Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau"

Transcriptie

1 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Versie 1.1 Januari 2016

2 Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau VOOR KINDEREN. Dit beleidsplan is van toepassing op gastouderopvang. Herkenbaar in dit pedagogisch beleid zijn de pedagogische doelen van Professor Riksen- Walraven uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKKP). In dit pedagogisch beleidsplan staat omschreven wat VOOR KINDEREN belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt VOOR KINDEREN onderscheid tussen datgene waarvoor het gastouderbureau zich direct verantwoordelijk voelt en datgene wat meer tot het takenpakket van elke gastouder afzonderlijk behoort. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een koppeling tussen vraagouders en gastouders is een goede communicatie. Daarom komt ook onze visie over communicatie in dit beleidsplan terug. Jaarlijks wordt het pedagogisch beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Veranderingen worden ter advisering aan de oudercommissie voorgelegd en met hen besproken. Ouders worden hierover geïnformeerd. Kernwoorden bij VOOR KINDEREN Bij VOOR KINDEREN staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind verzorging, geborgenheid, en uitdaging nodig. VOOR KINDEREN wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Naast de ontwikkeling streeft VOOR KINDEREN na dat de kinderen het naar hun zin hebben en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

3 Inhoudsopgave: 1. Kennismaking 2. Pedagogische verantwoordelijkheid van VOOR KINDEREN 3. Pedagogische visie en doelstellingen 3.1 Pedagogische visie 3.2 Pedagogische doelstelling en basisregels 4. Eisen aan de gastouder en aan de plaats van opvang 4.1 Eisen aan de gastouder 4.2 Leeftijdsopbouw van de kinderen 4.3 Achterwachtregeling 4.4 Eisen aan de woning waar de opvang plaats vindt 5. Gezondheidsbeleid 6. Communicatie 7. Protocollen 8. Gastoudercommissie

4 1. Kennismaking VOOR KINDEREN streeft naar het bieden van kwalitatief hoogwaardige opvang. Het vastleggen van de gang van zaken binnen VOOR KINDEREN door een pedagogisch beleidsplan is een onderdeel daarvan. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij een geregistreerde gastouder voor uw kind zorgt. Dit kan bij u thuis of bij de gastouder thuis. VOOR KINDEREN bemiddelt in gastouderopvang in Nederland. Het kantoor voor gastouderopvang is gevestigd aan Dorpsstraat 66 te Lieshout 2. Pedagogische uitgangspunten VOOR KINDEREN biedt gastouderopvang en opvang aan huis, aan. Ons pedagogisch beleid is bedoeld voor gastouders, maar ook de ouders kunnen hierin lezen wat ze kunnen verwachten van VOOR KINDEREN. Dit beleid geeft richting aan het pedagogisch handelen van de gastouder. VOOR KINDEREN bemiddelt tussen klant en gastouder. VOOR KINDEREN bewaakt de kwaliteit door een goede selectie van de gastouder, het regelen van zakelijke afspraken en het bieden van pedagogische ondersteuning aan de gastouder. In de individuele evaluatiegesprekken met de gastouders kan de werkwijze gericht besproken worden. In dit pedagogisch beleidsplan kunt u overal waar gastouder staat, ook opvangouder lezen. Het GGD inspectierapport ligt op aanvraag ter inzage op het VOOR KINDEREN kantoor en staat ook op de website VOOR KINDEREN zorgt ervoor dat bij de gastouder de voorwaarden aanwezig zijn om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Voorwaarden: Elke gastouder moet voldoen aan de eisen die worden gesteld om ingeschreven te worden in het Landelijk Register Kinderopvang. De omgeving waar de opvang plaatsvindt moet voldoen aan de eisen die worden gesteld om ingeschreven te worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Afspraken en overeenkomsten worden vastgelegd. De gastouder en ouder zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken over en de uitvoering van de opvang binnen de kwaliteitseisen, de richtlijnen en de pedagogische doelstellingen die door VOOR KINDEREN zijn opgesteld. Bijscholing bieden aan gastouders (zoals bijwonen van thema avonden, EHBO herhalingen).

5 VOOR KINDEREN organiseert diverse contactmomenten (gesprekken, per mail of telefonische contacten) tussen ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerkers. Deze voorwaarden worden geborgd tijdens de intake, de risico-inventarisatie, het koppelingsgesprek, de huisbezoeken en de evaluaties. 3. Pedagogische visie en doelstellingen Bij VOOR KINDEREN voelen we ons verantwoordelijk voor een kwalitatief verantwoorde kinderopvang, in een huiselijke omgeving, zodat kinderen zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. We willen een veilige, zorgzame en uitdagende omgeving voor kinderen creëren. Centraal staat het ervaren van emotionele veiligheid, de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van waarden en normen. We baseren ons pedagogisch handelen op de opvoedingstheorie van Riksen- Walraven. Opvoedingstheorie van Riksen- Walraven Zij formuleert in haar theorie vier opvoedingsdoelen: Een gevoel van emotionele veiligheid bieden. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Gelegenheid tot sociale competenties bieden. De kans om zich normen en waarden eigen te maken. Hoe doen we dit in de dagelijkse praktijk met de kinderen? De gastouder- kind interactie De fysieke omgeving De sociale omgeving Het activiteitenaanbod De ontwikkeling van kinderen speelt zich in de eerste plaats af in de eigen omgeving, waarin de ouders als belangrijkste opvoeders een rol spelen. VOOR KINDEREN ziet gastouderopvang als een aanvulling op de opvoeding thuis. Gastouderopvang vindt doorgaans plaats bij gastouders thuis, in gezinnen met hun eigen opvoedingsstijlen en pedagogische inzichten. Hierdoor zal de opvang bij de ene gastouder er anders uitzien dan bij de andere gastouder. Gastouders en ouders dienen onze pedagogische visie te

6 onderschrijven. Op basis daarvan kan VOOR KINDEREN de opvang op verantwoorde wijze ondersteunen en toetsen, waardoor een kwalitatief goede opvang kan worden nagestreefd. 3.1 Pedagogische visie Een kind wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Kinderen ontwikkelen zich in belangrijke mate zelf, ze zijn de motor van hun eigen ontwikkeling maar hebben daar wel hulp bij nodig. Het belangrijkste wat kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen is vertrouwen, in zichzelf en in anderen. Voorop staat dat een kind mag zijn zoals het is; dat er respect is voor de eigenheid van het kind. De rol van de volwassenen is erop gericht om het kind te ondersteunen, een duwtje in de rug te geven en zijn (zelf) vertrouwen te stimuleren, zodat het zelfstandig door het leven kan gaan. De ondersteuning die een kind nodig heeft, verandert naarmate het kind groter en zelfstandiger wordt. Geleidelijk aan gaat het kind steeds meer ondernemen. Het is dan belangrijk dat volwassenen ruimte geven aan de ontdekkingsdrang van het kind en inspelen op zijn steeds groter wordende behoefte aan informatie. Het is voor kinderen van belang dat volwassenen de inhoud van hun ondersteuning steeds aanpassen aan het ontwikkelingsstadium van het kind. 3.2 Pedagogische doelstelling en basisregels VOOR KINDEREN wil kinderen de mogelijkheid bieden op te groeien tot zelfstandige, evenwichtige en weerbare mensen. Mensen die hun eigen keuzes kunnen maken maar tegelijkertijd respect hebben voor anderen en hun omgeving en kunnen samenwerken met de mensen om hen heen. De volgende opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang worden door het gastouderbureau onderschreven: Emotionele veiligheid Een gevoel van veiligheid is de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom moet een kind zich bij de gastouders thuis kunnen voelen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Dan laat een kind zich troosten als het verdriet heeft, is het ondernemend en gaat het uit zichzelf spelen. Voorbeelden van basisregels ten aanzien van emotionele veiligheid: Voordat de eigenlijke opvang start wordt tijd en aandacht gegeven aan de kennismaking.

7 Het kind en de ouder krijgen de gelegenheid vooraf te wennen aan het gastoudergezin en de nieuwe situatie. Het gastouderbureau adviseert de ouders hun kind iets vertrouwds mee te geven zoals een knuffelbeest of een doekje. Niet alleen het kind moet wennen, ouders moeten er ook vaak aan wennen dat ze de zorg van hun kinderen aan anderen overlaten. Daarom mogen vraagouders te allen tijde bellen of in overleg even op bezoek komen. Gastouderbureau Voor Kinderen adviseert een overdracht-schriftje te gebruiken zodat zowel de vraagals de gastouder inzicht heeft in de gemoedstoestand van het kind. Alleen in een veilige, vertrouwde omgeving kunnen kind en gastouder een goede relatie opbouwen die de ontwikkeling van het kind stimuleert. In overleg met de gast- en vraagouder en het gastouderbureau wordt de zogenaamde wenperiode bepaald. Na 10 weken wordt de wenperiode besproken tijdens een evaluatiegesprek. Een gastouder probeert een kind eerst te begrijpen en kijkt dan hoe ze het best kan reageren. Ieder kind is verschillend en mag er zijn; de gastouder schept een sfeer waarin kinderen zich welkom voelen. Gevoelens (b.v. blijdschap, verdriet, woede) worden bij elk kind serieus genomen. Een gastouder heeft aandacht voor ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind. Laura s oma is in het weekend overleden. Laura heeft hier veel verdriet van. De gastouder troost Laura door met haar te knuffelen en met haar te praten. Ook maken ze een mooie tekening voor oma. Als er meerdere kinderen zijn stimuleert de gastouder spel en omgang tussen kinderen en stelt zij zodanig grenzen aan het gedrag van kinderen dat elk kind zich veilig voelt. De gastouder bevordert veiligheid en geborgenheid door vaste regels en gewoontes te hanteren en consequent te zijn. De gastouder biedt continuïteit in de opvang om het kind de gelegenheid te bieden een band met haar aan te gaan. Door een vast dagritme te houden geeft de gastouder continuïteit. 7 uur ontbijt. Vrij spel tot 9 uur Een spel of knutselen tot 10 uur 10 uur fruit eten 10:30 de jongste kinderen naar bed en met de oudste kinderen word een activiteit gedaan Tot 12:00 vrij spel 12:30 samen lunchen 13:00 kinderen naar bed 15:00 drinken en een koekje

8 15:30 een buiten activiteit 16:30 een rust momentje waar de gastouder een boekje voor leest aan de kinderen. 17:00 de dag word afgesloten door bijvoorbeeld een liedje Persoonlijke competentie VOOR KINDEREN gaat ervan uit dat elk kind een individu is met eigen mogelijkheden, afhankelijk van aanleg en ontwikkelingsfase. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat een kind de vaardigheden heeft die bij zijn leeftijd passen. Dat het zelfvertrouwen heeft, zichzelf durft te zijn en zo jong mogelijk zijn eigen mogelijkheden leert kennen en benutten. Kinderen moeten spelenderwijs de grenzen van hun eigen kunnen en kennen ontdekken, ervaren, vastleggen en daarvan leren. Voorbeelden van basisregels ten aanzien van persoonlijke competenties: De gastouder zorgt voor een uitdagende omgeving die tegemoet komt aan het verlangen van kinderen om op verkenning te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en zich de wereld eigen te maken. Door iedere maand een nieuwe thematafel te maken op kind hoogte. Bijvoorbeeld de herfst: de gastouder gaat met de kindjes naar het bos en verzameld daar blaadjes en eikeltjes. Thuis mogen de kinderen deze op de thematafel(-bak) leggen en ermee spelen. De gastouder zorgt voor afwisseling in rustige en meer actieve activiteiten en voor voldoende gevarieerd spelmateriaal afgestemd op de ontwikkeling van het kind. De gastouder geeft een kind ruimte door niet te snel met oplossingen aan te komen en niet te snel hulp aan te bieden. De gastouder helpt een kind zijn zelfvertrouwen te ontwikkelen door hem te stimuleren, te waarderen en te complimenteren. De gastouder begeleidt, stimuleert en volgt het kind in zijn ontwikkeling. Finn is 12 maanden en begint rond de tafel te lopen. Suzy (de gastouder) ziet dit en gaat Finn stimuleren om te leren lopen. Dit doet ze door Finn bij zijn handjes te pakken en samen te gaan lopen, tijdens het lopen stimuleert Suzy hem extra door complimentjes aan Finn te geven. De gastouder stimuleert de taalontwikkeling door bijvoorbeeld voor te lezen, samen te zingen en te praten.

9 De gastouder heeft iedere maand een thema. Bij dit thema zitten liedjes. Door de liedjes regelmatig te zingen met de kinderen verbreden ze op een speelse manier hun woordenschat. Sociale competentie Het leren omgaan met andere kinderen en volwassenen is essentieel voor iedereen om zich staande te houden in de samenleving. Door met hen om te gaan, komt het kind in allerlei situaties terecht waarvan het kan leren. Een kind moet samen kunnen spelen, kunnen delen, anderen helpen, zich in anderen kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, conflicten kunnen voorkomen en oplossen, vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden. De gastouder kan het kind hierin ondersteunen. Voorbeelden van basisregels ten aanzien van sociale competenties: De gastouder stimuleert een positieve sfeer en moedigt kinderen aan om samen te spelen en samen te delen, zowel speelgoed en boeken als plezier en verdriet. De gastouder kan een kind meenemen om boodschappen te doen of een enkele keer op visite te gaan en leert het kind daardoor omgangsvormen aan. De gastouder neemt de kinderen mee naar de winkel. In de winkel mogen de kinderen de boodschappen scannen en bij de kassière mogen de kinderen betalen. Een gastouder leert een kind over geven en nemen en leert hoe conflicten op te lossen. Guusje en Laura zijn samen in de poppenhoek aan het spelen. Ze krijgen een beetje onenigheid over de poppenwagen. Nicole (de gastouder) kijkt eerst of ze het zelf kunnen oplossen. Dat is niet het geval. Nicole grijpt in. Ze heeft ook nog een buggy staan. Eerst mag Guusje met de poppenwagen spelen en Laura met de buggy, daarna wisselen ze om. Nicole complimenteert de meisje dat ze lief samen spelen. Belonen van gewenst gedrag gaat voor corrigeren van ongewenst gedrag. Lisa wil niet opruimen. Annemarie (de gastouder) gaat samen met Lisa opruimen met een bijbehorend liedje. Nadat Lisa heeft opgeruimd krijgt ze een sticker van Annemarie. De gastouder gebruikt geen lichamelijke straffen of verbaal geweld als opvoedingsmiddel.

10 Socialisatie, overdragen van waarden en normen Om kinderen te leren op welke wijze ze goed met elkaar kunnen omgaan worden waarden en normen overgedragen. Kinderen leren afspraken te maken en zich aan afspraken houden. Ze leren zich voor zaken in te zetten waar ze op dat moment minder zin in hebben en kinderen moeten weten wat wel en niet mag. Ze moeten leren rekening te houden met hun omgeving maar tegelijkertijd moeten zij zichzelf kunnen zijn. VOOR KINDEREN vindt dat de gastouder zich er goed van bewust moet zijn dat de waarden en normen die zijzelf hanteert, niet altijd in dezelfde mate gelden voor alle leden van de samenleving. Er zijn verschillende culturen die soms andere waarden en normen kunnen hebben. Het zal voorkomen dat kinderen bepaalde dingen van de gastouder niet mogen, die ze van hun eigen ouders wel mogen, bijvoorbeeld binnen met een bal spelen. Ook dit maakt kinderen vertrouwd met het feit dat niet overal dezelfde normen en waarden gelden. Kinderen blijken goed in staat om met deze verschillen om te gaan. Voorbeelden van basisregels ten aanzien van socialisatie: De gastouder accepteert geen gewelddadig of agressief gedrag, ook niet verbaal. Nina en Demi zijn samen aan het spelen in het keukentje. Ze krijgen onenigheid doordat ze alle twee hetzelfde pannetje willen hebben. Nina geeft Demi een tik. Evelien (de gastouder) grijpt in. Ze gaat door haar knieën en zegt tegen Nina: Wat deed jij nou?. Nina geeft antwoord: Ik gaf Demi een tik.. Evelien vraagt: Mag dat?. Nina geeft antwoord: Nee. Evelien zegt: Geef Demi maar eens een dikke knuffel en ze maar sorry.. Nina doet dit vervolgens en Evelien legt uit dat ze om de beurt met het pannetje kunnen spelen. De gastouder accepteert niet dat kinderen pesten, liegen of anderen zwart maken. De gastouder respecteert gewoonten en rituelen van andere culturen. In overleg met de ouders wordt aandacht besteed aan verjaardagen, rituelen, feesten en godsdienstige vorming. Bij elk gastkind word door een vast ritueel een verjaardagsfeestje gehouden. Het kind krijgt een kroon en een versierde stoel. Er wordt voor het kind gezongen en krijgt een klein taartje met een kaarsje erop die hij mag uitblazen. Daarna mag het kind iets gezonds uitdelen.

11 De gastouder geeft zelf het goede voorbeeld t.a.v. respect voor anderen, hun mening en hun bezit. De gastouder wast voor het eten haar handen. De gastouder zegt dankjewel als ze iets krijgt van een kind. De gastouder respecteert privacygevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan derden. 4. Criteria die aan de gastouder en de opvanglocatie worden gesteld De gastouder vangt voor een langere periode een of meer kinderen op bij het kind thuis of in eigen huis. Zij heeft ervaring in het omgaan met kinderen, opgedaan door studie of (vrijwilligers) werk en/of door het opvoeden en verzorgen van eigen kinderen. Gastouders moeten minimaal 18 jaar en lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Daarnaast wordt tijdens de intake gelet op gezondheid, verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, organisatietalent, de mogelijkheid om de pedagogische doelstellingen in praktijk te kunnen brengen, de motivatie van de gastouder en haar gezin en de bereidheid samen te werken met VOOR KINDEREN 4.1 Criteria die aan de gastouder worden gesteld Kennis en vaardigheden De gastouder is minimaal in het bezit van een diploma op MBO-2 niveau helpende/verzorgende of een hieraan gelijkwaardig diploma. De gastouder is in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen. De gastouder is op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau VOOR KINDEREN en is verplicht de opvang aan te bieden volgens dit pedagogisch beleid. De gastouder is op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en in het bezit van een verkorte versie van deze meldcode. De gastouder is bereid tot samenwerking met gastouderbureau VOOR KINDEREN en tot het volgen van aanvullende cursussen/bijeenkomsten die van belang zijn voor de opvangtaak. De gastouder is in staat tot nadenken over eigen handelen.

12 De gastouder laat kinderen nooit zonder toezicht en laat de zorg voor de kinderen niet zonder medeweten van de ouder over aan de zorg van anderen, tenzij er sprake is van een noodgeval. De gastouder is regelmatig beschikbaar voor de opvang van kinderen. De gastouder woont niet in bij de ouder. De gastouder respecteert andere gewoontes, culturen, leefwijzen en opvoedingsideeën en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 4.2 Leeftijdsopbouw van de op te vangen kinderen Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen of kinderen die spelen bij de gastouder tot 10 jaar. Indien het aantal op te vangen kinderen bestaat uit kinderen van 0 t/m 3 jaar, eigen kinderen meegeteld, geldt een maximum van 5 kinderen. Tevens mogen er niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd worden opgevangen. Van deze kinderen mogen maximaal 2 kinderen van 0 jaar worden opgevangen, inclusief eigen kinderen van die leeftijd. Deze regels gelden voor alle op te vangen kinderen, ook als deze niet door Voor Kinderen bemiddeld zijn. 4.3 Achterwachtregeling Als een gastouder 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, moet er een achterwacht geregeld zijn. Deze achterwacht moet telefonisch bereikbaar zijn en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig zijn. De achterwacht is vastgelegd middels een registratieformulier achterwachtregeling. 4.4 Criteria die aan de woning waar de opvang plaatsvindt worden gesteld Jaarlijks voert de bemiddelingsmedewerker in elke woning waar opvang plaatsvindt een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. De gehele opvanglocatie moet altijd rookvrij zijn en er moeten voldoende goed functionerende rookmelders hangen. Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden zijn. Als er kinderen onder de 1,5 jaar worden opgevangen moet er een aparte slaapruimte voor deze kinderen zijn die voldoende groot is.

13 Wanneer de gastkinderen, met toestemming van de ouder, per auto of fiets vervoerd worden, moeten zij vastzitten in een goedgekeurd stoeltje of gordels. 5. Gezondheidsbeleid Ieder jaar wordt er tijdens een huisbezoek een risico inventarisatie gedaan van de woning waar de opvang daadwerkelijk plaatsvindt. Na de inventarisatie wordt de uitkomst besproken. Indien nodig wordt er samen met de ouders/verzorgers besloten in welke wijze eventuele aandachtspunten aangepast kunnen worden en voor wanneer dit gedaan moet worden. De ouders/verzorgers ontvangen een kopie van deze inventarisatie en van het actieplan gezondheid en veiligheid. Medicijnverstrekking In principe mogen gastouders geen medicijn aan een kind toedienen, tenzij de ouder/verzorgende er specifiek om vraagt en hier met behulp van het formulier Overeenkomst Medicijnverstrekking toestemming voor geeft. 6. Communicatie Afstemming van de voeding, verzorging en begeleiding vindt altijd in overleg tussen de ouders en gastouder plaats; de gastouder is bereid samen te werken met de ouders. Dit betekent dat de gastouder openstaat voor mogelijke andere ideeën en levenswijzen van de ouders en deze respecteert en zich in kan leven in de situatie van ouders. Het is belangrijk dat de gastouder concrete en duidelijke afspraken met de ouders kan maken en naleven, en deze zo nodig bij kan stellen. De gastouder is in staat tot het bespreekbaar maken van eventuele problemen. De gastouder heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal; zodat een goede communicatie met de ouder en VOOR KINDEREN mogelijk is. De gastouder respecteert de privacy van het gezin en vertelt geen privézaken door aan derden. Goede communicatie heeft de volgende kenmerken: respect hebben voor elkaar vertrouwen hebben in elkaar naar elkaar luisteren elkaar vragen stellen samen overleggen gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid

14 gelijkwaardigheid openheid en duidelijkheid kritiek kunnen geven en ontvangen. 7. Protocollen Er kunnen zich tijdens de opvang van kinderen situaties voordoen waarbij ondersteuning door de medewerkers van het gastouderbureau gewenst is, zoals: ziekte en ongevallen overlijden meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Zowel ouders als gastouders kunnen bij problemen contact opnemen met gastouderbureau VOOR KINDEREN. 8. Gastoudercommissie Gastouderbureau Voor Kinderen heeft een gastouderoudercommissie opgericht. In deze commissie zitten enkele gastouders die eens per 6 maanden bij elkaar komen en hun ervaringen delen en de ontwikkelingen van het vak bespreken.

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De basis: de wet kinderopvang 3. Pedagogische beleidsregels 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. 3.2 het stimuleren van het gevoel

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De basis: de wet kinderopvang 3. Pedagogische beleidsregels 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. 3.2 het stimuleren van het gevoel

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 1 Inleiding pagina 3 2 De basis: de wet kinderopvang pagina 3 3 Pedagogische beleidsregels pagina 4 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2017-2018 Marianne Strijker- Borsje Inhoud Inleiding... 2 Grondslag... 2 4 opvoedingsdoelen... 2 Het bieden van een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid... 3 Het bieden van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES Versie 3.0 November 2014 Gastouderbureau Friese Kleintjes Van Albadaweg 71 9078 VT Oude Bildtzijl www.friesekleintjes.nl info@friesekleintjes.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan

Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Er zijn verschillende pedagogische stromingen en elk mens hanteert de opvoeding op zijn eigen manier. De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDEROPVANG GASTOUDEROPVANG STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Locatie Kindercentrum De Skalm Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel.nr. 058-2575220 email: gob@welzijnmiddelsee.nl

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat 100 6531GN NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie: 04-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Koekeloere Jacoba Hiemstra van Houten Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Organisatie Gastouderbureau Koekeloere 3 1.1 Algemene doelstelling 3 1.2 Pedagogische doelstelling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid GOB 'Kop van Noord-Holland' Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2

Pedagogisch beleid GOB 'Kop van Noord-Holland' Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2 Pedagogisch beleid Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2 Pedagogisch beleid gastouderopvang Gastouderbureau 'Kop van Noord-Holland' bestaat sinds 1995 en is onderdeel van Stichting

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Pedagogische doelstelling 1.2.1 Emotionele veiligheid 1.2.1.1 Wennen 1.2.1.2 Afscheid 1.2.2 Persoonlijke competenties

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang

Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang Versie: 20150812 Eigenaar: PZ 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bijdrage aan organisatiedoelen 3 Werkwijze gastouderbureau 4 Doelstelling gastouderopvang 5 Pedagogische

Nadere informatie

Gastouderbureau BumbleBee

Gastouderbureau BumbleBee Pedagogisch beleidsplan De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen het wettelijke kader waar de pedagogiek in de kinderopvang op gericht moet zijn. Voor de pedagogische onderbouwing

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan gastouder

Pedagogisch werkplan gastouder Pedagogisch werkplan gastouder Versie 2017 Het pedagogisch werkplan beschrijft wat je doet als gastouder op de werkvloer, hoe je het doet en waarom je het zo doet. Pedagogisch werkplan gastouder De Wet

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne Informatieboekje Gastouderopvang Lisanne Inhoudsopgave Blz. 2 Gastouderopvang Lisanne Blz. 3 Beschikbaarheid Blz. 3 Bereikbaarheid Blz. 3 Gastouderopvang van gastouder Lisanne Blz. 3 Hoe werkt gastouderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte 13 7921RV Zuidwolde Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 02-11-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD

Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: BEUNINGEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Twinkerbel (GOB) Boterhek VH Zevenaar Registratienummer

Inspectierapport Twinkerbel (GOB) Boterhek VH Zevenaar Registratienummer Inspectierapport Twinkerbel (GOB) Boterhek 2 6903VH Zevenaar Registratienummer 591094046 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Zevenaar Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport Kimmel (VGO) Beeckestijn 12 1187 GN Amstelveen Registratienummer: 755527112 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 15-11-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1 3. Beleid...

Nadere informatie

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger 35 9732BV GRONINGEN Registratienummer 290635214 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Sector Preventie, Advies & Crisis

Sector Preventie, Advies & Crisis Sector Preventie, Advies & Crisis Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Mevr. J. Wenning Pegasusstraat 41 1973VS IJmuiden Datum Ons kenmerk Opgesteld door Doorkiesnummer E-mailadres Betreft Kopie

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Gastouderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een verantwoorde opvoeding in een veilige omgeving

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 20-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Werken als gastouder of opvang aan huis

Werken als gastouder of opvang aan huis Werken als gastouder of opvang aan huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma. Een gastouder

Nadere informatie

Inspectierapport Aka-Zade (VGO) Petuniastraat 180 3135EA VLAARDINGEN Registratienummer 855195162

Inspectierapport Aka-Zade (VGO) Petuniastraat 180 3135EA VLAARDINGEN Registratienummer 855195162 Inspectierapport Aka-Zade (VGO) Petuniastraat 180 3135EA VLAARDINGEN Registratienummer 855195162 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Vlaardingen Datum inspectie: 09-03-2016

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans 4 7961GD Ruinerwold Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Januari 2010 Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Inleiding Mijn naam is Ouassima, ik ben geboren op 4 maart 1984 geboren te Aalsmeer. In 2003 ben ik begonnen als stagiaire op een kinderdagverblijf

Nadere informatie

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW 1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW INLEIDING De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van betrouwbare kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen. Het kind en zijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Wat is een gastouderbureau 4 3. Werkwijze van een gastouderbureau. 4 4. Wat houdt een pedagogisch beleid in 5 5. Pedagogische visie GOB Spring.

Nadere informatie

7.10.1 Pedagogisch beleid Gastouderopvang

7.10.1 Pedagogisch beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en werken te combineren. Kinderopvang

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Inspectierapport. Chikoeri (VGO) Wichersstraat ML Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Chikoeri (VGO) Wichersstraat ML Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Chikoeri (VGO) Wichersstraat 75 1051 ML Amsterdam Registratienummer: 155800735 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (VGO) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Mamaloetje

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Mamaloetje Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Mamaloetje 1 Voorwoord In de beginjaren 60 is er een meisje geboren. Haar ouders noemden haar Esther. De ouders werkten allebei full time (bijzonder voor die tijd)

Nadere informatie

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 06-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg 117 9753JR Haren Gn Registratienummer 211984012 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 13-06-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden HG ASSEN Registratienummer:

Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden HG ASSEN Registratienummer: Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden 165 9405HG ASSEN Registratienummer: 495509747 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: ASSEN Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Inspectierapport Hoogendijk (VGO) Dorpsstraat 116A 1566AP Assendelft

Inspectierapport Hoogendijk (VGO) Dorpsstraat 116A 1566AP Assendelft Inspectierapport Hoogendijk (VGO) Dorpsstraat 116A 1566AP Assendelft Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Zaanstad Datum inspectie: 04-04-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Ziezo.

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Ziezo. Pedagogisch beleid Gastouderbureau Ziezo. Inhoud: Deel I Algemeen 1. Vooraf 2. Doelstelling van het gastouderbureau 3. Pedagogisch doel 4. Visie op de ontwikkeling van kinderen Deel II Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer]

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Toezichthouder: [naam GGD] In opdracht van gemeente: [naam gemeente] Datum inspectiebezoek: Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in de gastouderopvang

Pedagogisch beleid in de gastouderopvang 1/7 1. Pedagogisch beleid in de gastouderopvang Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor Gastouderbureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie.

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Versie: december 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Ontwikkeling stimuleren... 4 Hoofdstuk 2. De kwaliteit van de gastouder... 7 Hoofdstuk 3.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Midden-Gelderland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Midden-Gelderland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Midden-Gelderland Februari 2013 Inhoudsopgave 1. Pedagogische visie Gastouderbureau Midden-Gelderland 2. Voorwaarden Pedagogische werkwijze Gastouderbureau 3. Pedagogische

Nadere informatie