De belastingprocedure bij de rechtbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De belastingprocedure bij de rechtbank"

Transcriptie

1 De belastingprocedure bij de rechtbank

2 Inhoudsopgave 1 Waar stelt u beroep in? 2 Hoe stelt u beroep in? 3 Beroepstermijn 4 Voorlopige voorziening 5 Griffierecht bij beroep 6 Zelf procederen of iemand machtigen 7 De schriftelijke voorbereiding 8 De zitting 9 Getuigen, deskundigen en tolken 10 De uitspraak 11 Hoger beroep 12 Beroep in cassatie 13 Adressen 14 Meer informatie Vanaf 1 januari 2005 kan in een belastingzaak beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Hieronder wordt aangegeven wat u moet weten als u een belastingprocedure bij de rechtbank wilt beginnen. De beslissing waartegen u beroep in kunt stellen, de uitspraak op het bezwaarschrift, kan zijn genomen door de rijksoverheid (meestal de rijksbelastingdienst), een provincie, een gemeente of een waterschap. Deze organisaties worden bestuursorganen genoemd. 2 3

3 1 Waar stelt u beroep in? U stelt beroep in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. In die sector worden de beroepen in belastingzaken (waaronder ook de beschikkingen krachtens de Wet waardering onroerende zaken vallen) behandeld. Op (de achterzijde van) de uitspraak op het bezwaarschrift staat bijna altijd vermeld of u in beroep kunt gaan en bij welke rechtbank u beroep kunt instellen. Als dat niet is gebeurd, is het verstandig te informeren bij het bestuursorgaan dat de uitspraak heeft gedaan. Voor de zekerheid zijn achter in deze brochure de adressen van de rechtbanken opgenomen. 2 Hoe stelt u beroep in? Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift. Geef met name cijfermatig aan hoe de beslissing van de rechtbank volgens u zou moeten luiden: bijvoorbeeld de hoogte van het belastbare inkomen, de hoogte van de aanslag, de waarde van uw woning of hoe hoog de fiscale boete volgens u moet zijn. U kunt ook schadevergoeding vragen. U moet in dat geval wel kunnen aangeven dat u door de uitspraak schade lijdt en hoe groot die schade is. Tevens kunt u verzoeken om een vergoeding van de proceskosten. Het gaat daarbij om een tegemoetkoming in een aantal kosten, zoals de kosten van de belastingadviseur of advocaat die u bijstaat in de beroepsprocedure, uw eigen reis- en verblijfkosten die u heeft gemaakt voor het bijwonen van de zitting, kosten van door u ingeschakelde getuigen of deskundigen en uw verletkosten in verband met het bijwonen van de zitting (inkomstenverlies omdat u bijvoorbeeld een halve dag vrij moet nemen). In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: - uw naam en adres; - de omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift, met een kopie van die uitspraak; - de redenen waarom u beroep instelt; - uw cijfermatige uitkomst; - uw handtekening. U moet het beroepschrift ondertekenen. Als het beroepschrift in een andere taal is geschreven, moet u, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen. 3 Beroepstermijn U moet uw beroepschrift versturen binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak. Op de uitspraak staat deze dagtekening vermeld. Is uw beroepschrift te laat ingediend dan loopt u het risico dat de rechter het beroep niet behandelt (in het recht wordt dan gezegd dat u niet-ontvankelijk bent in uw beroep). Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verstuurd. 4 Voorlopige voorziening Tijdens de beroepsprocedure geldt in beginsel de uitspraak op het bezwaar. Het kan zijn dat deze uitspraak intussen grote, en soms onherstelbare, (financiële) gevolgen voor u heeft. Meestal kunt u dan tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat mogelijk een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is (bijvoorbeeld een schorsing). Een voorlopige voorziening moet u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank waar u in beroep gaat of bent gegaan. 5 Griffierecht bij beroep Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. De tarieven zijn verschillend voor natuurlijke personen (particulieren) en voor andere personen (zoals bedrijven, verenigingen of stichtingen). Voor bepaalde soorten belastingzaken (waaronder de accijnzen, dividendbelasting, douanezaken en omzetbelasting) geldt een hoger tarief. Deze bedragen worden periodiek aangepast. De actuele bedragen staan in het informatieblad Griffierecht. De bestelmogelijkheden staan achter in deze brochure. De griffie van de rechtbank stuurt u een nota en/of acceptgiro. Het bedrag moet binnen de vermelde tijd zijn betaald. Houd er rekening mee dat met de overschrijving enige tijd gemoeid kan zijn. Wacht dus niet te lang met betalen, anders bestaat de kans dat uw beroepschrift niet in behandeling wordt genomen! Als de rechtbank u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de uitspraak op het bezwaarschrift heeft gedaan. 4 5

4 6 Zelf procederen of iemand machtigen In de belastingprocedure kunt u zelf optreden en uw eigen zaak behartigen. U bent dus niet verplicht om een belastingadviseur, een advocaat of een andere deskundige in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Als u wel iemand machtigt om namens u beroep in te stellen moet deze gemachtigde een machtiging meesturen met het beroepschrift. Is uw vertegenwoordiger een advocaat dan is geen volmacht nodig. De hulp van een belastingadviseur komt in beginsel voor uw eigen rekening. Als u een advocaat inschakelt en de kosten daarvan niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen een toegevoegde advocaat krijgen. U betaalt dan meestal wel een eigen bijdrage. Wat u zelf moet betalen hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Meer hierover kunt u lezen in de brochure U wilt rechtsbijstand. De bestelmogelijkheden staan aan het eind van deze toelichting vermeld. De rechtbank kan uw wederpartij veroordelen in de door u gemaakte proceskosten, waaronder de kosten van rechtsbijstand. Er gelden dan in de wet vastgestelde bedragen. Van zo n veroordeling is in de regel sprake wanneer uw beroep gegrond verklaard wordt. De behandeling van de zaak 7 De schriftelijke voorbereiding De griffie stuurt een kopie van uw beroepschrift naar het bestuursorgaan dat de uitspraak op uw bezwaarschrift heeft gedaan. Het bestuursorgaan moet dan op uw beroepschrift reageren en de op de zaak betrekking hebbende stukken overleggen. Zo'n reactie wordt een verweerschrift genoemd. De griffie stuurt u hiervan een kopie. Het is mogelijk hierop te reageren. De rechtbank kan ook zelf nader onderzoek instellen, bijvoorbeeld door één van beide partijen te vragen om nadere stukken in te dienen of door schriftelijke vragen aan (één van de) partijen te stellen. De tegenpartij krijgt hiervan altijd bericht. Als alle stukken bij de griffie binnen zijn, onderzoekt de rechter de zaak. In bepaalde gevallen kan de rechtbank op basis van de schriftelijke stukken meteen een beslissing op het beroep nemen, zonder de zaak op de zitting te behandelen. Dit wordt vereenvoudigde behandeling genoemd. Dit kan zich voordoen als het voor de rechter direct duidelijk is wat de beslissing moet worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een beroepschrift dat te laat is ingediend of waarvoor het griffierecht niet of te laat is betaald. Bent u het met zo n beslissing van de rechtbank niet eens, dan kunt u binnen zes weken bij de rechtbank een verzetschrift indienen. In uw verzetschrift moet u vermelden: uw naam, uw adres, de redenen waarom u in verzet gaat en wat volgens u de beslissing moet worden. U kunt in het verzetschrift vragen om door de rechtbank op de zitting te worden gehoord. Doel van de behandeling van het verzet is alleen om te bekijken of de eerste beslissing van de rechtbank juist was. Krijgt u van de rechter gelijk in de verzetszaak dan wordt het eigenlijke beroep op een latere datum alsnog behandeld. Voor verzet is niet opnieuw griffierecht verschuldigd. Tegen een uitspraak in de verzetzaak kunt u niet in hoger beroep gaan bij het gerechtshof: u kunt alleen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. Als uw beroepschrift niet in behandeling wordt genomen omdat u bijvoorbeeld uw beroepschrift te laat heeft ingediend, krijgt u het door u betaalde griffierecht niet terug. 6 7

5 8 De zitting Als de rechter de zaak niet op basis van de stukken afhandelt, wordt een rechtszitting gehouden. Meestal behandelt één rechter uw zaak, maar in gecompliceerde gevallen gebeurt dit door drie rechters. U, en uiteraard ook uw tegenpartij, krijgen ruim voor de zitting een uitnodiging om op de zitting te verschijnen. U bent niet verplicht de zitting bij te wonen, tenzij u door de rechtbank wordt opgeroepen. Het is in het algemeen wel verstandig te komen. Vaak zal de rechter u nog vragen willen stellen. Ook kunt u iemand naar de zitting meenemen om voor u het woord te voeren. Als u echt verhinderd bent op de zitting aanwezig te zijn dan kunt u schriftelijk vragen om uitstel van de behandeling. U moet dan in een brief aangeven waarom u niet op de zitting kunt komen. Het verzoek dient u ook zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitnodiging naar de rechtbank te sturen. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden zal de rechter instemmen met een verzoek om uitstel. Op de zitting kunt u reageren op de argumenten van het bestuursorgaan. Het wordt door de rechtbank op prijs gesteld indien u uw opmerkingen beknopt op papier zet (in een zogenoemde pleitnota) en op de zitting voorleest. Zorg dat u in elk geval ook fotokopieën van uw pleitnota meeneemt voor uw tegenpartij, de rechter(s) en de griffier. Zorg ervoor dat nadere stukken uiterlijk tien dagen vóór de zitting bij de rechtbank zijn ingediend. Bij te late indiening kunnen de stukken door de rechter buiten beschouwing worden gelaten. Het kan zijn dat de rechtbank tijdens of na de zitting tot de conclusie komt dat de zaak nog niet duidelijk genoeg is om een uitspraak te kunnen doen. De zaak wordt dan aangehouden om nog nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld om nog vragen te stellen of stukken te verkrijgen. In geval van aanhouding ontvangt u daarvan bericht. Als er nog iets van u verwacht wordt krijgt u daarvan ook bericht. Na het onderzoek wordt uw zaak op een nadere zitting verder behandeld. In de regel is de zitting in belastingzaken niet openbaar. Dit betekent dat er geen publiek of pers bij aanwezig mag zijn. U kunt wel om openbaarheid van de zitting vragen. Is het beroep (mede) gericht tegen een fiscale boete dan is voor dat onderdeel van het beroep de zitting in de regel wel openbaar. Eventuele bezwaren hiertegen kunt u vooraf schriftelijk kenbaar maken of aan het begin van de zitting. De rechtbank beslist dan over de openbaarheid. Als u niet wilt dat de uitspraak in uw zaak (zonder vermelding van de namen van de betrokkenen) gepubliceerd wordt, dan dient u dit uiterlijk op de zitting gemotiveerd te verzoeken. 8 9 Getuigen, deskundigen en tolken Wilt u getuigen of deskundigen meenemen naar de zitting, geef dit dan van tevoren aan in het beroepschrift, de conclusie van repliek of een aparte brief. Vermeld ook duidelijk waarom u de betreffende getuigen of deskundigen wilt meebrengen. Ook de rechtbank kan getuigen of deskundigen oproepen. 10 De uitspraak Na de behandeling van de zaak op de zitting doet de rechtbank uitspraak. U krijgt een kopie van de uitspraak toegestuurd. 11 Hoger beroep Bent u het met de uitspraak van de rechtbank niet eens, dan kunt u daartegen binnen zes weken hoger beroep instellen bij de belastingkamer van een gerechtshof. Op de uitspraak van de rechtbank staat vermeld bij welk gerechtshof u in hoger beroep kunt komen. Ook wordt daarop het adres van dat gerechtshof vermeld. Voor de zekerheid zijn achter in deze brochure de adressen aangegeven. Ook het bestuursorgaan kan hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank. Het gerechtshof bekijkt de zaak opnieuw. Voor het instellen van hoger beroep moet u opnieuw griffierecht betalen. De meest recente bedragen staan in het informatieblad Griffierecht. Aan het eind van deze toelichting vindt u een overzicht van de bestelmogelijkheden. Als het gerechtshof u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van uw tegenpartij in hoger beroep. U kunt het gerechtshof vragen de tegenpartij in uw kosten te veroordelen. Als uw tegenpartij hoger beroep instelt, krijgt u gelegenheid een schriftelijke reactie op dat beroep te geven. Daarin kunt u het gerechtshof vragen de tegenpartij in uw kosten te veroordelen. 9

6 12 Beroep in cassatie Bent u het met de uitspraak van het gerechtshof niet eens, dan kunt u binnen zes weken beroep in cassatie bij de Hoge Raad instellen. Met instemming van de tegenpartij is het ook mogelijk direct van een uitspraak van de rechtbank beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Deze mogelijkheid wordt sprongcassatie genoemd. Het gerechtshof wordt dan overgeslagen. U moet wel bij uw beroepschrift een schriftelijke verklaring van de andere partij overleggen dat hij instemt met sprongcassatie. Als u meteen beroep in cassatie wilt instellen dient u dus vóór het indienen van dat beroep contact op te nemen met het bestuursorgaan. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld nuttig zijn als er geen verschil van mening is over de feiten zoals die in de uitspraak van de rechtbank zijn vermeld en u sneller duidelijkheid wilt hebben over een juridische kwestie. Als u kiest voor sprongcassatie mist u een tweede volledige beoordeling door het gerechtshof. De Hoge Raad onderzoekt de zaak niet meer helemaal opnieuw. Hij bekijkt op basis van de door de rechtbank vastgestelde feiten slechts of het recht goed is toegepast en of geen procedurele regels zijn geschonden. Voor het instellen van beroep in cassatie moet u ook griffierecht betalen. De meest recente bedragen staan in het informatieblad Griffierecht. Aan het eind van deze brochure vindt u een overzicht van de bestelmogelijkheden. Als de Hoge Raad u geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van uw tegenpartij in cassatie. U kunt de Hoge Raad vragen de tegenpartij in uw kosten te veroordelen. Als uw tegenpartij beroep in cassatie instelt, krijgt u de gelegenheid een schriftelijke reactie op dat beroep te geven. Daarin kunt u de Hoge Raad vragen de tegenpartij in uw kosten te veroordelen. 13 Adressen rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad Adressen rechtbanken Rechtbank Alkmaar Kruseman van Eltenweg 2, Alkmaar Postbus 251, 1800 BG Alkmaar Telefoon: (072) Rechtbank Almelo Egbert Gorterstraat 5, Almelo Postbus 323, 7607 GB Almelo Telefoon: (0546) Rechtbank Amsterdam Parnassusweg 220, Amsterdam Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam Telefoon: (020) Rechtbank Arnhem Walburgstraat 2-4, Arnhem Postbus 9030, 6800 EM Arnhem Telefoon: (026) Rechtbank Assen Brinkstraat 4, Assen Postbus 30009, 9400 RA Assen Telefoon: (0592) Rechtbank Breda Sluissingel 20, Breda Postbus 3332, 4800 DH Breda Telefoon: (076) Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. De wettelijke bepalingen voor het maken van bezwaar en beroep zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Rechtbank Dordrecht Steegoversloot 36, Breda Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht Telefoon: (078)

7 Rechtbank s-gravenhage Prins Clauslaan 60, s-gravenhage Postbus 20302, 2500 EH s-gravenhage Telefoon: (070) Rechtbank Groningen Guyotplein 1, Groningen Postbus 150, 9700 AD Groningen Telefoon: (050) Rechtbank Haarlem Jansstraat 81, Haarlem Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Telefoon: (023) Rechtbank s-hertogenbosch Leeghwaterlaan 8, s-hertogenbosch Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) Rechtbank Leeuwarden Zaailand 102, Leeuwarden Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden Telefoon: (058) Rechtbank Maastricht St. Annadal 1, Maastricht Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht Telefoon: (043) Rechtbank Middelburg Kousteensedijk 2, Middelburg Postbus 8109, 4330 EC Middelburg Telefoon: (0118) Rechtbank Roermond Willem II Singel 67, Roermond Postbus 950, 6040 AZ Roermond Telefoon: (0475) Rechtbank Rotterdam Wilhelminaplein , Rotterdam Postbus 50650, 3007 BL Rotterdam Telefoon: (010) Rechtbank Utrecht Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht Telefoon: (030) Rechtbank Zutphen Martinetsingel 2, Zutphen Postbus 205, 7200 AE Zutphen Telefoon: (0575) Rechtbank Zwolle-Lelystad Luttenbergstraat 5, Zwolle Postbus 10067, 8000 GB Zwolle Telefoon: (038) Adressen gerechtshoven Gerechtshof Amsterdam Prinsengracht 436, Amsterdam Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam Telefoon: (020) Gerechtshof Arnhem Walburgstraat 2-4, Arnhem Postbus 9030, 6800 EM Arnhem Telefoon: (026) Gerechtshof s-hertogenbosch Leeghwaterlaan 8, s-hertogenbosch Postbus 70583, 5201 CZ s-hertogenbosch Telefoon: (073)

8 Gerechtshof s-gravenhage Prins Clauslaan 60, s-gravenhage Postbus 20021, 2500 EA s-gravenhage Telefoon: (070) Gerechtshof Leeuwarden Wilhelminaplein 1, Leeuwarden Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden Telefoon: (058) Adres Hoge Raad der Nederlanden Kazernestraat 52, s-gravenhage Postbus 20303, 2500 EH s-gravenhage Telefoon: (070) Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op internet: Hier kunt u onder meer terecht voor adressen van gerechten, recente uitspraken en enige informatie over procedures bij de rechter. Over de volgende onderwerpen zijn aparte brochures verkrijgbaar: - Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid - Verklaring omtrent inkomen en vermogen (over door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand) - U wilt rechtsbijstand - Informatieblad Inkomensgrenzen en eigen bijdragen gesubsidieerde rechtsbijstand - Informatieblad Griffierecht U kunt deze brochures aanvragen via de Postbus 51 Infolijn: (gratis) of via internet: of 14

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

[logo gemeente] Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid DEEL A. BEZWAAR Leeswijzer Wanneer kunt u bezwaar maken

[logo gemeente] Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid DEEL A. BEZWAAR Leeswijzer Wanneer kunt u bezwaar maken [logo gemeente] Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Binnen de overheid zijn verschillende

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Waarschijnlijk leest u deze brochure, omdat u

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid 1 Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Waarschijnlijk leest u deze brochure, omdat

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Waarschijnlijk leest u deze brochure, omdat u

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Waarschijnlijk leest u deze brochure, omdat u

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid In dit informatieblad vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid. Het blad bestaat uit twee delen. In het eerste

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid In dit informatieblad vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid. Het blad bestaat uit twee delen. In het eerste

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.20 Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid brochure bronnen Gelijknamige brochure van het Ministerie van Justitie, oktober 2009 In deze vernieuwde

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

Klagen helpt 3. Waarover kunt u klagen? 3. Waarover kunt u niet klagen? 3. Hoe kunt u uw klacht indienen? 4. Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Klagen helpt 3. Waarover kunt u klagen? 3. Waarover kunt u niet klagen? 3. Hoe kunt u uw klacht indienen? 4. Hoe wordt uw klacht afgehandeld? U HEEFT EEN KLACHT INHOUD Klagen helpt 3 Waarover kunt u klagen? 3 Waarover kunt u niet klagen? 3 Hoe kunt u uw klacht indienen? 4 Hoe wordt uw klacht afgehandeld? 5 Naar wie kunt u uw klacht sturen? 6

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

U heeft een klacht 1.

U heeft een klacht 1. U heeft een klacht 1. Inhoud Klagen helpt... 3 Waarover kunt u klagen?... 3 Waarover kunt u niet klagen?... 3 Hoe kunt u uw klacht indienen?... 3 Hoe wordt uw klacht afgehandeld?... 4 Naar wie kunt u uw

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid In dit informatieblad vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid. Het blad bestaat uit twee delen. In het eerste

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.51 Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep brochure bronnen www.duo.nl, november 2012 In deze brochure wordt beschreven hoe de procedure verloopt als men bewaar wil

Nadere informatie

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation

Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation Bezwaarschrift of mediation In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels vastgelegd voor de relatie tussen overheid en

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep)

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.62 Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) brochure bronnen - brochure Oneens: uw goed recht van DUO, november 2011 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid In dit informatieblad vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid. Het blad bestaat uit twee delen. In het eerste

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur,

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur, uitspraak / GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Sector belastingrecht Eerste meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 09/00515 Uitspraak van de eerste meervoudige Belastingkamer op het hoger beroep van de voorzitter

Nadere informatie

Bezwaar, beroep of verzoek

Bezwaar, beroep of verzoek Bezwaar, beroep of verzoek Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag van de Belastingdienst, kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA1901 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 04-06-2013 Datum publicatie 04-06-2013 Zaaknummer AWB 13/675 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM

GERECHTSHOF AMSTERDAM Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 13/00004 en 13/00005 30 juli 2014 uitspraak van de negende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te Uithoorn, belanghebbende, gemachtigde: [A]

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Bent u het niet eens met een belastingaanslag?

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan de

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 12-06-2008 Datum publicatie 24-07-2008 Zaaknummer AWB 07/3464 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BW7826

ECLI:NL:GHARN:2012:BW7826 ECLI:NL:GHARN:2012:BW7826 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 30-05-2012 Datum publicatie 08-06-2012 Zaaknummer 11-00572 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Zaaknummer AWB 08/5062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling?

Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling? Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan

Nadere informatie

In beroep bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs

In beroep bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs In beroep bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs Bureau Lange Voorhout 9 2514 EA Den Haag Correspondentieadres Postbus 636 2501 CN Den Haag Tel: 070 376 5400 Fax: 070 356 3275 M:info@cbho.nl

Nadere informatie

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Tegen een aantal officiële besluiten van het Bureau Jeugdzorg, waaronder het Indicatiebesluit, kunt u officieel bezwaar maken. De manier waarop

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Rechtbank Tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252 Burgerlijk Wetboek) In te vullen door de griffie

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer. een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen Y, de inspecteur.

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer. een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen Y, de inspecteur. Kenmerk: 99/03616 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X B.V. te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 Instantie Datum uitspraak 11-12-2007 Datum publicatie 07-01-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/2511, AWB 06/2530 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 21-10-2010 Datum publicatie 24-12-2010 Zaaknummer AWB 09/1378 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

2010 -- Formeel recht -- Deel 3

2010 -- Formeel recht -- Deel 3 Formeel belastingrecht (FE) les 3 programma Rechtsmiddelen Bezwaar Beroep Hoger beroep Beroep in cassatie Rechtsmiddelen In Nederland kennen wij de volgende rechtsmiddelen Rechtsmiddel Indienen bij bezwaar

Nadere informatie

In (hoger) beroep. bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State

In (hoger) beroep. bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State Omwille van de leesbaarheid van deze brochure is ervoor gekozen de term Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:11

ECLI:NL:RBGEL:2017:11 ECLI:NL:RBGEL:2017:11 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 03012017 Datum publicatie 13012017 Zaaknummer AWB 15 _ 4989 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Nieuw formulier aanvragen gezamenlijk gezag per september 2012

Nieuw formulier aanvragen gezamenlijk gezag per september 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 7.1.3.3 Nieuw formulier aanvragen gezamenlijk gezag per september 2012 bronnen Nieuwsbrief NVVB, 12.9.2012, www.nvvb.nl/ Geen GBA-uittreksels meer bij aanvraag gezamenlijk

Nadere informatie

Uitspraak ^' 3 / o^ 5

Uitspraak ^' 3 / o^ 5 Uitspraak ^' 3 / o^ 5 GERECHTSHOF AMSTERDAM 4 juli 2013 uitspraak van dc zevende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van X 2, OBBVHHBBBV' wonende te flhhav belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7274

ECLI:NL:RBGEL:2015:7274 ECLI:NL:RBGEL:2015:7274 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 26-11-2015 Datum publicatie 26-11-2015 Zaaknummer AWB - 15 _ 132 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 17 JUNI 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

tegen de mondelinge uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 10 november 2010, nummer AWB 10/1037, in het geding tussen

tegen de mondelinge uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 10 november 2010, nummer AWB 10/1037, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Sector belastingrecht Eerste meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 10/00867 Schriftelijke uitspraak op het hoger beroep van BigffiwnrrmBriWiflMI^^^^^ te hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures

Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures Besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke procedures Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:5523

ECLI:NL:RBZWB:2013:5523 ECLI:NL:RBZWB:2013:5523 Instantie Datum uitspraak 17-07-2013 Datum publicatie 05-09-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB-12_5516 Belastingrecht

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ)

Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Bezwaar maken tegen een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, november Inhoudsopgave Wat is bezwaar?... 3 Termijn... 3 Bezwaarschrift... 3 Behandeling bezwaarschrift...

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619

ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619 ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2007 Datum publicatie 19-01-2007 Zaaknummer 06-00066 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2098

ECLI:NL:GHDHA:2017:2098 ECLI:NL:GHDHA:2017:2098 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-06-2017 Datum publicatie 14-07-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-17/00015 Belastingrecht

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-08-2017 Datum publicatie 22-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 2951 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:20

ECLI:NL:GHARL:2015:20 ECLI:NL:GHARL:2015:20 Instantie Datum uitspraak 06-01-2015 Datum publicatie 16-01-2015 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaknummer 14/00053, 14/00054 en 14/00055 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4752 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 09/00638

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4752 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 09/00638 ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4752 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-11-2010 Datum publicatie 24-11-2010 Zaaknummer 09/00638 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Overijssel Reg.nr. PS/2XJIU lao<sa 04 DEC 2014 Dat. ontv.:

de Rechtspraak Rechtbank Overijssel Reg.nr. PS/2XJIU lao<sa 04 DEC 2014 Dat. ontv.: de Rechtspraak Rechtbank Overijssel AANTEKENEN [X]/PERPOST PER FAX Bestuursrecht datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp provinciale

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6992 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00490

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6992 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00490 ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6992 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 04-12-2008 Datum publicatie 17-12-2008 Zaaknummer 07/00490 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State

In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State Omwille van de leesbaarheid van deze brochure is ervoor gekozen de term Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37105 23 december 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie Jaarverslag van de griffier van het Hof van Discipline over het jaar 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- Griffie De griffie van het hof werd

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BY0157

ECLI:NL:RBARN:2012:BY0157 ECLI:NL:RBARN:2012:BY0157 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 18-10-2012 Datum publicatie 18-10-2012 Zaaknummer AWB 11/2382 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:9611

ECLI:NL:GHARL:2017:9611 ECLI:NL:GHARL:2017:9611 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 07-11-2017 Datum publicatie 10-11-2017 Zaaknummer 16/01141 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2016:3790, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:634

ECLI:NL:GHARL:2017:634 ECLI:NL:GHARL:2017:634 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 10-02-2017 Zaaknummer 15/01571 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

11-09-2015 21-09-2015 14/00330. Belastingrecht. Hoger beroep

11-09-2015 21-09-2015 14/00330. Belastingrecht. Hoger beroep ECLI:NL:GHSHE:2015:3523 http://deeplink. Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 11-09-2015 21-09-2015

Nadere informatie