EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN"

Transcriptie

1 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Persoonlijke gegevens verstrekken 1. Stel jezelf voor (0301) My name is I am 16 years old and I live in Holland. 2. Zeg wie je bent en waar je woont (0401) 3. Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/ My name is Mark. I am 15 years old. I live in 3. meisje, woonplaats, land) (0602) Eindhoven, in The Netherlands. Een korte mededeling doen bedanken groeten goede wensen overbrengen 1. Schrijf een passende slotzin; dank u bij voorbaat. (0401) dank voor uw aandacht (0401) dank voor uw snelle reactie (0401) Thank you in advance. Thank you for your attention. I will be grateful for your quick response 2. Doe de groeten aan je ouders (-) Give my regards to your parents. Informatie geven 1. Ik schrijf deze brief omdat ik een I am writing this letter, because I have 1. beschadigde enveloppe ontvangen received a damaged envelope. 1. heb (0301) 2. De enveloppe bevatte twee kaartjes The envelope contained two tickets for the 2. voor de musical Cats en een briefje musical Cats and a note from Box Office 2. van Box Office in Londen. (0301) in London. 3. Ik heb een folder van uw campagne I saw a leaflet about your campaign, when I 3. gezien, toen ik in juni in Zuid-Engeland was on holiday in South-Engeland in June. 3. met vakantie was. (0401) 4. Vorige week heb ik uw advertentie I read your advert in News of the World last 4. gelezen in News of the World. (-) week. Informatie vragen 1. Krijg ik schadevergoeding, als mijn Will you pay me compensation, if my tickets 1. kaartjes niet worden teruggevonden? are not found? 1. (0301) 2. Waar is het dichtstbijzijnde vertrek- Can you tell me where the nearest point of 2. punt van de bus naar Harwich?(0302) departure is for the bus to Harwich? 3. Zijn er in Nederland ook winkels van I wonder if there are Sainsbury s stores in 3. Sainsbury s? (0401) Holland, too.

2 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 8 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Verzoeken of voorstellen doen 1. Wilt u mijn klacht snel beantwoorden I hope you will deal with my complaint as 1. in verband met mijn reisplannen?(0301) soon as possible in view of my travelling plans? 2. Ik verzoek u mijn brief zo spoedig I am asking you to answer my letter as soon 2. mogelijk te beantwoorden, zodat ik as possible, so I will be able to make other. 3. nog andere plannen kan maken.(0302) plans. 3. Is het mogelijk, dat ik iemand interview Is it possible for me to have an interview 3. voor mijn presentatie op school? (0401) with someone for my school presentation? 4. Kunt u de uitnodiging voor mijn vriend Could you send my friend s invitation to 4. naar mijn adres sturen? (0601) my address? 5. Kunt u mij meer informatie geven over I wonder if you could tell me more about the 5. het zakgeld? (0602) pocket money? Reageren op verzoeken/voorstellen/advertenties 1. Ik heb uw advertentie in L.A.M. met I have read your ad in L.A.M. with great 1. grote belangstelling gelezen. De interest. I like the description of the Scottish 1. beschrijving van de rondreis door tour very much. 1. Schotland vind ik heel leuk. (0302) 2. Ik vind uw campagne geweldig. Ik I think your campaign is great. I absolutely ben het helemaal eens met uw standpunt agree with your point of view about tests on. over dierproeven. (0401) animals. 3. Uw aanbod om vrijwilligerswerk te Your offer to come and work as a volunteer 3. komen doen voor uw organisatie spreekt for your organisation appeals to me very 3. mij heel erg aan. (0602) much. 4. Ik ben het niet eens met uw aanbod van I do not agree with your offer of. schadevergoeding. (-) compemsation. Gevoelens uiten/iets willen of hopen 1. Ik wil in de eerste twee weken van juni I want to go on holiday in the first two weeks 1. met vakantie gaan.(0301) of June. 2. Het ergert mij dat er nog steeds dier- It bothers me that tests on animals are still 2. proeven worden gehouden. (0401) going on. 3. Ik wil over dit onderwerp een presentatie I want to do a presentation about this subject 3. houden op school. (0401) at school. 4. Natuurlijk hoop ik dat hij zal worden Of course I hope he will be invited for the 4. opgeroepen voor de audities. (0601) auditions.

3 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 9 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Iets regelen of afzeggen 1. Ik wil graag een kamer reserveren voor I want to book a room for two weeks in July. 1. twee weken in juli. (-) 2. Het spijt me, maar ik vrees dat ik mijn I am sorry, but I am afraid I have to cancel 2. reservering moet annuleren. Een van my booking. One of my fellow travellers has. reisgenoten heeft een ongeluk gehad.(-) had an accident. 3. Ik wil je graag uitnodigen om bij ons te I would like to invite you to come and stay 3. komen logeren. (-) with us. 4. Ik kan helaas uw uitnodiging om bij u te Unfortunately I cannot accept your invitation 4. komen logeren niet aannemen. (-) to come and stay with you. Slotzin schrijven (Met Slotzin wordt niet de Afsluiting bedoeld. Zie hieronder, punt 6!) 1. Ik hoop spoedig van u te horen. I hope to hear from you soon. 2. Ik zal heel blij zijn als u mij spoedig laat I will be very pleased if you let me know weten wat u hebt besloten. soon what you have decided. Briefconventies (afspraken over de indeling en zo) gebruiken (bij een formele brief) 1. Adressering Je eigen adres (zonder je naam) bovenaan. Denk aan Holland / The Netherlands Het adres van degene waar je brief heen gaat daar onder. 2. Datum Niet digitaal ( ), wel analoog (1 January 2007). 3. Aanhef (1) Begin altijd met Dear., Aan je liefje kun Dearest.., schrijven. 4. Aanhef (2) Ga verder met Sir/Madam, of Sir(s), Dus: Dear Sir/Madam, of Dear Sirs, 5. Aanhef (3) Als je de naam van degene aan wie je schrijft kent, schrijf je die op. Dus: Dear Laura, Dear Mr. Jones, Dear Mrs. Beckham, 6. Afsluiting 6. - je weet de naam van de geadresseerde Yours sincerely, 6. - je weet de naam van de geadresseede niet Yours faithfully,

4 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 10 Grammatica De meeste problemen met de Engelse grammatica komen voor bij de onderdelen WOORDVOLGORDE en TIJDEN. TIPS VOOR DE WOORDVOLGORDE Wat is de grootste moeilijkheid? De woordvolgorde in het Engels is anders dan in het Nederlands. Wat is het grootste voordeel? De woordvolgorde in het Engels is bijna altijd hetzelfde. In je tekstboek (op bladzijden 112 en 113, bij de onderdelen 5 en 6) vind nuttige en bruibare regels voor de woordvolgorde. Er staan ook vier voorbeelden van verschillen tussen Nederlands en Engels. TIPS VOOR DE TOEKOMENDE TIJD Let op het grootste verschil tussen Nederlands en Engels: in het Nederlands hoef je je niet precies aan een toekomende tijd te houden bijvoorbeeld: Ik doe dat morgen wel. (Ik zal het doen.) Ik schrijf die brief vandaag. (Ik ben het van plan.) in het Engels moet je je precies aan een toekomende tijd houden bijvoorbeeld: I will do that tomorrow. (Ik zal het doen.) I am going to write that letter today. (Ik ben het van plan.) In de schrijfopdracht bij het examen moet je zeker de toekomende gebruiken. Dat kan op twee manieren: met will of shall (deze laatste vorm alleen bij I en we) met be (= am/is/are) going to bijvoorbeeld I hope you will deal with my complaint as soon as possible Kijk ook in je tekstboek, op bladzijde 113, bij onderdeel 8. TIPS VOOR DE VERLEDEN TIJD EN DE VOLTOOIDE TIJD Kijk eerst in je tekstboek, op bladzijden 115 en 116, bij de onderdelen 11, 12 en 13. Je kunt onder meer oefenen via Ga naar: voortgezet onderwijs/engels oefenenen/grammatica werkwoorden tijden/tijden vergelijken past simple/present perfect past simple/past perfect VIA (OEFENEN/GRAMMATICA) KUN JE NOG VEEL MEER OEFENEN (O.A. MET DE TOEKOMENDE TIJD)

5 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 11 Woordenboekgebruik TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ALFABETISCHE LIJST Oefen nog eens met een woordenboek. Weet je nog hoe het moet? 1. Niet het eerste het beste woord kiezen 2. Vetgedrukte cijfers (I. of II. of III. En 1., 2. of 3.) geven aan hoeveel verschillende 2. woordsoorten er zijn. 3. Kijk bij elke woordsoort, dus bij I. en II. en III. of 1., 2. of Kijk of je (schuin gedrukt) voorbeelden leest waardoor je het woord beter begrijpt. 5. Je komt vaak uitdrukkingen (voorbeeldzinnen) tegen die je zo kunt gebruiken! 6. Let op: woorden die beginnen met hoofdletters zijn namen: ze staan meestal niet in een 6. woordenboek. KIES HET BEKENDE Wat is een schadevergoeding in het Engels? Wie het woordenboek gebruikt, komt uit bij indemnification en compensation. Misschien staat er ook nog wel een uitdrukking bij: to claim damages from somebody (van iemand schadevergoeding eisen). Als je opdracht is: Vraag of je schadevergoeding kunt krijgen, valt die laatste mogelijkheid af, want vragen is iets anders dan eisen. Waarom neem je dan niet het eenvoudigste, misschien het meest bekende woord? Het woord compensatie ( compensation ) heb je vast wel eens eerder gehoord. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIJLAGEN Behalve een alfabetische woordenlijst bevat elk woordenboek: 1. Een lijst van gebruikte afkortingen. 1. Kijk die lijst een rustig door tijdens je voorbereiding op het examen. Je hoeft al die 1. afkortingen echt niet van buiten te leren, maar misschien zijn ze wel logisch, zodat je ze 1. begrijpt. 2. Diverse bijlagen. 2. Niet elk woordenboek heeft dezelfde bijlagen. Het ene woordenboek kan ook meer 2. bijlagen hebben dan het andere. Volgens de examenvoorschriften is elk woordenboe 2. toegestaan. 2. Zorg er in elk geval voor, dat je weet welke bijlagen in jouw woordenboek staan. 2. Dat kan bijvoorbeeld een lijst van onregelmatige werkwoorden zijn, maar ook uitleg over 2. de indeling van een brief, met veel bruikbare voorbeelden! 3. Let op: de indeling van een brief in een woordenboek kan anders zijn dan de indeling die 3. jij moet hanteren. Wij hebben de afspraak gemaakt, dat alle onderdelen van de brief tegen 3. de linker kantlijn worden geplaatst.

6 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 12 Spreektaal en schrijftaal Enkele voorbeelden van spreektaal in plaats van schrijftaal. Als je opdracht is dat je een formele of semi-formele brief moet schrijven, mag je geen spreektaal gebruiken. Voorbeelden van spreektaal zijn hieronder onderstreept. Hi, hello. Let me introduce myself. Thanks a lot. That s a lot of money, you know. I m gonna be angry. He s gotta go. It ain t me. Well, keep up the good work. I wanna tell you. Geen afgekorte vormen (samentrekkingen, van twee woorden tot één) Gebruik geen afgekorte vormen. Bijvoobeeld: it s, I ll, they won t en zo meer. Valkuilen (veel voorkomende fouten) En hoe vertaal je als de kaartjes niet worden terug gevonden? Het gaat met name om het woordje als. When = niet goed. As = niet goed. If = goed. (En als de kaartjes nou eens niet worden terug gevonden?) Kaartjes zijn geen cards, maar tickets - als je er mee naar een voorstelling wilt. Reden = niet: cause. Reden = reason. Over 3 weken = niet: about 3 weeks. (About zou dan betekenen: ongeveer.) Over 3 weken = in 3 weeks. Wegens = niet: because. Wegens = because of. A copy of a letter = goed. A letter from Royal Mail = goed. Dus: from betekent ergens vandaan en daarom geldt: A copy from a letter = niet goed. Zo spoedig mogelijk = As soon as possible (2 x as) en dus niet: So soon as possible Meer op de volgende pagina.

7 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 13 Valkuilen (veel voorkomende fouten) Ga niet in de fout door te proberen de deelopdrachten letterlijk (= woordelijk = woord voor woord) te vertalen. Dat moet je niet doen! Zeker niet, als je met opgezochte woorden gaat werken. Dan krijg je zinnen als The animals are going dead (Moet zijn: The animals are dying. ) en I annoy myself (Moet zijn: It annoys me. ). In plaats van dat laatste kun je bijvoorbeeld ook schrijven: I think it is terrible (that animal testing is still going on.) Kortom: doe gewoon. Doe niet moeilijk. Schrijf het in je eigen woorden, maar dan in het Engels. Wat is campagne voeren in het Engels? Wie het woordenboek gebruikt, komt uit bij campaign en anders niks. Dus campaign (1 woord) = campagne voeren (2 woorden) En hoe vertaal je Als onderwerp heb ik gekozen? Het gaat met name om het woordje als. When = niet goed. If = niet goed. As = goed. Kun je het hebben over een Netherlands shop? Nee. Het moet zijn Dutch shop. Kun je het hebben over a few information? Nee. Schrijf maar: some information. Vakantie? Schrijf nou eens niet vacation, maar gewoon holiday. Can I have an answer back soon? = niet goed. Het woord back is overbodig. I hope you will answer me back. = niet goed. Answer back = een grote mond (bek!) hebben! Taalgebruik (verkeerde vormen) Gescheurd = niet: tear, maar: torn Beschadigd = niet: damage, maar: damaged Gevonden = niet: find, maar: found Betaald = niet: payed, maar paid Was = was en waren = were Stal = niet: stoled, maar stole Gestuurd/stuurde = niet: send, maar: sent In het woordenboek staat een lijst van onregelmatige werkwoorden. Een werkwoord dat daat niet bij staat is regelmatig: dus daarvan maak je de verleden tijd en het voltooid deelwoord zelf door het te laten eindigen op - ed! Ik woon = niet: I am living, maar I live We vinden niet = niet: we not find, maar: we do not find Hadden moeten zijn = niet: had must be, maar: should have been. Meer op de volgende pagina.

8 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 14 Valkuilen (veel voorkomende fouten) Taalgebruik (verkeerde vormen) (ik) las = niet: readed, maar: read (spreek uit: red) gedaan = niet: do, maar: done ik woon = niet: I am living, maar: I live genomen = niet: take, maar: taken was = was en waren = were kk heb gekozen = niet: I have chose, maar: I have chosen ze gaven me = niet: they give me, maar: they gave me (a folder). ik nam mee = niet: I take, maar: I took (a leaflet) Taalgebruik (verkeerde volgorde) I am going soon to London I am in 3 weeks going to London Dit is een echte basisfout: die mág je niet maken. De volgorde is: eerst PLAATS, dan TIJD. Dus: I am going to London in 3 weeks. They are 64 pounds worth = niet goed. Moet zijn: They are worth 64 pounds. Now are the tickets gone = niet goed. Moet zijn: Now the tickets are gone. Ook dit is een fout die je niet mág maken. Je moet het onderwerp altijd vóór de persoonsvorm schrijven. Taal (spellingsfouten) Links staat de foute spelling en rechts de juiste spelling. I don t now I don t know What will you do know? What will you do now? It whas damaged It was damaged They where gone They were gone You re letter Your letter Mij letter My letter Ticket s Tickets Prove Proof (bewijs) (Prove = bewijzen!) Replay Reply (antwoord) (Replay = opnieuw afspelen) Your s faithfully Yours faithfully (faithfully met kleine letter!) april April Copie Copy Whit my parents With my parents Verry very A interview an interview Wright a letter write a letter Algemeen Als je lange zinnen schrijft, maak je het moeilijker dan nodig is! Als je onduidelijk schrijft, is dat altijd in je nadeel. Als je aan (bijvoorbeeld) Royal Mail schrijft I received a letter from Royal Mail, leef je je niet goed in. Dat moet echt. Dus: I received a letter from you.

FINALE SLEUTEL BUNDEL:

FINALE SLEUTEL BUNDEL: FINALE SLEUTEL VAK: NIVEAU: BUNDEL: Engels vmbo 4 e De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

De meest toegepaste beleggings- en financiële fraudes

De meest toegepaste beleggings- en financiële fraudes De meest toegepaste beleggings- en financiële fraudes Ken ze en wapen u er tegen De belangrijkste bedrog trucs uiteengezet en belangrijker nog, tips om u tegen deze fraude, het bedrog en de beroerde deals

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Hoe laat ik een schrijver schrijven zoals ik het wil?

Hoe laat ik een schrijver schrijven zoals ik het wil? Marijke Emeis Hoe laat ik een schrijver schrijven zoals ik het wil? Sommige vertalers zijn trotse autodidacten en een van hen is Marijke Emeis. In haar lange carrière vertaalde ze onder meer romans, toneel

Nadere informatie

Vlaai Goes Spanish. Profielwerkstuk 2015 Jong Ondernemen Astrid Petit & Laury van Enckevort

Vlaai Goes Spanish. Profielwerkstuk 2015 Jong Ondernemen Astrid Petit & Laury van Enckevort Vlaai Goes Spanish Profielwerkstuk 2015 Jong Ondernemen Astrid Petit & Laury van Enckevort 1 Inhoudsopgave Voorwoord Werkbladen Jonge Ondernemers - Fase 1: Starten - Fase 2: Ondernemingsplan - Fase 3:

Nadere informatie

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer http://www.edusom.nl Pluslessen Lesbrief 40. Budgetbeheer Wat leert u in deze les? 0 Woorden over geldzaken 0 Wat budgetbeheer is 0 Waar u meer informatie kunt vinden voor budgetbeheer Succes! 1 Deze les

Nadere informatie

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite.

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite. In deze nieuwsbrief wil ik jullie kennis laten maken met enkele kinderen van het weeshuis zodat jullie een beetje beeld krijgen van de kinderen en waar ze zich mee bezig houden. ( Nederlandse vertaling

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen

TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen 2014 TC Webdesign [9 TIPS VOOR DOMEINNAMEN ] 9 tips voor het kiezen en gebruiken van domeinnamen Wat is een domeinnaam? Zonder een webadres heb je geen website. Als mensen naar je website toe willen dan

Nadere informatie

Individuele leerlijn Kennisportfolio

Individuele leerlijn Kennisportfolio Individuele leerlijn Kennisportfolio Voorwoord Ik ben Cheryl Venroy en ik ben 19 jaar. Ik studeer Bedrijfskunde-MER aan de Avans in Den Bosch. Voor het vak Individuele leerlijn heb ik dit portfolio gemaakt.

Nadere informatie