Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11"

Transcriptie

1 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC is verleend aan ndergetekende en met in acht name van de daarin pgenmen premie, is de genemde verzekeraar gehuden in vereenstemming met de in het cntract vereengekmen vrwaarden, limieten en uitsluitingen te verzekeren. De bij eenzelfde verzekering betrkken verzekeraars zijn niet verder aansprakelijk dan vr hun evenredig deel van de verplichtingen die vrtvleien uit de dr hen getekende verzekeringsvereenkmst. De ndertekenende verzekeraars zijn niet aansprakelijk vr het aandeel van een mede-ndertekenende verzekeraar die zijn verplichtingen deels f geheel niet nakmt. Ten getuige hiervan is deze plis ndertekend vr en namens de verzekeraar. Eerste Datum Balens Limited 2 Nimrd Huse, Sandy s Rad, Malvern, Wrcester, WR14 1JJ Geregistreerd kantr: 20 Gracechurch Street, Lndn, EC3V 0BG Geregistreerd in Engeland nummer Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. wrdt geautriseerd en gereguleerd dr de autriteit vr financiële diensten Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 1 van 30

2 Plisblad Plisnummer: Verzekerd: Verzekerde hedanigheid: Verzekerde Adres: Peride van verzekering: Van: Tt: Beide datums inclusief plaatselijke standaardtijd van het adres van de verzekerde, dat bven genemd wrdt Deze plis wrdt niet autmatisch vernieuwd: men meldt hierbij dat de dekking zal eindigen en niet hernieuwd zal wrden p de vervaldatum, tenzij een nieuwe verzekering bereikt wrdt tussen de verzekeraar en de verzekerde. Sectie: Werkzaam Premie Persnlijk ngeluk Werkzaam EUR ,00 Aansprakelijkheid Publieke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid prducten Prfessinele aansprakelijkheid Werkzaam EUR ,00 Werkzaam EUR ,00 Werkzaam EUR ,00 Premie: EUR ,00 Assurantiebelasting 21 % EUR ,00 Ttaal te betalen EUR ,00 Tepasselijk recht en jurisdictie van de plis: Tepasselijk recht: Nederlands recht Jurisdictie: Nederland Melding van claims en mstandigheden aan: wanneer de plis de melding vereist van een mstandigheid, claim, incident f srtgelijk aan de verzekeraar zal deze gemeld wrden aan: Balens Limited 2 Nimrd Huse Sandy s Rad Malvern Wrcestershire WR14 1JJ Verenigd Kninkrijk Tel nr: +44 (0) Ondertekend dr: uit naam van Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 2 van 30

3 Prgramma RubriekOngevallen Tabel met uitkeringen 1 Dd dr ngeluk Werkzaam naam verzekerde persn sm verzekerde tijd tijdens welke dit geldt EUR ,00 24 uur 2 permanent ttaal gehandicapt Werkzaam naam verzekerde persn sm verzekerde tijd tijdens welke dit geldt EUR ,00 24 uur Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 3 van 30

4 Prgramma Rubriek aansprakelijkheid OPMERKING: Zie subsecties "Aansprakelijkheid" in de tekst vr een vlledige beschrijving en alle speciale termen en cndities van dekking. Subsecties aansprakelijkheid 1 Algemene aansprakelijkheid Grens van schadevergeding EUR elke claim Eigen risic EUR Nul elke claim en alle claims 2 Prductaansprakelijkheid Grens van schadevergeding EUR elke claim en deze in zijn ttaliteit Eigen risic EUR Nul elke claim 3 Bereps aansprakelijkheid Grens van schadevergeding EUR elke claim Eigen risic EUR Nul elke claim Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 4 van 30

5 Bekrachtiging Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 5 van 30

6 Plis Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 6 van 30

7 Inleiding Deze plis, met inbegrip van deze inleiding, gewne beleidsdefinities, uitsluitingen en vrwaarden, het prgramma, de secties ver dekking en alle bekrachtigingen zijn één enkel dcument en meten als één cntract wrden gelezen. Het vrstel is de basis van het cntract en met begrepen wrden als te wrden pgenmen in de plis. De verzekerde met ervr zrgen dat alle verklaringen in het vrstel nauwkeurig zijn en dat ze geen materiële feiten hebben achtergehuden, mdat anders deze verzekering kan wrden geannuleerd. Lees het prgramma en deze plis zrgvuldig en zrg dat ze vlden aan uw beheften. Neem cntact p met Balens Limited, als er crrecties ndzakelijk zijn. In deze plis wrden bepaalde wrden f wrdgrepen speciaal gedefinieerd f verwijzen naar het prgramma f naar clausules elders in de plis. Bewaar deze plis p een veilige plek - mgelijk wilt u ernaar verwijzen als u een claim wilt maken. Wet Bescherming Persnsgegevens Elke infrmatie die verschaft wrdt aan de verzekeraar ver de verzekerde, persn die verzekerd is f elke werknemer zal dr de verzekeraar wrden verwerkt, in vereenstemming met de richtlijnen van de Wet bescherming persnsgegevens met als del het verschaffen van verzekering en het mgaan met mgelijke claims Dit kan het ndig maken m dergelijke infrmatie aan derden te geven. Nakming mededelingsplicht Verzekeringnemer is verplicht m vr het sluiten van de vereenkmst alle feiten mede te delen die hij kent f behrt te kennen en waarvan hij weet f behrt te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn vr de acceptatiebeslissing van de verzekeraar. Indien niet f niet vlledig aan de mededelingsplicht is vldaan, kan zulks erte leiden dat het recht p uitkering wrdt beperkt f zelfs vervalt. Indien met pzet tt het misleiden van de verzekeraar is gehandeld f deze bij kennis mtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zu hebben geslten, heeft de verzekeraar tevens het recht de verzekering p te zeggen Rechten van derden Het is niet de bedeling van deze plis dat een partij naast de verzekeraar en de persnen die genemd f gedefinieerd wrden als verzekerden hierdr f andere partijen specifiek verzekerd zijn dr deze plis welke rechten dan k zuden verwerven nder f in relatie tt dit f recht zuden hebben p een uitkering p grnd van een van de termen hiervan. Financial Services Cmpensatin Scheme Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd wrdt gedekt dr de Financial Services Cmpensatin Scheme. De verzekerde heeft mgelijk recht p een vergeding uit deze regeling indien wij niet in staat zijn m nze verplichtingen uit hfde van deze verzekeringsvereenkmst na te kmen. Als de verzekerde recht zu hebben p vergeding nder de regeling, zu het niveau en de mvang van de schadevergeding afhankelijk zijn van de aard van deze verzekeringsvereenkmst. Verdere infrmatie ver de regeling is verkrijgbaar van de Financial Services Cmpensatin Scheme (10th Flr, Beaufrt Huse, 15 St. Btlph Street, Lnden EC3A 7QU) en p hun website: Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 7 van 30

8 Klachtenprcedure Vragen en klachten Als u ng vragen f pmerkingen heeft ver deze verzekeringsvereenkmst f de behandeling van een claim, kunt u cntact pnemen Balens Limited dr wie deze verzekering werd geplaatst. Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit p elk gewenst mment den dr de zaak te verwijzen naar: Cmpliance Officer Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. 20 Gracechurch Street Lndn EC3V 0BG Verenigd Kninkrijk Telefnnummer: +44 (0) Klachten die niet kunnen wrden pgelst dr de Cmpliance Officer kunnen in bepaalde mstandigheden wrden vrgelegd aan de Financial Ombudsman Service: Suth Quay Plaza 183 Marsh Wall Lndn E14 9SR Verenigd Kninkrijk Van buiten het Verenigd Kninkrijk Telefnnummer: +44 (0) Fax: +44 (0) Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 8 van 30

9 Vrwaarden Definities, uitsluitingen en vrwaarden van nrmale plissen Definities Alle secties ver individuele plissen zijn nderwrpen aan de vlgende definities, behalve wanneer gewijzigd, verschreven f vervangen in bepaalde secties Werknemer Elke: persn nder cntract van service f leerlingschap bij de verzekerde. werkhfd en persnen die dr hem geleverd wrden; persn in dienst van subaannemers alleen vr werk. persn die eigen baas is. persn ingehuurd f geleend dr de verzekerde. f persn die studeert f werkervaring pdet, vrijwilligerswerk f een plan vr training van jngeren bij de verzekerde. werkend vr f nder cntrle van de verzekerde in verband met de nderneming. Eigen risic Het eerste deel van elke claim, waarvr de verzekerde verantwrdelijk is zals vermeld in het prgramma. Verzekerde De persn, persnen f het bedrijfslichaam f andere entiteit die in het prgramma genemd wrdt. dchterndernemingen van de verzekerde die p de hgte gebracht zijn aan en schriftelijk geaccepteerde zijn dr de verzekeraar. Verzekeraar Catlin Insurance Cmpany (UK) Ltd. Vervuiling Vervuiling van de atmsfeer f van water, land, gebuwen f ander tastbaar eigendm. Vrstel Een geschreven vrstel f vrstellen, f deze wel dan niet een speciale vrm hebben f een presentatiedcument mvatten, gemaakt dr f vr de verzekerde f elke persn verzekerd dr de verzekeraar vr de verzekering zals bewezen wrdt dr deze plis f een van de secties daarvan, waarnder k uitspraken, verklaringen, garanties f infrmatie waar de verzekeraar p vertruwd heeft. Terrrisme Een daad, waarnder maar niet beperkt tt het gebruik van kracht f geweld en/f het dreigen daarmee van een persn f grep(en) van persnen, f deze nu alleen f vr f in verband met een rganisatie/rganisaties f regering(en) handelen, gedaan uit plitieke, religieuze, idelgische f srtgelijke delen waarnder de intentie m een regering te beïnvleden f het publiek f een deel van het publiek angstig te maken. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 9 van 30

10 Uitsluitingen Alle aparte secties van de plis zijn nderwrpen aan de vlgende uitznderingen behalve wanneer gewijzigd, verschreven f vervangen in bepaalde secties. Deze plis dekt geen schade: Asbest vrtkmend uit de fabricage, mijnbuw, verwerking, distributie, het testen, herstellen, verwijdering, pslag, wegden, verkp, gebruik van f bltstelling aan asbest f materialen f prducten die asbest bevatten, f er nu wel f niet een andere rzaak van verlies is die tegelijkertijd kan hebben bijgedragen f in elke peenvlging van een verlies f in verband met dat deel van een eigendm dat verzekerd is dr deze plis dat bestaat uit asbest. Hge schadevergeding als straf vr elke tewijzing van hge schadevergeding als straf f exemplarische schadevergeding f het nu gaat m betes, straffen, vermenigvuldiging van cmpensatrische tewijzingen f schade f in welke andere vrm dan k. Radiactieve vervuiling die vrtkmt uit: iniserende straling f vervuiling dr radiactiviteit van een nucleaire brandstf f van welk nucleair afval dan k dr de verbranding van kernbrandstf. f de radiactieve, giftige, explsieve f andere gevaarlijke eigenschappen van een explsief nucleaire cnstructie f nucleaire cmpnent daarvan. Terrrisme die vrtkmt uit f in verband met een daad van terrrisme f een andere rzaak f gebeurtenis die gelijktijdig daaraan bijdreg f in een andere peenvlging van het verlies. Deze uitsluiting is k van tepassing p elke actie die ndernmen wrdt m een daad van terrrisme te beheersen, te vrkmen, te nderdrukken f wat dan k te maken heeft met een daad van terrrisme. In het geval dat een deel van deze uitsluiting geacht wrdt ngeldig te zijn f niet-bekrachtigbaar, zal de rest vlledig van kracht blijven en gerealiseerd wrden. Orlg direct f indirect ter gelegenheid van, gebeurend dr f als gevlg van rlg, invasie, daad van buitenlandse vijand, vijandigheden (f rlg nu verklaard is f niet), burgerrlg, rebellie, revlutie, pstand f militaire f zich tegeëigende macht. Vrwaarden Alle aparte secties van de plis zijn nderwrpen aan de vlgende uitznderingen behalve wanneer gewijzigd, verschreven f vervangen in bepaalde secties. Duur en einde van de verzekering Opzegmgelijkheden vr de verzekeraar De verzekeraar kan een verzekering in de vlgende situaties beëindigen dr een schriftelijke pzegging. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 10 van 30

11 Opzegging per cntractvervaldatum Tegen het einde van een verstreken cntracttermijn, met inachtneming van een pzegtermijn van twee maanden. Bij achterstand in premiebetaling Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert te betalen f niet tijdig betaalt. In geval van niet tijdige betaling van de vervlgpremie echter uitsluitend indien de verzekeraar de verzekeringnemer na de premievervaldatum vruchtels tt betaling heeft aangemaand. De verzekering eindigt p de in de pzeggingsbrief genemde datum; die datum zal bij niet tijdige betaling van de vervlgpremie niet eerder zijn dan een datum die twee maanden na de dagtekening van de pzeggingsbrief ligt. Bij misleidende infrmatie Binnen twee maanden na de ntdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekmen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het pzet de verzekeraar te misleiden dan wel de verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zu hebben geslten. De verzekering eindigt p de in de pzeggingsbrief genemde datum. Bij wijziging van het risic Na een zdanige wijziging van het risic dat de verzekeraar de verzekering -indien deze zu zijn aangevraagd na het intreden van de bedelde wijziging- niet f niet nder dezelfde vrwaarden zu hebben geaccepteerd. Bij de pzegging m deze reden wrdt een pzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht genmen. Deze pzeggingsmgelijkheid geldt alleen bij wijzigingen waarvan in artikel 6 van deze vrwaarden f in de specifieke vrwaarden is aangegeven dat deze aan de verzekeraar gemeld meten wrden. Bij njuiste infrmatie na schade Indien in geval van schade pzettelijk njuiste gegevens zijn verstrekt. Bvendien vervalt het recht p uitkering. De verzekeraar heft bij een pzegging in deze situatie geen pzegtermijn in acht te nemen. Bij schademelding Na een schademelding indien de pzeggingsbrief is verznden uiterlijk p de dertigste dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer schriftelijk een definitief standpunt ver de afwikkeling van de schade heeft laten weten, en de verzekeraar de verzekeringnemer naar aanleiding van eerdere schade al heeft gewaarschuwd vr de gevlgen van een ngunstig schadeverlp. Bij pzegging m deze reden geldt een pzegtermijn van twee maanden. Opzegmgelijkheden vr de verzekeringnemer De verzekeringnemer kan een verzekering in de vlgende situaties beëindigen dr een schriftelijke pzegging. Opzegging bij einde eerste cntracttermijn Tegen het einde van de eerste cntracttermijn, met inachtneming van een pzegtermijn van tenminste twee maanden. De verzekering eindigt in dat geval p de cntractvervaldatum. Opzegging na de eerste cntracttermijn N a het verstrijken van de eerste cntracttermijn kan de verzekering ieder mment wrden pgezegd, met inachtneming van een pzegtermijn van tenminste één maand. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 11 van 30

12 Bij wijziging van premie en f vrwaarden Binnen één maand na ntvangst van de mededeling van de verzekeraar hudende een wijziging van premie en f vrwaarden ten nadele van verzekeringnemer en/f verzekerde. De verzekering eindigt p de dag waarp de wijziging vlgens de mededeling van de verzekeraar ingaat, maar niet eerder dan een maand na de datum van dagtekening van bedelde mededeling. Bij een berep p nvldende infrmatie Binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenver verzekeringnemer een berep p de niet-nakming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt p de datum die in de pzeggingsbrief is vermeld f bij gebreke daarvan p de datum van dagtekening van de pzeggingsbrief. Bij schademelding Na een schademelding indien de pzeggingsbrief is verznden uiterlijk p de dertigste dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer schriftelijk een definitief standpunt ver de afwikkeling van de schade heeft laten weten, en de verzekeraar de verzekeringnemer naar aanleiding van eerdere schade al heeft gewaarschuwd vr de gevlgen van een ngunstig schadeverlp. Bij pzegging m deze reden geldt een pzegtermijn van twee maanden. Tepasselijk recht en jurisdictie Alle meningsverschillen ver de interpretatie van deze plis zijn nderwrpen aan de wet die in het prgramma wrdt genemd. Elke partij stemt er mee in m zich te nderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van een hf van cmpetente jurisdictie binnen het land, de staat f het territrium dat in het prgramma wrdt genemd en m te vlden aan alle eisen ndzakelijk m een dergelijk hf jurisdictie te geven. Alle zaken die p grnd hiervan vrkmen zullen bepaald wrden in vereenstemming met de wet en de praktijk van een dergelijk hf. Risicwijziging De verzekeringnemer zal de verzekeraar infrmeren ver elke verandering waardr het risic wijzigt. Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij daarvan binnen 60 dagen na het ingaan van de wijziging in kennis te stellen. Na het drgeven van de wijziging heeft verzekeraar het recht de premie en/f vrwaarden te herzien, en/f de verzekering te beëindigen. Gevlgen bij te late melding Indien de wijziging van het risic niet binnen 60 dagen is gemeld, dan geldt bij schade die zich heeft vrgedaan na het intreden van de wijziging het vlgende. Regeling bij hgere premie Indien de maatschappij aantnt dat zij de verzekering tegen een hgere premie zu hebben vrtgezet, dan heeft de maatschappij het recht de schade te vergeden in dezelfde verhuding als waarin de vr het intreden van de wijziging geldende premie staat tt de nieuw vastgestelde premie. Regeling bij andere vrwaarden Indien de maatschappij aantnt dat zij de verzekering met andere vrwaarden zu hebben rtgezet, dan heeft de maatschappij het recht de schade te vergeden met Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 12 van 30

13 inachtneming van die andere vrwaarden. Regeling bij beslissing tt niet-vrtzetting Indien de maatschappij aantnt dat zij de verzekering vanwege de wijziging niet zu hebben vrtgezet, dan vervalt elk recht p schadevergeding. Verplichtingen van verzekerde bij schade Bij schade is verzekeringnemer en/f verzekerde verplicht m bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waarvrde verzekering dekking biedt, f het phanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tt vrkming f vermindering van schade kunnen leiden; Elk recht p schadevergeding vervalt als verzekeringnemer en/f verzekerde verplichtingen als vermeld nder artikel t/m niet is nagekmen met het pzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht elke dr hem aan de maatschappij verschuldigde premie te vlden binnen 30 dagen vanaf het mment dat die is verschuldigd. Als er een ander tijdstip is aangegeven, is verzekeringnemer verplicht de premie vr dat tijdstip te vlden. Onder premie wrdt vr de tepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering verband hudende verige verschuldigde bedragen. In geval van niet-nakming van de verplichting tt betaling van de premie, die verschuldigd is bij het aangaan van de verzekering, is de dekking vanaf de ingangsdatum niet ingegaan. Ingebrekestelling dr de maatschappij is daarvr niet vereist. Verzekeringnemer blijft nverminderd verplicht de premie te vlden. Bij niet-nakming van de verplichting tt betaling van de vervlgpremie gedurende de lptijd van de verzekering eindigt de dekking eerst p de 14e dag na de dag waarp de maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld. Bij gedeeltelijke betaling van de verschuldigde premie vlgens de nta geldt dat de dekking van de daarp betrekking hebbende verzekeringen eindigt p de 14e dag na de dag waarp de maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld. Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer nverminderd verplicht de achterstallige en ng verschuldigd wrdende bedragen te betalen. De dekking vereenkmstig de verzekering gaat (weer) in met ingang van de dag na die, waarp de premie inclusief wettelijke rente en de (buiten)gerechtelijke incassksten vanaf de vervaldatum van de premienta dr de maatschappij is ntvangen. De dekking gaat niet meer in als de maatschappij bij de ingebrekestelling te kennen heeft gegeven de verzekering bij te late betaling als beëindigd te beschuwen. In geval van vereengekmen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wrdt hersteld, nadat alle nbetaald gebleven termijnen zijn vldaan. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 13 van 30

14 Plis Sectie persnlijke ngelukken Werkzame clausule De verzekeraar zal cmpensatie betalen, zals pgegeven in de tabel met uitkeringen wat betreft een ngeluk dat de verzekerde persn heeft, terwijl men ergens in de wereld in het den van zaken vr de nderneming van de verzekerde is tijdens de verzekeringsperide. De aansprakelijkheid van de verzekeraar zal niet de relevante grens verschrijden die in de tabel met uitkeringen wrdt vermeld. Als de uitkering bij dd gedekt is en een ngeluk verrzaakt de dd van de verzekerde persn binnen 52 weken vlgend p de datum van het ngeluk en vr de definitieve vereenkmst ver de uitkering bij gehandicaptheid waar vr gezrgd is p grnd van de permanente gedeeltelijke gehandicaptheid f permanente ttale gehandicaptheid tt gevlgd heeft, zal alleen de uitkering waarvan sprake is in het geval van dd van de verzekerde persn uitgekeerd wrden. Uitkering zal niet betaalbaar zijn met betrekking tt een verzekerde persn in verband met hetzelfde ngeluk p grnd van meer dan één van de uitkeringen vr dd, permanente gedeeltelijk gehandicaptheid f permanenten ttale gehandicaptheid. Het bedrag dat betaalbaar is en is besteed p grnd van medische nksten zal terugbetaald wrden tt het bedrag dat pgegeven is in de uitkeringstabel met betrekking tt een ngeluk van elke verzekerde persn beperkt tt een peride van 52 weken vanaf de datum van het ngeluk. Uitkeringen vr tijdelijke ttale gehandicaptheid f tijdelijke gedeeltelijke gehandicaptheid zijn te betalen per week vr een maximale duur zals vermeld in de tabel met uitkeringen in zijn geheel maar niet ndzakelijkerwijze peenvlgende. De maximale betaling vr tijdelijke ttale gehandicaptheid f tijdelijke gedeeltelijke gehandicaptheid zal niet het percentage van brut wekelijkse verdiensten van de verzekerde persn verstijgen zals gedetailleerd in de tabel met uitkeringen. Uitkeringen vr tijdelijke ttale gehandicaptheid f tijdelijke gedeeltelijke gehandicaptheid zal niet betaalbaar zijn vr de eliminatieperide zals gedetailleerd in de tabel met uitkeringen. Medische nksten zijn nderwrpen aan een aftrekbaar bedrag, zals vermeld in de tabel met uitkeringen vr elke claim en vr elke verzekerde persn. Claims p grnd van gedekte uitkeringen meten gebeuren binnen 52 weken van het ngeluk m p grnd van deze sectie in aanmerking te kmen vr betaling. Definities Deze sectie is nderwrpen aan de vlgende definities. Ongeval Een pltselinge, nmiddellijke, nverwachte, van buiten kmende inwerking van geweld p f in het lichaam van de verzekerde, welke inwerking een medisch vast te stellen lichamelijk letsel verrzaakt dat het verlijden f blijvende lichamelijke en/f geestelijke invaliditeit ten gevlge heeft. Uitkering De schadels gestelde uitkeringen aan de verzekeraar gegeven p grnd van de termen en cndities van deze sectie, zals vermeld in de tabel met uitkeringen. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 14 van 30

15 Lichamelijk letsel Een bepaalbaar fysiek letsel dat verrzaak werd dr een ngeluk. Verzekerde persn Een persn f klasse van persnen die in de tabel met uitkeringen genemd wrdt. Tijd tijdens welke dit geldt De peride tijdens welke de verzekerde persn gedekt is dr deze sectie, zals gedetailleerd in de tabel met uitkeringen. Blijvende vlledige arbeidsngeschiktheid Dr een ngeval verrzaakte arbeidsngeschiktheid, die naar alle waarschijnlijkheid de verzekerde persn zal beletten m het gewne berep waarvr men is pgeleid vr de rest van zijn f haar leven uit te efenen Uitsluitingen Deze sectie dekt geen claims, verliezen f nksten verrzaakt dr f vrtkmend uit: leeftijd elke verzekerde persn wiens leeftijd hger is dan tachtig (80) jaar p de datum van het ngeluk. de strijdkrachten de verzekerde persn is in actieve dienst in de strijdkrachten van een natie, bilgische/chemische materialen het werkelijke gebruik van pathgene f giftige bilgische f chemische wapens f gebruik waarmee gedreigd wrden, burgerlijke nrust de verzekerde persn neemt deel aan burgerlijke nrust f rellen van een bepaalde srt, criminele handelingen de verzekerde persn neemt deel aan een criminele f nwettige handeling van een bepaalde srt, zelfmrd/zelfbeschadiging de verzekerde persn die zelfmrd pleegt f dit prbeert te den, zelfmrd f welke intentinele zelfbeschadiging dan k f bltstelling van zichzelf aan ndels gevaar (behalve in het geval m menselijk leven te redden), Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 15 van 30

16 Vrwaarden Arbitrage Als er een verschil van mening zal ntstaan ver het bedrag dat betaald met wrden p grnd van deze sectie (aansprakelijkheid anderszins is tegegeven), zullen dergelijke verschillen van mening wrden verwezen naar een arbiter die benemd zal wrden dr de partijen in vereenstemming met de relevante statutaire richtlijnen en de arbitrale zal definitief zijn en bindend vr zwel de verzekerde als de verzekeraar Melding van een claim Een schriftelijke melding van een ngeluk, gerechtelijke actie f een andere gebeurtenis die mgelijk aanleiding kan geven tt een claim zal verznden wrden aan de verzekeraar binnen dertig (30) dagen van het ptreden f z snel als redelijkerwijze praktisch is. Alle plissen, infrmatie, testemmingen en bewijs die de verzekeraar ndig heeft zal wrden aangeleverd p ksten van de verzekerde f de verzekerde persn f hun wettelijke vertegenwrdiger. Een claimfrmulier met ingevuld wrden dr de verzekerde persn en ingediend wrden bij de verzekeraar binnen negentig (90) dagen dat de ksten zijn gemaakt. Deze tijdsgrens kan uitgebreid wrden afhankelijk van de vrgaande gedkeuring van de verzekeraar, als ndersteuningen verklaringen niet p tijd beschikbaar zijn. Alle dcumenten ingediend met betrekking tt nksten die gemaakt zijn meten riginelen zijn en geen ftkpieën. Verplichtingen van verzekerde Verzekeringnemer en/f verzekerde en/f belanghebbende zijn verplicht aan de maatschappij een ngeval te melden: 1 bij verlijden Z spedig mgelijk dch uiterlijk tenminste 48 uur vr de begrafenis f crematie nder vermelding van alle van belang zijnde gegevens en van de mstandigheden waarnder het ngeval heeft plaatsgevnden. Belanghebbenden, begunstigden f hun vertegenwrdigers zijn verplicht elke dr de maatschappij verzchte medewerking te verlenen vr nderzek naar de ddsrzaak, waarnder het verlenen van testemming tt sectie, één en ander p straffe van verlies van aanspraak p uitkering. Een verklaring van verlijden van de Burgerlijke Stand dient z spedig mgelijk te wrden ingeznden. 2 bij blijvende invaliditeit Wanneer een recht p uitkering zu kunnen ntstaan z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen drie maanden. Verzekerde dient zich nder behandeling te stellen van een bevegd geneeskundige, diens vrschriften p te vlgen en elk dr de maatschappij vereist geneeskundig nderzek te te staan. Onjuiste vrstelling van zaken Als de verzekerde f de verzekerde persn liegt f geen materiële infrmatie verschaft, f dit nu znder pzet f met pzet is, kan de verzekeraar p grnd van hun eigen abslute discretie de dekking terugtrekken p grnd van deze sectie vanaf de datum dat de inbreuk p de verplichtingen werd ntdekt (waarbij elk f een deel van de betaalde premie wrdt gehuden), Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 16 van 30

17 Plis Sectie aansprakelijkheid Subsectie 1 - publieke aansprakelijkheid Werkzame clausule De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen vr alle smmen die de verzekerde wettelijk met betalen als cmpensatie aan een persn die claimt f persnen die claimen wat betreft elk ptreden f serie van ptredens die vrtkmen uit een rsprnkelijke rzaak vr tevallig letsel f tevallige schade binnen de territriale grenzen tijdens de verzekeringsperide en die gebeurt in verband met de nderneming van de verzekerde. De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal niet hger zijn dat de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma, met ksten en nksten extra betaalbaar. Subsectie 2 - aansprakelijkheid prducten Werkzame clausule De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen vr alle smmen die de verzekerde p wettelijk grnden met betalen als schadelsstelling vrtkmend uit f in verband met een schade aan persnen f schade aan zaken verrzaakt dr een prduct tijdens de verzekeringsperide en die gebeurt in verband met de nderneming van de verzekerde. De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma niet vertreffen, met ksten en nksten die extra betaald wrden. Subsectie 3 - prfessinele aansprakelijkheid Werkzame clausule De verzekeraar zal de verzekerde schadels stellen vr alle smmen die de verzekerde p wettelijk grnden met betalen als schadelsstelling vr: elke daad van nalatigheid, fut dr nalatigheid f missie dr nalatigheid dr de verzekerde f dr een werknemer f dr een andere persn, firma f nderneming direct benemd dr f handelend vr f uit naam van de verzekerde, elke daad van smaad f laster nbedeld begaan dr de verzekerde f een werknemer daarvan elke nbedelde inbreuk p vertruwelijkheid f verlies van een dcument dat ingediend is dr de verzekerde f dr een werknemer f dr een andere persn, firma f nderneming direct benemd dr f handelend vr f uit naam van de verzekerde. nbedelde inbreuk van een recht p intellectueel eigendm, handelsmerk, patent, geregistreerd ntwerp f ntwerprecht ingediend dr de verzekerde f een werknemer daarvan binnen de territriale grenzen tijdens de verzekeringsperide en gebeurend in verband met de nderneming van de verzekerde. De ttale aansprakelijkheid van de verzekeraar zal de grens van schadelsstelling vermeld in het prgramma niet vertreffen, met ksten en nksten die extra betaald wrden. Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 17 van 30

18 Definities De vlgende termen zullen dezelfde betekenis hebben zals gedefinieerd waar ze k in deze sectie verschijnen. Onderneming De nderneming zal mvatten de p het plisblad genemde verzekerde hedanigheid en verder k: handelingen binnen een praktijk vr gezndheid f welzijn, gezndheidszrgdiensten, diensten p het gebied van persnlijke ntwikkeling waarnder maar niet beperkt tt: behandeling, advies, infrmatie, medisch-juridisch werk, getuige, cachen, cnsultancy, csmetische prcedures en csmetisch nderhud, nderwijzen, demnstraties, wrkshps, lezingen, supervisie, cnsultancy en nderhud van eigendm en panden het eigen eigendm van de verzekerde, diensten p het gebied van eerste hulp, brand en ambulances privé werk uitgeverd binnen de territriale grenzen dr een werknemer vr een cmmissaris f senir leidinggevende van de verzekerde deelname aan tentnstellingen, wrkshps en demnstraties binnen de territriale grenzen de bevrrading en het beheer van kantines, sciale, sprt-, medische en welzijnsrganisaties vr de werknemers Ksten en nksten Bven het verzekerd bedrag wrden verged de ksten van met gedvinden f p verlangen van de verzekeraar geverde prcedures en in haar pdracht verleende rechtsbijstand. De verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de schade en heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadels te stellen en met hen schikkingen te treffen. Aanspraken van benadeelden tt vergeding van persnenschade zullen wrden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. Bestaat de te betalen schadevergeding uit peridieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergedingen hger dan het verzekerd bedrag, dan wrdt de duur f de hgte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd. Systeem vr gegevensverwerking Elke cmputer f elk apparaat m gegevens te verwerken f media f micrchip f geïntegreerd circuit f een srtgelijk apparaat f cmputersftware f cmputer-firmware Letsel Lichamelijk letsel, geestelijk letsel, mentale angst, ziekte, de dd f shck Verzekerd De verzekerde vermeld in het prgramma waarnder maar niet beperkt tt: prfessinal p het gebied van gezndheid f welzijn, leraar, student, schl van een ziekenhuis, vertegenwrdiger f andere nderneming die te maken heeft met gezndheid die de nderneming uitver zals hierin beschreven Off-shre Elke ff-shre installatie f steun f accmdatievat vr een ff-shre installatie f tijdens transprt van f tussen een ff-shre installatie f steun f accmmdatievat vr een ff-shre installatie Pakket alternatieve therapeuten BATS 10/11 Pagina 18 van 30

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan 939 1181 LD Amstelveen Nederland Telefn 020-5031100

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie