concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013"

Transcriptie

1 concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Missie, visie en strategie 4 3 Organisatiestructuur Energiefabriek Coöperatie u.a Organisatie 5 4 Activiteiten Waardepropositie (ofwel USP) Klantsegmenten en klantrelaties Kernactiviteiten Key-partners 9 5 Financiën Inkomstenstromen Contributie Donaties, giften en sponsoring Subsidies Winst uit ondernemerschap Samen geeft energie Zon op eigen dak Zon op andermans dak Energiebedrijf Participaties en crowdfunding Leningen Kostenstructuur Risico s 18 6 Kanalen Klantrelaties - Communicatie 19 Bijlagen: - statuten/oprichtingsakte (zie website) - reglementen (in 2015 op te stellen) - Concept-meerjarenbegroting Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

3 1 Inleiding In dit bedrijfsplan leggen wij, initiatiefnemers van Energiefabriek013, de verbinding tussen onze idealen, de idealen van onze partners en de eigenschappen van goed en modern ondernemerschap: kansen zien, ambities formuleren, verbinding leggen en sturen op tastbare resultaten! Voor onze leden en klanten kan dit bedrijfsplan dienen als verhelderend naslagwerk en voor investeerders en andere partners hopelijk als enthousiasmerend en vertrouwenwekkend strategisch document. Het schrijven van dit bedrijfsplan betekende voor ons het scherp krijgen van onze opgave. Zoals jullie kunnen lezen zijn er nog steeds punten die uitwerking behoeven. Deze zijn in deze concept-tekst cursief gedrukt en samengevat in paragraaf. Peter Beijer Evert Vrins Tilburg, juli 2015 Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

4 2 Missie, visie en strategie Energiefabriek013 wil duurzame energie verbinden aan lokale betrokkenheid en onafhankelijkheid. Door lokaal duurzame energie op te wekken, te leveren en dit proces te funden met geld van lokale betrokkenen wil Energiefabriek013 bijdragen aan bewustwording, vermindering van energieverspilling en het binnen de stad houden van energieverdiensten. Lokaal is hierbij een essentieel begrip, in de zin van zeggenschap van burgers en betrokkenheid van gebruikers. Lokale levering staat hierbij centraal, levering buiten ons werkgebied is vereist. Lokale opwekking is van groot belang voor de zichtbaarheid en bewustwording bij stakeholders en potentiele klanten en lokale financiering bindt betrokkenen op langere termijn en voorkomt dat verdiensten wegvloeien buiten de stad. Op deze manier willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan Tilburg als CO 2-vrije stad in 2045 of zoveel eerder als mogelijk. De drie essenties van de missie zijn dus: lokaal, duurzaam en betrokken. Wij willen dit doen door samen met andere Tilburgse burgers en kleine bedrijven energieprojecten op te zetten en te exploiteren. Men zou een dilemma kunnen zien in het streven naar verminderen van energiegebruik en het streven naar rendement uit energielevering. Dit dilemma heft zichzelf echter op lange termijn op. Zodra er een duurzaam evenwicht ontstaat op lokaal niveau tussen energieproductie en energiegebruik, is besparing geen issue meer. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

5 3 Organisatiestructuur Energiefabriek Coöperatie u.a. Energiefabriek013 is opgezet als een coöperatie u.a. naar Nederlands recht. We hebben deze ondernemingsvorm gekozen omdat de principes ervan het beste aansluiten bij onze missie en doelstelling. De wet schrijft voor dat een coöperatie is ingericht als vereniging, met statuten en reglementen die bepalen dat de leden het voor het zeggen hebben. En tegelijkertijd fungeert een coöperatie als onderneming die voorziet in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden. De term stoffelijk mag je ruim opvatten; het gaat erom dat een coöperatie niet alleen puur ideële doelen nastreeft, maar producten (goederen of diensten) levert aan haar leden en/of niet-leden. Onze activiteiten zijn een invulling hiervan: Energiefabriek013 gaat (vooral) diensten leveren, moet net als iedere onderneming haar exploitatie op orde houden, kan winst boeken, is belastingplichtig, denkt commercieel etc. Een eventuele winst komt ten goede aan de leden: zij beslissen over de bestemming ervan. Tenslotte: de letters u.a. staan voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dit beschermt de leden: zij zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie, mocht die over de kop gaan. 3.2 Organisatie De ledenvergadering is het hoogste orgaan en bepaalt het beleid. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering. Uit de ledenvergadering is een ledenraad gekozen die de leden vertegenwoordigt gedurende het jaar. Dit is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Er is een bestuur, er zijn werkgroepen en vrijwilligers. Er is nog geen werkapparaat. In 2015 is het bestuur nog sterk uitvoerend. Dit past bij de oprichtingsfase van de organisatie, maar moet op termijn veranderen. We streven ernaar om in 2016 één of meer medewerkers in dienst te hebben. Het bestuur heeft de volgende werkgroepen opgezet: - werkgroep Zon en wind - werkgroep Communicatie - werkgroep Bedrijfsplan - werkgroep Selectie energiebedrijf - werkgroep Financiën - diverse wijkwerkgroepen Er zijn ook vrijwilligers verbonden aan Energiefabriek013. Deze houden zich bezig met noodzakelijke activiteiten zoals administratieve ondersteuning en strategisch advies. Zij werken op aangeven van bestuur en werkgroepen. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

6 Verder worden er voor specifieke onderwerpen of activiteiten bedrijven ingehuurd. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

7 4 Activiteiten 4.1 Waardepropositie (ofwel USP) Onze kernactiviteit is het (laten) ontwikkelen en (laten) exploiteren van duurzame energieprojecten in Tilburg. We kopen de duurzaam opgewekte energie van die projecten en leveren die aan Tilburgse burgers en MKB. We dragen bij aan de financiering van de projecten o.a. met crowd funding. Deze kernactiviteit is nog niet 100% uitvoerbaar. We hebben nu, in onze oprichtingsfase, nog onvoldoende positie om dit volledig te kunnen waarmaken. We streven ernaar om dit in 2016 wel te kunnen doen en vanaf dan volledig duurzame, lokaal opgewekte energie te kunnen leveren. De levering van energie is uiteraard veilig, betrouwbaar en constant. De prijs van de energie is lager of gelijk aan die vanuit traditionele levering. De dienstverlening is geruisloos, snel en sensitief. De communicatie is aantrekkelijk, dynamisch en transparant. Ons risicoprofiel is acceptabel omdat we verbintenissen aangaan met grote producenten die o.a. het debiteurenrisico op zich nemen. De naam Energiefabriek013 wordt in alle uitingen gebruikt zodat het gevoel van eigenaarschap wordt versterkt en vergroot. De leden hebben via de ALV volledige zeggenschap over de besteding van winst. De winst wordt bepaald nadat het afgesproken rendement op geïnvesteerd vermogen is uitgekeerd aan investeerders en bedrijfskosten zijn afgetrokken. 4.2 Klantsegmenten en klantrelaties Energiefabriek013 heeft bijzondere klantsegmenten. Er zijn namelijk leden, investeerders en afnemers (klanten). Deze klantsegmenten kunnen in één (rechts)persoon samenvallen, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Leden, investeerders en afnemers kunnen naast elkaar bestaan. Oftewel: je hoeft geen afnemer te zijn om lid te zijn of andersom. Je hoeft geen lid te zijn om investeerder te zijn of andersom. Afnemers en investeerders stemmen met de voeten ; ze hebben geen extra toegevoegde invloed op het beleid van de onderneming anders dan dat ze alleen aan boord blijven als ze tevreden blijven. De klanten, investeerders en leden vormen de eerste, primaire schil van de Energiefabriek013. We werken in hun belang en het belang van hun nazaten Afnemers/klanten De afnemers nemen (duurzame) energie af tegen een aantrekkelijke prijs. Deze prijs moet concurreren met andere energieleveranciers. Het aanbod aan energie moet veilig zijn en stabiel. Het feit dat de energie duurzaam en lokaal is opgewekt geeft sommige klanten een Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

8 goed gevoel. Het is echter alleen een concurrerende prijs die ervoor zal kunnen zorgen dat er voldoende klanten zijn en blijven. Onderzocht moet nog worden wat de potentiële markt is door deze twee soorten afnemers (de ideële en de kostenbewuste) Leden Leden hebben invloed op de koers van de onderneming E013. Zowel personen as bedrijven kunnen lid worden. De leden bepalen, binnen de kaders van de statuten, welke strategie E013 voert en oordeelt over de effectiviteit van de activiteiten. Het lidmaatschap heeft een vast tarief en elk lid heeft één stem. De contributie is vooralsnog niet bedoeld om kosten mee te dekken maar om het lidmaatschap niet al te vrijblijvend te laten zijn. Sympathisanten daarentegen betalen geen contributie en ontvangen alleen de nieuwsbrief. Leden hebben een sterke binding met de ideële motieven van E013. Het gaat hen niet (alleen) om rendement of om goedkope energie. Het gaat hen om invloed op de maatschappij van morgen. De leden beschikken, via de ALV, over het overrendement van de coöperatie. Als er, na het uitkeren van de verplichtingen op het boekjaar, winst resteert, bepaalt de ALV de besteding daarvan. Het is echter niet het primaire doel van de Energiefabriek om winst uit te keren aan leden. Het is eerder de bedoeling om te groeien en te investeren. Er wordt nog een reglement opgesteld om duidelijk te maken hoe de besluitvorming plaatsvindt over het overrendement Participanten Naast de gewone leden zijn er ook participanten, certificaathouders. Dit zijn leden die tevens investeerder zijn. Zij hebben voorrang op externe investeerders bij intekening op projecten. Er wordt een apart reglement opgesteld hiervoor Investeerders De (kleine en grote) investeerders zorgen (via crowd funding) voor startkapitaal, het verkrijgen van een goede verhouding tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen en het overbruggen van de periode tussen investeren en cashflow van betalende klanten cq het afdekken van risico s. De investeerders ontvangen in ruil voor hun inbreng en risico, een rendement. Zij hebben geen invloed op de koers van de Energiefabriek013. Zij zullen investeren in projecten van Energiefabriek013 wanneer ze vertrouwen hebben in de formule, hun rendement/risicoprofiel en zich graag willen verbinden aan de doelen. Wellicht is het voor hen ook aantrekkelijk om in uitingen genoemd te worden of een netwerk op te bouwen met andere investeerders. In welke vorm dit wordt afgesproken, staat in Hoofdstuk 5. Investeerders hebben een achtergestelde positie ten opzichte van participatiehouders bij intekening op projecten. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

9 Investeerders en participatiehouders komen aan bod zodra Energiefabriek013 zelf grote investeringen gaat doen. We verwachten dat dat vanaf 2016 het geval zal zijn. 4.3 Kernactiviteiten Vanuit de missie lokaal, duurzaam, betrokken zijn de lokale energiebronnen Zon en Wind de bron van de kernactiviteiten. Wanneer leden zelf aan de knoppen van Zon en Wind kunnen draaien, ontstaat de bedoelde balans tussen de drie essenties van de missie. In volgorde van belangrijkheid voert Energiefabriek013 de volgende activiteiten uit: 1. Energielevering 2. Opwekking 3. Financiering De volgorde is cruciaal: Levering staat centraal. Daarvoor moet je uiteraard ook energie opwekken(/inkopen en daarvoor moet je financieren. Andere activiteiten van Energiefabriek013, zoals op Mundial staan, advies geven of zonnepanelen verkopen, behoren niet tot de kernactiviteit en zijn dus hoogstens instrumenteel (resource). Ze moeten worden uitgerold als ze in voldoende mate bijdragen aan bijvoorbeeld naamsbekendheid, gunfactor, risicospreiding, binding etc. Zie hoofdstuk 6 Communicatie en marketing. 4.4 Key-partners Zonder onderstaande vijf partijen komen onze activiteiten niet van de grond: 1. Energie-leveranciers 2. Lokaal bedrijfsleven 3. Financiers, banken 4. Dakbeschikbaarstellers (gemeente) 5. Grondbeschikbaarstellers (gemeente) Er is ook nog een derde ring van stakeholders: Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

10 1. Garantiestellers/Borgers/subsidieverstrekkers 2. Andere lokale energie-coöperaties, binnen en buiten Tilburg 3. Overheden 4. Service-organisaties tbv crowdfunding etc 5. Adviseurs 6. Evenementenorganisaties 7. Media De relaties met keypartners is soms zakelijk en dient dan goed contractueel te worden geborgd. Soms is deze ook mogelijk verhinderend (overheid) of imago beïnvloedend (media). We gaan hier alleen specifiek in op de rol van de energie-leverancier Energieleverancier Elektriciteit en gas leveren aan afnemers is alleen toegestaan aan bedrijven met een zogenaamde leveringsvergunning. Aan zo n vergunning zitten nogal wat voorwaarden vast. Deze moeten garanderen dat de energievoorziening voor alle afnemers zonder haperingen verloopt en dat de markt fatsoenlijk functioneert. Energiefabriek013 heeft niet de ambitie zich te ontwikkelen tot een zelfstandige leverancier met eigen leveringsvergunning. De voorwaarden zijn voor ons als coöperatie te complex en te veeleisend. Een zelfstandige leveranciersrol is bovendien niet nodig voor het realiseren van onze doelstellingen. Wij kiezen ervoor om in samenwerking met een bestaande, erkende leverancier aan onze leden het product te leveren dat ons voor ogen staat: duurzame energie, liefst lokaal geproduceerd, betrouwbaar en betaalbaar. Wij zijn momenteel een partner aan het zoeken voor deze positie. We hopen in september een samenwerkingsovereenkomst te kunnen ondertekenen. De intentie is gericht op langdurige samenwerking, maar beide partijen kúnnen de samenwerking beëindigen. De beoogde partner gaat aan onze leden elektriciteit en gas leveren, en natuurlijk stroom terugnemen van leden met eigen energieopwekking (zonnepanelen). De duurzaamheid van de geleverde stroom is dubbel geborgd: enerzijds door de inkoop van lokaal opgesekte duurzame energie van projecten van Energiefabriek013 en door de inkoopportefeuille van het geselecteerde energiebedrijf die voor 100% bestaat uit afnamecontracten met producenten van duurzame energie. Afgesproken is dat het energiebedrijf de stroom voor leden van Energiefabriek013 als regel inkoopt bij lokale duurzame projecten van Energiefabriek013 en overige stroom afdekt met groencertificaten, gegenereerd door Nederlandse duurzame energieproducenten. Het door het energiebedrijf geleverde gas is niet duurzaam; dat kan ook niet, want duurzaam gas van aardgaskwaliteit is in Nederland niet verkrijgbaar. Het energiebedrijf compenseert de klimaatgevolgen (CO 2 -uitstoot) van het gebruik van aardgas. De betaalbaarheid van energielevering via Energiefabriek013 is in orde, dankzij de scherpe tarieven die het energiebedrijf kan hanteren. Onze leden die overstappen kunnen hierdoor in de meeste gevallen een lagere energierekening tegemoet zien. Energiefabriek013 ontvangt per klant een bijdrage in de vorm van een jaarlijks vastrecht- afdracht. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

11 5 Financiën In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de meerjarenbegroting. Ieder onderdeel (iedere paragraaf) sluit dan ook af met parameters, die in de meerjarenbegroting (bijlage 1) zijn verwerkt. De bedoeling is om geen financiële risico s te nemen die we niet aankunnen. Energiefabriek013 geeft geen geld uit dat er niet is. Er worden geen voorschotten genomen op toekomstige inkomsten. Pas op het moment dat wij garanties kunnen geven aan participatiehouders en investeerders over het rendement op hun vermogen gaan we investeren. Dit wordt nog uitgewerkt. Risicodragende projecten worden via exploitatie BV s buiten de energiecoöperatie om gefinancierd. Energiefabriek013 ontvangt als vergoeding voor de projectontwikkeling wel rendement van die projecten. 5.1 Inkomstenstromen Er zijn drie soorten inkomsten, die ieder een relatie hebben met de kernactiviteiten en structuur van Energiefabriek013. Ze staan hieronder geïllustreerd. In de hoofdstukken hieronder worden opbrengsten en kosten toegelicht. 5.2 Contributie De contributie bedraagt 10 euro per jaar. Sommige energiecoöperaties vragen meer contributie. Deze hoogte is echter gekozen als minimaal bedrag om een klein drempeltje op te werpen voor het lidmaatschap. Het is niet de bedoeling om een onevenredig voordeel voor leden te scheppen wanneer er veel overwinst wordt behaald en de ALV zou besluiten dit uit te keren aan de leden. Voor een kleine (financiële) inspanning en nul risico ontvangen leden dan een erg groot rendement. Daarom wordt in een nog op te stellen reglement afgesproken dat alleen Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

12 certificaathouders rendement ontvangen; gewone leden ontvangen hooguit een equivalent tot maximaal driemaal de jaarlijkse contributie retour en een eventuele resterende overwinst mag alleen worden geïnvesteerd in het bedrijf. Parameters: Begrotingsjaar Aantal betalende leden Contributie Inkomsten Energiefabriek013 zou in principe ook zonder dit beperkte bedrag moeten kunnen draaien. Het is dan ook de bedoeling om de contributie in de begroting te reserveren voor kleine, niet planbare activiteiten. 5.3 Donaties, giften en sponsoring Het eerste jaar is van de Rabobank een sponsorbijdrage ontvangen van Daarmee zijn in de opstartfase beperkte bedrijfskosten bekostigd. Ook is de website van het 2000dakenplan (de zonnewijzer) ermee gefinancierd. De zonnewijzer is uiteindelijk door de verkoop van zonne-energie systemen weer terugverdiend. Via gerichte campagnes hopen we geld binnen te halen dat gebruikt kan worden om de initiële organisatie-kosten te dekken. We denken daarbij aan particulieren, businessclubs en fondsen. Tegenover dit geld staat geen rendementsuitkering of tegenprestatie, anders dan bijvoorbeeld naamsbekendheid. Naarmate Energiefabriek0113 meer volwassen wordt, zal de gunfactor voor belangeloze donaties afnemen maar wellicht de interesse voor sponsoring toenemen. We hebben dit nu niet begroot omdat we om te beginnen belangenverstrengeling willen voorkomen. Een ANBI-status kan helpen om donaties meer structureel te maken. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

13 Parameters Begrotingsjaar Aantal donaties Gemiddeld bedrag Inkomsten Subsidies Er zijn geen subsidies voor het bedrijven van een energiecoöperatie. Subsidies die verkregen kunnen worden zijn gebonden aan projecten of kennisuitwisseling. De volgende subsidies zijn mogelijk: - Reguliere subsidies Rijk - Reguliere subsidies EU (waar we eerder het project REVALUE hebben ingediend; wel goedgekeurd, geen subsidie wegens overschrijding budget) De SDE+ regeling is niet genoemd. Die gelden worden via de project exploitatie verkregen, en zijn geen directe inkomsten van Energiefabriek013. Parameters Er is niet op subsidie van het Rijk of de EU gerekend. Tegenover een subsidie staat altijd een verplichting. Subsidies kunnen dus niet voor bedrijfskosten worden gebruikt. Begrotingsjaar Aantal subsidies Gemiddeld bedrag Inkomsten Winst uit ondernemerschap Vullen we in 2016 verder in. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

14 Samen geeft energie Samen geeft energie is een lokaal programma dat burgers in staat stelt om voor weinig geld in beeld te krijgen hoeveel energie in zijn of haar woning bespaard kan worden, als er energiebesparende maatregelen worden getroffen. Voor elke nieuwe deelnemer uit Tilburg ontvangt Energiefabriek013 subsidie. Na aftrek van de kosten voor de uitvoering van het project blijft er per deelnemer eenmalig een bedrag van 10 over voor Energiefabriek013. Er zijn nu in het eerste half jaar van 2015 totaal 140 deelnemers. We verwachten in nieuwe deelnemers. Voor 2016 is dat 300 deelnemers. In 2017 is de regeling afgelopen. Parameters Begrotingsjaar Aantal nieuwe deelnemers Inkomsten Zon op eigen dak Zon op eigen dak houdt in dat burgers zonnepanelen op hun dak laten plaatsen en de opgewekte energie terugsturen in het energienet. Voor zon op eigen dak is Energiefabriek013 een samenwerking aangegaan met vier installateurs uit Tilburg die verenigd zijn in Sunned. Voor elk PV systeem dat wordt geleverd ontvangt Energiefabriek013 een bedrag van 25 van Sunned. We verwachten in PV systemen te laten leveren. In 2016 is de verwachting dat er 50 PV systemen worden geleverd. Parameters Begrotingsjaar Aantal PV-systemen Inkomsten Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

15 Zon op andermans dak Dit werkt technisch gezien hetzelfde als Zon op eigen dak, in die zin dat er zonnepanelen worden geplaatst die energie terugleveren aan het energienet. De teruglevering komt echter niet rechtstreeks op het conto van een bewoner en daarom zijn er een paar tussenschakels nodig. Energiefabriek013 heeft via het juridisch eigendom of anderszins van een gebouweigenaar de beschikking gekregen over het dak. Een extern exploitant plaatst zonnepanelen nadat zij een concessie heeft gekregen van Energiefabriek013 op plaatsing en exploitatie van de zonnepanelen. Hiervoor betaalt de externe exploitant Energiefabriek 013 jaarlijks een bedrag. De soort afdracht (bijvoorbeeld vast recht, aandeel winst) en de wijze waarop dat wordt bepaald wordt nader uitgewerkt in De extern exploitant verdient de investering terug door de verkoop van de energie aan het te selecteren energiebedrijf en na de terugverdientijd levert de investering netto rendement. De exploitant krijgt vergoeding van energiebedrijf en van SDE-subsidie, dat is genormeerd aanvullend tot 14,7 cent. Burgers profiteren hiervan door: - inkoop van duurzame stroom via het energiebedrijf - Hebben rendement door crowd funding - Hebben rendement op participaties De eigenaar van het dak profiteert hiervan door: - De bijdrage die het levert aan het Klimaatbeleid (gemeente) - De uitstraling die het geeft (winkelcentra, bedrijven) - De jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het dak. We verwachten in daken te beleggen met gemiddeld 300 PV-panelen per dak, opklimmend naar. 10 daken met gemiddeld 500 PV panelen per dak. Momenteel is hierover overleg gaande met gemeente Tilburg en enkele particuliere dakeigenaren. De gemiddelde fee per PV-paneel is 2,50 zodat de gemiddelde fee per dak 750 is. Parameters Begrotingsjaar Aantal daken belegd Gemiddelde fee per dak Inkomsten Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

16 Energiebedrijf Energiefabriek013 gaat een overeenkomst aan met een energieleverancier die lokaal duurzame energie opwekt. Zodra Energiefabriek013 een contract heeft getekend met een energiebedrijf worden afdrachten per klant betaald. Die afdracht is tussen 25 en 50 per klant. De verwachting is dat in klanten worden geworven. Dat levert inkomsten van tot per jaar. Dat kan oplopen afhankelijk van de toestroom van klanten. Het potentieel is ca klanten particulier en MKB. Streven is om 5% van het potentieel op de langere termijn te bereiken als klant. Dat betekent inkomsten van per jaar. Parameters Begrotingsjaar Aantal klanten Fee per klant Inkomsten Windmolens Wij sluiten bij de gemeente, Waterschap de Dommel en Attero een grondovereenkomst waardoor de vijf Tilburgse energiecoöperaties het recht krijgen een windmolen op te richten op deze grond. Daarvoor wordt een vergoeding betaald aan de grondeigenaren. We verlenen een concessie aan een partijen die één of meerdere windmolens gaat bouwen en exploiteren. De stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf van Energiefabriek013 en van andere energiecoöperaties. Burgers profiteren hiervan door: - inkoop van duurzame stroom via het energiebedrijf - Hebben rendement door crowd funding - Hebben rendement op participaties De eigenaar van de grond profiteert hiervan door: - De bijdrage die het levert aan het Klimaatbeleid (gemeente en Waterschap) - De uitstraling die het geeft - De jaarlijkse vergoeding voor gebruik van de grond. We verwachten vanaf 2019 windmolens in exploitatie te hebben. Als in 2019 de windmolens stroom gaan leveren zal het aantal klanten verder groeien. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

17 De exploitant krijgt vergoeding van energiebedrijf en van SDE-subsidie die wordt aangevraagd, grondeigenaren geven ons een grondcontract op 5 plekken op de Spinder. Vanaf Participaties en crowdfunding Zowel leden als niet-leden kunnen participaties nemen in Energiefabriek013. Zij kopen dan een aandeel of een aantal participaties van een vaste omvang (bijvoorbeeld 100) en ontvangen gedurende een af te spreken periode een vast rendement. Deze wijze van geld ophalen is, los van het verkrijgen van voldoende liquide middelen, ook bedoeld om de lokale binding te vergroten. Het ophalen van participaties is pas relevant als er risicodragend geïnvesteerd gaat worden, dus bij het voorbereiden van de koop of plaatsing van windmolens. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen in de financiering van duurzame energieprojecten door crowd funding. Zij kopen een aandeel in het project van een vaste omvang (bijvoorbeeld 25) en ontvangen gedurende een af te spreken periode een vast rendement Leningen Voor dat deel van de benodigde investeringen dat niet met eigen middelen kan worden opgehaald, kunnen leningen worden aangegaan. Dit kan bij de bank, maar wellicht ook bij de energieleverancier. Dit is pas substantieel aan de orde bij het doen van investeringen. Dit behoeft nog uitwerking. 5.4 Kostenstructuur We maken onderscheid tussen initiële organisatiekosten, structurele organisatiekosten en investeringen. Initiële en structurele organisatiekosten: Personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoop, werving, marketing en PR Bestuurskosten Advieskosten Financiële en fiscale kosten Uitbetaling rendement Later komen hier investeringslasten bij. De posten staan gemeld in bijlage 1: Meerjarenbegroting. Omdat we het principe huldigen dat we geen risico s aangaan en geen geld uitgeven dat er niet is, is de begroting altijd positief. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

18 5.5 Risico s Risico s en nog niet uitgewerkte punten - organisatorische risico s: niet voldoende bestuurlijke trekkracht, nog geen geld om een bureau op te zetten, te weinig leden en daardoor te weinig vrijwilligers, veel werk omhanden, weinig kennis van bedrijfskunde - strategisch risico: te veel verschillende activiteiten, te complex verdienmodel. Oplossing: klein beginnen en voorlopig nog niet risicodragend investeren - marktrisico s: waarom zou de gemeente alles gunnen aan Energiefabriek013 en niet aan andere misschien nog op te richten energiecoöperaties? Wat is ons echte USP? - Integriteitsrisico: wij incasseren geld van Sunned. Borgen we voldoende onze onafhankelijkheid? - Financieel risico: we ontvangen te weinig geld om afgesproken rendementen te kunnen uitbetalen; exploitant gaat failliet, de traditionele energieprijs gaat naar nul. - Technisch risico: de windmolens vallen om, het onderhoud aan de zonnepanelen is duur, de levensduur is korter - Draagvlakrisico: Participaties en investeringen zijn in het fee-model niet echt nodig. Je doet immers geen investeringen. Mensen willen niet investeren in je bureaukosten. Hoe verenigt het feit dat je geen risico wilt lopen met de situatie dat je zult moeten investeren om participaties zinvol te laten zijn? Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

19 6 Kanalen Klantrelaties - Communicatie Het doel van communicatie is: - Formeel informeren van leden en andere verbondenen volgens afspraak in statuten en reglementen - Managen van verwachtingen bij leden, klanten, participanten en investeerders - Informeren, uitnodigen en betrekken doelgroep uit doelgebied - werven nieuwe leden, donateurs, klanten, bestuurders/vrijwilligers - versterken imago De doelgroepen zijn, geclusterd naar doel: - leden, klanten, investeerders - leden, ALV, sympathisanten, ledenraad, vrijwilligers, werkgroepen - inwoners Tilburg, gemeente, maatschappelijke organisaties, andere lokale energiecooperaties - eigenaren van daken - potentiele leden: inwoners Tilburg De middelen zijn: - website en nieuwsbrief - sociale media - bijeenkomsten - perspublicaties - via diensten energieleverancier - via evenementen - via subsidieverstrekkers De couleur van de communicatie is, mede gebaseerd op onderzoek naar effectieve communicatie bij ledenwerving van energie coöperaties: - geen overkill, rustig, diepgaand en informatief - attractief, verbindend ( wij ), trots (maar niet pretentieus) - transparant - uitnodigend Dus geen hyperactieve Twitteraccount, een rustige Facebookpagina, een nieuwsbrief met een vaste frequentie, een informatieve en actuele website met naslagwerk-functie. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

20 Een communicatiekalender is in voorbereiding. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

21 Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

22 Bijlage 1: Meerjarenbegroting eerste aanzet Begroting Energiefabriek013 jr 1 jr 2 jr 3 jr 4 jr Uitgaven Personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoopkosten, PR, website bestuurskosten Advieskosten Projectkosten samen geeft energie zon op eigen dak zon op andermans dak mundial 700 Project Financiele lasten Totale kosten Inkomsten Energieleveringscontracten Lidmaatschapgelden Donaties en sponsoring Subsidies Projectinkomsten Samen geeft energie* Zon op eigen dak Zon op andermans dak Markten Financiele baten Totale inkomsten Resultaat Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Sinds 2007 neemt het aantal burgercoöperaties dat zich met energie bezighoudt snel toe. Inmiddels zijn het er ongeveer 150. Het gaat hun om bevordering

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases TNO-rapport TNO 2013 R11720 Eindrapport Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie