CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V."

Transcriptie

1 Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs. H.C. Schneider T.H.M. Voskuilen CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Rotterdam, november 2002

2 COLOFON CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Postbus 21421, 3001 AK Rotterdam Westblaak 226, 3012 KP Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Internet: Projectnummer: Projecttitel: Visie voor energievisie bij gemeenten Opdrachtgever: Novem Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEA.

3 Samenvatting en bevindingen Doel Vanaf 1998 tot en met 2001 heeft Novem de partijen die betrokken waren bij grotere woning-nieuwbouwlocaties begeleid bij het opstellen van een energievisie. Novem heeft CEA verzocht te achterhalen in welke mate gemeenten zelfstandig energievisies opstellen voor dergelijke woningbouwlocaties nu de ondersteuning niet meer geboden wordt. Methode Om die informatie te verkrijgen is kwantitatief en kwalitatief onderzoek gecombineerd. Voor het kwantitatieve deel is de doelgroep benaderd met een op de computer in te vullen digitale enquête. Dit resulteerde in een respons van 36%. Het kwantitatieve deel omvat enquêtering van gemeenten die in het kader van OEI contact gehad hebben met Novem, aangevuld met een non-respons onderzoek. Het kwalitatieve deel beslaat acht diepte-interviews. Vier daarvan zijn gehouden met geselecteerde respondenten. Hierin worden bepaalde vragen en antwoorden uit de toegezonden enquêtes verdiept. De overige vier respondenten komen van buiten de groep waar Novem in het kader van het OEI-programma contact mee heeft gehad. Zij belichten hoe deze gemeenten met energie-aspecten bij nieuwbouwlocaties omgaan. Bevindingen De toepassing van het instrument energievisie is voor drie fasen onderzocht: bekendheid met het instrument (kennen), geschiktheid van het instrument (willen) en gebruik van het instrument (doen). Bekendheid met het instrument De bekendheid met het instrument is beperkt onderzocht. Bij gemeenten die in het verleden deelgenomen hebben aan het OEI-programma van Novem is dit aspect niet achterhaald omdat verondersteld mag worden dat deze gemeenten op de hoogte zijn van de inhoud van het programma. Bekendheid met de inhoud is noodzakelijk om alle vragen goed te kunnen beantwoorden. De definitie van de energievisie is daarom op de vragenlijst aangeven. Geschiktheid van het instrument In totaal 29 van de 31 (94%) respondenten vinden een energievisie een geschikt instrument bij de totstandkoming van een optimale energievoorziening. Het is i

4 echter niet het enige instrument dat gemeenten kunnen aanwenden om een bepaalde energieambitie te realiseren. De helft van de gemeenten vindt andere instrumenten, zoals convenanten waarin afspraken tussen partijen worden vastgelegd, even geschikte of zelfs beter geschikte instrumenten om bepaalde energieambities te realiseren. Gebleken is dat in de praktijk gemeenten voor elf van de zeventien locaties (plm. 65%) zonder energievisie, energieaspecten op een andere wijze hebben meegenomen, voornamelijk via het doorvoeren van DuBomaatregelen. Hierbij moet aangetekend worden dat DuBo-maatregelen zich richten op gebouwniveau, terwijl een energievisie ook de energie-infrastructuur behelst. DuBo-maatregelen zijn op een later moment in het bouwproces nog succesvol te integreren. Op dat moment is de energie-infrastructuur reeds vastgelegd. Gebruik van het instrument Binnen het gebruik van het instrument zijn drie aspecten te onderscheiden. 1. Het objectieve feit of een energievisie wel of niet ontwikkeld is en welke factoren dit beïnvloeden. 2. Het willen aspect binnen het gebruik: hoogte van ambitieniveau, cijfermatige verankering daarvan plus de factoren die de ambities beïnvloeden. 3. Ten slotte het doen aspect: het realiseren van de Optimale Energie-Infrastructuur gebaseerd op de resultaten van de energievisie. Hieronder worden deze aspecten nader uitgewerkt. Ad 1. Gebruik instrument en beïnvloedende factoren Toepassing Vanaf 1 januari 2000 zijn 68 nieuwbouwlocaties geïnitieerd met meer dan 250 woningen binnen de responderende gemeenten. Van deze locaties zijn er 52 geïnitieerd in de periode waarin Novem de partijen nog begeleidde (voor 1 januari 2002), en 16 na het wegvallen van de ondersteuning. Voor 65% van het totale aantal locaties is een energievisie opgesteld. Dit percentage verschilt echter tussen beide perioden. Voor 71% van de vóór 1 januari 2002 geïnitieerde locaties is een energievisie opgesteld met een vorm van ondersteuning van Novem. Van de locaties die ná deze datum geïnitieerd werden, heeft 44% een energievisie zelfstandig opgesteld. Randvoorwaarden Factoren die het gebruik van het instrument beïnvloeden zijn in te delen in essentiële voorwaarden (deels beïnvloedbaar) en belemmeringen die - al dan niet met ondersteuning - uit de weg te ruimen zijn. ii

5 De voornaamste essentiële voorwaarden zijn aanwezigheid van bestuurlijk draagvlak, voldoende beschikbare capaciteit, gedrevenheid van een projectleider en een goede verankering in beleid. De belangrijkste belemmering bij het opstellen van een energievisie is de (negatieve) houding van marktpartijen, met name projectontwikkelaars. Daarna volgen financiële ruimte en onervarenheid of kennislacune bij gemeenten en/of betrokken (markt)partijen en de geringe betrokkenheid bij ander gemeentelijke afdelingen dan milieu met de materie. Ad 2. De inhoud en ambities binnen een energievisie Uit de enquête die CEA uitvoerde in het kader van de EPL-monitor is achterhaald dat de opgestelde energievisies in zes van de tien gevallen geen scherpere EPC (dan wettelijk verplicht) dan wel EPL-waarde bevatten. In de energievisies waarbij dit wel het geval is, betreft het altijd één van beide doelstellingen en overwegend een EPL-waarde. Met name de financiële ruimte bepaalt de hoogte van het ambitieniveau. Daarnaast heeft de ambtelijke projectleider en het gemeentebestuur een (positieve) invloed op de hoogte van het ambitieniveau. Verder zijn ook de benutting van opgedane kennis en ervaring in het verleden (positief) en de marktvraag en de rol van de projectontwikkelaar (beide negatief) bepalend. Beïnvloeding randvoorwaarden en overwinnen belemmeringen Niet alle belemmeringen zijn weg te nemen. Zo zijn de financiële exploitatiemogelijkheden beperkt beïnvloedbaar. Dit is wel mogelijk als belemmeringen bestaan uit kennislacunes en een lage betrokkenheid marktpartijen. Voor het overwinnen van de genoemde belemmeringen werd meestal ondersteuning gezocht bij diverse externe partijen. In driekwart van de gevallen (30 van de 40 locaties) waren dat technische adviesbureaus (12 locaties; 30%) samen met Novem (18 locaties; 45%). Zij boden onder andere uitkomst bij de omgang met marktpartijen. Ook bij een gebrek aan financiële middelen is ondersteuning bij Novem gezocht. Wegvallen ondersteuningsmogelijkheid Novem: het verschil Vanaf is er geen ondersteuning van Novem meer mogelijk. Het percentage opgestelde energievisies verschilt aanzienlijk voor en na : 71% respectievelijk 44%. Er zijn twee verklaringen mogelijk voor dit verschil: 1. Het wegvallen van de Novem-ondersteuning. Hierbij zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is de periode tussen het wegvallen van de ondersteuning (1 januari 2002) en de peildatum (september 2002) kort. Effectief komt dit neer op ongeveer acht maanden. iii

6 Hierdoor verschilt het aantal projecten voor en na aanzienlijk (52 vs. 16). Dit aantal is te gering om kwantitatief onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Wel duiden de resultaten op een trend sinds het begin van dit jaar. Ten tweede, de projecten die na 1 januari 2002 zijn opgestart, bevinden zich nog hoofdzakelijk in de eerste fasen van een locatieontwikkeling, waardoor het goed mogelijk is om een energievisie in een latere fase alsnog te ontwikkelen en toe te passen. Daarom vergelijken we soortgelijke projectfasen met elkaar. Als dezelfde projectfasen worden beschouwd, dan zien we het volgende beeld. Van de locaties in de eerste fasen hebben negen van de dertien (69%) met Novem-ondersteuning een energievisie opgesteld tegenover vijf van de elf (45%) die zonder Novemsteun een energievisie hebben opgesteld. Dat verschil neemt toe voor de latere projectfasen. Van de projecten die voor zijn geïnitieerd is voor 28 van de 39 locaties (72%) een energievisie op gesteld, terwijl twee van de vijf locaties (40%) dat doet ná het wegvallen van deze mogelijkheid. 2. Andere factoren. Naast het wegvallen van de Novem ondersteuning voor grootschalige nieuwbouwlocaties kunnen ook andere factoren een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de verminderde maatschappelijke en politieke aandacht voor milieugerelateerde zaken, met als concrete aanleiding de veranderde samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen. De invloed van deze factoren viel echter niet binnen het kader van dit onderzoek. Conclusie. Het aantal grootschalige nieuwbouwlocaties in de onderzoeksperiode is te gering om een getalsmatig en eenduidig verband tussen het zelfstandig opstellen van een energievisie en het wegvallen van Novem-ondersteuning vast te stellen. Kijken we echter naar de casussen uit het verleden van ondersteuning bij belemmeringen, dan zien we dat Novem in veel gevallen een belangrijke rol heeft gespeeld bij het wegnemen van (essentiële) belemmeringen. Daarom is wel een trend te constateren, namelijk dat de ondersteuning van Novem een belangrijke factor is en dat door het wegvallen van deze ondersteuning minder gemeenten een energievisie voor grootschalige nieuwbouwlocaties opstellen. Ad 3. Realiseren van maatregelen uit de energievisie Uit drie van de vier verdiepende kwalitatieve interviews die gehouden zijn met gemeenten die energievisies opstellen, blijkt dat het zicht en de controle op de uitvoering van de opgestelde energievisie ontbreekt. Het vertalen van het advies naar de praktijk en het meekrijgen van uitvoerende partijen is hierbij het belangrijkste struikelblok. Twee van de geïnterviewden geven aan dat zij hiervoor een grote rol voor Novem zien weggelegd. iv

7 Inhoudsopgave SAMENVATTING EN BEVINDINGEN... I Doel...i Methode...i Bevindingen...i 1. INLEIDING Aanleiding van het onderzoek Doel van het onderzoek Onderzoeksvragen Leeswijzer METHODOLOGISCH KADER Onderzoeksaanpak Onderzoekspopulatie kwantitatief deel Selectie kwalitatief deel Kwantitatief deel van het onderzoek Benaderingswijze Respons Onderzoek non-respons Kwalitatieve informatie binnen de doelgroep Kwalitatieve informatie buiten de doelgroep Representativiteit kwantitatieve gegevens BEKENDHEID, GESCHIKTHEID EN GEBRUIK VAN ENERGIEVISIE Bekendheid Geschiktheid Geschiktheid instrument Geschiktheid in relatie tot andere instrumenten Gebruik RANDVOORWAARDEN, BELEMMERINGEN EN ONDERSTEUNING Essentiële randvoorwaarden Belemmeringen en ondersteuning Belemmeringen Ondersteuning AMBITIE/KEUZE VOOR TOEPASSING VAN ALTERNATIEF Ambitieniveau energievisie Inhoud energievisies Alternatieve ambities Verwacht aanvullend effect energievisie VERSCHILLEN TUSSEN LOCATIES VOOR EN NA Gebruik Fase van locaties VINEX-locaties...25 v

8 BIJLAGE I: ENQUÊTEFORMULIER... I BIJLAGE II: INGEVULDE ENQUÊTEFORMULIEREN...V BIJLAGE III: VERDIEPENDE VRAGEN BINNEN POPULATIE...XV BIJLAGE IV: ANTWOORDEN OP VERDIEPENDE VRAGEN BINNEN POPULATIE... XVII BIJLAGE V: VERDIEPENDE VRAGEN BUITEN POPULATIE... XXV BIJLAGE VI: ANTWOORDEN OP VERDIEPENDE VRAGEN BUITEN POPULATIE...XXVII vi

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het onderzoek Vier jaar lang heeft Novem de partijen die betrokken waren bij grotere woningnieuwbouwlocaties begeleid bij het opstellen van een energievisie. Dit met het doel om een Optimale Energie-Infrastructuur (OEI) te realiseren. Met ingang van het jaar 2002 is de mogelijkheid van procesmatige en financiële ondersteuning van gemeenten die een nieuwe woningbouwlocatie ontwikkelen, stopgezet. Novem heeft CEA verzocht een onderzoek uit te voeren om erachter te komen in welke mate gemeenten zelfstandig energievisies opstellen voor woningbouwlocaties boven 250 woningen. 1.2 Doel van het onderzoek Het onderzoek moet inzicht geven (eerder kwalitatief dan kwantitatief) in de mate waarin gemeenten zelfstandig een energievisie op (laten) stellen voor nieuwbouwlocaties. En of energie op een andere wijze wordt meegenomen. Verder moet het onderzoek duidelijkheid geven over de rol die Novem procesmanagers of klimaatadviseurs hierbij kan spelen. 1.3 Onderzoeksvragen In het onderzoek zijn op basis van de briefing de volgende vragen onderzocht: - Wat wordt verstaan onder een energievisie (definitie juist)? - Heeft men de mogelijkheid gehad om een energievisie op te stellen (randvoorwaarden juist)? - Acht men een energievisie een geschikt instrument om een efficiënte energievoorziening te realiseren of heeft men andere instrumenten ingezet (instrument juist)? Meer specifiek zijn de volgende vragen aan de orde gekomen: - Heeft de gemeente dit jaar voor woning-nieuwbouw locaties van meer dan 250 woningen een energievisie opgesteld? Voor locaties waarvoor WEL een energievisie is opgesteld: - Wat is de inhoud van deze energievisies (EPC- en EPL-waarde, hoogte CO 2 - reductie), en geldt dit als ambitie of is dit gerealiseerd (voor een deel is de informatie ook te achterhalen uit de EPL-monitor)? - Welke factoren hebben het ambitieniveau zoals verwoord in de energievisie bepaald? 1

10 - Acht men het wenselijk of nodig dat een adviseur (Novem procesmanager of klimaatadviseur) bij het proces betrokken was geweest? - Waar had de bijdrage uit kunnen bestaan? Voor locaties waarvoor GEEN energievisie is opgesteld: - Wat zijn de redenen waarom men dit jaar geen energievisie heeft opgesteld voor nieuwbouw locaties van 250 woningen of meer? - Indien er wel een nieuwbouw project van 250 of meer woningen zou worden gerealiseerd, zou de gemeente dan zelfstandig een energievisie opstellen? - Is energie op een andere wijze meegenomen in het project? - Heeft men het idee dat kansen voor energiebesparing of toepassing van duurzame energie zijn gemist doordat men geen energievisie heeft opgesteld? - Welke rol kan Novem spelen bij het ondersteunen van de betrokken partijen? 1.4 Leeswijzer De verwachte resultaten volgens de briefing Het onderzoek moet inzicht geven (eerder kwalitatief dan kwantitatief) in de mate waarin gemeenten zelfstandig een energievisie op (laten) stellen voor nieuwbouwlocaties. En of energie op een andere wijze wordt meegenomen. Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet beschreven en is het methodologisch kader geschetst. De resultaten van het onderzoek is gerangschikt naar drie aspecten: 1. De mate van bekendheid, de geachte geschiktheid en het daadwerkelijke gebruik komen in hoofdstuk 3 aan bod. 2. De randvoorwaarden, belemmeringen en ondersteuning die van invloed zijn op het verschil tussen de geachte geschiktheid en het daadwerkelijk opstellen van een energievisie worden in het hoofdstuk 4 behandeld. 3. Hoofdstuk 5 gaat in op de manier waarop een efficiënte energievoorziening is vastgelegd. Het omvat zowel het ambitieniveau binnen de energievisie als alternatieve wijzen waarop energie effiency is vastgelegd als de factoren uit hoofdstuk 4 het opstellen van een energievisie in de weg hebben gestaan. In hoofdstuk 6 komen de bovenstaande aspecten terug. Bovendien worden de verschillen tussen de periode waarin Novem partijen heeft en de periode daarna met elkaar vergeleken. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de bevindingen vermeld die uit het geheel van bevindingen afgeleid kunnen worden. 2

11 2. Methodologisch kader 2.1 Onderzoeksaanpak Op basis van de briefing en de onderzoeksvragen van de opdrachtgever heeft CEA gekozen voor de onderstaande aanpak van het onderzoek (zie figuur 2.1). Deze onderzoeksaanpak en de specifieke uitwerking van de verschillende onderdelen zijn vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Gemeenten met deelname aan OEI-programma Kwantitatief Opstellen & versturen van enquête Gemeenten zonder deelname aan OEI-programma Kwalitatief Benaderen van non-respondenten Analyseren van respons Opstellen van vragen en interviews afnemen Opstellen van vragen en interviews afnemen Analyseren van Analyseren van Analyseren van antwoorden antwoorden antwoorden Integratie van bevindingen Figuur 2.1: Gehanteerde methodiek Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin alle gemeenten zijn opgenomen die met Novem contact hebben gehad, en een kwalitatief deel, waarin gericht specifieke gemeenten zijn benaderd Onderzoekspopulatie kwantitatief deel Het onderzoek is in eerste instantie gericht op de 87 gemeenten die in het kader van OEI contact hebben gehad met Novem. 3

12 Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek vormde deze groep de onderzoekspopulatie. Deze gehele populatie is aangeschreven Selectie kwalitatief deel Om meer inzicht te verkrijgen in de achtergronden, beweegredenen, drempels en alternatieven van gemeenten is er voor gekozen om acht gemeenten gericht te selecteren en kwalitatief te onderzoeken. vier van de acht gemeenten hadden contact gehad met Novem; voor de overige vier gemeenten was dit niet het geval. In de volgende paragrafen lichten we de verschillende onderdelen afzonderlijk toe. 2.2 Kwantitatief deel van het onderzoek Benaderingswijze Om een zo hoog mogelijke respons te verkrijgen, is een speciaal gebruikersvriendelijk enquêteformulier ontwikkeld. De vragenlijst is in elektronische vorm opgesteld, zodat deze achter de computer ingevuld kan worden. (Zie bijlage I.) Het aantal vragen is zo beperkt mogelijk gehouden om de benodigde tijd voor beantwoording te beperken. Daartoe is ook optimaal gebruik gemaakt van gesloten vragen met keuzelijsten Respons De doelgroep kreeg de elektronische vragenlijst via toegezonden. Na plusminus een week is een herinnerings verstuurd aan de benaderde personen die nog niet gereageerd hadden. Enkele dagen daarna zijn de gemeenten die niet op de elektronische toenadering gereageerd hadden, nog nagebeld om alsnog respons te geven. In totaal zijn 87 voormalig aan het OEI-programma deelnemende gemeenten benaderd. De hierboven beschreven benaderingswijze heeft geresulteerd in de ontvangst van 31 ingevulde vragenlijsten, een respons van 36% (zie bijlage II). In het vervolg van de rapportage zullen deze gemeenten aangeduid worden als de respondenten. Een respons van 36% op een schriftelijke enquête kan worden aangemerkt als hoog. Zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat er twee belemmerende factoren waren. In de eerste plaats zat er slechts een periode van enkele weken tussen het toezenden van de vragenlijst en de verspreiding van een vragenlijst in het kader van de EPL-monitor onder exact dezelfde respondenten. 4

13 Bij een tweede verzoek in korte tijd zouden de geënquêteerden minder snel geneigd kunnen zijn te reageren. In de tweede plaats is het project gestart in de vakantieperiode. Met als gevolg de mogelijke afwezigheid van de contactpersonen Onderzoek non-respons Ondanks de hoge respons, bleef de mogelijkheid van een niet representatieve steekproef bestaan. De mogelijke selectieve respons is onderzocht met aanvullende vragen aan de non-respondenten op de enquête. Hier is zowel bij de telefonische verzoeken om de enquête te retourneren als via een aanvullende telefonische vragenronde onder de non-respondenten naar geïnformeerd. Slechts vier personen van de non-respondenten waren bereid alsnog een paar inhoudelijke vragen te beantwoorden. Dit lijkt logisch gezien het feit dat ze eerder te kennen hadden gegeven niet te willen meewerken. Dit aantal achten we te gering voor een representatief beeld van een selectieve non-respons. Uiteindelijk is er contact geweest met 30 van de 56 contactpersonen die de enquête niet retourneerden. In bijna de helft van de gevallen werd een gebrek aan capaciteit dan wel tijd opgegeven als oorzaak voor het niet retourneren van de enquête (zie tabel 2.1.) Daarnaast komen het benaderen van de verkeerde persoon en afwezigheid door vakantie in sterke mate naar voren als reden voor nonrepons. Tabel 2.1: Redenen non-respons Reden Capaciteit/tijd Aantal 13 Niet de juiste persoon 8 Vakantie 7 Verwarring met vragenlijst EPL-monitor 1 Geen behoefte Kwalitatieve informatie binnen de doelgroep Op basis van de respons op de enquête onder de gemeenten die bij het OEIprogramma betrokken waren, is bepaald welke aspecten meer uitdieping behoefden en op welke wijze daar naar gevraagd zou worden (zie bijlage III). Op grond van de specifieke aspecten waar aanvullende informatie over gewenst was, zijn in overleg met Novem vier respondenten geselecteerd voor de kwalitatieve interviews. Vervolgens zijn deze respondenten face to face geïnterviewd. Deze interviews worden in de rapportage aangeduid met interviews binnen de OEIpopulatie (zie bijlage IV). 5

14 2.4 Kwalitatieve informatie buiten de doelgroep Ter vergelijking is tevens onderzocht hoe gemeenten die niet bij het voormalige OEI-programma betrokken waren, omgaan met het instrument energievisie. Deze informatie is vergaard via interviews bij vier gemeenten die tot deze groep behoren, welke in het vervolg aangeduid worden als interviews buiten de OEIpopulatie (zie bijlage VI). In eerste instantie is een willekeurige keuze gemaakt van de gemeenten die in de nieuwe kaart van Nederland zijn opgenomen. Vervolgens zijn vier gemeenten geselecteerd op grond van de omvang van de projecten binnen de gemeente en de fase waarin de projecten verkeren. Er zijn twee gemeenten met grote locaties geselecteerd en twee gemeenten met kleine locaties. Binnen de splitsing naar omvang is een onderscheid gemaakt naar een gemeente met locaties in de planfase en een gemeente met locaties in de uitvoeringsfase. Ook stonden de gemeenten wat betreft nieuwbouwlocaties niet in contact met Novem. Vervolgens werden er kwalitatieve persoonlijke interviews afgenomen (zie bijlage V). 2.5 Representativiteit kwantitatieve gegevens We gaan ervan uit dat de resultaten van het kwantitatieve deel als representatief voor de onderzoekspopulatie kunnen worden beschouwd. Alhoewel selectieve uitval moeilijk geheel is uit te sluiten, zijn hiervoor de volgende argumenten: 1) Er is geen steekproeffout. De gehele doelgroep is immers aangeschreven (87 gemeenten) en niet een steekproef daaruit. 2) De respons is hoog. 36% is aanzienlijk voor een schriftelijke enquête. 3) Uit de kwalitatieve interviews komen geen aanwijzingen dat de antwoorden uit het kwantitatieve deel atypisch of vertekend zouden zijn. 6

15 3. Bekendheid, geschiktheid en gebruik van energievisie Het gebruik van een energievisie is onderverdeeld in drie fasen. In de eerste plaats zal een gemeente het instrument energievisie moeten kennen. Wanneer iemand van het bestaan van energievisie op de hoogte is, moet deze er van overtuigd zijn dat het instrument geschikt is om het resultaat te behalen dat beoogd wordt. Ten slotte wordt de keuze gemaakt om het geschikt geachte instrument energievisie al dan niet te gaan gebruiken. 3.1 Bekendheid De opdrachtgever heeft verzocht te achterhalen in hoeverre de gemeenten bekend zijn met het instrument energievisie. Hierbij is uitgegaan van de definitie zoals weergegeven op de eerste pagina van het enquêteformulier in bijlage I. Gedurende het onderzoek is echter gezamenlijk besloten dit aspect achterwege te laten bij de gemeenten die deelgenomen hebben aan het OEI-programma. In het verleden hebben zij kennisgemaakt met het instrument energievisie via Novem. De methode om te bepalen of de contactpersonen op dit moment op de hoogte zijn van het begrip energievisie volgens de opgegeven definitie zou omslachtig zijn en weinig toegevoegde waarde voor het onderzoek bieden. Daarnaast was het voor de respons op de andere vragen noodzaak een duidelijk beeld te geven de betekenis die voor ogen gehouden werd met energievisie. Daarom is de definitie op het enquêteformulier vermeld. 3.2 Geschiktheid Bij de gemeenten die niet deelgenomen hebben aan het OEI-programma is wel achterhaald in hoeverre zij bekend zijn met energievisie. Uit de interviews buiten de OEI-doelgroep kwam naar voren dat die gemeenten slechts zeer beperkt bekend zijn met het instrument energievisie. Geen van de vier geïnterviewden buiten de OEI-doelgroep was voor het interview op de hoogte van de inhoud van het OEI-programma. Bij twee daarvan was het programma van naam bekend maar omdat zij het programma niet van toepassing achtten op projecten binnen de eigen gemeente hebben zij zich er niet in verdiept. De geschiktheid van een energievisie is op twee manieren uit te drukken. Ten eerste de geschiktheid van het instrument op zichzelf: wordt het beoogde resultaat, een efficiënte energievoorziening, behaald door het opstellen van een energievisie? Ten tweede kan de geschiktheid van een energievisie in relatie tot andere instrumenten bepaald worden. 7

16 3.2.1 Geschiktheid instrument Uit de geretourneerde antwoorden is gebleken dat het grootste deel van de respondenten (94%) een energievisie een geschikt instrument acht om een efficiënte energievoorziening te realiseren. In minimaal vier gevallen is echter de kanttekening geplaatst dat het toepassen van een energievisie op zichzelf meestal alleen een inventarisatie van de mogelijkheden is, terwijl voor feitelijke realisatie de noodzaak bestaat een volgende stap te zetten. 2 Geschikt Ongeschikt 29 Figuur 3.1: Energievisie in relatie tot de realisatie van een efficiënte energievoorziening De twee respondenten die een energievisie niet geschikt achten om een efficiënte energievoorziening te realiseren, doen dit op grond van hetzelfde argument. Een energievisie leidt niet direct tot realisatie van een efficiënte energievoorziening, maar is slechts een eerste stap daartoe. Van de twee respondenten die een energievisie geen geschikt instrument voor de realisatie van een efficiënte energievoorziening vinden, kent één daarvan andere instrumenten die zijns inziens beter geschikt zijn. De andere respondent kent geen instrumenten die even of beter geschikt zijn dan een energievisie. De geïnterviewden buiten de OEI-populatie kennen de term energievisie wel. Zij zijn echter niet op de hoogte van het precieze functioneren ervan. Dus kunnen zij ook de geschiktheid van het instrument niet goed beoordelen. De ene geïnterviewde die het instrument wel kende, verwachtte dat opstelling van een energievisie een geringe toegevoegde waarde zou hebben ten opzichte van de maatregelen op gebouwniveau die zij momenteel hanteren. 8

17 3.2.2 Geschiktheid in relatie tot andere instrumenten Van de respondenten die een energievisie een geschikt instrument achten om een efficiënte energievoorziening te realiseren, vindt ruwweg de helft geen ander instrument beter geschikt. De andere helft vindt ten minste één ander instrument even geschikt of beter geschikt om een efficiënte energievoorziening te realiseren Andere instrumenten even/beter geschikt Geen andere instrumenten beter geschikt Geen mening Figuur 3.2: Energievisie als geschikt instrument ten opzichte van andere instrumenten De respondenten die ten minste één ander instrument even of meer geschikt achten als/dan een energievisie, mochten aangeven welke andere instrumenten het in hun ogen betrof. Zij konden hiervoor vijf instrumenten uit een lijst (zie tabel 3.1) selecteren, waarbij zij de volgorde van belangrijkheid aan moesten geven. In de tabel is weergegeven hoe vaak de verschillende instrumenten geselecteerd zijn. Daarnaast is in de kolom score het aantal maal dat een instrument geselecteerd werd, vermenigvuldigd met een factor voor het relatieve belang van het instrument. Als het instrument op de eerste plaats vermeld was, is deze vermenigvuldigd met 5. Voor iedere plaats lager in de rangorde is de factor met 1 verminderd. Zodat het vijfde instrument in de rangorde uiteindelijk met 1 is vermenigvuldigd. Instrument Aantal Score Anders 7 32 Convenant (met projectontwikkelaar, woningcorporatie, 6 29 etc.) Integratie energie-eisen bestemmingsplan 5 20 Eigen lijst met maatregelen / programma van eisen 2 8 Technische (EPL)studie energiedistributiebedrijf/ingenieursbureau 2 7 Integratie energie-eisen gronduitgifte 2 5 Instrumenten die beleidsafweging bepalen (bijv. de- of klimaatscan) 1 5 Nationaal dubo-pakket 0 0 Tabel 3.1: Geschikte instrumenten voor realisatie van een efficiënte energievoorziening Bij de specificatie van de instrumenten die even of meer geschikt zijn als/dan een energievisie voor de realisatie van een efficiënte energievoorziening scoren met name Anders, het aangaan van convenanten en de integratie van energie-eisen in het bestemmingsplan hoog. 9

18 3.3 Gebruik De categorie Anders omvat een verscheidenheid aan instrumenten, zodat alleen de andere twee categorieën in de ogen van een gemeente concrete alternatieven voor het opstellen van een energievisie zijn. Binnen de uiteenlopende antwoorden bij Anders zijn opvallende aspecten gebruikmaking van het BAEI-traject (tweemaal genoemd) en communicatie, overtuigingskracht, kansen bieden aan bouwpartners (eenmaal genoemd). Hoofdstuk vier gaat nader in op de praktische zaken die een rol spelen binnen de stap van de fase van geschiktheid naar de fase van gebruik. Vanzelfsprekend is het van belang dat er theoretisch de mogelijkheid is voor opstelling van een energievisie. Met andere woorden, dat er nieuwbouwlocaties gepland zijn met meer dan 250 woningen. Tussen 1 januari 2000 en het tijdstip van respons (september 2002) zijn 68 van deze locaties geïnitieerd in de gemeenten waar de respondenten werkzaam zijn. Die locaties komen dus in aanmerking voor het opstellen van een energievisie Locaties met energievisie Locaties zonder energievisie Onbekend Figuur 3.3: Toepassing van energievisie bij nieuwbouwlocaties > 250 woningen Voor ongeveer tweederde (68%) van de locaties binnen de responderende gemeenten (met nieuwbouwlocatie(s) > 250 woningen) is een energievisie uitgevoerd. Aangezien het geïnitieerde projecten betreft en geen afgeronde projecten, is het mogelijk dat er nog geen energievisie is opgesteld voor de locatie, maar dat dit in een latere fase nog gaat gebeuren. Tabel 3.2: Nieuwbouwlocaties met meer dan 250 woningen naar fase Fase Aantal E-visie Geen E-visie Onbekend Initiatieffase Voorbereidingsfase Programmafase Ontwerpfase Ontwikkelfase Uitvoeringsfase Onbekend Totaal

19 In tabel 3.2 komt naar voren dat ongeveer 40% van de locaties waarvoor nog geen energievisie is uitgevoerd (of onbekend is of dit gebeurd is) zich in de eerste fasen bevindt. De overige locaties bevinden zich al in de ontwerpfase of nog verder in het traject. Hierdoor wordt het alsnog opstellen van een energievisie onwaarschijnlijk. Tevens is gevraagd of de locatie een VINEX-locatie is. Dit is belangrijke informatie, aangezien het OEI-programma in eerste instantie alleen was gericht op VINEX-locaties. Maar vanaf 1997 is in beperkte mate ook de mogelijkheid gecreëerd voor het uitvoeren van studies met ondersteuning van Novem op niet- VINEX-locaties. Tabel 3.3: Nieuwbouwlocaties met meer dan 250 woningen naar locatietype VINEX Aantal E-visie Geen E-visie Onbekend Ja Nee Onbekend Totaal In tabel 3.3 staat voor de verschillende typen locaties hoe vaak daar een energievisie is opgesteld. Bij VINEX-locaties wordt verhoudingsgewijs vaker een energievisie uitgevoerd, in 77% van de gevallen, dan bij niet-vinex-locaties (52%). 11

20 12

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Vrijstellingen

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie