concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013"

Transcriptie

1 concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Missie, visie en strategie 4 3 Organisatiestructuur Energiefabriek Coöperatie u.a Organisatie 5 4 Activiteiten Waardepropositie (ofwel USP) Klantsegmenten en klantrelaties Kernactiviteiten Key-partners 9 5 Financiën Inkomstenstromen Contributie Donaties, giften en sponsoring Subsidies Winst uit ondernemerschap Samen geeft energie Zon op eigen dak Zon op andermans dak Energiebedrijf Participaties en crowdfunding Leningen Kostenstructuur Risico s 18 6 Kanalen Klantrelaties - Communicatie 19 Bijlagen: - statuten/oprichtingsakte (zie website) - reglementen (in 2015 op te stellen) - Concept-meerjarenbegroting Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

3 1 Inleiding In dit bedrijfsplan leggen wij, initiatiefnemers van Energiefabriek013, de verbinding tussen onze idealen, de idealen van onze partners en de eigenschappen van goed en modern ondernemerschap: kansen zien, ambities formuleren, verbinding leggen en sturen op tastbare resultaten! Voor onze leden en klanten kan dit bedrijfsplan dienen als verhelderend naslagwerk en voor investeerders en andere partners hopelijk als enthousiasmerend en vertrouwenwekkend strategisch document. Het schrijven van dit bedrijfsplan betekende voor ons het scherp krijgen van onze opgave. Zoals jullie kunnen lezen zijn er nog steeds punten die uitwerking behoeven. Deze zijn in deze concept-tekst cursief gedrukt en samengevat in paragraaf. Peter Beijer Evert Vrins Tilburg, juli 2015 Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

4 2 Missie, visie en strategie Energiefabriek013 wil duurzame energie verbinden aan lokale betrokkenheid en onafhankelijkheid. Door lokaal duurzame energie op te wekken, te leveren en dit proces te funden met geld van lokale betrokkenen wil Energiefabriek013 bijdragen aan bewustwording, vermindering van energieverspilling en het binnen de stad houden van energieverdiensten. Lokaal is hierbij een essentieel begrip, in de zin van zeggenschap van burgers en betrokkenheid van gebruikers. Lokale levering staat hierbij centraal, levering buiten ons werkgebied is vereist. Lokale opwekking is van groot belang voor de zichtbaarheid en bewustwording bij stakeholders en potentiele klanten en lokale financiering bindt betrokkenen op langere termijn en voorkomt dat verdiensten wegvloeien buiten de stad. Op deze manier willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan Tilburg als CO 2-vrije stad in 2045 of zoveel eerder als mogelijk. De drie essenties van de missie zijn dus: lokaal, duurzaam en betrokken. Wij willen dit doen door samen met andere Tilburgse burgers en kleine bedrijven energieprojecten op te zetten en te exploiteren. Men zou een dilemma kunnen zien in het streven naar verminderen van energiegebruik en het streven naar rendement uit energielevering. Dit dilemma heft zichzelf echter op lange termijn op. Zodra er een duurzaam evenwicht ontstaat op lokaal niveau tussen energieproductie en energiegebruik, is besparing geen issue meer. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

5 3 Organisatiestructuur Energiefabriek Coöperatie u.a. Energiefabriek013 is opgezet als een coöperatie u.a. naar Nederlands recht. We hebben deze ondernemingsvorm gekozen omdat de principes ervan het beste aansluiten bij onze missie en doelstelling. De wet schrijft voor dat een coöperatie is ingericht als vereniging, met statuten en reglementen die bepalen dat de leden het voor het zeggen hebben. En tegelijkertijd fungeert een coöperatie als onderneming die voorziet in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden. De term stoffelijk mag je ruim opvatten; het gaat erom dat een coöperatie niet alleen puur ideële doelen nastreeft, maar producten (goederen of diensten) levert aan haar leden en/of niet-leden. Onze activiteiten zijn een invulling hiervan: Energiefabriek013 gaat (vooral) diensten leveren, moet net als iedere onderneming haar exploitatie op orde houden, kan winst boeken, is belastingplichtig, denkt commercieel etc. Een eventuele winst komt ten goede aan de leden: zij beslissen over de bestemming ervan. Tenslotte: de letters u.a. staan voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dit beschermt de leden: zij zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie, mocht die over de kop gaan. 3.2 Organisatie De ledenvergadering is het hoogste orgaan en bepaalt het beleid. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering. Uit de ledenvergadering is een ledenraad gekozen die de leden vertegenwoordigt gedurende het jaar. Dit is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Er is een bestuur, er zijn werkgroepen en vrijwilligers. Er is nog geen werkapparaat. In 2015 is het bestuur nog sterk uitvoerend. Dit past bij de oprichtingsfase van de organisatie, maar moet op termijn veranderen. We streven ernaar om in 2016 één of meer medewerkers in dienst te hebben. Het bestuur heeft de volgende werkgroepen opgezet: - werkgroep Zon en wind - werkgroep Communicatie - werkgroep Bedrijfsplan - werkgroep Selectie energiebedrijf - werkgroep Financiën - diverse wijkwerkgroepen Er zijn ook vrijwilligers verbonden aan Energiefabriek013. Deze houden zich bezig met noodzakelijke activiteiten zoals administratieve ondersteuning en strategisch advies. Zij werken op aangeven van bestuur en werkgroepen. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

6 Verder worden er voor specifieke onderwerpen of activiteiten bedrijven ingehuurd. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

7 4 Activiteiten 4.1 Waardepropositie (ofwel USP) Onze kernactiviteit is het (laten) ontwikkelen en (laten) exploiteren van duurzame energieprojecten in Tilburg. We kopen de duurzaam opgewekte energie van die projecten en leveren die aan Tilburgse burgers en MKB. We dragen bij aan de financiering van de projecten o.a. met crowd funding. Deze kernactiviteit is nog niet 100% uitvoerbaar. We hebben nu, in onze oprichtingsfase, nog onvoldoende positie om dit volledig te kunnen waarmaken. We streven ernaar om dit in 2016 wel te kunnen doen en vanaf dan volledig duurzame, lokaal opgewekte energie te kunnen leveren. De levering van energie is uiteraard veilig, betrouwbaar en constant. De prijs van de energie is lager of gelijk aan die vanuit traditionele levering. De dienstverlening is geruisloos, snel en sensitief. De communicatie is aantrekkelijk, dynamisch en transparant. Ons risicoprofiel is acceptabel omdat we verbintenissen aangaan met grote producenten die o.a. het debiteurenrisico op zich nemen. De naam Energiefabriek013 wordt in alle uitingen gebruikt zodat het gevoel van eigenaarschap wordt versterkt en vergroot. De leden hebben via de ALV volledige zeggenschap over de besteding van winst. De winst wordt bepaald nadat het afgesproken rendement op geïnvesteerd vermogen is uitgekeerd aan investeerders en bedrijfskosten zijn afgetrokken. 4.2 Klantsegmenten en klantrelaties Energiefabriek013 heeft bijzondere klantsegmenten. Er zijn namelijk leden, investeerders en afnemers (klanten). Deze klantsegmenten kunnen in één (rechts)persoon samenvallen, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Leden, investeerders en afnemers kunnen naast elkaar bestaan. Oftewel: je hoeft geen afnemer te zijn om lid te zijn of andersom. Je hoeft geen lid te zijn om investeerder te zijn of andersom. Afnemers en investeerders stemmen met de voeten ; ze hebben geen extra toegevoegde invloed op het beleid van de onderneming anders dan dat ze alleen aan boord blijven als ze tevreden blijven. De klanten, investeerders en leden vormen de eerste, primaire schil van de Energiefabriek013. We werken in hun belang en het belang van hun nazaten Afnemers/klanten De afnemers nemen (duurzame) energie af tegen een aantrekkelijke prijs. Deze prijs moet concurreren met andere energieleveranciers. Het aanbod aan energie moet veilig zijn en stabiel. Het feit dat de energie duurzaam en lokaal is opgewekt geeft sommige klanten een Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

8 goed gevoel. Het is echter alleen een concurrerende prijs die ervoor zal kunnen zorgen dat er voldoende klanten zijn en blijven. Onderzocht moet nog worden wat de potentiële markt is door deze twee soorten afnemers (de ideële en de kostenbewuste) Leden Leden hebben invloed op de koers van de onderneming E013. Zowel personen as bedrijven kunnen lid worden. De leden bepalen, binnen de kaders van de statuten, welke strategie E013 voert en oordeelt over de effectiviteit van de activiteiten. Het lidmaatschap heeft een vast tarief en elk lid heeft één stem. De contributie is vooralsnog niet bedoeld om kosten mee te dekken maar om het lidmaatschap niet al te vrijblijvend te laten zijn. Sympathisanten daarentegen betalen geen contributie en ontvangen alleen de nieuwsbrief. Leden hebben een sterke binding met de ideële motieven van E013. Het gaat hen niet (alleen) om rendement of om goedkope energie. Het gaat hen om invloed op de maatschappij van morgen. De leden beschikken, via de ALV, over het overrendement van de coöperatie. Als er, na het uitkeren van de verplichtingen op het boekjaar, winst resteert, bepaalt de ALV de besteding daarvan. Het is echter niet het primaire doel van de Energiefabriek om winst uit te keren aan leden. Het is eerder de bedoeling om te groeien en te investeren. Er wordt nog een reglement opgesteld om duidelijk te maken hoe de besluitvorming plaatsvindt over het overrendement Participanten Naast de gewone leden zijn er ook participanten, certificaathouders. Dit zijn leden die tevens investeerder zijn. Zij hebben voorrang op externe investeerders bij intekening op projecten. Er wordt een apart reglement opgesteld hiervoor Investeerders De (kleine en grote) investeerders zorgen (via crowd funding) voor startkapitaal, het verkrijgen van een goede verhouding tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen en het overbruggen van de periode tussen investeren en cashflow van betalende klanten cq het afdekken van risico s. De investeerders ontvangen in ruil voor hun inbreng en risico, een rendement. Zij hebben geen invloed op de koers van de Energiefabriek013. Zij zullen investeren in projecten van Energiefabriek013 wanneer ze vertrouwen hebben in de formule, hun rendement/risicoprofiel en zich graag willen verbinden aan de doelen. Wellicht is het voor hen ook aantrekkelijk om in uitingen genoemd te worden of een netwerk op te bouwen met andere investeerders. In welke vorm dit wordt afgesproken, staat in Hoofdstuk 5. Investeerders hebben een achtergestelde positie ten opzichte van participatiehouders bij intekening op projecten. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

9 Investeerders en participatiehouders komen aan bod zodra Energiefabriek013 zelf grote investeringen gaat doen. We verwachten dat dat vanaf 2016 het geval zal zijn. 4.3 Kernactiviteiten Vanuit de missie lokaal, duurzaam, betrokken zijn de lokale energiebronnen Zon en Wind de bron van de kernactiviteiten. Wanneer leden zelf aan de knoppen van Zon en Wind kunnen draaien, ontstaat de bedoelde balans tussen de drie essenties van de missie. In volgorde van belangrijkheid voert Energiefabriek013 de volgende activiteiten uit: 1. Energielevering 2. Opwekking 3. Financiering De volgorde is cruciaal: Levering staat centraal. Daarvoor moet je uiteraard ook energie opwekken(/inkopen en daarvoor moet je financieren. Andere activiteiten van Energiefabriek013, zoals op Mundial staan, advies geven of zonnepanelen verkopen, behoren niet tot de kernactiviteit en zijn dus hoogstens instrumenteel (resource). Ze moeten worden uitgerold als ze in voldoende mate bijdragen aan bijvoorbeeld naamsbekendheid, gunfactor, risicospreiding, binding etc. Zie hoofdstuk 6 Communicatie en marketing. 4.4 Key-partners Zonder onderstaande vijf partijen komen onze activiteiten niet van de grond: 1. Energie-leveranciers 2. Lokaal bedrijfsleven 3. Financiers, banken 4. Dakbeschikbaarstellers (gemeente) 5. Grondbeschikbaarstellers (gemeente) Er is ook nog een derde ring van stakeholders: Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

10 1. Garantiestellers/Borgers/subsidieverstrekkers 2. Andere lokale energie-coöperaties, binnen en buiten Tilburg 3. Overheden 4. Service-organisaties tbv crowdfunding etc 5. Adviseurs 6. Evenementenorganisaties 7. Media De relaties met keypartners is soms zakelijk en dient dan goed contractueel te worden geborgd. Soms is deze ook mogelijk verhinderend (overheid) of imago beïnvloedend (media). We gaan hier alleen specifiek in op de rol van de energie-leverancier Energieleverancier Elektriciteit en gas leveren aan afnemers is alleen toegestaan aan bedrijven met een zogenaamde leveringsvergunning. Aan zo n vergunning zitten nogal wat voorwaarden vast. Deze moeten garanderen dat de energievoorziening voor alle afnemers zonder haperingen verloopt en dat de markt fatsoenlijk functioneert. Energiefabriek013 heeft niet de ambitie zich te ontwikkelen tot een zelfstandige leverancier met eigen leveringsvergunning. De voorwaarden zijn voor ons als coöperatie te complex en te veeleisend. Een zelfstandige leveranciersrol is bovendien niet nodig voor het realiseren van onze doelstellingen. Wij kiezen ervoor om in samenwerking met een bestaande, erkende leverancier aan onze leden het product te leveren dat ons voor ogen staat: duurzame energie, liefst lokaal geproduceerd, betrouwbaar en betaalbaar. Wij zijn momenteel een partner aan het zoeken voor deze positie. We hopen in september een samenwerkingsovereenkomst te kunnen ondertekenen. De intentie is gericht op langdurige samenwerking, maar beide partijen kúnnen de samenwerking beëindigen. De beoogde partner gaat aan onze leden elektriciteit en gas leveren, en natuurlijk stroom terugnemen van leden met eigen energieopwekking (zonnepanelen). De duurzaamheid van de geleverde stroom is dubbel geborgd: enerzijds door de inkoop van lokaal opgesekte duurzame energie van projecten van Energiefabriek013 en door de inkoopportefeuille van het geselecteerde energiebedrijf die voor 100% bestaat uit afnamecontracten met producenten van duurzame energie. Afgesproken is dat het energiebedrijf de stroom voor leden van Energiefabriek013 als regel inkoopt bij lokale duurzame projecten van Energiefabriek013 en overige stroom afdekt met groencertificaten, gegenereerd door Nederlandse duurzame energieproducenten. Het door het energiebedrijf geleverde gas is niet duurzaam; dat kan ook niet, want duurzaam gas van aardgaskwaliteit is in Nederland niet verkrijgbaar. Het energiebedrijf compenseert de klimaatgevolgen (CO 2 -uitstoot) van het gebruik van aardgas. De betaalbaarheid van energielevering via Energiefabriek013 is in orde, dankzij de scherpe tarieven die het energiebedrijf kan hanteren. Onze leden die overstappen kunnen hierdoor in de meeste gevallen een lagere energierekening tegemoet zien. Energiefabriek013 ontvangt per klant een bijdrage in de vorm van een jaarlijks vastrecht- afdracht. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

11 5 Financiën In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor de meerjarenbegroting. Ieder onderdeel (iedere paragraaf) sluit dan ook af met parameters, die in de meerjarenbegroting (bijlage 1) zijn verwerkt. De bedoeling is om geen financiële risico s te nemen die we niet aankunnen. Energiefabriek013 geeft geen geld uit dat er niet is. Er worden geen voorschotten genomen op toekomstige inkomsten. Pas op het moment dat wij garanties kunnen geven aan participatiehouders en investeerders over het rendement op hun vermogen gaan we investeren. Dit wordt nog uitgewerkt. Risicodragende projecten worden via exploitatie BV s buiten de energiecoöperatie om gefinancierd. Energiefabriek013 ontvangt als vergoeding voor de projectontwikkeling wel rendement van die projecten. 5.1 Inkomstenstromen Er zijn drie soorten inkomsten, die ieder een relatie hebben met de kernactiviteiten en structuur van Energiefabriek013. Ze staan hieronder geïllustreerd. In de hoofdstukken hieronder worden opbrengsten en kosten toegelicht. 5.2 Contributie De contributie bedraagt 10 euro per jaar. Sommige energiecoöperaties vragen meer contributie. Deze hoogte is echter gekozen als minimaal bedrag om een klein drempeltje op te werpen voor het lidmaatschap. Het is niet de bedoeling om een onevenredig voordeel voor leden te scheppen wanneer er veel overwinst wordt behaald en de ALV zou besluiten dit uit te keren aan de leden. Voor een kleine (financiële) inspanning en nul risico ontvangen leden dan een erg groot rendement. Daarom wordt in een nog op te stellen reglement afgesproken dat alleen Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

12 certificaathouders rendement ontvangen; gewone leden ontvangen hooguit een equivalent tot maximaal driemaal de jaarlijkse contributie retour en een eventuele resterende overwinst mag alleen worden geïnvesteerd in het bedrijf. Parameters: Begrotingsjaar Aantal betalende leden Contributie Inkomsten Energiefabriek013 zou in principe ook zonder dit beperkte bedrag moeten kunnen draaien. Het is dan ook de bedoeling om de contributie in de begroting te reserveren voor kleine, niet planbare activiteiten. 5.3 Donaties, giften en sponsoring Het eerste jaar is van de Rabobank een sponsorbijdrage ontvangen van Daarmee zijn in de opstartfase beperkte bedrijfskosten bekostigd. Ook is de website van het 2000dakenplan (de zonnewijzer) ermee gefinancierd. De zonnewijzer is uiteindelijk door de verkoop van zonne-energie systemen weer terugverdiend. Via gerichte campagnes hopen we geld binnen te halen dat gebruikt kan worden om de initiële organisatie-kosten te dekken. We denken daarbij aan particulieren, businessclubs en fondsen. Tegenover dit geld staat geen rendementsuitkering of tegenprestatie, anders dan bijvoorbeeld naamsbekendheid. Naarmate Energiefabriek0113 meer volwassen wordt, zal de gunfactor voor belangeloze donaties afnemen maar wellicht de interesse voor sponsoring toenemen. We hebben dit nu niet begroot omdat we om te beginnen belangenverstrengeling willen voorkomen. Een ANBI-status kan helpen om donaties meer structureel te maken. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

13 Parameters Begrotingsjaar Aantal donaties Gemiddeld bedrag Inkomsten Subsidies Er zijn geen subsidies voor het bedrijven van een energiecoöperatie. Subsidies die verkregen kunnen worden zijn gebonden aan projecten of kennisuitwisseling. De volgende subsidies zijn mogelijk: - Reguliere subsidies Rijk - Reguliere subsidies EU (waar we eerder het project REVALUE hebben ingediend; wel goedgekeurd, geen subsidie wegens overschrijding budget) De SDE+ regeling is niet genoemd. Die gelden worden via de project exploitatie verkregen, en zijn geen directe inkomsten van Energiefabriek013. Parameters Er is niet op subsidie van het Rijk of de EU gerekend. Tegenover een subsidie staat altijd een verplichting. Subsidies kunnen dus niet voor bedrijfskosten worden gebruikt. Begrotingsjaar Aantal subsidies Gemiddeld bedrag Inkomsten Winst uit ondernemerschap Vullen we in 2016 verder in. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

14 Samen geeft energie Samen geeft energie is een lokaal programma dat burgers in staat stelt om voor weinig geld in beeld te krijgen hoeveel energie in zijn of haar woning bespaard kan worden, als er energiebesparende maatregelen worden getroffen. Voor elke nieuwe deelnemer uit Tilburg ontvangt Energiefabriek013 subsidie. Na aftrek van de kosten voor de uitvoering van het project blijft er per deelnemer eenmalig een bedrag van 10 over voor Energiefabriek013. Er zijn nu in het eerste half jaar van 2015 totaal 140 deelnemers. We verwachten in nieuwe deelnemers. Voor 2016 is dat 300 deelnemers. In 2017 is de regeling afgelopen. Parameters Begrotingsjaar Aantal nieuwe deelnemers Inkomsten Zon op eigen dak Zon op eigen dak houdt in dat burgers zonnepanelen op hun dak laten plaatsen en de opgewekte energie terugsturen in het energienet. Voor zon op eigen dak is Energiefabriek013 een samenwerking aangegaan met vier installateurs uit Tilburg die verenigd zijn in Sunned. Voor elk PV systeem dat wordt geleverd ontvangt Energiefabriek013 een bedrag van 25 van Sunned. We verwachten in PV systemen te laten leveren. In 2016 is de verwachting dat er 50 PV systemen worden geleverd. Parameters Begrotingsjaar Aantal PV-systemen Inkomsten Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

15 Zon op andermans dak Dit werkt technisch gezien hetzelfde als Zon op eigen dak, in die zin dat er zonnepanelen worden geplaatst die energie terugleveren aan het energienet. De teruglevering komt echter niet rechtstreeks op het conto van een bewoner en daarom zijn er een paar tussenschakels nodig. Energiefabriek013 heeft via het juridisch eigendom of anderszins van een gebouweigenaar de beschikking gekregen over het dak. Een extern exploitant plaatst zonnepanelen nadat zij een concessie heeft gekregen van Energiefabriek013 op plaatsing en exploitatie van de zonnepanelen. Hiervoor betaalt de externe exploitant Energiefabriek 013 jaarlijks een bedrag. De soort afdracht (bijvoorbeeld vast recht, aandeel winst) en de wijze waarop dat wordt bepaald wordt nader uitgewerkt in De extern exploitant verdient de investering terug door de verkoop van de energie aan het te selecteren energiebedrijf en na de terugverdientijd levert de investering netto rendement. De exploitant krijgt vergoeding van energiebedrijf en van SDE-subsidie, dat is genormeerd aanvullend tot 14,7 cent. Burgers profiteren hiervan door: - inkoop van duurzame stroom via het energiebedrijf - Hebben rendement door crowd funding - Hebben rendement op participaties De eigenaar van het dak profiteert hiervan door: - De bijdrage die het levert aan het Klimaatbeleid (gemeente) - De uitstraling die het geeft (winkelcentra, bedrijven) - De jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het dak. We verwachten in daken te beleggen met gemiddeld 300 PV-panelen per dak, opklimmend naar. 10 daken met gemiddeld 500 PV panelen per dak. Momenteel is hierover overleg gaande met gemeente Tilburg en enkele particuliere dakeigenaren. De gemiddelde fee per PV-paneel is 2,50 zodat de gemiddelde fee per dak 750 is. Parameters Begrotingsjaar Aantal daken belegd Gemiddelde fee per dak Inkomsten Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

16 Energiebedrijf Energiefabriek013 gaat een overeenkomst aan met een energieleverancier die lokaal duurzame energie opwekt. Zodra Energiefabriek013 een contract heeft getekend met een energiebedrijf worden afdrachten per klant betaald. Die afdracht is tussen 25 en 50 per klant. De verwachting is dat in klanten worden geworven. Dat levert inkomsten van tot per jaar. Dat kan oplopen afhankelijk van de toestroom van klanten. Het potentieel is ca klanten particulier en MKB. Streven is om 5% van het potentieel op de langere termijn te bereiken als klant. Dat betekent inkomsten van per jaar. Parameters Begrotingsjaar Aantal klanten Fee per klant Inkomsten Windmolens Wij sluiten bij de gemeente, Waterschap de Dommel en Attero een grondovereenkomst waardoor de vijf Tilburgse energiecoöperaties het recht krijgen een windmolen op te richten op deze grond. Daarvoor wordt een vergoeding betaald aan de grondeigenaren. We verlenen een concessie aan een partijen die één of meerdere windmolens gaat bouwen en exploiteren. De stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf van Energiefabriek013 en van andere energiecoöperaties. Burgers profiteren hiervan door: - inkoop van duurzame stroom via het energiebedrijf - Hebben rendement door crowd funding - Hebben rendement op participaties De eigenaar van de grond profiteert hiervan door: - De bijdrage die het levert aan het Klimaatbeleid (gemeente en Waterschap) - De uitstraling die het geeft - De jaarlijkse vergoeding voor gebruik van de grond. We verwachten vanaf 2019 windmolens in exploitatie te hebben. Als in 2019 de windmolens stroom gaan leveren zal het aantal klanten verder groeien. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

17 De exploitant krijgt vergoeding van energiebedrijf en van SDE-subsidie die wordt aangevraagd, grondeigenaren geven ons een grondcontract op 5 plekken op de Spinder. Vanaf Participaties en crowdfunding Zowel leden als niet-leden kunnen participaties nemen in Energiefabriek013. Zij kopen dan een aandeel of een aantal participaties van een vaste omvang (bijvoorbeeld 100) en ontvangen gedurende een af te spreken periode een vast rendement. Deze wijze van geld ophalen is, los van het verkrijgen van voldoende liquide middelen, ook bedoeld om de lokale binding te vergroten. Het ophalen van participaties is pas relevant als er risicodragend geïnvesteerd gaat worden, dus bij het voorbereiden van de koop of plaatsing van windmolens. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen in de financiering van duurzame energieprojecten door crowd funding. Zij kopen een aandeel in het project van een vaste omvang (bijvoorbeeld 25) en ontvangen gedurende een af te spreken periode een vast rendement Leningen Voor dat deel van de benodigde investeringen dat niet met eigen middelen kan worden opgehaald, kunnen leningen worden aangegaan. Dit kan bij de bank, maar wellicht ook bij de energieleverancier. Dit is pas substantieel aan de orde bij het doen van investeringen. Dit behoeft nog uitwerking. 5.4 Kostenstructuur We maken onderscheid tussen initiële organisatiekosten, structurele organisatiekosten en investeringen. Initiële en structurele organisatiekosten: Personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoop, werving, marketing en PR Bestuurskosten Advieskosten Financiële en fiscale kosten Uitbetaling rendement Later komen hier investeringslasten bij. De posten staan gemeld in bijlage 1: Meerjarenbegroting. Omdat we het principe huldigen dat we geen risico s aangaan en geen geld uitgeven dat er niet is, is de begroting altijd positief. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

18 5.5 Risico s Risico s en nog niet uitgewerkte punten - organisatorische risico s: niet voldoende bestuurlijke trekkracht, nog geen geld om een bureau op te zetten, te weinig leden en daardoor te weinig vrijwilligers, veel werk omhanden, weinig kennis van bedrijfskunde - strategisch risico: te veel verschillende activiteiten, te complex verdienmodel. Oplossing: klein beginnen en voorlopig nog niet risicodragend investeren - marktrisico s: waarom zou de gemeente alles gunnen aan Energiefabriek013 en niet aan andere misschien nog op te richten energiecoöperaties? Wat is ons echte USP? - Integriteitsrisico: wij incasseren geld van Sunned. Borgen we voldoende onze onafhankelijkheid? - Financieel risico: we ontvangen te weinig geld om afgesproken rendementen te kunnen uitbetalen; exploitant gaat failliet, de traditionele energieprijs gaat naar nul. - Technisch risico: de windmolens vallen om, het onderhoud aan de zonnepanelen is duur, de levensduur is korter - Draagvlakrisico: Participaties en investeringen zijn in het fee-model niet echt nodig. Je doet immers geen investeringen. Mensen willen niet investeren in je bureaukosten. Hoe verenigt het feit dat je geen risico wilt lopen met de situatie dat je zult moeten investeren om participaties zinvol te laten zijn? Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

19 6 Kanalen Klantrelaties - Communicatie Het doel van communicatie is: - Formeel informeren van leden en andere verbondenen volgens afspraak in statuten en reglementen - Managen van verwachtingen bij leden, klanten, participanten en investeerders - Informeren, uitnodigen en betrekken doelgroep uit doelgebied - werven nieuwe leden, donateurs, klanten, bestuurders/vrijwilligers - versterken imago De doelgroepen zijn, geclusterd naar doel: - leden, klanten, investeerders - leden, ALV, sympathisanten, ledenraad, vrijwilligers, werkgroepen - inwoners Tilburg, gemeente, maatschappelijke organisaties, andere lokale energiecooperaties - eigenaren van daken - potentiele leden: inwoners Tilburg De middelen zijn: - website en nieuwsbrief - sociale media - bijeenkomsten - perspublicaties - via diensten energieleverancier - via evenementen - via subsidieverstrekkers De couleur van de communicatie is, mede gebaseerd op onderzoek naar effectieve communicatie bij ledenwerving van energie coöperaties: - geen overkill, rustig, diepgaand en informatief - attractief, verbindend ( wij ), trots (maar niet pretentieus) - transparant - uitnodigend Dus geen hyperactieve Twitteraccount, een rustige Facebookpagina, een nieuwsbrief met een vaste frequentie, een informatieve en actuele website met naslagwerk-functie. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

20 Een communicatiekalender is in voorbereiding. Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

21 Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

22 Bijlage 1: Meerjarenbegroting eerste aanzet Begroting Energiefabriek013 jr 1 jr 2 jr 3 jr 4 jr Uitgaven Personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoopkosten, PR, website bestuurskosten Advieskosten Projectkosten samen geeft energie zon op eigen dak zon op andermans dak mundial 700 Project Financiele lasten Totale kosten Inkomsten Energieleveringscontracten Lidmaatschapgelden Donaties en sponsoring Subsidies Projectinkomsten Samen geeft energie* Zon op eigen dak Zon op andermans dak Markten Financiele baten Totale inkomsten Resultaat Energiefabrie013 - Bedrijfsplan energiefabriek013 concept 28 juni

BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 Voorwoord Lokaal, betrokken en duurzaam. In die driehoek liggen onze ambities en idealen, waarvan wij de haalbaarheid in dit bedrijfsplan willen laten zien. Wij, initiatiefnemers

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

SAMEN van de ZON profiteren

SAMEN van de ZON profiteren Kennisfestival Lokale Energie Overijssel SAMEN van de ZON profiteren 10 november 2017 Zwolle 1 Inhoud Animatie Aanleiding en achtergrond initiatief Coöperatie Hof van Twente op Rozen: Positionering; Werking

Nadere informatie

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF

MKB Energie Coöperatief West - Friesland. Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF MKB Energie Coöperatief West - Friesland Ing. John Braakman MBA Directeur ZON Energie Groep Funding partner ECWF Inhoud 1. ZON Energie Groep 2. Wie wat en waar is het ECWF 3. Status tot op heden 4. Exploitatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

WELKOM Energiecoöperatie Endura

WELKOM Energiecoöperatie Endura WELKOM Energiecoöperatie Endura Ledenavond Endura Samenvatting activiteiten en plannen Hoe staan we er voor in Harderwijk? Bron : Klimaatmonitor RVO in vergelijking met Ermelo Endura aanpak De drietrapsraket

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Algemene informatie Energie Gilze Rijen Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal

Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal Vraag en antwoord bij verwerving risicodragend kapitaal Belangrijk is om de leden goed en objectief te informeren. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is niet uitputtend. Op deze vragen

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement Via het Meewind-fonds Regionaal Duurzaam 1 kunt u beleggen in duurzame energie in de regio. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar duurzame

Nadere informatie

Coöperatie NoaberZon U.A.

Coöperatie NoaberZon U.A. Coöperatie NoaberZon U.A. Oprichtingsvergadering Coöperatief zonnedak Vragender 28-11-2016 Agenda 1. Opening en verwelkoming 2. Wat doet VCEN 3. Wat doet NoaberZon 4. Voorstellen bestuur NoaberZon 5. Coöperatief

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Fruitkwekerij t Keetje

Fruitkwekerij t Keetje Fruitkwekerij t Keetje JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN FRUITKWEKERIJ T KEETJE UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren

Nadere informatie

Maarten Visschers e.a.

Maarten Visschers e.a. Workshop Maarten Visschers e.a. Hoe start je een lokaal duurzaam energie- ini9a9ef? Hoe start je een lokaal duurzaam energie- ini4a4ef? Frans van Herwijnen, Lingewaard Energie Arien van der Maas, Vallei

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Het wettelijke kader... 4 1.1 Gebruik van het dak sporthal SRO Zielhorst...

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

slim investeren in zonnepanelen

slim investeren in zonnepanelen Duurzaam ondernemen met SDE+ slim investeren in zonnepanelen SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie pvsystems.nl Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen met subsidie?

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken)

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken) 20150401 Balans, V+W 2014.xlsx / Balans, V+W (Boon) 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie (met Boon accountants besproken) 2014 2014 Deze jaarrekeningen 2014 komen overeen met de jaarrekeningen die Boon Accountants

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT JOUW ZONNEPANELEN ELDERS OP EEN GROOT DAK UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren om mensen die geen geschikt dak hebben

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon op de Beemd : een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe het werkt

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1874 Vragen van het lid

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR Projectbeschrijving zonnedak Van der Oord, januari 2105 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie wil samen

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf?

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Workshop 6.4, Evenement Hier Opgewekt Den Haag, 21 november 2014 Arien Scholtens, dea Jurgen van der Heijden, CALorie Hoe word je van vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Stichting Duurzaam Waterland. Monnickendam. Jaarrekening 1 Juli Juni Stichting Duurzaam Waterland

Stichting Duurzaam Waterland. Monnickendam. Jaarrekening 1 Juli Juni Stichting Duurzaam Waterland Monnickendam Jaarrekening 1 Juli 2015-30 Juni 2016 1 Inhoud Jaarverslag over de periode 1 Juli 2015 t/m 30 Juni 2016... 3 Jaarrekening... 5 Balans per 30 Juni 2016... 5 Winst-en-verliesrekening over de

Nadere informatie

ZonRijk Voorst. Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

ZonRijk Voorst. Geen geschikt dak en toch zonne-energie? U woont in Twello en omgeving en wilt graag zonnepanelen op uw dak, maar u heeft daarvoor geen geschikt dak. Duurzame coöperatie EnergieRijk Voorst heeft voor u een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Intentieovereenkomst dak zonnepanelen postcoderoos

Collegevoorstel. Zaaknummer Intentieovereenkomst dak zonnepanelen postcoderoos Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Energiecoöperatie Energiek Heusden (hierna te noemen: Energiek Heusden) is gestart met het realiseren van een project in onze gemeente waarbij gezamenlijk

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie