ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de algemene opdrachtvoorwaarden van KPMG. KPMG Portal: de applicatie/tool genaamd KPMG Online en de via deze applicatie/tool geboden functionaliteiten en Informatie. KPMG Portal Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer: de statements en disclaimers, zoals opgenomen in de KPMG Portal. Cliënt: de partij die diensten van KPMG afneemt. KPMG: KPMG Accounting Advisory Services (AAS) B.V., gevestigd te Curacao met filialen elders, Kamer van Koophandelnummer of KPMG Accounting Advisory Services (AAS) N.V., gevestigd te Aruba, Kamer van Koophandelnummer of KPMG Accounting Advisory Services (AAS)N.V., gevestigd te Sint Maarten, Kamer van Koophandelnummer 6232 of KPMG Assurance Services N.V., gevestigd te Suriname, KKF-nummer Informatie: Opdracht: Single-Sign-On-functie: 2 Toepasselijkheid alle door Cliënt en/of KPMG op de KPMG Portal geplaatste informatie, documenten en gegevens. de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en KPMG met betrekking tot de diensten die Cliënt van KPMG afneemt. de functionaliteit van het KPMG Portal waarbij de Client via de KPMG Portal toegang krijgt tot (eigen) software applicaties. De KPMG Portal Voorwaarden zijn naast en in aanvulling op de KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer en de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en KPMG, waarbij de KPMG Portal wordt gebruikt door KPMG en/of Cliënt. In geval van strijdigheid tussen deze KPMG Portal Voorwaarden en/of de KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer en/of de Algemene Voorwaarden geldt de volgende hiërarchie: 1. KPMG Portal Voorwaarden; 2. KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer; 3. Algemene Voorwaarden. 1

2 3 Gebruikslicentie, omvang en duur 1 Bij verlening van toegang tot de KPMG Portal (zie artikel 5 van deze KPMG Portal Voorwaarden) door KPMG aan Cliënt verkrijgt Cliënt een beperkt, niet exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht terzake van de KPMG Portal. 2 De toegang tot de KPMG Portal en daarmee het gebruiksrecht van Cliënt van de KPMG Portal, geldt voor de duur van de Opdracht, tenzij partijen overeenkomen dat de KPMG Portal, al dan niet in gewijzigde vorm en met een gewijzigde inhoud, langer ter beschikking wordt gesteld. 3 KPMG is gerechtigd de toegang tot (delen van) de KPMG Portal en daarmee het gebruiksrecht van Cliënt van de KPMG Portal te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling tussentijds te beëindigen of voor onbepaalde tijd op te schorten voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen en verder in gevallen zoals bepaalt in artikelen 5(5) en 5(7). 4 KPMG zal bij de beëindiging van het gebruiksrecht van de KPMG Portal aan Cliënt een kopie van de Informatie ter beschikking stellen, tenzij en voorzover Informatie niet specifiek betrekking heeft op de Cliënt. 5 KPMG zal bij de beëindiging van het gebruiksrecht van de KPMG Portal de Informatie van Client vernietigen, tenzij deze Informatie nodig is voor KPMG om de Opdracht uit te voeren of ter voldoening aan de wettelijke (bewaar)plichten van KPMG. 4 Vergoeding Cliënt is geen separate vergoeding verschuldigd voor de toegang en het gebruik van de KPMG Portal, anders dan ingevolge artikel 7(12) (maximum opslagruimte), dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 5 Toegang door autorisatie 1 Alleen personen die werkzaam zijn bij/voor Cliënt en bij/voor KPMG en die geautoriseerd zijn om de KPMG Portal te gebruiken, zijn gerechtigd toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de KPMG Portal. 2 Autorisatie van Cliënt vindt automatisch plaats bij een Opdracht. Na de autorisatie worden aan Cliënt de toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en pincode) en de handleiding van de KPMG Portal verstrekt. 3 Cliënt kan in de KPMG Portal gebruikersrechten toekennen aan personen die bij/voor hem werkzaam zijn. Deze personen kwalificeren als de door de Cliënt geautoriseerde gebruikers waarop de bepalingen van deze KPMG Portal Voorwaarden mutatis mutandis van toepassing zijn. 4 Geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot de KPMG Portal door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer een Client of een geautoriseerde gebruiker voor het eerst op de KPMG Portal inlogt, dient de Client of een geautoriseerde gebruiker voordat toegang tot de KPMG Portal wordt verleend eerst deze KPMG Portal Voorwaarden te accepteren. 2

3 5 Het is Cliënt niet toegestaan andere dan geautoriseerde gebruikers toegang te geven tot de KPMG Portal. Cliënt zal passende maatregelen nemen om te voorkomen dat nietgeautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot de KPMG Portal en om te waarborgen dat gebruikersnamen en wachtwoorden niet ter kennis van derden komen. Cliënt zal zorgdragen dat geautoriseerde gebruikers iedere keer na gebruik van de KPMG Portal op de juiste manier uit de KPMG Portal uitloggen en, zolang ingelogd, hun computers niet onbeheerd laten staan. 6 KPMG is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door (medewerkers van) Cliënt, en mag er van uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het daaraan gekoppelde wachtwoord van een geautoriseerde gebruiker ook daadwerkelijk die geautoriseerde gebruiker is. Zodra Cliënt weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Cliënt KPMG daarvan direct per en telefonisch op de hoogte te stellen. Voorstaande geldt onverminderd de eigen verplichting van Cliënt om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. 7 Cliënt zal alle door KPMG gegeven aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot de toegang en het gebruik van de KPMG Portal opvolgen en ziet toe dat de geautoriseerde gebruikers deze aanwijzingen en richtlijnen eveneens opvolgen. Cliënt is verantwoordelijk voor het schenden van dergelijke aanwijzingen en richtlijnen door zijn geautoriseerde gebruikers. 8 Cliënt staat er voor in dat bij het gebruik van de KPMG Portal door de geautoriseerde gebruikers passende software voor bescherming tegen virussen, spyware en andere schadelijke software zal worden gebruikt. In geval van niet-geautoriseerd gebruik van de KPMG Portal of het verspreiden van een virus, spyware of andere, potentieel schadelijke software of gebeurtenis ("Incident"), zal Cliënt onmiddellijk na het ontdekken van het Incident KPMG daarvan per en telefonisch op de hoogte van stellen. Cliënt zal bovendien onmiddellijk na het ontdekken van het Incident passende maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. 9 Zodra KPMG (al dan niet via Cliënt) kennis krijgt van een Incident, heeft KPMG het recht Cliënt toegang tot (delen van) de KPMG Portal te blokkeren totdat het Incident is opgelost. 6 Accorderen van Informatie 1 Cliënt is verantwoordelijk voor tijdige en juiste accordering van de op de KPMG Portal door KPMG aangeboden Informatie. Onder tijdig wordt verstaan accordering waarbij, met inachtneming van benodigde verzend- en verwerkingstijden, de betreffende Informatie binnen de daartoe door de uitvragende (overheids)partij(en) gestelde termijn door deze wordt ontvangen. 2 Accordering van de Informatie vindt plaats door Cliënt doordat Cliënt in de KPMG Portal aangeeft dat de Informatie akkoord is en deze Informatie verzendt middels invoering door Cliënt van een pincode in de KPMG Portal, welke pincode Cliënt per sms ontvangt op het daartoe door Cliënt zelf in de KPMG Portal ingevoerde mobiele telefoonnummer. KPMG is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van deze pincode voor accordering, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van KPMG of haar leidinggevend personeel. 3

4 3 Indien Cliënt zich in het buitenland bevindt tijdens het ontvangen van de in lid 2 genoemde pincode per sms, dan zijn er mogelijk extra kosten verbonden aan de ontvangst hieraan. Deze kosten komen geheel voor rekening van Cliënt. 7 Informatie 1 Cliënt zal KPMG steeds tijdig en volledig voorzien van de benodigde gegevens en alle andere Informatie benodigd voor de uitvoering van de Opdracht. 2 Cliënt is verantwoordelijk voor de door Cliënt c.q. werknemers/functionarissen van Cliënt op de KPMG Portal geplaatste Informatie. Cliënt staat ervoor in dat de Informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de Informatie aan KPMG te verstrekken. Cliënt garandeert dat de Informatie niet in strijd is met enige toepasselijke wet- en regelgeving. Cliënt vrijwaart KPMG voor eventuele aanspraken van derden terzake. 3 Cliënt waarborgt dat hij beschikt over alle intellectuele en andere (eigendoms)rechten betreffende de Informatie die Cliënt op de KPMG portal plaatst en vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden terzake. 4 De Informatie is, voor zover het niet om algemene, openbare informatie gaat, vertrouwelijk van aard. Uitsluitend KPMG medewerkers werkzaam binnen het MKB Portal team hebben toegang tot de Informatie en verwerken de Informatie uitsluitend voor zover benodigd voor de uitvoering van de Opdracht. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is dat Informatie toegankelijk wordt gemaakt voor KPMG medewerkers die niet werkzaam zijn voor de MKB-unit, is hiervoor autorisatie van de opdrachtleider nodig. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen vindt er registratie plaats van de toegang. 5 De KPMG Portal is door KPMG beschikbaar gesteld ter verzameling van de Informatie ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht. De KPMG Portal biedt Cliënt de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde software applicaties voor het verwerken van gegevens van Cliënt die benodigd zijn voor de Opdracht. 6 Bij verstrekken van de Informatie zorgt Cliënt ervoor te allen tijde een reservekopie van de verstrekte Informatie achter te houden, dit ook indien Cliënt gebruik maakt van software applicaties die op de KPMG Portal worden aangebonden voor de verwerking van gegevens van Cliënt. KPMG is niet verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van de door Cliënt verstrekte Informatie en is niet aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of verband houdt met het verlies van de Informatie. 7 Ten aanzien van de door KPMG geplaatste Informatie van algemene aard streeft KPMG ernaar juiste, actuele informatie te verstrekken, maar KPMG kan vanwege het algemene karakter niet garanderen dat deze Informatie juist is of juist blijft. 8 KPMG is gerechtigd om de Informatie, ook indien deze door (personen werkzaam bij/voor) Cliënt op de KPMG Portal is geplaatst, te gebruiken, geheel of gedeeltelijk te redigeren of te verwijderen indien dat naar haar oordeel wenselijk of nodig is voor het uitvoeren van de Opdracht of voor het voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. 4

5 9 Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van schadelijk materiaal op of via de KPMG Portal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaal dat: smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Cliënt weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat. 10 Cliënt vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met ongeoorloofd opslaan en/of (doen) verspreiden van schadelijk materiaal op of via de KPMG Portal, zoals bedoeld onder artikel 7 lid Indien overeengekomen en ter beoordeling van KPMG, zal KPMG aan Cliënt een administratieve beheerders gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Cliënt toegang tot een administratief account/beheertool waarmee Cliënt naar eigen inzicht de toegang tot de KPMG Portal kan beheren en accounts voor individuele gebruikers van Cliënt kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de applicatie kan instellen, een en ander binnen door KPMG gestelde grenzen en voorwaarden. 12 KPMG kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Cliënt mag gebruiken in het kader van de Opdracht. Bij overschrijding van dit maximum is KPMG bevoegd een bedrag in rekening te brengen voor extra opslagruimte of dataverkeer. 8 Privacy, beveiliging, hosting en beheer 1 Op alle verwerkingen van de in de KPMG Portal door Cliënt ingevoerde persoonsgegevens is de KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer van toepassing. 2 Indien van toepassing zullen Opdrachtgever en KPMG voldoen aan de wettelijke bepalingen van de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Opdracht. 3 KPMG zal in het kader van de KPMG Portal persoonsgegevens van werknemers of klanten van Cliënt slechts verwerken voor de doelen zoals omschreven in de Opdracht, tenzij anders overeengekomen met Cliënt. 4 KPMG zal (doen) zorgdragen voor een deugdelijke beveiliging van de KPMG Portal en neemt hiermee maatregelen om het risico van verlies van de Informatie zo veel mogelijk te beperken. 5

6 5 KPMG zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) treffen om de in KPMG Portal ingevoerde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die met de tenuitvoerlegging ervan gemoeid zijn, een passend beveiligingsniveau naleven, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. 6 Voorzover KPMG in het kader van de KPMG Portal persoonsgegevens van werknemers of klanten van Client verwerkt in hoedanigheid van bewerker, zal KPMG Cliënt in staat stellen toe te zien op de naleving door KPMG van het in artikel 8(5) bepaalde. Cliënt zal alleen persoonsgegevens invoeren in de KPMG Portal voorzover zij daartoe gerechtigd is en en vrijwaart KPMG voor eventuele aanspraken van derden terzake. 7 Het is KPMG toegestaan om derde partijen in te schakelen bij de hosting van de systemen en de data alsook het beheer van KPMG Portal. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens zal KPMG de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen treffen om te verzekeren dat deze persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voorzover noodzakelijk om de betreffende diensten te leveren en verder dat deze derden vergelijkbare contractuele waarborgen worden opgelegd terzake van de bescherming van persoonsgegevens als die gelden onder deze Voorwaarden. 9 Intellectueel eigendom 1 KPMG of een derde van wie KPMG vergunningen/licenties heeft gekregen, blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten van de KPMG Portal. 2 De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de KPMG Portal applicatie berusten bij KPMG of een derde van wie KPMG vergunningen/licenties heeft gekregen. 3 Het is Cliënt niet toegestaan om informatie met betrekking tot KPMG Portal openbaar te maken of de KPMG Portal al dan niet met behulp van derden te exploiteren of anderszins te gebruiken op een wijze (waaronder, maar niet beperkt tot, het opslaan of reproduceren van (een deel van) de KPMG Portal in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de KPMG Portal en enige andere internetpagina) waarvoor door KPMG geen voorafgaande, schriftelijke toestemming is gegeven. 10 Aansprakelijkheid, vrijwaring 1 KPMG is slechts verantwoordelijk voor schade of kosten veroorzaakt door opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. 2 KPMG is niet aansprakelijk voor schade of kosten van Cliënt of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van gebruik door Cliënt van de KPMG Portal, met inbegrip van schade als gevolg van: (i) (ii) de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie; storingen, fouten, vertragingen of enigerlei andere gebreken van de KPMG Portal en/of communicatiemiddelen van KPMG, waaronder bijvoorbeeld het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van Informatie; 6

7 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) virussen, spyware en andere schadelijke software; (tijdelijk) blokkeren of buiten gebruik stellen van de KPMG Portal ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen; het aanpassen, uitbreiden of schrappen van (delen van) de KPMG Portal; handelen of nalaten van Cliënt en/of geautoriseerde gebruikers in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de KPMG Portal; het uitvallen van elektra op de plaats waar Cliënt inlogt; (viii) de gevallen zoals weergeven in artikelen 6(3) en 7(6). 3 KPMG is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen en programmatuur van of in gebruik van Cliënt en (het platform waarop) de KPMG Portal (draait). 4 In het geval dat Cliënt de Single-Sign-On-functie gebruikt voor het leggen van een verbinding naar eigen software applicaties waarvan Cliënt zelf (licentie)houder is, is KPMG op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor inhoud en/of gebruik van die software(pakketten) en/of data. 5 Behoudens het bepaalde in artikel 10(1), is KPMG niet aansprakelijk voor enkele omzetderving, winstderving of verlies aan goodwill van welke oorzaak dan ook, zelfs indien KPMG van de waarschijnlijk daarvan op de hoogte is gesteld. 6 KPMG zal zich inspannen om storingen, die door Cliënt aan KPMG worden gemeld, te verhelpen, tenzij het ontstaan van de storing aan Cliënt of de door hem gebruikte systemen en/of programmatuur valt toe te rekenen. 7 Cliënt die handelt in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de KPMG Portal, is aansprakelijk voor alle daaruit voor KPMG voortvloeiende schade en kosten. 8 Cliënt vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de KPMG Portal, daaronder begrepen maar niet beperkt tot aanspraken van derden voortvloeiend uit het niet naleven door Cliënt, dan wel bij/voor Cliënt werkzame personen, van enige voor hen geldende verplichtingen. 11 Overmacht KPMG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door KPMG ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 7

8 12 Bewijs 1 De uittreksels van data uit de (computer)systemen van KPMG zullen afdoend bewijs leveren van elk gebruik van de KPMG Portal, aanwijzingen, richtlijnen en andere communicatie tussen KPMG en Cliënt alsmede alle transacties en activiteiten uitgevoerd in het kader van de Opdracht. Slechts in het geval van duidelijke fouten in de uittreksels van data uit de (computer)systemen van KPMG is tegenbewijs toegestaan. 2 Het gebruik van inloggegevens voor de KPMG Portal levert afdoend bewijs van identiteit van de geautoriseerde gebruiker. 13 Toepasselijk Recht en Forumkeuze 1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en KPMG, is het recht van het land waar KPMG, waarmee de overeenkomst gesloten is, gevestigd is van toepassing. 2 Alle geschillen die verband houden met rechtsverhoudingen tussen Cliënt en KPMG, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, vallen onder de bevoegde rechter in het land waar KPMG, waarmee de overeenkomst gesloten is, gevestigd is. Mei

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie