TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE VERPLICHTINGEN"

Transcriptie

1 TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV Uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie 2. Alle inbouwingswerken en het doorboren van gewelven, muren, plafonds, het uithollen van de groeven voor het blindleggen van de buizen, de inkepingen aan te brengen in het timmerwerk, het geheel zoals hierna bepaald. Het geheel dient zo uitgevoerd dat de brandwerende eigenschappen van de constructie niet verminderd worden. 3. Het volledig in orde brengen van de schade aan de bouwconstructie teweeggebracht door de arbeiders-monteurs bij het plaatsen van de installatie. 4. Het verwijderen van het puin, afkomstig van de installatiewerken, alsmede het vervoer naar een vuilnisstortplaats. 5. De volledige coördinatie tussen de arbeiders elektriciteit en deze van de andere aannemers die gelijktijdig werkzaam zijn op de bouwplaats. 6. Het in bedrijf stellen, regelen en bedienen van de installatie. 7. Het aanleren en op de hoogte stellen van de werking en onderhoud van de installatie aan de daartoe aangestelde. 8. Alle werken hier niet uitdrukkelijk vermeld, maar die nodig blijken tot het volledig voltooien van de installatie. 9. Het depanneren en onderhouden van de installatie gedurende de waarborgtermijn, waarbij begrepen wordt niet alleen het depanneren, maar ook de uitvoering van alle werken nodig om de goede werking van de installatie te verzekeren, met inbegrip van wisselstukken en uurlonen en dit tot aan de definitieve oplevering. Het onderhoud van de volledige installatie, gedurende de garantieperiode is dus ten laste van de aannemer (tot na de definitieve oplevering). Er is geen afzonderlijke post voorzien in de opmeting. De kosten hiervoor moeten begrepen zijn in de eenheidsprijzen. 10. De hoofdverdeelspanning voor verlichting en drijfkracht is een driegeleidersysteem 3 x 400 V + N - 50 Hz (voor uitvoering te verifiëren). Voedingskabels voorzien van nulgeleider. 11. De werken vangen aan met het tracé der installaties op de wanden en de plafonds der lokalen. Dit tracé heeft voor doel de plaats te bepalen der leidingen, doorbrekingen, borden en toestellen die schematisch op de plannen zijn aangeduid. 12. Alle gebruikte materialen moeten ter goedkeuring voorgelegd worden voor de aanvang der werken. Voor gans het werk moeten dezelfde materialen gebruikt worden. 13. De uitvoering van de werken, voorwerp van deze aanbesteding, zoals ze hierna worden beschreven, en met alles wat er normaal bij hoort, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld, zal gebeuren met de grootste zorg, volgens alle regels der kunst en met het beste vakmanschap. Alle voorschriften en regels zijn van strikte toepassing; op de naleving ervan zal nauwgezet toezicht worden gehouden. 14. Opmaken van detail- en uitvoeringsplannen en handleidingen, af te leveren in 3 exemplaren. Er is een afzonderlijke post voorzien in de opmeting. Onder uitvoeringsplannen wordt verstaan HERTEKENDE plannen. 15. Keuring van de installaties door een erkend organisme, aangeduid door de opdrachtgever. Er is een afzonderlijke post voorzien in de meetstaat. Er kan geen voorlopige overname gebeuren zonder dat een keuring van de gehele installatie plaats heeft gehad, en de attesten in het bezit zijn van de Bouwheer (origineel) en de ontwerper (kopie). 16. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor gelijk welk artikel niet toe te passen. De inschrijver kan geen enkele vorm van schadevergoeding eisen. 17. Alle materialen dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het K.B. van , met inbegrip van alle recentere van toepassing zijnde aanvullingen, tot wijziging van het K.B. van 07 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Alle attesten dienaangaande en de uitvoeringsmethodes moeten in dubbel exemplaar bezorgd worden vóór het uitvoeren der werken. 18. De aannemer verzorgt de voorlopige aansluiting op water en elektriciteitsnet door eigen bemoeiingen. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 1

2 19. Het veiligheids- en gezondheidsplan werd in bijlage bijgevoegd. De inschrijver dient zich hiernaar te schikken. Alle in dit document beschreven maatregelen dienen inbegrepen te zijn. Er is een afzonderlijke post voorzien in de samenvattende opmeting. 20. De aannemer dient in te staan voor de praktische regeling omtrent de nieuwe aansluitingen en regelt de nodige contacten met de betrokken nutsmaatschappijen. Het betreft T.V.-distributie, telefoonaansluiting, elektrische voeding, 21. Akoestische voorwaarden In deel 90 bijlagen is een specifieke technische nota Akoestische voorschriften technische installaties toegevoegd. De volledige installatie elektriciteit moet voldoen aan alle eisen vermeld in deze nota. Zowel de maximaal toegelaten geluiddrukniveaus in de verschillende typelokalen, de geluidsniveaus buiten als het vermijden van overspraak tussen de lokalen onderling zijn daarbij essentieel. De aannemer beoordeelt zelf in welke mate de beschreven aanbevelingen moeten toegepast worden in zoverre het eindresultaat voldoet aan de gestelde eisen. Bij het einde van de installatiewerkzaamheden zal aan de hand van controlemetingen moeten aangetoond worden dat aan de eisen wordt voldaan. 22. Inbouw in betonwanden Veel van de binnen- en buitenwanden worden uitgevoerd in beton. Inbouwdozen voor alle elementen die ingebouwd worden in deze wanden (stopcontacten, schakelaars, interfoons, enzovoort), inclusief de nodige bekabeling of wachtbuizen, moeten bij de constructie van deze betonwanden mee ingewerkt en ingegoten worden. Het uitslijpen van sleuven en inbouwopeningen nadien wordt niet toegelaten. Hiervoor is een perfecte coördinatie nodig tussen de uitvoerder van de werken beschreven in onderhavig lastenboek, de uitvoerder van de betonwanden en de uitvoerders van de andere technische installaties. De posities van alle in te bouwen elementen moeten door alle betrokken uitvoerders tevoren vastgelegd en gecoördineerd worden. Door de aannemer moeten tevoren uitvoeringsplannen opgesteld worden met al deze elementen ingetekend. Deze plannen moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur der werken, alvorens met de uitvoering van de betonwanden kan gestart worden. Voor bepaling van de aard van de wanden (beton, metselwerk, lichte wanden, ) hebben de architectuurplannen ten allen tijde voorrang op de grondplannen technieken. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 2

3 VOORSTELLING VAN HET PROJECT BESCHRIJVING DER WERKEN Het project omvat de volledige elektrische installatie (zowel de hoogspannings-, laagspannings-, als zwakstroominstallaties met inbegrip van de securit installaties) van een nieuw te bouwen FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum), dit zowel voor de 3 gebouwen (BU1, BU2 en BU3) als buitenaanleg (INFRA), conform dit bestek en de plannen en schema s in bijlage. Het onderscheid tussen de gebouwen en meetstaten wordt als volgt gemaakt: Het gebouw BU1 = De gesloten afdeling (of A blok) met daarin de afdeling Observatie & Oriëntatie (A.OO) en Intensieve behandeling (A.IB) Het gebouw BU2 = Het centraal gebouw (of B blok) met daarin o.a. het bezoekerscomplex en de administratieve en centrale diensten. Het gebouw BU3 = De open afdeling (of C blok) Het deel INFRA, met daarin de verbindingen tussen gebouw BU1 en BU2, alsook o.a. de buitenaanleg en perimeterbeveiliging. ALGEMEENHEDEN Deze aanneming omvat het leveren, plaatsen, aansluiten en gebruiksklaar afleveren van volgende installaties: - drijfkracht en verlichting (met inbegrip van een knx systeem voor de sturing van de verlichting) - zwakstroominstallatie, met o.a. - tv distributie met gestuurde TV taps - data / telefonie, met inbegrip van de telefooncentrale en een IP DECT systeem met lokalisatie - branddetectie - verpleegoproep - toegangscontrole - camerabewaking (cctv) - cel- en dienstinterfonie - alarm- en slotensturing met inbegrip van agressieoproep - perimeter beveilging d.m.v. schrikdraad - handbagagescanners - metaaldetectie - enz. (niet-limitatieve lijst) - hoogspanningsinstallatie en noodgroep - uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie De installatie dient volledig conform te zijn aan de huidige voor dit project van toepassing zijnde voorschriften, normen en regels, en dient in het bijzonder te voldoen aan: - Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (AREI), laatste uitgave - Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), laatste uitgave - K.B. van 19 december 1997, met inbegrip van alle recentere van toepassing zijnde aanvullingen, tot wijziging van het K.B. van 07 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. - De eventueel bijkomende eisen gesteld door de lokale brandweer - Het typebestek 400 van het Ministerie van Openbare Werken - NBN EN : Laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen deel 1: Geheel of gedeeltelijk aan typeproeven ontworpen samenstellingen - NBN EN : Licht en verlichting Werkplekverlichting - Deel 1: Binnenwerkplekken - Enz. (niet-limitatieve lijst) Alle nodige attesten en certificaten dienaangaande dienen tijdig ter goedkeuring voorgelegd te worden. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 3

4 DEEL I VERLICHTING EN DRIJFKRACHT VOORAFGAANDE BEMERKING(EN): In zover er door de hiernavolgende bepalingen van onderhavig bijzonder lastenboek niet wordt afgeweken, wordt verwezen naar de bepalingen en voorwaarden van het typebestek nr. 400, laatste versie. Alle stukken uit metaal die niet tegen corrosie beschermd zijn door metalliseren, verchromen of cadmiëren worden warm verzinkt. Dit geldt echter niet voor geëmailleerde stukken. 01. ELEKTRISCHE VERDEELBORDEN De prijs van elk bord bevat tevens de bedrading, de aansluitingen, het elektrisch schema, de signalisatieplaatjes en alle toebehoren (zoals o.a., verdeelstaven, klemmen, steunisolatoren, montageprofielen, enz....), alle toestellen en apparaten, zoals vermeld op het principeschema, alsook de digitale meetmodules en interne bliksem-/overspanningbeveiliging De borden beantwoorden aan de plannen/schema s die bij het onderhavige Bijzonder Bestek gevoegd zijn, aan het Algemeen reglement op de elektrische installaties en aan de NBN EN De borden zijn van het type TTA (Tyepe-tested Assemblies) Inplanting: De inplanting van de borden is op de plannen weergegeven. Elektrische kenmerken: (voor zowel NORMAAL als NOOD net) - Bedrijfsspanning: 3 x 230 / 400V (3F+N) - Frequentie: 50 Hz - Netsysteem: TN-S De kenmerken van ieder bord zijn indicatief op de plannen weergegeven. Kortsluitvermogen: Het kortsluitvermogen van alle borden en bijhorende apparatuur dient minstens conform te zijn aan de op het desbetreffende punt van de installatie mogelijks optredende maximale kortsluitstroom. De nodige berekeningen dienen voor uitvoering door de aannemer gemaakt en indien dit door de Bouwheer/Projectcoördinator, de Ontwerpers of zijn afgevaardigden gevraagd wordt, voorgelegd te worden. Uitvoeringsplannen: Vóór de uitvoering van de borden zal de aannemer aan de Bouwheer/Projectcoördinator, de Ontwerpers en zijn afgevaardigden de uitvoerings- en indelingsplannen van het materieel ter goedkeuring voorleggen. De volgende uitvoeringsplannen voor het bord dienen te worden opgemaakt in 3 exemplaren: 1. Vooraanzicht van het bord zonder deuren met alle apparatuur 2. Bedradingschema s van het bord met alle herkenningsmerken, nummering, enz. met legende. 3. De door het bord bediende lokalen met aanduiding van de juiste uitvoering en plaatsing der bediende apparaten, dit zijn in feite de aanbestedingsplannen, vervolledigd op nieuwe door de aannemer te maken plannen, volgens de werkelijke toestand. Een exemplaar van het desbetreffende elektrisch schema, waar de gehele nummering van de contacten staat aangegeven en grondplannen met aanduiding van de toestellen welke het bord voedt, moet in elk bord in een aan de binnenkant van de deur bevestigde planhouder geplaatst worden. De plannen van de borden moeten eveneens worden voorgelegd aan de goedkeuring van het Erkend Organisme naar keuze van de Bouwheer/Projectcoördinator (er is een aparte post voorzien in de samenvattende opmeting). Signalisatieplaatjes, identificatie: De in de borden geplaatste toestellen worden geïdentificeerd door signalisatieplaatjes van kunststof, zwart op wit gegraveerd. Zij moeten verplicht bevestigd zijn met schroeven van roestvrij staal of kunststof. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 4

5 De lijndikte van de markeringen moet minstens 1 mm zijn. Het model en de tekst van de signalisatieplaatjes moeten aan de goedkeuring van de Bouwheer / Projectcoördinator worden voorgelegd. Op de voorzijde van het bord zijn signalisatieplaatjes in kunststof bevestigd voor de eenvoudige identificatie van de verschillende, samenstellende afdelingen van het bord. De volgende signalisatieplaatjes moeten ook aangebracht worden: - de naam van de fabrikant - het nummer van het bord - de bedrijfsspanning - het netsysteem De identificatie van de circuits wordt aangevuld met een lijst, afgedrukt op een zelfklevende plaat uit PVC, aluminium of gelijkwaardig van A4-formaat, die de overeenkomst tussen de circuitnummers en hun bestemming aangeeft. De op deze lijst vermelde teksten worden voorgelegd aan de goedkeuring van de Bouwheer / Projectcoördinator en de Ontwerpers. Deze lijst wordt aan de binnenkant van één der deuren van het verdeelbord aangebracht. Aarding: Alle metalen delen van de borden zoals het plaatwerk, het geraamte, het frame, de deuren, het voorvlak, zijn met de aardrail verbonden. Kleurencode: Voor het railstelsel en voor de bedrading worden de volgende kleuren gebruikt : Fasen: Nulleider: Aarde: L1: zwart + L1 of rood L2: zwart + L2 of bruin L3: zwart + L3 of zwart lichtblauw groen-geel Het merken met kleuren van het railstelsel wordt uitgevoerd met banden van glanzende lakverf van 5 cm breed, die in voldoende aantal en op oordeelkundige plaatsen op het railstelsel worden aangebracht. Deze conventie geldt niet alleen voor de hoofd- en verdeelstaven, maar ook voor de klemmen en klemverbindingen. Kabelaansluitingen en draden worden eveneens aangeduid. Alle afwijkingen zullen onherroepelijk opnieuw dienen uitgevoerd. Afstelling, oplevering: De verdelingen van de stroomkringen van alle borden geschieden zo symmetrisch mogelijk over de 3 fasen. Na het onder spanning brengen en vóór de voorlopige oplevering, controleert de aannemer voor elk bord het fazenevenwicht, terwijl al de verlichtingscircuits in werking zijn. Als het evenwicht onvoldoende is, wijzigt de aannemer, op zijn kosten, de verdeling van de circuits zodat een systeem verkregen wordt dat correct uitgebalanceerd is. Het fazenevenwicht van de borden wordt als correct beschouwd als met alle kringen onder spanning en het gebouw normaal functionerend, de minst belaste fase ten minste 80% belast is ten opzichte van de meest belaste fase. Verlichting en stopcontact: Elk elektrisch bord is voorzien, tenzij verder specifiek anders vermeld, van een TL-verlichting en stopcontact (2P+A), aangesloten vóór de lastscheidingsschakelaar, conform het typebestek 400, ook indien deze niet vermeld staan op de schema s ALGEMENE LAAGSPANNINGSBORDEN (incl. uitrusting, kast en sokkel) Constructie: De algemene laagspanningsborden (ALSB s) zijn van het type staande kast en worden op de vloer geplaatst op een sokkel van +/- 10 cm. De sokkel is uitgevoerd in beton (glad bekist) voor borden in de kelder of in metaal voor borden die elders opgesteld zijn. Deze sokkel maakt deel uit van de huidige aanneming. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 5

6 Elk ALSB is een gesloten geheel, gebouwd onder vorm 2b, volgens de norm NBN EN , bestaande uit een stijf geraamte van geperforeerde profielen dat een frame vormt voor de bevestiging van de apparatuur en dat drager is van het buitenomhulsel. De achter- en zijvlakken zijn afgesloten met platen van 2 mm dikte. De constructie van de algemene laagspanningsborden beantwoordt aan de voorschriften van het typebestek 400.B.03, hoofdstuk f, punt 3. schakelinrichtingen als kast en als meervoudige kasten. Het bord wordt verdeeld in compartimenten voor: - horizontaal barenstel - verticaal barenstel - beschermingstoestellen - kabels De verschillende compartimenten worden gesloten met één of meer deuren met handvat en sleutelslot. Het slot dient geschikt te zijn voor de inbouw van een europrofielcilinderslot. De slotcombinatie is goed te keuren door de Bouwheer. Per kastbord dienen minstens 2 sleutels geleverd te worden. Alle metalen elementen van het geraamte en het omhulsel zijn gefosfateerd vóór het schilderen. Synthetische verf is toegelaten voor zover het verdunningsmiddel geen water is. De volgorde van uitvoering van de schilderwerken is conform aan artikel B.f van het bestek 400. Elk omhulsel of schot moet een zodanige mechanische stevigheid bezitten dat de spanningen die zich tijdens normaal bedrijf voordoen, kunnen opgevangen worden. De borden zijn in voldoende aantal voorzien van de nodige klemmenstroken en ingangen voor kabels en buizen. De klemmen worden boven en onderaan naast elkaar op rij gemonteerd over de ganse breedte van het bord. Waar nodig worden de borden voorzien van de nodige koelventilatoren. Schikking: De te gebruiken apparatuur (schakelaars, vermogensschakelaars, lastscheidingschakelaars, magneetschakelaars, tijdschakelaars, enz. ) heeft een beschermingsgraad van IP2X, gedefinieerd in de norm NBN C De apparatuur dient logisch en gelijkmatig te worden geschikt. De toestellen die door verschillende bronnen gevoed worden, worden fysisch gescheiden. De transformatoren (voor bedieningscircuits en andere) zijn steeds boven in het bord aangebracht. Toestellen met dezelfde functie worden zoveel mogelijk op horizontale en verticale rijen gegroepeerd, en de groepen van toestellen stemmen overeen met de logische onderverdelingen van de functies die zij bedienen. De inplanting van de toestellen en de aansluitingen worden uitgevoerd zodat de voeding altijd van dezelfde kant van het aangesloten toestel komt (bijvoorbeeld: vermogensschakelaar altijd gevoed van boven of van rechts). De toestellen moeten geïnstalleerd en aangesloten worden overeenkomstig de instructies van de constructeur (gebruikspositie, te respecteren afstanden voor de onderbrekingsbogen,...). De montage en de aansluiting van de toestellen moeten zo uitgevoerd zijn dat hun goede werking niet in gevaar komt door onderlinge beïnvloeding (bv. warmte, onderbrekingsbogen, schokken en trillingen, energievelden). De aansluiting van de vermogensschakelaars wordt uitgevoerd zodat de thermische bescherming altijd van de tegenoverliggende kant van de voeding staat (tussenkomst op deze buiten spanning). De toestellen, evenals al de klemmen, moeten zo geplaatst zijn, dat zij bereikbaar zijn voor de eventuele bevestiging, aansluiting, onderhoud en vervanging. De inplanting van de toestellen in de borden moet eveneens zo opgebouwd zijn dat een ampèremetertang kan gebruikt worden zonder dat men kabels of geleiders moet afnemen. De organen voor de regeling en de herwapening, ontworpen om binnen in het geheel bediend te worden, moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. De bedienings- en signalisatietoestellen mogen op de deuren van de kasten bevestigd worden, voor zover dat de onder spanning staande delen door een isolerend paneel of door klemmenstoppen beschermd worden. Er wordt een vrije reserve voorzien, die ten minste 30% van de totale inhoud van het bord beslaat, de nodige reserve voor de voorziene wacht-vertrekken niet inbegrepen. Verklikkerlampjes: Elk ALSB dient voorzien te worden van verklikkerlampjes voor aanduiding van de fazen, ook indien deze niet specifiek op de schema s vermeld zijn. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 6

7 BORDNAAM BORDVORM 3F+N MONOFASIG NORMAAL NET ALSB Vorm 2b x x x NOOD NET NO BREAK (UPS) NET Meting: T.P. G.P SECUNDAIRE VERDEELBORDEN Constructie: De secundaire borden worden in huidig project eveneens gebouwd onder vorm 2b van de NBN EN , dit met uitzondering van de monofasige bordjes die onder vorm 1 mogen gebouwd worden. De borden zijn van het type met uitneembaar frame en worden met stevige bouten opgehangen in de daartoe voorziene bouwkundige ruimte (bouwkundige nissen met afsluitdeur voorzien in aanneming bouw). Enkele borden worden voorzien van een metalen prefabkast of PVC wandkast. In dat geval wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de meetstaat Deze prefabkasten dienen inbegrepen in de prijs van het desbetreffende bord. In geval een staande metalen prefabkast wordt toegepast, dient deze op een sokkel te worden geplaatst van +/- 10 cm. Deze sokkel is uitgevoerd in beton (glad bekist) voor borden in de kelder of in metaal voor borden die elders opgesteld zijn, en maakt deel uit van de huidige aanneming. De constructie van de secundaire borden beantwoordt aan de voorschriften van het typebestek 400.B.03, hoofdstuk f: punt 2. open schakelinrichtingen met frontale afscherming Voor de borden voorzien in een bouwkundige nis met afsluitdeur punt 3. schakelinrichtingen als kast en als meervoudige kasten. Voor de borden voorzien in een staande metalen prefabkast. punt 4. schakelinrichtingen als kastje en als meervoudige kastje. Voor de borden voorzien in een metalen prefabkast van het type wandopstelling. De kastborden worden, tenzij bij uitzondering specifiek vermeld, uitgevoerd in geplooide staalplaat van min. 1,5 mm dikte, voorzien van de nodige verstijvingen en gelast en afgesloten met metalen deur en verchroomde kruk met slot. Het slot dient geschikt voor het inbouwen van een europrofielcilinder. De slotcombinatie is goed te keuren door de Bouwheer. Per kastbord dienen minstens 2 sleutels geleverd te worden. Er mogen geen vijzen of klinknagels op de deuren of deurposten zichtbaar zijn. De borden zijn steeds voorzien van de nodige ingangen voor buizen en kabels. De ruimten onder en boven de borden, zowel voor kastborden als voor deze in de nissen worden gebruikt voor het plaatsen van de buizen in opbouw. Deze buizen zullen afgeschermd worden met metaalplaat 1,25 mm dik, identiek afgewerkt als de borden (inbegrepen in de prijs van het bord). De doorgang van de kabels door de vloer en beton gebeurt in aangepaste buizen die daarna worden afgedicht door de aannemer elektriciteit. Waar nodig worden de borden voorzien van de nodige koelventilatoren. Schikking: Het middengedeelte en het bovengedeelte worden voorbehouden voor de beveiliging en verdeling van de stroomkringen. Bovendien zal een transparante plaat in een geschikte kunststof van 3 mm dikte aangebracht worden ter bescherming van de onder spanning staande delen en die voorzien is van de nodige uitsnijdingen om de apparatuur bedienbaar te houden. Er wordt een vrije reserve voorzien, die ten minste 30% van de totale inhoud van het bord beslaat, de nodige reserve voor de voorziene wacht-vertrekken niet inbegrepen. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 7

8 IN BOUWKUNDIGE NIS (incl. uitrusting) Deze post omvat de onderstaande secundaire verdeelborden geplaatst in een bouwkundige nis. BORDNAAM BORDVORM 3F+N MONOFASIG NORMAAL NET EB A.OO.00 Vorm 2b x x x NOOD NET NO BREAK (UPS) NET EB A.OO.01 Vorm 2b x x x EB A.OO.02 Vorm 2b x x x EB A.IB.00 Vorm 2b x x x EB A.IB.01 Vorm 2b x x x EB A.IB.02 Vorm 2b x x x EB B.00.1 Vorm 2b x x x EB B.00.2 Vorm 2b x x x EB B.00.4 Vorm 2b x x x EB B.00.5 Vorm 2b x x x EB B.01.2 Vorm 2b x x x EB B.01.3 Vorm 2b x x x EB B.02 Vorm 2b x x x EB B.03 Vorm 2b x x EB B.04 Vorm 2b x x x EB B.05 Vorm 2b x x x EB B.06 Vorm 2b x x x EB C.00 Vorm 2b x x x EB C.01 Vorm 2b x x x EB C.02 Vorm 2b x x x EB C.03 Vorm 2b x x x Opmerking(en): Alle borden dienen, zoals hierboven beschreven voorzien van een interne contactdoos en bordverlichting. Deze dient afgetakt te worden voor de hoofdbeveiliging / hoofdlastscheidingsschakelaarvan het bord en dient voorzien van een aparte differentieelautomaat (zie schema). De bordverlichting dient bediend te worden door middel van een deurcontact. Voor wat betreft de borden waar NOOD NET aanwezig is, dient de voeding van deze te gebeuren vanaf het NOOD net. Meting: F.H. Stuk (per type bord) VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 8

9 IN STAANDE METALEN KAST (incl. uitrusting, kast en sokkel) Deze post omvat de onderstaande secundaire verdeelborden geplaatst in een staande metalen kast (cfr. 400.B.03.f.4.). BORDNAAM BORDVORM 3F+N MONOFASIG NORMAAL NET EB Hoofdbord A.OO Vorm 2b x x x NOOD NET NO BREAK (UPS) NET EB Securit A.OO Vorm 2b x x EB Hoofdbord A.IB Vorm 2b x x x EB Securit A.IB Vorm 2b x x EB B.-1 Vorm 2b x x x EB B.00.3 Vorm 2b x x x EB B.01.1 Vorm 2b x x x EB Securit B.00 Vorm 2b x x EB Securit B.02 Vorm 2b x x EB Hoofdbord C Vorm 2b x x x EB Securit C Vorm 2b x x Opmerking(en): Ten behoeve van de keuken dient in huidige aanneming een staande metalen kast (cfr. 400.B.03.f.3.) met minimale afmetingen 1800 mm breedte en 2000 meter hoogte voorzien. Enkel het leveren en plaatsen van deze kast alsook de op het schema aangeduide apparatuur maakt deel uit van de huidige aanneming. Ten behoeve van een latere lkeukeninrichting kan het bord EB B.00.3 uitgebreid worden met bijkomende vertrekken en apparatuur. Om hiermee rekening te houden wordt een stelpost voorzien, niet te wijzigen door de inschrijver. Alle borden dienen, met uitzondering van de Securit borden die gevoed worden via een UPS, zoals hierboven beschreven voorzien van een interne contactdoos (2P+A) en per kastdeel van bordverlichting. Deze dient afgetakt te worden voor de hoofdbeveiliging / hoofdlastscheidingsschakelaar van het bord en dient voorzien van een aparte differentieelautomaat (zie schema). De bordverlichting dient bediend te worden door middel van een deurcontact. Voor wat betreft de borden waar NOOD NET aanwezig is, dient de voeding van deze te gebeuren vanaf het NOOD net. Het NO BREAK net zal voor elk bord dat hierdoor gevoed wordt, gehaald worden van een in de buurt van het bord opgestelde UPS. Deze UPS en zullen op hun beurt rechtstreeks gevoed worden vanuit het NOOD NET vanaf het ALSB of hoofdbord van het desbetreffende gebouw (zie schema s). Deze UPS en zijn voorzien en beschreven in hoofdtuk 3 van dit bestek. Meting: per type bord: F.H. Stuk Uitbreiding EB B 00.3 in functie van latere keukeninrichting: Stelpost = IN METALEN PREFABKAST, WANDOPSTELLING (incl. uitrusting en kast) Deze post omvat de onderstaande secundaire verdeelborden geplaatst in een metalen prefabkast voor wandopstelling (cfr. 400.B.03.f.4.). BORDNAAM BORDVORM 3F+N MONOFASIG NORMAAL NET EB A.OO.03 Vorm 1 x x EB A.IB.03 Vorm 1 x x EB C.04 Vorm 1 x x NOOD NET NO BREAK (UPS) NET VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 9

10 Opmerking(en): Bij uitzondering, op de regel zoals hier hoger in dit bestek beschreven, dienen de monofasige bordjes niet voorzien te worden van een interne contactdoos (2P+A) en bordverlichting. Meting: F.H. Stuk (per type bord) IN PVC KASTJE, WANDOPSTELLING (incl. uitrusting en kast) Deze post omvat de onderstaande secundaire verdeelborden geplaatst in een modulair PVC kastje, voorzien van een transparante deur. Deze types bordjes worden voorzien ten behoeve van de kringen van de kamers van de geïnterneerden en worden geplaatst in de nissen in de gang horend bij de respectievelijke kamers. BORDNAAM BORDVORM 3F+N MONOFASIG NORMAAL NET EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.OO Vorm 1 x x EB A.IB.00.1 Vorm 1 x x EB A.IB.00.2 Vorm 1 x x EB A.IB.00.3 Vorm 1 x x NOOD NET NO BREAK (UPS) NET VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 10

11 EB A.IB.00.4 Vorm 1 x x EB A.IB.00.5 Vorm 1 x x EB A.IB.00.6 Vorm 1 x x EB A.IB.00.7 Vorm 1 x x EB A.IB.00.8 Vorm 1 x x EB A.IB.00.9 Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB.01.1 Vorm 1 x x EB A.IB.01.2 Vorm 1 x x EB A.IB.01.3 Vorm 1 x x EB A.IB.01.4 Vorm 1 x x EB A.IB.01.5 Vorm 1 x x EB A.IB.01.6 Vorm 1 x x EB A.IB.01.7 Vorm 1 x x EB A.IB.01.8 Vorm 1 x x EB A.IB.01.9 Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x EB A.IB.02.1 Vorm 1 x x EB A.IB.02.2 Vorm 1 x x EB A.IB.02.3 Vorm 1 x x EB A.IB.02.4 Vorm 1 x x EB A.IB.02.5 Vorm 1 x x EB A.IB.02.6 Vorm 1 x x EB A.IB.02.7 Vorm 1 x x EB A.IB.02.8 Vorm 1 x x EB A.IB.02.9 Vorm 1 x x EB A.IB Vorm 1 x x VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 11

12 EB C.01.1 Vorm 1 x x EB C.01.2 Vorm 1 x x EB C.01.3 Vorm 1 x x EB C.01.4 Vorm 1 x x EB C.01.5 Vorm 1 x x EB C.01.6 Vorm 1 x x EB C.01.7 Vorm 1 x x EB C.01.8 Vorm 1 x x EB C.01.9 Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C.02.1 Vorm 1 x x EB C.02.2 Vorm 1 x x EB C.02.3 Vorm 1 x x EB C.02.4 Vorm 1 x x EB C.02.5 Vorm 1 x x EB C.02.6 Vorm 1 x x EB C.02.7 Vorm 1 x x EB C.02.8 Vorm 1 x x EB C.02.9 Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C.03.1 Vorm 1 x x EB C.03.2 Vorm 1 x x EB C.03.3 Vorm 1 x x EB C.03.4 Vorm 1 x x VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 12

13 EB C.03.5 Vorm 1 x x EB C.03.6 Vorm 1 x x EB C.03.7 Vorm 1 x x EB C.03.8 Vorm 1 x x EB C.03.9 Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x EB C Vorm 1 x x Opmerking(en): Bij uitzondering, op de regel, hier hoger in dit bestek beschreven, dienen bovenstaande bordjes NIET voorzien te worden van een interne contactdoos (2P+A) en bordverlichting. In de meestaat staan de gelijkaardige bordjes vermeld als één type (zie ook de schema s), waarvan er het desbetreffende aantal stuks van voorzien dienen te worden. Meting: F.H. Stuk (per type bord) APPARATUUR VAN DE BORDEN De apparatuur van de borden, incl. benodigde montage en overige toebehoren, met kenmerken conform beschrijving en principeschema in bijlage is inbegrepen in de prijs van het desbetreffende ALSB of secundair bord. De beveiligings- en schakeltoestellen zijn van het bloktype in een isolerende kast van persstof, met hefboombediening en aanduiding van de stand, en moeten ongevoelig zijn voor lichte schokken en trillingen. De tweepolige beveiligingstoestellen zijn steeds op de twee polen beveiligd, de vierpolige beveiligingstoestellen zijn steeds op de drie fasen en de nulgeleider beveiligd. Het type en de nominale stroomsterkte van deze beveiligingstoestellen staan op de schema s van de borden aangegeven. Railstelsel: Het railstelsel, de isolatoren, evenals de aftakkingen, zijn bestudeerd om zonder schade de thermische en dynamische krachten, veroorzaakt door de kortsluitstroom, te ondergaan, rekening gehouden met de geïnstalleerde vermogens, alle uitbreidingen inbegrepen. De doorsnede van de rails wordt bepaald cfr. de NBN C en EN norm. Het gebruik van geprefabriceerd railstellen (zogenaamde kam systemen) die niet toelaten één enkele automaat te vervangen zonder dat de rest van de rij automaten buitendienstgesteld of losgekoppeld dienen te worden is niet toegestaan. Wat betreft de secundaire verdeelborden, of ALSB s waaruit rechtstreeks kringen verlichting of stopcontacten gevoed worden dienen, tenzij specifiek anders vermeld op het schema in bijlage, minstens naast de aanwezige aardingsrail en het eventueel aanwezig hoofdrailstel voor de primaire verdeling, één apart 3 F+ N railstel (400 V, 50 Hz) voor de verlichting en één apart 3 F+ N railstel (400 V, 50 Hz) voor de contactdozen voorzien te worden. Verklikkerlampjes: Het zijn neonlampjes met koude kathode en met ingebouwde weerstand. Hun levensduur is minimum uren. Zij zijn voorzien van een halfbolvormig kapje van kunststof met een diameter van minstens 18mm, in de massa gekleurd in rood, geel, blauw of wit. De vervanging van de lamp of van het geheel moet eenvoudig zijn. De lampjes zijn ingebouwd in de deur van het bord of in de afdekplaat en door signalisatieplaatjes geïdentificeerd. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 13

14 Lastscheidingsschakelaars: Het type en de nominale stroomsterkte van deze toestellen staan op de schema s van de borden aangegeven. De lastscheiders dienen te voldoen aan de norm en NBN EN en NBN EN Ze zijn beveiligd tegen toevallige inschakeling en vergrendelbaar in open stand. Op de kop van elk secundair verdeelbord dient, tenzij op de schema s specifiek anders vermeld, een 4-polige lastscheidingsschakelaar als hoofdschakelaar toegepast te worden. Smeltzekeringen: Beantwoorden aan de normen NBN C Smeltzekeringen voor industrieel gebruik, NBN EN en NBN EN Zij zijn van het type meszekering met hoog onderbrekingsvermogen. De nominale stroomsterkte van de smeltzekeringen is op de schema s aangeduid. Hun onderbrekingsvermogen is minstens 110 ka voor een spanning tot 500V (AC). Voor elk type van patroon wordt een aangepaste handgreep geleverd. De smeltzekeringen voor de hulpkringen zijn van het type met cilinderpatroon en met grijpsteun. Zij zijn voorzien van een hoog onderbrekingsvermogen bij een spanning van 400 V (AC). Kleine automatische schakelaars: De kleine automatische schakelaars (ook automaten genoemd) zijn geschikt als beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting. De nominale waarde en het aantal polen is steeds opgegeven op de schema s. De automaten die kringen stopcontacten of verlichting voeden, beschikken standaard over een ogenblikkelijke uitschakelkarakteristiek type C. Voor de overige kringen dient de uitschakelkarakteristiek, tenzij specifiek vermeld op de schema s, door de aannemer bepaald te worden in functie van de aangesloten belasting. Het afschakelvermogen bedraagt minimum 10 ka bij 250 V en Cos phi = 0,70, volgens de industriële norm NBN EN (tenzij hoger vereist). Zij zijn van het type met vooraansluiting zonder klemmenbeschermers, tenzij anders vermeld. Ze worden met clipsen op DIN-rails vastgezet. Standaard worden voor verlichtingskringen steeds tweepolige automatische schakelaars met een nominale waarde van 16A toegepast. Voor kringen met contactdozen 2P+A worden standaard (tenzij specifiek anders vermeld) steeds tweepolige automatische schakelaars met een nominale waarde van 20A toegepast. Differentieelschakelaars: Differentieelschakelaars (verliesstroomschakelaars) onderbreken de spanning over de 3 fasen en de N bij een aardlekstroom volgens waarden opgegeven in de schema's. Ze worden met clipsen op DIN-rails vastgezet en zullen in de hoogte dezelfde afmetingen hebben als de automatische uitschakelaars.. Zij zijn van het type met lage gevoeligheid 1 tot 3A, gemiddelde gevoeligheid 100 of 300 ma, hoge gevoeligheid 30 ma of zeer grote gevoeligheid. Ze voldoen aan de normen NBN EN en NBN en dragen het kwaliteitsmerk CEBEC. Zij moeten verplicht van het type A zijn. Het type AC mag niet gebruikt worden. De nominale stroomsterkte en de gevoeligheid worden op de schema s aangeduid. Wanneer meerdere differentieelschakelaars en/of differentieelautomaten in serie aangesloten zijn, moeten deze wat betreft differentieelbeveiliging volledig selectief zijn. Differentieelautomaten of gecombineerde automatische differentieelschakelaars: Differentieelautomaten (verliesstroomautomaten) zijn geschikt als beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en tegen aardlekstroom. Beide waarden zijn opgegeven op de schema s der borden. De differentieelautomaten kunnen bestaan uit één geheel of uit een geschikte combinatie van een kleine automatische schakelaars voor de magnetothermische beveiliging en een differentieel module die aan de automaat vastgeklikt wordt. De magnetothermische beveiliging van de differentieelautomaat dient te voldoen aan dezelfde eisen als gesteld in de beschrijving van de Kleine automatische schakelaars hierboven Ze worden met clipsen op DIN-rails vastgezet en zullen in de hoogte dezelfde afmetingen hebben als de automatische uitschakelaars.. Zij zijn van het type met lage gevoeligheid 1 tot 3A, gemiddelde gevoeligheid 100 of 300 ma, hoge gevoeligheid 30 ma of zeer grote gevoeligheid. Ze voldoen aan de normen NBN EN en NBN en dragen het kwaliteitsmerk CEBEC. Zij moeten verplicht van het type A zijn. Het type AC mag niet gebruikt worden. De nominale stroomsterkte en de gevoeligheid worden op de schema s aangeduid. Wanneer meerdere verliesstroomschakelaars en/of differentieelautomaten in serie aangesloten zijn, moeten deze wat betreft differentieelbeveiliging volledig selectief zijn. Vermogenschakelaars: Voor de beveiliging van kringen of vertrekken met nominale stromen hoger dan 63A en/of een onderbrekingsvermogen hoger dan 15 ka zijn in huidig project vermogenschakelaars verplicht toe te passen, tenzij specifiek anders vermeld op de schema s. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 14

15 De vermogenschakelaars dienen te voldoen aan de NBN EN Ze zijn aan de voorzijde van klasse II. De nominale stroomsterkte van de vermogenschakelaars is op de schema s aangeduid, doch mogen evenwel aangepast worden in functie van het voorgestelde materieel. De magnetische en thermische beschermingen zijn van het elektronisch type en regelbaar (Ir = 0,6 tot In). De magnetische en thermische beschermingen zijn afneembaar om het kaliber te kunnen aanpassen zonder de vermogensschakelaar te vervangen. De last- en de vermogensschakelaars moeten een hoog onderbrekingsvermogen bezitten, de vermogensschakelaars door middel van een regelbare thermische uitschakeling met vertraagde werking voor de overbelastingen en door middel van een regelbare, elektromagnetische uitschakeling met onmiddellijke werking voor de kortsluitingen, en met aanduiding van de uitschakeling. Een aantal vermogenschakelaars in het noodgedeelte van het ALSB zijn te voorzien van een motorisatie (zie aanduiding op plannen) teneinde bij noodvoeding deze schakelaars sequentieel te kunnen in- en uitschakelen. Deze motorisatie, samen met de nodige in- en uitschakelspoelen, dient inbegrepen in de prijzen van het ALSB. Hulprelais: De hulprelais worden voorzien voor de automatische bediening van verschillende uitrustingen. De contacten hebben een nominale stroomsterkte van minstens 6 A. Het aantal contacten wordt bepaald in functie van de schema s. De beveiliging van de stuurking dient aangepast te zijn aan de nominale stroom van de contacten. Contactoren: Het aantal polen en de nominale stroomsterkte van deze toestellen worden opgegeven bij de beschrijving van de borden of op de plannen. Alle contactoren zijn van een type met Ag-Cd contacten en vaste kern en dienen te voldoen aan de norm NBN EN en NBN EN De spoel van de contactoren is steeds werkend op 230V (netspanning), tenzij bepaalde overige onderdelen van de desbetreffende stuurkring een lagere spanning vereisen. In dat geval dient de spanning van de spoel aangepast te zijn aan de max. toelaatbare waarde van de spanning. De nodige bijkomende geschikte transformatoren en/of voedingen dienen mee in de prijs van het bord inbegrepen te zijn, ook in geval deze niet specifiek op de schema s werden vermeld of ingetekend. De spoel dient zonder schade continue onder spanning te kunnen blijven en heeft een gering eigen verbruik. De nominale spanning van de schakelcontacten is minstens 230V bij toepassing in monofasige kringen en 400V bij driefasige kringen. De nominale stroom van de hoofdschakelcontacten dient minstens 16A te bedragen, bij gebruikscategorie AC3, aangepast aan de nominale stroom van de desbetreffende schakelkring. De eventuele hulpcontacten hebben een nominale stroomsterkte van minstens 2A. De gebruikscategorie van de contactoren dient steeds te voldoen in functie van het type van de te schakelen belasting, conform de norm NBN EN Het aantal contacten wordt bepaald in functie van de schema s, indien dit aantal groter is dan beschikbaar, moeten meerdere magneetschakelaars voorzien worden, parallel bediend. Levensduur: bedieningscycli bij maximum vermogen (AC3). Teleruptoren: Het aantal polen en de nominale stroomsterkte van deze toestellen worden opgegeven bij de beschrijving van de borden of op de plannen. Alle teleruptoren zijn van een type met Ag-Cd contacten en vaste kern en dienen te voldoen aan de norm NBN EN en NBN EN De spoel van de teleruptoren is steeds werkend op 230V (netspanning), tenzij bepaalde overige onderdelen van de desbetreffende stuurkring een lagere spanning vereisen (dit is o.a. van toepassing voor verlichtingskringen aangestuurd door de verpleegoproepinstallatie of bediend van op de oproeppeer). In dat geval dient de spanning van de spoel aangepast te zijn aan de max. toelaatbare waarde van de spanning. De nodige bijkomende geschikte transformatoren en/of voedingen dienen mee in de prijs van het bord inbegrepen te zijn, ook in geval deze niet specifiek op de schema s werden vermeld of ingetekend. De spoel dient zonder schade continue onder spanning te kunnen blijven en heeft een gering eigen verbruik. Wat betreft de werking, zal bij een eerste onder spanning stelling van de spoel de schakelcontacten gesloten en de kring ingeschakeld worden, bij een tweede onder spanning stellen (na onderbreking dus) worden de contacten terug geopend en de kring terug uitgeschakeld. De nominale spanning van de schakelcontacten is minstens 230V bij toepassing in monofasige kringen en 400V bij driefasige kringen. De nominale stroom van de schakelcontacten dient minstens 16A te bedragen, aangepast aan de nominale stroom van de desbetreffende schakelkring. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 15

16 De gebruikscategorie van de teleruptoren dient steeds te voldoen in functie van het type van de te schakelen belasting conform de norm NBN EN Schakelklokken: De schakelkokken zijn van het digitale type en zijn voorzien van een LCD scherm voor aanduiding en programmatie. Ze zijn modulair uitgevoerd en geschikt voor klikbevestiging op een DIN-rail. Elke schakelklok beschikt over één kanaal, tenzij specifiek anders vermeld op de schema s. Het schakelcontact is geschikt voor een bedrijfsspanning tot 250V en nominale stroom van 16A bij een Ohmse belasting. Indien de nominale stroom van de te schakelen kring hoger is, dienen bijkomende contactoren in de kring opgenomen. De schakelklokken hebben een gering eigen verbruik en gangreserve bij spanningsuitval van minstens100u. De schakelklok dient rekening te kunnen houden met zomer-/wintertijd. De klok dient te werken op basis van een weekprogramma, de minimale duur van een programma dient 1 minuut te bedragen. Er moeten minstens 40 programma s beschikbaar zijn. Volgende instellingen moeten minstens mogelijk zijn: - Tijdsinstelling (uur / minuten) - Dag van de week - Inschakeltijd - Uitschakeltijd De schakelklokken dienen voorzien te zijn van een bedieningsfunctie waarmee de programma s voor onbepaalde duur manueel onderbroken en/of overbrugd kunnen worden. Huidige aannemer staat in voor de correcte programmatie en afregeling van de klok. De programmatie dient ter goedkeuring voorgelegd aan de Bouwheer / Projectcoördinator en de Ontwerpers. Schemerschakelaars: Deze bestaan uit een modulaire eenheid, geschikt voor DIN-rail bevestiging die in het elektrisch bord geplaatst wordt en een sensor met foto-elektr ische cel die opgesteld wordt op de plaats waar men de lichtinval wil meten. Deze sensor is geschikt voor buitenopstelling. De exacte inplanting ervan is bij uitvoering te bepalen. Het schakelcontact is geschikt voor een bedrijfsspanning tot 250V en nominale stroom van 16A bij een Ohmse belasting. Indien de nominale stroom van de te schakelen kring hoger is, dienen bijkomende contactoren in de kring opgenomen. De verlichtingssterkte is instelbaar tussen de 2 en 2000 lux. De modulaire eenheid dient voorzien te zijn van een manuele testknop. Stroomtransformatoren: De stroomtransformatoren zijn voorzien van een primaire isolatiespanning van 500 V. Ze zijn van klasse 1. Alle stroomtransformatoren moeten weerstaan aan de kortsluitstroom. De secundaire wikkeling wordt door kortsluitbare klemmen aangesloten. De transformatieverhouding wordt in functie van de primaire stroom gekozen, met een secundaire stroom van 5.A. Bedieningsschakelaars: De bedieningsschakelaars zijn van het nokkentype met draaiende frontale bediening. Het type, aantal standen en nominale stroomsterkte worden op de schema s aangeduid. Bij gebrek aan aanduiding is de nominale stroomsterkte minstens 16A. Ze dienen te voldoen aan de norm NBN EN Kleine transformatoren: De transformatoren voor spanningsverlagingen beantwoorden aan de voorschriften van Hoofdstuk A van het Typebestek 400, deel B.03. De kenmerken van de transformatoren worden op de schema s aangeduid. Zij weerstaan zonder schade aan een kortsluiting van de secundaire spoel en hebben een gering eigen verbruik. Automatiseringsunit net/noodschakelaar: De automatiseringsunit stuurt de voedingsschakelaars aan van enerzijds het normale net en anderzijds het noodnet en realiseert een onderlinge elektrische vergrendeling. De spanningsaanwezigheid aan de zijde van het normale net wordt gedetecteerd. Bij het ontbreken hiervan worden de nodige startsignalen gegeven door de unit aan het noodaggregaat. Bij het opkomen van een stabiele spanning aan de noodzijde zal de unit de gekoppelde schakelaars op een juiste wijze aansturen om het bord te voeden met het noodnet. Ook bij het terugkomen van de normale spanning geeft de unit de nodige stuursignalen aan het noodaggregaat en verwezenlijkt de juiste schakelingen. De automatiseringsunit is verder uitgerust met volgende elementen: - keuzeschakelaar automatische werking, gedwongen werking op nood, gedwongen werking op normaal, beide schakelaars open VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 16

17 - led-signalisatie van de toestand van de vermogenschakelaars (open gesloten, fout) - instellen van vertragingen voor het uitvoeren van de schakelingen bij wegvallen en terugkomen van de normale spanning Het noodaggregaat en de automatiseringsunit zijn volledig compatibel met elkaar. Toepassing: ALSB Elementen voor parallelwerking: Meting: Pro Memorie (inbegrepen in de prijs van de elektrische borden) DIGITALE MEETMODULES Het ALSB en de secundaire (hoofd)verdeelborden EB Hoofdbord A.OO, EB hoofdbord A.IB en EB hoofdbord C worden elk uitgerust met digitale meetmodules met LCD-display, voorzien van achtergrondverlichting voor meting en registratie van de diverse elektrische parameters. Het toegepaste systeem is modulair geconcipieerd zodat de meetmodules met de nodige uitbreidingsmodules kunnen uitgerust worden waardoor deze geïntegreerd kunnen worden op het centraal gebouwenbeheersysteem (GBS) zodat via PC en aangepaste software de diverse parameters kunnen uitgelezen worden. De toestellen dienen hiertoe tevens met een communicatiepoort te kunnen worden uitgerust, aangepast aan het GBS zoals beschreven in deel 50 HVAC. De digitale meetmodules worden geïntegreerd in de verdeelborden. Ook indien deze niet specifiek vermeld zijn op de schema s. De meetmodules en alle noodzakelijke toebehoren, bekabeling, enz. voor een goede werking dienen inbegrepen in de prijs van de elektrische borden. De meetmodules dienen beveiligd. De beveiliging dient aangepast aan het voorgestelde type meetmodule. Voor de meetmodule moet minimaal volgende meetnauwkeurigheid gegarandeerd worden: - voor stroom en spanning: 0,5 % - voor vermogen en energie: 1 % Minstens volgende parameters dienen geregistreerd te kunnen worden: Voor wat betreft het ALSB (hoofdbord): - ogenblikkelijke stromen door de fasen en de nulleider - ogenblikkelijke spanningen, zowel enkelvoudig als samengesteld - ogenblikkelijke frequentie - ogenblikkelijk actief, reactief en schijnbaar vermogen, zowel totaal als per fase - ogenblikkelijke vermogensfactor, zowel totaal als per fase - meting van de actieve, reactieve en schijnbare energie - gemiddelde stroomwaarden, zowel huidig als maximaal - gemiddeld actief, reactief en schijnbaar vermogen, zowel huidig als maximaal - meting van de energiekwaliteit (harmonisch vervormingspercentage op stroom en spanning) Voor wat betreft de secundaire verdeelborden: - ogenblikkelijke stromen door de fasen en de nulleider - ogenblikkelijke spanningen, zowel enkelvoudig als samengesteld - ogenblikkelijke frequentie - ogenblikkelijk actief, reactief en schijnbaar vermogen, zowel totaal als per fase Meting: Pro Memorie (inbegrepen in de prijs van de elektrische borden) INTERNE BLIKSEM- EN OVERSPANNINGSBEVEILIGING De elektrische installatie dient te worden beveiligd tegen overspanningen afkomstig van directe en indirecte blikseminslag en van overspanningen ten gevolge van op het net optredende schakelhandelingen. Hierbij wordt, conform de NBN EN norm, een onderscheid gemaakt tussen 3 types van afleiders: - Type 1: Bliksemstootstroomafleider - Type 2: Overspanningsafleider - Type 3: Overspanningsafleider (toe te passen als fijnbeveiliging) VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 17

18 In huidig project dient de interne bliksem- en overspanningsafleiders minstens als volgt voorzien te worden: - In de algemene laagspanningsborden (ALSB s), op de hoofdborden van de verschillende afdelingen ( EB hoofdbord A.OO, EB hoofdbord A.IB en EB hoofdbord C), alsook op de verschillende securit-borden ( EB Securit A.OO, EB Securit A.IB, EB Securit B.00 en EB Secuit B.02 ) dient er steeds een bliksemstroomafleider van het type 1 voorzien te worden om de installatie te beveiligen tegen directe of indirecte blikseminslag. Daarnaast moet indien er vanuit het hoofdverdeelbord, behalve de vertrekken naar de secundaire verdeelborden, ook rechtstreeks eindapparatuur, contactdozen of verlichtingskringen gevoed worden, bijkomend een overspanningsafleider van het type 2 worden voorzien. Daar dit in huidig project het geval is, dienen in huidig project op dergelijke borden dan ook steeds gecombineerde bliksemen overspanningsafleiders toegepast te worden. - De overige secundaire elektrische borden die zich stroomafwaarts van het ALSB bevinden, dienen enkel voorzien van overspanningsafleiders van het type 2. - Op de voeding van bepaalde kritische of gevoelige elektrische apparatuur (zoals brandcentrales, telefooncentrale, patchkasten, verpleegoproep, DECT installatie, lokalisatie, camerabewaking, interfonie en dienstinterfonie, toegangscontrole en deursturingen, KNX installatie, enz., ) dienen er overspanningsafleiders van het type 3 (cfr. NBN EN ) voorzien. De energetische coördinatie tussen bliksem- en overspanningsafleiders moet, rekening houdende met hun opstelling, gewaarborgd worden overeenkomstig de NBN EN , de berekening hiervan dient voorgelegd te kunnen worden. Om zelfde deze reden dienen ook alle in huidig project toegepaste bliksemstroom- en overspanningsafleiders van dezelfde fabrikant te zijn. De huidige aanneming omvat het leveren, plaatsen in de desbetreffende elektrische borden en aansluiten van alle componenten en toebehoren zoals de bijhorende voorzekeringen. Alle componenten zullen van het modulaire type zijn. De opstelling in het bord is uit te voeren conform de instructies en richtlijnen van de fabrikant. Indien de componenten voor interne bliksem- en overspanningsbeveiliging en/of eventueel toebehoren, zoals voorzekeringen niet specifiek op de schema s of plannen staan vermeld dienen deze eveneens in de huidige aanneming inbegrepen. Beveiligingen voor eindapparatuur van het in een contactdoos (2+A) inplugbare type worden niet aanvaard. De types van de verschillende componenten dienen aangepast te zijn aan het in het gebouw aanwezig netstelsel (ter plaatse te verifiëren voor uitvoering) en voor wat betreft de beveiliging van de eindgebruikers aan het aantal polen (mono- of driefasig). Opmerking(en): De volledige interne bliksem- en overspanningsbeveiliging, zoals hier beschreven dient voorzien en inbegrepen te zijn in de prijs van de elektrische borden, ook als deze niet specifiek op de elektrische schema s en/of meetstaat in bijlage vermeld is. Zowel het nood-, normaal als no-break (UPS) net dienen voorzien te worden van een interne bliksem- en overspanningsbeveiliging. Naast de borden elektriciteit, dienen in de borden HVAC eveneens de nodige bliksem- en overspanningsafleiders voorzien. Deze moeten voldoen aan dezelfde bepalingen als die voor de secundaire verdeelborden. Afhankelijk van de aangesloten kringen of apparatuur dient zowel een beveiliging van type 2 als type 1 (indien delen van de aangesloten instalalties zich buiten het gebouw zouden bevinden) voorzien te worden. In de stuurkastjes voor de slotensturing en/of perimeterbewaking op het terrein dient eveneens een geschikte bliksem- / overspanningsbeveiliging voorzien. Meting: Pro Memorie (inbegrepen in de prijs van de elektrische borden) Gecombineerde bliksem- en overspanningsafleiders Toepassing: Gecombineerde bliksem- en overspanningsafleiders met onderstaande kenmerken zijn te voorzien in o.a. de ALSB s. In geval van TT / TN-S net: De gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider is van het 4-polige modulaire type en geschikt voor 230/400V TT en TN-S systemen. Het toestel bestaat uit een basisdeel en inplugbare beveiligingsmodules en is standaard voorzien van een potentiaal vrij wisselcontact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand. Technische kenmerken: - afleider van type 1 volgens EN uitgerust met vonkenbrug geschikt voor netvolgstroombegrenzing - eenvoudige uitwisselen van modules met behulp van trillingbestendige ontgrendelingsknop - visuele statusaanduiding van elke beveiligingsmodule (functie/defect) in zichtvenster VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 18

19 - gekapselde niet uitblazende uitvoering - max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V AC - beschermingsniveau: <= 1,5 kv - bliksemstootstroom (10/350): 100 ka - volgstroomdoofvermogen [L-N]: 50 kaeff - volgstroomdoofvermogen [N-PE]: 100 Aeff - volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 20A gl/gg zekering spreekt niet aan bij 50 kaeff prospectieve kortsluitstroom - aanspreektijd: <= 100 ns - tijdelijke overspanning [L-N]: <= 440 V / 5 sec. - tijdelijke overspanning [N-PE]: <= 1200 V / 200 ms - getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN sinus vibratie: 5 g (11 Hz 200 Hz); 4 g (200 Hz 500 Hz) - random vibratie: 1,9 g (5 Hz 500 Hz) - schok: 30 g - energetische coördinatie volgens EN met Type 2 en Type 3 afleiders van dezelfde familie, alsook directe coördinatie met eindapparatuur - duidelijke beveiligingsmodule-codificatie - apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 8 modules Overspanningsafleiders - type 2 Toepassing: Overspanningsafleiders met onderstaande kenmerken zijn te voorzien voor alle secundaire verdeelborden en borden HVAC (tenzij hierboven anders vermeld). In geval van TT / TN-S net: De overspanningsafleider is van het 4-polige modulaire type en geschikt voor 230/400V TT en TN-S systemen. Het toestel bestaat uit een basisdeel en inplugbare beveiligingsmodules en is standaard voorzien van een potentiaal vrij wisselcontact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand. - afleider van type 2 volgens EN gebaseerd op hoogvermogen varistortechnologie - basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules - eenvoudige uitwisselen van modules met behulp van trillingbestendige ontgrendelingsknop - max. toelaatbare bedrijfsspanning: 275 V AC - beschermingsniveau: <= 1,25 kv - nominale afleidstootstroom (8/20): 20 ka - aanspreektijd [L-N]: <= 25 ns - aanspreektijd [N-PE]: <= 100 ns - kortsluitvastheid: 50 kaeff - tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec. - tijdelijke overspanning [N-PE]: 1200 V / 200 ms - getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN sinus vibratie: 5 g (11 Hz 200 Hz); 4 g (200 Hz 500 Hz) - random vibratie: 1,9 g (5 Hz 500 Hz) - schok: 30 g - energetische coördinatie volgens EN met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde familie - Thermodynamische afschakelinrichting - Uitgerust met functie- en defectaanduiding - duidelijke beveiligingsmodule-codificatie - apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 4 modules Overspanningsafleiders - type 3 (beveiliging eindapparatuur) Toepassing: Overspanningsafleiders met onderstaande kenmerken zijn te voorzien op de voeding van bepaalde kritische of gevoelige elektrische apparatuur, zoals brandcentrales, telefooncentrales, patch-kasten, verpleegoproepinstallatie, DECT installatie, lokalisatie, camerabewaking, interfonie en dienstinterfonie, toegangscontrole en deursturingen, KNX installatie, enz., (exact lijstje van te voorziene overspanningsafleiders voor eindgebruikers is bij uitvoering te bepalen). In geval van een driefasige voeding v.d. eindgebruiker: 4-polige, steekbare overspanningsafleider voor het beveiligen van eindapparatuur, met potentiaal vrij wisselcontact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 19

20 - afleider van type 3 volgens EN combinatie van hoogvermogen zinkoxydevaristor/vonkenbrug - basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules - eenvoudige module-uitwisseling door trillingsbestendige ontgrendelingsknop - doorvoerbedrading - max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255/440 V AC - nominale afleidstootstroom (8/20): 8 ka - beschermingsniveau [L-N]: < 1 kv - voorzekering: 25 A gl/gg of B 25 A - energetische coördinatie volgens EN met type 2 overspanningsafleiders en type 1 combiafleiders van dezelfde familie - functie- en defectaanduiding - duidelijke beveiligingsmodule-codificatie - geschikt voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 2 modules In geval van een monofasige voeding v.d. eindgebruiker: 2-polige, steekbare overspanningsafleider voor het beveiligen van eindapparatuur, met potentiaal vrij wisselcontact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand. - afleider van type 3 volgens EN combinatie van hoogvermogen zinkoxydevaristor/vonkenbrug - basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules - eenvoudige module-uitwisseling door trillingsbestendige ontgrendelingsknop - doorvoerbedrading - max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V AC/DC - nominale afleidstootstroom (8/20): 5 ka - beschermingsniveau [L-N]: < 1,25 kv - voorzekering: 25 A gl/gg of B 25 A - tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec. - tijdelijke overspanning [L/N-PE]: 400 V / 5 sec. - getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN sinus vibratie: 5 g (11 Hz 200 Hz); 4 g (200 Hz 500 Hz) - random vibratie: 1,9 g (5 Hz 500 Hz) - schok: 30 g - energetische coördinatie volgens EN met Type 2 overspanningsafleiders en Type 1 combiafleiders van dezelfde familie - functie- en defectaanduiding - duidelijke beveiligingsmodule-codificatie - geschikt voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 1 module ELEMENTEN VOOR PARALLELWERKING IN ALSB Het noodaggregaat moet geschikt zijn om parallel met het net te werken. De volledige installatie moet voorzien zijn op deze parallelwerking. De sturing zal voorzien zijn van alle nodige componenten om deze parallelwerking mogelijk te maken. Hierbij moet volledig voldaan worden aan de bepalingen van de meest recente versie van de Specifieke technische voorschriften voor de centrale productie-installaties die in parallel werken met het distributienet van de Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België (Synergrid C10/11) en de specifieke bepalingen van de distributienetbeheerder. Voor de parallelwerking moeten in het bijzonder de hier onder beschreven elementen voorzien worden in het ALSB. Deze materialen moeten volledig voldoen aan de eisen van de distributienetbeheerder en van een door hen goedgekeurd type zijn. De aannemer zal hiertoe de materialen samen met de stuurschema s ter goedkeuring voorleggen aan de distributienetbeheerder. Alle eventuele opmerkingen omtrent conformiteit moeten door de aannemer opgelost worden op zijn eigen kosten. De hieronder beschreven artikels omvatten naast het specifieke relais ook alle stuurkringelementen, stuurbedrading en bekabeling, uitbreiding van vermogenschakelaars met minimumspanningsspoelen en hulpcontacten, enzovoort om de beschreven en door de distribuitienetbeheerder vereiste schakelingen en beveiligingen te realiseren Synchrocheck Digitaal synchronisatie relais voor het parallel schakelen van het noodaggregaat op het normaal distributienet, met controle van draaizin, faseverschuiving en spanningsverschil. Deze synchrocheck is van een type dat goedgekeurd is door de netbeheerder. Dit relais vergelijkt de spanning opgewekt door het noodaggregaat met de spanning van het net. Indien deze spanningen overeen komen, wordt de parallelschakelaar gesloten door een contact van het synchronisatie relais. Meting: T.P. G.P. VKS31447F3 Regie der Gebouwen FPC Antwerpen Perceel 01 Deel 70 BTB 20

DEHN+SÖHNE standaard bestektext

DEHN+SÖHNE standaard bestektext DEHN+SÖHNE standaard bestektext Klik op het type voor de juiste bestek omschrijving. Copier naar uw bestek met Ctrl C Ctrl V 1) Combi afleiders Bladzijde a. DEHNventil M TNC 255 2 b. DEHNventil M TNC 255

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

SI MODULAIRE AUTOMATEN 10 ka

SI MODULAIRE AUTOMATEN 10 ka W SI AUTOMATEN BMS0 10 ka BMS0 V DE 570... en andere zoals aangegeven op het toestel W SCHRACK-INFO Nominale spanning/frequentie: 230 V/400 V AC, 50 Hz 240 V/415 V AC, 50 Hz bij ijkingstemp. 40 C Nominale

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER SPECIFIEKE TECHNISCHE VRSCHRIFTEN VR HET AANSLUITEN VAN VASTE PRFESSINELE INSTALLATIES ZNDER METER INHUD 1. TEPASSINGSGEBIED...3 2. SPECIFIEKE EISEN M.B.T. DE AANSLUITKAST ZNDER METER...3 2.1 Plaats van

Nadere informatie

Modulaire apparatuur Rails toebehoren

Modulaire apparatuur Rails toebehoren Rails toebehoren Aansluitrails b vork-aansluitrails b verdeling elektrische stroom b snelle montage en uitbouw van de aangesloten apparaten. Aansluitrail horizontaal Type Aantal modules Ref. Mod. van Mulit9

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN C1/106 09.2004 Rev 1.0 (03.2011) 1. ALGEMEENHEDEN...3 1.1 Definities... 3 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

(bijlage ref. PB 2 maart 2007)

(bijlage ref. PB 2 maart 2007) Vlaamse overheid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Team Gesubsidieerde Infrastructuur Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 Bus 70, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij :

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : - de indienststelling, - elke verzwaring van de aansluiting, - elke belangrijke wijziging of uitbreiding. Dit organisme

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 -

Nadere informatie

Magneetschakelaars: technische eigenschappen

Magneetschakelaars: technische eigenschappen Magneetschakelaars: technische eigenschappen Elektrische eigenschappen omschrijving modulaire magneetschakelaars voor DIN-rail montage hulpcontact norm IEC 61095 type Magn.schak Magneetschakelaar handbediening

Nadere informatie

Verbinding. 6.02 Verbindingsmodules Quick Connect. 6.04 Keuzegids energieverdeling. 6.06 Verdelers en verdeelblokken. 6.07 Verbindingsblokken

Verbinding. 6.02 Verbindingsmodules Quick Connect. 6.04 Keuzegids energieverdeling. 6.06 Verdelers en verdeelblokken. 6.07 Verbindingsblokken Verbinding 6.02 Verbindingsmodules Quick Connect 6.04 Keuzegids energieverdeling 6.06 Verdelers en verdeelblokken Verbinding 6.07 Verbindingsblokken 6.08 Verdeelstroken in messing 6.09 Verbindingsklemmen

Nadere informatie

OVERSPANNINGSBEVEILIGING

OVERSPANNINGSBEVEILIGING W OVERSPANNINGSAFLEIDER SERIE VARTEC KLASSE 2 (C) Afleiderklasse C, Bouwvorm II, type 3, volgens OVE-SN 60, deel 4 volgens EN/IEC 61643. W OPMERKING IS010075/IS010078 IS010078 IS010075 Enkelfasige beveiliging:

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema LES4 Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema Aansluitingsmogelijkheden hoofdbord Het hoofdverdeelbord Symbolen op grondschema Opdracht 1 Het elektrisch

Nadere informatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Thermische, maximale en aardlekbeveiliging gecombineerd Removability: uitwisselen zonder demontage van de doorverbindingsrail Schroefaansluiting PZ2 Foutstroom indicatievenster

Nadere informatie

IDE Schakelaar-scheiders voor machinesturingskringen van 32 tot 160A

IDE Schakelaar-scheiders voor machinesturingskringen van 32 tot 160A De oplossing voor Schakelen en scheiden > Industrie > Tertiaire sector > Publiek gebouw > Hoogbouw ide_021_a_1_cat ide_022_a_1_cat IDE 4x40 A rechtstreekse bediening De sterke punten > Veiligheid > Gemakkelijke

Nadere informatie

TeleREC 2 / TeleREC Top / TeleREC

TeleREC 2 / TeleREC Top / TeleREC GE Industrial Solutions Nieuw TeleREC TeleREC 2 / TeleREC Top / TeleREC Automatisch herinschakelsysteem voor kritieke toepassingen GE imagination at work 111865-TeleREC2-BENL.indd A 21/05/14 16:59 2 Voordelen

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM. Huisnummer 12 Postcode 9270 Rapportnummer 87461 Nederlandstalige versie : V_7_NL_20161205 Origineel exemplaar Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 24/08/2017

Nadere informatie

SI MODULAIRE AUTOMATEN 6 ka

SI MODULAIRE AUTOMATEN 6 ka W SI AUTOMATEN BMS6 6 ka BMS V DE 570... en andere zoals aangegeven op het toestel W SCHRACK-INFO Nominale spanning/frequentie: 230 V/0 V AC, Hz Nominale DC spanning per pool: max. 48 V DC Omgevingstemperatuur:

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO ELEKTRICITEIT VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN STANDS OP BEURZEN 4.1 INLEIDING Deze voorschriften werden opgesteld met het doel:

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM C1/111 SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM ln DE BOVENGRONDSE LIJNEN EN ONDERGRONDSE ENERGIEKABELS Datum

Nadere informatie

Schakelkasten Gemotoriseerde bediening RTSE * - Geleid van 40 tot 3200 A

Schakelkasten Gemotoriseerde bediening RTSE * - Geleid van 40 tot 3200 A RTSE * - Geleid van 40 tot 3200 A Geïntegreerde producten en oplossingen De oplossing voor > Hoogbouw > Datacenter > Energie opwekking > Medische ruimten > Bank en verzekeringen > Transport (Luchthaven,

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Project: Atelier Kyoto - Webo. Meetstaat Elektriciteit 1/12. Datum: 2/03/2016. 10 ALGEMEEN Subtotaal: 70 ELEKTRICITEIT/BINNENNET Subtotaal:

Project: Atelier Kyoto - Webo. Meetstaat Elektriciteit 1/12. Datum: 2/03/2016. 10 ALGEMEEN Subtotaal: 70 ELEKTRICITEIT/BINNENNET Subtotaal: 1/12 Project: Atelier Kyoto - Webo Datum: 2/03/2016 Meetstaat Elektriciteit 10 ALGEMEEN Subtotaal: 10.11 As-built dossier 1 GP FH 10.12 Technisch uitvoering dossier 1 GP FH 10.13 Rf afdichtingen openingen

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

PAGINA 1. Bliksem- en overspanningsafleiders VARTEC ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

PAGINA 1. Bliksem- en overspanningsafleiders VARTEC ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 1 Bliksem- en overspanningsafleiders VARTEC ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Veelzijdigheid geeft power De technologische vooruitgang in de privésfeer heeft nog lang niet

Nadere informatie

MODULAIRE CONTACTOREN

MODULAIRE CONTACTOREN W CONTACTOR 1/2-POLIG Modulaire contactor met 1 Mod. breedte Technische gegevens volgens EN 947-4-1; EN 947 - - 1; VDE 06 Beschermingsgraad IP20 AC1/230 V: - 4.6 kw - 20 A BZ326437 W AFMETINGEN EN SCHEMA

Nadere informatie

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1 4.1. Algemeen...1 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 4.3. Elektrische leidingen...2 4.3.1. Algemeen... 2 4.3.2. Moeilijk ontvlambare

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel

Nadere informatie

CADRYS monobloc Lege kasten

CADRYS monobloc Lege kasten Kasten en toebehoren De oplossing voor >Automatisme uitrusting > Elektrische verdeling De sterke punten kdrys_502_a_1_cat > Elektrische veiligheid > Uitgebreid gamma > 15 beschikbare modellen > Beschermingsindex

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 168000073 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015061631 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE Ref: Dossiernr: 16-0457 Aanvrager: Veronique De Waegenaere Datum: 30/06/2016 Verslagnr: KV5886-ERY

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Laagspanningsverdeling SIVACON

Laagspanningsverdeling SIVACON Laagspanningsverdeling SIVACON Algemene beschrijving Normen en voorschriften De laagspanningsverdeling SIVACON is een type-beproefde laagspanningsschakelapparatuur combinatie (TSK/TTA). De SIVACON wordt

Nadere informatie

Modulaire kasten Opbouw- en inbouwkasten

Modulaire kasten Opbouw- en inbouwkasten Presentatie Het gamma bestaat uit kasten met 13, 18 of 24 modules met 1 tot 6 rijen en interfaces met 1 tot 3 rijen. De kasten uit het volledige gamma kunnen horizontaal of verticaal met elkaar worden

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES 2013 2014 THE GLOBAL SPECIALIST I ELECTRICAL AD DIGITAL BUILDIG IFRASTRUCTURES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 iveau 1 1 Bis iveau 2 2 Bis iveau 3 3 Bis iveau 4 4 Bis iveau 5 Icc Beheerproducten DPX³160

Nadere informatie

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken 16EGGE/16/44 Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken TERECHTWIJZEND BERICHT 1 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / AUTOMATEN / VERLIESSTROOMAUTOMATEN

TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / AUTOMATEN / VERLIESSTROOMAUTOMATEN + AC 13 I e = 2A Ue = 250V~ AC 15 I e = 1A Ue = 250V~ DC 12 I e = 0,5A Ue = 110V= I th = TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / W HULPCONTACT B-HSI, FOUTMELDINGSCONTACT B-HR AANKLIKBARE VERSIE Ontwerp

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

De energybox - maakt het u makkelijk

De energybox - maakt het u makkelijk De energybox - maakt het u makkelijk Technologie, flexibiliteit en gemak in één box Alle keukenapparatuur en wandcontactdozen aansluiten met slechts één leiding tussen meterkast en keuken; dat kan met

Nadere informatie

De vega-verdeler - elegant design en montagegemak

De vega-verdeler - elegant design en montagegemak De vega-verdeler - elegant design en montagegemak De vega-verdeler is al jaren een vaak geselecteerde oplossing voor luxe woningbouw- en utiliteitsprojecten. Door zijn elegante vormgeving en (naar keuze)

Nadere informatie

I sd A 3125... 30000. I i A 50000

I sd A 3125... 30000. I i A 50000 Type: IZMN2 V2500 Bestelnummer: 230011 Verkoopstekst Leistungsschalter 3 polig 2500A Bestelinformatie bouwgrootte Aantal polen gegevens IZM...2... 3 polig nominale continu stroom I u A 2500 Instelbereik

Nadere informatie

GE Industrial Solutions

GE Industrial Solutions GE Industrial Solutions GEGEVENS VOOR LASTENBOEK SEN Plus Algemeen laagspanningsbord 1. ALGEMENE KENMERKEN 1.1 NORMEN Alle laagspanningsverdeelborden voldoen aan de vereisten van de normen EN 60439-. De

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 128000593 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2013070658 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

Domotica en communicatie Unica Wireless

Domotica en communicatie Unica Wireless Presentatie P104878 D17 Presentatie Scenario s Draadloos comfort is een gamma draadloze producten die gebruik maken van radiotechnologie (RF) om informatie uit te wisselen. Deze producten zijn uitermate

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN

KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN W VOOR KABEL 1 mm Ø - SERIE TCSM1 Past bij andere modulaire toestellen zoals FI-schakelaars etc., 4 mm gleuf Eenvoudig te verbinden Voor grove weergave op het meetwerk Plaatsbesparend

Nadere informatie

Art. Omschrijving Type Eenh. Hoev. E.P. Totaal. PDF Pro Trial

Art. Omschrijving Type Eenh. Hoev. E.P. Totaal. PDF Pro Trial 1. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET 1.1. Elektriciteitsaansluiting SOG 1 1 000,00 1 000,00 2. ELEKTRISCHE VERDEELBORDEN 2.1. Elektrische verdeelborden 2.1.1. EB museum SOG 1 6 000,00 6 000,00 3. AARDINGEN

Nadere informatie

GE Industrial Solutions. SubCenter Plus. De vertrouwde oplossing voor laagspanningsverdeelsystemen tot 1600A. GE imagination at work

GE Industrial Solutions. SubCenter Plus. De vertrouwde oplossing voor laagspanningsverdeelsystemen tot 1600A. GE imagination at work GE Industrial Solutions De vertrouwde oplossing voor laagspanningsverdeelsystemen tot 1600A GE imagination at work Kenmerken verdelers zijn opgebouwd uit modulaire functies waarvan de afmetingen een veelvoud

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie NIET CONFORM Datum keuring: 13/07/2017 Inspecteur: Jef Haest Mentor: - Installateur: - Datum verslag: 13/07/2017 B.T.W.

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 101001765 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100255 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 Bestekteksten Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 DEEL 4 SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, 2 LOT 40 CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE

Nadere informatie

BEDIENINGS EN SCHEIDINGSWIJZE

BEDIENINGS EN SCHEIDINGSWIJZE 235 VEILIGHEIDSONDERBREKING 235.01 235.01.a Scheiding Ten einde de scheiding van iedere elektrische installatie of gedeelte ervan mogelijk te maken moeten inrichtingen voorzien worden die deze scheiding

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

BEDRIJF KLANT EASYPANEL ID EP201208_00006. Woonwijk Merem PROJECT NAAM BORD NAAM. Genutsstraat 15. Ronny Thijs P&V.

BEDRIJF KLANT EASYPANEL ID EP201208_00006. Woonwijk Merem PROJECT NAAM BORD NAAM. Genutsstraat 15. Ronny Thijs P&V. 0 EASYPANEL ID EP00_0000 PROJECT NAAM BORD NAAM Genutsstraat BEDRIJF Industrieweg 0 T. 0 F. 00 bmch@pnv.be KLANT Ronny Thijs Genutsstraat 0 Bilzen T. F. OPMERKINGEN : Algemeen Verdeelbord Elektriciteit

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk NEN-EN-IEC 61439 H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer Belangrijk Per 1 november 2014 is de oude norm IEC 60439 voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen niet meer van toepassing De nieuwe norm NEN-EN-IEC

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

Zucchini railkokersystemen LB / LB6

Zucchini railkokersystemen LB / LB6 railkokersystemen LB / LB6 Technische informatie Type 254 256 404 406 zijde zijde zijde zijde Actieve geleiders Aantal I n (A) ) Doorsnede van de beschermingsgeleider (equivalent in Cu) PE (mm ) I cw (ka)rms

Nadere informatie

HYPRA. CEE Contactmateriaal. www.legrandservices.nl THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

HYPRA. CEE Contactmateriaal. www.legrandservices.nl THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES HYPRA CEE Contactmateriaal THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES www.legrandservices.nl IP 44 en IP 44/55 CEE contactmateriaal LS 16 tot 63A, ZLS 16 en 32A CEE inbouw

Nadere informatie

Telecominstallatie binnenin een woning

Telecominstallatie binnenin een woning Telecominstallatie binnenin een woning 1 Telecominstallatie binnenin een woning Onze behoeften inzake connectiviteit veranderen snel. Daarom is het aangewezen in de hele woning een kabelnetwerk aan te

Nadere informatie

Schepen gebouwd voor en

Schepen gebouwd voor en Schepen gebouwd voor 1.4.1976 en 1.7.1983 Bijkomende eisen aan elektrische installaties vanaf 1.1.2015 - Bij de bespreking van het Belgische discussiepapier JWG (14) 21 heeft de werkgroep ervoor gekozen

Nadere informatie

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008)

Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Wettelijke minimale voorschriften inzake veiligheid van oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (K.B. 2/6/2008) Dhr. M. Smekens, technisch directeur BTV 2012 Wie is BTV? BTV, afkorting van Technisch

Nadere informatie

MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking

MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking MEETSTAAT Fase Aanbesteding Project: Camerabewaking Datum Februari 2014 Projectnummer: 300136 Opdrachtgever Provincie Antwerpen Post Beschrijving der werken Prijs- Een- Hoev- Som DEEL 1 - ALGEMEEN 1 Afsluiten

Nadere informatie

Huisinstallatie 5-5-2004. K.U.Leuven Department of Electrical Engineering ELEN - Electrical Energy

Huisinstallatie 5-5-2004. K.U.Leuven Department of Electrical Engineering ELEN - Electrical Energy Huisinstallatie 1 De elektrische huisinstallatie (aarding) Nieuwbouw Bestaande gebouwen Spreidingsweerstand Wat aarden? 2 De elektrische huisinstallatie (equipotentiaalverbinding) Bijkomende equipotentiaal

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen Beschermings en scheidingsvonkbruggen Wanneer beschermingsvonkbrug, wanneer scheidingsvonkbrug?.............. blz. 100 Scheidingsvonkbruggen 480 en 481.................................... blz. 102 Beschermingsvonkbrug

Nadere informatie

CODUMÉ SCVU2 TECHNISCHE FICHE. Een vooruitstrevende techniek! EPB conform. www.codume.eu

CODUMÉ SCVU2 TECHNISCHE FICHE. Een vooruitstrevende techniek! EPB conform. www.codume.eu TECHNISCHE FICHE CODUMÉ SCVU2 Een vooruitstrevende techniek! EPB conform De Codumé SCVU2 ventilator is het neusje van de zalm voor lokale en gedecentraliseerde ventilatie. Met een permanent debiet van

Nadere informatie

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Een selectief opgebouwde net-beveiliging wordt door een 3-traps beveiligingsconcept bereikt. De vereiste maatregelen, voor het beveiligen van de hoofdvoeding

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties 112003858 Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2014100648 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften. Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen,

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

informeert TAD: Technologische AdviesDienst

informeert TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Beveiligingen in UPS-installaties Een perfect elektriciteitsnet zou een sinusoïdale spanning leveren die bovendien permanent aanwezig zou moeten zijn. In werkelijkheid

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

PROJECTWERK RIS VRAGENLIJST OPSTELLING

PROJECTWERK RIS VRAGENLIJST OPSTELLING PROJECTWERK RIS VRAGENLIJST PROJECTEN @ OPSTELLING 1 van 6 PROJECT 01: Schema opstellen PROJECTWERK RIS Het belang van een goed elektrisch schema is onbetaalbaar. Het is een vorm van communicatie tussen

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ***** ORIGINAL ***** VINÇOTTE vzw Erkend controleorganisme Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België BTW BE 0402.726.875

Nadere informatie

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever:

Administratieve bepalingen. Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: Administratieve bepalingen Uitvoerder: Inge Van Hooland Datum: 15/04/2014 Opdrachtgever: VMM Plaats onderzoek: Lange Weg, 9980 St-Laureins Beschrijving installatie: Leopoldskanaal 2801 : stuw (type 3)

Nadere informatie

70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET

70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET 70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET 70.00. elektriciteit / binnennet - algemeen Tellerkasten, inclusief aansluitingen en voedingskabels : meeteenheid : per stuk (woning of appartement) aard van de overeenkomst

Nadere informatie