BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT GENK CONTACTPERSOON Erik schoofs Tel Fax: Pagina -1-

2 1. Aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid is IGL, vertegenwoordigd door Paul Geypen, algemeen directeur van Ter Heide / IGL, Klotstraat Genk. Bijkomende inlichtingen betreffende de procedure en inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd bij: Erik Schoofs Directeur Financiën en ICT Tel: Fax: Toepasselijke reglementering Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 3. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Er wordt geen borgtocht gevraagd. Artikel 57 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 De termijn van voorlopige oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. Artikel 64 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 De termijn van definitieve oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. Pagina -2-

3 4. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. 5. prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarvan de prijzen vastgesteld worden volgens de verschillende wijzen bepaald in de leden van 2 tot 4 van artikel 86 van het koninklijk besluit van 8 januari De inschrijver dient voor wat betreft de installatie en implementatie van het systeem een totale prijs op te geven inclusief consultancy diensten. Voor diensten die betrekking hebben op onderhoud, ondersteuning e.d., die gepresteerd worden na de installatie en implementatie van de infrastructuur, wordt een onderhoudscontract met een vaste jaarlijkse kostprijs afgesloten, waarin tevens de vervoerskosten ed. dienen in verrekend te zijn. In ieder geval dient uit de offerte duidelijk te blijken hoe de prijszetting gebeurt voor de ondersteuningsdiensten na de installatie en implementatie van de infrastructuur. Voor wat betreft de hardware die deel zal uitmaken van de initiële infrastructuur dienen duidelijk eenheidsprijzen opgegeven te worden (met vermelding van de eventuele kortingen bij afname van bepaalde aantallen) zie bijlage B inventaris. Voor wat betreft de hardware die na de installatie en implementatie van de infrastructuur kan worden bijbesteld (voor eventuele uitbreidingen e.d.) dient de prijsbepaling te gebeuren a.h.v. kortingspercentages op officieel gepubliceerde eindgebruikersprijzen( d.w.z. geldig voor alle klanten in Vlaanderen en dus niet enkel voor de opdrachtgever). Deze eenheidsprijzen dienen als volgt geformuleerd te worden. Voorbeeld 1 end-user prijs op moment van bestelling hardphone : 205,00 EUR. 38% korting voor de opdrachtgever : -95,00 EUR. Prijs op moment van de bestelling hardphone: 155,00 EUR (+21% BTW). De taksen en reprobel moeten inbegrepen zijn. De prijzen m.b.t. de installatie en implementatie van het systeem en de hardware die deel zal uitmaken van de initiële infrastructuur dienen meegedeeld te worden middels de achteraan bij dit bestek gevoegde offerteformulieren en inventaris Pagina -3-

4 6. Beschrijving van de opdracht. Voorwerk van deze leveringen: Aankoop van een nieuwe telefooncentrale en personenalarm. De uit te voeren opdracht behelst een aankoopovereenkomst van deze toestellen met een onderhoudscontract van 84 maanden, inclusief software updates en upgrades. En De leverancier kan garanderen dat er support geboden kan worden voor 120 maanden na ondertekening van de overeenkomst; en dit zowel voor hardware als software. Daarna kan de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden, telkens voor de duur van één jaar. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen, mits in acht name van een opzegtermijn van minstens drie kalendermaanden voor het einde van de verlenging. Of mits schriftelijk akkoord van de andere partij. Hieruit kan geen enkele eis tot schadeloosstelling uit hoofde van de leverancier voorkomen. Indien de firma tot driemaal toe schriftelijk in gebreke wordt gesteld, is het contract opzegbaar met een uitstapperiode van 3 maanden. Bestellingen in het kader van deze overeenkomst kunnen gratis geannuleerd worden via een aangetekend schrijven bij het overschrijden van de in de bestelbon vermelde levertermijn. De opdrachtgever is gerechtigd over te gaan tot eenzijdige verbreking van het contract indien in de loop van de opdracht blijkt dat de kwaliteit, zoals door de inschrijver in zijn offerte voorgesteld, niet wordt gehaald. Deze eenzijdige verbreking kan geen aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding uit hoofde van de leverancier; de leverancier kan enkel worden vergoed voor aanvaarde en niet-betwiste diensten. De verschillende leverplaatsen zijn : Genk, Klotstraat 125 Zonhoven, Jacob lenaertstraat 33 Borgloon, Brikhof 68 Tongeren, Baversstraat Identiteit van de opdrachtgever IGL/Ter Heide Klotstraat GENK 8. Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van een algemene offerteaanvraag. Pagina -4-

5 9. Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmetingsstaat of de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het documenten conform het bij het bestek horende model is. De documenten worden door de inschrijver op zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalen, overschrijven, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlage, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken Juridische situatie van de inschrijver vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie uitsluitingscriteria) Attest van in orde zijn met de betalingen van de sociale zekerheidsbijdragen. Attest van in orde zijn met de betaling van de BTW belasting. Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie selectiecriteria) Referentielijst NB: De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO tot twee cijfers na de komma. 10. Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de referentie van het bestek ("AANKOOP VAN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ). Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding ("AANKOOP VAN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan: IGL Ter attentie van Erik Schoofs Klotstraat Genk Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Pagina -5-

6 Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. De offerten kunnen afgegeven worden aan Erik Schoofs tot 30 minuten vóór de opening van de offerten. 11. Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Klotstraat 125, 3600 Genk zaal 2 Datum: opening 15/03/ u 12. Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen. 13. Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 1. Technische- en gebruikswaarde : 35 punten de gekozen technische oplossing het gebruik van hedendaagse technologie kwalitatieve producten de toekomstgerichtheid van de oplossing de functionaliteiten de uitbreidbaarheid 2. De prijs van de totale oplossing inclusief onderhoudscontract: 40 punten 3. Dienstverlening en begeleiding : 10 punten de opleiding aan de opdrachtgever de garanties het onderhoudscontract met al dan niet eraan verbonden SLA implementatiedraaiboek begeleiding bij de aanvraag en/of opzeg van telecomlijnen Pagina -6-

7 4. Uitvoeringstermijn : 5 punten De inschrijvingen worden gewogen volgens onderstaand criterium: het maximaal aantal dagen tussen gunning en oplevering. 5. Opties: 10 punten Om de opties onderdelen te beoordelen verwachten we dat u aangeeft of u deze functionaliteit (opties) kan leveren met een omschrijving, en de eventuele meer prijs. De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie van de gunningcriteria mogelijk te maken. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de offerte welke volgens deze afweging de voordeligste is. 14. Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige en regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. 15. Contractuele bepalingen Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. Leidende ambtenaar De leidende dienst is de aanbestedende overheid, vertegenwoordigd door de heer Erik Schoofs, directeur financiën en ICT. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. Pagina -7-

8 Prijsherzieningen De in het contract aangehaalde prijzen voor de prestaties blijven onveranderd gedurende de eerste vier jaar. Na deze periode kunnen de prijzen onderworpen worden aan een jaarlijkse herziening op de verjaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Hiervoor zal de volgende herzieningsformule gebruikt worden: P = p * 0,40 * s/s + 0,60 S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes. s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de verjaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht (vanaf de 4e verjaardag). Alle prijzen die niet uitgedrukt zijn in percentages van de in de prijslijst vermelde prijzen, worden als vast beschouwd en komen niet in aanmerking voor herziening. Looptijd Het contract heeft een duur van 84 maanden waarbij de aanvangsdatum in onderling overleg bepaald wordt. Aanpassingen binnen het contract moeten mogelijk zijn, zonder het afsluiten van een nieuw contract of verlenging van de termijn. Dit houdt in dat wanneer een toestel na enige tijd onvoldoende functioneert of teveel tussenkomsten van de leverancier vereist een ander identiek toestel dient geleverd zonder wijziging van het oorspronkelijk contract. Dit houdt eveneens in dat kleine uitbreidingen niet kunnen leiden tot het afsluiten van een nieuw contract. Betalingstermijn Na het beëindigen van de installatie en implementatie van de infrastructuur dient een factuur (in tweevoud) te worden opgemaakt. Deze factuur dient duidelijk te verwijzen naar de brief waarmee de leverancier wordt aangesteld. Deze factuur dient duidelijk de prestaties te vermelden waarvoor een betaling gevraagd wordt. In principe dient het factuurbedrag overeen te komen met het bedrag vermeld in de offerte, voor wat betreft het gedeelte waarop het van toepassing is. Voor wat betreft de hardware die na de installatie en implementatie van de infrastructuur kan worden bijbesteld (voor eventuele uitbreidingen e.d.) worden door het opdrachtgevend bestuur afzonderlijke bestelbonnen opgemaakt. Voor iedere bestelbon dient een afzonderlijke factuur in tweevoud opgemaakt te worden, en verstuurd te worden naar de betreffende instantie. Op die factuur dient duidelijk het nummer van de bestelbon of de in de brief gebruikte referentie vermeld te worden, evenals de prestaties waarvoor een betaling gevraagd wordt. Alle dubbels van de ondertekende leveringsnota dienen toegevoegd te worden. Pagina -8-

9 De leveranciers die een niet-geïnformatiseerde factureringsmethode toepassen, dienen op hun facturen volgende vermelding aan te brengen: "Waar en echt verklaard voor de som van... (bedrag voluit geschreven)", vergezeld van hun handtekening en gedagtekend. De betalingen zullen slechts gebeuren voor zover de leverancier tot op dat ogenblik aan zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft. De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de keuring van de schuldvordering. Elementen die in de prijzen zijn begrepen De leverancier wordt geacht zowel in zijn inschrijvingsprijzen alle kosten en heffingen die op de levering(en) wegen te hebben inbegrepen. In de prijzen zijn vooral gerekend: de kosten voor verpakking, het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering, op voorwaarde dat het bestek de juiste plaats van levering en de toegangswijzen vermeldt. Bij gebreke hiervan vallen deze kosten ten laste van de aanbestedende overheid; de kosten voor de documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist betreffende de levering; het monteren en het bedrijfsklaar maken; de tol- en accijnsrechten; de keurings- en de opleveringskosten; de volledige installatie van de gevraagde onderdelen; Opleiding van het personeel Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden. De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leverplaats. Voorlopige oplevering De verklaring van voorlopige oplevering van de services zal onderworpen zijn aan de bevredigende voltooiing van het volledige acceptatieproces zoals hieronder beschreven. Acceptatieprocedures Inleiding De acceptatietesten moeten aantonen dat elk element van de contractuele specificatie geleverd is en werkt zoals beschreven. Acceptatietesten Alvorens een nieuwe service in werking wordt gesteld, moeten een aantal acceptatietesten uitgevoerd worden om te verifiëren of de dienst van de Contractant aan de verwachte vereisten en service niveaus voldoet. Pagina -9-

10 Acceptatiedocument Een acceptatiedocument moet worden voorbereid en voorgesteld door de Contractant, gebaseerd op de technische en operationele vereisten. De goedkeuring van het document door de opdrachtgever is nodig voorafgaand aan acceptance testing. Type van testen Acceptatietesten moeten connectiviteit, normale, stand-by en back-up configuratie en performantie controleren. Inhoud van het acceptatiedocument De volgende items moeten voorzien worden in het acceptatiedocument en zullen deel van het acceptatieproces uitmaken: Alle vereiste documentatie; Om het even welk probleem dat gevonden wordt, zal zo spoedig mogelijk moeten opgelost worden. Binnen de 30 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering. Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de leveringen gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben gegeven. Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 30 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 16. Technische bepalingen De volgende technische bepalingen bevatten minimale vereisten. De telefooncentrale moet VOIP ondersteunen.. De telefooncentrale moet ook analoge toestellen ondersteunen. o Genk minimaal 16 o Zonhoven minimaal 8 o Tongeren minimaal 8 o Borgloon minimaal 8 Huidige noodlijnen moeten beschikbaar blijven. Dit zijn enkele rechtstreekse lijnen die niet via de telefooncentrale zullen afgehandeld worden. Het overschakelen van parlofoon naar andere toestellen (ook draagbaar) moet mogelijk zijn. o Uitleg: Wanneer er op de parlofoon gedrukt wordt gaan één of meerdere toestellen een opgebeld worden met een aparte ringtone, zij kunnen dan via hun telefoon de deur openen. Wanneer deze persoon(en) afwezig zijn moet het mogelijk gemaakt worden om de telefoon te laten overgaan op een ander toestel (doorschakelen van de parlofoon functie). ook de voorgestelde draagbare toestellen moeten deze mogelijkheid hebben. Het moet mogelijk zijn om de telefooncentrale te koppelen met active directory (LDAP). Het moet mogelijk zijn om een standaard configuratie op alle toestellen te configureren (gebaseerd op LDAP), maar het moet ook mogelijk zijn dat elk toestel apart te configureren is. Pagina -10-

11 Het moet mogelijk zijn om gratis tussen de 4 campussen te bellen. We willen één hoofdtelefooncentrale en 2 bijcentrales (Tongeren en Borgloon) Het moet mogelijk zijn wanneer het internet uitvalt tussen de hoofdsite en de bij-site dat de beide sites verder kunnen telefoneren met een minimum aan functionaliteiten.(iedereen bereikbaar zijn en kunnen bellen). UPS VOORZIEN OP ELKE campus met een telefooncentrale (Genk, Tongeren en Borgloon) Het moet mogelijk zijn om op één van de vier campussen het onthaal te organiseren (in periodes van afwezigheden op de hoofdcampus). o Uitleg: Wanneer de onthaalmedewerker (secretariaat, receptie ) niet aanwezig is moet het mogelijk zijn dat de onthaalmedewerker van een andere campus de onthaalfunctie overneemt. En dit op zo een manier dat de beller dit niet merkt, want hij of zij belt nog steeds naar het nummer van de eerste campus, maar wordt afgehandeld door campus twee. Op elke van de vier campussen zal er een oplossing aangeboden moeten worden om mobiel (Dect of IPdect)te telefoneren. o Uitleg : Elke campus moet voorzien worden van een oplossing om draadloos te telefoneren, de technologieën die onze voorkeur genieten zien IP-Dect of Dect. Het systeem moet ook zo geconfigureerd zijn dat één en het zelfde toestel bereikbaar is met het zelfde nummer op de 4 campussen. Elke inschrijver zal zijn eigen meting uitvoeren om het aantal, en de juiste plaats te bepalen van de zenders. Deze kost mag in de offerte geplaatst worden maar zal slechts aan de gegunde leverancier betaald worden. De meetresultaten toevoegen aan de offerte als document. Het volledige beheer moet remote via het netwerk kunnen gebeuren, en dit door de eigen ICT-dienst. Dus de nodige opleidingen na implementatie door de inschrijver is een must. Het aantal rechtstreekse telefoonnummers moet aanpasbaar zijn. Het moet door de eindgebruiker mogelijk zijn om de toestellen door te schakelen naar voic , ander toestel, GSM, enz. o Uitleg : we willen niet voor iedereen een voic voorzien, vandaar dat we een 50-tal licenties willen aankopen om starten. Graag hadden we wel geweten wat het kost wanneer we het aantal uitbreiden. Het moet mogelijk zijn om meerdere toestellen te koppelen aan één nummer. o Uitleg: ik telefooneer naar één nummer maar alle toestellen van één kantoor rinkelen. Het moet mogelijk zijn om het nummer dat belt te detecteren. (CLIP) o Voorbeeld: ingeval van permanentie moet het bellende nummer getoond worden bij de ontvanger van het gesprek (GSM). Het beheer van de telefooncentrale wordt afgeschermd via LDAP, maar het moet ook mogelijk zijn om sub-beheerders aan te maken om de niet technische zaken te beheren zoals nieuwe nummer, nieuwe naam op de display, enz... Het moet mogelijk zijn om telefoonlijsten op te vragen; Het moet mogelijk zijn om eenvoudig door te schakelen. Het moet mogelijk zijn om een hiërarchische structuur aan te maken voor de inkomende gesprekken. o Uitleg :Met hiërarchische structuur wordt de doorschakel functie (keuzemenu) bedoeld wanneer je op het hoofdnummer inbelt, druk 1 voor. Druk 2 voor Het moet mogelijk zijn om de openingsuren en verloven te programmeren. o Uitleg: deze vraag is rechtstreeks gekoppeld aan de vorige. Wanneer we openingsuren, verloven en feestdagen in een kalender kunnen steken dan kan dit de hiërarchische structuur automatisch inschakelen. De volgende technische bepalingen bevatten opties Graag hadden we geweten of jullie deze opties kunnen aanbieden en tegen welke meerprijs. Graag aparte vermelden of het mogelijk is, hoe dit mogelijk gemaakt wordt en wat de kostprijs hiervoor is Rapporten genereren gebaseerd op LDAP Pagina -11-

12 Ingeval van permanentie: een planning programmeren zodat één gekend nummer steeds de juiste persoon bereikt. Aan en afwezigheden van medewerkers zichtbaar maken, een oplossing zou kunnen zijn niet storen functie. Medewerkers die geen vaste plaats hebben, toch bereikbaar maken doormiddel van een inlogsysteem op het telefoontoestel. Voice berichten ook weergeven via mail. Het is mogelijk om belangrijke gesprekken op te slaan. Het systeem geeft waarschuwingen wanneer er iets dreigt mis te gaan. Voorbeeld: een toestel is vaak of line. Een zender geeft vaak melding overbelast, enz.. Het is mogelijk om met softphones te werken. Het is mogelijk om met meerdere personen gelijktijdig te telefoneren. Conference calls min 3 (graag meerprijs voor x-aantal). Walkietalkiefunctie voor een aantal Dect-toestellen (zie aantallentabel) De volgende technische bepalingen bevatten minimale vereisten voor het personenalarm. Het personen alarm moet gekoppeld zijn met de telefooncentrale. We willen 4 aparte alarmsystemen, die onafhankelijk van elkaar functioneren. En dit voor de vier campussen. Als bijlage een overzichtsplan voor elk van de 4 campussen. Elke leefgroep die gekoppeld wordt aan 1 van deze alarmsystemen wordt voorzien van minimum 1 mobiel telefoontoestel (dect) met volgende functionaliteiten. (zie punt 19 vermoedelijke aantallen) o Gewoon draagbaar toestel als telefoontoestel (gesprekken voeren) o Alarmgever o Alarmontvanger In Zonhoven en Genk wordt naast de leefgroepen ook de co-sturing en specialisten uitgerust met een draagbaar toestel met dezelfde functionaliteiten. (zie punt 19 vermoedelijke aantallen). Het mobiel toestel heeft een vast oplaadstation op de werkplaats van de medewerker. (zie punt 19 vermoedelijke aantallen) Het personenalarm moet de gebruiker in staat stellen, om in acute en dreigende situaties, hulp en ondersteuning in te roepen van collega s. Wanneer een medewerker dringende ondersteuning wenst in te roepen kan hij/zij dit door een drukknop op het draagbaar toestel. Deze mobiele alarmgever activeert een alarm op al de alarmontvangers (dect-toestellen) die in het plaatselijke systeem zijn opgenomen en dit via : o Een akoestisch signaal: een duidelijk hoorbaar signaal dat zich duidelijk onderscheidt van een gewone telefonische oproep. Het geluid moet op elke plaats binnen de leefgroep hoorbaar zijn, ook als hij in de oplader steekt(via het toestel zelf of een ander device om het geluid te versterken). o Een boodschap op de display van het toestel zodat duidelijk is welk toestel het alarm uitstuurt, dit door het toestel (de melder) te vermelden bij de ontvanger(s). Daarnaast moet voor sommige systemen het alarm ook ontvangen worden op centraal geplaatste locaties (zie plannen). o Een goed-hoorbaar akoestisch signaal o Afleesbaar op een display met dezelfde boodschap als hierboven beschreven voor de decttoestellen. Alarm geven kan door d.m.v.: o Het indrukken van een goed bereikbare sneltoets op het toestel. Het alarm wordt pas geactiveerd wanneer de alarmtoets min 2 sec wordt ingedrukt (dit om niet gewilde alarmen te vermijden). Tussen het indrukken van de alarmknop op de alarmgever en het ontvangen van het alarmsignaal op de alarmontvangers mag hoogstens 2 seconden zitten. o De dodemansfunctie. Indien het draagbaar toestel gedurende in instelbare tijd (45 sec) horizontaal ligt. Pagina -12-

13 Het geluidsignaal tgv het gegeven alarm(ook het geluid dat los staat van het decttoestel), moet kunnen onderbroken worden d.m.v. het indrukken van een toets op het draagbaar toestel. Dit om onnodig lang geluidslast te hebben binnen de gealarmeerde leefgroepen. De resetting van het systeem na het geven van een alarm moet eenvoudig kunnen uitgevoerd vanaf het toestel dat het alarm heeft gegeven. De volgende technische bepaling is een optie voor het personenalarm. De mogelijkheid tot lokalisatie van de alarmgever. Hiermee wordt concreet bedoeld dat, wanneer een alarmgever zich ergens op het terrein bevindt (binnen het IP-Dect of Dect bereik), de boodschap op de display aangeeft wat de locatie van de alarmgever is. Graag aparte vermelden of het mogelijk is, hoe dit mogelijk gemaakt wordt en wat de kostprijs hiervoor is 17. Verdere specificering Opbouw Alarmsystemen Het personenalarmsysteem campus Genk bestaat uit: 3*2 mobile telefoontoestellen voorzien van de functie alarmgever en alarmontvanger. (Huis 6, Huis 7 en Huis 8.) 1 mobile telefoontoestellen voorzien van de functie alarmgever/alarmontvanger.(co-sturing en specialisten) Analoog akoestisch alarmsignaal in de hal (Huis 7-8) en Hal (Huis 5-6) met scherm met identieke boodschap als op de mobiele toestellen ( akoestisch signaal in elke leefgroep overal hoorbaar). Het personenalarmsysteem campus Zonhoven bestaat uit: 5 *2 mobile telefoontoestellen voorzien van de functie alarmgever en alarmontvanger. (Linde 1, Linde 2, Linde 3, Linde 4 en Linde 5) 1 mobile telefoons voorzien van de functie alarmgever /alarmontvanger. (co-sturing en specialisten) Analoog akoestisch alarmsignaal in de hal Linde eventueel met lichtkrant + akoestisch signaal in elke leefgroep overal hoorbaar. Het personenalarmsysteem campus Brikhof bestaat uit 2*1 mobile telefoontoestellen voorzien van de functie alarmgever en alarmontvanger. Analoog akoestisch alarmsignaal in beide leefgroepen overal hoorbaar Het personenalarmsysteem campus Tongeren bestaat uit 2*1mobile telefoontoestellen voorzien van de functie alarmgever en alarmontvanger. Analoog akoestisch alarmsignaal in beide leefgroepen overal hoorbaar 18. De legende van de plannen T= Telefoon: Dect-toestellen met alarmgever en ontvangerfunctie G= Geluid: Akoestisch signaal overal in de leefgroep hoorbaar S= Scherm: scherm los van een dect-toestel waarop dezelfde boodschap als op het dect-toestel kan afgelezen worden. Pagina -13-

14 19. Vermoedelijke hoeveelheden Te voorziene toestellen StandaardIP- Toestel (vast) Standaard Dect Dect met alarm Walkie talkie (optie) Softphone (optie) Operator consoles Uitgebreid IP-toestel Siptrunk Genk Ja Zonhoven Ja Borgloon Ja Tongeren Ja Totaal Multiladers Dect 2 toestellen 3 toestellen 4 toestellen Analoge lijnen Fax Parlofoon Lift Branddetectie Genk Zonhoven Borgloon Tongeren Netwerk Provider bandbreedte merk en type switches Genk Infrax exchangeserver 100/100 Mbs cisco small business Zonhoven Infrax exchangeserver 100/100 Mbs cisco small business Borgloon Infrax exchangeserver 30/10 Mbs cisco small business Tongeren Infrax exchangeserver 30/10 Mbs cisco small business 20. Dienstverlening Onder onderhoud dient te worden begrepen : alle prestaties en leveringen die noodzakelijk zijn om de toestellen op volmaakte wijze in bedrijf te houden. Alle tussenkomsten voor defecten (te wijten aan een beperkte levensduur, slijtage of aan oorzaken die eigen zijn aan de toestellen) vallen binnen het kader van dit onderhoud, en zullen gerepareerd of vervangen worden. De opleiding dient in het Nederlands te gebeuren en in samenspraak met de leverancier. Pagina -14-

15 Een volledige handleiding per toestel voor het gebruik dient meegeleverd te worden in het Nederlands. Tussen 8.30 en 16.45u dient het opdrachtgevend bestuur telefonisch een technische panne te kunnen melden. SLA (NBD = Next business Day) Telefoontoestellen : NBD Dect of IP-Dect zender : 8u Hoofdtelefooncentrale: 8u Secundaire telefooncentrales : 8u Personenalarm :8u U heeft de kans om bij de opties andere voorstellen te formuleren i.v.m. de SLA s 21. Informatie bezoek. De dienstverlener is verplicht, om op straffe van uitsluiting, een informatieoverleg georganiseerd door het opdracht-gevend bestuur bij te wonen, met name op 18/02/2013(8u30) of op 27/02/2013(13u) Hij dient zich hiervoor in te schrijven per bij moet de ter plaatse ontvangen en ondertekende nota van informatiebezoek bij z n offerte te voegen. Mogelijk wenst het bestuur een demonstratie van de voorgestelde oplossing bij te wonen. De inschrijver is eraan gehouden ten overstaan van een delegatie van het bestuur en op eenvoudige vraag van het bestuur een dergelijke demonstratie te organiseren. Bij de demonstratie dienen de producten en diensten getoond te worden die in de offerte werden opgenomen. Er mogen zich geen nieuwe gegevens aandienen. 22. Bijlages Bijlage A: offerte formulier Bijlage B1: Kostprijs aankoop Bijlage B2: Kostprijs SLA Bijlage C1:antwoorden leverancier telefonie minimaal Bijlage C2:antwoorden leverancier telefonie opties Bijlage C3:antwoorden leverancier personenalarm minimaal Bijlage C4:antwoorden leverancier personenalarm opties Bijlage D1:antwoorden SLA Bijlage D2:antwoorden SLA opties Bijlage E:antwoorden leveringstermijnen Bijlage F: attest plaatsbezoek Bijlage G: Plannen alarmsystemen Pagina -15-

16 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM MET INBEGRIP VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT(EN) Algemene offerteaanvraag Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Ofwel (1) Vennootschap De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH OP ZIJN OF OP HUN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: Pagina -16-

17 Algemene inlichtingen Inschrijving bij de RSZ nr.: B.T.W. (alleen in België) nr.: Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij deze offerte (bijlage A) voeg ik of voegen wij: Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. ingevulde bijlage B1:kostprijs aankoop en bijlage B2:kostprijs SLA ingevulde bijlage C1,C2,C3,C4:antwoorden leverancier verklaring of attest dat het te leveren materiaal nieuw is een afzonderlijke nota met vermelding van de werking en alle details van de aangeboden service (o.a. interventiesnelheid bij defecten, uptime, ) (bijlage D1: SLA) implementatiedraaiboek meetresultaten IP-Dect of Dect zenders naast de algemene prijs ook een detail prijzenlijst van alle aangeboden toestellen met service detail van de voorgestelde SLA als ook de details van de opties (bijlage D2: SLA opties ) Bijlage E:Uitvoeringstermijn aanwezigheidsattest van het informatie bezoek (bijlage F: attest plaatsbezoek) technische fiche van alle aangeboden oplossingen. De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er is geen beroep mogelijk op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Pagina -17-

18 BIJLAGE B1 : kostprijs aankoop AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENEALARM AANKOOPPRIJZEN (btw percentage 6%) Type Omschrijving aangeboden toestel Aankoopbedrag (Excl. 6% BTW) Aantal Totaal Aankoopbedrag (Excl. 6% BTW) Totaal Aankoopbedrag in cijfers (exclusief 6% BTW) Bedrag 6% BTW Totaal Aankoopbedrag in cijfers (inclusief 6% BTW) Totaal Aankoopbedrag in letters (inclusief 6% BTW) Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. Te... de... Functie:... Pagina -18-

19 Naam en voornaam:... Handtekening: BIJLAGE B2 :kostprijs SLA ONDERHOUDSCONTRACT(EN) ZOALS MINIMAAL GEVRAAGD ONDERHOUDSCONTRACT(EN PER MAAND) Type Omschrijving van het aangeboden onderhoudscontract Maandelijkse kost Aantal Totaal maandelijkse kost onderhoudscontract in cijfers Bedrag BTW onderhoudscontract in cijfers inclusief BTW onderhoudscontract in letters Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. Te... de... Functie:... Naam en voornaam:... Handtekening: Pagina -19-

20 Bijlage C1:antwoorden leverancier telefonie minimaal Minimale vereisten Technisch en functioneel Elk toestel is CE gekeurd De telefooncentrale moet VOIP ondersteunen De telefooncentrale moet ook analoge toestellen ondersteunen. Genk minimaal 16 De telefooncentrale moet ook analoge toestellen ondersteunen. Zonhoven minimaal 8 De telefooncentrale moet ook analoge toestellen ondersteunen. Tongeren minimaal 8 De telefooncentrale moet ook analoge toestellen ondersteunen. Borgloon minimaal 8 Huidige noodlijnen moeten beschikbaar blijven Het overschakelen van parlofoon naar andere toestellen (ook draagbaar) moet mogelijk zijn Het moet mogelijk zijn om de telefooncentrale te koppelen met active directory (LDAP). Het moet mogelijk zijn om een standaard configuratie op alle toestellen te configureren (gebaseerd op LDAP), maar het moet ook mogelijk zijn dat elk toestel apart te configureren is. Enkele voorbeelden. De systeembeheerder moet het aantal rings zelf bepalen voor er een actie (bv.: volgstanden) ondernomen wordt. Het moet mogelijk zijn om voor bepaalde gebruikers bepaalde rechten te geven (gebaseerd op LDAP) Het moet mogelijk zijn om gratis tussen de 4 campussen te bellen We willen één hoofdtelefooncentrale en 3 bij centrales. Het moet mogelijk zijn wanneer het internet uitvalt tussen de hoofdsite en de bij-site dat de beide sites verder kunnen telefoneren met een minimum aan functionaliteiten Het moet mogelijk zijn om op één van de vier campussen het onthaal te organiseren (in periodes van afwezigheden op de hoofdcampus) Op elke van de vier campussen zal er een oplossing aangeboden moeten worden om mobiel te telefoneren(dect, IP-Dect). Elke inschrijver zal zijn eigen meting uitvoeren om het aantal, en de juiste plaats te bepalen van de Antwoord leverancier Ja Nee Opmerking/uitleg over de oplossing Pagina -20-

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2015.07/AB Reis Washington - New York 2016 1/17 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor het ontwikkelen van een softwaretool Antiwitwas Offerteaanvraag BIV Goedgekeurd door de Nationale Raad

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie