Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11"

Transcriptie

1 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC is verleend aan ndergetekende en met in acht name van de daarin pgenmen premie, is de genemde verzekeraar gehuden in vereenstemming met de in het cntract vereengekmen vrwaarden, limieten en uitsluitingen te verzekeren. De bij eenzelfde verzekering betrkken verzekeraars zijn niet verder aansprakelijk dan vr hun evenredig deel van de verplichtingen die vrtvleien uit de dr hen getekende verzekeringsvereenkmst. De ndertekenende verzekeraars zijn niet aansprakelijk vr het aandeel van een mede-ndertekenende verzekeraar die zijn verplichtingen deels f geheel niet nakmt. Ten getuige hiervan is deze plis ndertekend vr en namens de verzekeraar. Eerste Datum Balens Limited 2 Nimrd Huse, Sandy s Rad, Malvern, Wrcester, WR14 1JJ Geregistreerd kantr: 20 Gracechurch Street, Lndn, EC3V 0BG Geregistreerd in Engeland nummer Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. wrdt geautriseerd en gereguleerd dr de autriteit vr financiële diensten Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 1 van 30

2 Plisblad Plisnummer: Verzekerd: Verzekerde hedanigheid: Verzekerde Adres: Peride van verzekering: Van: Tt: Beide datums inclusief plaatselijke standaardtijd van het adres van de verzekerde, dat bven genemd wrdt Deze plis wrdt niet autmatisch vernieuwd: men meldt hierbij dat de dekking zal eindigen en niet hernieuwd zal wrden p de vervaldatum, tenzij een nieuwe verzekering bereikt wrdt tussen de verzekeraar en de verzekerde. Sectie: Werkzaam Premie Persnlijk ngeluk Werkzaam EUR ,00 Aansprakelijkheid Publieke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid prducten Prfessinele aansprakelijkheid Werkzaam EUR ,00 Werkzaam EUR ,00 Werkzaam EUR ,00 Premie: EUR ,00 Assurantiebelasting 21 % EUR ,00 Ttaal te betalen EUR ,00 Tepasselijk recht en jurisdictie van de plis: Tepasselijk recht: Nederlands recht Jurisdictie: Nederland Melding van claims en mstandigheden aan: wanneer de plis de melding vereist van een mstandigheid, claim, incident f srtgelijk aan de verzekeraar zal deze gemeld wrden aan: Balens Limited 2 Nimrd Huse Sandy s Rad Malvern Wrcestershire WR14 1JJ Verenigd Kninkrijk Tel nr: +44 (0) Ondertekend dr: uit naam van Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 2 van 30

3 Prgramma RubriekOngevallen Tabel met uitkeringen 1 Dd dr ngeluk Werkzaam naam verzekerde persn sm verzekerde tijd tijdens welke dit geldt EUR ,00 24 uur 2 permanent ttaal gehandicapt Werkzaam naam verzekerde persn sm verzekerde tijd tijdens welke dit geldt EUR ,00 24 uur Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 3 van 30

4 Prgramma Rubriek aansprakelijkheid OPMERKING: Zie subsecties "Aansprakelijkheid" in de tekst vr een vlledige beschrijving en alle speciale termen en cndities van dekking. Subsecties aansprakelijkheid 1 Algemene aansprakelijkheid Grens van schadevergeding EUR elke claim Eigen risic EUR Nul elke claim en alle claims 2 Prductaansprakelijkheid Grens van schadevergeding EUR elke claim en deze in zijn ttaliteit Eigen risic EUR Nul elke claim 3 Bereps aansprakelijkheid Grens van schadevergeding EUR elke claim Eigen risic EUR Nul elke claim Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 4 van 30

5 Bekrachtiging Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 5 van 30

6 Plis Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 6 van 30

7 Inleiding Deze plis, met inbegrip van deze inleiding, gewne beleidsdefinities, uitsluitingen en vrwaarden, het prgramma, de secties ver dekking en alle bekrachtigingen zijn één enkel dcument en meten als één cntract wrden gelezen. Het vrstel is de basis van het cntract en met begrepen wrden als te wrden pgenmen in de plis. De verzekerde met ervr zrgen dat alle verklaringen in het vrstel nauwkeurig zijn en dat ze geen materiële feiten hebben achtergehuden, mdat anders deze verzekering kan wrden geannuleerd. Lees het prgramma en deze plis zrgvuldig en zrg dat ze vlden aan uw beheften. Neem cntact p met Balens Limited, als er crrecties ndzakelijk zijn. In deze plis wrden bepaalde wrden f wrdgrepen speciaal gedefinieerd f verwijzen naar het prgramma f naar clausules elders in de plis. Bewaar deze plis p een veilige plek - mgelijk wilt u ernaar verwijzen als u een claim wilt maken. Wet Bescherming Persnsgegevens Elke infrmatie die verschaft wrdt aan de verzekeraar ver de verzekerde, persn die verzekerd is f elke werknemer zal dr de verzekeraar wrden verwerkt, in vereenstemming met de richtlijnen van de Wet bescherming persnsgegevens met als del het verschaffen van verzekering en het mgaan met mgelijke claims Dit kan het ndig maken m dergelijke infrmatie aan derden te geven. Nakming mededelingsplicht Verzekeringnemer is verplicht m vr het sluiten van de vereenkmst alle feiten mede te delen die hij kent f behrt te kennen en waarvan hij weet f behrt te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn vr de acceptatiebeslissing van de verzekeraar. Indien niet f niet vlledig aan de mededelingsplicht is vldaan, kan zulks erte leiden dat het recht p uitkering wrdt beperkt f zelfs vervalt. Indien met pzet tt het misleiden van de verzekeraar is gehandeld f deze bij kennis mtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zu hebben geslten, heeft de verzekeraar tevens het recht de verzekering p te zeggen Rechten van derden Het is niet de bedeling van deze plis dat een partij naast de verzekeraar en de persnen die genemd f gedefinieerd wrden als verzekerden hierdr f andere partijen specifiek verzekerd zijn dr deze plis welke rechten dan k zuden verwerven nder f in relatie tt dit f recht zuden hebben p een uitkering p grnd van een van de termen hiervan. Financial Services Cmpensatin Scheme Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd wrdt gedekt dr de Financial Services Cmpensatin Scheme. De verzekerde heeft mgelijk recht p een vergeding uit deze regeling indien wij niet in staat zijn m nze verplichtingen uit hfde van deze verzekeringsvereenkmst na te kmen. Als de verzekerde recht zu hebben p vergeding nder de regeling, zu het niveau en de mvang van de schadevergeding afhankelijk zijn van de aard van deze verzekeringsvereenkmst. Verdere infrmatie ver de regeling is verkrijgbaar van de Financial Services Cmpensatin Scheme (10th Flr, Beaufrt Huse, 15 St. Btlph Street, Lnden EC3A 7QU) en p hun website: Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 7 van 30

8 Klachtenprcedure Vragen en klachten Als u ng vragen f pmerkingen heeft ver deze verzekeringsvereenkmst f de behandeling van een claim, kunt u cntact pnemen Balens Limited dr wie deze verzekering werd geplaatst. Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit p elk gewenst mment den dr de zaak te verwijzen naar: Cmpliance Officer Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. 20 Gracechurch Street Lndn EC3V 0BG Verenigd Kninkrijk Telefnnummer: +44 (0) Klachten die niet kunnen wrden pgelst dr de Cmpliance Officer kunnen in bepaalde mstandigheden wrden vrgelegd aan de Financial Ombudsman Service: Suth Quay Plaza 183 Marsh Wall Lndn E14 9SR Verenigd Kninkrijk Van buiten het Verenigd Kninkrijk Telefnnummer: +44 (0) Fax: +44 (0) Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 8 van 30

9 Vrwaarden Definities, uitsluitingen en vrwaarden van nrmale plissen Definities Alle secties ver individuele plissen zijn nderwrpen aan de vlgende definities, behalve wanneer gewijzigd, verschreven f vervangen in bepaalde secties Werknemer Elke: persn nder cntract van service f leerlingschap bij de verzekerde. werkhfd en persnen die dr hem geleverd wrden; persn in dienst van subaannemers alleen vr werk. persn die eigen baas is. persn ingehuurd f geleend dr de verzekerde. f persn die studeert f werkervaring pdet, vrijwilligerswerk f een plan vr training van jngeren bij de verzekerde. werkend vr f nder cntrle van de verzekerde in verband met de nderneming. Eigen risic Het eerste deel van elke claim, waarvr de verzekerde verantwrdelijk is zals vermeld in het prgramma. Verzekerde De persn, persnen f het bedrijfslichaam f andere entiteit die in het prgramma genemd wrdt. dchterndernemingen van de verzekerde die p de hgte gebracht zijn aan en schriftelijk geaccepteerde zijn dr de verzekeraar. Verzekeraar Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. Vervuiling Vervuiling van de atmsfeer f van water, land, gebuwen f ander tastbaar eigendm. Vrstel Een geschreven vrstel f vrstellen, f deze wel dan niet een speciale vrm hebben f een presentatiedcument mvatten, gemaakt dr f vr de verzekerde f elke persn verzekerd dr de verzekeraar vr de verzekering zals bewezen wrdt dr deze plis f een van de secties daarvan, waarnder k uitspraken, verklaringen, garanties f infrmatie waar de verzekeraar p vertruwd heeft. Terrrisme Een daad, waarnder maar niet beperkt tt het gebruik van kracht f geweld en/f het dreigen daarmee van een persn f grep(en) van persnen, f deze nu alleen f vr f in verband met een rganisatie/rganisaties f regering(en) handelen, gedaan uit plitieke, religieuze, idelgische f srtgelijke delen waarnder de intentie m een regering te beïnvleden f het publiek f een deel van het publiek angstig te maken. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 9 van 30

10 Uitsluitingen Alle aparte secties van de plis zijn nderwrpen aan de vlgende uitznderingen behalve wanneer gewijzigd, verschreven f vervangen in bepaalde secties. Deze plis dekt geen schade: Asbest vrtkmend uit de fabricage, mijnbuw, verwerking, distributie, het testen, herstellen, verwijdering, pslag, wegden, verkp, gebruik van f bltstelling aan asbest f materialen f prducten die asbest bevatten, f er nu wel f niet een andere rzaak van verlies is die tegelijkertijd kan hebben bijgedragen f in elke peenvlging van een verlies f in verband met dat deel van een eigendm dat verzekerd is dr deze plis dat bestaat uit asbest. Hge schadevergeding als straf vr elke tewijzing van hge schadevergeding als straf f exemplarische schadevergeding f het nu gaat m betes, straffen, vermenigvuldiging van cmpensatrische tewijzingen f schade f in welke andere vrm dan k. Radiactieve vervuiling die vrtkmt uit: iniserende straling f vervuiling dr radiactiviteit van een nucleaire brandstf f van welk nucleair afval dan k dr de verbranding van kernbrandstf. f de radiactieve, giftige, explsieve f andere gevaarlijke eigenschappen van een explsief nucleaire cnstructie f nucleaire cmpnent daarvan. Terrrisme die vrtkmt uit f in verband met een daad van terrrisme f een andere rzaak f gebeurtenis die gelijktijdig daaraan bijdreg f in een andere peenvlging van het verlies. Deze uitsluiting is k van tepassing p elke actie die ndernmen wrdt m een daad van terrrisme te beheersen, te vrkmen, te nderdrukken f wat dan k te maken heeft met een daad van terrrisme. In het geval dat een deel van deze uitsluiting geacht wrdt ngeldig te zijn f niet-bekrachtigbaar, zal de rest vlledig van kracht blijven en gerealiseerd wrden. Orlg direct f indirect ter gelegenheid van, gebeurend dr f als gevlg van rlg, invasie, daad van buitenlandse vijand, vijandigheden (f rlg nu verklaard is f niet), burgerrlg, rebellie, revlutie, pstand f militaire f zich tegeëigende macht. Vrwaarden Alle aparte secties van de plis zijn nderwrpen aan de vlgende uitznderingen behalve wanneer gewijzigd, verschreven f vervangen in bepaalde secties. Duur en einde van de verzekering Opzegmgelijkheden vr de verzekeraar De verzekeraar kan een verzekering in de vlgende situaties beëindigen dr een schriftelijke pzegging. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 10 van 30

11 Opzegging per cntractvervaldatum Tegen het einde van een verstreken cntracttermijn, met inachtneming van een pzegtermijn van twee maanden. Bij achterstand in premiebetaling Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert te betalen f niet tijdig betaalt. In geval van niet tijdige betaling van de vervlgpremie echter uitsluitend indien de verzekeraar de verzekeringnemer na de premievervaldatum vruchtels tt betaling heeft aangemaand. De verzekering eindigt p de in de pzeggingsbrief genemde datum; die datum zal bij niet tijdige betaling van de vervlgpremie niet eerder zijn dan een datum die twee maanden na de dagtekening van de pzeggingsbrief ligt. Bij misleidende infrmatie Binnen twee maanden na de ntdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekmen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het pzet de verzekeraar te misleiden dan wel de verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zu hebben geslten. De verzekering eindigt p de in de pzeggingsbrief genemde datum. Bij wijziging van het risic Na een zdanige wijziging van het risic dat de verzekeraar de verzekering -indien deze zu zijn aangevraagd na het intreden van de bedelde wijziging- niet f niet nder dezelfde vrwaarden zu hebben geaccepteerd. Bij de pzegging m deze reden wrdt een pzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht genmen. Deze pzeggingsmgelijkheid geldt alleen bij wijzigingen waarvan in artikel 6 van deze vrwaarden f in de specifieke vrwaarden is aangegeven dat deze aan de verzekeraar gemeld meten wrden. Bij njuiste infrmatie na schade Indien in geval van schade pzettelijk njuiste gegevens zijn verstrekt. Bvendien vervalt het recht p uitkering. De verzekeraar heft bij een pzegging in deze situatie geen pzegtermijn in acht te nemen. Bij schademelding Na een schademelding indien de pzeggingsbrief is verznden uiterlijk p de dertigste dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer schriftelijk een definitief standpunt ver de afwikkeling van de schade heeft laten weten, en de verzekeraar de verzekeringnemer naar aanleiding van eerdere schade al heeft gewaarschuwd vr de gevlgen van een ngunstig schadeverlp. Bij pzegging m deze reden geldt een pzegtermijn van twee maanden. Opzegmgelijkheden vr de verzekeringnemer De verzekeringnemer kan een verzekering in de vlgende situaties beëindigen dr een schriftelijke pzegging. Opzegging bij einde eerste cntracttermijn Tegen het einde van de eerste cntracttermijn, met inachtneming van een pzegtermijn van tenminste twee maanden. De verzekering eindigt in dat geval p de cntractvervaldatum. Opzegging na de eerste cntracttermijn N a het verstrijken van de eerste cntracttermijn kan de verzekering ieder mment wrden pgezegd, met inachtneming van een pzegtermijn van tenminste één maand. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 11 van 30

12 Bij wijziging van premie en f vrwaarden Binnen één maand na ntvangst van de mededeling van de verzekeraar hudende een wijziging van premie en f vrwaarden ten nadele van verzekeringnemer en/f verzekerde. De verzekering eindigt p de dag waarp de wijziging vlgens de mededeling van de verzekeraar ingaat, maar niet eerder dan een maand na de datum van dagtekening van bedelde mededeling. Bij een berep p nvldende infrmatie Binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenver verzekeringnemer een berep p de niet-nakming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt p de datum die in de pzeggingsbrief is vermeld f bij gebreke daarvan p de datum van dagtekening van de pzeggingsbrief. Bij schademelding Na een schademelding indien de pzeggingsbrief is verznden uiterlijk p de dertigste dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer schriftelijk een definitief standpunt ver de afwikkeling van de schade heeft laten weten, en de verzekeraar de verzekeringnemer naar aanleiding van eerdere schade al heeft gewaarschuwd vr de gevlgen van een ngunstig schadeverlp. Bij pzegging m deze reden geldt een pzegtermijn van twee maanden. Tepasselijk recht en jurisdictie Alle meningsverschillen ver de interpretatie van deze plis zijn nderwrpen aan de wet die in het prgramma wrdt genemd. Elke partij stemt er mee in m zich te nderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van een hf van cmpetente jurisdictie binnen het land, de staat f het territrium dat in het prgramma wrdt genemd en m te vlden aan alle eisen ndzakelijk m een dergelijk hf jurisdictie te geven. Alle zaken die p grnd hiervan vrkmen zullen bepaald wrden in vereenstemming met de wet en de praktijk van een dergelijk hf. Risicwijziging De verzekeringnemer zal de verzekeraar infrmeren ver elke verandering waardr het risic wijzigt. Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij daarvan binnen 60 dagen na het ingaan van de wijziging in kennis te stellen. Na het drgeven van de wijziging heeft verzekeraar het recht de premie en/f vrwaarden te herzien, en/f de verzekering te beëindigen. Gevlgen bij te late melding Indien de wijziging van het risic niet binnen 60 dagen is gemeld, dan geldt bij schade die zich heeft vrgedaan na het intreden van de wijziging het vlgende. Regeling bij hgere premie Indien de maatschappij aantnt dat zij de verzekering tegen een hgere premie zu hebben vrtgezet, dan heeft de maatschappij het recht de schade te vergeden in dezelfde verhuding als waarin de vr het intreden van de wijziging geldende premie staat tt de nieuw vastgestelde premie. Regeling bij andere vrwaarden Indien de maatschappij aantnt dat zij de verzekering met andere vrwaarden zu hebben rtgezet, dan heeft de maatschappij het recht de schade te vergeden met Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 12 van 30

13 inachtneming van die andere vrwaarden. Regeling bij beslissing tt niet-vrtzetting Indien de maatschappij aantnt dat zij de verzekering vanwege de wijziging niet zu hebben vrtgezet, dan vervalt elk recht p schadevergeding. Verplichtingen van verzekerde bij schade Bij schade is verzekeringnemer en/f verzekerde verplicht m bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waarvrde verzekering dekking biedt, f het phanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tt vrkming f vermindering van schade kunnen leiden; Elk recht p schadevergeding vervalt als verzekeringnemer en/f verzekerde verplichtingen als vermeld nder artikel t/m niet is nagekmen met het pzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht elke dr hem aan de maatschappij verschuldigde premie te vlden binnen 30 dagen vanaf het mment dat die is verschuldigd. Als er een ander tijdstip is aangegeven, is verzekeringnemer verplicht de premie vr dat tijdstip te vlden. Onder premie wrdt vr de tepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering verband hudende verige verschuldigde bedragen. In geval van niet-nakming van de verplichting tt betaling van de premie, die verschuldigd is bij het aangaan van de verzekering, is de dekking vanaf de ingangsdatum niet ingegaan. Ingebrekestelling dr de maatschappij is daarvr niet vereist. Verzekeringnemer blijft nverminderd verplicht de premie te vlden. Bij niet-nakming van de verplichting tt betaling van de vervlgpremie gedurende de lptijd van de verzekering eindigt de dekking eerst p de 14e dag na de dag waarp de maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld. Bij gedeeltelijke betaling van de verschuldigde premie vlgens de nta geldt dat de dekking van de daarp betrekking hebbende verzekeringen eindigt p de 14e dag na de dag waarp de maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld. Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer nverminderd verplicht de achterstallige en ng verschuldigd wrdende bedragen te betalen. De dekking vereenkmstig de verzekering gaat (weer) in met ingang van de dag na die, waarp de premie inclusief wettelijke rente en de (buiten)gerechtelijke incassksten vanaf de vervaldatum van de premienta dr de maatschappij is ntvangen. De dekking gaat niet meer in als de maatschappij bij de ingebrekestelling te kennen heeft gegeven de verzekering bij te late betaling als beëindigd te beschuwen. In geval van vereengekmen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wrdt hersteld, nadat alle nbetaald gebleven termijnen zijn vldaan. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 13 van 30

14 Plis Sectie persnlijke ngelukken Werkzame clausule De verzekeraar zal cmpensatie betalen, zals pgegeven in de tabel met uitkeringen wat betreft een ngeluk dat de verzekerde persn heeft, terwijl men ergens in de wereld in het den van zaken vr de nderneming van de verzekerde is tijdens de verzekeringsperide. De aansprakelijkheid van de verzekeraar zal niet de relevante grens verschrijden die in de tabel met uitkeringen wrdt vermeld. Als de uitkering bij dd gedekt is en een ngeluk verrzaakt de dd van de verzekerde persn binnen 52 weken vlgend p de datum van het ngeluk en vr de definitieve vereenkmst ver de uitkering bij gehandicaptheid waar vr gezrgd is p grnd van de permanente gedeeltelijke gehandicaptheid f permanente ttale gehandicaptheid tt gevlgd heeft, zal alleen de uitkering waarvan sprake is in het geval van dd van de verzekerde persn uitgekeerd wrden. Uitkering zal niet betaalbaar zijn met betrekking tt een verzekerde persn in verband met hetzelfde ngeluk p grnd van meer dan één van de uitkeringen vr dd, permanente gedeeltelijk gehandicaptheid f permanenten ttale gehandicaptheid. Het bedrag dat betaalbaar is en is besteed p grnd van medische nksten zal terugbetaald wrden tt het bedrag dat pgegeven is in de uitkeringstabel met betrekking tt een ngeluk van elke verzekerde persn beperkt tt een peride van 52 weken vanaf de datum van het ngeluk. Uitkeringen vr tijdelijke ttale gehandicaptheid f tijdelijke gedeeltelijke gehandicaptheid zijn te betalen per week vr een maximale duur zals vermeld in de tabel met uitkeringen in zijn geheel maar niet ndzakelijkerwijze peenvlgende. De maximale betaling vr tijdelijke ttale gehandicaptheid f tijdelijke gedeeltelijke gehandicaptheid zal niet het percentage van brut wekelijkse verdiensten van de verzekerde persn verstijgen zals gedetailleerd in de tabel met uitkeringen. Uitkeringen vr tijdelijke ttale gehandicaptheid f tijdelijke gedeeltelijke gehandicaptheid zal niet betaalbaar zijn vr de eliminatieperide zals gedetailleerd in de tabel met uitkeringen. Medische nksten zijn nderwrpen aan een aftrekbaar bedrag, zals vermeld in de tabel met uitkeringen vr elke claim en vr elke verzekerde persn. Claims p grnd van gedekte uitkeringen meten gebeuren binnen 52 weken van het ngeluk m p grnd van deze sectie in aanmerking te kmen vr betaling. Definities Deze sectie is nderwrpen aan de vlgende definities. Ongeval Een pltselinge, nmiddellijke, nverwachte, van buiten kmende inwerking van geweld p f in het lichaam van de verzekerde, welke inwerking een medisch vast te stellen lichamelijk letsel verrzaakt dat het verlijden f blijvende lichamelijke en/f geestelijke invaliditeit ten gevlge heeft. Uitkering De schadels gestelde uitkeringen aan de verzekeraar gegeven p grnd van de termen en cndities van deze sectie, zals vermeld in de tabel met uitkeringen. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 14 van 30

15 Lichamelijk letsel Een bepaalbaar fysiek letsel dat verrzaak werd dr een ngeluk. Verzekerde persn Een persn f klasse van persnen die in de tabel met uitkeringen genemd wrdt. Tijd tijdens welke dit geldt De peride tijdens welke de verzekerde persn gedekt is dr deze sectie, zals gedetailleerd in de tabel met uitkeringen. Blijvende vlledige arbeidsngeschiktheid Dr een ngeval verrzaakte arbeidsngeschiktheid, die naar alle waarschijnlijkheid de verzekerde persn zal beletten m het gewne berep waarvr men is pgeleid vr de rest van zijn f haar leven uit te efenen Uitsluitingen Deze sectie dekt geen claims, verliezen f nksten verrzaakt dr f vrtkmend uit: leeftijd elke verzekerde persn wiens leeftijd hger is dan tachtig (80) jaar p de datum van het ngeluk. de strijdkrachten de verzekerde persn is in actieve dienst in de strijdkrachten van een natie, bilgische/chemische materialen het werkelijke gebruik van pathgene f giftige bilgische f chemische wapens f gebruik waarmee gedreigd wrden, burgerlijke nrust de verzekerde persn neemt deel aan burgerlijke nrust f rellen van een bepaalde srt, criminele handelingen de verzekerde persn neemt deel aan een criminele f nwettige handeling van een bepaalde srt, zelfmrd/zelfbeschadiging de verzekerde persn die zelfmrd pleegt f dit prbeert te den, zelfmrd f welke intentinele zelfbeschadiging dan k f bltstelling van zichzelf aan ndels gevaar (behalve in het geval m menselijk leven te redden), Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 15 van 30

16 Vrwaarden Arbitrage Als er een verschil van mening zal ntstaan ver het bedrag dat betaald met wrden p grnd van deze sectie (aansprakelijkheid anderszins is tegegeven), zullen dergelijke verschillen van mening wrden verwezen naar een arbiter die benemd zal wrden dr de partijen in vereenstemming met de relevante statutaire richtlijnen en de arbitrale zal definitief zijn en bindend vr zwel de verzekerde als de verzekeraar Melding van een claim Een schriftelijke melding van een ngeluk, gerechtelijke actie f een andere gebeurtenis die mgelijk aanleiding kan geven tt een claim zal verznden wrden aan de verzekeraar binnen dertig (30) dagen van het ptreden f z snel als redelijkerwijze praktisch is. Alle plissen, infrmatie, testemmingen en bewijs die de verzekeraar ndig heeft zal wrden aangeleverd p ksten van de verzekerde f de verzekerde persn f hun wettelijke vertegenwrdiger. Een claimfrmulier met ingevuld wrden dr de verzekerde persn en ingediend wrden bij de verzekeraar binnen negentig (90) dagen dat de ksten zijn gemaakt. Deze tijdsgrens kan uitgebreid wrden afhankelijk van de vrgaande gedkeuring van de verzekeraar, als ndersteuningen verklaringen niet p tijd beschikbaar zijn. Alle dcumenten ingediend met betrekking tt nksten die gemaakt zijn meten riginelen zijn en geen ftkpieën. Verplichtingen van verzekerde Verzekeringnemer en/f verzekerde en/f belanghebbende zijn verplicht aan de maatschappij een ngeval te melden: 1 bij verlijden Z spedig mgelijk dch uiterlijk tenminste 48 uur vr de begrafenis f crematie nder vermelding van alle van belang zijnde gegevens en van de mstandigheden waarnder het ngeval heeft plaatsgevnden. Belanghebbenden, begunstigden f hun vertegenwrdigers zijn verplicht elke dr de maatschappij verzchte medewerking te verlenen vr nderzek naar de ddsrzaak, waarnder het verlenen van testemming tt sectie, één en ander p straffe van verlies van aanspraak p uitkering. Een verklaring van verlijden van de Burgerlijke Stand dient z spedig mgelijk te wrden ingeznden. 2 bij blijvende invaliditeit Wanneer een recht p uitkering zu kunnen ntstaan z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen drie maanden. Verzekerde dient zich nder behandeling te stellen van een bevegd geneeskundige, diens vrschriften p te vlgen en elk dr de maatschappij vereist geneeskundig nderzek te te staan. Onjuiste vrstelling van zaken Als de verzekerde f de verzekerde persn liegt f geen materiële infrmatie verschaft, f dit nu znder pzet f met pzet is, kan de verzekeraar p grnd van hun eigen abslute discretie de dekking terugtrekken p grnd van deze sectie vanaf de datum dat de inbreuk p de verplichtingen werd ntdekt (waarbij elk f een deel van de betaalde premie wrdt gehuden), Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 16 van 30

17 Plis Sectie aansprakelijkheid Subsectie 1 - publieke aansprakelijkheid Werkzame clausule De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen vr alle smmen die de verzekerde wettelijk met betalen als cmpensatie aan een persn die claimt f persnen die claimen wat betreft elk ptreden f serie van ptredens die vrtkmen uit een rsprnkelijke rzaak vr tevallig letsel f tevallige schade binnen de territriale grenzen tijdens de verzekeringsperide en die gebeurt in verband met de nderneming van de verzekerde. De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal niet hger zijn dat de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma, met ksten en nksten extra betaalbaar. Subsectie 2 - aansprakelijkheid prducten Werkzame clausule De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen vr alle smmen die de verzekerde p wettelijk grnden met betalen als schadelsstelling vrtkmend uit f in verband met een schade aan persnen f schade aan zaken verrzaakt dr een prduct tijdens de verzekeringsperide en die gebeurt in verband met de nderneming van de verzekerde. De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma niet vertreffen, met ksten en nksten die extra betaald wrden. Subsectie 3 - prfessinele aansprakelijkheid Werkzame clausule De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen vr alle smmen die de verzekerde p wettelijk grnden met betalen als schadelsstelling vr: elke daad van nalatigheid, fut dr nalatigheid f missie dr nalatigheid dr de verzekerde f dr een werknemer f dr een andere persn, firma f nderneming direct benemd dr f handelend vr f uit naam van de verzekerde, elke daad van smaad f laster nbedeld begaan dr de verzekerde f een werknemer daarvan elke nbedelde inbreuk p vertruwelijkheid f verlies van een dcument dat ingediend is dr de verzekerde f dr een werknemer f dr een andere persn, firma f nderneming direct benemd dr f handelend vr f uit naam van de verzekerde. nbedelde inbreuk van een recht p intellectueel eigendm, handelsmerk, patent, geregistreerd ntwerp f ntwerprecht ingediend dr de verzekerde f een werknemer daarvan binnen de territriale grenzen tijdens de verzekeringsperide en gebeurend in verband met de nderneming van de verzekerde. De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma niet vertreffen, met ksten en nksten die extra betaald wrden. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 17 van 30

18 Definities De vlgende termen zullen dezelfde betekenis hebben zals gedefinieerd waar ze k in deze sectie verschijnen. Onderneming De nderneming zal mvatten de p het plisblad genemde verzekerde hedanigheid en verder k: handelingen binnen een praktijk vr gezndheid f welzijn, gezndheidszrgdiensten, diensten p het gebied van persnlijke ntwikkeling waarnder maar niet beperkt tt: behandeling, advies, infrmatie, medisch-juridisch werk, getuige, cachen, cnsultancy, csmetische prcedures en csmetisch nderhud, nderwijzen, demnstraties, wrkshps, lezingen, supervisie, cnsultancy en nderhud van eigendm en panden het eigen eigendm van de verzekerde, diensten p het gebied van eerste hulp, brand en ambulances privé werk uitgeverd binnen de territriale grenzen dr een werknemer vr een cmmissaris f senir leidinggevende van de verzekerde deelname aan tentnstellingen, wrkshps en demnstraties binnen de territriale grenzen de bevrrading en het beheer van kantines, sciale, sprt-, medische en welzijnsrganisaties vr de werknemers Ksten en nksten Bven het verzekerd bedrag wrden verged de ksten van met gedvinden f p verlangen van de verzekeraar geverde prcedures en in haar pdracht verleende rechtsbijstand. De verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de schade en heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadels te stellen en met hen schikkingen te treffen. Aanspraken van benadeelden tt vergeding van persnenschade zullen wrden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. Bestaat de te betalen schadevergeding uit peridieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergedingen hger dan het verzekerd bedrag, dan wrdt de duur f de hgte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd. Systeem vr gegevensverwerking Elke cmputer f elk apparaat m gegevens te verwerken f media f micrchip f geïntegreerd circuit f een srtgelijk apparaat f cmputersftware f cmputer-firmware Letsel Lichamelijk letsel, geestelijk letsel, mentale angst, ziekte, de dd f shck Verzekerd De verzekerde vermeld in het prgramma waarnder maar niet beperkt tt: prfessinal p het gebied van gezndheid f welzijn, leraar, student, schl van een ziekenhuis, vertegenwrdiger f andere nderneming die te maken heeft met gezndheid die de nderneming uitver zals hierin beschreven Off-shre Elke ff-shre installatie f steun f accmdatievat vr een ff-shre installatie f tijdens transprt van f tussen een ff-shre installatie f steun f accmmdatievat vr een ff-shre installatie Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 18 van 30

19 Gebuw Elke plek waar een prfessinal p het gebied van de gezndheidszrg f nderneming die te maken heeft met gezndheid activiteiten nderneemt in de lp van de zaken van de nderneming Prducten Elk artikel f ged f wat dan k (waarnder audi, vide f geschreven materialen, verpakking, huders en labels) dat verkcht wrdt, geleverd, verhuurd, gecnstrueerd, pgezet, geïnstalleerd, behandeld, gerepareerd, waaraan service verleend wrdt, dat verwerkt wrdt, pgeslagen, waarmee men werkt, getransprteerd f dat men wegdet dr f vr de verzekerde f elke structuur die gecnstrueerd wrdt, pgezet f geïnstalleerd f cntractwerk dat uitgeverd wrdt dr f vr de verzekering in de lp van de zaken waar de nderneming van de verzekerde m draait. Eigendm Tastbaar eigendm. Territriale grenzen Wat betreft subsectie 1 publieke aansprakelijkheid en subsectie 3 prfessinele aansprakelijkheid, veral binnen de grenzen van Nederland, zich uitstrekkend tt:» veral in de wereld wat betreft werk dat niet met de handen wrdt uitgeverd, en» veral in de wereld anders dan de Verenigde Staten van Amerika f Canada en elke territrium nder hun jurisdictie wat betreft werk dat met de handen wrdt uitgeverd (tenzij anders vermeld) uitgeverd tijdens tijdelijke bezeken dr een werknemer die nrmaal verblijft en reist vanuit Nederland Wat betreft subsectie 2 - Aansprakelijkheid prducten, veral in de wereld wat betreft prducten die geleverd werden in f van Nederland anders dan een prduct geleverd, direct f indirect, aan de Verenigde Staten van Amerika f Canada Uitbreidingen Deze sectie strekt zich uit m het vlgende, nderwrpen aan alle andere termen en cndities van deze plis, mvatten De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma niet vertreffen, met ksten en nksten die extra betaald wrden. Aansprakelijkheid parkeergelegenheid De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen wat betreft vertuigen die de verantwrdelijkheid van persnen anders dan de verzekerde zijn, die tevertruwd zijn aan f bewaard wrden f beheerst wrden dr de verzekerde, de verzekeraar zal nderwrpen aan de uitsluitingen van de termen, cndities en extra verklaringen van deze sectie de verzekerde schadels stellen wat betreft wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tt verlies van f schade aan dergelijke vertuigen Altijd mits dat: dergelijke vertuigen zijn niet:» vr pslag in het bezit van de verzekerde vr een bedrag f andere cmpensatie» tevertruwd aan dr f in de bewaring f het beheer met als del dat werk aan hen wrdt uitgeverd de aansprakelijkheid van de verzekeraar zal niet hger zijn dan EUR vr elk ptreden tijdens de verzekeringsperide, deze grens maakt nderdeel uit van en kmt niet bven p de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 19 van 30

20 Ksten van gerechtelijke instanties In het geval van één van de nder genemde persnen die vr een gerechtelijke instantie met verschijnen als getuige p verzek van de verzekeraar in verband met een claim, waarvr de verzekerde schadels gesteld met wrden p grnd van deze sectie, zal de verzekeraar cmpensatie leveren aan de verzekerde met de vlgende tarieven vr elke dag waarp de getuige bij de rechtszaak met verschijnen: elke cmmissaris f partner van de verzekerde EUR 500 elke werknemer EUR 250 Defecte panden De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen tegen aansprakelijkheid vr de wet waaraan de verzekerde met vlden p grnd van artikel 6:174 BW in verband met de panden die dr de verzekerde zijn weggedaan Altijd mits de verzekeraar niet p grnd van deze uitbreiding niet aansprakelijk is: vr de ksten van remedie van een defect f vermeend defect in de vrnemde panden met betrekking tt aansprakelijkheid meer specifiek verzekerd p grnd van een andere verzekering Wetten bescherming persnen die medische hulp aan anderen geven (Gd Samaritan Acts) en Eerste Hulp Deze sectie strekt zich uit m de verzekerde en elke cmmissaris, partner f werknemer van de verzekerde schadels te stellen wat betreft hulp p grnd van Eerste Hulp f medische hulp in ndgevallen die gegeven werd wanneer ze zich in een ndsituatie bevnden Gezndheid en veiligheid p het werk Deze verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen f p verzek van de verzekerde elke cmmissaris f werknemer van de verzekerde wat betreft juridische ksten en nksten pgelpen ter verdediging van criminele gerechtelijke actie geverd vr een inbreuk van regels van de Arbeidsmstandighedenwet drgeverd daar nder tegezegd f vermeend te zijn tegezegd tijdens de verzekeringsperide waarnder: ksten van vervlging tebedeeld m de verzekerde f een cmmissaris f werknemer van de verzekerde te vervlgen juridische ksten en nksten gemaakt met de testemming van de verzekeraar in een appel tegen verrdeling die uit dergelijke juridische prcedures vrtkmen Altijd mits de verzekeraar niet p grnd van deze uitbreiding aansprakelijk is vr: de betaling van betes en straffen van een bepaalde natuur de ksten van appel tegen meldingen van verbeteringen f verbden Schadelsstelling vr andere persnen waarnder k persnlijke vertegenwrdigers In geval van een claim wat betreft van welke de genemde verzekerde recht zu hebben m schadelsstelling te ntvangen p grnd van deze sectie die aanhangig gemaakt zu wrden f pgeverd zu wrden tegen, elke betaling van een cmmissaris, zakelijke partner, vertegenwrdiger f lid elke werknemer f vrijwilliger Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 20 van 30

Polis. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Polis. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Plis Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 Geregistreerd kantr: 20 Gracechurch Street, Lndn, EC3V 0BG Geregistreerd in Engeland nummer 5328622 Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. wrdt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm BAM Verzekering Aanvraagfrmulier 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 2. Omzetgegevens en aantal werkenemers 2.1 Graag pgave

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie