Samenvoegen koopwoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvoegen koopwoningen"

Transcriptie

1 Samenvoegen koopwoningen Krimp in Zeeuws-Vlaanderen Auteurs: Geert Claessens en Ritske Dankert (Companen) Rotterdam, oktober 2011

2 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties downloaden op SEV Postbus BW Rotterdam Telefoon De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Wij zijn onafhankelijk, maar kunnen niet zonder initiatiefrijke netwerkpartners. Samen met hen beproeven we ideeën voor innovaties in de praktijk. 2

3 Samenvoegen koopwoningen 3

4 VOORWOORD Woningen samenvoegen, zodat er administratief gezien minder woningen op de markt overblijven. Dit is een veelgehoorde mogelijke oplossing in de gebieden waar bevolkingsdaling voorkomt. Veel woningen in Friesland, Groningen, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn relatief klein en voldoen niet meer aan de wensen van deze tijd. Door het samenvoegen van woningen kun je de kwaliteit van de woning verbeteren en aan de wensen van bewoners tegemoet komen, zonder te slopen. Veel huiseigenaren hebben het idee dat de woning twee keer zo veel waard wordt na de samenvoeging. De SEV liet een onderzoek doen naar de mogelijkheid van samenvoegen van woningen, de bouwkundige obstakels en de regelgeving. Dit onderzoek laat zien dat het samenvoegen van woningen inderdaad een oplossing is maar niet dé oplossing. Hobbels en bobbels De SEV vroeg Companen het onderzoek uit te voeren. Zij kozen voor een focus op goedkope koopwoningen - 2. Dit segment wordt gezien als meest kansrijk voor samenvoeging en heeft daardoor de meeste impact op de woningmarkt. Uit de analyse blijkt echter dat deze oplossing het probleem verschuift. De goedkope woningen worden door de samenvoeging groter en vallen daardoor in de middeldure categorie. Dit betekent dat het overschot van woningen verplaatst wordt van de goedkope koop naar de middeldure koop. De mismatch tussen vraag en aanbod blijft bestaan. Companen hield een enquête onder de bewoners van de gemeenten Terneuzen en Sluis over de mogelijkheid tot samenvoeging. Van de 219 respondenten gaven er 50 aan interesse te hebben in deze mogelijkheid. Een van de vragen was welke problemen de respondenten verwachtten. Vooral bouwkundige en financiële obstakels werden genoemd. Expertmeeting Tijdens een expertmeeting, met banken architecten, gemeenten en provincie, zijn de veronderstelde hobbels besproken. De hobbels bleken vaak redelijk eenvoudig glad te strijken. Bouwkundig en administratief kunnen de gemeente en het nutsbedrijf veel vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een voorlopig toets van de bouwaanvraag, het opstellen van een stappenplan voor het samenvoegen en het geven van informatie. Deze mogelijkheden bestaan vaak al, maar moeten toegankelijker worden voor het publiek. De te verwachten investeringen en de financiering van samenvoegen blijkt voor iedereen een probleem. De investeringen worden waarschijnlijk niet terugverdiend door een hogere verkoopwaarde van het huis. 1+1 is hier dus niet 2, maar blijft waarschijnlijk 1. Daarnaast denken de experts dat het lastig is een lening of een extra hypotheek te krijgen om de samenvoeging te financieren. Het is daarom belangrijk te hoge verwachtingen van eigenaren te temperen. 4

5 Samenvoegen koopwoningen Kleine schaal Uit het onderzoek blijkt dat het samenvoegen van goedkope koopwoningen niet dé oplossing is voor de krimpproblematiek. Het is wel een instrument om op kleine schaal woningen uit de markt te nemen. Daarnaast betekent samenvoegen een groter huis, met meer en langdurig woongenot voor de bewoners. Tenslotte kan het een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de vastgoedwaarde van de woning en de omgeving. Stappenplan voor samenvoegers Op het moment van schrijven werken de drie gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst aan een stappenplan voor samenvoegers. Dat komt op de website van de drie gemeenten te staan met bijbehorende contactpersonen. Daarnaast kijkt de gemeente in samenwerking met de banken en de provincie naar nieuwe financiële arrangementen voor huiseigenaren, bijvoorbeeld in de vorm van laagrentende leningen. Het zou leuk zou zijn om de geïnteresseerden uit te nodigen voor een bijeenkomst;; hoe concreet kunnen de plannen van eventueel samenvoegen worden en wat hebben de geïnteresseerden daarvoor nodig? Wanneer mensen aan de slag gaan kan dit een sneeuwbaleffect tot gevolg hebben. SEV-rijksexperimenten Een derde van de Nederlandse gemeenten krijgt tot 2040 te maken met bevolkingskrimp. Aan de rand van Nederland zal dit ook gepaard gaan met een afname van het aantal huishoudens. Sinds 2008 begeleidt en ondersteunt de SEV experimenten op het terrein van krimp. Eind 2009 is het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling vastgesteld. Voor het ministerie van BZK (destijds VROM/WWI) coördineert de SEV dertien woon- en woonomgevingexperimenten die bij het Rijk zijn ingediend in het kader van het Actieplan. De experimenten richten zich op het aanpakken van de leegstand en verloedering van woningen als gevolg van krimp. Eind 2011 bundelen we de kennis uit de krimpexperimenten in een publicatie met een voorlopige tussenstand. Meer informatie is te vinden op Marrit van der Schaar 5

6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Vraagstelling Achtergrond van de vraagstelling Eerste oriëntatie op samenvoegen Leeswijzer Zoektocht naar het samenvoegpotentieel Bepalen van het segment goedkope koopwoningen Huidige marktpositie van de goedkope koopwoningen Is er een markt voor samengevoegde woningen? Waar staat het samenvoegpotentieel Feitelijke en veronderstelde hobbels bij samenvoeging koopwoningen Onderzoeksverantwoording Doelgroep voor samenvoeging van de eigen woning Interesse in groter wonen Interesse in samenvoegen Samenvoegen: starten en hobbels nemen Nadenken over samenvoegen Financiële hobbels en oplossingsrichtingen Procedurele hobbels en oplossingsrichtingen Fysieke hobbels en oplossingsrichtingen Conclusies en aanbevelingen Is er vraag uit de markt? Op welke wijze is samenvoegen effectief te stimuleren? Marsroute regio Zeeuws-Vlaanderen Bijlage 1 Vragenlijst Colofon

7 Samenvoegen koopwoningen 7

8 1. INLEIDING Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen hebben al enige tijd te maken met een afname van de bevolking. Het komend decennium wordt een piek in het aantal huishoudens verwacht waarna deze naar verwachting zal gaan krimpen. Uiteraard loopt de demografische ontwikkeling in drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten (Sluis, Terneuzen, en Hulst) niet helemaal gelijk op, toch is de trend hetzelfde: de bevolking krimpt, het aantal huishoudens neemt nog even toe door de huishoudensverdunning en zal op termijn ook gaan krimpen. Dit heeft zijn weerslag op de woningmarkt. De vraag naar woningen is op den duur minder dan het aanbod. Daardoor ontstaat een overschot aan woningen. Daarnaast staan nog nieuwbouwwoningen op het programma. Deze productie zal op termijn het overschot op de woningmarkt van bepaalde typen woningen versterken. Daarbij is de verwachting van de drie Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en de SEV dat de kleine particuliere woningen het eerst leeg komen te staan. Het is dus de kunst de komende decennia de woningmarkt in evenwicht te brengen en te houden. Nieuw- en verbouw zorgt voor een kwaliteitsslag in de woningvoorraad. Daarvoor is het nodig dat woningen onttrokken worden aan de woningmarkt. We kunnen daarbij denken aan het slopen van woningen, functieveranderingen, maar ook het samenvoegen van woningen. De SEV begeleidt namens het ministerie van BZK momenteel enkele experimenten voor een effectieve aanpak van de gevolgen van demografische verandering. Het aanpassen van de goedkope koopvoorraad aan de vraag, is één van de door het Rijk geëntameerde experimenten. Dit experiment past in het programma Verdichten en Verdunnen van de SEV. De provincie ondersteunt dit experiment in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom heeft de provincie samen met de drie gemeenten in de regio Zeeuws-Vlaanderen en de SEV een studie laten doen naar het stimuleren van samenvoegen van woningen in het segment goedkope koopwoningen. Is het een effectief instrument voor het verkleinen van de woningvoorraad in dit segment? Daarnaast levert samenvoeging naar verwachting een bijdrage aan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad. 1.1 Vraagstelling Het onderzoek richt zich op de vraag hoe eigenaar-bewoners kunnen worden gestimuleerd om tot samenvoeging van woningen over te gaan. De vraag is onder te verdelen in: Is er een potentiële marktvraag naar het samenvoegen van woningen? Welke fysieke, financiële en procedurele obstakels komt een eigenaar tegen die twee woningen wil samenvoegen? Kunnen gemeenten samenvoeging van woningen effectief stimuleren? Zo ja, op welke manier? 8

9 Samenvoegen koopwoningen 1.2 Achtergrond van de vraagstelling Bij de aanpak van het onderzoek is een aantal aspecten van belang die aan de problematiek van de krimp en samenvoeging van woningen zijn verbonden. Daar gaan we eerst op in. Vizier op de eigendomswoningen De eerste woningen die naar verwachting leeg komen te staan, zijn kleine, minder aantrekkelijke, particuliere woningen. De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen laten deze woningen het liefst staan. Door samenvoeging ervan kan meer diversiteit ontstaan in het woningaanbod en vermindert het aantal kleine woningen. Het samenvoegen van woningen leidt normaal gesproken echter ook tot waardevermindering van het vastgoed (de waarde van twee afzonderlijke of gesplitste woningen samen is over het algemeen hoger dan de waarde van de ene woning na samenvoeging). Ook brengt het samenvoegen van woningen veel procedurele rompslomp met zich mee. Daarom dit onderzoek: is er animo voor het samenvoegen van woningen, onder welke condities willen bewoners hiertoe overgaan en welke ondersteuning zouden gemeenten hierbij moeten geven? Dit experiment moet dus inzicht geven in de mate waarin het stimuleren van het samenvoegen van woningen een effectief instrument kan zijn in de aanpak en begeleiding van krimp. Mede op grond van deze uitkomsten kan worden bepaald of er een actief gemeentelijk of regionaal samenvoegbeleid komt. Wat is een goedkope koopwoning? Belangrijk is het met elkaar eens te worden op welk marktsegment de focus wordt gelegd. Welke eigendomswoningen met welke marktwaarde behoren tot het beoogde segment? Dit vraagt enerzijds om een goed inzicht in de waarde-opbouw van de koopwoningvoorraad en anderzijds om een goed beeld van de actuele en te verwachten ontwikkeling in de vraag naar dit segment. Maar ook naar het nieuw te creëren segment (kiest men voor een dergelijke grotere woning?). Analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van bestaande bronnen zoals het WoON2009. Hobbels: welke zijn feitelijk en welke worden ermee geassocieerd? Doel is een objectieve schets van hetgeen komt kijken bij de samenvoeging van een woning te maken. Maar ook door de subjectieve beleving ervan onder eigenaren van goedkope koopwoningen te meten. De feitelijke fysieke, financiële en procedurele obstakels moeten bekend zijn om een compleet beeld te schetsen en ze op hun merites te kunnen beoordelen. Eventuele stimuli moeten hier immers aan tegemoet komen. Net zo belemmeringen zijn, maar ook vooroordelen. Ook daarin kunnen eventuele stimuli of maatregelen effectief zijn. Is er vraag naar een samengevoegde woning? De focus wordt gelegd op het samenvoegen van kleine particuliere woningen die in een krimpende en ontspannen markt moeilijk verkoopbaar zijn. Hiervoor is al gesteld dat het onderzoek de goedkope woningen nader definieert naar kenmerken en omvang. Op basis van het gedefinieerde marktsegment kan een voorstelling worden gemaakt van de woningen die in aanmerking komen voor samenvoeging en daarmee dus e woningen die horizontaal of verticaal worden samengevoegd of juist om kleine eengezinswoningen die samen een grotere eengezinswoning opleveren? 9

10 Maar is er ook vraag naar die nieuw gevormde woning: past die wat betreft prijs/kwaliteitverhouding bij een te verwachten vraag? Aan de hand van het WoON2009 (hoeveel mensen zoeken een ruime woning met bepaalde kwaliteit in Zeeuws- (hoeveel mensen zouden de woning van de buren willen kopen om deze aan de huidige woning toe te voegen?) wordt deze vraag beantwoord. 1.3 Eerste oriëntatie op samenvoegen We onderscheiden in het algemeen zeven basis-woningtypologieën: vrijstaande woning, 2-onder-1-kap, rijtjes eengezinshuis, beneden-/bovenwoning of duplexwoning, portieketageflat in drie of vier lagen met of zonder kap, galerijflat (met of zonder lift) in drie lagen of meer en de torenflat (met lift). De in een krimpende woningmarkt meest kwetsbare typologieën zijn doorgaans: De (kleine) rijtjes eengezinswoning. De beneden-/bovenwoning of duplexwoning. De portieketageflat. De galerijflat. Het doel van het samenvoegen van de kwetsbare typen is de koppeling van de kwantitatieve aan de kwalitatieve transformatieopgave: het aantal kwetsbare en minder aantrekkelijke woningen vermindert (kwantitatieve opgave) en de kwaliteit van de resterende voorraad neemt toe (kwalitatieve opgave). In sommige gevallen is zelfs een dubbele of driedubbele kwaliteitsslag te maken. Ten eerste neemt met samenvoegen de woninggrootte toe. Ten tweede neemt afhankelijk van de ingreep, de bouwfysische (isolatie, binnenhuisklimaat, geluid) kwaliteit toe en nemen de energielasten af. Ten derde kan de ingreep de woning naar een aantrekkelijker typologie transformeren. Het verticaal samenvoegen van een beneden-/bovenwoning tot een eengezinswoning is een bekend voorbeeld, maar het omvormen van rijtjes eengezinswoningen tot 2-onder-1-kap is ook mogelijk, net als het omvormen van portieketageflats tot een beneden-/bovenwoning door middel van verticale samenvoeging in combinatie met eigen entrees. De (drie)dubbele kwaliteitsslag kan leiden tot een hogere m 2 - waarde van de woning, wat de ingreep financieel interessanter maakt, ondanks de hogere kosten. In het onderzoek stellen we voorlopig voor uit te gaan van twee typen ingrepen: 1. Horizontaal samenvoegen van twee woningen tot één gelijkvloerse woning;; bijvoorbeeld twee kleine galerijflats samenvoegen tot één ruim appartement of twee rijwoningen samenvoegen tot een grotere eengezinswoning of een tweekapper tot een vrijstaande woning. 2. Verticaal samenvoegen van twee of meer woningen tot één woning over meerdere verdiepingen: bijvoorbeeld een beneden- en bovenwoning samenvoegen tot een eengezinswoning of portiekflats tot maisonnettes. 10

11 Samenvoegen koopwoningen Hieronder een overzicht van samenvoegopties, al dan niet in combinatie met andere oplossingen. Niet elke ingreep is geschikt voor elk woningtype en/of ligt voor de hand en al zeker niet voor eigendomswoningen. Niettemin kan samenvoegen leiden tot verrassende kwaliteit die je in nieuwbouw niet snel zult tegenkomen. Het gaat daarbij om woningkwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit. Daar staat tegenover dat de procesgang ingewikkelder is, omdat samenvoegen elke keer maatwerk is. Toch kan samenvoeging om meerdere redenen interessant zijn: Woningkwaliteiten De woningkwaliteit van samengevoegde woningen wordt vaak gekenmerkt door een groot oppervlak, een ruime hal, dubbelhoge ruimten, flexibiliteit in gebruik, een mix van oud en nieuw of grote kelders. Op andere punten scoren samengevoegde woningen soms minder dan nieuwbouw, bijvoorbeeld met niet-traditionele indelingen van de woningen. De niet-standaardoplossingen zijn echter meer een kans dan een probleem om bijzondere woonproducten in de markt te zetten die zich kunnen onderscheiden van de standaard. Duurzaamheid Samenvoegen vergroot de duurzaamheid van een gebouw. Immers, de levensduur wordt ermee verlengd en grote afvalstromen worden voorkomen. 11

12 ere gebouwonderdelen zijn een eerste stap naar een minder afval producerende bouwindustrie. Cultureel erfgoed Voordeel van samenvoegen ten opzichte van sloop en nieuwbouw is het behoud van cultureel erfgoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor oudere arbeiderswijken. Het is misschien een interessant instrument om minder en betere woningen te krijgen zonder dat dit ten koste gaat van het erfgoed of het bijzondere woonmilieu. Kwaliteiten woonomgeving Veel van de kwetsbare delen van het woningaanbod zijn vooroorlogs of stammen uit de jaren 50 en 60. De populariteit van deze woningen en wijken is vaak niet groot. Toch hebben deze woningen en wijken kwaliteiten die elders moeilijker te vinden zijn: ligging nabij het dorps- of stadscentrum en tegelijkertijd nabij uitvalswegen in combinatie met groen karakter en een vaak sobere, maar zorgvuldige architectuur en stedenbouw. Deze kwaliteiten zijn vaak de moeite van het bewaren waard: een eigen identiteit die zich onderscheidt ten opzichte van andere dorps- of stadsdelen. Ze zijn ook de moeite van het bewaren waard vanwege cultuurhistorische redenen: een deel van de planningsgeschiedenis blijft bewaard en herkenbaar voor latere generaties. Procesgang Een probleem van samenvoegen is de onduidelijke procesgang bij een bouwaanvraag. Het bouwbesluit kent een hoofdstuk nieuwbouw en een hoofdstuk bestaande bouw, maar geen hoofdstuk renovatie. In het grijze gebied tussen nieuwbouw en bestaande bouw kiezen de toetsers van de bouwaanvragen vaak hun eigen weg, wat tot grote verschillen tussen gemeenten kan leiden wat wel én wat niet geaccepteerd wordt. Een vorm van toetsing zal ontwikkeld moeten worden die de totale renovatiekwaliteit weegt in plaats van elk onderdeel apart. Als dat niet gebeurt, dreigen veel samenvoegingen onhaalbaar te worden vanwege niet realistische eisen. 1.4 Leeswijzer De rapportage van het onderzoek is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 stelt het segment goedkope koopwoningen vast. Daarnaast wordt gekeken wat de huidige positie op de woningmarkt is en of samenvoegen die positie verbetert. In hoofdstuk 3 staan de feitelijke en veronderstelde hobbels bij samenvoeging opgesomd. De feitelijke hobbels verkregen uit desk-research, zo veel mogelijk gebaseerd op ervaringen met samenvoeging van woningen. De veronderstelde hobbels zijn gebaseerd op een enquête onder eigenaar-bewoners van goedkope koopwoningen in de gemeenten Sluis en Terneuzen. Daarnaast is deze bewoners gevraagd hoe men aankijkt tegen samenvoeging en of zij daar mogelijk interesse in hebben. Hoofdstuk 4 geeft de oplossingsrichtingen weer die worden gekoppeld aan de verschillende hobbels die naar voren zijn gekomen. Hoofdstuk 5 beantwoordt de vraagstellingen en doet aanbevelingen. In hoofdstuk 6 is de weg die de regio Zeeuws-Vlaanderen wil bewandelen rondom dit instrument opgenomen. 12

13 Samenvoegen koopwoningen 13

14 2. ZOEKTOCHT NAAR HET SAMENVOEGPOTENTIEEL In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar het segment goedkope koopwoningen waarvan wordt verwacht dat ze in aanmerking komen voor mogelijke samenvoeging (paragraaf 2.1). Deze woningen worden vervolgens naar hun marktpositie beoordeeld in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt bezien of de nieuw samengevoegde woningen op een gunstiger marktpositie mogen rekenen. In 2.4 wordt gekeken naar de ligging van de goedkope woningen. 2.1 Bepalen van het segment goedkope koopwoningen Terugblik aan de hand van prijsontwikkeling Om enig gevoel te krijgen bij de prijsstelling van de koopwoningen in Zeeuws-Vlaanderen blikken we een tiental jaar terug. De volgende figuur geeft de prijsontwikkeling aan op basis van verkooptransacties in de bestaande woningvoorraad. Te zien is dat alle woningtypen vanaf 1998 tot circa 2006 gestaag in prijs zijn gestegen, grofweg zijn ze in prijs verdubbeld. Vanaf circa 2006 vlakt de prijsontwikkeling af. Tussen- en hoekwoningen ontlopen elkaar niet veel in prijsontwikkeling en prijsniveau. De prijs van deze woningen is gemiddeld het laagst, gevolgd door 2-kappers. De prijs van appartementen varieert, maar naar verwachting behoren veel ervan niet tot de goedkoopste delen van de woningvoorraad. Vrijstaande woningen liggen logischerwijs hoger in prijs. Figuur 2.1. Zeeuws-Vlaanderen, prijsontwikkeling naar woningtype, x 1000 euro Vrijstaand Appartement Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-een-kap Bron: woningmarktcijfers.nl, bewerking Companen De afgelopen dertien jaar is het aantal transacties in de bestaande koopsector teruggelopen van ongeveer transacties per jaar naar circa 900 transacties in 2010 (zie figuur 2.2). 14

15 Samenvoegen koopwoningen Waar in de jaren 2005 t/m 2008 een herstel is te zien met name ook in tussenwoningen - ten opzichte van de jaren ervoor, zakt het aantal transacties in 2009 en 2010 tot ca. 900 woningen op jaarbasis. Zie figuur 2.2. voor de grafische weergave. Figuur 2.2. Zeeuws-Vlaanderen, aantal transacties naar woningtype, Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-een-kap Appartement Vrijstaand Bron: woningmarktcijfers.nl, bewerking Companen De figuur toont aan dat er over de hele linie minder woningen zijn verkocht in 2009 en Beschouwen we de tussen- en hoekwoningen als het goedkopere segment, dan kwamen er in goede jaren ca. 800 van dergelijke woningen op de markt. De afgelopen twee jaar was dat ongeveer de helft. Goedkope koopwoningen nader bepaald De bron die we gebruiken is afkomstig van Dataland. Het is een woningbestand van alle woningen met kenmerken op basis van de WOZ-registratie, zoals: woningtype, adres, bouwjaarklasse, eigendomsvorm, aantal m² en WOZ-waarde (peildatum 1/1/2010). Voor deze bron is gekozen omdat snel op een uniforme wijze de benodigde gegevens voorhanden zijn. Aan de hand van de beschikbare data is de woningvoorraad naar wens te differentiëren en vervolgens op basis van relevante grenzen te segmenteren. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de beschikbare woningvoorraad in Zeeuws-Vlaanderen per 1 januari

16 Tabel 2.1. Zeeuws-Vlaanderen, Totale woningvoorraad (koop+huur) naar type en woningwaarde, Woningtype Aantal woningen Gemiddelde WOZ-waarde Vrijstaande woning Tussen/rijwoning Hoekwoning/eindwoning ^1kap/geschakelde woning Meergezinswoning Beneden-/bovenwoning Recreatiewoning Totaal Zeeuws-Vlaanderen Bron: WOZ-bestand Dataland, bewerking Companen Te zien is dat de woningvoorraad wordt gedomineerd door tussen- en hoekwoningen en vrijstaande woningen. De regio heeft relatief weinig appartementen (meergezinswoningen). 1 e filter: alleen koopwoningen Een eerste stap naar het bepalen van de goedkope koopwoningen is de totale woningvoorraad te selecteren op koopwoningen. Er blijven ruim koopwoningen over, inclusief ca recreatiewoningen, zie tabel 2.2. In werkelijkheid zijn er ca koopwoningen meer, maar hiervan ontbreekt kwalitatieve informatie om nader te analyseren. Daarom zijn ze buiten beschouwing gelaten. Tabel 2.2. Zeeuws-Vlaanderen, Koopwoningvoorraad naar type en woningwaarde, Woningtype Aantal Gemiddelde WOZ-waarde Gemiddeld woonoppervlak (m²) Gem. oppervlak (m²)/ gem. waarde Vrijstaande woning Tussen/rijwoning ^1kap/geschakelde woning Hoekwoning/eindwoning Meergezinswoning Beneden-/bovenwoning Recreatiewoning Totaal Bron: WOZ-bestand Dataland, bewerking Companen In de tabel is naast de WOZ-waarde ook het woonoppervlak opgenomen. Wenselijk is naast het woonoppervlak ook de inhoudsmaat mee te nemen. Helaas is de bron niet voldoende compleet om dit als hard gegeven mee te nemen in de analyse. Tabel 2.2 laat zien dat de beneden-/bovenwoning het goedkoopst is per m² met ruim Daarna volgen de tussenwoningen met ruim en de hoekwoningen met ruim De prijs van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen is per m² een stuk hoger. 16

17 Samenvoegen koopwoningen 2 e filter: limiteren van het woonoppervlak op 80 m² Er is niet voor gekozen om nu al een woningtype uit te sluiten, maar wel te limiteren op woonoppervlak. De maximale omvang is gesteld op 80 m², waarbij woningen gebouwd na 1998 buiten beschouwing zijn gelaten. We gaan er immers van uit dat dergelijke recente nieuwbouw niet in aanmerking komt voor samenvoeging. Tabel 2.3. Zeeuws-Vlaanderen, Koopwoningvoorraad met woonoppervlak tot 80 m² naar type, Oppervlakte <40 m² m² m² Woningtype Aantal Aantal Aantal Totaal koop voorraad Goedkope koop / totaal Vrijstaande woning % 2^1kap/geschakelde woning % Tussen/rijwoning % Hoekwoning/eindwoning % Meergezinswoning % Beneden-/bovenwoning % Recreatiewoningen % Totaal % Bron: WOZ-bestand Dataland, bewerking Companen Tabel 2.3 toont het resultaat. Op basis van dit filter behoort 12% van de koopwoningvoorraad tot de kleine goedkope koopwoningen. De woningtypen die het meest voor hand liggen om in aanmerking te komen voor samenvoeging zijn gemarkeerd. Reden voor een 3 e filter. 3 e filter: uitsluiten vrijstaande en recreatiewoningen Vrijstaande woningen zullen niet snel in aanmerking komen voor samenvoeging, daarom vallen ze weg als potentieel. Recreatiewoningen daarentegen wel, maar staan formeel te boek als recreatiewoning en niet als reguliere woning. Onderstaande tabel geeft het eindresultaat weer: ca kleine en goedkopere koopwoningen komen in aanmerking voor eventuele samenvoeging. Dit is 5,4% van de totale woningvoorraad in de regio en is 7,5% van de koopwoningvoorraad. 17

18 Tabel 2.4. Zeeuws-Vlaanderen, Koopwoningvoorraad met woonoppervlak tot 80 m² naar type en WOZ-waarde, Oppervlakte Gemiddelde WOZ-waarde 0-40 m² m² m² 0-40 m² m² m² Woningtype Aantal Aantal Aantal Gem. Gem. Gem. 2^1kap/geschakelde woning Tussen/rijwoning Hoekwoning/eindwoning Meergezinswoning Beneden-/bovenwoning Totaal goedkope koopwoningen Totaal Bron: WOZ-bestand Dataland, bewerking Companen Tabel 2.4 laat zien dat met name tussen- en hoekwoningen met een woonoppervlak tussen 60 en 80 m² komen bovendrijven als potentieel. Dit segment woningen -beslaat al bijna de helft van het totaal potentieel. Meergezinswoningen (ca. 900 appartementen) maken een derde deel uit. De tabel maakt ook duidelijk dat de appartementen hoger qua prijs zijn dan de grondgebonden woningen. Het segment dat naar verwachting gunstig is om samen te voegen, op basis van woonoppervlak en prijs, zijn de tussen- en hoekwoningen vanaf 40 tot 80 m². De waarde van deze woningen ligt gemiddeld tussen en Vergelijk met een maatje groter Het tweede filter heeft ervoor gezorgd dat woningen groter dan 80 m² niet meetellen. Om er zeker van te zijn dat daardoor niet te veel goedkope woningen onterecht buiten beschouwing blijven, zijn in de volgende figuur ook de woningen met een woonoppervlak van m² opgenomen. De figuur geeft per woningtype per oppervlakteklasse in vier kwartielen (porties van 25%) weer hoe de spreiding over de WOZ-waarde is. Nemen we bijvoorbeeld de tussenwoning, dan blijkt dat de kleinste woningen (tot 60 m²) in waarde tussen en liggen. Bij de tussenwoningen categorie 60 tot 80 m² ligt het zwaartepunt van de WOZ-waarde tussen en Van de tussenwoningen met een oppervlak van m², heeft het merendeel een prijs vanaf ca Voor het merendeel van de woningen kunnen we stellen dat we met de limiet op het woonoppervlak van 80 m² het merendeel van de goedkope koopwoningen hebben weten te vangen. Uiteraard sluit dit niet uit dat duurdere en/of grotere woningen kansrijk kunnen zijn voor samenvoeging. 18

19 Samenvoegen koopwoningen Figuur 2.3. Zeeuws-Vlaanderen, WOZ-waarden naar woonoppervlak per Toelichting voor het lezen van de figuur: per staaf is een hoge en lage lijn te zien, respectievelijk de klasse van de hoogste 25% in WOZ-waarde (bij 2-kapper van m² bijvoorbeeld ) en de laagste 25% WOZ-waarde (bij zelfde marktsegment tweekapper van ). De balk in het midden bevat het 2 e en 3 e kwartiel. Bij die 2-kapper loopt het 2 e kwartiel van ca en het 3 e kwartiel van ). Let op: outliers, dus grote uitschieters in positieve of negatieve zin zijn buiten beschouwing gelaten om een zo eenduidig mogelijk beeld te geven, de ondergrens van woningen is op gelegd. Samenvoegpotentieel: vooral vooroorlogse woningen Nadere typering van het geselecteerde samenvoegpotentieel is uit tabel 2.5 af te lezen. Het blijkt dat met uitzondering van de beneden/bovenwoningen sprake is van vooroorlogse woningen. Voor de grotere tussen- en hoekwoningen is een deel vooroorlogs en een deel van direct na de oorlog. Tabel 2.5. Zeeuws-Vlaanderen, Koopwoningvoorraad met woonoppervlak tot 80 m² naar type en bouwjaarklasse, Oppervlakte Woningtype Aantal Aantal Aantal Gemiddelde bouwjaarklasse 0-40 m² m² m² 0-40 m² m² m² Gemiddeld bouwjaar Gemiddeld bouwjaar Gemiddeld bouwjaar 2^1kap/geschakelde woning Tussen/rijwoning Hoekwoning/eindwoning Meergezinswoning Beneden-/bovenwoning Totaal goedkope koopwoningen Bron: WOZ-bestand Dataland, bewerking Companen 19

20 Korenbloemstraat Terneuzen Noordstraat Hoek 75 m² woonoppervlak 45 m² woonoppervlak 145 m² perceeloppervlak 63 m² perceeloppervlak 4 kamers 2 kamers Vraagprijs ,- Vraagprijs ,- Tuinstraat Biervliet Beethovenhof Terneuzen 48 m² woonoppervlak 46 m² woonoppervlak 100 m² perceeloppervlak 2 kamers 2 kamers Vraagprijs ,- Vraagprijs ,- De geselecteerde goedkope koopwoningen zijn letterlijk in kaart gebracht. Medio januari 2011 is in een sessie met de projectgroep en drie in de regio Zeeuws-Vlaanderen actieve makelaars 1 deze kaart nader onder de loep genomen. Daaruit bleek grote herkenning bij de makelaardij rondom de geselecteerde marktsegmenten en hun ligging. Ook toen werd al duidelijk dat het probleem speelt in heel Zeeuws-Vlaanderen, zowel in de meer stedelijke gebieden, als in de kleine kernen. Op een constructieve manier is met de makelaars een virtuele tour gemaakt door Zeeuws-Vlaanderen en is stil gestaan bij de verschillende woonmilieus waarin de woningen zich bevinden. Zo mogelijk zijn daar kansen tot samenvoeging aan gekoppeld. Dit heeft het vertrouwen vergroot dat we met de filtering om te komen tot de goedkope koopsector een goede weg genomen hebben. Daarmee is tevens vastgesteld dat deze eigenaar-bewoners betrokken worden in het kwalitatief onderzoek. 2.2 Huidige marktpositie van de goedkope koopwoningen In 2009 is in alle drie de gemeenten een woonconsumentenonderzoek uitgevoerd, het WoON2009. Dit betreft een landelijk woononderzoek, dat de drie gemeenten als basis hebben gebruikt. 1 De makelaars zijn: René Hamelink van Reham Vastgoed bv, Jan de Dobbelaere van De Dobbelaere Makelaars en Paul Saman van Kindt & Biesbroeck 20

Samenvoegen koopwoningen

Samenvoegen koopwoningen Samenvoegen koopwoningen Krimp in Zeeuws-Vlaanderen Auteurs: Geert Claessens en Ritske Dankert (Companen) Rotterdam, oktober 2011 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties downloaden op

Nadere informatie

Consumptieve functies van dorpen

Consumptieve functies van dorpen Consumptieve functies van dorpen Over de aantrekkelijkheid van (deeltijd)wonen in dorpen Ronald van Leeuwen 10 oktober 2012 Grondprijzen in Nederland Bron: CPB, 2010 Bron: CPB, 2010 Grondprijzen in Zeeland

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

In opdracht van: Dick van der Wouw Jolanda van Overbeeke. Oktober 2016

In opdracht van: Dick van der Wouw Jolanda van Overbeeke. Oktober 2016 1 Tweede woningen in de gemeente Sluis Onderzoek naar het effect van 2e woningbezit en recreatiewoningen op de door inwoners ervaren leefbaarheid van hun woonkern In opdracht van: Dick van der Wouw Jolanda

Nadere informatie

Leefbaarheidonderzoek Sluis

Leefbaarheidonderzoek Sluis Leefbaarheidonderzoek Sluis Presentatie Concept rapportage 26 mei 2009 Concept rapportage 26 mei 2009 Inwoneraantal 2009 Aanpak van het onderzoek Demografische ontwikkelingen prognose per kern Veronderstelde

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Haalbaarheid ACM-locatie Vries

Haalbaarheid ACM-locatie Vries Datum 23 juni 2011 Projectnr. 5200.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Woonborg

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2012 en voor de veilingen van 2012 geldt dat werd vergeleken met de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2011 en zo wordt elk jaar vergeleken met 1 januari van het voorgaande

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017 Woningbouwmonitor Haaglanden 2017 Juni 2017 Marktontwikkeling De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in januari 2017 tot 120 punten. Deze opwaartse

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 159551 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 INHOUD Samenvatting Inleiding 5 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 De bewoners van de nieuwbouwwoningen 9.1 Nieuwbouw naar bewonerstype 9. Herkomst vestigers 10. Nieuwbouw naar eigendomsverhouding 11.4

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 1 Marktontwikkeling Marktstemming: positieve ontwikkeling (toename van +85 naar +103) Toename aantal verkopen bestaande woningen: +37% t.o.v. 2014 Na een periode van

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijf Kwartaalbericht Q2 pagina 1 van 14 regio Arnhem Woningmarkt Regio Arnhem Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een zestal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie