Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger."

Transcriptie

1 Subsidieverordening duurzame energie gemeente Schagen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. duurzame-energielijst : lijst met voorzieningen, incl. specificaties, waarvoor 15% subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van aanschaf en installatie met inbegrip van de BTW daarover (bijlage I); b. aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst; c. bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar/bewoner vóór een aanvraag in het kader van onderhavige verordening; d. aanvraag: schriftelijk verzoek conform het aanvraagformulier (bijlage II), aan de Milieudienst Kop van Noord-Holland om verlening van subsidie op grond van onderhavige regeling; e. aanvrager: natuurlijk persoon die als eigenaar/bewoner van een woning, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend; f. voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte, wind of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas; Alle subsidiabele voorzieningen en maatregelen staan in bijlage I. g. subsidieplafond: het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor toekenning van subsidies volgens onderhavige verordening. Artikel 2 Doelstelling De gemeente Schagen voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de provincie Noord- Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren om te investeren in energie-efficiency van hun woningen. Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger. Artikel 4 Subsidiebedragen en subsidiabele kosten a. Het subsidiebedrag per voorziening is maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief BTW, voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de subsidiabele voorziening. b. Indien uit de aanvraag blijkt dat het subsidiebedrag lager is dan 100,- dan wordt deze niet toegekend. c. Indien uit de aanvraag blijkt dat het subsidiebedrag hoger is dan 1.000,- dan wordt het meerdere niet toegekend. d. Per kalenderjaar wordt per adres maximaal 1.000,- aan subsidie toegekend. e. Het subsidieplafond wordt door de raad van de gemeente vastgesteld en bekendgemaakt aan de hand van de voor deze verordening beschikbare gestelde bedragen in de begroting, inclusief het aan de gemeente (voorlopig) toegekende bedrag vanuit de Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012 (GS besluit nr ). f. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen. g. Boven het subsidieplafond worden geen subsidieaanvragen toegewezen. h. Als er al subsidie is toegekend voor de voorziening, door gebruikmaking van een andere regeling, wordt de al toegekende subsidie in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat via deze subsidieverordening ontvangen kan worden. Artikel 5 Subsidiecriteria 5.1 Subsidie wordt alleen verstrekt als voldaan wordt aan het totaal van onderstaande voorwaarden. a. Subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanschaf van voorzieningen na het in werking treden van de regeling. b. De aanvrager een particuliere woning eigenaar is.

2 c. De aanvrager een compleet ingevuld aanvraagformulier (bijlage II) heeft ingediend, inclusief vereiste aanvullingen. d. De voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn opgenomen in bijlage I. e. De voorzieningen binnen 5 maanden na de datum van verzending van de voorlopige toekenningbrief zijn uitgevoerd/toegepast en betaald. f. De voorzieningen zijn uitgevoerd/toegepast bij bestaande woningen binnen het grondgebied van de gemeente Schagen. g. Het vaststellingsformulier (bijlage III) binnen 5 maanden na de datum van verzending van de voorlopige toekenningbrief is ingediend. h. Bij het vaststellingsformulier (bijlage III) moeten de facturen en betaalbewijzen zijn bijgevoegd, zodat wordt aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk binnen 5 maanden na de datum van verzending van de voorlopige toekenningbrief zijn uitgevoerd/toegepast en betaald. i. Aangetoond kan worden dat de voorziening aan de isolerende waarde (criterium), zoals genoemd in de Duurzame Energielijst (bijlage I) wordt voldaan. Dit geldt alleen voor de voorzieningen genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst (bijlage I). j. Aangetoond moet worden dat de voorzieningen zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-/installateursverklaring (bijlage IV) in. k. De aanvrager, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit is van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen. 5.2 Subsidie wordt niet verstrekt indien sprake is van de onderstaande situatie: a. De voorzieningen genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst (bijlage I) worden toegepast op of in een uitbreiding van een bestaande woning. b. Het subsidieplafond is bereikt. Artikel 6 Aanvraagprocedure a. Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen, door middel van het aanvraagformulier, zoals opgenomen in bijlage II. Dit aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een offerte of koopovereenkomst, die als ontbindende voorwaarde mag kennen het niet verkrijgen van de onderhavige subsidie. b. Aanvragen kunnen alleen schriftelijk bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden ingediend, met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de verordening bekend is gemaakt. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen. c. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen. d. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, dan geldt de dag waarop de aanvullende stukken zijn ontvangen, zodat er sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag. e. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2016 daarna worden deze niet meer in behandeling genomen. f. Het vaststellingsformulier (bijlage III) moet uiterlijk 5 maanden na verzenddatum van de brief waarin de voorlopige toekenning bekend wordt gemaakt zijn ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. g. Na ontvangst van een complete aanvraag wordt binnen 6 weken op de aanvraag beschikt. h. Na ontvangst van het complete vaststellingsformulier wordt binnen 6 weken beschikt over de definitieve toekenning van de subsidie. Artikel 7 Slotbepaling a. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag dat de verordening bekend is gemaakt. b. Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening duurzame energie gemeente Schagen

3 c. Na vaststelling en inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Schagen 2013, valt deze verordening als Uitvoeringsregeling duurzame energie gemeente Schagen onder de Algemene subsidieverordening Schagen Om dit te bewerkstelligen stelt het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsregels opnieuw vast.

4 Bijlage I: Duurzame Energielijst gemeente Schagen VOOR MEER INFORMATIE PER TECHNIEK, ZIE DE TOELICHTING op de volgende pagina s Nr. Techniek Vereiste isolerende waarde (Criterium) 1 Dakisolatie Rc gelijk aan of meer dan 2,5 m2 K/W (géén doe-het-zelf) 2 Vloerisolatie Rc gelijk aan of meer dan 2,5 m2 K/W (géén bodemisolatie) 3 Spouwmuurisolatie Rc gelijk aan of meer dan 1,3 m2 K/W 4 Paneelisolatie Rc gelijk aan of meer dan 2,5 m2 K/W (isoleren niet steen-/glasachtige geveldelen) 5 Isolatie massieve muur Rc gelijk aan of meer dan 2,5 m2 K/W 6 HR++-glas Uglas gelijk aan of minder dan 1,2 W/m2 K of een spouw van 15 mm 7 Laagtemperatuur (LT) verwarming 8 Warmtepomp en warmtepompboiler Aanvullende eis bij inzet van een combiwarmtepomp: bodem als warmte bron of buiten lucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage temperaturen. 9 Zonneboiler 10 Douchewater-WarmteTerugWinning Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt: Rc: warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtspouw, isolatie en kalkzandsteen. U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.

5 Toelichting subsidiabele maatregelen Overzicht subsidiabele maatregelen Nummer Maatregelen Criterium 1 Dakisolatie (geen doe-het-zelf) Rc 2,5m² K/W 2 Vloerisolatie (geen bodemisolatie) Rc 2,5m² K/W 3 Spouwmuurisolatie Rc 1,3m² K/W 4 Paneelisolatie (niet zijnde glas- of steenachtige Rc 2,5m² K/W delen) 5 Isolatie massieve muur Rc 2,5m² K/W 6 HR++ glas U-glas 1,2m² of spouw van 15mm 7 Laag Temperatuur verwarming 8 Warmtepomp of warmtepompboiler 9 Zonneboiler 10 Douchewater Warmte Terug Winning Voor elke voorziening kunt u 15% subsidie aanvragen. Minimaal 100,- en maximaal 1.000,- per jaar per adres Dakisolatie (géén doe-het-zelf) Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad. Conform het Bouwbesluit geldt voor de warmteweerstand de minimale eis van Rc = 2,5 m² K/W. Vloerisolatie (dus géén bodemisolatie!) Het isoleren van een vloer van steen of beton verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal (laten) aanbrengen. Is de kruipruimte te laag of ontbreekt deze geheel, dan kan de vloer alleen aan de bovenkant geïsoleerd worden. Dit is een meer bewerkelijke en duurdere optie. Zo moeten bijvoorbeeld de deuren ingekort worden. U kunt dan kiezen voor een zwevende dekvloer die zich uitstekend laat combineren met lage temperatuurverwarming (een andere DE-lijst-maatregel). Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc = 2,5 m²k/w. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze minimumeis betrekking heeft op de thermische isolatiegraad van de scheidingsconstructie van de woning, dus op de thermische gebouwschil. Deze scheidingsconstructie betreft de beganegrondvloer. De kruipruimte tussen deze vloer en de bodem wordt geventileerd en maakt geen deel uit van de scheidingsconstructie. Het toepassen van bodemisolatie is daarom niet subsidiabel. Spouwmuurisolatie Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnengevel niets wil veranderen en er een ruime/open luchtspouw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van rotswol of papiervlokken of door de spouw van bovenuit te vullen met korrels. Een snelle en relatief goedkope methode. Vanwege het risico op condensatieproblemen is het raadzaam de klus te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Vooraf dient goed onderzocht te worden of de spouw geschikt is voor spouwmuurisolatie. Om bij isolatie-maatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad. Hierbij geldt voor de warmteweerstand: Rc = 1,3 m²k/w. Paneelisolatie

6 Materiaal voor het isoleren van niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen. Denk hierbij aan dakkapellen, borstweringen en de panelen tussen de raampartij van de begane grond en bovenverdieping. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc = 2,5 m²k/w. Isolatie massieve muur Aan de buitenkant door middel van isolatie tegen de gevel met een afwerking van gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en een vergunning van de gemeente vereist is. De voordelen zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte hierdoor niet verandert en de warmte accumulerende en vochtregelende functie van de muren behouden wordt. Deze werkzaamheden worden altijd uitbesteed. Isolatie kan ook aan de binnenkant met behulp van een voorzetwand. Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc = 2,5 m²k/w. HR++ glas Bij HR++ glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaaloxide op de ruiten aangebracht. Deze coatings weerkaatsen de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door. Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt er een warmtedoorlating (Uglas) van 1,2 W/m²K of een spouw van 15mm. Zonneboiler Een zonneboiler levert warm water op voor gebruik in de keuken en de badkamer. Een zonnecollector op het dak haalt warmte uit zonlicht en warmt daarmee kraanwater op in de zonneboiler. Die is meestal gekoppeld aan een combiketel of andere installatie. Als er te weinig zon is, verwarmt de installatie (of een verwarmingselement) het water na. De systemen zijn in principe overal toepasbaar. Meestal is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een zonnecollector; uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads-of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente. Met een zonne-boiler bespaart u aanzienlijk op uw energierekening. De besparing van een zonneboiler met een collectoroppervlak van 2,7 m2 kan oplopen tot ongeveer 50% van de energie die nodig is voor het gebruik van warm water. Dat is circa 150 tot 200 m³ aardgas per jaar. Laagtemperatuurverwarming (LTV) Laagtemperatuurverwarming gebruikt cv-water van 40 à 55 C voor vloerverwarming, wandverwarming of laagtemperatuurradiatoren. Bij gewone radiatoren met een cv-ketel is dat 70 à 90 C. Het gebruik van LTV resulteert in een beter rendement van de HR-ketel en maakt het gebruik van een warmtepomp mogelijk. LTV biedt aangename stralingswarmte (comfort) en betere luchtkwaliteit, omdat er minder zwevend stof is. In het geval van vloerverwarming krijgt bovendien huisstofmijt op vloeren geen kans, want de vloer wordt drooggestookt (gezondheid). Warmtepomp Een warmtepomp gebruikt bronwarmte uit de bodem of lucht om energiezuinige warmte te leveren. De inzet van LTV (andere DE-lijst-maatregel) is een voorwaarde voor het energiezuinig functioneren van de warmtepomp. Een warmtepomp bespaart ongeveer 25% energie ten opzichte van een cv-ketel. Voor extra comfort kan het systeem ook aangepast worden om te koelen in de zomer. Mogelijke toepassingen warmtepomp Warmtepompen zijn momenteel inpasbaar in de volgende systeemvarianten. Warmtepomp met bodem als warmtebron: vrijwel altijd combi voor ruimteverwarming en tapwater. Warmtepomp met lucht als warmtebron: - ingezet voor ruimteverwarming; - ingezet voor de levering van tapwater.

7 Voorwaarden voor subsidie warmtepomp Voorwaarde voor toepassing als combiwarmtepomp: bodem als warmtebron, of buitenlucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen. Douchewaterwarmteterugwinning Douchewaterwarmteterugwinning (douchewater-wtw) gebruikt warmte van wegstromend douchewater om koud water voor te verwarmen. Hierdoor hoeft het warmwatertoestel minder warmte toe te voeren en is dus zuiniger. Het vergt een kleine verbouwing en is dus vooral een optie als u de badkamer gaat renoveren. De meeste moderne boilers, combiketels en badgeisers hebben een vlamhoogte die automatisch aangepast wordt aan de gevraagde hoeveelheid warm water en zijn daarmee geschikt om te combineren met douche-wtw. Om te zorgen dat het water op constante temperatuur blijft, is een thermostatische douchemengkraan noodzakelijk. Omdat de douche-wtw koud water opwarmt, is steeds minder bijmenging van warm water nodig. In een gemiddeld huishouden scheelt douche-wtw circa 40% op de energierekening voor warm water. Links internet Meer informatie over energiebesparende technieken en een indicatie van de kosten, besparingen en terugverdientijden kunt u bijvoorbeeld vinden op en

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting Download overzicht duurzame energielijst met toelichting Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting Nr. Techniek Criterium 1 Dakisolatie Rc 2,5 m2 K/W 2 Vloerisolatie Rc

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in

Nadere informatie

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

De zon als warmtebron

De zon als warmtebron Alles wat u wilt weten over Zonneboilers De zon als warmtebron Op maat voor: Huishoudens De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland is er genoeg zonlicht

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN

THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN Tot 1.050,- premie of aantrekkelijke lening EERST RESERVEREN, DAN PAS ISOLEREN! www.slimenergiethuis.nl SLIM Energie Thuis Een energiezuinig, comfortabel huis

Nadere informatie

Zonneboilers op maat voor huishoudens

Zonneboilers op maat voor huishoudens koud tapwater Zonneboilers op maat voor huishoudens Stap voor stap warm water van de zon De zon als warmtebron De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. Duurzaamheid in een historische omgeving

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken

Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken Slim Energie Thuis Tot 900 premie of aantrekkelijke lening Slim Energie Thuis Een energiezuinig, comfortabel huis verhoogt uw woongenot. Bovendien is het gunstig

Nadere informatie

101 Energiebespaartips

101 Energiebespaartips 101 Energiebespaartips (... om lekker en betaalbaar te wonen!) Geld besparen! Lekker wonen! BLG Wonen Jos Klijnenlaan 288 6164 AZ Geleen Goed voor het milieu! Geld besparen én lekker wonen Aan het eind

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Profiteer juist nu! Meer dan 200 woningeigenaars in Nieuwegein werken momenteel aan meer wooncomfort, minder lasten en een duurzaam

Nadere informatie