ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie 115-03 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Verzekering Het NHV heeft een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen die lid is van een vereniging die aangesloten is bij het NHV. De verzekering is secundair d.w.z. dat men eerst kijkt naar de verzekering van de persoon in kwestie zoals: ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering (primair). Wanneer er dan nog bedragen openstaan, is het mogelijk dat deze worden uitgekeerd. De ongevallen verzekering keert alleen uit indien er sprake is van blijvend letsel. Het schadeformulier kan worden gedownload en dient naar onze contactpersoon voor de verzekering te worden gestuurd. De verzekering beoordeelt of men in aanmerking komt voor uitkering. Bij twijfel altijd een schadeformulier opsturen. Voor bovenstaande verzekeringen betaald elk lid 1,44 Alle activiteiten die met Handbal te maken hebben vallen onder deze verzekeringen. Met een jeugdkamp ben je dus ook verzekerd. Bestuursleden zijn niet verzekerd in de hoedanigheid van Bestuur. Daarvoor dienen verenigingen afzonderlijk een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekering loopt via Meeus. Verenigingen kunnen hun ongevallen e.d. melden via het algemeen schadenummer Contactpersoon is de heer M. Janssen. Hieronder vind u; de algemene voorwaarden collectieve ongevallenverzekering. de algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering. (pagina 14)

2 ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen/ Artikel 6 Wijziging van premie verzekeringsgrondslag. en/of voorwaarden 1.1 Erasmus 6.1 En bloc bepaling 1.2 Polis 6.2 Uitzondering 1.3 Verzekeringnemer 6.3 Pakketverzekering 1.4 Verzekerde(n) 1.5 Begunstigde(n) Artikel 7 Wijziging van bedrijf of 1.6 Jaarloon werkzaamheden 1.7 Gebeurtenis 1.8 Ongeval Artikel 8 Einde van de verzekering 1.9 Verzekeringsgrondslag 8.1 Einde verzekering door opzegging Erasmus Artikel 2 Omvang van de verzekering 8.2 Einde verzekering door opzegging 2.1 Onzeker voorval verzekeringsnemer. 2.2 Verzekerd bedrag 8.3 Einde van rechtswege. 2.3 Maximum uitkering per persoon 2.4 Maximum uitkering per vervoermiddel Artikel 9 Klachtenbehandeling 2.5 Cumulatie 2.6 Geldigheidsgebied Artikel 10 Geschillen 2.7 Vliegrisico Artikel 11 Mededelingen Artikel 3 Uitsluitingen 3.1 Algemene uitsluitingen Artikel 12 Privacy-bescherming 3.2 Molest 3.3 Hi-jacking of gijzeling BIJZONDERE VOORWAARDEN 3.4 Afwijkende gezondheidstoestand RUBRIEK A: OVERLIJDEN Artikel 4 Schade Artikel 13 Uitkering bij overlijden 4.1 Verplichtingen na schade 4.2 Aanvullende verplichtingen van verzekerde BIJZONDERE VOORWAARDEN 4.3 Aanvullende verplichtingen van begunstigde RUBRIEK B: BLIJVENDE 4.4 Vermissing, verdwijning INVALIDITEIT 4.5 Schaderegeling 4.6 Rentevergoeding Artikel 14 Uitkering bij blijvende 4.7 Vervaltermijn invaliditeit 4.8 Onjuiste/onvolledige opgave 14.1 Definitie 4.9 Geen begunstigde 14.2 Vaststelling van de mate van invaliditeit 14.3 Algeheel functieverlies Artikel 5 Premie 14.4 Meerdere letsels ten gevolge van één 5.1 Premieberekening/naverrekening ongeval 5.2 Premiebetaling 14.5 Gedeeltelijk functieverlies 5.3 Premierestitutie 14.6 Bestaande invaliditeit 5.4 Premieberekening bij jaarloon 14.7 Vaststelling van de uitkering 5.5 Premieberekening bij vaste bedragen 14.8 Stijgende invaliditeitsschaal tot 225% 5.6 Premieberekening bij aantal voertuigen 14.9 Geschillen omtrent de mate van invaliditeit

3 ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie Versie: CO ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen/verzekeringsgrondslag In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Erasmus Erasmus Verzekeringen B.V., als gevolmachtigde van: Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V., Boompjes 57, 3011 XB, Rotterdam, zijnde de risicodrager, hierna te noemen Erasmus. 1.2 Polis Het polis voorblad, de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden alsmede de van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en de polisaanhangsels. 1.3 Verzekeringnemer De Nederlandse rechts- of natuurlijke persoon met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polis voorblad is vermeld. 1.4 Verzekerde(n) Degene(n) wiens overlijden en/of blijvende invaliditeit, zijn verzekerd en als zodanig op het polis voorblad zijn vermeld. Alle personen ouder dan 14 jaar en jonger dan 70 jaar in dienstbetrekking van de verzekeringnemer en mits woonachtig binnen Nederland. De verzekering is - binnen de geldigheidsduur van de polis - voor elke verzekerde van kracht vanaf het tijdstip dat de verzekerde in vaste of tijdelijke dienstbetrekking is tot het tijdstip waarop het dienstverband is beëindigd. 1.5 Begunstigde(n) Als begunstigde(n) in de zin van de polis word(t)(en) beschouwd: a) ter zake van overlijden: de wettige echtgeno(ot)(te) van de betreffende verzekerde of indien deze mocht zijn overleden, dan wel indien de betreffende verzekerde ongehuwd of duurzaam gescheiden is, de wettige erfgenamen van de verzekerde ieder voor een gelijk deel; b) ter zake van blijvende invaliditeit; de betreffende verzekerde; 1.6 Jaarloon Onder jaarloon wordt verstaan 12x het bruto overeengekomen maandloon verhoogd met 8% vakantietoeslag 1.7 Gebeurtenis Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor letsel e/o dood is ontstaan. 1.8 Ongeval Onder een ongeval wordt verstaan een tegen de wil van verzekerde, plotseling, van buiten komende geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, dat zijn/haar overlijden en/of blijvende invaliditeit, tot gevolg heeft. Aan een ongeval wordt gelijkgesteld een volgende gebeurtenis, mits die zich voldoet onafhankelijk van de wil van verzekerde: a) verstikking; verdrinking; bevriezing; zonnesteek of verbranding (niet gedekt is verbranding door kunstmatige bestraling of zonnebrand); b) de lichamelijke gevolgen van ontbering geleden als gevolg van watersnood, schipbreuk, noodlanding,

4 instorting, insneeuwen, invriezing of enige andere vorm van onvrijwillige afzondering van de buitenwereld; complicaties en verergeringen, uitsluitend als gevolg van: - een door een bevoegde medicus verrichtte of voorgeschreven behandeling in verband met een ongeval; - eerste hulpverlening na een ongeval; d) verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van spieren en spierweefsels; e) benadeling van de gezondheid door onvrijwillige inademing van gassen, dampen of stoffen, tenzij deze gewoonlijk als afval- en/of lozingsprodukten deel uitmaken van de buitenlucht ter plaatse van het ongeval. Uitzonderingen: - besmetting met ziektekiemen of contact met allergenen; - vergiftiging door het gebruik van geneesmiddelen of stoffen met een gelijk doel of strekking, opwekkende, verdovende of bedwelmende middelen, slaapmiddelen, alcoholica en narcotica anders dan overeenkomstig een daartoe door een bevoegd arts aan verzekerde verstrekt voorschrift; (Deze uitzonderingen gelden niet voor de hierna genoemde met een ongeval gelijk gestelde gebeurtenissen); f) besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige val in het water of in een andere vloeistof of vaste stof; g) geweldpleging, moord of poging daartoe en mishandeling; h) wondinfectie, bloedvergiftiging, tetanus en ziekte van Weil ontstaan als gevolg van een ongeval; i) het bij vergissing of onvrijwillig innemen van stoffen die van nature schadelijk zijn of van voorwerpen waardoor letsel aan enig orgaan van verzekerde wordt toegebracht; j) miltvuur, trychofytie, ziekte van Bang, koepokken, sarcoptes scabis; k) letsel door ongewild in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, ogen of oren raken van stoffen of voorwerpen; 1.9 Verzekeringsgrondslag De door verzekeringnemer verstrekte gegevens in het ontvangen aanvraagformulier vormen de grondslag van deze verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel te vormen. Artikel 2 Omvang van de verzekering 2.1 Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 2.2 Verzekerd bedrag Indien verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval wordt het voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd. Indien verzekerde door een ongeval blijvend invalide wordt, zal aan de hand van het vast te stellen invaliditeitspercentage tot en met 25% het zelfde percentage van het verzekerde bedrag worden uitgekeerd. Wanneer dit meer is dan 25% wordt een uitkering verleend conform het uitkeringspercentage genoemd in de tabel van artikel Maximum uitkering per persoon In geval van overlijden en/of blijvende invaliditeit zal per gebeurtenis en per persoon nooit meer dan ,00 Euro worden uitgekeerd. 2.4 Maximum uitkering per vervoermiddel Uit hoofde van deze polis zal Erasmus per vervoermiddel geen hogere uitkering verlenen dan ,00 Euro in geval van overlijden (Rubriek A) en/of blijvende invaliditeit (Rubriek B) tezamen. Bij cumulatie van het totale schadebedrag zal de uitkering geschieden in verhouding van het maximu verzekerde bedrag per vervoermiddel tot het werkelijke schadebedrag. 2.5 Cumulatie Indien bij een ongeval meer dan één verzekerde is betrokken, zal voor één en het hetzelfde ongeval voor Rubriek A (Overlijden) en Rubriek B (Blijvende invaliditeit) voor alle verzekerden tezamen nimmer meer dan

5 ,00 Euro worden uitgekeerd. 2.6 Geldigheidsgebied De verzekering is van kracht over de gehele wereld. 2.7 Vliegrisico Deelname aan het luchtverkeer is gedekt aan boord van elk luchtvaartuig, dat een geldige vergunning heeft passagiers te vervoeren; mits vervoerd wordt als passagier. Artikel 3 Uitsluitingen 3.1 Algemene uitsluitingen Erasmus verleent geen uitkering ter zake van ongevallen de verzekerde overkomen: a) door opzet of met goedvinden van de verzekerde of begunstigde; b) ontstaan bij het verrichten van een waagstuk, waarbij objectief gezien, de verzekerde redelijkerwijs geacht wordt zonder noodzaak leven of lichaam op het spel te zetten. (Noodzaak wordt in elk geval aanwezig geacht bij redding, bescherming of verdediging, of poging daartoe, van zichzelf, anderen, dieren of goederen.); c) bij misdrijven waaraan de verzekerde deelneemt; d) bij vechtpartijen, waarbij de verzekerde, anders dan uit rechtmatige zelfverdediging, is betrokken; e) tijdens het besturen van een motorrijwiel of scooter met een cilinderinhoud van meer dan 50cc; f) gedurende de tijd dat verzekerde verplicht in militaire dienst is (w.o. herhalingsoefeningen) geldt de verzekering niet ten aanzien van ongevallen hem overkomen in en door de dienst; g) als gevolg van of in verband met atoomkernreacties; h) terwijl de verzekerde in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, dan wel zich in het bloed van verzekerde meer dan 0,50 alcohol bevindt ten tijde van het ongeval; i) als gevolg van het gebruik door verzekerde van geneesmiddelen en/of bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift. j) bij het deelnemen door de verzekerde aan; berg- en gletschertochten (tenzij deze tochten worden ondernomen onder leiding van een bevoegde gids, dan wel worden gemaakt over wegen en over terreinen, welke voor iedereen toegankelijk en zonder moeilijkheden begaanbaar zijn); skispringen, bobslederijden, klettern, bergbeklimmen, abseilen, parapenten, parasailing, zweefvliegen ijshockey of rolhockey; sportvliegen, ultra-light vliegen, luchtballonvaren, vechtsporten, rugby, wildwatervaren, bungy-jumpen, katapulten, freefall, parabouncen parachutespringen, deltaflying, drachenfelderfliegen; snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, bromfietsen of rijwielen en de voorbereidingen hiertoe; wedstrijden met paarden of speedboten en de voorbereiding hiertoe. 3.2 Molest Deze verzekering komt niet tot uitkering indien het letsel en/of dood is veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Dit conform de hierna opgenomen definities. Gewapend conflict Elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de een de ander, met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie of de West Europese Unie wordt hier ook onder verstaan. Burgeroorlog Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. Opstand Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbare gezag. Binnenlandse onlust Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen. Oproer

6 Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. Muiterij Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag, waaronder zij gesteld zijn. 3.3 Hi-jacking of gijzeling Ongevallen die verzekerde overkomen door hi-jacking of gijzeling, anders dan bij deelname hieraan of door enige van de hiervoor genoemde vormen van molest, blijven verzekerd. 3.4 Afwijkende gezondheidstoestand Van de verzekering zijn uitgesloten ongevallen die verzekerde overkomen ten gevolge van enige bij hem bestaande ziekelijke, lichamelijke of geestelijke afwijking. Geen vergoeding wordt gegeven voor reeds ontbrekende of niet meer functionerende lichaamsdelen en/of organen. Bij de vaststelling van de eventuele uitkeringspercentages worden zij als aanwezig en volkomen bruikbaar beschouwd. Zo de gevolgen van een ongeval zijn vergroot door enig(e) voor het ongeval afwijkende gezondheidstoestand of gebrek, dan wordt bij de vaststelling van de uitkering voor de verzekerde alleen rekening gehouden met de gevolgen welke het ongeval zou hebben gehad bij een persoon zonder deze afwijking of dit gebrek. Artikel 4 Schade 4.1 Verplichtingen na schade Schademeldingsplicht: Zodra verzekeringnemer en of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor Erasmus tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Erasmus te melden Schade-informatieplicht: De verzekeringnemer en of de tot uitkering gerechtigde is verplicht binnen redelijke termijn aan Erasmus alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor Erasmus van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. Hieronder valt onder meer de verplichting Erasmus in kennis te stellen van elders lopende verzekeringen waarop de aan Erasmus gemelde schade eveneens is verzekerd of verzekerd zou kunnen zijn Medewerkingsplicht: De verzekeringnemer en of de tot uitkering gerechtigde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Erasmus zou kunnen benadelen Sanctie bij niet nakomen van verplichtingen: Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien een verzekerde een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Erasmus heeft benadeeld. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien een verzekerde de hierboven genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Erasmus te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 4.2 Aanvullende verplichtingen van verzekerde De verzekerde is na een hem (haar) overkomen ongeval verplicht: a) onverwijld geneeskundige hulp in te roepen of te doen inroepen; b) de voorschriften van de geneesheer nauwgezet op te volgen en niets te verzuimen wat zijn (haar) herstel kan bevorderen; c) de gemachtigde van Erasmus te ontvangen en hem alle gewenste inlichtingen te verstrekken; d) een door Erasmus aangewezen geneesheer te ontvangen of te bezoeken en deze gelegenheid geven hem (haar) te onderzoeken. 4.3 Aanvullende verplichtingen van begunstigde De begunstigde is verplicht: a) binnen 24 uur na het overlijden van een verzekerde (te rekenen vanaf het tijdstip waarop dit overlijden hem bekend werd) Erasmus van het ongeval in kennis te stellen; b) elke gewenste medewerking te verlenen tot opheldering van de doodsoorzaak (met inbegrip van die, nodig voor sectie, al dan niet na opgraving door een door Erasmus aangewezen deskundige);

7 c) crematie niet eerder te doen plaatsvinden dan na toestemming van Erasmus; d) indien dit door Erasmus wordt gewenst, elke medewerking te verlenen voor transport naar Nederland. In dat geval worden de kosten van het transport door Erasmus gedragen; e) een akte van overlijden te overleggen. Overigens zijn zowel de verzekerde als de begunstigde(n) verplicht de door Erasmus gegeven aanwijzingen op te volgen. Voor zover nodig worden de genoemde termijnen, tot uiterlijk 1 jaar na datum van het ongeval, verlengd, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat tijdige kennisgeving redelijkerwijs niet mogelijk was. Het niet nakomen van verplichtingen zal het verlies van aanspraken op uitkering ten gevolge hebben. De door verzekerde of begunstigde(n) verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de vaststelling van de omvang van de uitkering en het recht op uitkering. 4.4 Vermissing, verdwijning In geval van vermissing of verdwijning van een verzekerde, is de verzekeringnemer en/of begunstigde en/of belanghebbende verplicht Erasmus hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis te stellen. Aanspraak op uitkering blijft bestaan indien buiten redelijke twijfel aannemelijk is dat de verzekerde als gevolg van een gedekt evenement is overleden. Erasmus kan verlangen dat een verklaring van (rechtsvermoeden van) overlijden, als bedoeld in art1:412 BW wordt overlegd. 4.5 Schaderegeling Erasmus betaalt in geval van: a) overlijden: de volgens rubriek A verzekerde som, onder aftrek van een eventueel door Erasmus ter zake van blijvende invaliditeit reeds uitgekeerd bedrag met betrekking tot hetzelfde ongeval. Voor zover het reeds uitgekeerde bedrag ter zake van blijvende invaliditeit de verzekerde som voor overlijden overschrijdt zal het verschil niet door Erasmus worden teruggevorderd; b) blijvende invaliditeit: het vastgestelde uitkeringspercentage van de verzekerde som volgens rubriek B. Overlijdt de verzekerde binnen 730 dagen nadat het ongeval heeft plaats gevonden ten gevolge daarvan, dan vervalt ieder recht op uitkering krachtens deze rubriek; 4.6 Rentevergoeding Ingevolge artikel 6:119 BW zal uitsluitend rente verschuldigd zijn vanaf de dag dat zij in rechte is gevorderd. De vaststelling van de uitkering geschiedt mede aan de hand van de door verzekerde(n) verstrekte gegevens en inlichtingen. 4.7 Vervaltermijn Indien verzekerde e/o begunstigde overeenkomstig artikel 7:942 BW niet binnen zes maanden na schriftelijke afwijzing van een schade door Erasmus tegen deze afwijzing schriftelijk in verzet is gekomen, vervalt het recht op uitkering. 4.8 Onjuiste/onvolledige opgave Erasmus verleent geen uitkering ter zake van schade waarover een verzekerde opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave doet. 4.9 Geen begunstigde Indien bij overlijden van de verzekerde blijkt dat geen begunstigde bestaat vervalt het recht op uitkering. In geen geval zal, bij gebreke van erfgenamen van de verzekerde in de zin van artikel 4:879 BW, de uitkering krachtens deze verzekering vervallen aan de Staat, of zal deze uitkering in zodanig geval ter voldoening van schulden van de verzekerde beschikbaar worden gesteld. Artikel 5 Premie 5.1 Premieberekening / naverrekening Indien de polis is gebaseerd op veranderlijke gegevens (zoals jaarloon of aantal personen) worden deze

8 gegevens bij het aangaan van de verzekering geschat. De aldus vastgestelde premie geldt als een voorlopige premie ten aanzien van de desbetreffende verzekeringstermijn. Verzekeringnemer is verplicht binnen zes maanden na ieder verzekeringsjaar Erasmus de inlichtingen te verschaffen die zij nodig heeft om een definitieve premie vast te stellen. Voldoet verzekeringnemer niet aan deze verplichting, dan heeft Erasmus het recht alsnog een bedrag aan extra premie in rekening te brengen van ten minste 50% van de voorlopige premie. De definitieve premie geldt als voorlopige premie voor het nieuwe verzekeringsjaar. Indien de definitieve premie hoger is dan de voorlopige is de verzekeringnemer verplicht premie bij te betalen. Indien de definitieve premie lager is dan de voorlopige, dan is Erasmus verplicht de meerdere premie terug te betalen. 5.2 Premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door Erasmus is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat Erasmus de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. 5.3 Premie restitutie Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet meer van kracht is. Deze terugbetaling geschiedt onder aftrek van administratiekosten. Dit recht op teruggave vervalt indien de verzekering wordt beëindigd omdat een verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. 5.4 Premieberekening indien wordt uitgegaan van het verzekerde jaarloon De premie welke is vermeld onder voorschotpremie geldt als voorlopige jaarpremie. De definitieve premie over het verstreken verzekeringsjaar wordt berekend aan de hand van het totale uitbetaalde bruto jaarloon. Verzekeringnemer dient een maal per jaar direct na afloop van enig verzekeringsjaar opgave te doen van het totaal bruto jaarloon voor alle verzekerden tezamen. 5.5 Premieberekening indien vaste bedragen verzekerd zijn voor rubrieken A en B De premie welke is vermeld onder voorschotpremie geldt als voorlopige jaarpremie. De definitieve premie over het verstreken jaar wordt berekend aan de hand van het totale personeelsbestand en de verzekerde bedragen voor de rubrieken A en B. Verzekeringnemer dient een maal per jaar direct na afloop van enig verzekeringsjaar opgave te doen van het personeelsbestand met daarbij een opgave van de in dat jaar plaatsgevonden personele mutaties 5.6 Premieberekening indien de premie afhankelijk is van het aantal voertuigen en het aantal zitplaatsen per voertuig De premie welke is vermeld onder voorschotpremie geldt als voorlopige jaarpremie. De definitieve premie over het verstreken verzekeringsjaar wordt berekend aan de hand van het totaal aantal voertuigen waarop deze

9 verzekering betrekking heeft en de verzekerde bedragen voor de rubrieken A en B. De verzekeringnemer dient een maal per jaar direct na afloop van enig verzekeringsjaar opgave te doen van het aantal voertuigen waarop deze verzekering betrekking heeft met daarbij een opgave van de in dat jaar plaatsgevonden mutaties. Artikel 6 Wijziging van premie en/of voorwaarden 6.1 En bloc bepaling Erasmus heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Indien Erasmus de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc wijzigt, heeft Erasmus het recht bestaande verzekeringen die tot die groep behoren overeenkomstig die wijziging, op een door Erasmus te bepalen tijdstip, aan te passen. Verzekeringnemer wordt schriftelijk van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij de wijziging ten nadele van verzekeringnemer en / of verzekerde strekt en verzekeringnemer deze verzekering schriftelijk opzegt binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van Erasmus betreffende de en bloc wijziging. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke mededeling van Erasmus ingaat (zij het niet eerder dan dertig dagen na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling);. 6.2 Uitzondering De mogelijkheid van opzegging door de verzekeringnemer als bedoeld in art. 6.1 geldt niet indien: de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit een dwingendrechtelijke wettelijke regeling en/of bepaling de wijziging een aanpassing van de premie betreft, die direct voortvloeit uit een in de polis overeengekomen premieverhoging als gevolg van het bereiken door de verzekerde van een bepaalde leeftijd of een premieverhoging als gevolg van een overeengekomen indexering van de verzekerde som. 6.3 Pakketverzekering Als de verzekering een zogenaamde pakketverzekering betreft en de wijziging als bedoeld in art. 8.1 onder c en art. 6.1 betrekking heeft op één of meerdere verzekeringen maar niet op alle verzekeringen, dan heeft de beëindigingsbevoegdheid als bedoeld in art. 8.1 onder c en 6.1 alleen betrekking op de verzekering(en) waarop de wijziging betrekking heeft. Onder pakketverzekering in de zin van dit artikel wordt verstaan een verzekeringsovereenkomst welke bestaat uit één of meer verschillende verzekeringen en een premie-opstelling gespecificeerd per verzekering kent. Artikel 7 Wijziging van bedrijf of werkzaamheden Premie, condities en dekking zijn gebaseerd op ongevallen die verzekerde overkomen in de in de polis genoemde hoedanigheid/werkzaamheden. Bij tijdelijke of blijvende wijziging hiervan dient de verzekeringnemer binnen 30 dagen kennis te geven aan Erasmus. a) risico beperking Heeft de wijziging een risicobeperking tot gevolg dan zal vanaf de datum van kennisneming door Erasmus een navenant lagere premie worden berekend en zal restitutie van premie worden verleend. b) geen risico verzwaring Indien de wijziging geen risicoverzwaring of -beperking tot gevolg heeft, zal de verzekering ongewijzigd worden voortgezet. c) aanvaardbare risicoverzwaring Ingeval van een voor Erasmus aanvaardbare risicoverzwaring zal de premie aan het nieuwe risico worden aangepast en heeft Erasmus tevens het recht bijzondere voorwaarden te stellen. Gaat verzekeringnemer hiermee niet akkoord, dan zal de verzekering per de wijzigingsdatum met restitutie worden beëindigd. d) onaanvaardbare risicoverzwaring Bij een niet aanvaardbare risicoverzwaring zal de verzekering met in acht name van een opzegtermijn van 14 dagen met verlening van restitutie van de premie worden beëindigd. e) niet gemelde aanvaardbare risicoverzwaring Zolang een aanvaardbare risicoverzwaring niet aan Erasmus is meegedeeld, zal in geval van schade de uitkering plaatsvinden in verhouding van de oude tot de nieuwe premie. f) niet gemelde onaanvaardbare risicoverzwaring In geval van een niet gemelde onaanvaardbare risicoverzwaring kan uitsluitend aanspraak op uitkering

10 worden gedaan voor ongevallen de verzekerde overkomen buiten beroep en voor ongevallen welke reeds voor de risicoverzwaring hebben plaatsgevonden. Artikel 8 Einde van de verzekering 8.1 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door Erasmus. a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer dan vijf jaar beloopt, telkens tegen het einde van het vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden; b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door verzekerde aan Erasmus is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van een verzekerde Erasmus te misleiden; c. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; d. indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien Erasmus verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; e. binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet Erasmus te misleiden dan wel Erasmus de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 8.2 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer: a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer dan vijf jaar beloopt, telkens tegen het einde van het vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden; b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Erasmus tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door verzekerde aan verzekeraar is gemeld of nadat Erasmus een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; c. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van Erasmus houdende een wijziging van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke mededeling van Erasmus ingaat (zij het niet eerder dan dertig dagen na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling; d. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; e. binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. 8.3 Einde van rechtswege De verzekering eindigt van rechtswege: a. De verzekering eindigt, onder teruggave van de onverdiende premie, zodra verzekeringnemer zijn activiteiten definitief heeft beëindigd. b De dekking eindigt automatisch voor een verzekerde op de eerste premievervaldag na het bereiken van de 70-jarige leeftijd. c De verzekering is van kracht in de gehele wereld, maar eindigt op de eerste premievervaldatum volgend op de dag dat verzekerde daadwerkelijk domicilie kiest buiten Nederland. Artikel 9 Klachtenbehandeling Onverminderd het bepaalde in artikel 10 geldt dat klachten die betrekking hebben op de bemiddeling,

11 totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: Intern klachtenbureau van verzekeraar, Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam. Wanneer het oordeel van verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoon ). Indien verzekeringnemer, verzekerde of de uitkeringsgerechtigde geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of indien de uitkomst daarvan niet bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Artikel 10 Geschillen Tenzij anders overeengekomen, zullen alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien, worden onderworpen aan een uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam en zal dienaangaande het Nederlands recht van toepassing zijn. Artikel 11 Mededelingen 11.1 Mededelingen van verzekeringnemer en/of verzekerde aan verzekeraar gelden als mededelingen aan verzekeraar, indien zij zijn gericht aan het laatstelijk bij de Kamer van Koophandel geregistreerde adres van verzekeraar Indien de polis is afgegeven door Erasmus Verzekeringen B.V. als gevolmachtigde van verzekeraar, gelden mededelingen van verzekeringnemer en/of verzekerde als mededelingen aan verzekeraar, indien zij zijn gericht aan het laatstelijk bij de Kamer van Koophandel geregistreerde adres van Erasmus Verzekeringen B.V Mededelingen van c.q. namens verzekeraar aan verzekeringnemer en/of verzekerden kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan de tussenpersoon van verzekeringnemer, dan wel aan het laatst bij verzekeraar bekende adres van verzekeringnemer en/of verzekerde. Artikel 12 Privacybescherming Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Erasmus Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. De verzekerde heeft de mogelijkheid verzekeraar schriftelijk te laten weten bezwaar te hebben tegen gebruik van zijn persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Daarnaast worden de persoonsgegeven gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Erasmus Verzekeringen uw gegevens raadplegen bij de stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie BIJZONDERE VOORWAARDEN RUBRIEK A: OVERLIJDEN Indien in de polis naar deze rubriek wordt verwezen zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Artikel 13 Uitkering bij overlijden Indien verzekerde ten gevolge van een ongeval binnen 2 jaar komt te overlijden, keert Erasmus het voor overlijden verzekerde bedrag uit. Op deze uitkering worden alle bedragen in mindering gebracht, die krachtens deze verzekering ter zake van hetzelfde ongeval wegens blijvende invaliditeit zijn uitgekeerd. BIJZONDERE VOORWAARDEN RUBRIEK B: BLIJVENDE INVALIDITEIT Indien in de polis naar deze rubriek wordt verwezen zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Artikel 14 Uitkering bij blijvende invaliditeit 14.1 Definitie Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan: de blijvende invaliditeit als enig en rechtstreeks gevolg van een ongeval Vaststelling van de mate van invaliditeit De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van medische invaliditeit door middel van een in Nederland te verrichten medisch onderzoek. De bepaling van het percentage functieverlies bij letsel geschiedt volgens de maatstaven vastgelegd in de laatste

12 uitgave van de Guide to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (AMA) Algeheel functieverlies Van 100% blijvende invaliditeit is sprake bij het gehele verlies of functieverlies van het gezichtsvermogen van beide ogen, of bij algehele en ongeneeslijke verlamming, of bij algehele en ongeneeslijke verstandsverbijstering of krankzinnigheid. Voor het geheel verlies of functieverlies van de volgende lichaamsdelen of organen geldt het daarachter vermelde invaliditeitspercentage: een arm tot in het schoudergewricht of een hand 75% een been of een voet 70% een duim 25% een wijsvinger 15% een middelvinger 12% een ringvinger of pink 10% een grote teen 10% een andere teen 3% het gezichtsvermogen van een oog 30% het gehoorvermogen van een oor 20% het gehoorvermogen van beide oren 60% reuk en smaak 10%* het volledig verloren gaan van de spraak 35% een long 25% een nier 20% de milt 5% psychische storingen, ten hoogste 10% * gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak of beiden wordt niet als invaliditeit beschouwd 14.4 Meerdere letsels ten gevolge van één ongeval Bij gelijktijdig verlies of functieverlies van meer lichaamsdelen of organen worden de invaliditeitspercentages opgeteld tot maximaal 100% Gedeeltelijk functieverlies Bij gedeeltelijk verlies resp. gedeeltelijk blijvend functieverlies van de onder artikel 14.3 genoemde lichaamsdelen wordt een evenredig gedeelte uitgekeerd van het percentage, dat voor geheel verlies resp. blijvend functieverlies is vastgesteld. Ter zake van blijvende invaliditeit waarvoor in dit artikel geen percentage is genoemd wordt het percentage vastgesteld op basis van de belangrijkheid van de invaliditeit en in verhouding tot de genoemde percentages. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde Bestaande invaliditeit Indien een reeds bestaande vorm van invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, zal de vastgestelde mate van blijvende invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval bestaande mate van invaliditeit Vaststelling van uitkering Het percentage van invaliditeit wordt vastgesteld door de medisch adviseur van Erasmus op het tijdstip waarop redelijkerwijs geen verbetering meer in de toestand van de verzekerde kan worden verwacht. Indien evenwel: a) de graad van invaliditeit niet binnen 730 dagen na datum van het ongeval kan worden vastgesteld; b) de verzekerde overlijdt door een andere gebeurtenis dan het ongeval; dan zal aan de hand van de op dat tijdstip beschikbare gegevens en de te verwachten graad van invaliditeit een uitkeringspercentage worden vastgesteld. Indien één jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, zal Erasmus over het uit te keren bedrag een rente vergoeden, welke als volgt zal worden vastgesteld en voldaan. De rentevergoeding vindt plaats vanaf de 366e dag na het ongeval. De rente zal worden berekend over het bedrag van de uitkering. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente ten tijde van de vaststelling van de

13 blijvende invaliditeit. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. Het invaliditeitspercentage dient in Nederland te worden vastgesteld en zal geschieden naar Nederlandse maatstaven en begrippen Stijgende invaliditeitsschaal tot 225% De uitkering zal in geval van een overeenkomstig artikel 14.3 en 14.5 berekende blijvende invaliditeit bij meer dan 25% als volgt worden vastgesteld: van op van op van op van op % % % % % % % % Invaliditeitspercentage Indien na een ongeval sprake is van blijvende invaliditeit zal ondanks de genoemde percentages in artikel 14.8 van de algemene voorwaarden nimmer meer worden uitgekeerd dan de genoemde maximum bedragen in artikel 2 van de algemene polisvoorwaarden Geschillen omtrent de mate van invaliditeit Indien partijen omtrent de mate van invaliditeit geen overeenstemming bereiken, dan wordt een voor beide partijen bindende uitspraak gedaan door een medische commissie van drie geneesheren. Elke partij wijst een geneesheer aan; deze benoemen in gezamenlijk overleg een geneesheer/deskundige Indien onenigheid bestaat over de keuze van de derde geneesheer dan wordt deze benoemd door de bevoegde rechter in Rotterdam. Arbiters zullen in hoogste ressort en tussen partijen bindend beslissen. De kosten van de arbitrage worden door elk der partijen voor de helft gedragen, tenzij arbiters beslissen dat de kosten van de arbitrage geheel ten laste van de in het ongelijk gestelde partij dienen te komen.

14 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AVB ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Schade 1.1 Erasmus 4.1 Verplichtingen na schade 1.2 Polis 4.2 Schaderegeling 1.3 Verzekeringnemer 4.3 Verval van rechten 1.4 Verzekerden 4.4 Cautie 1.5 Derden 1.6 Schade Artikel 5 Premie 1.7 Milieuaantasting 5.1 Premieberekening / Naverrekening 1.8 Aanspraak 5.2 Premiebetaling 1.9 Omstandigheid 5.3 Niet tijdig betalen van premie en kosten 1.10 Handelen of nalaten 5.4 Premierestitutie 1.11 Gebeurtenis 1.12 Geldigheidsduur Artikel 6 Wijziging van premie en / of 1.13 Verzekeringsjaar voorwaarden 6.1 En blocbepaling Artikel 2 Omvang van de dekking 6.2 Uitzondering 2.1 Aansprakelijkheid 6.3 Pakketverzekering 2.2 Onzeker voorval 2.3 Verzekerd bedrag Artikel 7 Wijziging van het risico 2.4 Geldigheidsgebied 7.1 Bekendheid 2.5 Voorrisico 7.2 Risicowijziging 2.6 Namelding Artikel 8 Aanvang, duur en einde van de Artikel 3 Uitsluitingen en bijzondere verzekering Insluitingen 8.1 Aanvang en geldigheidsduur 3.1 Aansprakelijkheidverhogende bedingen 8.2 Einde van de verzekering 3.2 Atoomkernreacties 8.3 Uitsluitingen 3.3 Brand- en ontploffingsschade 8.4 Beëindiging activiteiten 3.4 Geleverde zaken / Verrichte werkzaamheden 3.5 Molest Artikel 9 Samenloop 3.6 Motorrijtuigen 3.7 Vaartuigen Artikel 10 Klachtenbehandeling 3.8 Luchtvaartuigen 3.9 Opzet Artikel 11 Geschillen 3.10 Opzicht 3.11 Overtreding voorschiften Artikel 12 Mededelingen 3.12 Verboden middelen 3.13 Asbest Artikel 13 Privacybescherming 3.14 Vestiging(en) buiten Nederland 3.15 Geen dekking niet (tijdig) nakomen van een overeenkomst 3.16 Uitsluiting seksuele gedragingen 3.17 Vermogensdelicten 3.18 Boetes e.d Software 3.20 Uitsluiting (electro) magnetische velden 3.21 Uitsluiting medische aansprakelijkheid

15 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AVB RUBRIEK I BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 14 Dekking Artikel 15 Aanvullende uitsluitingen RUBRIEK II WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID Artikel 16 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 17 Dekking Artikel 18 Aanvullende uitsluitingen Artikel 19 Regeling Repetitive Strain Injury (R.S.I) RUBRIEK III PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID EN DIENSTENAANSPRAKELIJKHEID Artikel 20 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 21 Dekking Artikel 22 Aanvullende uitsluitingen RUBRIEK IV MILIEU-AANSPRAKELIJKHEID (plotselinge aantasting) Artikel 23 Dekking Artikel 24 Aanvullende uitsluitingen AVB 2006 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Erasmus Erasmus Verzekeringen B.V. als gevolmachtigde rechtspersoon van Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V., Boompjes 57, 3011 XB, Rotterdam, zijnde de risicodrager. 1.2 Polis Het polisblad, de algemene verzekeringsvoorwaarden AVB 2006, de van toepassing verklaarde rubrieken alsmede de van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden c.q. clausules en de polisaanhangsels. 1.3 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polis voorblad is vermeld. 1.4 Verzekerden De verzekerden zijn: verzekeringnemer, conform de in de polis omschreven hoedanigheid; andere, met name genoemde rechtspersonen, in hun op het polisblad en/of in de bijzondere voorwaarden omschreven hoedanigheid; ondergeschikten, huisgenoten en familieleden van de in de artikelen en genoemde verzekerden, uitsluitend ten aanzien van werkzaamheden die zij voor hen verrichten; vennoten, bestuurders en commissarissen van de in de artikelen en genoemde verzekerden, handelend als zodanig;

16 1.4.5 personeelsverenigingen en eigen pensioenfondsen van de in de artikelen en genoemde verzekerden, handelend als zodanig. 1.5 Derden Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde. De medeverzekerde rechtspersonen zullen onderling niet als derden ten opzichte van elkaar worden beschouwd. 1.6 Schade Onder schade wordt verstaan: personenschade en zaakschade; Personenschade Letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend en de daaruit voortvloeiende schade, daaronder tevens te verstaan smartengeld Zaakschade Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de in de artikelen en genoemde verzekerden en de daaruit voortvloeiende schade. Als beschadiging van zaken zal tevens worden beschouwd het verontreinigen of vuil worden van zaken. 1.7 Milieuaantasting De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 1.8 Aanspraak Een vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van een handelen of nalaten, ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij Erasmus te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld. 1.9 Omstandigheid Feiten, waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen van wie een aanspraak kan worden verwacht; uit welk handelen of nalaten een aanspraak kan voortvloeien en welke maatregelen door verzekerde zijn genomen om die mogelijke schade te voorkomen of te beperken Handelen of nalaten Een gedraging van een verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde(n) toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde(n) komt. Hieronder wordt verstaan: gedragingen van andere personen waaruit een aanspraak voortvloeit; een schade veroorzakend feit waaraan de wet een aansprakelijkheid voor zaken verbindt Gebeurtenis Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade is ontstaan Geldigheidsduur De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de beëindigingdatum van de verzekering Verzekeringsjaar De periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingdatum korter is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.

17 Artikel 2 Omvang van de verzekering 2.1 Aansprakelijkheid Met inachtneming van deze algemene polisvoorwaarden, is verzekerd de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade van derden overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de polis van toepassing verklaarde rubrieken. 2.2 Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens een verzekerde of Erasmus aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 2.3 Verzekerd bedrag Erasmus vergoedt per aanspraak, onder aftrek van een eventueel geldend eigen risico en maximaal twee maal per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen: a. de schade; b. de kosten van verweer overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.1; c. de kosten van rechtsbijstand overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.2; d. de kosten ter voorkoming of vermindering van schade overeenkomstig het bepaalde in artikel In totaal met betrekking tot de hierboven genoemde artikelen tot ten hoogste het daarvoor in de polis genoemde verzekerde bedrag. Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar geldt dat de datum van ontvangst van de eerste schriftelijke melding bij Erasmus van de aanspraak respectievelijk van de omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar waarnaar de desbetreffende aanspraak respectievelijk omstandigheid wordt toegerekend. Indien de aansprakelijkheid van verzekerden onder meer dan één van de in de polis van toepassing verklaarde rubrieken is verzekerd, geldt als verzekerd bedrag uitsluitend het hoogste bedrag dat van toepassing is Kosten van verweer Erasmus vergoedt, in geval van een gedekte schade, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3 en de in artikel 2.3 opgenomen maximering van de vergoeding, de kosten van verweer tegen aanspraken, ook als deze ongegrond blijken te zijn, mits dit verweer wordt gevoerd onder leiding van Erasmus Kosten van rechtsbijstand Erasmus vergoedt in geval van een gedekte schade met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3 en de in artikel 2.3 opgenomen maximering van de vergoeding, de kosten van met goedvinden of op verlangen van Erasmus gevoerde processen en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Erasmus vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor indien gevallen een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. Deze kosten ter voorkoming of vermindering van schade worden vergoed met inachtneming van de maximering zoals opgenomen in artikel 2.3. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van Erasmus heeft benadeeld Wettelijk rente Erasmus vergoedt in geval van een gedekte schade met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3 zo

18 nodig ook boven het verzekerd bedrag de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 2.4 Geldigheidsgebied Een handelen of nalaten waaruit de aanspraak, respectievelijk omstandigheid voortvloeit, dient te hebben plaatsgevonden binnen landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie alsmede Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, IJsland en Zwitserland. Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade door zaken en/of diensten, die door een verzekerde of door een anderberoeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn buiten de landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie alsmede Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, IJsland en Zwitserland. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten en/of Canada. Het geldigheidsgebied is de gehele wereld voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroepof bedrijf. Echter voor aanspraken die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk uitoefenen van activiteiten vallende binnen de verzekerde hoedanigheid, blijft het geldigheidsgebied de Europese Unie alsmede Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, IJsland en Zwitserland. 2.5 Voorrisico Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, zijn niet verzekerd aanspraken en/of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van een reeks van handelen of nalaten die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepassing van dit artikel bepalend de datum van de aanvang van deze reeks. 2.6 Namelding Indien Erasmus, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 echter anders dan wegens verkeerde voorstelling van zaken, wanbetaling of onware opgave, van haar recht gebruik maakt de verzekering te beëindigen, heeft verzekeringnemer het recht, tegen nader overeen te komen premie en/of condities, de termijn van aanmelden met 12 maanden te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum, doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij Erasmus worden gemeld binnen 12 maanden na deze beëindiging Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, echter anders dan wegens verkoop of overname, heeft de verzekeringnemer het recht de termijn van aanmelden met 36 maanden te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum, doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij Erasmus worden gemeld binnen 36 maanden na deze beëindiging. De premie voor deze verlenging van de meldingstermijn bedraagt 75% van de laatst geldende jaarpremie Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van 36 maanden als genoemd in artikel 2.6.2, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voorafgaande aan de beëindigingdatum Deze nameldingsdekking geldt niet indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen) is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van het gestelde in de artikelen en bepalend de datum van aanvang van deze reeks. Artikel 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen 3.1 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid welke wordt gegrond op een boete-, schadevergoedings-,garantie-, vrijwaringsbeding of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij - en dan voor zover - ook zonder zulk een beding verzekerde aansprakelijk zou zijn. 3.2 Atoomkernreacties

19 Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij, voortgevloeid uit of verbandhoudende met atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 3.3 Brand- en/of ontploffingsschade Voor aanspraken tengevolge van brand en/of ontploffing wordt maximaal EUR ,00 per aanspraak vergoed, met een maximum van EUR ,00 per verzekeringsjaar, een en ander als sublimiet van de hoofdlimiet(en). Onder brand en/of ontploffing wordt verstaan hetgeen als zodanig is omschreven in de Nederlandse Beurspolis voor Zaak- en Bedrijfsschade (NBZB 2002). 3.4 Geleverde zaken / Verrichte werkzaamheden Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor: schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op-)geleverd; schade en kosten in verband met het, vervangen, verbeteren, herstellen of terugroepen van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op-)geleverd tenzij deze terugroep kosten als kosten in de zin van artikel zijn aan te merken; schade en kosten in verband met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden of verrichte diensten. Een en ander met inbegrip van schade en kosten, wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de zaken, die zijn (op)geleverd of waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd en ongeacht door wie de kosten zijngemaakt of de schade is geleden. 3.5 Molest Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, conform onderstaande definities. Gewapend conflict Elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de een de ander, met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie of de West Europese Unie wordt hier ook onder verstaan. Burgeroorlog Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. Opstand Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbare gezag. Binnenlandse onlust Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen. Oproer Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. Muiterij Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag, waaronder zij gesteld zijn. 3.6 Motorrijtuigen Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met het in eigendom hebben, bezitten, houden, gebruiken of laten gebruiken van een motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) inclusief de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in de artikelen en als opdrachtgever, voor schade veroorzaakt bij het gebruik van motorrijtuigen door nietondergeschikten in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekerden als genoemd in de artikelen en en ongeacht of dat motorrijtuig al dan niet aan het verkeer deelneemt dan wel voor andere soorten werkzaamheden gebruikt wordt. Uitdrukkelijk wordt hierbij bepaald dat het zogenaamde werkrisico van een motorrijtuig niet verzekerd is.

20 Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot: Aanhangwagens De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhanger, mits deze niet gekoppeld is aan een motorrijtuig en de schade is ontstaan nadat de aanhangwagen is losgemaakt of losgeraakt en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen Laden/lossen De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door de lading bij het laden of lossen van een motorrijtuig Motorrijtuigen van ondergeschikten De aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in de artikelen en als werkgever voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig waarvan zij geen eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde van huur(koop) en/of leasing beschikken dan wel waarvan zij geen verzekeringsplichtig houder zijn in de zin van de WAM of analoge buitenlandse wet en dat bij een ondergeschikte in gebruik is Motorrijtuigen niet-ondergeschikten De aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in de artikelen en als opdrachtgever voor schade veroorzaakt bij het gebruik met een motorrijtuig waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat een nietondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekerden als genoemd in de artikelen en Passagiers De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verzekerde als passagier van een motorrijtuig. De dekking zoals omschreven in de artikelen tot en met is geen dekking in de zin van de W.A.M. en geldt uitsluitend subsidiair indien er geen elders van kracht zijnde motorrijtuigenverzekering en/of werkmaterieel verzekering aanwezig is. 3.7 Vaartuigen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een vaartuig dat een verzekerde of iemand namens hem bezit, houdt, gebruikt of laat gebruiken inclusief de aansprakelijkheid van verzekerde als genoemd in de artikelen en als opdrachtgever voor schade veroorzaakt bij het gebruik van vaartuigen door niet ondergeschikten in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekerde als genoemd in de artikelen de en Uitzondering: Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een vaartuig. 3.8 Luchtvaartuigen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade in verband met het in eigendom hebben, bezitten, houden, gebruiken of laten gebruiken van luchtvaartuigen, inclusief de aansprakelijkheid van de verzekerden als genoemd in de artikelen en als opdrachtgever voor schade veroorzaakt bij het gebruik van luchtvaartuigen door niet ondergeschikten in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de verzekerden als genoemd in de artikelen en Uitzondering: Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een luchtvaartuig. 3.9 Opzet Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in de artikelen en voor schade die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten, hierna genoemd opzettelijk veroorzaakte schade. Indien verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap wordt voor de toepassing van deze bepaling onder verzekerde verstaan een bestuurder (in de zin van Boek 2 BW) respectievelijk een beherend vennoot. Uitzondering: Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in de artikelen

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie 115-03 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie 115-03 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen/ verzekeringsgrondslag. 1.1 Erasmus 1.2 Polis 1.3 Verzekeringnemer 1.4 Verzekerde(n) 1.5 Begunstigde(n) 1.6 Jaarloon 1.7 Gebeurtenis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Motor Opzittendenverzekering (367-03)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Motor Opzittendenverzekering (367-03) Algemene Voorwaarden I Motor Opzittendenverzekering (367-03) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08 227

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden Glaspolis (135-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AVB 2006 747-09 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AVB 2006 747-09 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AVB 2006 747-09 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus 1.2 Polis 1.3 Verzekeringnemer 1.4 Verzekerden 1.5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN WEGAM 140-03 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN WEGAM 140-03 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN WEGAM 140-03 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus 1.2 Polis 1.3 Verzekeringnemer 1.4 Verzekerden 1.5 Ondergeschikte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve Ongevallen Vrijwilligers E1510

ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve Ongevallen Vrijwilligers E1510 ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve Ongevallen Vrijwilligers E1510 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Verhaalsservice (070-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Verhaalsservice (070-04) Algemene Voorwaarden I Verhaalsservice (070-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling 2.2 Terugbetaling van premie Artikel 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GECOMBINEERDE BEROEPS- EN BEDRIJFS- AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ARCHITECTEN EN INGENIEURS AVB BA 333-02

ALGEMENE VOORWAARDEN GECOMBINEERDE BEROEPS- EN BEDRIJFS- AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ARCHITECTEN EN INGENIEURS AVB BA 333-02 ALGEMENE VOORWAARDEN GECOMBINEERDE BEROEPS- EN BEDRIJFS- AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ARCHITECTEN EN INGENIEURS AVB BA 333-02 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) 60.1264-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Bedrijven en beroepen

Bedrijven en beroepen Page 1 of 7 542-93 Bedrijven en beroepen AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN Polismantel 542-93 Wegwijzer zie artikel zie artikel - Begripsomschrijving 1 - Geleverde 3.4 zaken/verrichte

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer voorzover

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) (422) 60.1259-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

en commissarissen van rechtspersonen

en commissarissen van rechtspersonen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen LBE-06 Verzekeringsvoorwaarden ABC 07 Grondslag van de

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014 Wat vindt u waar? Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Rubriek A. Algemene aansprakelijkheid Artikel 2. Algemene omschrijving van de dekking Artikel 8. Omschrijving van de dekking 2.1 Algemene

Nadere informatie

MKB pakketvoorwaarden

MKB pakketvoorwaarden Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Einde van het pakket Artikel 3. Betaling en terugbetaling van premie 3.1 Premiebetaling 3.2 Terugbetaling van premie Artikel 4. Pakketvoordelen

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep (424) A60.1264-01/02 Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GECOMBINEERDE BEROEPS- EN BEDRIJFS- AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR INTERIM MANAGERS AVB BA 335-02 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GECOMBINEERDE BEROEPS- EN BEDRIJFS- AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR INTERIM MANAGERS AVB BA 335-02 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN GECOMBINEERDE BEROEPS- EN BEDRIJFS- AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR INTERIM MANAGERS AVB BA 335-02 ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus 1.2 Polis

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031)

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Specifieke voorwaarden Artikel 2 Omvang van de verzekering Rubriek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1 A. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. verzekerden De verzekerden zijn:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) A60.1263-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) 60.1263-11/13 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (CA-2006)

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (CA-2006) Index Bepaalde woorden hebben een bijzondere betekenis. Zie hiervoor artikel 9 Begripsomschrijvingen. Dekking Artikel Algemeen 1.1 Onderlinge aansprakelijkheid 1.2 Samenhangende voorvallen 1.3 Verzekerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden I Gezinsongevallen (165-03)

Inhoudsopgave. Voorwaarden I Gezinsongevallen (165-03) Voorwaarden I Gezinsongevallen (165-03) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang en einde van de verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) A60.1264-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Home 1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Artikel 3 Kosten van verweer Artikel 4 Wettelijke rente Artikel 5

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98 S1655.00 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

(165-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN

(165-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden Gezinsongevallen (165-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Versie 1.0 Let op! De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die speciaal

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

INDEX. CCi/NL/EUD/GL/CA-2006/POL Page 1 of 10 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

INDEX. CCi/NL/EUD/GL/CA-2006/POL Page 1 of 10 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE INDEX Artikel 1 Omschrijving van de dekking... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Onderlinge aansprakelijkheid... 2 1.3 Samenhangende voorvallen... 2 1.4 Verzekerd bedrag... 2 1.5 Vergoedingen boven het verzekerd

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering ten behoeve van inzittenden van auto's Verzekeringsvoorwaarden INZ 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

P o l i s v o o r w a a r d e n

P o l i s v o o r w a a r d e n P o l i s v o o r w a a r d e n S c h a d e v e r z e k e r i n g v o o r i n z i t t e n d e n ( d r i f t e r s ) Rialto.Tóch verzekerd Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Algemene aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Formulier 547a 1 De overeenkomst 12 Molest en atoomkernreacties 2 Verzekerden 13 Opzet

Nadere informatie

ALGA1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Polismantel 525-97 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-84 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Dekkingsgebied 2 Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) 3 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie