AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht)"

Transcriptie

1 AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN (analyse naar Belgisch recht) Uitgangspunt van de uiteenzetting: - eerst zeer beknpt verzicht van de verschillende aansprakelijkheidsgrnden (in vgelvlucht - een uitgebreide schematische mem kan schriftelijk ter beschikking wrden gesteld) - vervlgens cncrete tepassing p verschillende situaties 1. Wat zijn de mgelijke aansprakelijkheidsgrnden? 1.1. Privaatrechtelijk Aansprakelijkheid p basis van een nrechtmatige daad = zgenaamde buitencntractuele aansprakelijkheid (1382 BW) benadeelde dient bewijs te leveren van fut + schade + causaal verband Fut kan zwel begaan wrden dr futief handelen (1382 BW) als dr futief nalaten te handelen (1383 BW) Fut kan zwel vrtvleien uit de schending van een specifieke wettelijke bepaling als uit de schending van de algemene zrgvuldigheidsnrm (criterium = gede huisvader = nrmaal en redelijk vrzichtig persn geplaatst in dezelfde externe mstandigheden) Ok aansprakelijkheidsgrnden die geen fut vereisen --> bjectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak (artikel 1384, lid 1 BW) In de praktijk bijna altijd de werkgever (= venntschap) Werkgever (venntschap) is aansprakelijk vr de futen van zijn ndergeschikten (1384, lid 3 BW) 1/15

2 Enkele specifieke aandachtspunten Objectieve aansprakelijkheid van de explitant in geval van milieuschade (Eurpese Richtlijn 2004/35 van 21/04/2004): zwel in geval van preventieve maatregelen (in geval van een imminente dreiging van milieuschade) als in geval van herstelmaatregelen (in geval milieuschade zich heeft vrgedaan) causaal verband tussen de milieuschade en de uitgeefende explitatie-activiteiten vlstaat wel verschillende grnden p basis waarvan de explitant zich kan verweren en die de link aantnen met de algemene zrgvuldigheidsnrm: schade werd verrzaakt dr een derde schade vnd plaats ndanks de veiligheidsmaatregelen van de explitant de handelingen werden gesteld cnfrm de bepalingen van een milieuvergunning + afwezigheid van enige fut f nalatigheid stand van de techniek + afwezigheid van enige fut f nalatigheid Regelgeving inzake het gebruik van arbeidsmiddelen Eurpese regelgeving, mgezet in natinaal recht De werkgever dient erver te waken dat de arbeidsmiddelen (equipment, machines, werkinstrumenten,...) die hij ter beschikking stelt van de werknemers, geschikt zijn vr het uit te veren werk f daarte behrlijk zijn aangepast pdat de risic s en gevaren tt een strikt minimum wrden beperkt Indien tch gevaar dat niet kan wrden vermeden --> specifieke maatregelen, zals bijvrbeeld het gebruik beperken tt een bepaalde grep werknemers die daarte een specifieke pleiding krijgen Ter beschikking stellen van gebruikshandleidingen mbt gebruik, nderhud, enz. van de betrkken machines en arbeidsmiddelen Wel bepaalde immuniteiten (namelijk gevallen waarin geen burgerrechtelijke vrdering kan wrden ingesteld dr de benadeelde): Quasi-immuniteit van de uitveringsagenten ==> leidinggevende kan in principe niet p buitencntractuele basis aangesprken wrden dr een medecntractant van de venntschap indien zijn fut eigenlijk vereenstemt met een cntractuele wanprestatie f indien de schade luter cntractuele schade is ==> in dat geval met de benadeelde medecntractant immers zijn c-cntractant aanspreken (= de venntschap waarin de leidinggevende werkt) Belangrijke uitzndering: misdrijf 2/15

3 Quasi-immuniteit van de werkgever en de cllega s ==> leidinggevende kan in geval van een arbeidsngeval in principe niet burgerrechtelijk aangesprken wrden dr een cllega tt vergeding van schade ==> deze schade wrdt immers frfaitair gedekt dr de arbeidsngevallenverzekeraar Er zijn wel uitznderingen, waarvan de belangrijkste: pzettelijk verrzaakte schade verkeersngeval 1.2. Strafrechtelijk Niet alleen de venntschap kan strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wrden, maar k bepaalde individuele persnen binnen de nderneming (bestuurders, afgevaardigde bestuurders, maar eveneens hiërarchisch versten, leidinggevenden, managers,...) uitgangspunt = wie had de mgelijkheid en de middelen m ervr te zrgen dat er geen strafrechtelijke inbreuk werd gepleegd? schuldstrafrecht in België Overtreding van een strafrechtelijk beteugelde regel Klassiek strafrecht dekt brede waaier aan tepassingsgevallen: bijvrbeeld via figuur van de nvrijwillige slagen en verwndingen kan een leidinggevende aansprakelijk gesteld wrden vr letsel vrtvleiend uit een ngeval dat verrzaakt werd dr zijn nvrzichtigheid f gebrek aan vrzrg Anderzijds is er een tendens naar penalisering van allerlei vrschriften in de sfeer van het ndernemingsrecht: fiscaal strafrecht sciaal strafrecht milieustrafrecht venntschapsrechtelijk strafrecht... Wanneer kan men strafrechtelijk aansprakelijk wrden gesteld? nrmaal gezien zwel materieel als mreel element vereist Materieel element: bjectieve vaststelling van de vertreding Mreel/intentineel element: wetens en willens handelen weten f behren te weten handelen f niet-handelen sms vlstaat gebrek aan vrzichtigheid: bijvrbeeld nvrijwillige slagen en verwndingen sms vlstaat zelfs de lutere materiële vaststelling van de inbreuk znder dat een zeker intentineel element vereist is: bijvrbeeld verbd p lzen van afvalstffen: lutere vaststelling van nrechtmatige lzing vlstaat vr de strafbaarheid 3/15

4 pgelet: k strafbaarstelling mgelijk als deelnemer f mededader bijvrbeeld: klant f derde kmt vrachtwagen laten vlladen in de centrale (laden zelf gebeurt dr de explitant en niet dr de klant f de derde) --> aansprakelijkheid van de explitant in geval van verlading (tendens naar niet luter bestraffen van de chauffeur, maar van de nderneming en eventueel k de leidinggevende verantwrdelijk vr het laden) Het strafrechtelijk aspect wrdt vaak niet nderzcht in banale gevallen; dch wel regelmatig nderzcht in ernstige gevallen (bijvrbeeld ddelijk arbeidsngeval, grtschalige vervuiling,...) 2. Cncrete tepassing p enkele situaties 2.1. Dancing n ice - ijsvrming p de parking f aan de ingang van de plant - een ptentiële klant kmt langs, valt p het ijs en breekt zijn been - plantmanager dient zijn centrale te beheren als een gede huisvader en dient er in principe dan k vr in te staan dat de bedrijfsruimten behrlijk tegankelijk en veilig zijn - delegatie is uiteraard mgelijk --> misschien is er een vaste cnciërge f een dienst die nder meer bevegd is vr het ruimen van sneeuw en ijs - de klant (= een derde) zu in principe een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvrdering kunnen instellen tegen de persn die verantwrdelijk is vr het ruimen van de parking/inkm (het slachtffer zal dan natuurlijk wel een fut dienen aan te tnen in hfde van de dr hem burgerlijk aansprakelijk geachte partij) - in de praktijk zal dergelijk slachtffer echter veelal rechtstreeks de venntschap aanspreken, aangezien de aansprakelijkheid van de venntschap (k aansprakelijk vr futen van ndergeschikten) makkelijker aan te tnen zal zijn dan een specifieke fut van één individu - cncrete aansprakelijkheid zal uiteraard steeds berdeeld dienen te wrden p basis van de specifieke feitelijke mstandigheden... het is duidelijk dat vlgende situaties zuden kunnen leiden tt een verschillende uitkmst mbt aansprakelijkheid: Vrbeeld 1: bevegde persn heeft al de hele week elke chtend sneeuw en ijs meten ruimen en zut gestrid en heeft hier p een zekere chtend absluut geen zin meer in en blijft lekker binnenzitten met een kp kffie in plaats van de sneeuw te ruimen individuele aansprakelijkheid van de persn die mest instaan vr het sneeuw- en ijsvrij maken als de leidinggevende heeft vastgesteld dat de sneeuw en/f het ijs niet werd geruimd en dat de tegang er gevaarlijk bijligt, dch niets heeft ndernmen --> k aansprakelijkheid van de leidinggevende 4/15

5 Vrbeeld 2: klant begaf zich uitznderlijk vreg naar de bedrijfslkalen en p de parking stnd duidelijk een brdje met vlgend pschrift Opgelet gladde ndergrnd Ng niet gestrid - in therie is de persn die bevegd is vr het ruimen van de parking eventueel k strafrechtelijk aansprakelijk (nvrijwillige slagen en verwndingen letsel dr nvrzichtigheid f gebrek aan vrzrg vlstaat) - in de praktijk zal er allicht geen strafrechtelijk luik gepend wrden (het is tamelijk nwaarschijnlijk dat het slachtffer strafklacht zu neerleggen tegen de bevegde persn f tegen de venntschap) - indien het een zeer ernstig f ddelijk ngeval betreft (het slachtffer breekt geen been, maar wel zijn nek), dan is er meer kans dat er een strafnderzek geverd wrdt (bijvrbeeld p initiatief van de nabestaanden van het slachtffer) 2.2. Geen drkmen aan - persn rijdt met zijn vertuig de centrale binnen en met daarbij langs een hefbm passeren - net p het genblik dat het vertuig nder de hefbm rijdt, klapt de hefbm naar beneden met schade aan het vertuig tt gevlg - indien schade te wijten is aan een defect zal de bewaarder van de gebrekkige hefbm burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen wrden ngeacht f deze bewaarder een fut heeft begaan (= bjectieve aansprakelijkheid vr een gebrekkige zaak) - de schade met natuurlijk wel verrzaakt zijn dr een gebrek --> als de getrffen bestuurder eigenlijk snel achter een andere aut prbeerde te vlgen m de hefbm te kunnen passeren --> eigen fut van het slachtffer... - stel dat het slachtffer een werknemer is --> maakt dit een verschil uit? - in principe wel, aangezien een werknemer in principe geen burgerrechtelijke vrdering kan instellen tegen zijn werkgever (de venntschap) f een cllega (bijvrbeeld de leidinggevende) pdat de sciale rust zu gehandhaafd blijven - maar er bestaan enkele uitznderingen p deze quasi-immuniteit,.a. in geval van pzet, verkeersngeval, ngeval p de weg van en naar het werk,... - in dit vrbeeld wrdt het ngeval mgelijks gekwalificeerd als verkeersngeval f minstens als ngeval p de weg van en naar het werk --> vrdering tegen de verantwrdelijke persn blijft mgelijk, k indien dit een cllega f de werkgever zu zijn 5/15

6 - in principe geen strafrechtelijke verantwrdelijkheid want geen verwijtbare schuld - indien geen intentie --> geen vandalisme, want vandalisme is het medwillig beschadigen f vernielen van andermans eigendm - indien geen lichamelijk letsel --> geen nvrijwillige slagen en verwndingen 2.3. What ges up, must cme dwn - werknemer krijgt de instructie m met een ladder p een mengmlen te klauteren - één van de bvenste treden van de ladder is echter verrest en breekt drmidden, waardr de werknemer naar beneden tuimelt en na een dubbele salt met anderhalve schref p de grnd valt en verlijdt aan zijn verwndingen - duidelijk vrbeeld van een arbeidsngeval (ngeval verkmen tijdens de uitefening van de arbeidstaak) - burgerrechtelijke schade-afhandeling zal plaatsvinden via de arbeidsngevallenverzekering van de werkgever (autmatisch vergedingssysteem indien het gaat m een arbeidsngeval) - de werknemer zal in principe geen burgerrechtelijke vrdering kunnen instellen tegen zijn leidinggevende f tegen de werkgever, tenzij het slachtffer (f in dit vrbeeld de nabestaanden) zuden kunnen aantnen dat het arbeidsngeval pzettelijk werd verrzaakt (hetgeen zeer nwaarschijnlijk lijkt in dit vrbeeld) - bvenvermelde immuniteit geldt niet vr de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid - aangezien het gaat m een zeer ernstig arbeidsngeval, zal de dienst Tezicht vr het Welzijn p het Werk ingelicht dienen te wrden (dit is een inspectiedienst gespecialiseerd in arbeidsveiligheid) - deze dienst zal het dssier vlledig nderzeken en zal een rdeel vellen met betrekking tt de aansprakelijkheden en zal veelal een pr justitia pstellen en vermaken aan de arbeidsauditeur (= parket binnen de arbeidsrechtbanken) - risic p strafrechtelijke vervlging in dergelijke ernstige gevallen is dan k reëel - bijvrbeeld: indien uit de inspectie van TWW blijkt dat de leidinggevende wist f behrde te weten dat de ladder bijznder gammel was en aan vervanging te was, zal hij mgelijks aansprakelijk gesteld kunnen wrden vr nvrijwillige slagen en verwndingen (gebrek aan vrzichtigheid en/f gebrek aan vrzrg) - welke leidinggevende zu geviseerd kunnen wrden? afgevaardigd bestuurder? rechtstreekse hiërarchische verste? in de praktijk zal men nagaan wie bevegd was en wie de middelen had m het incident te vrkmen - z zal de plantmanager in principe niet aansprakelijk geacht wrden indien deze een externe f interne technische dienst belast heeft met het 6/15

7 regelmatig nakijken van al het werkmateriaal en met het herstellen van materiaal f het aankpen van nieuw materiaal indien ndig - de kaarten liggen anders als deze technische dienst bijvrbeeld geen eigen beslissingsbevegdheid heeft maar wel een nderhudsrapprt zuden hebben vergemaakt aan de plantmanager waaruit blijkt dat de ladder dringend vervangen dient te wrden dr een nieuwe ladder, maar de plantmanager dit advies naast zich heeft neergelegd belang van duidelijke en verzichtelijke delegatie 2.4. Krt dr de bcht - vrachtwagen wrdt slecht geladen (cementzakken) - de vrachtwagenchauffeur vertrekt snel en maakt een scherpe bcht m de parking te verlaten en de penbare weg p te rijden - verschillende cementzakken vallen daardr van de vrachtwagen en kmen terecht p een ander vertuig - slachtffer is een derde --> geen arbeidsngeval - derde kan een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvrdering instellen tegen de persn die de cementzakken slecht heeft pgeladen (bijvrbeeld: vergeten vast te zetten) - in therie zu het k mgelijk zijn dat de derde de leidinggevende aansprakelijk stelt (bijvrbeeld: indien alle vrachtwagens van de firma manifest slecht geladen wrden drdat er structureel slechte instructies wrden gegeven en ndermaats materiaal wrdt verschaft) -> in de praktijk: bewijsprbleem vr slachtffer? - eventueel vrdering mgelijk tegen de venntschap, aangezien deze als werkgever aansprakelijk is vr de futen van haar ndergeschikten en eventueel k als eigenaar/bewaarder van de slecht geladen vrachtwagen (geen nrmaal kenmerk van een geladen vrachtwagen dat de cementzakken eraf vallen wanneer men een bcht maakt, dus gebrek in de zaak) - variatie: cementzakken vallen er al af p het bedrijventerrein en kmen terecht p een werknemer --> arbeidsngeval - afhandeling schade via arbeidsngevallenverzekeraar - werknemer kan in principe geen claim instellen tegen de werkgever f een cllega (bijvrbeeld tegen de leidinggevende die bevegd is vr het laden en lssen van vrachtwagens), tenzij pzet in hfde van de werkgever/cllega f indien het ngeval gekwalificeerd zu wrden als verkeersngeval (dch dit laatste is niet altijd evidente discussie bij ngevallen p de werf) - ngeacht f het slachtffer een derde is f een werknemer, kan het nderzek van het strafdssier eventueel uitwijzen dat een bepaalde persn (f de venntschap p zich) k strafrechtelijk schuld treft: 7/15

8 mgelijks aansprakelijkheid leidinggevende indien deze rekelze instructies zu hebben gegeven bij het pladen van de vrachtwagen (nvrijwillige slagen en verwndingen) mgelijks aansprakelijkheid van de venntschap als geheel f van de plantmanager indien bijvrbeeld blijkt dat er een structureel gebrek was aan duidelijke instructies, pleidingen, technisch geschld persneel, enz. m dergelijke ngevallen te vrkmen 2.5. Strmpanne - leidinggevende laat zijn persneel werken uitveren - werknemers trekken een elektriciteitskabel ver en hierdr valt de aanpalende wnwijk znder elektriciteit - buurtbewners kunnen mgelijks een schadeclaim instellen tegen de aansprakelijke persn (natuurlijke persn f rechtspersn) - mgelijks aansprakelijkheid van leidinggevende indien bewezen kan wrden dat deze futief f nzrgvuldig heeft gehandeld (bewijsprbleem) - dient cncreet berdeeld te wrden: bijvrbeeld allicht plicht m de verschillende plannen p te vragen en in te kijken alvrens er bringen f graafwerken wrden uitgeverd, dch waarschijnlijk minder evident m fut aan te tnen indien het gaat m zeer beperkte werken waarbij niet redelijkerwijze verwacht kn wrden dat een kabel geraakt zu wrden - strafrechtelijke verantwrdelijkheid lijkt in dergelijk geval z ged als uitgeslten te zijn 2.6. Hgtevrees - leidinggevende beveelt een werknemer m met een ladder p het dak van het gebuw te klimmen - werknemer heeft echter hgtevrees en geeft dit k aan - leidinggevende dringt aan - werknemer det het, maar valt naar beneden - arbeidsngeval - hewel het allicht een (zware) fut was van de leidinggevende m de werknemer de ladder p te sturen, terwijl de leidinggevende wist dat de betrkken werknemer kampte met hgtevrees, zal dit ng niet inhuden dat de leidinggevende k met pzet het arbeidsngeval heeft verrzaakt - afhandeling van de schade zal dus plaatsvinden via de arbeidsngevallenverzekeraar, znder mgelijkheid tt burgerrechtelijke claim tegen de werkgever f de leidinggevende - als het slachtffer (f de nabestaanden) kunnen aantnen dat het arbeidsngeval tch met pzet werd verrzaakt, dan kunnen zij tch een 8/15

9 schadeclaim instellen (bijvrbeeld vr het gedeelte dat niet gedekt wrdt dr de frfaitaire arbeidsngevallenverzekering) - mgelijkheid tt strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevende - z kan de leidinggevende bijvrbeeld schuldig bevnden wrden aan nvrijwillige slagen en verwndingen (tebrengen van letsel dr gebrek aan vrzichtigheid f vrzrg) - indien pzet bewezen zu wrden, kan het gaan m een andere kwalificatie (bijvrbeeld vrijwillig tebrengen van slagen en verwndingen, slagen en verwndingen met de dd tt gevlg, ddslag, mrd,... afhankelijk van het bewijs van de cncrete intentie van de dader alsk van de eventuele vrbedachte rade) 2.7. Veiligheidshelm - persneel lpt rnd p werf znder veiligheidshelm - riskeert de leidinggevende aansprakelijkheid? - in geval van ngeval met werknemer --> arbeidsngeval - in principe geen schadeclaim mgelijk tegen werkgever f cllega - eventueel strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevende (f van de venntschap) - dit zal berdeeld dienen te wrden p basis van de cncrete feitelijke elementen... er zijn verschillende situaties denkbaar, telkens met een andere uitkmst, bijvrbeeld: vb 1: de werknemer in kwestie kreeg duidelijke instructie m een veiligheidshelm te dragen en dit stnd k duidelijk aangegeven p signalisatie --> werknemer vergeet uitznderlijk zijn helm p te zetten en krijgt een vrwerp p het hfd --> in principe geen aansprakelijkheid van de leidinggevende vb 2: de leidinggevende wist dat één bepaalde werknemer nit zijn veiligheidshelm dreg en liet dit maar gewn gebeuren --> mgelijks gebrek aan ingrijpen vanwege de leidinggevende --> mgelijks nvrijwillige slagen en verwndingen (al zal een rechter uiteraard k rekening huden met de eigen fut van de werknemer p basis van alle elementen van het dssier, bijvrbeeld signalisatie, veiligheidsreglement, enz.) vb 3: binnen de firma bestaat er geen veiligheidsreglement, werd er nergens signalisatie aangebracht en werd k helemaal niet aangegeven dat het persneel een helm diende te dragen --> leidinggevende f de venntschap kunnen strafrechtelijk aansprakelijk wrden gesteld wegens nvrijwillige slagen en verwndingen (duidelijk gebrek aan vrzrg) 9/15

10 - tip: steeds de persneelsleden een dcument laten ndertekenen bij aanwerving, waarin zij verklaren dat zij te allen tijde de veiligheidsvrschriften zullen naleven,.a. dragen van veiligheidshelm p de werf --> duidelijk bewijs dat de werknemer wist dat hij een helm mest dragen - tip 2: veral duidelijk signalisatie aanbrengen dat de werf enkel betreden mag wrden met veiligheidshelm --> z is men k gedekt ten aanzien van derden (die immers niet ndzakelijk een dcument hebben ndertekend) 2.8. Slecht prduct - de klant krijgt een slecht prduct geleverd - is de leidinggevende (bijvrbeeld prductiemanager) hiervr aansprakelijk? - benadeelde partij = medecntractant van de venntschap (namelijk kper) - in principe kan de benadeelde dan k enkel een cntractuele vrdering instellen tegen de venntschap (verkper) wegens niet-cnfrme levering f wegens verbrgen gebreken in de geleverde gederen - nrmalerwijze dus geen persnlijke aansprakelijkheid van de leidinggevende - wat indien de benadeelde geen cntractspartij is van de venntschap dch een derde (bijvrbeeld: betnnen cnstructie strt in dr een vlledig slechte samenstelling van het prduct en hierdr wrdt een derde bedlven)? - deze derde (f diens nabestaanden) kan theretisch gezien een schadeclaim instellen tegen de aansprakelijke persn (bijvrbeeld tegen de prductiemanager), maar zal daarte wel het bewijs dienen te leveren van een fut, de schade en het rzakelijk verband tussen beide - hypthetisch geval: prductiemanager was p de hgte van een verkeerd en zelfs gevaarlijk (bijvrbeeld sterk vervuild) mengsel, dch heeft dit tch laten verwerken en dit was de rzaak van het schadegeval --> prductiemanager zu aansprakelijk gesteld kunnen wrden (benadeelde met de cncrete fut uiteraard wel kunnen bewijzen, hetgeen waarschijnlijk helemaal niet evident zal zijn) - benadeelde zal zich allicht eerder richten tt de venntschap 2.9. Niet-gekeurde vrachtwagen - vertuig met naar de keuring - er is echter teveel werk - leidinggevende zegt aan de chauffeur dat hij gederen met gaan afleveren in plaats van naar de technische keuring te gaan 10/15

11 - er gebeurt een verkeersngeval waarbij de werknemer manifest niet tijdig kn remmen vr een verstekende vetganger - het slachtffer kan een schadeclaim instellen tegen de persn die aansprakelijk is vr het ngeval - in principe zal dit de chauffeur zijn - indien het slachtffer van rdeel is dat de venntschap f de leidinggevende aansprakelijk is vr het verkeersngeval, zal het slachtffer dienen te bewijzen dat het ngeval in rzakelijk verband staat met het niet laten keuren van het vertuig (bewijs zal meilijk geleverd kunnen wrden) het is niet mdat de chauffeur niet tijdig is kunnen stppen dat dit daarm autmatisch te wijten was aan de werking van de remmen... misschien was de chauffeur gewn nplettend... f misschien sprng de vetganger pltseling p de rijbaan m ver te steken... in het vergrte merendeel van de gevallen zal de aansprakelijkheid fwel bij de chauffeur liggen fwel bij de vetganger slechts in zeer uitznderlijke gevallen zu de aansprakelijkheid van de venntschap f van de leidinggevende eventueel weerhuden kunnen wrden, bijvrbeeld indien deze het bewuste vertuig gedurende zeer lange tijd niet naar de technische cntrle heeft gestuurd en het duidelijk is dat het ngeval net verrzaakt werd drdat het vertuig niet tijdig naar de technische keuring werd gebracht (bijvrbeeld vrachtwagen was dermate versleten dat de remmen het helemaal niet meer deden --> kn niet stppen) pdat de leidinggevende aansprakelijk zu wrden gesteld, dient het slachtffer de cncrete fut in hfde van de leidinggevende te bewijzen --> hij zal met andere wrden meten aantnen dat het die cncrete leidinggevende was die instnd vr het wagenpark van de betncentrale dch dat deze heeft nagelaten m de vrachtwagen p cntrle te sturen (meilijk bewijs) de leidinggevende zu zich bijvrbeeld kunnen verschuilen achter het feit dat in werkelijkheid een aparte fleet manager zich bezig hudt met alle bedrijfsvertuigen en dat het deze persn is die instaat vr het wagenpark van het bedrijf f dat hij reeds meldde aan zijn directeur dat de vrachtwagens gekeurd dienden te wrden dch dat hier geen tijd vr was, enz. in de praktijk zal het gemakkelijker zijn vr het slachtffer m zich te richten tegen de venntschap, die als werkgever immers k aansprakelijk is vr de futen van haar werknemers - eventueel k strafrechtelijke aansprakelijkheid vr het in het verkeer brengen van een vertuig znder dat dit vrzien is van een geldig keuringsbewijs Afval lzen - afvalstffen wrden gelsd in een rivier 11/15

12 - is de plantmanager persnlijk aansprakelijk? - slachtffers kunnen eventueel een (burgerrechtelijke) schadeclaim instellen tegen de aansprakelijke persn - aansprakelijkheid zal steeds in cncret berdeeld dienen te wrden wie was binnen de nderneming bevegd vr het beheren en verwerken van de afvalstffen indien dit de plantmanager was, dient nagegaan te wrden f hij p de hgte was (f redelijkerwijze p de hgte had dienen te zijn) van de nrechtmatige lzing van afvalstffen gaf hij de instructie? had hij het nauwkeuriger dienen p te vlgen? wist hij het eigenlijk, maar heeft hij maar laten begaan? heeft hij de bewuste taak gedelegeerd znder verdere cntrle?... he belangrijker de mvang van de lzing(en), he meilijker aangenmen zal wrden dr een rechter dat een plantmanager er niets van wist in de praktijk zal het eenvudiger zijn vr de slachtffers m aan te tnen dat de venntschap aansprakelijk is vr de lzing (in plaats van één f meer welbepaalde persnen) - het lzen van afvalstffen wrdt k strafrechtelijk gesanctineerd - zelfs geen pzet f nalatigheid vereist... het lutere lzen van de afvalstffen is strafbaar - de schuldige persnen, riskeren dan k strafrechtelijk vervlgd te wrden - k strafrechtelijke verrdeling van de venntschap mgelijk Vechtpartij - vechtpartij tussen twee werknemers - één van deze werknemers lpt verwndingen p - de verwnde werknemer zal in dit geval uitznderlijk tch een schadeclaim kunnen instellen tegen zijn agressieve cllega, aangezien de verwndingen met pzet werden tegebracht (pzet is één van de uitznderingen p de quasi-immuniteit van de werkgever en de cllega s) - in principe zal de leidinggevende geen aansprakelijkheid riskeren (tenzij hij zelf diegene was die de pzettelijke verwndingen heeft tegebracht aan de werknemer in kwestie) - de persn die slagen en verwndingen heeft tegebracht aan de getrffen werknemer zal uiteraard k strafrechtelijk aansprakelijk kunnen wrden gesteld 12/15

13 2.12. Onveilige machine - werknemers werken met een nveilige machine - daarbij vindt p een bepaald genblik een arbeidsngeval plaats - de werknemer zal geen burgerrechtelijke schadeclaim kunnen instellen tegen zijn leidinggevende, nch tegen de werkgever (quasi-immuniteit), zelfs in geval van (zware) fut - enkel vrdering mgelijk in geval van pzet, dch dergelijke situatie is bijznder zeldzaam en nageneg nbekend in de rechtspraak - de afhandeling van de schade zal dus plaatsvinden via de arbeidsngevallenverzekeraar - he ernstiger het arbeidsngeval, he meer kans dat er k een strafrechtelijk staartje kmt aan het incident - de werkgever en/f de leidinggevende(n) kunnen mgelijks verrdeeld wrden p strafgebied, afhankelijk van de cncrete berdeling van het dssier - twee extreme vrbeelden m de cncrete tetsing te illustreren vb 1: de werkgever en/f de leidinggevende rganiseerde regelmatige rndgangen m de werking en de testand van de verschillende machines te cntrleren en p te vlgen --> daarbij was reeds pgemerkt dat de machine gevaarlijk was, dch de gevaarlijke situatie kn niet weggenmen wrden --> er was met allerhande signalisatie aangegeven waarp gelet mest wrden --> er werden speciale pleidingen en/f veiligheidsefeningen gerganiseerd waarbij de gevaren werden uitgelegd en waarbij werd geleerd he met de machine gewerkt kn wrden znder risic ==> vermedelijk geen aansprakelijkheid in geval er tch een ngeval plaatsvindt vb 2: de preventieadviseur had reeds meermaals in verslaggeving aan de werkgever (en de leidinggevende) aangegeven dat de machine bijznder gevaarlijk was en had reeds vrstellen gefrmuleerd m p eenvudige wijze het gevaar uit te sluiten f minstens sterk te beperken (bijvrbeeld afscherming van draaiende nderdelen, enz.), maar de bevegde leidinggevende had deze adviezen naast zich neergelegd ==> vermedelijk wel aansprakelijkheid van de bevegde leidinggevende Vertragingsvergeding - betnblkken dienen tegen een bepaalde datum en p een bepaald uur p een werf van een klant afgeleverd wrden - vertraging bij de levering det dwangsm lpen van 1000 EUR per begnnen uur vertraging - wegens tegenslag in de timing, kmt de deadline serieus in het gedrang 13/15

14 - leidinggevende beveelt aan de chauffeur van de vrachtwagen m plankgas te geven en kst wat kst vr het verstrijken van de deadline te arriveren met de bestelde lading - chauffeur det dit en (i) rijdt dr het rd en (ii) wrdt geflitst - in dergelijk geval is er in principe geen sprake van een burgerrechtelijke schadeclaim - het gaat daarentegen wel m strafrechtelijk gesanctineerde inbreuken dr het rd rijden te snel rijden - gelet p de aard van de inbreuken zal er swies een strafprcedure vlgen vr de plitierechter - nrmaal gezien is enkel de chauffeur persnlijk aansprakelijk vr zijn inbreuken p de wegcde - in principe is de leidinggevende niet aansprakelijk (het is immers niet de leidinggevende die dr het rd is gereden f die geflitst werd) - indien de chauffeur echter kan aantnen dat zijn leidinggevende hem erte had aangezet m desnds dr het rd te rijden en dat hij zijn ntslag zu krijgen indien hij niet p tijd zu leveren, kan dit er mgelijks te leiden dat de chauffeur niet f slechts zeer mild wrdt gestraft - de leidinggevende riskeert in dergelijk geval een eventuele verrdeling wegens aanzetten tt het plegen van een misdrijf - stel: de chauffeur verrijdt in zijn haast een fietser in de bebuwde km, die hij manifest had kunnen ntwijken indien hij zijn snelheid beperkt had tt de maximale tegelaten snelheid van 50km/u - uit het strafdssier blijkt (p basis van de GSM-gegevens van de chauffeur) dat zijn leidinggevende (die meteen k geïdentificeerd kn wrden aan de hand van de GSM-gegevens) hem erte had aangezet m plankgas te geven en niet te vertragen in de bebuwde km leidinggevende riskeert zwel burgerrechtelijke als strafrechtelijke aansprakelijkheid aangezien znder zijn fut (rekelze instructie) de schade zich niet had vrgedaan nrmaal vrzichtige leidinggevende had allicht gemeld aan zijn chauffeur dat hij zijn best diende te den m de deadline te respecteren, dch dat hij zich uiteraard wel strikt aan de verkeersregels diende te huden chauffeur zal ngetwijfeld k aansprakelijk blijven Nachtarbeid - leidinggevende beveelt zijn werknemers m, ndanks het znet aflpen van hun nrmale dagelijkse shift, ng heel de nacht te blijven drwerken tt hun karwei helemaal af is - kan de leidinggevende persnlijk aansprakelijk gesteld wrden? 14/15

15 - de wetgever heeft verschillinde arbeidsgerelateerde inbreuken strafbaar gesteld (recent gecdificeerd in het sciaal strafwetbek) - het is.a. strafbaar m een werknemer nachtarbeid te laten verrichten (behudens in de wettelijk bepaalde uitznderingsgevallen) - als de wetgeving inzake nachtarbeid wrdt vertreden, riskeert de werkgever, zijn aangestelden en/f zijn lasthebbers strafvervlging - het begrip werkgever wrdt autnm geïnterpreteerd in het strafrecht en mvat k iedereen die zich als dusdanig pstelt (bijvrbeeld de persn die mensen aanneemt en ntslaat, die de lnen uitbetaalt, enz.) - het begrip aangestelde mvat k de leidinggevenden - in dit vrbeeld zu de leidinggevende derhalve persnlijk vervlgd en verrdeeld kunnen wrden indien hij zijn werknemers laat werken buiten de grenzen van hetgeen wettelijk tegelaten is in het kader van de arbeidswetgeving (nder andere betreffende tegestane nachtarbeid) - sancties zijn zwaar dure betes bete per werknemer - in dit vrbeeldje zu de strafrechtelijke bete kunnen plpen tt EUR per werknemer ==> vr een pleg van 20 werknemers dus al EUR - ter infrmatie: dit vrbeeld ivm nachtarbeid valt ng nder een tamelijk milde categrie van sancties (sanctie van niveau 2) - zwaarste sancties = niveau 4 (bijvrbeeld in geval van niet aangegeven arbeid) --> betes tussen en EUR per werknemer (!) - naleving regels ivm sciaal strafrecht = zeer belangrijk Brussel, 25 maart 2013 Patrick MARNEF Frederik OFFERMANS Cntactgegevens: Advcatenassciatie van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Luizalaan 137/ Brussel 15/15

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Gedragscode Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Gedragscode Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Gedragscde Wnged Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen, 18 december 2008 Inhud 1 De gedragscde 3 2 Telichting 5 1 De gedragscde De gedragscde is bedeld m directie en medewerkers van Wnged Zeeuws-Vlaanderen bewuster

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE Magna vert een krachtig maar rechtmatig cncurrentiebeleid en ndersteunt vrije en eerlijke

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte Werken p hgte Algemeen Werken p hgte = valgevaar Buwput Dakwerken Open kelder Gebruik van hgtewerker, Open verdiepingen stelling f ladder Openingen in vleren Bij werken p hgte wrden extra veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen Prcedures rnd ngewenst gedrag binnen de prvincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscmmissie 3. Vertruwenspersnen 1. Hulp van buiten Werknemers kunnen k hulp van buiten de rganisatie inrepen. Veelal

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde.

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde. SCHOONMAAKSECTOR: CHECKLIST Deze checklist wrdt pgesteld in aansluiting p het Plan vr Eerlijke Cncurrentie in de schnmaaksectr, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie