Overbodig, nuttig of nodig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overbodig, nuttig of nodig?"

Transcriptie

1 Overbodig, nuttig of nodig? Sport is gezond. Maar wie sport, loopt ook kans op ongevallen en letsels. Op wie en wat kunt u rekenen als u het slachtoffer wordt van een sportongeval of omgekeerd er een veroorzaakt? We onderzochten de voornaamste sportongevallenpolissen op de markt, zowel collectieve als individuele. Bij een sportongeval kan er sprake zijn van lichamelijke en materiele schade. Als er meerdere partijen bij het ongeval betrokken zijn, kan soms iemand aansprakelijk worden gesteld (uzelf of iemand anders). Sport ongevallen verzekeringen dekken beide aspecten. Maar vergeet niet dat u vaak ook op andere financiële tegemoetkomingen mag rekenen. Voor alle duidelijkheid: uiteraard geldt de uitleg in dit artikel voor de amateursportbeoefenaar. Waarop terug te vallen? > Zoals voor elk ander ongeval kunt u voor een sportongeval bij het ziekenfonds aankloppen. Dat vergoedt een deel van de medische kosten, althans voor de behandelingen waarvoor een RIZIV-code en bijbehorend terugbetalingsbarema bestaat (hierdoor kunnen bv. nieuwe operatietechnieken uit de boot vallen; informeer eventueel bij de arts en/of het ziekenfonds). Voor loontrekkenden vergoedt het ziekenfonds ook het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. > U kunt soms ook andere verzekeringen aanspreken, weliswaar met hun uitsluitingen en beperkingen. Denken we maar aan een ziekenhuisverzekering (voor medische kosten), een gewaarborgdinkomenverzekering (voor inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid; voor zelfstandigen een must), een ongevallenverzekering (dekt lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval in het privéleven, met inbegrip van sportongevallen maar bv. ook verkeersongevallen) en/of een reisbijstandverzekering (enkel voor medische kosten). Ga dus na welke verzekeringen u precies hebt. > Als lid van een club kunt u wellicht een beroep doen op de sportverzekering van de club of die van de sportfederatie waarbij de club is aangesloten. Of als die niet voldoen, kunt u een bijkomende sportverzekering nemen. > Als u buiten elke structuur om aan sport doet, bv. u gaat regelmatig met enkele vrienden joggen of mountainbiken, kan het opportuun zijn om zelf een sportverzekering te sluiten. De diverse sportverzekeringen bekijken we verderop in detail. Maar eerst doen we uit de doeken waar het bij de bepaling van de eventuele aansprakelijkheid om draait. Het bepalen van de aansprakelijkheid Vaak is niemand aansprakelijk voor een sportongeval. Maar in andere omstandigheden is het ongeval wel te wijten aan de fout van iemand. In dat 20 BUDGET& RECHT september / oktober 2006 nr. 188

2 UIT DE BOCHT BIJ EEN SLIDING TACKLE Tijdens een voetbalwedstrijd wordt een speler op een onsportieve en agressieve manier getackeld door een tegenstander. Hij raakt daarbij zwaar gewond aan de linkerenkel en moet het veld verlaten. De tegenstander krijgt van de scheidsrechter een tweede gele kaart en wordt uitgesloten. Door dit letsel kan de voetballer maandenlang niet voetballen en heeft hij onder meer veel medische kosten. Hij wil hiervoor een schadevergoeding van zijn tegenstander. Diens verzekeraar weigert te betalen en de zaak belandt voor de rechter. De rechter onderzoekt of de tegenstander een fout heeft begaan en dus aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval. Volgens hem staat het vast dat een sliding tackle op zich toegelaten is volgens de voetbalregels. Maar eenieder moet steeds voorzichtig handelen. De gewelddadige sliding tackle van de tegenstander, die overigens ook door de scheidsrechter werd bestraft, kan zeker niet voorzichtig worden genoemd. Die tegenstander heeft bijgevolg een fout gemaakt en moet de schade van de voetballer vergoeden. rechtbank van eerste aanleg van Doornik, 17/9/2004, in: Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2005, blz geval kan het slachtoffer zich tot die persoon of zijn verzekeraar wenden. Als dat geen resultaat oplevert, kan het slachtoffer de zaak voor de rechtbank brengen en een schadevergoeding eisen. Desgevallend zal de rechter de aansprakelijke persoon veroordelen om de schade te vergoeden (zie de drie voorbeelden in de kaderstukjes). Specifieke regels? Het is niet omdat men sport beoefent dat de gewone aansprakelijkheidsregels plots niet meer gelden. Anderzijds kunnen de gewone regels niet zonder meer worden toegepast op sportbeoefening; men moet rekening houden met het specifieke van een sport. Bovendien oordelen rechters vaak dat sporters een aantal gevaren aanvaarden door deel te nemen aan een bepaalde sport. Het gaat dan wel om de normale risico's. Wanneer een bokser bv. zijn opponent zware letsels toebrengt, kan hij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld; deelnemen aan een bokswedstrijd houdt nu eenmaal bepaalde risico's in. Omgekeerd is het niet normaal te noemen wanneer een voetballer de keeper van de tegenstander een trap in het aangezicht verkoopt, werkelijk met de bedoeling hem te raken. Van belang is of de sporter een fout in juridische zin heeft gemaakt. Als vaststaat dat dit het geval is, zal hij de schade moeten vergoeden. Daarvoor moeten de gedragingen van een sporter worden vergeleken met het gedrag van een normaal voorzichtige en redelijke sporter die dezelfde sport beoefent in dezelfde feitelijke omstandigheden. Er is pas sprake van een fout als een normaal voorzichtige sporter de handeling (of de nalatigheid) niet zou hebben gesteld. Bij het beoordelen van de fout wordt rekening gehouden met de regels, gebruiken en risico's van de sport in kwestie alsook met andere feitelijke omstandigheden (bv. gebeurde het ongeval bij een training of een wedstrijd?). Doorgaans begaat een sporter geen fout zolang hij de spelregels naleeft. Maar men mag daaruit zeker niet afleiden dat hij altijd een fout maakt als hij ze wel overtreedt! Het is niet omdat men een gele of rode kaart krijgt dat men ook een fout in juridische zin heeft begaan en dus aansprakelijk is. Uiteindelijk is het de rechter die oordeelt. Andere "spelers" Wanneer een toeschouwer van een sportwedstrijd gewond raakt, houden rechters er wel eens rekening mee dat het slachtoffer persoonlijk aansprakelijk is omdat hij zich heeft blootgesteld aan bepaalde gevaren. Maar dat is alleen het geval als hij foutief heeft gehandeld. Het typevoorbeeld is de toeschouwer die bij een autorally plaatsneemt in een verboden zone. Ook de organisator van een sportwedstrijd of -activiteit kan soms persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, vooral als hij onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of geen correcte informatie heeft gegeven. Een voorbeeld uit de rechtspraak: de verantwoordelijke van een sportvereniging liet een aantal kinderen alleen achter bij een waterglijbaan met een overduidelijk gebrek (er stak een pin naar boven), om drank te halen voor de kinderen; intussen deed zich een ongeluk voor. De rechter oordeelde dat de sportvereniging een fout had begaan door de glijbaan onbeheerd ter beschikking te stellen van kinderen. De organisator is ook aansprakelijk voor de fouten van zijn "aangestelden" zoals monitoren en trainers wat niet wegneemt dat die persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld alsook voor het gebruik van onaangepast of gebrekkig materiaal. Een organisator kan tot slot aansprakelijk zijn als "bewaarder" van een dier. Zo zal de eigenaar van een manege aansprakelijk zijn voor de schade die een van zijn paarden aan een beginnend ruiter berokkent. De aansprakelijkheidsregels blijven trouwens ook gelden wanneer een organisatie, bv. een sportclub, in haar reglement opneemt dat "iedere deelnemer zich bewust is van de risico's van de sport en de organisatie niet aansprakelijk is bij ongevallen". Dat is een onrechtmatig beding en dus nietig op basis van de Wet op de Handelspraktijken. Waarom een sportongevallenpolis? Een specifieke sportongevallenverzekering kent in bepaalde gevallen een hogere vergoeding toe bij lichamelijke schade dan wat u terugkrijgt van het BUDGET& RECHT september /oktober 2006 nr

3 AIKIDO MET HOOGTEN EN LAAGTEN? Vóór de training van de aikidoclub moeten de zesjarige leden van de club de matten klaarleggen in de zaal. Hiertoe moeten ze eerst op de stapel matten klauteren en die daar na op de grond trekken. Op een keer gebeurt het onvermijdelijke: de kleine J. valt op zijn hoofd en raakt ernstig gewond. De aikidoleraar was op het ogenblik van het voorval nog niet aanwezig. De ouders vragen een schadevergoeding van de club maar die heeft daar geen oren naar omdat de les nog niet was begonnen en de kinderen nog niet onder de hoede van de leraar stonden. De ouders schakelen dan maar de rechter in. Die oordeelt dat de club een gebrek aan voorzorg had getoond doordat er geen toezicht was toen de kinderen vóór de training de matten klaarlegden. Als organisator van de training had de club moeten beseffen dat er een reële kans op ongevallen was. Hof van Cassatie, 19/11/2001, ziekenfonds (het RIZIV-barema), bv. voor behandelingskosten en tandprothesen (al zijn sommige individuele ongevallenverzekeringen, die dus niet specifiek op sport zijn gericht, nog beter voor tandprothesen, bv. Fortis AG of Axa Comfort Personen). De aansprakelijkheid voor een sportongeval, en de vergoeding van een slachtoffer, is in principe steeds gedekt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) privéleven, of gezinspolis. Maar hierop gelden enkele uitzonderingen: bv. voor jagen is een specifieke verzekering verplicht, en onder meer paardrijden met een eigen paard en varen met motorboten van 5 à 8 kw worden uitgesloten. Tot slot draagt een club ook verantwoordelijkheid als organisatie en voor haar aangestelden. Daarom kan een speciale sportongevallenpolis soms nuttig zijn. Het komt eropaan om rekening te houden met de (andere) verzekeringen die u al hebt, het soort sport dat u beoefent, de frequentie van uw sportactiviteit enz. Polissen onder de loep In de tabel hieronder geven we u ter illustratie enkele van de verzekerde bedragen. Hier stippen we nog een aantal weetjes aan. Polissen van de federaties Sportclubs zijn veelal lid van een sportfederatie. Door het lidmaatschap van de sportclub heeft men meteen ook de verzekering van die federatie. Daarnaast bestaan er organisaties als BLOSO aan Vlaamse kant en Adeps aan Franstalige kant die sportfederaties onder bepaalde voorwaarden erkennen (zie onder Infotheek en vervolgens Adressengids of onder Les Fédérations). Een daarvan is dat die federaties een verzekering moeten sluiten voor de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Welnu, de meeste grote sportfederaties zijn erkend, met uitzondering van bv. de Belgische Voetbalbond en Hockeybond, en hebben dus zo'n verzekering. In Vlaanderen moeten de verzekeringen van erkende sportfederaties bovendien bij decreet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Het gaat hierbij om minima: een betere dekking is dus perfect mogelijk. Omgekeerd kan het dat niet-erkende federaties onder die minimumvereisten blijven. We analyseerden de polissen van de meeste sportfederaties. De Vlaamse Basketliga en de Association Wallonie-Bruxelles de Basket scoren globaal bekeken het best. Maar zelfs die polissen vertonen lacunes; zo vergoedt de Basketballiga tandprothesen niet zeer goed. Een bijkomende verzekering Misschien doet u aan sport buiten elk clubverband om of vindt u de verzekering van de sportclub of -federatie niet voldoende? Dan kunt u overwegen om SPORTONGEVALLENVERZEKERINGEN: ENKELE VERZEKERDE BEDRAGEN Individuele sportpolis Ethias ("Sport voor allen"): Collectieve sportpolissen standaardformule Lichamelijke ongevallen behandelingskosten 1 maal het RIZIV-barema boven op nooit meer dan nogmaals de som die de terugbetaling door het ziekenfonds het ziekenfonds zelf al heeft betaald voor behandelingskosten, maar (RIZIV-barema); soms 2 tot 3 jaar, soms slechts 1 jaar onbeperkt in de tijd tandprothesen 375 per slachtoffer; 75 per tand veelal volledig maar alleen de eerste prothese 22 BUDGET& RECHT september / oktober 2006 nr. 188 BLOSO: minimumvoorwaarden voor erkende sportfederaties terugbetaling van alle door het RIZIV erkende medische behandelingen maar hooguit 1 maal het RIZIV-barema 500 per slachtoffer; 125 per tand Polissen sportfederaties (zowel erkende als niet-erkende) van tot 2 maal het RIZIV-barema veelal van 500 tot per slachtoffer en van 125 tot 250 per tand Burgerlijke aansprakelijkheid lichamelijke schade tot , tot per slachtoffer en per schadegeval meestal (positieve uitschieters: basketbalfederaties) materiële schade tot ,81 doorgaans (soms slechts ) per schadegeval doorgaans

4 BANG VOOR DE BALK Tijdens een turncursus moedigt een turnleerkracht een meisje aan om haar angst te overwinnen en een radslag over de balk te maken. Het meisje, dat duidelijk schrik heeft, geeft uiteindelijk toe en probeert de oefening toch uit te voeren. Maar ze valt en raakt gewond. Haar ouders wensen een schadevergoeding van de leerkracht omdat die onvoldoende toezicht zou hebben gehouden nadat hij het meisje had aangemoedigd en bovendien vinden zij ook dat het sportcentrum de cursus slecht heeft georganiseerd. Zij dagvaarden de leraar én het sportcentrum voor de rechter. De rechter oordeelt dat men een leerkracht niet kan verwijten dat hij het meisje aanspoorde om de oefening toch maar te proberen. Het leren overwinnen van angst maakt nu eenmaal deel uit van een sportopleiding. Bovendien bleef hij dicht in de buurt toen het meisje de radslag deed. De leerkracht valt dus niets te verwijten terwijl het sportcentrum de cursus niet slecht heeft georganiseerd. De eis van de ouders wordt afgewezen. hof van beroep van Brussel, 15/1/2004, in: Revue Générale des Assurances et des Responsabilités, 2005, blz zelf een (bijkomende) verzekering te nemen: een individuele, enkel voor uzelf, of een collectieve, voor alle leden van de club of het groepje vrienden waarmee u samen sport. > Voor de amateursporter biedt alleen Ethias een individuele sportongevallenverzekering, "Sport voor allen". In de standaardformule zijn de verzekerde bedragen vrij gunstig voor het deel "burgerlijke aansprakelijkheid", zowel voor lichamelijke als voor materiële schade. In het deel "lichamelijke ongevallen" scoort het contract goed voor behandelingskosten, maar het vergoedt de behandelingen slechts tot 1 jaar na het ongeval, terwijl 3 jaar ons een meer redelijke termijn lijkt. Al bij al haalt de polis van Ethias toch niet het niveau van de beste collectieve polis (zie hierna). Bij de formule op maat kan de sporter een aantal verzekerde bedragen laten aanpassen. Uiteraard stijgt de premie dan met de verzekerde bedragen. Veelal is het interessanter om een goede individuele ongevallenverzekering SPORTONGEVALLENVERZEKERINGEN: INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE POLISSEN (gerangschikt volgens kwaliteit) Lichamelijke ongevallen Burgerlijke aansprakelijkheid Maatschappij Naam van het contract begrip ongeval vergoeding voor blijvende ongeschiktheid behandelingskosten: maximum dat wordt terugbetaald na terugbetaling door het ziekenfonds tandprothesen gedekte aansprakelijkheid verzekerde bedragen voor lichamelijke schade verzekerde bedragen voor materiële schade uitsluiting opzettelijke fout zware fout: leeftijdsgrens zware fout: omschrijving uitsluiting gevaarlijke of roekeloze daden EINDBEOORDELING Collectieve polissen (standaardcontracten) N P&V Contract sportverzekeringen A E B C E B BFC D D A A A KBC/Fidea Polis Vlaamse federaties B E B CFD A BFC BFC BFC A E A B KBC/Fidea Polis verenigingsleven B E BFC C A D D BFC BFC A A B DVV Verzekering Sport & Ontspanning B E CFD BFC E B BFC BFC BFC A E BFC Sport- of ontspanningsverenigingen Axa Individuele polissen Ethias Ethias Verzekering "sport voor allen": formule op maat Verzekering "sport voor allen": standaardformule In de tabel vindt u alleen de belangrijkste evaluatiecriteria. De eindbeoordeling is evenwel gebaseerd op een analyse voor totaal 22 criteria. A : zeer goed voor dit criterium; B : goed; C : redelijk; D : zwak; E : slecht B C C C E C D E BFC A DFE BFC B E A CFD A B BFC BFC A E A AFB B E B CFD A B BFC BFC A E A AFB BUDGET& RECHT september/ oktober 2006 nr

5 Beste Koop Zelfs de beste sportongevallenverzekeringen bevatten leemten, vooral in het deel "lichamelijke ongevallen". Reken er dus niet op dat u altijd en overal alles zult terugkrijgen als u een sportongeval meemaakt. Bij de onderzochte collectieve polissen voor sportongevallen is het contract van P&V veruit de Beste Koop. Dit contract biedt de beste dekking voor zowel de "burgerlijke aansprakelijkheid" als voor het deel "lichamelijke ongevallen". Het bedrag van de premie hangt af van het soort sport en van het aantal verzekerden. De enige individuele sportongevallenpolis, met name "Sport voor allen" van Ethias, biedt ook een behoorlijke dekking. Het is hoe dan ook de enige optie voor wie niet in club- of federatieverband actief is. Een sportorganisator is in principe aansprakelijk voor het gebruik van onaangepast of gebrekkig materiaal bij een wedstrijd. te sluiten, bv. bij Axa. Die geldt dan ook in andere gevallen dan alleen na een sport ongeval. > Zoals reeds gezegd, is een collectieve verzekering bedoeld voor sporters van wie de club niet verzekerd is of die de verzekering van hun club (al dan niet via de federatie) ontoereikend vinden. In de tabel op blz.23 vindt u onze beoordeling van de belangrijkste criteria van de standaardcontracten die wij op de markt aantroffen. Een woordje uitleg. Voor het deel "lichamelijke ongevallen" De definitie van wat een ongeval is, is het liefst zo ruim mogelijk, in die zin dat de oorzaak van het ongeval niet per se alleen extern moet zijn (bv. een val) maar ook intern mag zijn (bv. duizeligheid). Voor alle onderzochte polissen is dat OK. Voor behandelingskosten zijn er veel verschillen van verzekeraar tot verzekeraar: van een dekking van maximaal (D) over eenmaal het RIZIV-barema (B) tot tweemaal dat barema (A). We stippen hierbij aan dat sportongevallenverzekeringen, net zo min als de ziekenfondsen, een vergoeding betalen voor medische behandelingen zonder RIZIV-code. Veelal wordt alleen de eerste tandprothese volledig terugbetaald, wat nadelig is voor kinderen, waarvan het gebit zich nog moet ontwikkelen en die meer dan één prothese nodig zullen hebben. Voor het deel "burgerlijke aansprakelijkheid" WAT CONCREET TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL? Als u het slachtoffer wordt van een sportongeval: > Verwittig zo snel mogelijk uw verzekeraar. Talm niet want er geldt steeds een uiterste aangiftetermijn. Als die termijn wordt overschreden, kan de verzekeraar de vergoeding beperken, op voorwaarde dat hij kan aantonen dat de vertraging hem nadeel heeft berokkend. > Geef alle details over de omstandigheden van het ongeval, de aard en de omvang van de schade enz. > Bezorg de verzekeraar een kopie van de medische attesten en eventueel andere belangrijke documenten. > Nadat u hersteld bent, stuurt u de totale afrekening op van alle kosten. Bij een langzame genezing kunt u ook tussentijdse afrekeningen opsturen. De uitsluiting van schade door een opzettelijke fout is normaal bij volwassenen. De meeste contracten bepalen gelukkig wel dat opzettelijke fouten van jongeren onder 16 jaar toch verzekerd zijn. Jammer genoeg gaat geen enkel contract zo ver om opzettelijke fouten tot de leeftijd van 18 jaar te dekken. Schade door een zware fout is in het beste geval gedekt tot 16 jaar. Boven die leeftijd worden sommige zware fouten (dronkenschap, knokpartijen, agressie, ) vaak uitgesloten. Ook gevaarlijke of roekeloze daden worden soms uitgesloten. Ons inziens zijn die bedingen, die het contract overigens volledig uithollen, onrechtmatig en dus nietig. Twee polissen? Als u een verzekering hebt via de sportfederatie en een bijkomende collectieve verzekering via de club, mag u beide verzekeringen laten spelen. Als bv. beide een te beperkt bedrag dekken voor tandprothesen, mag u ze cumuleren, uiteraard met het bedrag van de reële kosten als bovengrens. J.-P. Coteur, A. Moriau, R. Vanparys, in samenwerking met de enquêtedienst Als u meent zelf aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor een sport ongeval, verwittig dan uw gezinsverzekeraar of de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de sportclub of -federatie. 24 BUDGET& RECHT september / oktober 2006 nr. 188

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN IN UW EIGEN BELANG GELIEVE U DE VRAGEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK TE BEANTWOORDEN 1.Welk is uw polisnummer?... VERZEKERINGNEMER 2. Betreft het een polis van

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.120.317 / A B.A. 1.120.318 / A Code Client: 43.100 Niet-leden Polissen L.O. 1.120.317 / B B.A. 1.120.318 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VVV

Nadere informatie

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014

Collectieve Sportverzekering augustus 2013 tot 31 juli 2014 Collectieve Sportverzekering 2013 1 augustus 2013 tot 31 juli 2014 Risicoklassen Voor Basketbal van toepasssing: Klasse 1: voor niet sportbeoefende clubleden Klasse 3: voorspelers en Trainers Wanneer is

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.102.192 / A B.A. 1.102.193 / A C/39.000 Niet-leden Polissen L.O. 1.102.192 / B B.A. 1.102.193 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer REDFED - VLAAMSE

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen.

Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hieronder volgt het voorbeeld van het verzekeringsformulier. Vanaf pagina 6 begint het eigenlijke formulier dat je kan afdrukken en aanvullen. Hoe het onderstaande formulier correct aanvullen? vul vakken

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. B.A. 1.102.606 / A 1.102.607 / A L.O. B.A. 1.102.606 / B 1.102.607 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE SCHAAKFEDERATIE

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? 1 INHOUD 1. Contactgegevens... 3 2. Wie is verzekerd?... 3 3. Wanneer komt de KBVB tussen?... 3 4. Bij welke kosten komt de KBVB tussen?... 3 5. Wanneer kan u een ongevalsaangifte

Nadere informatie

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 P A R A N T E E vzw LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.113.634 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.113.635 RECHTSBIJSTAND - 1.113.635/1 WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN? Alle sportdisciplines beheerd en gereglementeerd

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.440 / A B.A. 1.116.441 / A R.B. 1.116.441/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.116.440 / B B.A. 1.116.441 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.113.634 / A B.A. 1.113.635 / A R.B. 1.113.635 / 1 Niet-leden Polissen L.O. 1.113.634 / B B.A. 1.113.635 / B R.B. 1.113.635 / 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 18.04.2017 Sporthotel / Gent Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen De vrijwilligerswet

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? 1. Op de plaats van het ongeval. Stap 1: Zorg voor veiligheid Je eerste taak is ervoor te zorgen dat de situatie veilig is. Bekijk het ongeval of de noodsituatie eerst grondig

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. Wie is aansprakelijk voor schadegevallen en hoe kan deze aansprakelijkheid worden vermeden? Een mede-eigenaar in een appartementsgebouw

Nadere informatie

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen

Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437. Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen 1 Verzekeringsovereenkomst Polis nr. 99.087.437 Verzekeringsnemer : VERBOND VAN VLAAMSE WATERSPORT VERENIGINGEN vzw Beatrijslaan 25-2050 Antwerpen Ten voordele van : Vlaamse Vereniging voor Watersport

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

Handleiding Sportongeval

Handleiding Sportongeval Handleiding Sportongeval Beste Het bestuur van Sint Jan Zedelgem Lions merkt dat er regelmatig zaken ontbreken op ingediende verzekeringsformulieren. Om te vermijden dat bepaalde dossiers hierdoor vertraging

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 553 van TOM VAN GRIEKEN datum: 21 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? Voor de collectieve polis renners zijn dat de federatie en haar afdelingen/clubs, de inrichters en aangestelden, vrijwilligers, koersdirecteurs, de vergunninghouders sportbeoefenaars

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade?

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Cover

Nadere informatie

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker!

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker! Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid Speel op zeker! Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Duinse Polders Blankenberge 5 oktober 2009 Schadegeval na fout = aansprakelijkheid

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER. 3. Het is de taak van de clubverantwoordelijke om de informatie m.b.t. de verzekeringen door te geven aan de leden.

VERZEKERINGWIJZER. 3. Het is de taak van de clubverantwoordelijke om de informatie m.b.t. de verzekeringen door te geven aan de leden. Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Aansprakelijkheid op het ijs

Aansprakelijkheid op het ijs Aansprakelijkheid op het ijs KNSB verenigingsdag voor bestuurders 3 november 2007 Bart Bendel Wouter Vermaas Inhoud workshop Aansprakelijkheid van: Schaatsers Verenigingen Trainers Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Paardensport - Veiligheid Hoewel paardensport vaak als

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Vrijwilligers zitten bij OKRA op rozen

Vrijwilligers zitten bij OKRA op rozen Vrijwilligers zitten bij OKRA op rozen Sinds 1 augustus 2006 is een wet van kracht die de rechten van de vrijwilliger vastlegt, het zogenaamde 'statuut van de vrijwilliger'. Voor grote organisaties die

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014 Wedstrijdreglement Brei mee met Radio 2 Versie: 7/3/2014 Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement, gelden (in aanvulling) de regels van het

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

bijvoegsel Ethias Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Bijvoegsel nr. 001 neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht zal blijven om een enkel en zelfde verzekeringscontract

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling).

Lichamelijke schade: maximum per slachtoffer 2.500.000 en 5.000.000 per schadegeval (en dit zonder vrijstelling). GSF-SPORTVERZEKERING - POLISNR. 7.159.054.054 De belangen inzake verzekering voor sportongevallen worden waargenomen door het verzekeringskantoor ADMB VANDEVEN nv uit Leuven. De polis werd opgesteld door

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie