Bijlage I: Hulpmiddelen HGW: formulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage I: Hulpmiddelen HGW: formulieren"

Transcriptie

1 Bijlage I: Hulpmiddelen HGW: formulieren Uit het boek Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider. Samen met leraar, ouders en kind aan de slag van Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering (2006, ACCO) HGW kenmerkt zich onder andere door een systematische werkwijze. Om dit uitgangspunt te concretiseren worden er hulpmiddelen gebruikt in de vorm van formulieren en checklists. Wil een IB meer handelingsgericht werken, dan kan zij die bewerken zodat ze bruikbaar zijn binnen de eigen school. Zij kan bijvoorbeeld een checklist maken van punten die zij met een leraar, ouder of kind wil bespreken. Hierdoor voorkomt ze dat zij relevante aspecten over het hoofd ziet, zoals hun verklaringen van een probleem, de oplossingen die door de leraar, ouders of het kind al zijn bedacht of de positieve aspecten die zij ervaren. Met een checklist kan zij haar eigen werk voorbereiden: wat ga ik bespreken, toetsen of observeren en met welk doel doe ik dat? Stappen van de strategiefase kunnen worden toegepast, zoals het ordenen van kenmerken in aandachtsgebieden (clusters) en de als - dan redenering. Stappen van de onderzoeksfase zijn eveneens bruikbaar bij het uitvoeren van een pedagogisch-didactisch onderzoek, bijvoorbeeld bij de keuze van een geschikt toets- of observatie-instrument. Tenslotte kan de IB ook bij de handelingsplanning principes van HGW toepassen. Voor al deze activiteiten ontwikkelt zij haar eigen aandachtspunten en verwerkt deze in formulieren of checklists. Hieronder beschrijven we eerst twee voorbeeldformulieren voor handelingsgericht werken: één voor de intake- en strategiefase (par. I.1) en één voor de indicerings- en adviesfase (par. I.2). Deze formulieren bieden ondersteuning bij het verzamelen van informatie en het nemen van beslissingen. Ze geven aan welke informatie mogelijk relevant is en fungeren als leidraad en geheugensteun. Daarna reiken we voor elke fase van HGW een checklist aan (par. I.3). We doen dat in de vorm van analyseschema s. Deze analyseschema s bevatten vragen waarmee de IB haar activiteiten op handelingsgerichtheid kan beoordelen. Let op: de formulieren en checklists zijn slechts voorbeelden ter inspiratie. Je kunt er zelf datgene uit halen wat jij wenselijk en haalbaar vindt. Je zult ze dus zelf moeten bewerken om ze voor je eigen werksetting bruikbaar te maken. I. 1 Formulier Intake en Strategie Het formulier intake- en strategie is te gebruiken bij de voorbereiding van een intakegesprek met de leraar en/of de ouders. En tijdens het gesprek is het als een gespreksleidraad te hanteren. Je neemt ter voorbereiding op het gesprek het leerlingdossier door en vult de relevante informatie uit dit dossier in het betreffende blok in: dat weet ik al. Op grond daarvan bepaal je: wat wil ik nog meer te weten komen in het gesprek?. Tijdens het intakegesprek kunt je het formulier ter structurering en als geheugensteun gebruiken: over die blokken moet ik nog informatie vragen. Je vult die informatie in tijdens het gesprek. Daarna kun je een kopie van het ingevulde formulier maken en deze aan de leraar en de ouders geven: dat is dan meteen het verslag van de eerste twee fasen (intake- en strategiefase). Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 1

2 Leidt het gesprek in, geef de rollen van betrokkenen aan, evenals het doel en de tijdsduur van het gesprek (zie hoofdstuk 4). Intakefase Naam kind: Geboortedatum: Groep: 1. Reden van aanmelding? Waaruit bestaan de problemen en zorgen? Wat zijn positieve aspecten en kansen? Denk aan concrete voorbeelden en situaties. 1a. Problemen en zorgen volgens de leraar: 1b. Problemen en zorgen volgens de ouders: 1c. Problemen en zorgen volgens het kind: Wat gaat juist goed? 1d. Positieve aspecten en kansen volgens de leraar: 1e. Positieve aspecten en kansen volgens de ouders: 1f. Positieve aspecten en kansen volgens het kind: 2. Wat zijn de vragen aan de IB? Welke wensen en verwachtingen hebben betrokkenen? Wat is hun perspectief? Wat zou goed en slecht nieuws zijn? 2a. Vragen en verwachtingen/wensen/perspectief van de leraar: 2b. Vragen en verwachtingen/wensen/perspectief van de ouders: 2c. Vragen en verwachtingen/wensen/perspectief van het kind: 3. Waarom zijn de problemen er volgens de betrokkenen? Welke mogelijke verklaringen zien zij? 3a. Verklaringen volgens de leraar: 3b. Verklaringen volgens de ouders: Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 2

3 3c. Verklaringen volgens het kind: 4. Relevante informatie uit de voorgeschiedenis 5. Genomen maatregelen (of interventies) tot nu toe en de effecten ervan In de school binnen de klas: In de school buiten de klas: Buiten de school: Wat werkte goed en hoe kwam dat? Wat werkte niet goed en hoe kwam dat? 6. Personen en instanties die betrokken zijn bij de casus (zoals schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, logopedist, fysiotherapeut, jeugdzorg) 7. Wat weten we al? Huidige moeilijkheden en positieve aspecten: gedrag in het hier en nu (zo concreet mogelijk) 7a. Leerontwikkeling leerlingvolgsysteem) Moeilijkheden: (zoals informatie uit methodengebonden toetsen en 7b. Werkhouding en taakgedrag (zoals concentratie, zelfstandig werken, motivatie) Moeilijkheden: 7c. Cognitief functioneren (indien aanwezig: intelligentieniveau en profiel) Moeilijkheden: 7d. Sociaal emotioneel functioneren Moeilijkheden: Naar binnen gericht gedrag (zoals stil, Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 3

4 somber, passief): Naar buitengericht gedrag (openlijk dwars, uitdagend, bozig, ongehoorzaam, agressief). Druk/hyperactief/impulsief: Sociaal gedrag (sociaal inzicht, sociale vaardigheden, ruzie, dominant, teruggetrokken, verlegen, behulpzaam) 7e. Lichamelijk functioneren gewicht, lengte, verzorging) Moeilijkheden: en uiterlijk (zoals gehoor, visus, motoriek, medicatie, 8. Kenmerken van de leraar, groep en school voor zover relevant voor het begrijpen of oplossen van de situatie Moeilijkheden/risicofactoren: Pedagogische werkwijze leraar: Didactische vaardigheden: Klassenmanagement: Groep: School: 9. Kenmerken van gezin en ouders voor zover relevant voor het begrijpen of oplossen van de situatie Moeilijkheden/risicofactoren: Gezinskenmerken: Lichamelijke verzorging: Cognitieve stimulering en verwachtingen: Steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling: Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 4

5 Weten we al genoeg om de vragen te beantwoorden? Zo ja, ga naar Formulier Indicering en Advisering (I.2): blok 12 Zo nee, ga naar Strategiefase: blok Vragen: wat willen we nog weten en waarom? 10a. Kenmerken kind: 10b. Afstemming onderwijsleersituatie - onderwijsbehoeften leerling: 10c. Afstemming opvoedingssituatie - opvoedingsbehoeften kind: 11. Afspraken en planning Wat? Hoe? Wie? Wanneer? Volgende afspraak: Eventueel handtekeningen voor akkoord:.. Leraar IB ouders Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 5

6 I.2 Formulier Indicering en Advisering Wanneer de noodzakelijke gegevens zijn verzameld en de IB weet wat zij wil bespreken met de leraar en de ouders (en eventueel het kind), kan zij ter voorbereiding van het adviesgesprek het onderstaande formulier invullen. Tijdens het gesprek vullen ze het gezamenlijk verder in. 12. Samenvatting relevante gegevens 12a. De reden van aanmelding en vragen: 12b. Gegevens die zijn verzameld (kenmerken kind, onderwijsleersituatie, eventueel de opvoedingssituatie en de wisselwerking hiertussen): 12c. Positieve kenmerken van kind, onderwijsleer- en opvoedingssituatie: 13. Indicatiestelling: van doelen naar onderwijsbehoeften en gewenst onderwijsaanbod Lange termijn doelen: waar willen we naartoe? 13a. Gewenste hulp: de aanbevelingen Binnenschoolse hulp in de groep: onderwijsbehoeften Korte termijn doelen bij Pedagogisch-didactische Gewenst onderwijsaanbod: gebieden die extra aandacht behoeften: WAT heeft deze HOE ziet dat er concreet uit? vergen. leerling nodig om dit doel Dus: alleen invullen indien te bereiken? van toepassing! 1. Lezen: 2. Spelling: 3. Rekenen/wiskunde: 4. Werkhouding: 5. Gedrag: 6. Overig: 13b. Hoe kunnen we de positieve aspecten van leerling, leraar, groep,school en ouders benutten? Conclusie: deze leerling heeft (alleen invullen indien van toepassing!): - instructie nodig die Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 6

7 - opdrachten en materialen nodig die - (leer)activiteiten nodig die - feedback nodig die - groepsgenoten nodig die - een leraar nodig die - ondersteuning nodig bij - overige behoeften. 13c Is er nog binnenschoolse hulp buiten de groep nodig? Zo ja: welke? (Denk aan afstemming met het aanbod van de leraar in de groep!). 13d. Is er nog hulp buiten de school nodig? Zo ja: welke? 14. Adviesfase: bespreken, kiezen en concretiseren van de aanbevelingen 14a. Herkennen leraar en ouders de gegevens uit de blokken 12 en 13? 14b. Is het gewenste onderwijsaanbod in deze groep bij deze leraar te realiseren? 14c. Met welke aanbevelingen kan de leraar wel/ niet uit de voeten? 14d. Met welke aanbevelingen kunnen de ouders wel/niet uit de voeten? 14e. Wat wil en kan de leerling? 14f. Hoe maken we het plan haalbaar? - Heeft de leraar behoefte aan ondersteuning? - Hebben ouders behoefte aan ondersteuning? Conclusie: Advies (zowel wenselijk als haalbaar): 15. Afstemming aanpak op school en thuis: Hoe kunnen de leraar (school) en ouders hun aanpak op elkaar afstemmen? 16. Afspraken en planning Wat is het Hoe stellen we het Wie doet dat? Wanneer gebeurt Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 7

8 Afspraak voor evaluatie van het resultaat: hoe is het gegaan en is het doel bereikt? Eventueel handtekeningen voor akkoord:.. Leraar IB ouders 7.3 De rol van het kind bij het opstellen van een HP Met kinderen wordt niet altijd goed gecommuniceerd over het hoe en waarom van hun eigen IHP. Ze begrijpen niet waar de extra oefening en inzet toe leidt: wat kunnen ze straks wel wat ze nu nog niet kunnen? Dat perspectief wordt hun zelden helder geschetst. Wanneer er onvoldoende met kinderen wordt gecommuniceerd over het doel en de invulling van het handelingsplan en hun eigen rol daarbij, heeft het plan voor hen geen betekenis. En dat moet nu juist wel gebeuren, wil het plan succesvol zijn. Bij de aanpak sluiten we daarom aan bij wat het kind al weet en al kan (zijn voorkennis) en bij zijn specifieke interesses en talenten. Het kind wordt op die manier uitgedaagd om een volgende stap te zetten. Een kind dient ook actief betrokken te zijn bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van zijn eigen handelingsplan. Het moet het nut en het doel ervan inzien en er zelf achter staan. Dan pas kan het gemotiveerd, met plezier en vol vertrouwen gaan werken aan die taken die juist zo moeilijk zijn. Een middel om dit voor elkaar te krijgen is een leerlingportfolio. Daarin kunnen kinderen hun eigen ontwikkeling vastleggen. Het accent ligt op het zelf verzamelen van bewijsmateriaal voor de kennis en vaardigheden die de leerling zich eigen heeft gemaakt. Hiermee beantwoordt de leerling zelf de vraag: wat kan ik nu wat ik eerst niet kon? Het bewijsmateriaal bestaat uit opdrachten, werkstukken, schriftelijke of mondelinge feedback van anderen, eigen reacties en ideeën, tekeningen, foto s, digitaal materiaal en dergelijke. Belangrijk is dat de leraar het kind uitdaagt om op zijn portfolio te reflecteren. Hij stimuleert het om te kijken naar zijn eigen werk, terug te kijken en zo te zien wat het geleerd heeft. Een leerlingportfolio heeft een belangrijke functie in het gesprek met het kind over de doelen waar hij naar toe wil werken en de weg ernaar toe. Een kind wordt op die manier mederegisseur van zijn eigen leerproces en dat is goed voor zijn motivatie en zelfvertrouwen. Daarnaast is het portfolio handig in het overleg met de ouders en andere bij het kind betrokken deskundigen. Ook bij de overdracht van de ene groep naar de volgende kan het portfolio een rol spelen. Bij het samen maken van het plan is het dus belangrijk dat het kind vanuit een beginsituatie zelf kan aangeven wat het precies wil bereiken, wat het daaraan zelf kan doen en hoe de leraar en ouders hem daarbij kunnen helpen. Bij het bepalen van de doelen kan enige sturing nodig zijn: het gaat om reële doelen, niet te lage of te hoge. De leraar of IB ondersteunt het kind om de beginsituatie positief te formuleren. Dus niet ik zit pas op AVI-2 en de rest al op AVI-4 maar ik zit al op AVI-2. Zo leert het kind zich met zichzelf te vergelijken in plaats van met andere kinderen. Dit biedt het kind perspectief: daar wil ik naartoe!. Het kind kan vervolgens zijn eigen vorderingen bijhouden, zodat het grip krijgt op zijn leerproces. Zo wordt het kind mede-verantwoordelijk voor en mede-eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Zo n eigen plan van het kind kan er als volgt uitzien. Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 8

9 Voor de leerontwikkeling: Ik zit nu op Straks wil ik Om dat te De leraar kan Mijn ouders Als niveau zitten op bereiken ga ik: mij helpen kunnen me materialen of niveau... door: helpen door: hulpmiddelen.. heb ik nodig:. Voor werkhouding en gedrag: Nu kan ik: Straks wil ik Om dat te De leraar kan Mijn ouders Als kunnen: bereiken ga ik: mij helpen kunnen me hulpmiddelen. door: helpen door: heb ik nodig:.. Specifieke interesses of vaardigheden van een kind zijn goed te benutten in dit plan. In het laatste vak kan ook de eventuele rol van de RT of een andere specialist staan. Zo ontstaat een goede afstemming tussen de verschillende deskundigen. De ouders worden op deze manier ook daadwerkelijk bij het handelingsplan betrokken. Het kind kan er ook voor kiezen om er een tutor of vriendje bij te betrekken. Het kind houdt zijn plan zelf bij en noteert de vorderingen. Het plan wordt regelmatig met het kind (en de overige betrokkenen) geëvalueerd. Leerlingen zetten zich goed in voor hun eigen plan. Terwijl de inhoud ervan vaak niet veel verschilt van wat een leraar of IB bedacht zou hebben. Zoals een IB uit de cursus HGW voor de IB het stelde: We hebben een paar van deze plannen uitgeprobeerd en zijn er erg enthousiast over. Het opvallende is dat de inhoud nou niet echt heel anders is, bij leesproblemen zouden wij ook extra lezen op school en thuis aanbevelen. Het verschil zit hem in de motivatie van het kind: het is zijn eigen plan en dat merk je. Ze lopen er trots mee rond en zij zorgen er zelf voor dat de leraar en de ouders zich aan de afspraken houden. Het lijkt haast wel dat dat hen beter lukt dan mij!. Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 9

10 Overdrachtsformulier Naam leerling: Leerkracht nu: Positieve aspecten leerling: Datum: Komende leerkracht: Moeilijkheden, problemen, diagnose: Wat werkt goed bij deze leerling? Welke aanpak heeft de leerling nodig? 1. Instructie die. 2. Opdrachten die. 3. Leeractiviteiten die. 4. Feedback die. 5. Groepsgenoten die 6. Een leerkracht die 7. Afspraken die met ouders of kind zijn gemaakt Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 10

11 Kennismakingsgesprek met ouders Enkele weken na de start van het nieuwe schooljaar kunnen ouders uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Vooral bij kinderen waarover school of ouders zorgen hebben is dit zinvol. Ouders worden schriftelijk uitgenodigd voor dit gesprek. De school verwacht dat beide ouders komen. Doel, duur en opbouw van het gesprek zijn vermeld. Ouders wordt gevraagd deel 1 van het gesprek voor te bereiden. De opbouw kan als volgt zijn: Deel 1. Informatie van de ouders Om de positie van ouders als ervaringsdeskundigen te concretiseren kan het gesprek starten met informatie van de ouders over hun kind. Hierbij vertellen ouders: - wat er leuk en sterk aan hun kind is en waarvoor het belangstelling heeft; - wat ze moeilijk vinden of waar ze zich zorgen over maken en - of ze nog tips hebben voor de leerkracht hebben wat betreft de aanpak van hun kind op school. Deel 2. Informatie van de school De leerkracht vertelt waar hij de komende tijd met de groep aan gaat werken (doelen qua leren, sfeer in de groep, bepaalde projecten en dergelijke). Daarna komen de volgende thema s aan bod: - Leerontwikkeling: per vakgebied bespreekt de leerkracht het huidige niveau en naar welk niveau hij streeft voor het komende jaar (doelen). Dit kan met een grafiek worden geïllustreerd. Zijn er grote verschillen met de groep, dan wordt dit uitgelegd. Bijvoorbeeld: uw kind zit met technisch lezen nu hier, over een half jaar willen we daar zijn en over een jaar daar. - Werkhouding: wat gaat goed en waar wil de leerkracht eventueel aan gaan werken? Bijvoorbeeld: de werkhouding is goed qua inzet, we gaan vooral werken aan het beter leren omgaan met fouten, dat hij daar minder heftig op reageert. - Sociaal-emotioneel: wat gaat goed en waar wil de leerkracht eventueel aan gaan werken? Wat zijn de doelen? Bijvoorbeeld: Ze is heel behulpzaam voor de leerkracht. Maar ze is erg verlegen, durft geen initiatief naar andere kinderen te nemen, daarbij willen we haar gaan helpen. Deel 3: Afspraken Gezien de informatie die is besproken in de delen 1 en 2: wie doet wat, wanneer en hoe? Samen maken school en ouders afspraken. Deze worden genoteerd, gekopieerd en aan ouders meegeven. In bijzondere gevallen kunnen school en ouders deze ondertekenen. Ouders waarderen deze gesprekken zeer, zo is onze ervaring. Met dit kennismakingsgesprek benadrukt de leerkracht het belang van open communiceren en samenwerken met ouders. Daar kan hij zijn voordeel meedoen als er zich later in het schooljaar problemen met een leerling voordoen. Het is dan gemakkelijker om met de ouders te praten over de zorgen die er zijn. Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 11

12 Hilversum, Beste ouders van Uw kind zit nu enige tijd op onze school. Als school willen we graag samenwerken met ouders, we zien ouders als 'ervaringsdeskundigen'. U kent uw kind het best en ziet het in verschillende situaties. U zou ons ook kunnen helpen met welke aanpak uw kind nodig heeft op school. Daar heeft u vast ideeën over. Daarom willen wij met u een kennismakingsgesprek. Dit gesprek bestaat uit 3 delen: 1) Informatie van ouders. a. Wat is leuk / goed / sterk van uw kind, welke belangstellingen heeft uw kind? b. Welke aanpak werkt thuis goed? Misschien werkt deze aanpak ook op school. Heeft U tips / adviezen aan de leerkracht? 2) Informatie van de leerkracht en intern begeleider over: a. het didactisch niveau, b. de werkhouding, c. de sociaal - emotionele ontwikkeling En wat onze doelen en plannen zijn voor de toekomst. Bijvoorbeeld: uw kind is met dit leesniveau gestart en op welk niveau hopen we over een half schooljaar en een heel schooljaar te zijn. 3) Vragen en afspraken. Het gesprek zal ongeveer 30 minuten duren en wij hopen dat beide ouders aanwezig kunnen zijn. Namens het team van de school Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 12

13 Verslag gesprek kennismaking en afstemming school / ouders. Naam: Datum: Aanwezig: 1. Informatie van ouders 1a. Wat kan kind goed, wat zijn belangstellingen: 1b. Welke aanpak werkt goed: 2. Informatie leerkracht en IB 2a. Doelen en plannen t.a.v. leren (prognoses): 2b. Doelen en plannen t.a.v. werkhouding: 2c. Doelen en plannen t.a.v. sociaal-emotioneel gedrag: 3. Afspraken Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006). Handelingsgericht werken. 13

Bijlage I: Formulieren en checklists HGW

Bijlage I: Formulieren en checklists HGW Bijlage I: Formulieren en checklists HGW Met formulieren en checklists bewaken we de uitgangspunten van HGW en voorkomen we dat ze verwateren. Ze fungeren als een leidraad en steun. Vanuit een inhoudelijke

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken 16-09-2013 Waarom en hoe Door: Jose Oosterheert Uitgangspunten van HGW 1. Onderwijsbehoeften 2. Systematisch en transparant 3. Doelgericht werken 4. Transactioneel kader 5. Constructieve

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Groeidocument ondersteuningsplatform Maas en Waal

Groeidocument ondersteuningsplatform Maas en Waal Groeidocument ondersteuningsplatform Maas en Waal : Intern begeleider: Leerkracht: School: 1. Leerling-gegevens (ingevuld door leerkracht/ib) Naam Burgerservice nr. Geboortedatum emailadres Adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht.

Groeidocument deel A. Interventie Wie (naam+functie) Datum. Naam. Geboortedatum. Groepsverloop. Startdatum groeidocument. Leerkracht. Groeidocument deel A Naam Geboortedatum Groepsverloop Startdatum groeidocument Leerkracht Huidige groep Beginsituatie / aanleiding tot opstellen groeidocument en hulpvraag: (wat zie je, welke zorgen heb

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

De leerling zit op deze school sinds klas:

De leerling zit op deze school sinds klas: Intakevragenlijst voor school Deze intakevragenlijst is voor de school van het kind/de jongere dat is aangemeld bij onze instelling. De ouders hebben een vergelijkbare vragenlijst speciaal voor ouders

Nadere informatie

Naam leerling: Jongen/meisje: Geb. datum: Adres: Gezinssamenstelling: School: Groepsverloop: Groepsleerkracht(en): Intern begeleider:

Naam leerling: Jongen/meisje: Geb. datum: Adres: Gezinssamenstelling: School: Groepsverloop: Groepsleerkracht(en): Intern begeleider: Groei werkdocument Ondersteuningsteam op schoolniveau Samenwerkingsverband Aan den IJssel Centrum voor jeugd en gezin Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel / Zuidplas Versie 3 gedateerd augustus

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Werksessie HGD in CLB Ervaringen en ontwikkelingen in de vijf fasen

Werksessie HGD in CLB Ervaringen en ontwikkelingen in de vijf fasen Werksessie HGD in CLB Ervaringen en ontwikkelingen in de vijf fasen Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog 15 september 2011 Doel en werkvormen De 5 fasen als theoretisch kader: - Recente ontwikkelingen in

Nadere informatie

Van overzicht naar inzicht naar uitzicht

Van overzicht naar inzicht naar uitzicht Handelingsgericht en oplossingsgericht werken in een ondersteuningsteam Van overzicht naar inzicht naar uitzicht 10 juni 2015 c.kooistra@inschoolacademie 06-47808101 Een uur inzoomen op het verkrijgen

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor BVS

Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor BVS Begeleidingsdienst voor v rijecholen Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen tel. 0343-524090 fax 0343-531772 email:begeleidingsdienst@vrijescholen.com Vragenlijst leerlingonderzoek onderbouw Informatie voor

Nadere informatie

Ontmoetingsdag HGW. HGW en gedrag: een uitdaging? 15 september 2011 te Gent Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog

Ontmoetingsdag HGW. HGW en gedrag: een uitdaging? 15 september 2011 te Gent Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog Ontmoetingsdag HGW HGW en gedrag: een uitdaging? 15 september 2011 te Gent Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog 1 Doel en werkvormen Hoe is HGW toe te passen bij gedrag? doen we al Nu ook nog Theorie met

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

I N T A K E V R A G E N L I J S T

I N T A K E V R A G E N L I J S T I N T A K E V R A G E N L I J S T (Schoolinlichtingenformulier) BASISSCHOOL GROEP 1 t/m 8 Naam leerling:.. Naam basisschool:.. Invuldatum intakevragenlijst:.... -... -.. Niet door u invullen: Binnengekomen

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Wat doen wij al zo? Graag voorbeelden!

Wat doen wij al zo? Graag voorbeelden! HOE HANDELINGSGERICHT WERKEN WE IN ONZE SCHOOL? Uitgangspunt HGW 1. Werken vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders Wat doen wij al zo? Graag voorbeelden!

Nadere informatie

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Schooljaar 2012/2013 Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Binnen Stichting Op Kop is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht

Nadere informatie

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL Werken met een eigen leerlijn & OPP op de basisschool Dienst Ambulante Begeleiding WSNS Uitgangspunten en visie Wat is een eigen leerlijn? Een leerling heeft een eigen leerlijn

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage

Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 4: Evaluatie HGW in het handelen van de student tijdens stage U kunt dit schema gebruiken om

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingonderzoek kleuterklas

Vragenlijst leerlingonderzoek kleuterklas Begeleidingsdienst voor vrijescholen Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen tel. 0343-524090 fax 0343-531772 email:begeleidingsdienst@vrijescholen.com Vragenlijst leerlingonderzoek kleuterklas Informatie

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Uit het boek: Handelingsgericht werken in passend onderwijs, ISBN 9789491269073 Perspectief Uitgevers, Utrecht

Uit het boek: Handelingsgericht werken in passend onderwijs, ISBN 9789491269073 Perspectief Uitgevers, Utrecht Uit het boek: Handelingsgericht werken in passend onderwijs, ISBN 9789491269073 Perspectief Uitgevers, Utrecht 1 A.2 Overzichtslijst onderwijsbehoeften* Leren Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) Dossiernummer: {value:dossiernummer:owner} Ontvangen d.d.: {value:gd_ontvangen:owner} Loket d.d.: {value:loket:owner} School en ouders:

Nadere informatie

1. DOEL 2. DEFINITIES. Pagina 1 van 7. PR LLB 04_Aanmelding/Intake. Revisienummer: 8 Datum: 14/12/2012 Aantal pagina s: 7

1. DOEL 2. DEFINITIES. Pagina 1 van 7. PR LLB 04_Aanmelding/Intake. Revisienummer: 8 Datum: 14/12/2012 Aantal pagina s: 7 Pagina 1 van 7 PR LLB 04_Aanmelding/Intake Revisienummer: 8 Datum: 14/12/2012 Aantal pagina s: 7 1. DOEL Het doel van de procedure is een kwaliteitsvolle probleemanalyse en het uitstippelen van een strategie

Nadere informatie

GROEIDOCUMENT Looptijd:

GROEIDOCUMENT Looptijd: GROEIDOCUMENT Looptijd: Gegevens jongere, ouders, school en jeugdzorg Naam jongere geboortedatum Adres jongere (straat-postcode-woonplaats) Ouders/verzorgers: Namen, telefoonnummers en emailadressen School(naam)

Nadere informatie

Bijzonder Begaafd. Doelen workshop. Eigen casus. Juni 2016. Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen

Bijzonder Begaafd. Doelen workshop. Eigen casus. Juni 2016. Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen Bijzonder Begaafd SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Passende ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen /thema/dubbel-bijzonder Doelen workshop Je weet... wat de term dubbel bijzonder

Nadere informatie

Handelingsgericht integraal arrangeren

Handelingsgericht integraal arrangeren Handelingsgericht integraal arrangeren Schoolpsychologen congres 15 maart 2013 Mirella van Minderhout Senior onderwijs adviseur CED-groep NVO-orthopedagoog-Generalist Cognitief gedragstherapeut VCGt Bureau

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer

Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer Negen fasen in een Multidisciplinair Overleg (MDO) Bron: Noëlle Pameijer versie 1, 17 mei 2017 Dit formulier geeft een overzicht van de negen fasen/stappen in een MDO overleg. In de eerste kolom staan

Nadere informatie

Handelingsgericht werken: Signaleren en ouderbetrokkenheid

Handelingsgericht werken: Signaleren en ouderbetrokkenheid Programma Handelingsgericht werken: Signaleren en ouderbetrokkenheid Op de lijn HGW in vogelvlucht Onderwijsbehoeften Signaleren adhv casus Samenwerken met ouders Wat werkt? Tirza Bosma Onderwijscentrum

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in de rebound Joy Bijleveld en Marjoke Laan

Handelingsgericht werken in de rebound Joy Bijleveld en Marjoke Laan Handelingsgericht werken in de rebound Joy Bijleveld en Marjoke Laan Inhoud Actuele ontwikkelingen Doorlopende zorglijn Handelingsgerichte werken Casus Ad 1: Actuele ontwikkelingen Passend onderwijs Zorg

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Protocol Multidisciplinair Overleg

Protocol Multidisciplinair Overleg Protocol Multidisciplinair Overleg Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden Mei 2015 Patricia Lampe Jolanda van Veen 1 Inleiding Bij het in kaart brengen van de zorgstructuur op alle scholen

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Downloads bij Hoofdstuk 3: Groepsoverzichten en Groepsplannen

Downloads bij Hoofdstuk 3: Groepsoverzichten en Groepsplannen Downloads bij Hoofdstuk 3: Groepsoverzichten en Groepsplannen In hoofdstuk 3 vermeldden we dat op de site ingevulde groepsoverzichten (GO) en groepsplannen (GP) ter illustratie te vinden zijn (HGW/schoolteam,

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek

Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Aanvraagformulier ontwikkelingsonderzoek Gegevens van het kind Achternaam :... Adres :... Roepnaam :... Postcode :... Geslacht : M/V* Woonplaats :... Geboortedatum:... Telefoonnummer:... Op school sinds:...

Nadere informatie

Deel 1: informatie over de leerling en de school

Deel 1: informatie over de leerling en de school Intakevragenlijst Basisschool Dyslexie (leerlingdossier) Pagina 1/7 Deze intakevragenlijst is bedoeld voor de school. We verzoeken u (groepsleerkracht en/of interne begeleider) deze vragenlijst in te vullen.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER SCHOOL

INTAKEFORMULIER SCHOOL INTAKEFORMULIER SCHOOL Vragenlijst in te vullen door de school ten behoeve van de hulpverlening aan een leerling. Verzonden d.d.: Binnengekomen d.d.: Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en het formulier

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Invoering Handelingsgericht werken (HGW) POM, Jaarbeurs, 20 april 2015

Passend Onderwijs. Invoering Handelingsgericht werken (HGW) POM, Jaarbeurs, 20 april 2015 Passend Onderwijs Invoering Handelingsgericht werken (HGW) POM, Jaarbeurs, 20 april 2015 Noëlle Pameijer, school-, kinder- en GZ-psycholoog, SWV Unita en Annie M.G. Schmidt school 1 HGW: recente ontwikkelingen?

Nadere informatie

Intakevragenlijst school

Intakevragenlijst school Intakevragenlijst school Dit formulier wordt ingevuld door de school van de leerling en bestaat uit totaal 10 pagina s. Vul de vragen op dit formulier, voor zover bekend en van toepassing, zo volledig

Nadere informatie

kwaliteitskaart Diagnostiek bij toeleiding en begeleiding in speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

kwaliteitskaart Diagnostiek bij toeleiding en begeleiding in speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kwaliteitskaart Omgaan met verschillen SO, SBO & VSO Diagnostiek bij toeleiding en begeleiding in speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Deze kwaliteitskaart gaat in op handelingsgerichte

Nadere informatie

Gesprekkencyclus IOT, EOT

Gesprekkencyclus IOT, EOT Gesprekkencyclus IOT, EOT Bijeenkomst 1 Gemma Verdiesen Nadine Machielsen Hoe ziet jullie gesprekkencyclus HGW/HGA eruit? -Heb je een IOT en EOT op school? -Heb je een groeps- en leerlingbespreking op

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

kwaliteitskaart Relatie leerkracht - leerling - ouders

kwaliteitskaart Relatie leerkracht - leerling - ouders kwaliteitskaart Omgaan met verschillen Relatie leerkracht - leerling - ouders SBO & (V)SO Een warme en hechte relatie met de leerkracht biedt een leerling emotionele ondersteuning en veiligheid. Dit leidt

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) Wat is verbeterd sinds 2004? 1. Meer evidence-based 5-9-2014. maar wat voor evidentie (Van Yperen, 2014)?

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) Wat is verbeterd sinds 2004? 1. Meer evidence-based 5-9-2014. maar wat voor evidentie (Van Yperen, 2014)? Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) Ontmoetingsdag 2014, Antwerpen Recente ontwikkelingen HGD & relatie met handelingsgericht werken (HGW) Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, stichting Elan & samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het secundair onderwijs. Ontmoetingsdag HGW 16 september 2010 Artevelde

Handelingsgericht werken in het secundair onderwijs. Ontmoetingsdag HGW 16 september 2010 Artevelde + Handelingsgericht werken in het secundair onderwijs Ontmoetingsdag HGW 16 september 2010 Artevelde + Inspiratiebronnen + Algemeen Reflecties over HGW + Uitgangspunten HGW We zijn gericht op het geven

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in passend onderwijs: gedragsvraagstukken

Handelingsgericht werken in passend onderwijs: gedragsvraagstukken 13 mei 2015 Knapzakdag Almere Erik van Meersbergen Handelingsgericht werken in passend onderwijs: Contact via e-mail h.vanmeersbergen@fontys.nl 1 Programma 1. HGW in passend onderwijs (PO) 2. PO en de

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken Dat doen we toch allang! Studiedag SPPOH 9 november 2016-11.15 12.30 uur - 13.30 14.45 uur Noëlle Pameijer, school-, kinder- en GZ-psycholoog, SWV Unita en Annie M.G. Schmidt school

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Protocol: Zittenblijven Overgaan

Protocol: Zittenblijven Overgaan Protocol: Zittenblijven Overgaan Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Wat is bepalend De prestaties van de kinderen; citoscores, methodegebonden

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Handelingsgericht werken 1

Handelingsgericht werken 1 Handelingsgericht werken 1 De schoolinterne zorgpraktijk bepaalt in sterke mate de context waarin de diagnostische protocollen gebruikt worden. De visie en methodiek van handelingsgericht werken (HGW)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Draaiboek bij Prodia-protocol : gedrag, emotie en vermoeden van een ontwikkelingsstoornis FASE 2 : uitbreiding van zorg. ONTHAAL

Draaiboek bij Prodia-protocol : gedrag, emotie en vermoeden van een ontwikkelingsstoornis FASE 2 : uitbreiding van zorg. ONTHAAL Draaiboek bij Prodia-protocol : gedrag, emotie en vermoeden van een ontwikkelingsstoornis FASE 2 : uitbreiding van zorg. 1. Wat is de hulpvraag? Wie stelt de hulpvraag? ONTHAAL Centrale vraag : IS DIT

Nadere informatie

Zorgboekje. Kindgegevens

Zorgboekje. Kindgegevens Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers De ouders/verzorgers van het kind vullen dit formulier in Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Praktijk Dekker & Dooyeweerd Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers (Met dank voor het invullen) 1. Informatie over uw kind en gezin Graag aankruisen wat van toepassing is 0. Indien een vraag niet van

Nadere informatie

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Greet Stijn Sofie Steffie Stijn Mieke Timmy Cindy 2 Agenda Welkom terug! Vragen? De Planlijn Planmatig werken in onderwijs. Handelingsplannen ontwerpen.

Nadere informatie

Onderzoeksaanvraag school

Onderzoeksaanvraag school Onderzoeksaanvraag school Algemeen Naam leerling: Geboortedatum: Groepsverloop: Datum aanvraag: School: Ingevuld door: Functie: Korte situatiebeschrijving en vragen Wat is er al ondernomen en met welk

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

UTRECHT, 13/11/2015. Monique Baard. Noëlle Pameijer

UTRECHT, 13/11/2015. Monique Baard. Noëlle Pameijer SWPBS HGW UTRECHT, 13/11/2015 Monique Baard Noëlle Pameijer Overeenkomsten SWPBS & HGW Startopdracht: Waar zien jullie overeenkomsten? Hoe kunnen zij elkaar versterken? Het SWPBS kader: vijf pijlers 1.

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders

Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Handelingsgericht werken in de klas & samenwerken met ouders Nationale Dyslexie Conferentie 3 april 2013, Ede Noëlle Pameijer, schoolpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt te Hilversum 1 Doel en opzet Aandachtspunten

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie