gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan P. van Liempd voorzitter X Mw. I. van Dijk secretaris X F. Depla PvdA - A. Raaijmakers PvdA X Y. Torunoglu PvdA X F. van den Broek VVD X J. Legrom VVD X Mw. M. List-de Roos VVD X B. Bonsen D66 X M. Dubach D66 X Mw. de Rooij D66 - M. Houben CDA X Mw. T. Rojer CDA X Mw. K. Wagt CDA - T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks X Mw. R. Richters GroenLinks - H. van Zijl GroenLinks - Mw. A. Heesterbeek SP X Mw. B. van Kaathoven SP - E. Maas SP X E. van den Berg Ouderenappèl Eindhoven - M. van Thiel Ouderenappèl Eindhoven X T. Langman Lijst Pim Fortuyn X R. Reker Lijst Pim Fortuyn - C. Stroek Lijst Pim Fortuyn X E. de Beaumont leefbaar eindhoven X Mw. M. Frosi leefbaar eindhoven X H. van der Haghen Trots X Mede aanwezig wethouder J. Helms Aanwezig

2 1 Opening en mededelingen. 1.1 Mededelingen van de voorzitter. De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Er is bericht van verhindering van wethouder Brink en van de commissieleden de dames Wagt en De Rooij en de heren Van den Berg en F. Depla. De PvdA heeft een notitie over wijkeconomie in voorbereiding. Deze wordt met de stukken voor de volgende commissievergadering meegestuurd. 1.2 Mededelingen van het college. Er zijn geen mededelingen van het college. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda. De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven. 2 Vaststelling verslagen 2.1 van de vergadering van 1 februari 2011 (bezuinigingenpalet) Zie presentielijst: namens de LPF was niet de heer Barten, maar de heer Langman aanwezig. Met inachtneming van deze correctie worden de notulen verder zonder wijzigingen vastgesteld. 2.2 van de gecombineerde commissievergadering van 15 februari 2011 De secretaris heeft geen opmerkingen ontvangen; de notulen worden vastgesteld. 2.3 Afsprakenlijst. De commissie gaat akkoord met het afvoeren van actiepunten zoals in de toelichting op het agendapunt wordt voorgesteld. 3 Overige agendapunten. 3.1 Brief en nota Rondweg 2.0 van de heer ir. J. Geerling De heer Geerling heeft gevraagd om zijn nota zelf te mogen toelichten. 2

3 Helaas, zo begint hij, heeft de projectleiding HOV2 sinds oktober 2010 nauwelijks serieus gekeken naar zijn ideeën voor het construeren van kleine tunnels in de rondweg in plaats van grote. Zijn oplossing is eenvoudiger te realiseren en bovendien goedkoper; voor het budget voor één grote tunnel zijn twee kleine tunnels te bouwen. De heer Geerling pleit voor een quick scan naar het realiteitsgehalte van zijn plannen, uit te voeren door een onafhankelijk bureau. Hij is zelfs bereid om de projectgroep kosteloos te adviseren en zijn voorstel tot in detail te presenteren. Ook biedt hij zijn expertise als verandermanager aan. Zijn er voorbeelden van soortgelijke kleine tunnels? Ja, zegt de heer Geerling, in Luik. Ook in Bern, Zwitserland, zouden ze toegepast zijn. In januari 2011 zou de heer Geerling zijn ideeën aan de gemeente presenteren, waarna ze nader bestudeerd zouden worden. Met een idee voor een goedkope oplossing voor de busbaan op de Montgomerylaan is dat gebeurd, maar met het idee voor de kleine tunnels niet. De heer Geerling is ervan overtuigd dat Eindhovense ambtenaren zich graag laten uitnodigen om tot creatieve ideeën te komen, en prima in staat zijn om buiten de gebaande paden te kijken. Belangrijk is een uitstekende probleemdefinitie, waarbij medewerkers intensief betrokken zijn. Het probleem bijvoorbeeld, is niet dat de kruising niet ongelijkvloers is, maar dat er teveel verkeer van de volgende kruising komt. Om hoeveel verkeer gaat het? Op welke uren van de dag is dat, of speelt het de hele dag? In dit dossier heeft men misschien wat last gehad van tunnelvisie, wat ook wel weer toepasselijk is. De heer Geerling zou dat graag ombuigen. Er anders naar kijken kost niets extra. Reactie van het college De wethouder heeft gevraagd om als eerste te mogen reageren op het voorgaande. Daarmee stemt de commissie in. De heer Helms bevestigt de notitie Rondweg 2.0 te hebben ontvangen, maar tekent daarbij aan dat hij de ambtelijke dienst ruim daarvóór al had gevraagd om eens te kijken naar het Luikse model van halve tunneltjes. De projectleiding heeft de suggestie van de heer Geerling wel uitgewerkt, en geconstateerd dat een groot voordeel van de compactheid ervan is dat er geen woningen hoeven worden onteigend en gesloopt ten behoeve van ruimte. Men wilde kijken wat er maximaal haalbaar was, en vervolgens de heer Geerling uitnodigen om dat samen met de projectleiding te bespreken. De wethouder vindt het verwijt van de heer Geerling dat er niet serieus naar zijn ideeën is gekeken onterecht. Het aanbod om kosteloos mee te werken wordt zeer gewaardeerd, maar dat hoeft niet. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat de eigen medewerkers een en ander op een goede manier kunnen uitwerken. Het definitieve ontwerp zal waarschijnlijk in december a.s. aan de raad worden voorgelegd in de vorm van een voorstel. De grootste 3

4 belemmering is de financiering; vandaar dat de variant van de heer Geerling de aandacht heeft. De compactheid ervan is aantrekkelijk; die kan misschien op meerdere locaties worden toegepast. De ontwerpen worden gewetensvol doorgerekend. Commissiebehandeling PvdA, GroenLinks, D66, SP, OuderenAppèl en VVD zijn enthousiast over de inbreng van de heer Geerling en zien die graag meegenomen als mogelijke variant. CDA, leefbaar eindhoven, LPF en Trots op Nederland volgen de argumentatie van de wethouder, waarmee nadrukkelijk niet gezegd is dat de inbreng van de heer Geerling niet zeer op prijs wordt gesteld. Het ontwerp Rondweg 2.0 lijkt briljant van eenvoud. Kunnen beide alternatieven (grote tunnel compacte tunnel) vergelijkbaar worden uitgewerkt en doorgerekend? Daar hebben wij geen capaciteit en geen middelen voor, antwoordt de wethouder, ze worden natuurlijk beiden wel bekeken, maar als duidelijk is wat er mogelijk is, wordt er één alternatief uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Vanzelfsprekend wordt er wel aangegeven op welke objectieve basis de keuze werd gemaakt. De wethouder lijkt al voor te sorteren op een bepaalde variant; klopt dat? GroenLinks, D66, CDA en de fractie van Trots op Nederland zijn geen voorstander van inhuren van externen voor een second opinion of onafhankelijk onderzoek. Reactie van het college Elke besparingssuggestie is welkom en wellicht zelfs noodzakelijk, aldus de wethouder; daarom alleen al wordt die van de heer Geerling niet terzijde geschoven. Alle aspecten worden meegewogen, dus ook het ruimtebeslag, de bouwkosten en de toekomstbestendigheid. De richting is prima. De heer Helms sorteert nog nergens op voor; de zaak is immers nog volop in onderzoek. Conclusie. De voorzitter constateert dat de commissie nu geen behoefte heeft aan een second opinion en tevreden is met de toezegging dat het voorstel van de heer Geerling bij de uitwerking wordt betrokken. De wethouder heeft toegezegd dat de commissie én de heer Geerling van de gang en stand van zaken op de hoogte worden gehouden. Brief commissie aan college en gemeenteraad: Wethouder Helms heeft toegezegd dat: - de door de heer Geerling voorgestelde variant wel degelijk zijn 4

5 aandacht heeft, omdat dit een aanzienlijke besparing kan opleveren; - de heer Geerling na de zomer wordt uitgenodigd voor het bespreken van het voorlopige ontwerp HOV2; - de raad wordt geïnformeerd over het voorlopige ontwerp HOV2 (de wethouder is bereid dit te bespreken met de commissie); - de raad daarbij een overzicht krijgt aangereikt met de afweging van de argumenten voor de alternatieven; - in december het definitieve ontwerp HOV2 aan de raad wordt voorgelegd. De commissie heeft, naar aanleiding van de toezeggingen van de wethouder, aangegeven geen behoefte te hebben aan een second opinion. 4 Te behandelen in de raadsvergadering vandd 12 of 26 april Raadsvoorstel Vaststellen programma van eisen van het op te richten lokaal duurzame-energiebedrijf Eindhoven raadsnummer 11R4269 Inspreker de heer J.P. Close, voorzitter Stichting STIR (Stad van morgen) heeft zijn bijdrage op schrift gesteld. De stichting is bezig met het oprichten van een coöperatieve, zakelijke vereniging onder de naam Quality of life & energy cooperation. Men wil zelf energie opwekken, en de ruimte die daarmee wordt gecreëerd laten terugvloeien in de gemeenschap. De stichting heeft al positieve intenties vernomen van woningbouwverenigingen en van een paar grote, technologische organisaties. Er is voldoende capaciteit voor het inrichten van een front- en backoffice. Middels de netwerken kan men een beroep op expertise doen, bijvoorbeeld van de Noord-Hollandse energiecorporatie (Alkmaar) en van de Texelse energiecorporatie. De stichting wil in de komende twintig jaar overschakelen van 100% inkoop naar 100% zelfvoorziening. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de wooncorporaties, technologische bedrijven en huiseigenaren in de regio. De heer Close nodigt de commissie uit om de mogelijkheden tot samenwerking nader te onderzoeken. Stichting STIR is Eindhovens van origine. De richtlijnen voor zelfvoorziening komen overeen met die van de gemeente Eindhoven, dus verkenning van samenwerking in deze regio ligt voor de hand. De Stichting werkt zonder subsidie en zonder overheidsbemoeienis. Desgevraagd licht de heer Close het energiemodel nader toe: huishoudens kopen energie in; de energiecorporatie neemt dat over met inachtneming van de eigen filosofie. In Zuidoost Brabant zijn er al partijen bezig met bio-energie; die kunnen gedurende de transitieperiode worden ingehuurd. Tegelijkertijd worden er projecten ontwikkeld met als doel het zelfstandig energie 5

6 opwekken in de regio, afhankelijk van de mogelijkheden die de regio biedt. Het is de bedoeling dat dit systeem zelffinancierend en zelfvoorzienend wordt. De opstartkosten betreffen voornamelijk het neerzetten van een administratieve organisatie en begeleiding. De stichting wil zo n organisatie niet opzetten zonder dat er een basis van voldoende afname is. Om een administratieve organisatie draaiend te krijgen zijn er afnemende huishoudens nodig. Bij huishoudens kunnen er overschotten worden gecreëerd die in de regio kunnen worden geherinvesteerd. Men hoopt in 2011 zo n huishoudens te bereiken. Met de gemeente zijn er nog geen contacten op het gebied van de energiecorporatie. De stichting heeft zich als eerste op woningcorporaties gericht, die positief zijn. Men heeft ook contact met het cultuurproject van het Van Abbemuseum in Woensel-West, en daardoor ook met de ROC s. De stichting is nog niet met andere gemeenten in gesprek, want het is al complex genoeg om voldoende partijen bij elkaar te krijgen. Met de Noord-Hollandse en Texelse energiecorporaties is men in contact gekomen via de informatienetwerken. In de aanpak kiest de stichting ervoor om eerst voor voldoende draagvlak te zorgen. Dat is bij kleine organisaties gemakkelijker dan bij grote. Woningcorporaties zijn zeer over het initiatief te spreken, omdat er wat terugkomt voor hun eigen vastgoedorganisaties. Grote organisaties (grote gebouwen) zullen in de volgende fase worden aangesloten. Nu is Eindhoven echter bezig met het oprichten van een eigen energiebedrijf dat vraagt om samenwerking. Commissiebehandeling Er ligt een mooi voorstel voor, aldus GroenLinks, precies zoals de fractie dat voor ogen had in de raadsvergadering van 4 maart De fractie mist nog twee zaken, namelijk een uitleg hoe de publiek-private samenwerking meer vorm zou kunnen krijgen en het aspect van de stad als proeftuin. Het CDA zal tegen het voorstel stemmen. Het is geen goed idee om een duurzaam-energiebedrijf op te richten. Het programma van eisen heeft al heel veel geld gekost en nog geen duurzaamheid opgeleverd. Er zijn voldoende initiatieven in de markt. De SP is over het voorstel te spreken, maar dringt erop aan dat ook het door de heer Close gepresenteerde alternatief wordt meegenomen. Volgens de PvdA heeft het voorstel een Brainportkarakter; men is er niet tegen. Hoe denkt de gemeente deelnemende partijen te stimuleren om te innoveren? Er zijn wat verschillen met het advies van twee jaar geleden kan de wethouder dit verklaren? Er ontbreken concrete doelstellingen aan 6

7 het voorstel, op basis waarvan er afgerekend kan worden. Ook een tijdpad ontbreekt. Het idee van een netwerkorganisatie is goed kan die bij Brainport worden ondergebracht? De VVD kan zich vinden in de eisen zoals vermeld in het raadsvoorstel; de nadruk moet echter liggen op coördineren en niet op het zelf opwekken van duurzame energie. Andere fracties vragen zich af hoe de gemeente dan energieneutraal moet worden zonder afhankelijk te zijn van de markt. Volgens de VVD is een goede omschrijving van het begrip duurzame energie gewenst. De fractie mist ook doelstellingen; wellicht is het beter om eerst eens te kijken naar de korte termijn, bijvoorbeeld vijf jaar, omdat dit fenomeen nog volop in beweging en in ontwikkeling is. Neemt het college in de businesscases ook verbetering van leefklimaat of verbetering werkgelegenheid mee? D66 kan zich vinden in het voorstel; het programma van eisen ziet er goed uit. Men mist echter doelstellingen en tijdlijnen, evenals een toetsingskader. Wat wordt bedoeld met integrale afweging van besluiten? De fractie van de LPF gaat akkoord met het programma van eisen. Eindhoven moet voorop lopen, vindt de fractie, maar dat moet in dit geval beperkt blijven tot coördineren, verbinden en aanjagen. Men pleit voor een andere aanduiding dan duurzame-energiebedrijf, want deze benaming zet mensen op t verkeerde been. Het OuderenAppèl is vóór een goed en duurzaam energiebedrijf, maar vindt voorliggend voorstel op punten tamelijk onduidelijk. Men wil er in de fractie nog over overleggen. leefbaar eindhoven vraagt om nadere toelichting van enkele aspecten, en wil ook weten of er voldoende specifieke expertise aanwezig is. De fractie van Trots op Nederland is van mening dat het oprichten van een energiebedrijf geen taak voor de gemeente is. Dit moet de overheid aan het bedrijfsleven overlaten. Reactie van het college De wethouder is te spreken over het plan van de heer Close, en wil daarover zeker nog eens doorpraten. Hij is blij met de overwegend positieve reacties van de commissie op het raadsvoorstel. Wat is er nu anders dan twee jaar geleden? Ten eerste is er nu een ander college dan twee jaar geleden. Men streeft van buiten naar binnen na, en kijkt wat partners in de stad kunnen doen. Ook financieel gezien is er een heel ander beeld dan twee jaar geleden; er was toen voldoende investeringsgeld, wat nu niet het geval is. Zouden de drie biomassacentrales niet het startkapitaal zijn die zouden worden ingebracht in een PPS-constructie? Dat klopt, zegt de heer Helms, 7

8 die centrales worden gebouwd. Daarmee wordt kennis en ervaring in huis gehaald. Dat gebeurt echter ook via andere kanalen, en dat is een wat versnipperd geheel. Hier vindt afstemming plaats. Dit moet worden gezien als het bijeenbrengen van ons startkapitaal. De ontwikkelingen staan intussen niet stil; het zou bijvoorbeeld mooi zijn als restwarmte uit zwembad De Tongelreep zou kunnen worden gebruikt voor de Sporthogeschool. Het eindbeeld is de gemeente in een coördinerende rol, samen met andere stakeholders en Brainport. Het college wil bij het begin beginnen, en daarom nu alle expertise bundelen. Volgens de PvdA is de rol van de gemeente als regisseur niet duidelijk in het voorstel omschreven. Daarop verwijst de wethouder naar beslispunt 2 van het voorstel; het college vraagt om ruimte om zaken nader uit te werken met gebruik van de beschikbare middelen. Het resultaat daarvan zal een plan van aanpak zijn, dat opnieuw in de commissie terugkomt. De gemeente wil innovatie stimuleren door partijen aan elkaar te verbinden en hen de ruimte te geven. Streven naar besparing is een voorwaarde om energieneutraal te kunnen worden. Heeft bijvoorbeeld de gemeente wel zoveel energie nodig als zij opwekt? Voldoet koudewarmteopslag even goed als een gaskachel? Dergelijke kennis is bij de gemeente niet aanwezig, maar bij externe partijen wel. Om niet geheel afhankelijk te moeten zijn van de grillen van de energiemarkt moet de gemeente zelf de regie voeren. Gaat de gemeente zelf energie opwekken? Ja, zegt de wethouder, dat doen we al voor eigen gebruik. Een van de einddoelstellingen is dat andere grote partijen dat ook gaan doen wat overigens nu ook al gebeurt. Die partijen moeten samenwerken; iemand die teveel energie produceert, moet dat ergens kwijt kunnen. Anderen moeten dat kunnen afnemen. Het gaat erom dat de energie die in Eindhoven nodig is, ook ergens in Eindhoven wordt geproduceerd. De methode Natural Step wordt vanzelfsprekend meegenomen, tenzij het raadsvoorstel Duurzaamheid (agendapunt 4.2) het niet haalt. Wat is een sluitende businesscase? Een model waarin wordt voorzien dat investeringen op termijn worden terugverdiend waarbij de risico s overzichtelijk blijven. Tweede termijn Gezien de toezeggingen van de wethouder kan het voorstel in de raad worden geagendeerd, aldus GroenLinks, en dan zal de fractie het voorstel steunen. Dit geldt ook voor de SP. De VVD is positief over het voorstel, maar wil ten aanzien van concretisering van doelstellingen eventueel een amendement indienen. De fractie van de LPF is voor het voorstel, maar zou graag zien dat er een 8

9 andere naam voor de beoogde organisatie wordt gekozen, bijvoorbeeld Duurzaamheidshuis. Het CDA heeft begrepen dat de gemeente geen eigen opwekkingsbedrijf gaat beginnen. Over de beantwoording van de wethouder vindt nog fractieoverleg plaats. Bij beslispunt 2 zal het CDA misschien een amendement indienen. D66 is positief over het voorstel en is benieuwd naar het amendement van het CDA. De PvdA maakt een stemvoorbehoud. Waarschijnlijk komen er wat moties en/of amendementen. leefbaar eindhoven neemt de beantwoording mee terug naar de fractie voor overleg. De fractie van Trots op Nederland maakt een stemvoorbehoud. Dat geldt ook voor het OuderenAppèl. Conclusie. De commissie stemt in met agendering in de raadsvergadering van 26 april. Het CDA adviseert, het voorstel nog een keer in de commissie te laten terugkomen. De voorzitter zal dit het presidium melden, evenals het feit dat er moties en/of amendementen te verwachten zijn. Commissieadvies: De commissie is overwegend positief over de netwerkorganisatie en ziet daarin voor de gemeente vooral een coördinerende rol. In de uitwerking ziet de commissie graag terug hoe de publiek-private samenwerking vorm krijgt. Door meerdere fracties is gevraagd daarbij de organisatie Stichting STIR (Stad van Morgen) van de inspreker dhr. JP Close te betrekken. Concrete doelstellingen en een tijdlijn worden gemist. Naar aanleiding van de onduidelijkheid of dat de gemeente wel of niet energie gaat opwekken, heeft de wethouder aangegeven dat op beperkte schaal voor eigen lokaal gebruik energie wordt opgewekt, maar dat het niet de bedoeling is dit voor de hele stad te doen. Door de wethouder is toegezegd: - dat de raad wordt geïnformeerd over het plan van aanpak (met zo concreet mogelijke doelstellingen) en tijdlijn, - The Natural Step wordt meegenomen bij de uitwerking; - dat over drie jaar de lokaal opgewekte energie hoger is dan nu. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: stemvoorbehoud, overwegen moties/amendementen eigen energieopwekkingsbedrijf; VVD: akkoord, overwegen moties/amendementen doelstellingen; 9

10 D66: akkoord, steunen amendement CDA beslispunt 2; CDA: stemvoorbehoud, overwegen moties/amendementen beslispunt 2 (inkeer) en geen eigen energieopwekkingsbedrijf; GroenLinks: akkoord; SP: akkoord; OuderenAppèl: stemvoorbehoud; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud; Trots Op Nederland: stemvoorbehoud. 4.2 Raadsvoorstel Duurzaamheid raadsnummer 11R4268 De bijdrage van inspreekster mevrouw T. Meerman (Stichting Duurzaam Eindhoven) wordt ter vergadering uitgereikt. In samenwerking met de gemeente heeft de stichting al een paar projecten in de stad uitgevoerd, zo vertelt mevrouw Meerman; een overzicht daarvan wordt eveneens uitgereikt. Men wil de dienstverlening aan de stad graag uitbreiden. Commissiebehandeling GroenLinks vindt dat er een voorstel voorligt dat zowel op korte als lange termijn voldoet. De fractie hoopt dat het Actieplan Fiets niet uit beeld verdwijnt. Is het misschien mogelijk om elektrisch rijden te koppelen aan het duurzame-energiebedrijf (vorige agendapunt)? Klopt het dat de Eindhovense afdeling EZ presentaties in het land geeft over nodges? Hierover vermeldt het voorstel niets. D66 is redelijk positief over het voorstel. De fractie pleit ervoor, te blijven focussen op de eigen organisatie omdat daarop invloed uitgeoefend kan worden. Is het budget voor het uitvoeringsprogramma Kwaliteit in bouwen en wonen toereikend? Waarom krijgt alleen de Stichting Duurzaam Eindhoven subsidie? De SP is benieuwd wat er gaat gebeuren met vervuilende bedrijven in de stad. De fractie is tegen het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen liever renovatie en aanpassing van de oude. Kan dit ook toegepast worden op reeds bestaande woningen? Wordt hier aandacht aan besteed in de prestatieafspraken met woningcorporaties? Integrale aanpak van duurzame mobiliteit is noodzakelijk met het oog op bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Welke consequenties zal dat voor de 10

11 luchthaven hebben? De SP ziet een oplossing in het terugdringen van vakantiecharters. Wat het CDA betreft mag er in deze portefeuille meer bezuinigd worden. Nu wil het college gaan besteden aan het duurzaamheidsprogramma, waarvan aan intensivering. Waarom moet er worden uitgegeven aan de implementatie van de Natural Step methodiek? Iedereen weet toch wat duurzaamheid betekent? Het CDA is vóór duurzaamheid, maar wil ook solidair zijn. Men ziet veel meer in een integrale aanpak. Van ieder raadsvoorstel en iedere Eindhovense investering moet worden bekeken of daar een duurzaam aspect aan gekoppeld kan worden. De gemeente moet in tijden van bezuiniging geen groot bedrag uitgeven aan iets dat nogal voor de hand ligt. De VVD is voorstander van de methode Natural Step en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betreft energiebesparing in bestaande bouw: hoe denkt het college over het plaatsen van windmolens en zonnecollectoren? Mogen inwoners die plaatsen en kunnen zij op die manier stroom aan het net leveren? Welk type voertuig wordt er gekozen voor het HOV en ander openbaar vervoer? Mogen inwoners hun eigen manier van vervoer blijven kiezen? Met de doelstellingen (Eindhoven energieneutraal) is bijna iedereen het wel eens, zo meent de PvdA. Daar moet nog veel voor gebeuren. Ongeveer 70% van de ambities is niet in beeld, en wordt daarom misschien nooit gerealiseerd. De fractie steunt daarom het beleid van het college, om op minder thema s te focussen. Moeten we intensiveren om de ambities te halen? Er wordt veel geld in methodes en in verankering geïnvesteerd; kan dat niet anders, bijvoorbeeld investeren in werkelijk duurzame oplossingen? Voor bijvoorbeeld, zouden wij het hele dak van het Stadhuis kunnen volleggen met zonnecollectoren. De PvdA houdt van een pragmatische aanpak en wat minder van theorie. De fractie staat achter het streven van de wethouder om op korte termijn meer duurzame energie te hebben opgewekt dan nu het geval is. De fractie van leefbaar eindhoven is het daar mee eens. Het OuderenAppèl vindt duurzaamheid belangrijk; vooral duurzaamheid in wonen en bouwen spreekt aan. Men is het eens met de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2035; punt van zorg is dat dit hoge investeringen vergt. Krijgt de raad jaarlijks rapportage? Is het mogelijk om de jaarstukken 2010 van Stichting Duurzaam Eindhoven in te zien? De fractie van de LPF wil graag met het voorstel instemmen. In 11

12 tegenstelling tot standpunten van anderen vindt de LPF investering in training wél noodzakelijk. Duurzaamheid moet breed draagvlak bij de gemeente krijgen en iedereen moet daarnaar gaan handelen. Plaatsen van windmolens en zonnecollectoren past meer bij het vorige agendapunt over het duurzame-energiebedrijf. De fractie van Trots op Nederland is tevreden over het voorstel. Speldenprikken zijn zinvol, zo wordt gezegd; komen tot duurzaam handelen en milieubewust denken is een kwestie van mentaliteitsverandering en van lange adem. De overheid moet het goede voorbeeld geven! Reactie van het college De heer Helms wil juist met de methode Natural Step gaan werken om het duurzaamheidsdenken te implementeren. Het gaat immers om 76 projecten, wat een flink karwei is. De gemeente moet aan de basis van het handelen met duurzaamheid bezig zijn; dat is nu niet zo. Daar vraagt de wethouder voor. Dat bedrag wordt zo slim mogelijk ingezet is nog geen 0,5 fte. Je kunt er nog geen elektrische auto voor kopen, zo zegt de wethouder, maar wél iemand betalen die contacten onderhoudt en zaken begeleidt op het gebied van duurzaamheid. Het Actieplan Fiets gaat gewoon door. In andere beleidsgebieden wordt ook met duurzaamheidsaspecten rekening gehouden: bij de aanbesteding van het openbaar vervoer, afvalverwerking, mobiliteit en meer. In de context van bouw is daar al een ambtenaar mee bezig: er wordt gesproken met projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen en dan zijn er nog de prestatieafspraken met woningcorporaties en de overwegingen op het gebied van bedrijfshuisvesting. Wat betreft duurzaam inkopen loopt Eindhoven zelfs voor op het schema. De heer Helms wijst erop dat de commissie met wethouder Brink moet discussiëren over de economische noodzaak van het al dan niet ontwikkelen van bedrijventerreinen. Stichting Duurzaam Eindhoven krijgt subsidie voor de makelaarsrol in kleinere projecten het verbinden van partijen. Bij grote zaken, bijvoorbeeld het duurzame-energiebedrijf, houdt de gemeente zelf de regie. Aan de jaarrekening 2010 van de stichting wordt gewerkt. Op de constatering van de PvdA dat 60% à 70% van de ambities voor 2035 niet in beeld is en dat we dus niet weten waar we nu staan, komt de wethouder nog terug. 12

13 Tweede termijn De fracties SP, LPF, Trots op Nederland, D66, GroenLinks, het OuderenAppèl en VVD zullen met het voorstel instemmen. De PvdA is het eens met het voorstel, maar vraagt in het bijzonder aandacht voor het belang van doelstellingen op de lange termijn. leefbaar eindhoven steunt het voorstel, maar overweegt een amendement. Het CDA is niet volledig overtuigd; men staat wél achter het werk van de Stichting Duurzaam Eindhoven en het uitvoeringsprogramma kwaliteit bouwen & wonen. De fractie bereidt een amendement voor. Conclusie. De commissie gaat akkoord met agendering van het voorstel in de raadsvergadering in de rubriek niet ter discussie. Commissieadvies: De commissie is overwegend positief, maar een aantal fracties hebben kritische opmerkingen gemaakt over het budget voor interne trainingen e.d. en zouden dit liever besteden aan werkelijk duurzame oplossingen. De wethouder heeft toegezegd: - zich te zullen verdiepen in de lezing over nudges (afdeling EZ); - bij de keuze voor het type HOV en afvalverwerking te kijken naar duurzaamheid; - zodra cijfers bekend zijn over het % duurzaam inkopen door de gemeente wordt de commissie hierover geïnformeerd; - de financiële stukken van Stichting Duurzaam Eindhoven over 2010, rekening houdend met de bepalingen die voor alles subsidierelaties gelden. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: akkoord; VVD: akkoord; D66: akkoord; CDA: stemvoorbehoud; akkoord met beslispunt 3 en 6, overige niet, overwegen amendement; GroenLinks: akkoord; SP: akkoord; OuderenAppèl: stemvoorbehoud, positieve grondhouding; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud, positieve grondhouding, overwegen amen- 13

14 Trots Op Nederland: akkoord. dement trainingen 5 Rondvraag en sluiting. De ingediende rondvragen zijn ter vergadering uitgereikt. Vraag van het CDA over werkzoekenden aan het werk in gemeentearchieven Het college vindt het een goed idee om werkzoekenden in te schakelen bij het digitaliseren van de gemeentearchieven. Er wordt aan een businesscase gewerkt, waarin ook social return wordt meegenomen. Vraag van het OuderenAppèl over afvalcontainers bij de Van Liendenflat Het college heeft hierover een petitie met handtekeningenlijst ontvangen. Dit is ook ter sprake geweest bij de beantwoording van de raadsvragen. De containers komen op een afstand van ca. 15 meter van het flatgebouw te staan, op eigen terrein. Dit is acceptabel en lijkt geen onveilige situaties op te leveren. Bij de beantwoording van de raadsvragen kwam ook ter sprake dat het college het betreurt dat er indertijd alleen maar met de verhuurder is gesproken, en niet met de bewoners. Nu gaat het hier om een besluit uit 1999, toen de verordening Inspraak en samenspraak nog niet bestond. Volgens de wethouder is er op 15 maart jl. huis aan huis informatie over de afvalcontainer bezorgd. Vraag van GroenLinks over de reeënpopulatie bij Eindhoven Airport De vraag werd in de vergadering van de commissie maatschappij & cultuur beantwoord. De wethouder zal nog bij Defensie informeren waarom de reeëngroep is afgeschoten, en niet verdoofd en vervolgens verplaatst. Als blijkt dat afschieten niet nodig was geweest, is de wethouder bereid om daarover zijn ongenoegen uit te spreken. Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en sluit de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit van 30 augustus Mw. I. van Dijk Commissiesecretaris mho/ec

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie