AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht)"

Transcriptie

1 AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN (analyse naar Belgisch recht) Uitgangspunt van de uiteenzetting: - eerst zeer beknpt verzicht van de verschillende aansprakelijkheidsgrnden (in vgelvlucht - een uitgebreide schematische mem kan schriftelijk ter beschikking wrden gesteld) - vervlgens cncrete tepassing p verschillende situaties 1. Wat zijn de mgelijke aansprakelijkheidsgrnden? 1.1. Privaatrechtelijk Aansprakelijkheid p basis van een nrechtmatige daad = zgenaamde buitencntractuele aansprakelijkheid (1382 BW) benadeelde dient bewijs te leveren van fut + schade + causaal verband Fut kan zwel begaan wrden dr futief handelen (1382 BW) als dr futief nalaten te handelen (1383 BW) Fut kan zwel vrtvleien uit de schending van een specifieke wettelijke bepaling als uit de schending van de algemene zrgvuldigheidsnrm (criterium = gede huisvader = nrmaal en redelijk vrzichtig persn geplaatst in dezelfde externe mstandigheden) Ok aansprakelijkheidsgrnden die geen fut vereisen --> bjectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak (artikel 1384, lid 1 BW) In de praktijk bijna altijd de werkgever (= venntschap) Werkgever (venntschap) is aansprakelijk vr de futen van zijn ndergeschikten (1384, lid 3 BW) 1/15

2 Enkele specifieke aandachtspunten Objectieve aansprakelijkheid van de explitant in geval van milieuschade (Eurpese Richtlijn 2004/35 van 21/04/2004): zwel in geval van preventieve maatregelen (in geval van een imminente dreiging van milieuschade) als in geval van herstelmaatregelen (in geval milieuschade zich heeft vrgedaan) causaal verband tussen de milieuschade en de uitgeefende explitatie-activiteiten vlstaat wel verschillende grnden p basis waarvan de explitant zich kan verweren en die de link aantnen met de algemene zrgvuldigheidsnrm: schade werd verrzaakt dr een derde schade vnd plaats ndanks de veiligheidsmaatregelen van de explitant de handelingen werden gesteld cnfrm de bepalingen van een milieuvergunning + afwezigheid van enige fut f nalatigheid stand van de techniek + afwezigheid van enige fut f nalatigheid Regelgeving inzake het gebruik van arbeidsmiddelen Eurpese regelgeving, mgezet in natinaal recht De werkgever dient erver te waken dat de arbeidsmiddelen (equipment, machines, werkinstrumenten,...) die hij ter beschikking stelt van de werknemers, geschikt zijn vr het uit te veren werk f daarte behrlijk zijn aangepast pdat de risic s en gevaren tt een strikt minimum wrden beperkt Indien tch gevaar dat niet kan wrden vermeden --> specifieke maatregelen, zals bijvrbeeld het gebruik beperken tt een bepaalde grep werknemers die daarte een specifieke pleiding krijgen Ter beschikking stellen van gebruikshandleidingen mbt gebruik, nderhud, enz. van de betrkken machines en arbeidsmiddelen Wel bepaalde immuniteiten (namelijk gevallen waarin geen burgerrechtelijke vrdering kan wrden ingesteld dr de benadeelde): Quasi-immuniteit van de uitveringsagenten ==> leidinggevende kan in principe niet p buitencntractuele basis aangesprken wrden dr een medecntractant van de venntschap indien zijn fut eigenlijk vereenstemt met een cntractuele wanprestatie f indien de schade luter cntractuele schade is ==> in dat geval met de benadeelde medecntractant immers zijn c-cntractant aanspreken (= de venntschap waarin de leidinggevende werkt) Belangrijke uitzndering: misdrijf 2/15

3 Quasi-immuniteit van de werkgever en de cllega s ==> leidinggevende kan in geval van een arbeidsngeval in principe niet burgerrechtelijk aangesprken wrden dr een cllega tt vergeding van schade ==> deze schade wrdt immers frfaitair gedekt dr de arbeidsngevallenverzekeraar Er zijn wel uitznderingen, waarvan de belangrijkste: pzettelijk verrzaakte schade verkeersngeval 1.2. Strafrechtelijk Niet alleen de venntschap kan strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wrden, maar k bepaalde individuele persnen binnen de nderneming (bestuurders, afgevaardigde bestuurders, maar eveneens hiërarchisch versten, leidinggevenden, managers,...) uitgangspunt = wie had de mgelijkheid en de middelen m ervr te zrgen dat er geen strafrechtelijke inbreuk werd gepleegd? schuldstrafrecht in België Overtreding van een strafrechtelijk beteugelde regel Klassiek strafrecht dekt brede waaier aan tepassingsgevallen: bijvrbeeld via figuur van de nvrijwillige slagen en verwndingen kan een leidinggevende aansprakelijk gesteld wrden vr letsel vrtvleiend uit een ngeval dat verrzaakt werd dr zijn nvrzichtigheid f gebrek aan vrzrg Anderzijds is er een tendens naar penalisering van allerlei vrschriften in de sfeer van het ndernemingsrecht: fiscaal strafrecht sciaal strafrecht milieustrafrecht venntschapsrechtelijk strafrecht... Wanneer kan men strafrechtelijk aansprakelijk wrden gesteld? nrmaal gezien zwel materieel als mreel element vereist Materieel element: bjectieve vaststelling van de vertreding Mreel/intentineel element: wetens en willens handelen weten f behren te weten handelen f niet-handelen sms vlstaat gebrek aan vrzichtigheid: bijvrbeeld nvrijwillige slagen en verwndingen sms vlstaat zelfs de lutere materiële vaststelling van de inbreuk znder dat een zeker intentineel element vereist is: bijvrbeeld verbd p lzen van afvalstffen: lutere vaststelling van nrechtmatige lzing vlstaat vr de strafbaarheid 3/15

4 pgelet: k strafbaarstelling mgelijk als deelnemer f mededader bijvrbeeld: klant f derde kmt vrachtwagen laten vlladen in de centrale (laden zelf gebeurt dr de explitant en niet dr de klant f de derde) --> aansprakelijkheid van de explitant in geval van verlading (tendens naar niet luter bestraffen van de chauffeur, maar van de nderneming en eventueel k de leidinggevende verantwrdelijk vr het laden) Het strafrechtelijk aspect wrdt vaak niet nderzcht in banale gevallen; dch wel regelmatig nderzcht in ernstige gevallen (bijvrbeeld ddelijk arbeidsngeval, grtschalige vervuiling,...) 2. Cncrete tepassing p enkele situaties 2.1. Dancing n ice - ijsvrming p de parking f aan de ingang van de plant - een ptentiële klant kmt langs, valt p het ijs en breekt zijn been - plantmanager dient zijn centrale te beheren als een gede huisvader en dient er in principe dan k vr in te staan dat de bedrijfsruimten behrlijk tegankelijk en veilig zijn - delegatie is uiteraard mgelijk --> misschien is er een vaste cnciërge f een dienst die nder meer bevegd is vr het ruimen van sneeuw en ijs - de klant (= een derde) zu in principe een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvrdering kunnen instellen tegen de persn die verantwrdelijk is vr het ruimen van de parking/inkm (het slachtffer zal dan natuurlijk wel een fut dienen aan te tnen in hfde van de dr hem burgerlijk aansprakelijk geachte partij) - in de praktijk zal dergelijk slachtffer echter veelal rechtstreeks de venntschap aanspreken, aangezien de aansprakelijkheid van de venntschap (k aansprakelijk vr futen van ndergeschikten) makkelijker aan te tnen zal zijn dan een specifieke fut van één individu - cncrete aansprakelijkheid zal uiteraard steeds berdeeld dienen te wrden p basis van de specifieke feitelijke mstandigheden... het is duidelijk dat vlgende situaties zuden kunnen leiden tt een verschillende uitkmst mbt aansprakelijkheid: Vrbeeld 1: bevegde persn heeft al de hele week elke chtend sneeuw en ijs meten ruimen en zut gestrid en heeft hier p een zekere chtend absluut geen zin meer in en blijft lekker binnenzitten met een kp kffie in plaats van de sneeuw te ruimen individuele aansprakelijkheid van de persn die mest instaan vr het sneeuw- en ijsvrij maken als de leidinggevende heeft vastgesteld dat de sneeuw en/f het ijs niet werd geruimd en dat de tegang er gevaarlijk bijligt, dch niets heeft ndernmen --> k aansprakelijkheid van de leidinggevende 4/15

5 Vrbeeld 2: klant begaf zich uitznderlijk vreg naar de bedrijfslkalen en p de parking stnd duidelijk een brdje met vlgend pschrift Opgelet gladde ndergrnd Ng niet gestrid - in therie is de persn die bevegd is vr het ruimen van de parking eventueel k strafrechtelijk aansprakelijk (nvrijwillige slagen en verwndingen letsel dr nvrzichtigheid f gebrek aan vrzrg vlstaat) - in de praktijk zal er allicht geen strafrechtelijk luik gepend wrden (het is tamelijk nwaarschijnlijk dat het slachtffer strafklacht zu neerleggen tegen de bevegde persn f tegen de venntschap) - indien het een zeer ernstig f ddelijk ngeval betreft (het slachtffer breekt geen been, maar wel zijn nek), dan is er meer kans dat er een strafnderzek geverd wrdt (bijvrbeeld p initiatief van de nabestaanden van het slachtffer) 2.2. Geen drkmen aan - persn rijdt met zijn vertuig de centrale binnen en met daarbij langs een hefbm passeren - net p het genblik dat het vertuig nder de hefbm rijdt, klapt de hefbm naar beneden met schade aan het vertuig tt gevlg - indien schade te wijten is aan een defect zal de bewaarder van de gebrekkige hefbm burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen wrden ngeacht f deze bewaarder een fut heeft begaan (= bjectieve aansprakelijkheid vr een gebrekkige zaak) - de schade met natuurlijk wel verrzaakt zijn dr een gebrek --> als de getrffen bestuurder eigenlijk snel achter een andere aut prbeerde te vlgen m de hefbm te kunnen passeren --> eigen fut van het slachtffer... - stel dat het slachtffer een werknemer is --> maakt dit een verschil uit? - in principe wel, aangezien een werknemer in principe geen burgerrechtelijke vrdering kan instellen tegen zijn werkgever (de venntschap) f een cllega (bijvrbeeld de leidinggevende) pdat de sciale rust zu gehandhaafd blijven - maar er bestaan enkele uitznderingen p deze quasi-immuniteit,.a. in geval van pzet, verkeersngeval, ngeval p de weg van en naar het werk,... - in dit vrbeeld wrdt het ngeval mgelijks gekwalificeerd als verkeersngeval f minstens als ngeval p de weg van en naar het werk --> vrdering tegen de verantwrdelijke persn blijft mgelijk, k indien dit een cllega f de werkgever zu zijn 5/15

6 - in principe geen strafrechtelijke verantwrdelijkheid want geen verwijtbare schuld - indien geen intentie --> geen vandalisme, want vandalisme is het medwillig beschadigen f vernielen van andermans eigendm - indien geen lichamelijk letsel --> geen nvrijwillige slagen en verwndingen 2.3. What ges up, must cme dwn - werknemer krijgt de instructie m met een ladder p een mengmlen te klauteren - één van de bvenste treden van de ladder is echter verrest en breekt drmidden, waardr de werknemer naar beneden tuimelt en na een dubbele salt met anderhalve schref p de grnd valt en verlijdt aan zijn verwndingen - duidelijk vrbeeld van een arbeidsngeval (ngeval verkmen tijdens de uitefening van de arbeidstaak) - burgerrechtelijke schade-afhandeling zal plaatsvinden via de arbeidsngevallenverzekering van de werkgever (autmatisch vergedingssysteem indien het gaat m een arbeidsngeval) - de werknemer zal in principe geen burgerrechtelijke vrdering kunnen instellen tegen zijn leidinggevende f tegen de werkgever, tenzij het slachtffer (f in dit vrbeeld de nabestaanden) zuden kunnen aantnen dat het arbeidsngeval pzettelijk werd verrzaakt (hetgeen zeer nwaarschijnlijk lijkt in dit vrbeeld) - bvenvermelde immuniteit geldt niet vr de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid - aangezien het gaat m een zeer ernstig arbeidsngeval, zal de dienst Tezicht vr het Welzijn p het Werk ingelicht dienen te wrden (dit is een inspectiedienst gespecialiseerd in arbeidsveiligheid) - deze dienst zal het dssier vlledig nderzeken en zal een rdeel vellen met betrekking tt de aansprakelijkheden en zal veelal een pr justitia pstellen en vermaken aan de arbeidsauditeur (= parket binnen de arbeidsrechtbanken) - risic p strafrechtelijke vervlging in dergelijke ernstige gevallen is dan k reëel - bijvrbeeld: indien uit de inspectie van TWW blijkt dat de leidinggevende wist f behrde te weten dat de ladder bijznder gammel was en aan vervanging te was, zal hij mgelijks aansprakelijk gesteld kunnen wrden vr nvrijwillige slagen en verwndingen (gebrek aan vrzichtigheid en/f gebrek aan vrzrg) - welke leidinggevende zu geviseerd kunnen wrden? afgevaardigd bestuurder? rechtstreekse hiërarchische verste? in de praktijk zal men nagaan wie bevegd was en wie de middelen had m het incident te vrkmen - z zal de plantmanager in principe niet aansprakelijk geacht wrden indien deze een externe f interne technische dienst belast heeft met het 6/15

7 regelmatig nakijken van al het werkmateriaal en met het herstellen van materiaal f het aankpen van nieuw materiaal indien ndig - de kaarten liggen anders als deze technische dienst bijvrbeeld geen eigen beslissingsbevegdheid heeft maar wel een nderhudsrapprt zuden hebben vergemaakt aan de plantmanager waaruit blijkt dat de ladder dringend vervangen dient te wrden dr een nieuwe ladder, maar de plantmanager dit advies naast zich heeft neergelegd belang van duidelijke en verzichtelijke delegatie 2.4. Krt dr de bcht - vrachtwagen wrdt slecht geladen (cementzakken) - de vrachtwagenchauffeur vertrekt snel en maakt een scherpe bcht m de parking te verlaten en de penbare weg p te rijden - verschillende cementzakken vallen daardr van de vrachtwagen en kmen terecht p een ander vertuig - slachtffer is een derde --> geen arbeidsngeval - derde kan een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvrdering instellen tegen de persn die de cementzakken slecht heeft pgeladen (bijvrbeeld: vergeten vast te zetten) - in therie zu het k mgelijk zijn dat de derde de leidinggevende aansprakelijk stelt (bijvrbeeld: indien alle vrachtwagens van de firma manifest slecht geladen wrden drdat er structureel slechte instructies wrden gegeven en ndermaats materiaal wrdt verschaft) -> in de praktijk: bewijsprbleem vr slachtffer? - eventueel vrdering mgelijk tegen de venntschap, aangezien deze als werkgever aansprakelijk is vr de futen van haar ndergeschikten en eventueel k als eigenaar/bewaarder van de slecht geladen vrachtwagen (geen nrmaal kenmerk van een geladen vrachtwagen dat de cementzakken eraf vallen wanneer men een bcht maakt, dus gebrek in de zaak) - variatie: cementzakken vallen er al af p het bedrijventerrein en kmen terecht p een werknemer --> arbeidsngeval - afhandeling schade via arbeidsngevallenverzekeraar - werknemer kan in principe geen claim instellen tegen de werkgever f een cllega (bijvrbeeld tegen de leidinggevende die bevegd is vr het laden en lssen van vrachtwagens), tenzij pzet in hfde van de werkgever/cllega f indien het ngeval gekwalificeerd zu wrden als verkeersngeval (dch dit laatste is niet altijd evidente discussie bij ngevallen p de werf) - ngeacht f het slachtffer een derde is f een werknemer, kan het nderzek van het strafdssier eventueel uitwijzen dat een bepaalde persn (f de venntschap p zich) k strafrechtelijk schuld treft: 7/15

8 mgelijks aansprakelijkheid leidinggevende indien deze rekelze instructies zu hebben gegeven bij het pladen van de vrachtwagen (nvrijwillige slagen en verwndingen) mgelijks aansprakelijkheid van de venntschap als geheel f van de plantmanager indien bijvrbeeld blijkt dat er een structureel gebrek was aan duidelijke instructies, pleidingen, technisch geschld persneel, enz. m dergelijke ngevallen te vrkmen 2.5. Strmpanne - leidinggevende laat zijn persneel werken uitveren - werknemers trekken een elektriciteitskabel ver en hierdr valt de aanpalende wnwijk znder elektriciteit - buurtbewners kunnen mgelijks een schadeclaim instellen tegen de aansprakelijke persn (natuurlijke persn f rechtspersn) - mgelijks aansprakelijkheid van leidinggevende indien bewezen kan wrden dat deze futief f nzrgvuldig heeft gehandeld (bewijsprbleem) - dient cncreet berdeeld te wrden: bijvrbeeld allicht plicht m de verschillende plannen p te vragen en in te kijken alvrens er bringen f graafwerken wrden uitgeverd, dch waarschijnlijk minder evident m fut aan te tnen indien het gaat m zeer beperkte werken waarbij niet redelijkerwijze verwacht kn wrden dat een kabel geraakt zu wrden - strafrechtelijke verantwrdelijkheid lijkt in dergelijk geval z ged als uitgeslten te zijn 2.6. Hgtevrees - leidinggevende beveelt een werknemer m met een ladder p het dak van het gebuw te klimmen - werknemer heeft echter hgtevrees en geeft dit k aan - leidinggevende dringt aan - werknemer det het, maar valt naar beneden - arbeidsngeval - hewel het allicht een (zware) fut was van de leidinggevende m de werknemer de ladder p te sturen, terwijl de leidinggevende wist dat de betrkken werknemer kampte met hgtevrees, zal dit ng niet inhuden dat de leidinggevende k met pzet het arbeidsngeval heeft verrzaakt - afhandeling van de schade zal dus plaatsvinden via de arbeidsngevallenverzekeraar, znder mgelijkheid tt burgerrechtelijke claim tegen de werkgever f de leidinggevende - als het slachtffer (f de nabestaanden) kunnen aantnen dat het arbeidsngeval tch met pzet werd verrzaakt, dan kunnen zij tch een 8/15

9 schadeclaim instellen (bijvrbeeld vr het gedeelte dat niet gedekt wrdt dr de frfaitaire arbeidsngevallenverzekering) - mgelijkheid tt strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevende - z kan de leidinggevende bijvrbeeld schuldig bevnden wrden aan nvrijwillige slagen en verwndingen (tebrengen van letsel dr gebrek aan vrzichtigheid f vrzrg) - indien pzet bewezen zu wrden, kan het gaan m een andere kwalificatie (bijvrbeeld vrijwillig tebrengen van slagen en verwndingen, slagen en verwndingen met de dd tt gevlg, ddslag, mrd,... afhankelijk van het bewijs van de cncrete intentie van de dader alsk van de eventuele vrbedachte rade) 2.7. Veiligheidshelm - persneel lpt rnd p werf znder veiligheidshelm - riskeert de leidinggevende aansprakelijkheid? - in geval van ngeval met werknemer --> arbeidsngeval - in principe geen schadeclaim mgelijk tegen werkgever f cllega - eventueel strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevende (f van de venntschap) - dit zal berdeeld dienen te wrden p basis van de cncrete feitelijke elementen... er zijn verschillende situaties denkbaar, telkens met een andere uitkmst, bijvrbeeld: vb 1: de werknemer in kwestie kreeg duidelijke instructie m een veiligheidshelm te dragen en dit stnd k duidelijk aangegeven p signalisatie --> werknemer vergeet uitznderlijk zijn helm p te zetten en krijgt een vrwerp p het hfd --> in principe geen aansprakelijkheid van de leidinggevende vb 2: de leidinggevende wist dat één bepaalde werknemer nit zijn veiligheidshelm dreg en liet dit maar gewn gebeuren --> mgelijks gebrek aan ingrijpen vanwege de leidinggevende --> mgelijks nvrijwillige slagen en verwndingen (al zal een rechter uiteraard k rekening huden met de eigen fut van de werknemer p basis van alle elementen van het dssier, bijvrbeeld signalisatie, veiligheidsreglement, enz.) vb 3: binnen de firma bestaat er geen veiligheidsreglement, werd er nergens signalisatie aangebracht en werd k helemaal niet aangegeven dat het persneel een helm diende te dragen --> leidinggevende f de venntschap kunnen strafrechtelijk aansprakelijk wrden gesteld wegens nvrijwillige slagen en verwndingen (duidelijk gebrek aan vrzrg) 9/15

10 - tip: steeds de persneelsleden een dcument laten ndertekenen bij aanwerving, waarin zij verklaren dat zij te allen tijde de veiligheidsvrschriften zullen naleven,.a. dragen van veiligheidshelm p de werf --> duidelijk bewijs dat de werknemer wist dat hij een helm mest dragen - tip 2: veral duidelijk signalisatie aanbrengen dat de werf enkel betreden mag wrden met veiligheidshelm --> z is men k gedekt ten aanzien van derden (die immers niet ndzakelijk een dcument hebben ndertekend) 2.8. Slecht prduct - de klant krijgt een slecht prduct geleverd - is de leidinggevende (bijvrbeeld prductiemanager) hiervr aansprakelijk? - benadeelde partij = medecntractant van de venntschap (namelijk kper) - in principe kan de benadeelde dan k enkel een cntractuele vrdering instellen tegen de venntschap (verkper) wegens niet-cnfrme levering f wegens verbrgen gebreken in de geleverde gederen - nrmalerwijze dus geen persnlijke aansprakelijkheid van de leidinggevende - wat indien de benadeelde geen cntractspartij is van de venntschap dch een derde (bijvrbeeld: betnnen cnstructie strt in dr een vlledig slechte samenstelling van het prduct en hierdr wrdt een derde bedlven)? - deze derde (f diens nabestaanden) kan theretisch gezien een schadeclaim instellen tegen de aansprakelijke persn (bijvrbeeld tegen de prductiemanager), maar zal daarte wel het bewijs dienen te leveren van een fut, de schade en het rzakelijk verband tussen beide - hypthetisch geval: prductiemanager was p de hgte van een verkeerd en zelfs gevaarlijk (bijvrbeeld sterk vervuild) mengsel, dch heeft dit tch laten verwerken en dit was de rzaak van het schadegeval --> prductiemanager zu aansprakelijk gesteld kunnen wrden (benadeelde met de cncrete fut uiteraard wel kunnen bewijzen, hetgeen waarschijnlijk helemaal niet evident zal zijn) - benadeelde zal zich allicht eerder richten tt de venntschap 2.9. Niet-gekeurde vrachtwagen - vertuig met naar de keuring - er is echter teveel werk - leidinggevende zegt aan de chauffeur dat hij gederen met gaan afleveren in plaats van naar de technische keuring te gaan 10/15

11 - er gebeurt een verkeersngeval waarbij de werknemer manifest niet tijdig kn remmen vr een verstekende vetganger - het slachtffer kan een schadeclaim instellen tegen de persn die aansprakelijk is vr het ngeval - in principe zal dit de chauffeur zijn - indien het slachtffer van rdeel is dat de venntschap f de leidinggevende aansprakelijk is vr het verkeersngeval, zal het slachtffer dienen te bewijzen dat het ngeval in rzakelijk verband staat met het niet laten keuren van het vertuig (bewijs zal meilijk geleverd kunnen wrden) het is niet mdat de chauffeur niet tijdig is kunnen stppen dat dit daarm autmatisch te wijten was aan de werking van de remmen... misschien was de chauffeur gewn nplettend... f misschien sprng de vetganger pltseling p de rijbaan m ver te steken... in het vergrte merendeel van de gevallen zal de aansprakelijkheid fwel bij de chauffeur liggen fwel bij de vetganger slechts in zeer uitznderlijke gevallen zu de aansprakelijkheid van de venntschap f van de leidinggevende eventueel weerhuden kunnen wrden, bijvrbeeld indien deze het bewuste vertuig gedurende zeer lange tijd niet naar de technische cntrle heeft gestuurd en het duidelijk is dat het ngeval net verrzaakt werd drdat het vertuig niet tijdig naar de technische keuring werd gebracht (bijvrbeeld vrachtwagen was dermate versleten dat de remmen het helemaal niet meer deden --> kn niet stppen) pdat de leidinggevende aansprakelijk zu wrden gesteld, dient het slachtffer de cncrete fut in hfde van de leidinggevende te bewijzen --> hij zal met andere wrden meten aantnen dat het die cncrete leidinggevende was die instnd vr het wagenpark van de betncentrale dch dat deze heeft nagelaten m de vrachtwagen p cntrle te sturen (meilijk bewijs) de leidinggevende zu zich bijvrbeeld kunnen verschuilen achter het feit dat in werkelijkheid een aparte fleet manager zich bezig hudt met alle bedrijfsvertuigen en dat het deze persn is die instaat vr het wagenpark van het bedrijf f dat hij reeds meldde aan zijn directeur dat de vrachtwagens gekeurd dienden te wrden dch dat hier geen tijd vr was, enz. in de praktijk zal het gemakkelijker zijn vr het slachtffer m zich te richten tegen de venntschap, die als werkgever immers k aansprakelijk is vr de futen van haar werknemers - eventueel k strafrechtelijke aansprakelijkheid vr het in het verkeer brengen van een vertuig znder dat dit vrzien is van een geldig keuringsbewijs Afval lzen - afvalstffen wrden gelsd in een rivier 11/15

12 - is de plantmanager persnlijk aansprakelijk? - slachtffers kunnen eventueel een (burgerrechtelijke) schadeclaim instellen tegen de aansprakelijke persn - aansprakelijkheid zal steeds in cncret berdeeld dienen te wrden wie was binnen de nderneming bevegd vr het beheren en verwerken van de afvalstffen indien dit de plantmanager was, dient nagegaan te wrden f hij p de hgte was (f redelijkerwijze p de hgte had dienen te zijn) van de nrechtmatige lzing van afvalstffen gaf hij de instructie? had hij het nauwkeuriger dienen p te vlgen? wist hij het eigenlijk, maar heeft hij maar laten begaan? heeft hij de bewuste taak gedelegeerd znder verdere cntrle?... he belangrijker de mvang van de lzing(en), he meilijker aangenmen zal wrden dr een rechter dat een plantmanager er niets van wist in de praktijk zal het eenvudiger zijn vr de slachtffers m aan te tnen dat de venntschap aansprakelijk is vr de lzing (in plaats van één f meer welbepaalde persnen) - het lzen van afvalstffen wrdt k strafrechtelijk gesanctineerd - zelfs geen pzet f nalatigheid vereist... het lutere lzen van de afvalstffen is strafbaar - de schuldige persnen, riskeren dan k strafrechtelijk vervlgd te wrden - k strafrechtelijke verrdeling van de venntschap mgelijk Vechtpartij - vechtpartij tussen twee werknemers - één van deze werknemers lpt verwndingen p - de verwnde werknemer zal in dit geval uitznderlijk tch een schadeclaim kunnen instellen tegen zijn agressieve cllega, aangezien de verwndingen met pzet werden tegebracht (pzet is één van de uitznderingen p de quasi-immuniteit van de werkgever en de cllega s) - in principe zal de leidinggevende geen aansprakelijkheid riskeren (tenzij hij zelf diegene was die de pzettelijke verwndingen heeft tegebracht aan de werknemer in kwestie) - de persn die slagen en verwndingen heeft tegebracht aan de getrffen werknemer zal uiteraard k strafrechtelijk aansprakelijk kunnen wrden gesteld 12/15

13 2.12. Onveilige machine - werknemers werken met een nveilige machine - daarbij vindt p een bepaald genblik een arbeidsngeval plaats - de werknemer zal geen burgerrechtelijke schadeclaim kunnen instellen tegen zijn leidinggevende, nch tegen de werkgever (quasi-immuniteit), zelfs in geval van (zware) fut - enkel vrdering mgelijk in geval van pzet, dch dergelijke situatie is bijznder zeldzaam en nageneg nbekend in de rechtspraak - de afhandeling van de schade zal dus plaatsvinden via de arbeidsngevallenverzekeraar - he ernstiger het arbeidsngeval, he meer kans dat er k een strafrechtelijk staartje kmt aan het incident - de werkgever en/f de leidinggevende(n) kunnen mgelijks verrdeeld wrden p strafgebied, afhankelijk van de cncrete berdeling van het dssier - twee extreme vrbeelden m de cncrete tetsing te illustreren vb 1: de werkgever en/f de leidinggevende rganiseerde regelmatige rndgangen m de werking en de testand van de verschillende machines te cntrleren en p te vlgen --> daarbij was reeds pgemerkt dat de machine gevaarlijk was, dch de gevaarlijke situatie kn niet weggenmen wrden --> er was met allerhande signalisatie aangegeven waarp gelet mest wrden --> er werden speciale pleidingen en/f veiligheidsefeningen gerganiseerd waarbij de gevaren werden uitgelegd en waarbij werd geleerd he met de machine gewerkt kn wrden znder risic ==> vermedelijk geen aansprakelijkheid in geval er tch een ngeval plaatsvindt vb 2: de preventieadviseur had reeds meermaals in verslaggeving aan de werkgever (en de leidinggevende) aangegeven dat de machine bijznder gevaarlijk was en had reeds vrstellen gefrmuleerd m p eenvudige wijze het gevaar uit te sluiten f minstens sterk te beperken (bijvrbeeld afscherming van draaiende nderdelen, enz.), maar de bevegde leidinggevende had deze adviezen naast zich neergelegd ==> vermedelijk wel aansprakelijkheid van de bevegde leidinggevende Vertragingsvergeding - betnblkken dienen tegen een bepaalde datum en p een bepaald uur p een werf van een klant afgeleverd wrden - vertraging bij de levering det dwangsm lpen van 1000 EUR per begnnen uur vertraging - wegens tegenslag in de timing, kmt de deadline serieus in het gedrang 13/15

14 - leidinggevende beveelt aan de chauffeur van de vrachtwagen m plankgas te geven en kst wat kst vr het verstrijken van de deadline te arriveren met de bestelde lading - chauffeur det dit en (i) rijdt dr het rd en (ii) wrdt geflitst - in dergelijk geval is er in principe geen sprake van een burgerrechtelijke schadeclaim - het gaat daarentegen wel m strafrechtelijk gesanctineerde inbreuken dr het rd rijden te snel rijden - gelet p de aard van de inbreuken zal er swies een strafprcedure vlgen vr de plitierechter - nrmaal gezien is enkel de chauffeur persnlijk aansprakelijk vr zijn inbreuken p de wegcde - in principe is de leidinggevende niet aansprakelijk (het is immers niet de leidinggevende die dr het rd is gereden f die geflitst werd) - indien de chauffeur echter kan aantnen dat zijn leidinggevende hem erte had aangezet m desnds dr het rd te rijden en dat hij zijn ntslag zu krijgen indien hij niet p tijd zu leveren, kan dit er mgelijks te leiden dat de chauffeur niet f slechts zeer mild wrdt gestraft - de leidinggevende riskeert in dergelijk geval een eventuele verrdeling wegens aanzetten tt het plegen van een misdrijf - stel: de chauffeur verrijdt in zijn haast een fietser in de bebuwde km, die hij manifest had kunnen ntwijken indien hij zijn snelheid beperkt had tt de maximale tegelaten snelheid van 50km/u - uit het strafdssier blijkt (p basis van de GSM-gegevens van de chauffeur) dat zijn leidinggevende (die meteen k geïdentificeerd kn wrden aan de hand van de GSM-gegevens) hem erte had aangezet m plankgas te geven en niet te vertragen in de bebuwde km leidinggevende riskeert zwel burgerrechtelijke als strafrechtelijke aansprakelijkheid aangezien znder zijn fut (rekelze instructie) de schade zich niet had vrgedaan nrmaal vrzichtige leidinggevende had allicht gemeld aan zijn chauffeur dat hij zijn best diende te den m de deadline te respecteren, dch dat hij zich uiteraard wel strikt aan de verkeersregels diende te huden chauffeur zal ngetwijfeld k aansprakelijk blijven Nachtarbeid - leidinggevende beveelt zijn werknemers m, ndanks het znet aflpen van hun nrmale dagelijkse shift, ng heel de nacht te blijven drwerken tt hun karwei helemaal af is - kan de leidinggevende persnlijk aansprakelijk gesteld wrden? 14/15

15 - de wetgever heeft verschillinde arbeidsgerelateerde inbreuken strafbaar gesteld (recent gecdificeerd in het sciaal strafwetbek) - het is.a. strafbaar m een werknemer nachtarbeid te laten verrichten (behudens in de wettelijk bepaalde uitznderingsgevallen) - als de wetgeving inzake nachtarbeid wrdt vertreden, riskeert de werkgever, zijn aangestelden en/f zijn lasthebbers strafvervlging - het begrip werkgever wrdt autnm geïnterpreteerd in het strafrecht en mvat k iedereen die zich als dusdanig pstelt (bijvrbeeld de persn die mensen aanneemt en ntslaat, die de lnen uitbetaalt, enz.) - het begrip aangestelde mvat k de leidinggevenden - in dit vrbeeld zu de leidinggevende derhalve persnlijk vervlgd en verrdeeld kunnen wrden indien hij zijn werknemers laat werken buiten de grenzen van hetgeen wettelijk tegelaten is in het kader van de arbeidswetgeving (nder andere betreffende tegestane nachtarbeid) - sancties zijn zwaar dure betes bete per werknemer - in dit vrbeeldje zu de strafrechtelijke bete kunnen plpen tt EUR per werknemer ==> vr een pleg van 20 werknemers dus al EUR - ter infrmatie: dit vrbeeld ivm nachtarbeid valt ng nder een tamelijk milde categrie van sancties (sanctie van niveau 2) - zwaarste sancties = niveau 4 (bijvrbeeld in geval van niet aangegeven arbeid) --> betes tussen en EUR per werknemer (!) - naleving regels ivm sciaal strafrecht = zeer belangrijk Brussel, 25 maart 2013 Patrick MARNEF Frederik OFFERMANS Cntactgegevens: Advcatenassciatie van Cutsem Wittamer Marnef & Partners Luizalaan 137/ Brussel 15/15

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie