gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan P. van Liempd voorzitter X Mw. I. van Dijk secretaris X F. Depla PvdA - A. Raaijmakers PvdA X Y. Torunoglu PvdA X F. van den Broek VVD X J. Legrom VVD X Mw. M. List-de Roos VVD X B. Bonsen D66 X M. Dubach D66 X Mw. de Rooij D66 - M. Houben CDA X Mw. T. Rojer CDA X Mw. K. Wagt CDA - T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks X Mw. R. Richters GroenLinks - H. van Zijl GroenLinks - Mw. A. Heesterbeek SP X Mw. B. van Kaathoven SP - E. Maas SP X E. van den Berg Ouderenappèl Eindhoven - M. van Thiel Ouderenappèl Eindhoven X T. Langman Lijst Pim Fortuyn X R. Reker Lijst Pim Fortuyn - C. Stroek Lijst Pim Fortuyn X E. de Beaumont leefbaar eindhoven X Mw. M. Frosi leefbaar eindhoven X H. van der Haghen Trots X Mede aanwezig wethouder J. Helms Aanwezig

2 1 Opening en mededelingen. 1.1 Mededelingen van de voorzitter. De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Er is bericht van verhindering van wethouder Brink en van de commissieleden de dames Wagt en De Rooij en de heren Van den Berg en F. Depla. De PvdA heeft een notitie over wijkeconomie in voorbereiding. Deze wordt met de stukken voor de volgende commissievergadering meegestuurd. 1.2 Mededelingen van het college. Er zijn geen mededelingen van het college. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda. De agenda wordt vastgesteld zoals opgegeven. 2 Vaststelling verslagen 2.1 van de vergadering van 1 februari 2011 (bezuinigingenpalet) Zie presentielijst: namens de LPF was niet de heer Barten, maar de heer Langman aanwezig. Met inachtneming van deze correctie worden de notulen verder zonder wijzigingen vastgesteld. 2.2 van de gecombineerde commissievergadering van 15 februari 2011 De secretaris heeft geen opmerkingen ontvangen; de notulen worden vastgesteld. 2.3 Afsprakenlijst. De commissie gaat akkoord met het afvoeren van actiepunten zoals in de toelichting op het agendapunt wordt voorgesteld. 3 Overige agendapunten. 3.1 Brief en nota Rondweg 2.0 van de heer ir. J. Geerling De heer Geerling heeft gevraagd om zijn nota zelf te mogen toelichten. 2

3 Helaas, zo begint hij, heeft de projectleiding HOV2 sinds oktober 2010 nauwelijks serieus gekeken naar zijn ideeën voor het construeren van kleine tunnels in de rondweg in plaats van grote. Zijn oplossing is eenvoudiger te realiseren en bovendien goedkoper; voor het budget voor één grote tunnel zijn twee kleine tunnels te bouwen. De heer Geerling pleit voor een quick scan naar het realiteitsgehalte van zijn plannen, uit te voeren door een onafhankelijk bureau. Hij is zelfs bereid om de projectgroep kosteloos te adviseren en zijn voorstel tot in detail te presenteren. Ook biedt hij zijn expertise als verandermanager aan. Zijn er voorbeelden van soortgelijke kleine tunnels? Ja, zegt de heer Geerling, in Luik. Ook in Bern, Zwitserland, zouden ze toegepast zijn. In januari 2011 zou de heer Geerling zijn ideeën aan de gemeente presenteren, waarna ze nader bestudeerd zouden worden. Met een idee voor een goedkope oplossing voor de busbaan op de Montgomerylaan is dat gebeurd, maar met het idee voor de kleine tunnels niet. De heer Geerling is ervan overtuigd dat Eindhovense ambtenaren zich graag laten uitnodigen om tot creatieve ideeën te komen, en prima in staat zijn om buiten de gebaande paden te kijken. Belangrijk is een uitstekende probleemdefinitie, waarbij medewerkers intensief betrokken zijn. Het probleem bijvoorbeeld, is niet dat de kruising niet ongelijkvloers is, maar dat er teveel verkeer van de volgende kruising komt. Om hoeveel verkeer gaat het? Op welke uren van de dag is dat, of speelt het de hele dag? In dit dossier heeft men misschien wat last gehad van tunnelvisie, wat ook wel weer toepasselijk is. De heer Geerling zou dat graag ombuigen. Er anders naar kijken kost niets extra. Reactie van het college De wethouder heeft gevraagd om als eerste te mogen reageren op het voorgaande. Daarmee stemt de commissie in. De heer Helms bevestigt de notitie Rondweg 2.0 te hebben ontvangen, maar tekent daarbij aan dat hij de ambtelijke dienst ruim daarvóór al had gevraagd om eens te kijken naar het Luikse model van halve tunneltjes. De projectleiding heeft de suggestie van de heer Geerling wel uitgewerkt, en geconstateerd dat een groot voordeel van de compactheid ervan is dat er geen woningen hoeven worden onteigend en gesloopt ten behoeve van ruimte. Men wilde kijken wat er maximaal haalbaar was, en vervolgens de heer Geerling uitnodigen om dat samen met de projectleiding te bespreken. De wethouder vindt het verwijt van de heer Geerling dat er niet serieus naar zijn ideeën is gekeken onterecht. Het aanbod om kosteloos mee te werken wordt zeer gewaardeerd, maar dat hoeft niet. De wethouder heeft er alle vertrouwen in dat de eigen medewerkers een en ander op een goede manier kunnen uitwerken. Het definitieve ontwerp zal waarschijnlijk in december a.s. aan de raad worden voorgelegd in de vorm van een voorstel. De grootste 3

4 belemmering is de financiering; vandaar dat de variant van de heer Geerling de aandacht heeft. De compactheid ervan is aantrekkelijk; die kan misschien op meerdere locaties worden toegepast. De ontwerpen worden gewetensvol doorgerekend. Commissiebehandeling PvdA, GroenLinks, D66, SP, OuderenAppèl en VVD zijn enthousiast over de inbreng van de heer Geerling en zien die graag meegenomen als mogelijke variant. CDA, leefbaar eindhoven, LPF en Trots op Nederland volgen de argumentatie van de wethouder, waarmee nadrukkelijk niet gezegd is dat de inbreng van de heer Geerling niet zeer op prijs wordt gesteld. Het ontwerp Rondweg 2.0 lijkt briljant van eenvoud. Kunnen beide alternatieven (grote tunnel compacte tunnel) vergelijkbaar worden uitgewerkt en doorgerekend? Daar hebben wij geen capaciteit en geen middelen voor, antwoordt de wethouder, ze worden natuurlijk beiden wel bekeken, maar als duidelijk is wat er mogelijk is, wordt er één alternatief uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Vanzelfsprekend wordt er wel aangegeven op welke objectieve basis de keuze werd gemaakt. De wethouder lijkt al voor te sorteren op een bepaalde variant; klopt dat? GroenLinks, D66, CDA en de fractie van Trots op Nederland zijn geen voorstander van inhuren van externen voor een second opinion of onafhankelijk onderzoek. Reactie van het college Elke besparingssuggestie is welkom en wellicht zelfs noodzakelijk, aldus de wethouder; daarom alleen al wordt die van de heer Geerling niet terzijde geschoven. Alle aspecten worden meegewogen, dus ook het ruimtebeslag, de bouwkosten en de toekomstbestendigheid. De richting is prima. De heer Helms sorteert nog nergens op voor; de zaak is immers nog volop in onderzoek. Conclusie. De voorzitter constateert dat de commissie nu geen behoefte heeft aan een second opinion en tevreden is met de toezegging dat het voorstel van de heer Geerling bij de uitwerking wordt betrokken. De wethouder heeft toegezegd dat de commissie én de heer Geerling van de gang en stand van zaken op de hoogte worden gehouden. Brief commissie aan college en gemeenteraad: Wethouder Helms heeft toegezegd dat: - de door de heer Geerling voorgestelde variant wel degelijk zijn 4

5 aandacht heeft, omdat dit een aanzienlijke besparing kan opleveren; - de heer Geerling na de zomer wordt uitgenodigd voor het bespreken van het voorlopige ontwerp HOV2; - de raad wordt geïnformeerd over het voorlopige ontwerp HOV2 (de wethouder is bereid dit te bespreken met de commissie); - de raad daarbij een overzicht krijgt aangereikt met de afweging van de argumenten voor de alternatieven; - in december het definitieve ontwerp HOV2 aan de raad wordt voorgelegd. De commissie heeft, naar aanleiding van de toezeggingen van de wethouder, aangegeven geen behoefte te hebben aan een second opinion. 4 Te behandelen in de raadsvergadering vandd 12 of 26 april Raadsvoorstel Vaststellen programma van eisen van het op te richten lokaal duurzame-energiebedrijf Eindhoven raadsnummer 11R4269 Inspreker de heer J.P. Close, voorzitter Stichting STIR (Stad van morgen) heeft zijn bijdrage op schrift gesteld. De stichting is bezig met het oprichten van een coöperatieve, zakelijke vereniging onder de naam Quality of life & energy cooperation. Men wil zelf energie opwekken, en de ruimte die daarmee wordt gecreëerd laten terugvloeien in de gemeenschap. De stichting heeft al positieve intenties vernomen van woningbouwverenigingen en van een paar grote, technologische organisaties. Er is voldoende capaciteit voor het inrichten van een front- en backoffice. Middels de netwerken kan men een beroep op expertise doen, bijvoorbeeld van de Noord-Hollandse energiecorporatie (Alkmaar) en van de Texelse energiecorporatie. De stichting wil in de komende twintig jaar overschakelen van 100% inkoop naar 100% zelfvoorziening. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de wooncorporaties, technologische bedrijven en huiseigenaren in de regio. De heer Close nodigt de commissie uit om de mogelijkheden tot samenwerking nader te onderzoeken. Stichting STIR is Eindhovens van origine. De richtlijnen voor zelfvoorziening komen overeen met die van de gemeente Eindhoven, dus verkenning van samenwerking in deze regio ligt voor de hand. De Stichting werkt zonder subsidie en zonder overheidsbemoeienis. Desgevraagd licht de heer Close het energiemodel nader toe: huishoudens kopen energie in; de energiecorporatie neemt dat over met inachtneming van de eigen filosofie. In Zuidoost Brabant zijn er al partijen bezig met bio-energie; die kunnen gedurende de transitieperiode worden ingehuurd. Tegelijkertijd worden er projecten ontwikkeld met als doel het zelfstandig energie 5

6 opwekken in de regio, afhankelijk van de mogelijkheden die de regio biedt. Het is de bedoeling dat dit systeem zelffinancierend en zelfvoorzienend wordt. De opstartkosten betreffen voornamelijk het neerzetten van een administratieve organisatie en begeleiding. De stichting wil zo n organisatie niet opzetten zonder dat er een basis van voldoende afname is. Om een administratieve organisatie draaiend te krijgen zijn er afnemende huishoudens nodig. Bij huishoudens kunnen er overschotten worden gecreëerd die in de regio kunnen worden geherinvesteerd. Men hoopt in 2011 zo n huishoudens te bereiken. Met de gemeente zijn er nog geen contacten op het gebied van de energiecorporatie. De stichting heeft zich als eerste op woningcorporaties gericht, die positief zijn. Men heeft ook contact met het cultuurproject van het Van Abbemuseum in Woensel-West, en daardoor ook met de ROC s. De stichting is nog niet met andere gemeenten in gesprek, want het is al complex genoeg om voldoende partijen bij elkaar te krijgen. Met de Noord-Hollandse en Texelse energiecorporaties is men in contact gekomen via de informatienetwerken. In de aanpak kiest de stichting ervoor om eerst voor voldoende draagvlak te zorgen. Dat is bij kleine organisaties gemakkelijker dan bij grote. Woningcorporaties zijn zeer over het initiatief te spreken, omdat er wat terugkomt voor hun eigen vastgoedorganisaties. Grote organisaties (grote gebouwen) zullen in de volgende fase worden aangesloten. Nu is Eindhoven echter bezig met het oprichten van een eigen energiebedrijf dat vraagt om samenwerking. Commissiebehandeling Er ligt een mooi voorstel voor, aldus GroenLinks, precies zoals de fractie dat voor ogen had in de raadsvergadering van 4 maart De fractie mist nog twee zaken, namelijk een uitleg hoe de publiek-private samenwerking meer vorm zou kunnen krijgen en het aspect van de stad als proeftuin. Het CDA zal tegen het voorstel stemmen. Het is geen goed idee om een duurzaam-energiebedrijf op te richten. Het programma van eisen heeft al heel veel geld gekost en nog geen duurzaamheid opgeleverd. Er zijn voldoende initiatieven in de markt. De SP is over het voorstel te spreken, maar dringt erop aan dat ook het door de heer Close gepresenteerde alternatief wordt meegenomen. Volgens de PvdA heeft het voorstel een Brainportkarakter; men is er niet tegen. Hoe denkt de gemeente deelnemende partijen te stimuleren om te innoveren? Er zijn wat verschillen met het advies van twee jaar geleden kan de wethouder dit verklaren? Er ontbreken concrete doelstellingen aan 6

7 het voorstel, op basis waarvan er afgerekend kan worden. Ook een tijdpad ontbreekt. Het idee van een netwerkorganisatie is goed kan die bij Brainport worden ondergebracht? De VVD kan zich vinden in de eisen zoals vermeld in het raadsvoorstel; de nadruk moet echter liggen op coördineren en niet op het zelf opwekken van duurzame energie. Andere fracties vragen zich af hoe de gemeente dan energieneutraal moet worden zonder afhankelijk te zijn van de markt. Volgens de VVD is een goede omschrijving van het begrip duurzame energie gewenst. De fractie mist ook doelstellingen; wellicht is het beter om eerst eens te kijken naar de korte termijn, bijvoorbeeld vijf jaar, omdat dit fenomeen nog volop in beweging en in ontwikkeling is. Neemt het college in de businesscases ook verbetering van leefklimaat of verbetering werkgelegenheid mee? D66 kan zich vinden in het voorstel; het programma van eisen ziet er goed uit. Men mist echter doelstellingen en tijdlijnen, evenals een toetsingskader. Wat wordt bedoeld met integrale afweging van besluiten? De fractie van de LPF gaat akkoord met het programma van eisen. Eindhoven moet voorop lopen, vindt de fractie, maar dat moet in dit geval beperkt blijven tot coördineren, verbinden en aanjagen. Men pleit voor een andere aanduiding dan duurzame-energiebedrijf, want deze benaming zet mensen op t verkeerde been. Het OuderenAppèl is vóór een goed en duurzaam energiebedrijf, maar vindt voorliggend voorstel op punten tamelijk onduidelijk. Men wil er in de fractie nog over overleggen. leefbaar eindhoven vraagt om nadere toelichting van enkele aspecten, en wil ook weten of er voldoende specifieke expertise aanwezig is. De fractie van Trots op Nederland is van mening dat het oprichten van een energiebedrijf geen taak voor de gemeente is. Dit moet de overheid aan het bedrijfsleven overlaten. Reactie van het college De wethouder is te spreken over het plan van de heer Close, en wil daarover zeker nog eens doorpraten. Hij is blij met de overwegend positieve reacties van de commissie op het raadsvoorstel. Wat is er nu anders dan twee jaar geleden? Ten eerste is er nu een ander college dan twee jaar geleden. Men streeft van buiten naar binnen na, en kijkt wat partners in de stad kunnen doen. Ook financieel gezien is er een heel ander beeld dan twee jaar geleden; er was toen voldoende investeringsgeld, wat nu niet het geval is. Zouden de drie biomassacentrales niet het startkapitaal zijn die zouden worden ingebracht in een PPS-constructie? Dat klopt, zegt de heer Helms, 7

8 die centrales worden gebouwd. Daarmee wordt kennis en ervaring in huis gehaald. Dat gebeurt echter ook via andere kanalen, en dat is een wat versnipperd geheel. Hier vindt afstemming plaats. Dit moet worden gezien als het bijeenbrengen van ons startkapitaal. De ontwikkelingen staan intussen niet stil; het zou bijvoorbeeld mooi zijn als restwarmte uit zwembad De Tongelreep zou kunnen worden gebruikt voor de Sporthogeschool. Het eindbeeld is de gemeente in een coördinerende rol, samen met andere stakeholders en Brainport. Het college wil bij het begin beginnen, en daarom nu alle expertise bundelen. Volgens de PvdA is de rol van de gemeente als regisseur niet duidelijk in het voorstel omschreven. Daarop verwijst de wethouder naar beslispunt 2 van het voorstel; het college vraagt om ruimte om zaken nader uit te werken met gebruik van de beschikbare middelen. Het resultaat daarvan zal een plan van aanpak zijn, dat opnieuw in de commissie terugkomt. De gemeente wil innovatie stimuleren door partijen aan elkaar te verbinden en hen de ruimte te geven. Streven naar besparing is een voorwaarde om energieneutraal te kunnen worden. Heeft bijvoorbeeld de gemeente wel zoveel energie nodig als zij opwekt? Voldoet koudewarmteopslag even goed als een gaskachel? Dergelijke kennis is bij de gemeente niet aanwezig, maar bij externe partijen wel. Om niet geheel afhankelijk te moeten zijn van de grillen van de energiemarkt moet de gemeente zelf de regie voeren. Gaat de gemeente zelf energie opwekken? Ja, zegt de wethouder, dat doen we al voor eigen gebruik. Een van de einddoelstellingen is dat andere grote partijen dat ook gaan doen wat overigens nu ook al gebeurt. Die partijen moeten samenwerken; iemand die teveel energie produceert, moet dat ergens kwijt kunnen. Anderen moeten dat kunnen afnemen. Het gaat erom dat de energie die in Eindhoven nodig is, ook ergens in Eindhoven wordt geproduceerd. De methode Natural Step wordt vanzelfsprekend meegenomen, tenzij het raadsvoorstel Duurzaamheid (agendapunt 4.2) het niet haalt. Wat is een sluitende businesscase? Een model waarin wordt voorzien dat investeringen op termijn worden terugverdiend waarbij de risico s overzichtelijk blijven. Tweede termijn Gezien de toezeggingen van de wethouder kan het voorstel in de raad worden geagendeerd, aldus GroenLinks, en dan zal de fractie het voorstel steunen. Dit geldt ook voor de SP. De VVD is positief over het voorstel, maar wil ten aanzien van concretisering van doelstellingen eventueel een amendement indienen. De fractie van de LPF is voor het voorstel, maar zou graag zien dat er een 8

9 andere naam voor de beoogde organisatie wordt gekozen, bijvoorbeeld Duurzaamheidshuis. Het CDA heeft begrepen dat de gemeente geen eigen opwekkingsbedrijf gaat beginnen. Over de beantwoording van de wethouder vindt nog fractieoverleg plaats. Bij beslispunt 2 zal het CDA misschien een amendement indienen. D66 is positief over het voorstel en is benieuwd naar het amendement van het CDA. De PvdA maakt een stemvoorbehoud. Waarschijnlijk komen er wat moties en/of amendementen. leefbaar eindhoven neemt de beantwoording mee terug naar de fractie voor overleg. De fractie van Trots op Nederland maakt een stemvoorbehoud. Dat geldt ook voor het OuderenAppèl. Conclusie. De commissie stemt in met agendering in de raadsvergadering van 26 april. Het CDA adviseert, het voorstel nog een keer in de commissie te laten terugkomen. De voorzitter zal dit het presidium melden, evenals het feit dat er moties en/of amendementen te verwachten zijn. Commissieadvies: De commissie is overwegend positief over de netwerkorganisatie en ziet daarin voor de gemeente vooral een coördinerende rol. In de uitwerking ziet de commissie graag terug hoe de publiek-private samenwerking vorm krijgt. Door meerdere fracties is gevraagd daarbij de organisatie Stichting STIR (Stad van Morgen) van de inspreker dhr. JP Close te betrekken. Concrete doelstellingen en een tijdlijn worden gemist. Naar aanleiding van de onduidelijkheid of dat de gemeente wel of niet energie gaat opwekken, heeft de wethouder aangegeven dat op beperkte schaal voor eigen lokaal gebruik energie wordt opgewekt, maar dat het niet de bedoeling is dit voor de hele stad te doen. Door de wethouder is toegezegd: - dat de raad wordt geïnformeerd over het plan van aanpak (met zo concreet mogelijke doelstellingen) en tijdlijn, - The Natural Step wordt meegenomen bij de uitwerking; - dat over drie jaar de lokaal opgewekte energie hoger is dan nu. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: stemvoorbehoud, overwegen moties/amendementen eigen energieopwekkingsbedrijf; VVD: akkoord, overwegen moties/amendementen doelstellingen; 9

10 D66: akkoord, steunen amendement CDA beslispunt 2; CDA: stemvoorbehoud, overwegen moties/amendementen beslispunt 2 (inkeer) en geen eigen energieopwekkingsbedrijf; GroenLinks: akkoord; SP: akkoord; OuderenAppèl: stemvoorbehoud; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud; Trots Op Nederland: stemvoorbehoud. 4.2 Raadsvoorstel Duurzaamheid raadsnummer 11R4268 De bijdrage van inspreekster mevrouw T. Meerman (Stichting Duurzaam Eindhoven) wordt ter vergadering uitgereikt. In samenwerking met de gemeente heeft de stichting al een paar projecten in de stad uitgevoerd, zo vertelt mevrouw Meerman; een overzicht daarvan wordt eveneens uitgereikt. Men wil de dienstverlening aan de stad graag uitbreiden. Commissiebehandeling GroenLinks vindt dat er een voorstel voorligt dat zowel op korte als lange termijn voldoet. De fractie hoopt dat het Actieplan Fiets niet uit beeld verdwijnt. Is het misschien mogelijk om elektrisch rijden te koppelen aan het duurzame-energiebedrijf (vorige agendapunt)? Klopt het dat de Eindhovense afdeling EZ presentaties in het land geeft over nodges? Hierover vermeldt het voorstel niets. D66 is redelijk positief over het voorstel. De fractie pleit ervoor, te blijven focussen op de eigen organisatie omdat daarop invloed uitgeoefend kan worden. Is het budget voor het uitvoeringsprogramma Kwaliteit in bouwen en wonen toereikend? Waarom krijgt alleen de Stichting Duurzaam Eindhoven subsidie? De SP is benieuwd wat er gaat gebeuren met vervuilende bedrijven in de stad. De fractie is tegen het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen liever renovatie en aanpassing van de oude. Kan dit ook toegepast worden op reeds bestaande woningen? Wordt hier aandacht aan besteed in de prestatieafspraken met woningcorporaties? Integrale aanpak van duurzame mobiliteit is noodzakelijk met het oog op bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Welke consequenties zal dat voor de 10

11 luchthaven hebben? De SP ziet een oplossing in het terugdringen van vakantiecharters. Wat het CDA betreft mag er in deze portefeuille meer bezuinigd worden. Nu wil het college gaan besteden aan het duurzaamheidsprogramma, waarvan aan intensivering. Waarom moet er worden uitgegeven aan de implementatie van de Natural Step methodiek? Iedereen weet toch wat duurzaamheid betekent? Het CDA is vóór duurzaamheid, maar wil ook solidair zijn. Men ziet veel meer in een integrale aanpak. Van ieder raadsvoorstel en iedere Eindhovense investering moet worden bekeken of daar een duurzaam aspect aan gekoppeld kan worden. De gemeente moet in tijden van bezuiniging geen groot bedrag uitgeven aan iets dat nogal voor de hand ligt. De VVD is voorstander van de methode Natural Step en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betreft energiebesparing in bestaande bouw: hoe denkt het college over het plaatsen van windmolens en zonnecollectoren? Mogen inwoners die plaatsen en kunnen zij op die manier stroom aan het net leveren? Welk type voertuig wordt er gekozen voor het HOV en ander openbaar vervoer? Mogen inwoners hun eigen manier van vervoer blijven kiezen? Met de doelstellingen (Eindhoven energieneutraal) is bijna iedereen het wel eens, zo meent de PvdA. Daar moet nog veel voor gebeuren. Ongeveer 70% van de ambities is niet in beeld, en wordt daarom misschien nooit gerealiseerd. De fractie steunt daarom het beleid van het college, om op minder thema s te focussen. Moeten we intensiveren om de ambities te halen? Er wordt veel geld in methodes en in verankering geïnvesteerd; kan dat niet anders, bijvoorbeeld investeren in werkelijk duurzame oplossingen? Voor bijvoorbeeld, zouden wij het hele dak van het Stadhuis kunnen volleggen met zonnecollectoren. De PvdA houdt van een pragmatische aanpak en wat minder van theorie. De fractie staat achter het streven van de wethouder om op korte termijn meer duurzame energie te hebben opgewekt dan nu het geval is. De fractie van leefbaar eindhoven is het daar mee eens. Het OuderenAppèl vindt duurzaamheid belangrijk; vooral duurzaamheid in wonen en bouwen spreekt aan. Men is het eens met de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2035; punt van zorg is dat dit hoge investeringen vergt. Krijgt de raad jaarlijks rapportage? Is het mogelijk om de jaarstukken 2010 van Stichting Duurzaam Eindhoven in te zien? De fractie van de LPF wil graag met het voorstel instemmen. In 11

12 tegenstelling tot standpunten van anderen vindt de LPF investering in training wél noodzakelijk. Duurzaamheid moet breed draagvlak bij de gemeente krijgen en iedereen moet daarnaar gaan handelen. Plaatsen van windmolens en zonnecollectoren past meer bij het vorige agendapunt over het duurzame-energiebedrijf. De fractie van Trots op Nederland is tevreden over het voorstel. Speldenprikken zijn zinvol, zo wordt gezegd; komen tot duurzaam handelen en milieubewust denken is een kwestie van mentaliteitsverandering en van lange adem. De overheid moet het goede voorbeeld geven! Reactie van het college De heer Helms wil juist met de methode Natural Step gaan werken om het duurzaamheidsdenken te implementeren. Het gaat immers om 76 projecten, wat een flink karwei is. De gemeente moet aan de basis van het handelen met duurzaamheid bezig zijn; dat is nu niet zo. Daar vraagt de wethouder voor. Dat bedrag wordt zo slim mogelijk ingezet is nog geen 0,5 fte. Je kunt er nog geen elektrische auto voor kopen, zo zegt de wethouder, maar wél iemand betalen die contacten onderhoudt en zaken begeleidt op het gebied van duurzaamheid. Het Actieplan Fiets gaat gewoon door. In andere beleidsgebieden wordt ook met duurzaamheidsaspecten rekening gehouden: bij de aanbesteding van het openbaar vervoer, afvalverwerking, mobiliteit en meer. In de context van bouw is daar al een ambtenaar mee bezig: er wordt gesproken met projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen en dan zijn er nog de prestatieafspraken met woningcorporaties en de overwegingen op het gebied van bedrijfshuisvesting. Wat betreft duurzaam inkopen loopt Eindhoven zelfs voor op het schema. De heer Helms wijst erop dat de commissie met wethouder Brink moet discussiëren over de economische noodzaak van het al dan niet ontwikkelen van bedrijventerreinen. Stichting Duurzaam Eindhoven krijgt subsidie voor de makelaarsrol in kleinere projecten het verbinden van partijen. Bij grote zaken, bijvoorbeeld het duurzame-energiebedrijf, houdt de gemeente zelf de regie. Aan de jaarrekening 2010 van de stichting wordt gewerkt. Op de constatering van de PvdA dat 60% à 70% van de ambities voor 2035 niet in beeld is en dat we dus niet weten waar we nu staan, komt de wethouder nog terug. 12

13 Tweede termijn De fracties SP, LPF, Trots op Nederland, D66, GroenLinks, het OuderenAppèl en VVD zullen met het voorstel instemmen. De PvdA is het eens met het voorstel, maar vraagt in het bijzonder aandacht voor het belang van doelstellingen op de lange termijn. leefbaar eindhoven steunt het voorstel, maar overweegt een amendement. Het CDA is niet volledig overtuigd; men staat wél achter het werk van de Stichting Duurzaam Eindhoven en het uitvoeringsprogramma kwaliteit bouwen & wonen. De fractie bereidt een amendement voor. Conclusie. De commissie gaat akkoord met agendering van het voorstel in de raadsvergadering in de rubriek niet ter discussie. Commissieadvies: De commissie is overwegend positief, maar een aantal fracties hebben kritische opmerkingen gemaakt over het budget voor interne trainingen e.d. en zouden dit liever besteden aan werkelijk duurzame oplossingen. De wethouder heeft toegezegd: - zich te zullen verdiepen in de lezing over nudges (afdeling EZ); - bij de keuze voor het type HOV en afvalverwerking te kijken naar duurzaamheid; - zodra cijfers bekend zijn over het % duurzaam inkopen door de gemeente wordt de commissie hierover geïnformeerd; - de financiële stukken van Stichting Duurzaam Eindhoven over 2010, rekening houdend met de bepalingen die voor alles subsidierelaties gelden. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: akkoord; VVD: akkoord; D66: akkoord; CDA: stemvoorbehoud; akkoord met beslispunt 3 en 6, overige niet, overwegen amendement; GroenLinks: akkoord; SP: akkoord; OuderenAppèl: stemvoorbehoud, positieve grondhouding; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud, positieve grondhouding, overwegen amen- 13

14 Trots Op Nederland: akkoord. dement trainingen 5 Rondvraag en sluiting. De ingediende rondvragen zijn ter vergadering uitgereikt. Vraag van het CDA over werkzoekenden aan het werk in gemeentearchieven Het college vindt het een goed idee om werkzoekenden in te schakelen bij het digitaliseren van de gemeentearchieven. Er wordt aan een businesscase gewerkt, waarin ook social return wordt meegenomen. Vraag van het OuderenAppèl over afvalcontainers bij de Van Liendenflat Het college heeft hierover een petitie met handtekeningenlijst ontvangen. Dit is ook ter sprake geweest bij de beantwoording van de raadsvragen. De containers komen op een afstand van ca. 15 meter van het flatgebouw te staan, op eigen terrein. Dit is acceptabel en lijkt geen onveilige situaties op te leveren. Bij de beantwoording van de raadsvragen kwam ook ter sprake dat het college het betreurt dat er indertijd alleen maar met de verhuurder is gesproken, en niet met de bewoners. Nu gaat het hier om een besluit uit 1999, toen de verordening Inspraak en samenspraak nog niet bestond. Volgens de wethouder is er op 15 maart jl. huis aan huis informatie over de afvalcontainer bezorgd. Vraag van GroenLinks over de reeënpopulatie bij Eindhoven Airport De vraag werd in de vergadering van de commissie maatschappij & cultuur beantwoord. De wethouder zal nog bij Defensie informeren waarom de reeëngroep is afgeschoten, en niet verdoofd en vervolgens verplaatst. Als blijkt dat afschieten niet nodig was geweest, is de wethouder bereid om daarover zijn ongenoegen uit te spreken. Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en sluit de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Economie en Mobiliteit van 30 augustus Mw. I. van Dijk Commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 12 november 2010 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 2013 CONCEPT Verslag Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 20 maart 2013 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum 11 maart 2015 Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 november 2012 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2012 Verslaggecombineerde vergadering commissies Ruimte & Vastgoed (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 maart 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 maart 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 27 mei 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 december 2010, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 december 2010, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 14 januari 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 12 november 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 21 oktober 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel

gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (o4o) 238 24 07 Verzenddatum r4 oktober 2OIO Verslagcommissie Maatschappij en Cultuur (cie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum zr oktober 2009 Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering 29-11-2016 Betreft vergadering van dinsdag 22 november 2016, locatie Burgemeester Witte kamer, aanvang

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 19 augustus 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Commissiesecretariaat Griffie gemeenteraad Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 22 december 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (RV) Betreft openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 maart 2012, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 maart 2012, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 16 mei 2012 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.00 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 14 juli 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 november 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 november 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 3 februari 2012 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM)

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 27 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 13 september, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 13 september, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 4 november 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 22 mei 2012 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC)

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012 locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012 locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez)

gemeente Eindhoven Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez) gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum a8 september 2007 Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB)

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. M. van Meijl Telefoon (040) 238 5855 Verzenddatum 7 oktober 2015 Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 1 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 november 2011, locatie xx, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 november 2011, locatie xx, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 3 februari 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM)

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 september 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 september 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 30 september 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 oktober, locatie raadszaal, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 oktober, locatie raadszaal, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 4 november 2011 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R/7/9.OOI Inboeknummer tobstoro8z Beslisdatum B&W 8 juni 2oro Dossiernummer 023 6Sr Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ Inleiding De organisatie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 januari 2015, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 januari 2015, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J. Verheugt Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 26 januari 2014 Verslag vergadering commissie Financiën en Bestuur

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 18 juli 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd. enlijst Commissie Sociale Leefomgeving 31 mei 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) CONCEPT gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering van 30

Nadere informatie