E X A M E N R E G E L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E X A M E N R E G E L I N G"

Transcriptie

1 E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010

2 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur en geldigheid 3. Inleiding, gebruikte begrippen en bedoeling 4. Schematisch overzicht 5. Toelichting schema Leren Kwalificeren Behalen diploma Diploma-eisen Proeven van bekwaamheid Vooruitgang Loopbaan en Burgerschap Nederlands, Moderne vreemde taal en rekenen Wettelijke beroepsvereisten BPV Examendossier Verzamelen stukken examendossier 6. Proeven van bekwaamheid Wat is een Proeven van Bekwaamheid? Start- en eindproeven Hoe komt Wellantcollege aan de proeven van bekwaamheid? Aanvraag en toelating Inrichtingsplan en aanvullend bewijsmateriaal Vaststellen van de proeven Logboek Verloop van de proeven 7. Beoordeling Assessoren Beoordelen Observeren Uitvoering proeve van bekwaamheid Criteriumgericht interview Beoordeling van de proeven 8. Resultaat Proeven Behaald/ niet behaald Toelichting bij beoordeling proeven Excellente uitvoering Bekendmaken uitslag Resultaten Afwijkende toetsing Behalen van proeven en toetsing 9. Herkansingen Niet behalen van proeven of toets Afwezigheid bij proeven of toetsen 10. Bezwaar/ beroep Gevallen waarin de examenregeling niet voorziet Onvoorziene omstandigheden Bijlage Begrippenlijst Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 2 van 21

3 1. Vaststelling regeling Doel examenregeling proeve van bekwaamheid Deze regeling bevat voor jou de informatie over de opzet en uitvoering van proeven van bekwaamheid. Vaststellen examenregeling De examenregeling is gemaakt door de centrale examencommissie (CEC). Ieder jaar wordt de examenregeling door de secretaris van de CEC opnieuw bekeken, waar nodig bijgesteld en ter goedkeuring aan de centrale examencommissie voorgelegd. De CEC stelt, na verkregen goedkeuring van de Bestuursraad, jaarlijks de examenregeling vast. Geldigheid Deze examenregeling geldt voor alle binnen Wellantcollege aangeboden opleidingen vanaf 1 augustus 2010 die vallen binnen de Competentiegerichte Kwalificatiestructuur (CKS). Eerste versie : 30 november 2005 Opnieuw vastgesteld : 9 mei 2011 Vastgesteld door de centrale examencommissie. Houten, 9 mei dr. L.D. Verburgh Lid Bestuursraad en voorzitter CEC J. Boerman Secretaris CEC De ondernemingsraad heeft op 9 mei 2011 ingestemd met deze regeling. Eventuele extra informatie met betrekking tot de proeven van bekwaamheid binnen nieuwe opleidingen MBO zal in de vorm van een addendum bij deze examenregeling worden verstrekt. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 3 van 21

4 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur Het gaat om de opleidingen binnen de competentiegericht kwalificatiestructuur (CKS). Dit begrip is waarschijnlijk onbekend voor je. Daarom volgt hieronder een korte uitleg: CKS = Competentiegerichte kwalificatiestructuur In een kwalificatiestructuur is weergegeven welke opleidingen er kunnen worden verzorgd door MBO scholen. Daarnaast staan er richtlijnen in over hoe deze opleidingen moeten worden opgezet. De opleidingen van alle AOC s moeten aan deze richtlijnen voldoen Competentiegericht houdt in, dat er niet alleen wordt gelet op wat je kent en kunt, maar ook hoe je bent als persoon en hoe je functioneert binnen een beroep. Geldigheid Deze examenregeling is geldig voor alle opleidingen CKS die starten vanaf 1 augustus 2011 en geldt voor het aantal jaren dat op de door jou ondertekende onderwijsovereenkomst staat. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 4 van 21

5 3. Inleiding In deze examenregeling is de examinering beschreven en zie je aan welke eisen je moet voldoen om je diploma te behalen. De examenregeling proeven van bekwaamheid is afgeleid van het examenreglement CKS. Het examenreglement is het officiële basisdocument waarin staat wat je rechten en plichten zijn als het gaat om examinering. Het examenreglement is te vinden via de volgende link: %20CKS/Examenreglement%20mbo%20CKS%20cohorten%20vanaf% pdf Gebruikte begrippen Het proces van examineren verloopt binnen het competentiegericht onderwijs anders dan je waarschijnlijk tot nu toe gewend bent geweest. Je bent actief betrokken bij je eigen leerproces. Examineren is niet iets wat je overkomt, maar de mogelijkheid om jezelf te kwalificeren voor een diploma. Om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde bedoelt, gebruiken we precieze begrippen, zoals: * Kwalificatie: een opleiding die leidt tot een diploma bijv. kwalificatie dierverzorger * Kwalificeren: alles wat je moet doen (examens enz.) of aantonen om je diploma te behalen De voor jou onbekende woorden in de tekst kun je opzoeken in de begrippenlijst in bijlage 1 Bedoeling Examenregeling De examenregeling van Wellantcollege is bedoeld om: 1. Je duidelijk te maken hoe de examinering is geregeld. 2. Je te laten weten aan welke eisen je moet voldoen om een diploma te behalen. 3. Te laten zien dat het bedrijfsleven betrokken is geweest bij de examens. 4. Helder te maken hoe, waar en door wie jouw beoordelingen plaatsvinden. Deze punten worden duidelijk gemaakt aan de hand van het schema op het volgende blad. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 5 van 21

6 4. Schematisch overzicht Het schema hieronder laat je voor jouw niveau zien hoe je een diploma kunt behalen. LEREN & KWALIFICEREN binnen CKS niveau 3 en 4 Formatief beoordelen (vooruitgang) Summatief beoordelen (telt mee voor diploma) ONTWIKKELINGS- PORTFOLIO Bewijsstukken Beroepscompetenties + Leer- en burgerschapscompetenties EXAMEN- DOSSIER Go/no go gesprek Examencommissie geeft toestemming voor Go/no go gesprek met coach en 2e docent M.b.t. leren, loopbaan en burgerschap (LLB) Talen- en rekeneisen kwalificatiedossier Proeve van bekw aamheid 1,2 enz. STARTPROEVEN Examencommissie geeft toestemming voor EINDPROEVE Bew ijs: PvB 1, 2 enz. behaald Bew ijs: Eindproeve behaald Aantonen vooruitgang LLB Bewijs vooruitgang LLB Examens Nederlands, moderne vreemde taal* en rekenen Bewijs voldoen aan eisen Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen K W A L I F I C A T I E P R O C E S M.b.t. eventuele wettelijke vereisten Eventuele toets(en) wettelijke beroepsvereisten Bewijs voldoen aan wettelijke beroepsvereisten BPV-registratie en -beoordelingen Examencommissie checkt Bew ijs: BPV-lengte & -beoordeling = vold. Examencommissie doet eindcontrole Inhoud en volledigheid examendossier * Moderne vreemde taal indien van toepassing = beslismoment D I P L O M A Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 6 van 21

7 5. Toelichting schema Hierna volgt een toelichting op het schema op blad 6. Leren Om vast te stellen hoeveel je vooruit gaat met leren, voer je met je coach gesprekken rond de bewijzen die jij in je portfolio zet. Met je begeleidende docent maak je afspraken over je leeractiviteiten voor de volgende periode. Bij deze portfoliogesprekken wordt vastgesteld hoe ver je bent. Het is dus eigenlijk waarderen. Dit wordt in het schema formatief beoordelen genoemd. Kwalificeren Kwalificeren houdt in: de weg die je doorloopt om een diploma te behalen. Er zijn diploma-eisen in de vorm van voorwaarden en te behalen examens. Een examen is een beoordeling waarvan het resultaat meetelt voor het behalen van het diploma. Het beoordelen van alles wat meetelt voor het behalen van een diploma wordt summatief beoordelen genoemd. Behalen diploma Om het diploma van een opleiding te behalen moet je voldoen aan alle diploma-eisen voor een bepaalde opleiding met het niveau wat daarbij behoort. De diploma-eisen per opleiding zijn beschreven in de exameninformatie, die je aan het begin van je opleiding ontvangt. Het beoordelen of voldaan is alle diploma-eisen van een bepaalde opleiding gebeurt aan de hand van je examendossier (rechter kolom in het schema). Hieronder wordt eerst beschreven wat wordt bedoeld met de verschillende diploma-eisen en wat voor bewijsstukken daarvoor in het examendossier terecht moeten komen. Vervolgens kun je lezen wat een examendossier is en hoe ermee wordt gewerkt. Diploma-eisen Het gaat om de volgende diploma-eisen: 1. Proeven van bekwaamheid Het behalen van de proeven van bekwaamheid is nodig om het diploma voor een bepaalde opleiding te verkrijgen. De proeven van bekwaamheid worden verderop in deze examenregeling beschreven. 2. Vooruitgang Loopbaan en Burgerschap Je moet kunnen aantonen dat je tijdens je opleiding verder gekomen bent met de ontwikkeling van competenties die te maken hebben met Loopbaan en Burgerschap. 3. Nederlands, Moderne vreemde taal en Rekenen De diploma-eisen voor Nederlands, Moderne vreemde taal en Rekenen zijn verschillend per opleiding en per opleidingsniveau. Bij taal wordt gelet op luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Zie Examenregeling taal en rekenen d.d : Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 7 van 21

8 4. Wettelijke beroepsvereisten Bij sommige opleidingen zijn er zogenaamde wettelijke beroepsvereisten 1. Dit zijn (extra) eisen die de overheid stelt aan het uitoefenen van een bepaald beroep, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, verkeer, milieu, enz. Een voorbeeld is de licentie gewasbescherming. Als je aan deze eisen voldoet, ontvang je hiervan een certificaat van de school. Je krijgt op school te horen of er in jouw opleiding sprake is van wettelijke beroepsvereiste(n). 5. BPV Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de praktijk, op een leerbedrijf. Dit noemen we beroepspraktijkvorming (BPV). Er zijn wettelijke eisen aan de omvang van de beroepspraktijkvorming: - Als je een BBL-opleiding volgt moet minstens 60% van je studietijd uit BPV bestaan. - Bij BOL-opleidingen is de BPV-tijd maximaal 59% van je studietijd. Het bewijs voor het examendossier bestaat uit: 1. Een opsomming van de bedrijven waar de BPV is gevolgd met vermelding van het aantal dagen dat op elk van de bedrijven is doorgebracht 2. Beoordelingen (met datum en handtekening) waaruit blijkt dat de BPV met voldoende is afgesloten Examendossier Voor elke leerling is er een papieren of digitaal examendossier. Je examendossier wordt beheerd door de examencommissie en jij kunt het inzien. Verzamelen stukken examendossier Een stuk voor het examendossier wordt gemaakt op het moment dat je voldoet aan één van de diploma-eisen. Op dat moment wordt door of namens de schoolleiding het hiervoor gevraagde overzicht voor jouw examendossier gemaakt. Dit gebeurt (waar nodig) op basis van bewijsstukken uit het portfolio dat jij tijdens het leerproces hebt opgebouwd. Concreet: - Als je een proeve van bekwaamheid hebt behaald, ontvang je als bewijsstuk voor het examendossier een ondertekend beoordelingsblad. - Als je voldoende ontwikkeling hebt aangetoond voor Loopbaan en Burgerschap komt er een bewijsstuk beschikbaar voor in het Examendossier. - Als je voldoet aan de diploma-eisen voor Nederlands, Moderne vreemde taal en Rekenen voor het niveau van jouw opleiding, krijg je een papier waaruit dat blijkt. - Als er sprake is van een wettelijk beroepsvereiste, worden bewijsstukken van het behalen van toetsen met als resultaat voldoende verzameld uit jouw portfolio. - Als de beroepspraktijkvorming is afgesloten, wordt een overzicht voor het examendossier gemaakt. Uit bewijsstukken in jouw examendossier wordt opgemaakt of de BPV met voldoende is afgesloten. De vestigingsexamencommissie zorgt ervoor dat alle stukken voor het examendossier correct zijn en vóór het afnemen van de laatste proeve van bekwaamheid in je examendossier aanwezig zijn. 1 Het is mogelijk dat het behalen van een bepaald certificaat niet wettelijk verplicht is, maar dat het bedrijfsleven dat hoort bij jouw opleiding graag wil dat je het haalt. In veel gevallen kun je dit certificaat tijdens de opleiding behalen. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 8 van 21

9 6. Proeven van bekwaamheid Wat is een Proeve van Bekwaamheid? Een proeve van bekwaamheid is een uitgebreide opdracht, zoveel mogelijk in de beroepspraktijk, waarin veel handelingen voorkomen die echt bij het beroep horen. In de opdracht zijn situaties opgenomen waarin het lastig is om goede keuzes te maken. Bij elkaar wordt dit de kritische beroepssituatie genoemd. De proeve wordt afgesloten met een criteriumgericht interview *. Tijdens het criteriumgericht interview proberen de beoordelaars te achterhalen waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt tijdens het praktijkdeel van de proeve. Ook willen ze weten of je begrijpt waarom het werk op een bepaalde manier uitgevoerd moet worden. Tijdens je opleiding moet je een (aantal) proeve(n) van bekwaamheid (PvB s) afleggen. Als je eerder of ergens anders al bepaalde competenties hebt ontwikkeld, kun je dit bij de intake en bij begeleidingsgesprekken vertellen. Als je dit goed kunt bewijzen, zou een proeve eerder kunnen worden afgenomen. Aan het begin van je opleiding ontvang je informatie over alle proeven die behoren bij je opleiding. Start- en eindproeven Als er voor een opleiding bijvoorbeeld 3 proeven van bekwaamheid zijn, worden de eerste twee startproeven genoemd en de derde eindproeve. De manier waarop startproeven en eindproeven verlopen is gelijk. Een eindproeve wordt afgenomen aan het eind van je opleiding en de beoordelaars vanuit onderwijs en bedrijfsleven zijn allebei onafhankelijk. Als je voldoet aan de andere diploma-eisen en je de eindproeve behaald, heb je het diploma verdiend. Vanaf blad 10 wordt beschreven hoe proeven van bekwaamheid verlopen. Veel dingen verlopen bij start- en eindproeven gelijk; er is dan één tekst die voor beide soorten geldt. Als er verschil is tussen de startproeve en de eindproeve, staat de tekst in 2 kolommen. Hoe komt Wellantcollege aan de proeven van bekwaamheid? De proeven van bekwaamheid worden rechtstreeks afgeleid van zogenaamde groene standaarden. Deze examenstandaarden zijn gemaakt door vrijwel alle AOC s samen. Het bedrijfsleven is nauw betrokken geweest bij het maken en goedkeuren van de groene standaarden Informatie over de groene standaarden De examenstandaarden zijn (na het aanmaken van een account) voor een ieder in te zien: In elke standaard die behoort bij een opleiding wordt een kritische beroepssituatie beschreven. Bij de proeve van bekwaamheid wordt een praktijksituatie gezocht die zo veel mogelijk lijkt op de kritische beroepssituatie uit de examenstandaard. Startproeven worden meestal in de volgorde van de groene standaarden afgenomen, maar die volgorde kan gewijzigd worden, als het geheel maar logisch opgebouwd blijft. In enkele gevallen is door de centrale examencommissie besloten dat een bepaalde proeve naar keuze als start- of eindproeve kan worden gebruikt. * Met uitzondering van de volgende proeven: Code Naam Niveau 150#1 / Machinevaardigheid 3 150#2 / Agrarisch en groen loonwerk basis plus 3 150#3 / Cultuurtechnisch loonwerk basis plus 3 170#1 / Quality first 3 364#1 / Animal events 3 650#1 / Machinevaardigheid 4 Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 9 van 21

10 Om het gedeelte over de beoordeling van proeven goed te kunnen lezen is het goed om iets te weten over assessoren: Assessoren: herkomst en ervaring Iemand die de beoordeling bij proeven uitvoert noemen we assessor. Binnen een assessorteam is er in elk geval een assessor uit het onderwijs èn een assessor uit het bedrijfsleven. De assessoren binnen Wellantcollege zijn speciaal opgeleid om op de juiste manier proeven van bekwaamheid te kunnen beoordelen. Beoordelen van competenties Voorheen ging het bij het beoordelen van leerlingen vooral om het weten, kennen en kunnen. Bij het beoordelen van competenties gaat het om veel meer. Naast kennis en kunde gaat het o.a. om je houding en gedrag, de manier waarop je dingen afweegt en beslissingen neemt enz. Register van assessoren De tot nu toe opgeleide mensen zijn opgenomen in een register van assessoren van Wellantcollege. Het is de bedoeling dat er hiervoor een online register komt en dat er op termijn een landelijke database van erkende assessoren wordt samengesteld. AANVRAAG en TOELATING Startproeven Toelating startproeve(n) Zie schema blad 6. In het leerproces heb je zoveel mogelijk bewijsstukken in je portfolio verzameld. Daarmee kun je laten zien dat je de kritische beroepssituatie uit een bepaalde startproeve aan kunt. Samen met je coach voer je dan het go/no gogesprek. Daarin bekijk je samen de in het portfolio verzamelde bewijzen. Eindproeve Toelating eindproeve Zie schema blad 6. Als je alle startproeven hebt behaald en je denkt voldoende bewijsstukken te hebben waarmee je laat zien dat je de eindproeve aan kunt, vraag je de eindproeve aan bij de examencommissie. Samen met je coach en een tweede docent voer je dan het go/no go-gesprek. In dit gesprek bekijk je samen de in het portfolio verzamelde bewijzen. Uit de bewijsstukken moet blijken dat je voor een bepaalde proeve van bekwaamheid voldoet aan de gevraagde competenties en de kerntaken beheerst. Je coach vraagt hierover het oordeel van je praktijkopleider. Het gaat er in het go/no go-gesprek om of jij de kritische situatie, werkprocessen en prestatieindicatoren zoals die in de groene standaard voor die proeve is beschreven, met succes aan kunt. Startproeven Zowel je coach als je praktijkopleider moeten dit zien zitten. Eindproeve Zowel je coach als de tweede docent als je praktijkopleider moeten dit zien zitten. Als regel is de proeve op je leerbedrijf, maar het kan nodig zijn dat voor (een) bepaalde proeve(n) een ander bedrijf gezocht moet worden. Als je, samen met je coach en je praktijkopleider, ervan overtuigd bent de kritische beroepssituatie, werkprocessen en prestatie-indicatoren voor die PvB aan te kunnen, vraag je samen met je coach de PvB aan bij de examencommissie van je locatie. Samen met de coach bereidt je de PvB voor. Je gebruikt hiervoor het inrichtingsplan PvB. De examencommissie checkt het inrichtingsplan en kijkt o.a. of alle werkprocessen, al dan niet via aanvullend bewijs, aan de orde komen. Als de examencommissie akkoord is, wordt een go gegeven voor de proeve. De examencommissie ondertekent daarbij het inrichtingsplan. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 10 van 21

11 Inrichtingsplan PvB en aanvullend bewijsmateriaal Hiervoor is al een aantal keren het woord inrichtingsplan genoemd. Dit is een (digitaal) formulier waarmee de proeve wordt aangevraagd bij de examensecretaris. Een inrichtingsplan is nodig om aan te tonen dat de proeve aan de gestelde eisen van De groene standaard voldoet. In het inrichtingsplan staat als het ware de gehele opzet en inrichting van de proeve beschreven. Aanvullend bewijs In het inrichtingsplan staat ook of er sprake is van aanvullend bewijs en zo ja wat dit is. Het kan zijn dat niet alle werkprocessen en / of prestatie-indicatoren tijdens de proeve kunnen worden beoordeeld. Meestal komt dit omdat de examenlocatie voor die onderdelen niet geschikt is of omdat het op het moment van de proeve niet voorkomt. In dat geval moet er aanvullend bewijs uit jouw examendossier zijn waaruit blijkt dat je die onderdelen wel beheerst. Aan het bewijs worden speciale eisen gesteld. Of het bewijs aan deze eisen voldoet wordt door jouw coach vooraf gecheckt aan de hand van de zogenaamde RAAK -criteria. De afkorting RAAK staat voor Relevantie, Authenticiteit, Actualiteit, Kwantiteit & Kwaliteit. Toelichting RAAK-criteria: bijlage 1. Combineren van proeven van bekwaamheid Het combineren van meerdere proeven is onder voorwaarden mogelijk. Alle werkprocessen moeten in één keer in de gecombineerde PvB aan de orde komen. De voorgeschreven tijdsduur voor de aparte proeven worden bij elkaar opgeteld. Soms kan worden aangetoond dat dubbel werk komt te vervallen bij de gecombineerde PvB. De examencommissie kan in dat geval besluiten om de gecombineerde PvB korter te laten duren. De tijd die wordt bespaard omdat dubbel werk niet hoeft kan van de totaaltijd worden afgetrokken. Vaststelling van de proeven De examensecretaris beoordeelt via het inrichtingsplan de volgende punten: a. Is het leerbedrijf geschikt voor een bepaalde proeve? b. Is het aanvullend bewijs correct vermeld? c. Zijn de juiste assessoren (onderwijs/bedrijfsleven) gekozen? d. Zijn de assessoren voldoende deskundig voor het beoordelen van die proeve? Als deze punten in orde zijn, stelt de examensecretaris de proeve vast. Jij en het examenbedrijf worden hiervan via een brief op de hoogte gebracht. Logboek (was reflectieverslag) Als een proeve meer dan 1 dag in beslag neemt, houd je een logboek bij. Noteer na afloop van iedere dag voor jezelf: a. Wat heb ik vandaag gedaan? b. Wat is er goed gegaan en zou ik weer op die manier zo doen? c. Wat is er niet goed gegaan en hoe zou ik dit voortaan anders aanpakken? Dit logboek wordt op de dag van de eindbeoordeling aan de assessoren gegeven. Verloop van een proeve Voor de proeve word je in een kritische beroepssituatie gebracht die zo dicht mogelijk bij de kritische beroepssituatie uit de groene standaard ligt. Afhankelijk van de proeve en de tijd die er voor staat, komen de assessoren tussentijds bij je kijken. Ze beoordelen niet alleen je werk, maar ook hoe jij je werk doet, hoe jij je gedraagt en hoe je bijvoorbeeld in een team functioneert. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 11 van 21

12 7. Beoordeling Assessoren Assessoren werken in een team van minimaal 2 personen, waarbij er één afkomstig is uit het onderwijs en één uit het bedrijfsleven. Wellantcollege werkt met erkende assessoren. BEOORDELEN Startproeven Het assessorteam bestaat minimaal uit de volgende opgeleide assessoren: 1. Een assessor onderwijs: een docent die bij voorkeur niet rechtstreeks bij je leerproces betrokken is. 2. Een assessor bedrijfsleven: iemand van het leerbedrijf, bij voorkeur niet je praktijkopleider. Daarnaast kunnen aan het assessorteam worden toegevoegd: 1. Andere werknemers van je leerbedrijf. 2. Klanten van het bedrijf. 3. Andere docenten. 4. Leden van de examencommissie. Eindproeve Het assessorteam bestaat minimaal uit de volgende erkende assessoren: 1. Een assessor onderwijs, maar niet je coach of iemand die nauw bij je leerproces betrokken is geweest. 2. Een assessor bedrijfsleven met verstand van het vak, maar niet je praktijkopleider op het leerbedrijf. Daarnaast kunnen aan het assessorteam worden toegevoegd: 1. Je praktijkopleider op het leerbedrijf. 2. Andere werknemers van je leerbedrijf. 3. Klanten van het bedrijf. 4. Je coach. 5. Leden van de examencommissie. Geen assessor kan zijn: 1. Ouder/verzorger, (half)broer of -zus, oom of tante, neef of nicht (bloedverwanten t/m de 4 e graad). 2. Iemand met wie je een zodanige relatie hebt dat, naar de mening van de examencommissie, een goede en onpartijdige beoordeling niet mogelijk is. Bij de voorbereiding van de proeve letten coach en leerling erop dat er geschikte assessoren worden voorgesteld. De examencommissie checkt de geschiktheid van de assessoren. Observeren Bij proeven die langer dan een dag duren, word je in ieder geval regelmatig door je praktijkopleider geobserveerd. Er vindt minimaal één observatiebezoek plaats door de assessor vanuit de school. Deze vraagt de praktijkopleider wat hij tijdens de proeve bij jou heeft waargenomen. Een door jou gemaakt logboek (bij proeven langer dan 1 dag), wordt door de assessoren ingezien. Op de laatste dag van de proeve komen beide assessoren. Zij observeren je samen en er worden je eventueel vragen ter toelichting gesteld. Daarna volgt dan het criteriumgericht interview. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 12 van 21

13 Criteriumgericht interview (CGI) Na het praktijkdeel volgt een criteriumgericht interview. Tijdens dit gesprek tussen jou en de assessoren proberen de assessoren te achterhalen waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt tijdens het praktijkdeel van de proeve. Ook willen ze weten of je begrijpt waarom het werk op een bepaalde manier uitgevoerd moet worden. De assessoren zullen daarnaast ook verdiepende vragen stellen naar aanleiding van wat ze gezien hebben in het praktijkdeel. De assessoren willen dan weten of je ook begrijpt waarom je iets op een bepaalde manier moet doen. Ze willen weten of je inzicht hebt in de beroepspraktijk en of je de achtergronden kent. Het criteriumgericht interview verloopt volgens de zogenaamde START-methode. Dit houdt in dat gepraat wordt over Situatie, Taak, Actie, Resultaat/Reflectie en Transfer. De assessoren zullen daarbij uitgaan van een concrete situatie die is opgevallen tijdens het praktijkdeel van de proeve. Dit nemen ze als vertrekpunt voor vervolgvragen. Een door jou gemaakt logboek wordt dit bij het gesprek betrokken. Als er in het inrichtingsplan staat dat er aanvullende informatie over bepaalde werkprocessen (in de vorm van foto s, film, informatie van de opdrachtgever) moet zijn, wordt dit ook gebruikt als input. Na het criteriumgericht interview beslissen de assessoren of jij de proeve wel of niet gehaald hebt. Duur observatie en CGI De observatie duurt per assessor bij een proeve van 1 dag ca minuten en bij proeven die langer duren ca minuten. Het CGI duurt bij proeven van 1 dan 30(minimaal)-60 minuten en bij langere proeven 60(minimaal)-90 minuten. Onderdeel PvB s van 1 dag PvB s langer dan 1 dag Observeren minuten minuten CGI minuten minuten Beoordeling van de proeve De assessoren letten op de manier waarop jij je werk doet en op de resultaten van je werk. Ze beoordelen of je de werkprocessen beheerst. Ze doen dat aan de hand van de prestatieindicatoren. Eenvoudig gezegd is dit een opsomming van de dingen die jij voor de proeve allemaal moet beheersen. De prestatie-indicatoren maken het mogelijk om je goed te kunnen beoordelen. In het beoordelingsformulier van de proeve kun je terugvinden om welke prestatie-indicatoren het gaat. Als er aanvullend bewijs is ingebracht uit het dossier van je PvB, dan zal dit eveneens door de assessoren worden beoordeeld. Ook zij zullen bij de beoordeling gebruik maken van de RAAK-criteria zoals ze al eerder zijn genoemd in hoofdstuk 6. Als zo n werkproces zich toch wel tijdens de PvB voordoet, wordt het daar geobserveerd en beoordeeld. Aan de assessoren is gevraagd om in de toelichting bij het werkproces aan te geven dat het werkproces tijdens de PvB is beoordeeld, in plaats van met aanvullend bewijs. In het door de assessoren gebruikte beoordelingsformulier is aangegeven hoeveel prestatieindicatoren per werkproces en hoeveel werkprocessen per kerntaak voldoende moeten zijn. Aan de hand hiervan zullen de assessoren vaststellen of je de proeve hebt behaald of niet. Ze noteren dit vervolgens op het beoordelingsformulier. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 13 van 21

14 8 Resultaat Proeven Proeve behaald/niet behaald De assessoren vullen aan het eind van de proeve de Verklaring uitvoering proeve van bekwaamheid in. Als de proeve volgens inrichtingsplan is verlopen, gaan zij over tot het vaststellen van het resultaat. Als zij tot de conclusie komen dat de proeve niet (voldoende) volgens het inrichtingsplan is verlopen, besluiten zij geen voorlopig resultaat vast te stellen. Ze doen dit, als dit praktisch mogelijk is, in overleg met de examensecretaris. De examencommissie zoekt zo mogelijk een aanvullende of vervangende examenopdracht en/of stelt het definitieve resultaat vast. Als je voor het vereiste aantal werkprocessen en kerntaken een voldoende hebt behaald, ben je voor de proeve voorlopig geslaagd. Als je niet aan het vereiste aantal voldoendes komt moet de proeve opnieuw worden gedaan. Toelichting beoordeling Na de proeve lichten de assessoren de boordeling aan de hand van het beoordelingsformulier mondeling toe. Als je de proeve hebt behaald lichten ze toe waar het goed ging en waar het nog beter zou kunnen. Als je een proeve niet behaald hebt vertellen ze je waaraan dat ligt en op welke punten je jezelf nog verder kunt ontwikkelen. Excellente uitvoering Om een extra waardering uit te spreken, kunnen assessoren bepalen dat er sprake is van een excellente uitvoering van de proeve van bekwaamheid. In het beoordelingsformulier staat waaraan je dan moet voldoen. Bekendmaken uitslag Na het bekendmaken van de voorlopige uitslag wordt de verklaring uitvoering proeve van bekwaamheid getekend. Deze wordt zowel door de assessoren als door jou ondertekend. Met jouw handtekening geef je aan dat je de ingevulde verklaring hebt gezien. De uitslag is pas definitief als de examensecretaris de voorlopige uitslag heeft omgezet in een definitieve uitslag. Dit hangt ondermeer af van de vraag of er geen afwijkingen zijn vastgesteld en of er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt per brief aan je bekend gemaakt. RESULTATEN Startproeven Gevolg behalen startproeve Na het behalen van een startproeve ga je opnieuw je leerproces in totdat je een aanvraag voor een volgende proeve indient. Eindproeve Gevolg behalen eindproeve Na het behalen van een eindproeve en nadat je aan alle overige diploma-eisen (zie pagina 6) voldoet, is jouw opleiding afgesloten en kan een diploma worden uitgereikt. Bestemming beoordelingsresultaat proeven De door jou en de beoordelaars ondertekende beoordeling van een proeve wordt als bewijsstuk in het examendossier ondergebracht. Bewaring afgerond examendossier Het examendossier wordt minimaal 1 jaar na diplomering bewaard. Je kunt hiervan kopieën ontvangen. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 14 van 21

15 Afwijkende toetsing Voor specifieke doelgroepen en gehandicapten is er de mogelijkheid dat een PvB of andere toets in afwijkende vorm wordt afgenomen. Zie examenreglement CKS, artikel 7. Bij proeven van bekwaamheid Voor de deelname aan proeven van bekwaamheid kunnen gehandicapten beschikken over de hulpmiddelen en/of aanpassingen, waarvan in de beroepspraktijk is gebleken dat ze praktisch en financieel gezien haalbaar zijn. Bij overige kwalificerende toetsen Een afwijkende toetsvorm moet wat doel, kwaliteit en niveau betreft gelijk zijn aan de reguliere toets voor leerlingen aan dezelfde opleiding. Behalen van proeven en toetsingen Proeven van bekwaamheid Om een diploma te kunnen behalen moet elke proeve van bekwaamheid behaald zijn. Toetsen talen en toetsen in verband met (wettelijke) beroepsvereisten Zie Examenregeling Taal en Rekenen cohorten t/m 10-11, d.d : Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 15 van 21

16 9. Herkansingen proeven van bekwaamheid en toetsen 1. Niet behalen van proeve of toets Proeve van bekwaamheid Als je een bepaalde proeve niet behaalt, ga je in het leerproces bepaalde competenties verder ontwikkelen. Op een gegeven moment toon je in een portfoliogesprek aan je coach met bewijsstukken aan dat je die bepaalde competenties nu wel voldoende hebt ontwikkeld. Je krijgt dan via één herkansing gelegenheid om deze proeve opnieuw af te leggen. Het voor een 2 e keer herkansen van een proeve kan alleen in zeer bijzondere gevallen en na een besluit van de examencommissie op je locatie. Deze mogelijkheid kan slechts één keer tijdens je opleiding worden opengesteld. Als je hiervoor in aanmerking denkt te komen, schrijf dan een brief aan de examencommissie, waarin je de redenen daarvoor noemt. Bij minderjarigheid moet die brief ook door een ouder/verzorger ondertekend zijn. Kosten in verband met deze extra proeve komen voor rekening van de leerling. Toetsen in verband met (wettelijke) beroepsvereisten Als je bij de eerste gelegenheid een toets niet behaalt, heb je recht op een eenmalige herkansing. Na deze herkansing geldt de hoogste waardering voor deze toets. Meerdere toetsen m.b.t. (wettelijke) beroepsvereisten Als je na het maken (en eventueel herkansen) van alle toetsen nog niet hebt voldaan aan de eisen voor het gemiddelde cijfer en/of de ondergrens bij cijfers, mag je de toets met het laagste cijfer nog één keer maken. Als er meerdere toetsen zijn met het laagste cijfer, mag jij kiezen welke je daarvan opnieuw maakt. Na deze (extra) herkansing geldt het hoogste cijfer voor die toets. 2. Afwezigheid bij de proeve of toetsen Bij afwezigheid wegens ziekte, overlijden van familie of andere redenen waardoor je een afgesproken proeve van bekwaamheid of toets niet af kunt leggen, meld je dit zo snel mogelijk telefonisch bij de examencommissie van je school. Binnen 10 werkdagen na de geplande proeve of toets toon je de examencommissie schriftelijk aan dat er een geldige reden was voor je afwezigheid. Bij minderjarigheid moet het bewijs voorzien zijn van de handtekening van een ouder/verzorger. Als de examencommissie hiermee akkoord gaat, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor het afleggen van de proeve of toets. Je houdt je recht op herkansing voor deze proeve of toets. Als de examencommissie je brief te laat/niet ontvangt, of de examencommissie verklaart de reden van je afwezigheid ongeldig, kun je alleen via herkansing deze proeve of toets afleggen. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 16 van 21

17 10. Bezwaar/beroep Je kunt gebruik maken van de procedures voor bezwaar en beroep, als je het niet eens bent met de volgende zaken: 1. De manier waarop informatie over het examen is gegeven; 2. De voorbereiding van de proeve van bekwaamheid; 3. De uitvoering van de proeve van bekwaamheid; 4. Het resultaat van de beoordeling van de proeve. De regeling voor bezwaar en beroep is te vinden in het examenreglement CKS. Het examenreglement CKS is te vinden op Internet: Gevallen waarin de examenregeling niet voorziet Als er zich op een locatie een geval of situatie voordoet, waarover (nog) niets in deze regeling is opgenomen, wordt er door de examencommissie contact opgenomen met de centrale examencommissie. De centrale examencommissie zoekt een oplossing. Onvoorziene omstandigheden Als er omstandigheden of redenen zijn waarin deze examenregeling niet voorziet, beslist de locatiedirectie in overleg met de centrale examencommissie van Wellantcollege. Examenregeling PvB voor opleidingen CKS vanaf cohort Pagina 17 van 21

18 BIJLAGE 1 Aanvullend bewijsmateriaal bij een proeve van bekwaamheid Soms kan een werkproces of prestatie-indicator niet tijdens de proeve van bekwaamheid geobserveerd en beoordeeld worden. In dat geval bestaat er de mogelijkheid om aanvullend bewijsmateriaal 2 in te brengen in de proeve. In het inrichtingsplan wordt aangegeven welk bewijsmateriaal voor welk werkproces ingebracht wordt. Aanvullend bewijsmateriaal is afkomstig van een leerling. Het kan op verschillende manieren tot stand gekomen zijn, bijvoorbeeld op school, BPV-bedrijf of in de eigen tijd. Eisen aan het bewijs voor het PvB-dossier De begeleider/coach van de leerling beoordeelt het bewijsmateriaal voorafgaand aan de proeve van bekwaamheid. Hij doet dat aan de hand van onderstaande RAAK -criteria. Als het voldoet aan deze eisen, wordt het betreffende bewijsstuk ingebracht in de proeve en opgenomen in het PvB- dossier van de leerling. RAAK-criteria Toelichting Relevantie - Het bewijsmateriaal zegt echt iets over het betreffende werkproces of de betreffende prestatie-indicator. - Bij een prestatie-indicator: deze is uitgevoerd in de context van het werkproces waartoe het behoort. Authenticiteit - Uit het bewijsmateriaal blijkt overduidelijk dat het om werk van de leerling gaat. Actualiteit** - Het bewijsmateriaal is voorzien van datum, duur en/of tijden. - Het bewijsmateriaal stamt uit de opleidingsperiode van de leerling. Kwantiteit & kwaliteit - Het bewijs is voorzien van een verklaring over het uitgevoerde werk door praktijkopleider, coach of klant. - Het bewijsmateriaal is toereikend voor de assessoren om tot een eindoordeel over dit werkproces en/of deze prestatie-indicator te komen. Eindoordeel over het aanvullend bewijsmateriaal tijdens de proeve Het bewijsmateriaal dient voor de start van de proeve in het bezit van de betrokken assessoren te zijn. Het aanvullend bewijsmateriaal wordt alleen door de assessoren gebruikt als tijdens de uitvoering van de proeve van bekwaamheid blijkt dat het werkproces of de prestatie-indicator inderdaad niet voorkomt. Het eindoordeel over het betreffende werkproces of de betreffende prestatie-indicator ligt bij de assessoren. Aan de hand van het aanvullend bewijsmateriaal beoordelen de assessoren tijdens de proeve van bekwaamheid of de leerling het werkproces of de prestatie-indicator binnen de context van de proeve van bekwaamheid beheerst. Ook zij hanteren hierbij de RAAK-criteria. 2 Te onderscheiden van een vooraf afgenomen en beoordeelde toets. Bijlage 1 Aanvullend bewijsmateriaal bij een proeve van bekwaamheid Pagina 18 van 21

19 BIJLAGE 2 Begrippenlijst Begrip AOC Aequor Assessor BBL Beheersingscriteria Bekwaamhedendocument BOL BPV BPV-begeleider BPV-eisen Coach Competentie CGI Criteriumgericht interview Deelnemer Diploma-eisen Eindproeve Examen Examendossier Examenregeling Examenreglement Examensituatie Toelichting agrarisch opleidingscentrum organisatie die de AOC s vertegenwoordigd in contacten met het landelijke bedrijfsleven daarvoor opgeleide beoordelaar bij een eindproeve beroepsbegeleidende leerweg: werken en leren met een arbeidscontract bij een bedrijf of organisatie en leren op school; voorheen leerlingstelsel punten waaruit je in een groene standaard kunt aflezen in hoeverre je een competentie voldoende hebt ontwikkeld onderdeel van de groene standaard, waarin voor alle competenties waar het om gaat een aantal beheersingscriteria wordt genoemd beroepsopleidende leerweg: leren op school en werken en leren op een leerbedrijf via stages (BPV); voorheen dagopleiding beroepspraktijkvorming: werken (BBL) of werkstages (BOL) in de praktijk bij een erkend leerbedrijf degene die je op het leerbedrijf persoonlijk begeleidt BPV moet een minimaal aantal dagen omvatten en met voldoende worden afgesloten persoonlijk begeleider tijdens leerproces het geheel van houding, gedrag, kennis en vaardigheid dat je in combinatie met elkaar nodig hebt binnen een bepaald beroep criteriumgericht interview gesprek waarin met jou wordt terug gekeken naar het verloop van de proeve en jouw rol daarin en waarin vragen worden gesteld over zaken uit de beschreven kritische beroepssituatie die tijdens de examensituatie niet voldoende aan de orde zijn gekomen. leerling MBO alles waaraan je moet voldoen om een diploma te krijgen laatste proeve van bekwaamheid die leidt tot het behalen van het diploma een beoordeling waarvan het resultaat meetelt voor het behalen van het diploma verzameling bewijsstukken waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan alle diploma-eisen beschrijving hoe de examinering verloopt, afgeleid van het examenreglement en met name bedoeld voor leerlingen officieel document, waarin je rechten en plichten in verband met examinering beschreven staan situatie op een bedrijf, waarin de proeve wordt afgelegd en die zoveel mogelijk lijkt op de in de examenstandaard beschreven kritische beroepssituatie Bijlage 2 Begrippenlijst Pagina 19 van 21

20 BIJLAGE 2 Begrip EVC Formatief beoordelen Go/no go-gesprek HBO-opleiding Herkansing Inrichtingsplan Kerntaken Kritische beroepssituatie Kwalificatie Kwalificatiedossier Toelichting erkennen van verworven competenties beoordelen om van te leren gesprek over de inhoud van het kwalificatiedossier, waarin het besluit kan worden genomen om je een proeve te laten uitvoeren opleiding in het hoger beroepsonderwijs mogelijkheid om een eerder gemaakte toets nogmaals te mogen maken formulier van De groene standaard, waarin wordt vastgelegd hoe de proeve van bekwaamheid op het examenbedrijf wordt ingericht de belangrijkste taken binnen een opleiding voor een beroep, zoals ze beschreven staan in het kwalificatiedossier ingewikkelde beroepssituatie die kenmerkend is voor het beroep en waarin je keuzes moet maken op jouw niveau een opleiding die leidt tot een diploma, bijv. kwalificatie dierverzorger een document waarin voorschriften staan hoe de inhoud een bepaalde opleiding moet zijn Kwalificatieniveau niveau waarvoor je leert en een diploma krijgt, uiteenlopend van assistent (niveau 1) tot manager/ondernemer (niveau 4) Kwalificeren Leer- en burgerschapscompetentie Leerbedrijf Leerweg alles wat je moet doen (examens enz.) of aantonen om je diploma te behalen het geheel van houding, gedrag, kennis en vaardigheid dat je in combinatie met elkaar nodig hebt om te leren en om als burger in de maatschappij te functioneren erkend leerbedrijf, waar BBL-leerling werkt en BOL-leerling BPV-periodes doorbrengt manier waarop de opleiding wordt gevolgd, BBL of BOL Logboek OER Praktijkopleider Proeve van bekwaamheid POP PvB PvB dossier PvB-infoblad PvB-verzoek verslag dat je voor jezelf maakt (als een proeve meer dan 1 dag in beslag neemt) en waarin je per dag opschrijft hoe de dag verlopen is. onderwijs- en examenregeling, waarin wordt beschreven hoe onderwijs en examinering verlopen (en waarvan deze examenregeling onderdeel uitmaakt) iemand van het leerbedrijf die een deelnemer tijdens de BPV begeleidt uitgebreide, moeilijke opdracht in de beroepspraktijk waarin veel voorkomende en kenmerkende beroepshandelingen moeten worden uitgevoerd persoonlijk ontwikkelingsplan proeve van bekwaamheid verzameling bewijsstukken bij de PvB die aantonen dat de PvB behaald is blad met alle informatie die van belang is voor het afleggen van een PvB verzoek aan de examencommissie om een PvB te mogen afleggen Bijlage 2 Begrippenlijst Pagina 20 van 21

21 BIJLAGE 2 Begrip Toelichting Startproeve(n) Summatief beoordelen Transfer: Wettelijke beroepsvereisten proeve(n) van bekwaamheid waarmee je begint en die bewijsstukken voor het kwalificatiedossier opleveren beoordelen om te zien of je voldoet aan bepaalde diploma-eisen als je het in de ene situatie kunt, zou je het dan ook in andere, vergelijkbare situaties lukken? (extra) eisen die de wet stelt aan het uitoefenen van een bepaald beroep Bijlage 2 Begrippenlijst Pagina 21 van 21

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 1+2 (1 PvB) geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 1 en 2 met 1 PvB gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G. niveau 3 en 4

E X A M E N R E G E L I N G. niveau 3 en 4 E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor opleidingen cohort 2013-2014 (gestart vanaf 1 augustus 2013) Examenregeling PvB voor opleidingen gestart vanaf 1 augustus 2013 Pagina 1 van 18 INHOUD

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2015-2016 INHOUD Klik op het onderwerp om direct door te gaan naar het

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G OER CKS 2007-2008 E X A M E N R E G E L I N G Competentiegerichte opleidingen niveau 1 OER CKS Examenregeling cohort 2007-2008 - versie 14-09-2007 blad 1 van 18 OER CKS Examenregeling cohort 2007-2008

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010

E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010 E X A M E N R E G E L I N G 2009-2010 Competentiegerichte opleidingen niveau 2 Vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de MR. Examenregeling CGO cohort 2009-2010 - def. versie 15-01-2010 Doel

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur

EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur Geldend voor alle deelnemers (van de cohorten vanaf 2006) aan de competentiegerichte MBO-opleidingen van Wellantcollege die worden verzorgd ingevolge

Nadere informatie

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten 2008-2009 t/m 2011-2012 Inleiding Deze Algemene toetstechnische eisen De groene standaard behoren bij de examenstandaarden

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO. Ingaand per

EXAMENREGLEMENT MBO. Ingaand per EXAMENREGLEMENT MBO Geldend voor de deelnemers van alle lopende cohorten van de MBO-opleidingen van Wellantcollege die worden verzorgd ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Ingaand per 1-8-2015.

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1

Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1 COHORT 2009 2010 Onderwijs- en examenregeling mbo Clusius College Vestiging: mbo Alkmaar Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar Tel.: (072) 561 09

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling in de kwalificatiestructuur

Onderwijs- en examenregeling in de kwalificatiestructuur Onderwijs- en examenregeling in de kwalificatiestructuur Deel 1 COHORT 2013 2014 Gepubliceerd op 30 september 2013 Onderwijs- en examenregeling mbo Vestiging mbo Alkmaar Directeur- en voorzitter van de

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling in de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Deel 1. COHORT 2012 2013 Versie 2, herziene versie

Onderwijs- en examenregeling in de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Deel 1. COHORT 2012 2013 Versie 2, herziene versie Onderwijs- en examenregeling in de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Deel 1 COHORT 2012 2013 Versie 2, herziene versie Alkmaar, januari 2013 Onderwijs- en examenregeling mbo Clusius College Vestiging

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Aanleg tuin. Inleiding

Aanleg tuin. Inleiding Aanleg tuin Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

09-10 Nederlands. 1 t/m 3) en

09-10 Nederlands. 1 t/m 3) en Aan Van Betreft Datum : Examencommissies, docenten en leerlingen MBO : Jan Boerman : Examenregeling talen en rekenen 01-08-2011 (cohorten 07-08 t/m 11-12 : 12-01-2012 Vaststelling, ingangsdatum en doelgroep

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Regeling beroepsgericht examen MBO binnen de herziene kwalificatiestructuur

Regeling beroepsgericht examen MBO binnen de herziene kwalificatiestructuur Regeling beroepsgericht examen MBO binnen de herziene kwalificatiestructuur 2017-2018 Gepubliceerd oktober 2017 Voorzitter Centrale Examencommissie Mw. A. van den Broek Drechterwaard 10a 1824 EX Alkmaar

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf Meewerkend voorman hoveniersbedrijf Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

Agrarisch en groen loonwerk basis

Agrarisch en groen loonwerk basis Agrarisch en groen loonwerk basis Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Beheer bos en natuurterrein

Beheer bos en natuurterrein Beheer bos en natuurterrein Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O

E X A M E N R E G E L I N G M B O E X A M E N R E G E L I N G M B O geldend voor opleidingen vanaf cohort 2016-2017 (HKS) 1 Inhoudsopgave Zoeken: - Druk de Ctrl-toets in en klik op de regel van het gewenste deel van de inhoud - Terug naar

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam>

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433 Examenplan : Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25433 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing.

Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing. Aan : Van : Betreft : Datum : Examencommissies, docenten en leerlingenn MBO Jan Boerman Examenregeling talen en rekenen maart 2011 (cohorten 2007-2008 t/m 2010-2011) 28-02-20111 Vaststelling, ingangsdatum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling. Deel 1

Onderwijs en examenregeling. Deel 1 Onderwijs en examenregeling Beroepsopleidingen MBO Deel 1 Geldend voor de cohorten gestart in augustus 2015 MBO SG Bonaire Dit opleidingsplan heeft Navigatie: menubalk Beeld in blok Weergeven Navigatievenster

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Meewerkend voorman openbaar groen

Meewerkend voorman openbaar groen Meewerkend voorman openbaar groen Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MBO Bestaande structuur

Onderwijs- en Examenregeling MBO Bestaande structuur Onderwijs- en Examenregeling MBO Bestaande structuur Deel 1 COHORT 2014 2015 Versie 3.0 Geldend voor de opleidingen: - Veehouderij niveau 3 en 4-2-jarig traject Paraveterinair niveau 4 - Bloem&Design BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling MBO. Deel 1. COHORT Versie 6, herziene versie

Onderwijs- en examenregeling MBO. Deel 1. COHORT Versie 6, herziene versie Onderwijs- en examenregeling MBO Deel 1 COHORT 2012 2013 Versie 6, herziene versie Onderwijs- en examenregeling mbo Clusius College Vestiging mbo Alkmaar Drechterwaard 10 1824 EX Alkmaar Tel.: (072) 561

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling MBO binnen de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Deel 1. Geldend voor de opleidingen:

Onderwijs- en examenregeling MBO binnen de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Deel 1. Geldend voor de opleidingen: Onderwijs- en examenregeling MBO binnen de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Deel 1 COHORT 2015 2016 Versie 3.0 Geldend voor de opleidingen: - Veehouderij niveau 3 en 4-2-jarig traject Paraveterinair

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling MBO Deel 1. COHORT Versie 5

Onderwijs- en examenregeling MBO Deel 1. COHORT Versie 5 Onderwijs- en examenregeling MBO Deel 1 COHORT 2013 2014 Versie 5 Onderwijs- en examenregeling mbo Vestiging mbo Alkmaar Directeur en voorzitter van de vestigingsexamencommissie Dhr. W.J. van Reenen Drechterwaard

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461 Examenplan : Vakbekwaam medewerker voeding en technologie Crebocode: 25461 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 24-4-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakbekwaam medewerker dierverzorging Crebocode: 25541 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 8-05- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling. Deel 1

Onderwijs en examenregeling. Deel 1 Onderwijs en examenregeling Beroepsopleidingen MBO Deel 1 Geldend voor de cohorten gestart in augustus 2015 MBO SG Bonaire Dit opleidingsplan heeft Navigatie: menubalk Beeld in blok Weergeven Navigatievenster

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie