

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Hoe te leren voor de UNIT toetsen

Hoe te leren voor de UNIT toetsen Hoe te leren voor de UNIT toetsen Hoe moet je nu beginnen met leren? We merken dat vooral leerlingen die net op school zitten moeite hebben met hoe ze nu een toets over New Inspiration (de units) moeten

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland

Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland Evenementendata zijn nog niet bevestigd. Ervaringsavond Vrijdag, 5 Mei 19:00 22:00 : Balance-Recovery Ervaringsavond Financiële Compensatie: 15,- Boek dit Evenement

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Denk om de juiste adressering, datering, aanhef en afsluiting. (Staan ook op het examenblad zelf.)

Denk om de juiste adressering, datering, aanhef en afsluiting. (Staan ook op het examenblad zelf.) CHECK Pointers for your formal letter Denk om de juiste adressering, datering, aanhef en afsluiting. (Staan ook op het examenblad zelf.) Zeg geen punten achter adressen, behalve als het een afkorting is

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2006 - II BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 1 A 2 B 3 A 4 maximumscore 2 Die staan/knip je uit in The Advertiser/het

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Buitenlandse vrouwen op zoek naar Nederlandse mannen

Buitenlandse vrouwen op zoek naar Nederlandse mannen Buitenlandse vrouwen op zoek naar Nederlandse mannen door Sent Wierda Alleenstaande Nederlandse mannen hebben het maar voor het uitzoeken: miljoenen alleenstaande buitenlandse vrouwen zijn naar hen op

Nadere informatie

Uitwerkingen hoofdstuk 5 Basisboek Engels

Uitwerkingen hoofdstuk 5 Basisboek Engels Uitwerkingen hoofdstuk 5 Basisboek Engels Oefening 1 1. Positie van de datum. In de Britse brief staat deze aan de rechterkant tussen de adressering en de aanhef; in de Amerikaanse brief staat deze rechts

Nadere informatie

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave.

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave. WAT IS WISKUNDE (English version on the other side) Maandag 5 november 2012, 13.30 1.30 uur Gebruik voor iedere opgave een apart vel. Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Alle opgaven tellen even

Nadere informatie

De volgende tips zijn ook handig. Onderwerpen In deze workshop gaan we ons bezighouden met:

De volgende tips zijn ook handig. Onderwerpen In deze workshop gaan we ons bezighouden met: A2 Schrijven Bestuderen Schrijven algemeen Tips De eerste tip die we je willen geven heeft te maken met het schrijfproces. Je schrijft in schrijfrondes. Dat betekent dat je alles wat je moet doen als je

Nadere informatie

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge Flowdagboek voor de Intuïtie challenge MANIFESTyourlight.nl Dit is je flowdagboek voor de Intuïtie challenge Vul het in op het moment van de dag dat je intuïtie vertelt dat je dat moet doen. Als je schrijft

Nadere informatie