ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN My KPMG Portal 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de algemene opdrachtvoorwaarden van KPMG. KPMG Portal: de applicatie/tool genaamd KPMG Online en de via deze applicatie/tool geboden functionaliteiten en Informatie. KPMG Portal Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer: de statements en disclaimers, zoals opgenomen in de KPMG Portal. Cliënt: de partij die diensten van KPMG afneemt. KPMG: KPMG Accounting Advisory Services (AAS) B.V., gevestigd te Curacao met filialen elders, Kamer van Koophandelnummer of KPMG Accounting Advisory Services (AAS) N.V., gevestigd te Aruba, Kamer van Koophandelnummer of KPMG Accounting Advisory Services (AAS)N.V., gevestigd te Sint Maarten, Kamer van Koophandelnummer 6232 of KPMG Assurance Services N.V., gevestigd te Suriname, KKF-nummer Informatie: Opdracht: Single-Sign-On-functie: 2 Toepasselijkheid alle door Cliënt en/of KPMG op de KPMG Portal geplaatste informatie, documenten en gegevens. de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en KPMG met betrekking tot de diensten die Cliënt van KPMG afneemt. de functionaliteit van het KPMG Portal waarbij de Client via de KPMG Portal toegang krijgt tot (eigen) software applicaties. De KPMG Portal Voorwaarden zijn naast en in aanvulling op de KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer en de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en KPMG, waarbij de KPMG Portal wordt gebruikt door KPMG en/of Cliënt. In geval van strijdigheid tussen deze KPMG Portal Voorwaarden en/of de KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer en/of de Algemene Voorwaarden geldt de volgende hiërarchie: 1. KPMG Portal Voorwaarden; 2. KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer; 3. Algemene Voorwaarden. 1

2 3 Gebruikslicentie, omvang en duur 1 Bij verlening van toegang tot de KPMG Portal (zie artikel 5 van deze KPMG Portal Voorwaarden) door KPMG aan Cliënt verkrijgt Cliënt een beperkt, niet exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht terzake van de KPMG Portal. 2 De toegang tot de KPMG Portal en daarmee het gebruiksrecht van Cliënt van de KPMG Portal, geldt voor de duur van de Opdracht, tenzij partijen overeenkomen dat de KPMG Portal, al dan niet in gewijzigde vorm en met een gewijzigde inhoud, langer ter beschikking wordt gesteld. 3 KPMG is gerechtigd de toegang tot (delen van) de KPMG Portal en daarmee het gebruiksrecht van Cliënt van de KPMG Portal te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling tussentijds te beëindigen of voor onbepaalde tijd op te schorten voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen en verder in gevallen zoals bepaalt in artikelen 5(5) en 5(7). 4 KPMG zal bij de beëindiging van het gebruiksrecht van de KPMG Portal aan Cliënt een kopie van de Informatie ter beschikking stellen, tenzij en voorzover Informatie niet specifiek betrekking heeft op de Cliënt. 5 KPMG zal bij de beëindiging van het gebruiksrecht van de KPMG Portal de Informatie van Client vernietigen, tenzij deze Informatie nodig is voor KPMG om de Opdracht uit te voeren of ter voldoening aan de wettelijke (bewaar)plichten van KPMG. 4 Vergoeding Cliënt is geen separate vergoeding verschuldigd voor de toegang en het gebruik van de KPMG Portal, anders dan ingevolge artikel 7(12) (maximum opslagruimte), dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 5 Toegang door autorisatie 1 Alleen personen die werkzaam zijn bij/voor Cliënt en bij/voor KPMG en die geautoriseerd zijn om de KPMG Portal te gebruiken, zijn gerechtigd toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de KPMG Portal. 2 Autorisatie van Cliënt vindt automatisch plaats bij een Opdracht. Na de autorisatie worden aan Cliënt de toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en pincode) en de handleiding van de KPMG Portal verstrekt. 3 Cliënt kan in de KPMG Portal gebruikersrechten toekennen aan personen die bij/voor hem werkzaam zijn. Deze personen kwalificeren als de door de Cliënt geautoriseerde gebruikers waarop de bepalingen van deze KPMG Portal Voorwaarden mutatis mutandis van toepassing zijn. 4 Geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot de KPMG Portal door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer een Client of een geautoriseerde gebruiker voor het eerst op de KPMG Portal inlogt, dient de Client of een geautoriseerde gebruiker voordat toegang tot de KPMG Portal wordt verleend eerst deze KPMG Portal Voorwaarden te accepteren. 2

3 5 Het is Cliënt niet toegestaan andere dan geautoriseerde gebruikers toegang te geven tot de KPMG Portal. Cliënt zal passende maatregelen nemen om te voorkomen dat nietgeautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot de KPMG Portal en om te waarborgen dat gebruikersnamen en wachtwoorden niet ter kennis van derden komen. Cliënt zal zorgdragen dat geautoriseerde gebruikers iedere keer na gebruik van de KPMG Portal op de juiste manier uit de KPMG Portal uitloggen en, zolang ingelogd, hun computers niet onbeheerd laten staan. 6 KPMG is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door (medewerkers van) Cliënt, en mag er van uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het daaraan gekoppelde wachtwoord van een geautoriseerde gebruiker ook daadwerkelijk die geautoriseerde gebruiker is. Zodra Cliënt weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Cliënt KPMG daarvan direct per en telefonisch op de hoogte te stellen. Voorstaande geldt onverminderd de eigen verplichting van Cliënt om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. 7 Cliënt zal alle door KPMG gegeven aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot de toegang en het gebruik van de KPMG Portal opvolgen en ziet toe dat de geautoriseerde gebruikers deze aanwijzingen en richtlijnen eveneens opvolgen. Cliënt is verantwoordelijk voor het schenden van dergelijke aanwijzingen en richtlijnen door zijn geautoriseerde gebruikers. 8 Cliënt staat er voor in dat bij het gebruik van de KPMG Portal door de geautoriseerde gebruikers passende software voor bescherming tegen virussen, spyware en andere schadelijke software zal worden gebruikt. In geval van niet-geautoriseerd gebruik van de KPMG Portal of het verspreiden van een virus, spyware of andere, potentieel schadelijke software of gebeurtenis ("Incident"), zal Cliënt onmiddellijk na het ontdekken van het Incident KPMG daarvan per en telefonisch op de hoogte van stellen. Cliënt zal bovendien onmiddellijk na het ontdekken van het Incident passende maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. 9 Zodra KPMG (al dan niet via Cliënt) kennis krijgt van een Incident, heeft KPMG het recht Cliënt toegang tot (delen van) de KPMG Portal te blokkeren totdat het Incident is opgelost. 6 Accorderen van Informatie 1 Cliënt is verantwoordelijk voor tijdige en juiste accordering van de op de KPMG Portal door KPMG aangeboden Informatie. Onder tijdig wordt verstaan accordering waarbij, met inachtneming van benodigde verzend- en verwerkingstijden, de betreffende Informatie binnen de daartoe door de uitvragende (overheids)partij(en) gestelde termijn door deze wordt ontvangen. 2 Accordering van de Informatie vindt plaats door Cliënt doordat Cliënt in de KPMG Portal aangeeft dat de Informatie akkoord is en deze Informatie verzendt middels invoering door Cliënt van een pincode in de KPMG Portal, welke pincode Cliënt per sms ontvangt op het daartoe door Cliënt zelf in de KPMG Portal ingevoerde mobiele telefoonnummer. KPMG is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van deze pincode voor accordering, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van KPMG of haar leidinggevend personeel. 3

4 3 Indien Cliënt zich in het buitenland bevindt tijdens het ontvangen van de in lid 2 genoemde pincode per sms, dan zijn er mogelijk extra kosten verbonden aan de ontvangst hieraan. Deze kosten komen geheel voor rekening van Cliënt. 7 Informatie 1 Cliënt zal KPMG steeds tijdig en volledig voorzien van de benodigde gegevens en alle andere Informatie benodigd voor de uitvoering van de Opdracht. 2 Cliënt is verantwoordelijk voor de door Cliënt c.q. werknemers/functionarissen van Cliënt op de KPMG Portal geplaatste Informatie. Cliënt staat ervoor in dat de Informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de Informatie aan KPMG te verstrekken. Cliënt garandeert dat de Informatie niet in strijd is met enige toepasselijke wet- en regelgeving. Cliënt vrijwaart KPMG voor eventuele aanspraken van derden terzake. 3 Cliënt waarborgt dat hij beschikt over alle intellectuele en andere (eigendoms)rechten betreffende de Informatie die Cliënt op de KPMG portal plaatst en vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden terzake. 4 De Informatie is, voor zover het niet om algemene, openbare informatie gaat, vertrouwelijk van aard. Uitsluitend KPMG medewerkers werkzaam binnen het MKB Portal team hebben toegang tot de Informatie en verwerken de Informatie uitsluitend voor zover benodigd voor de uitvoering van de Opdracht. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is dat Informatie toegankelijk wordt gemaakt voor KPMG medewerkers die niet werkzaam zijn voor de MKB-unit, is hiervoor autorisatie van de opdrachtleider nodig. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen vindt er registratie plaats van de toegang. 5 De KPMG Portal is door KPMG beschikbaar gesteld ter verzameling van de Informatie ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht. De KPMG Portal biedt Cliënt de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde software applicaties voor het verwerken van gegevens van Cliënt die benodigd zijn voor de Opdracht. 6 Bij verstrekken van de Informatie zorgt Cliënt ervoor te allen tijde een reservekopie van de verstrekte Informatie achter te houden, dit ook indien Cliënt gebruik maakt van software applicaties die op de KPMG Portal worden aangebonden voor de verwerking van gegevens van Cliënt. KPMG is niet verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van de door Cliënt verstrekte Informatie en is niet aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of verband houdt met het verlies van de Informatie. 7 Ten aanzien van de door KPMG geplaatste Informatie van algemene aard streeft KPMG ernaar juiste, actuele informatie te verstrekken, maar KPMG kan vanwege het algemene karakter niet garanderen dat deze Informatie juist is of juist blijft. 8 KPMG is gerechtigd om de Informatie, ook indien deze door (personen werkzaam bij/voor) Cliënt op de KPMG Portal is geplaatst, te gebruiken, geheel of gedeeltelijk te redigeren of te verwijderen indien dat naar haar oordeel wenselijk of nodig is voor het uitvoeren van de Opdracht of voor het voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. 4

5 9 Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van schadelijk materiaal op of via de KPMG Portal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaal dat: smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Cliënt weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat. 10 Cliënt vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met ongeoorloofd opslaan en/of (doen) verspreiden van schadelijk materiaal op of via de KPMG Portal, zoals bedoeld onder artikel 7 lid Indien overeengekomen en ter beoordeling van KPMG, zal KPMG aan Cliënt een administratieve beheerders gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Cliënt toegang tot een administratief account/beheertool waarmee Cliënt naar eigen inzicht de toegang tot de KPMG Portal kan beheren en accounts voor individuele gebruikers van Cliënt kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de applicatie kan instellen, een en ander binnen door KPMG gestelde grenzen en voorwaarden. 12 KPMG kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Cliënt mag gebruiken in het kader van de Opdracht. Bij overschrijding van dit maximum is KPMG bevoegd een bedrag in rekening te brengen voor extra opslagruimte of dataverkeer. 8 Privacy, beveiliging, hosting en beheer 1 Op alle verwerkingen van de in de KPMG Portal door Cliënt ingevoerde persoonsgegevens is de KPMG Online Privacy Statement and Disclaimer van toepassing. 2 Indien van toepassing zullen Opdrachtgever en KPMG voldoen aan de wettelijke bepalingen van de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Opdracht. 3 KPMG zal in het kader van de KPMG Portal persoonsgegevens van werknemers of klanten van Cliënt slechts verwerken voor de doelen zoals omschreven in de Opdracht, tenzij anders overeengekomen met Cliënt. 4 KPMG zal (doen) zorgdragen voor een deugdelijke beveiliging van de KPMG Portal en neemt hiermee maatregelen om het risico van verlies van de Informatie zo veel mogelijk te beperken. 5

6 5 KPMG zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) treffen om de in KPMG Portal ingevoerde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die met de tenuitvoerlegging ervan gemoeid zijn, een passend beveiligingsniveau naleven, gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. 6 Voorzover KPMG in het kader van de KPMG Portal persoonsgegevens van werknemers of klanten van Client verwerkt in hoedanigheid van bewerker, zal KPMG Cliënt in staat stellen toe te zien op de naleving door KPMG van het in artikel 8(5) bepaalde. Cliënt zal alleen persoonsgegevens invoeren in de KPMG Portal voorzover zij daartoe gerechtigd is en en vrijwaart KPMG voor eventuele aanspraken van derden terzake. 7 Het is KPMG toegestaan om derde partijen in te schakelen bij de hosting van de systemen en de data alsook het beheer van KPMG Portal. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens zal KPMG de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen treffen om te verzekeren dat deze persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voorzover noodzakelijk om de betreffende diensten te leveren en verder dat deze derden vergelijkbare contractuele waarborgen worden opgelegd terzake van de bescherming van persoonsgegevens als die gelden onder deze Voorwaarden. 9 Intellectueel eigendom 1 KPMG of een derde van wie KPMG vergunningen/licenties heeft gekregen, blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten van de KPMG Portal. 2 De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de KPMG Portal applicatie berusten bij KPMG of een derde van wie KPMG vergunningen/licenties heeft gekregen. 3 Het is Cliënt niet toegestaan om informatie met betrekking tot KPMG Portal openbaar te maken of de KPMG Portal al dan niet met behulp van derden te exploiteren of anderszins te gebruiken op een wijze (waaronder, maar niet beperkt tot, het opslaan of reproduceren van (een deel van) de KPMG Portal in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de KPMG Portal en enige andere internetpagina) waarvoor door KPMG geen voorafgaande, schriftelijke toestemming is gegeven. 10 Aansprakelijkheid, vrijwaring 1 KPMG is slechts verantwoordelijk voor schade of kosten veroorzaakt door opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. 2 KPMG is niet aansprakelijk voor schade of kosten van Cliënt of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van gebruik door Cliënt van de KPMG Portal, met inbegrip van schade als gevolg van: (i) (ii) de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie; storingen, fouten, vertragingen of enigerlei andere gebreken van de KPMG Portal en/of communicatiemiddelen van KPMG, waaronder bijvoorbeeld het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van Informatie; 6

7 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) virussen, spyware en andere schadelijke software; (tijdelijk) blokkeren of buiten gebruik stellen van de KPMG Portal ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen; het aanpassen, uitbreiden of schrappen van (delen van) de KPMG Portal; handelen of nalaten van Cliënt en/of geautoriseerde gebruikers in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de KPMG Portal; het uitvallen van elektra op de plaats waar Cliënt inlogt; (viii) de gevallen zoals weergeven in artikelen 6(3) en 7(6). 3 KPMG is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen en programmatuur van of in gebruik van Cliënt en (het platform waarop) de KPMG Portal (draait). 4 In het geval dat Cliënt de Single-Sign-On-functie gebruikt voor het leggen van een verbinding naar eigen software applicaties waarvan Cliënt zelf (licentie)houder is, is KPMG op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor inhoud en/of gebruik van die software(pakketten) en/of data. 5 Behoudens het bepaalde in artikel 10(1), is KPMG niet aansprakelijk voor enkele omzetderving, winstderving of verlies aan goodwill van welke oorzaak dan ook, zelfs indien KPMG van de waarschijnlijk daarvan op de hoogte is gesteld. 6 KPMG zal zich inspannen om storingen, die door Cliënt aan KPMG worden gemeld, te verhelpen, tenzij het ontstaan van de storing aan Cliënt of de door hem gebruikte systemen en/of programmatuur valt toe te rekenen. 7 Cliënt die handelt in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de KPMG Portal, is aansprakelijk voor alle daaruit voor KPMG voortvloeiende schade en kosten. 8 Cliënt vrijwaart KPMG voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de KPMG Portal, daaronder begrepen maar niet beperkt tot aanspraken van derden voortvloeiend uit het niet naleven door Cliënt, dan wel bij/voor Cliënt werkzame personen, van enige voor hen geldende verplichtingen. 11 Overmacht KPMG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door KPMG ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 7

8 12 Bewijs 1 De uittreksels van data uit de (computer)systemen van KPMG zullen afdoend bewijs leveren van elk gebruik van de KPMG Portal, aanwijzingen, richtlijnen en andere communicatie tussen KPMG en Cliënt alsmede alle transacties en activiteiten uitgevoerd in het kader van de Opdracht. Slechts in het geval van duidelijke fouten in de uittreksels van data uit de (computer)systemen van KPMG is tegenbewijs toegestaan. 2 Het gebruik van inloggegevens voor de KPMG Portal levert afdoend bewijs van identiteit van de geautoriseerde gebruiker. 13 Toepasselijk Recht en Forumkeuze 1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en KPMG, is het recht van het land waar KPMG, waarmee de overeenkomst gesloten is, gevestigd is van toepassing. 2 Alle geschillen die verband houden met rechtsverhoudingen tussen Cliënt en KPMG, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, vallen onder de bevoegde rechter in het land waar KPMG, waarmee de overeenkomst gesloten is, gevestigd is. Mei

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media Laatste wijziging: 01-01-2014 Algemene voorwaarden FSP Media 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee FSP Media een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Hosting

Bewerkersovereenkomst. Hosting Bewerkersovereenkomst Hosting Bewerkersovereenkomst Partijen: Klant (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten N.V., gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee BrinkMedia Webdesign & Webhosting een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WwappZ

Algemene voorwaarden WwappZ Algemene voorwaarden WwappZ Laatste wijziging: 02-07-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WwappZ een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer) Datum 1 januari 2015 Versie 5.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Devcat of Devcat Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene voorwaarden ICTaanbieding Laatste wijziging: 23-12-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee ICTaanbieding een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl.

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl. GEBRUIKSVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen a) De website www.woningmetkorting.nl (de "Website") is een onderdeel van Itiner bv en is geregistreerd bij het Handelsregister te Eindhoven onder

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

DEFINITIEF 01-07-2014

DEFINITIEF 01-07-2014 DEFINITIEF 01-07-2014 Algemene voorwaarden Pro-Element B.V. B.V. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Pro-Element B.V. B.V. een Overeenkomst heeft afgesloten of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebDK een Overeenkomst heeft afgesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst KPN Secure Mail Gebruikersovereenkomst 1 1. Begrippen De met een hoofdletter aangeduide begrippen in dit document hebben de navolgende betekenis: Dienst: alle hardware- en softwarecomponenten die tezamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marijn Roukens

Algemene voorwaarden Marijn Roukens Algemene voorwaarden Marijn Roukens Marijn Roukens / Dienox http://www.marijnroukens.com/ / http://www.dienox.nl/ levert IT diensten. Zijn hoofdactiviteiten, hierna te noemen Diensten, bestaan uit: 1.

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Afnemer) Datum 1 januari 2015 Versie 5.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Yargon Brouwhuissteeg 1 7241 BK Lochem Nederland KvK: 17213048 Telefoon: 033-460 23 05 Fax: 0573-251774 E-mail: info@yargon.nl Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Karelgeenen.nl is het persoonlijke weblog

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EASY-SMS.

ALGEMENE VOORWAARDEN EASY-SMS. ALGEMENE VOORWAARDEN EASY-SMS. Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten: Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

1.3 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. Algemene voorwaarden Bouwman ICT-Web 1. Bepalingen 1.1 Tot Bouwman ICT-Web behoren tevens computer-opschonen.nl, computeropschonen.nl en computeronderdelen.nl. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve ook

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen

Algemene Voorwaarden. 1 Bepalingen Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 19-mei-2006 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee SteBo Webservices een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie