"Splitsing leidt tot een gelijk speelveld 2level playing 5ield67

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Splitsing leidt tot een gelijk speelveld 2level playing 5ield67"

Transcriptie

1 6 "n$%iste*+*onvolledige*1laims*in de*splitsingsdis1%ssie! "Splitsing leidt tot een gelijk speelveld 2level playing 5ield67!nj$ist( )e f-sieke markt (Noordwest7E$ropa) blijft hier b$iten bescho$wing(!p E$ropees nivea$ ontstaat door splitsing An Nederland j$ist een ongelijk speelveld, tenzij materidle splitsing in alle E$ropese landen!"#"$%&' zo$ worden ingevoerd( )it is naet het geval En het staat nergens in die landen op de agenda( 2

2 "Splitsing leidt tot meer concurrentie CnDuistB Eet pro:es van s:-aalvergroting en :onsolidatie G'usiegol'H treedt on(iddellidk in werking6 waardoor oligopolievor(ing toenee(t en :on:urrentie a'nee(tb Jn.ieuw12eeland werd -et beoogde e''e:t van eigendo(ssplitsing -ierdoor binnen KKn Daar tenietgedaanb Eet voorbeeld van.ieuw12eeland is in de Lweede Ma(er (eer(aals ter navolging aange-aaldb Nat betekent dat er o'wel sprake is van gebrek aan kennis o'wel van (isleidingb!oor in'or(atie over -et.ieuw12eelandvoorbeeld6 7ie 8!n economic anal+sis of ownership unbundling in 6ew 7ealand86 9ri:e;ater-ouse=oopers6 3 Splitsing leidt tot lagere prijzen Omdat ele)t*iciteitsma*)ten van natu*e oligopolistisc4 5ijn7 volgt na splitsing onmiddellij) een p*oces van sc4aalve*g*oting en consolidatie8 de concu**entie neemt a9 en de p*ij5en gaan om4oog: ;* is geen en)el <e=ijs voo* de ve*=ac4ting dat de ene*giep*ij5en ooit nog 5ullen dalen: 4

3 Splitsing leidt ertoe dat kruissubsidiëring wegvalt De idee is dat opbrengsten uit de netten worden gebruikt voor investeringen in de commerciële delen van de sector (handel, productie) of voor overnames. Het gevolg daarvan zou onvoldoende onderhoud aan de netten zijn, met stroomstoringen als gevolg. Dit is bangmakerij: netwerkonderhoud is onlosmakelijk verbonden met geïntegreerde bedrijfsvoering. 5 Splitsing leidt tot netten van hoge(re) kwaliteit Dit is niet onmogelijk, maar eigendomssplitsing is niet de noodzakelijke methode om tot betere netten te komen. Eenzelfde effect wordt bereikt door juridische splitsing, zoals de EU-richtlijn voorschrijft. Dit wordt bevestigd door het feit dat Nederland netten heeft die kwalitatief tot de beste ter wereld behoren. Er zijn op dit moment geen betrouwbare netten in Nederland Dit is stemmingmakerij. Het Nederlandse stroomnet is een van de betrouwbaarste en fijnmazigste van de Europese Unie. Alle partijen hebben gelijke toegang tot een net dat volgens EnergieNed het betrouwbaarste van de EU is!(energie in Nederland, EnergieNed, 2006: minste stroomuitval). 6

4 Splitsing leidt tot meer transparantie Splitsing versnelt het proces richting oligopolie: overname is gemakkelijker als er goedkope want uitgeklede bedrijven op de markt zijn. De markt wordt daardoor juist níet transparanter 7 Splitsing leidt tot een beter investeringsklimaat Bedrieglijke claim. Splitsing leidt inderdaad tot een uitstekend investeringsklimaat voor buitenlandse energiebedrijven die op het overnamepad zijn. Andere bedrijven zien juist het tegendeel: Nederland is riskant om in te investeren - zie deze wet die neerkomt op onteigening en het achterwege blijven van industriepolitiek. Voor de Nederlandse energiebedrijven verslechtert het investeringsklimaat. Nederland verliest zijn greep op energie-research & Development vanwege overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlandse partijen. Zo ondervindt Kema dat de in Nederland actieve buitenlandse energiebedrijven R&D uitbesteden in het moederland. Dit heeft negatieve effecten op de gewenste Nederlandse kenniseconomie, op hoogwaardige werkgelegenheid én op de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening en de gekozen transitietrajecten. 8

5 Het creëren van een nationale kampioen leidt tot monopolievorming in Nederland Dit is wat Marten Toonder in zijn Bommelstrips als kleinkijken bestempelde: Europees spreken en Nederlands kijken. Men mist daardoor het speelveld én de internationale ontwikkelingen. De werkelijke markt is de Noordwest-Europese. Het Nederlandse monopolieprobleem bestaat niet op Europese schaal. Het is bevreemdend te moeten constateren dat bij het ijveren voor een Europese markt maatstaven worden toegepast die zijn gebaseerd op een verdwijnende nationale markt. Opmerkelijk is dat het Deense bedrijf Dong, het Zweedse Vattenfal, het Oostenrijkse Verbund en vele andere Europese energiebedrijven van hun nationale regeringen alle ruimte krijgen om zich tot nationale kampioenen te ontwikkelen. 9 Na splitsing wordt Nederland een eiland van efficiency en duurzaamheid De overnemende buitenlandse partijen (EdF, E.on, Electrabel, RWE) kennen andere dan de Nederlandse maatstaven qua verduurzaming, zoals we die onder meer terugvinden in de rapporten van de AER, AIV, VROM-Raad en Taskforce Energietransitie. Na splitsing zullen deze partijen bepalen wat voor type centrales er worden gebouwd (al dan niet met CO 2 -afvang) en waar R&D-gelden naartoe gaan (duurzame innovatie, kolencentrales of kernenergie). Het slagen van het door Nederland gewenste duurzaamheidsbeleid wordt afhankelijk van de wensen van Parijs en Berlijn en niet van Den Haag. Voor het totstandbrengen van een efficiency-eiland geldt hetzelfde. Nederland heeft het na splitsing niet meer in eigen hand, omdat het de zeggenschap over de energieproductie kwijt is. 10

6 "De inkomstenstroom uit de netten wordt door de bedrijven meegenomen in hun strategiebepaling, wat inherent risico;s met zich meebrengt==!o#ens'aand ci'aa' ge'uig' #an weinig 0ennis #an energie2a0en3 4e' 2ou be'e0enen da' de ele0'rici'ei's#oor2iening in de gehele 89 erns'ig in ge#aar is3 8ch'er: een bedri;f 2onder ne''en =een niet%#er'icaal ge>n'egreerd bedri;f? 0an nie' of nauweli;0s in#es'eren in produc'iecapaci'ei' en de #oor2ienings2e0erheid derhal#e nie' garanderen3 An bo#ens'aand ci'aa' gaa' men alleen ui' #an 'ranspor' #an energie =de ne''en?: maar he' gaa' #ooral om ele0'ronen =produc'ie en 'oegang 'o' gronds'offen?3 &ietc#er'icaal ge>n'egreerd bedri;#en hebben on#oldoende 0redie'ruim'e #oor de in#es'eringen die nodig 2i;n in nieuwe produc'iecapaci'ei' =de afschri;fc 'ermi;n #oor dergeli;0e in#es'eringen bedraag' DE 'o' FE ;aar?g oo0 0unnen 2i; #eel minder #oordelig lenen dan bedri;#en die wel #er'icaal ge>n'egreerd 2i;n3!! #$e inkomstenstroom uit de netten wordt door de bedrijven meegenomen in hun strategiebepaling, wat inherent risico<s met zich meebrengt> - vervolg Deze bewering is voor 99% onjuist. Er is immers wetgeving die het net veiligstelt bij het financieel omvallen van een energiebedrijf, en de risico's daarvoor zijn bij splitsing waarschijnlijk groter. Dit wordt ondersteund door het Kivi-rapport (Zantinge, 2004): Door de liberalisering worden moeizaam bereikte verworvenheden overboord gegooid die voor de betrouwbaarheid essentieel zijn, respectievelijk de betaalbaarheid zeer ten goede komen, zoals: landelijk dirigerende bevoegdheid van het bewakingscentrum van het koppelnet bij grote storingen, ook ten aanzien van het opwekken van blindvermogen door specifiek aan te wijzen centrales alsmede bevoegdheid van dit centrum tot het geven van opdracht tot onmiddellijk handmatig afschakelen van verbruikers bij grote overbelasting van het net door voorgaande storingen uniforme en op elkaar afgestemde technische voorschriften voor productiemiddelen en netten, met name om nodeloze doch zeer hinderlijke uitval door domino-effecten als gevolg van de het eerst optredende storing te voorkomen.!"

7 #$ie'and,eeft e/ 0at aan als,et li3,t niet aangaat te/0ijl,et 6ed/ijf in $ede/landse,anden is7!ovenstaand citaat getuigt opnieuw van weinig kennis van energiezaken en is gebaseerd op de onzin dat het licht blijft branden als de netten maar in overheidshanden zijn. Energiebeleid moet zich zeker ook baseren op de toegang tot en de beschikking over grondstoffen voor energie. De netten zorgen voor transport van elektriciteit (elektronen) en garanderen niet dat ze in voldoende mate worden geproduceerd, noch van welke aard ze het splitsen van de energiebedrijven verliest de Nederlandse overheid greep op toegang tot en beschikking over de te gebruiken grondstoffen, alsmede op de mogelijkheid om het vurig gewenste duurzame energiebeleid te sturen en vorm te geven. Bonder eigen energiebedrijven verdwijnt de marktmacht, de kenniseconomie en een groot deel van de werkgelegenheid op dit vlak naar het buitenland.!" #$%lit)i*g,elekt/i0iteit)1e2/ij4e* 55k,i*,/e)t,678!e $% is (e)ig de,-gespro1en 3uridisc6e splitsing door te 9oeren:!e ;ederl,ndse <ens d,t eigendomssplitsing $%>(reed <ordt doorge9oerd getuigt 9,n ge(re1,,n politie1 in)ic6t en is niets minder d,n d? spli3t)<,m 9,n de $%:!uitsl,nd en Ar,n1ri31 6e((en 6er6,,lde m,len,,ngege9en onder geen (eding,11oord te g,,n met 6et m,terieel splitsen 9,n 6un energie(edri39en:!e (enodigde m,r1tm,c6t om op de mondi,le m,r1t 9,n grondsto--en 9oor energie Bele1triciteitC te 1unnen opererend 9erdr,,gt )ic6 niet met de -ili,lisering 9,n tot nu toe ge)onde (edri39en die 6et ge9olg is 9,n eigendoms> o- splitsing:!"

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Splitsen of niet? In opdracht van: Provincie Gelderland. SEOR-ECRI www.ecri.nl. E. Dijkgraaf 1. 19 april 2004

Splitsen of niet? In opdracht van: Provincie Gelderland. SEOR-ECRI www.ecri.nl. E. Dijkgraaf 1. 19 april 2004 Splitsen of niet? In opdracht van: Provincie Gelderland SEOR-ECRI www.ecri.nl E. Dijkgraaf 1 19 april 2004 Contact: SEOR-ECRI Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR Rotterdam E: dijkgraaf@few.eur.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Bijlage 2: consumentenbescherming en de werking van de energiemarkt

Bijlage 2: consumentenbescherming en de werking van de energiemarkt Bijlage 2: consumentenbescherming en de werking van de energiemarkt A. Consumentenbescherming Het gaat om een viertal zaken: 1. De algemene bescherming van de consument en toezicht door de DTe; 2. Informatieverstrekking

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Energiesector op dood spoor

Energiesector op dood spoor Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers

Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers En maak splitsing overbodig Een toekomstvisie van de ondernemingsraden verenigd in het LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME)

Nadere informatie

Marktwerking & energiepolitiek

Marktwerking & energiepolitiek Marktwerking & energiepolitiek een herbezinning op de route naar een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening Manifest t.b.v. het Energie Forum Nederland i.o. Wouter van Dieren, Eric-Jan Tuininga,

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer

Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer Samenvatting Splitsingsdossier Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer n.a.v. de voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en de motie- Doek/Sylvester 2006 Samengesteld door

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar!

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! splitsen. Gulzige, buitenlandse energiereuzen staan al te trappelen om de bedrijven over te nemen. En zo verliest Nederland wéér een gezonde bedrijfstak aan

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief L.J. Brinkhorst Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief Toen Prometheus in de hemel het zonnevuur in een toorts deed ontbranden en meenam naar de aarde, deed hij dat om de door hem uit klei

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Is eigendomssplitsing de moeite waard? Eneco Holding N.V. en Delta N.V.

Is eigendomssplitsing de moeite waard? Eneco Holding N.V. en Delta N.V. Advisory Is eigendomssplitsing de moeite waard? Eneco Holding N.V. en Delta N.V. Introductie Wet- en regelgeving beoogt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening Energie is een basisbehoefte

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland 43538_bw_opnieuw 02-11-2004 11:14 Pagina 1 Energiekeuze(s) belicht Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland auteurs: mr. drs. H.P.A. Knops dr. ir. L.J. de Vries,

Nadere informatie