Visie en Actieprogramma Routekaart Vlees

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en Actieprogramma Routekaart Vlees"

Transcriptie

1 Visie en Actieprogramma Routekaart Vlees Op weg naar een duurzame vleesverwerkingsketen

2 Samen komen we verder! Deze brochure beschrijft de kansen voor energiebesparing en verduurzaming tot 2030 voor vlees, vleeswaren en snacks kortweg vleessector genoemd in dit document. Op de pagina hiernaast is een aantal voorbeelden opgenomen waar bedrijven individueel mee aan de slag kunnen. Aanvullend op deze kansen voor bedrijven is in deze brochure een voorstel uitgewerkt voor een sectoraal actieprogramma. Het actieprogramma van de Routekaart beschrijft voorstellen voor samenwerking. Het besparingspotentieel van de beschreven technologieën ligt ruim boven de doelstelling van 30%. Er valt nog veel winst te behalen. Behalve voor bedrijven uit de vleessector en de koepelorganisaties uit deze sector is dit document ook bedoeld voor externe experts, kennis-instellingen en toeleverende bedrijven (en afnemers). Om kansen in de vleessector te realiseren zijn collectieve acties noodzakelijk. Hieronder is kort aangegeven op welke wijze deze brochure van belang is voor de verschillende partijen. Sectoren en brancheorganisaties Veel perspectieven komen pas in beeld indien er collectief met externe partijen ingezet wordt op kennis- en techniekontwikkeling. Het actieprogramma bevat projecten die niet of lastig door individuele bedrijven uitgevoerd kunnen worden. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de sectoren en brancheorganisaties om deze gezamenlijke acties te initiëren en om kennisuitwisseling en kennisontwikkeling te faciliteren. Individuele vleesbedrijven Individuele bedrijven kunnen de brochure gebruiken om snel overzicht te krijgen op kansrijke (innovatieve) technologieën die bijdragen aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en mogelijk een belangrijke kostenbesparing oplevert. In de rapportage worden technologieën beschreven die bedrijven direct op eigen kracht kunnen implementeren. Daarnaast worden bedrijven opgeroepen te kiezen aan welke sectorale trajecten zij een actieve bijdrage willen leveren. Externe partijen Externe partijen zoals toeleveranciers en afnemers van de vleessector kunnen de rapportage gebruiken om aanknopingspunten voor samenwerking te identificeren bij de verdere ontwikkeling van technologieën en concepten voor verduurzaming. Ook kunnen ze deelprojecten selecteren die passen bij de eigen ambities. Daar waar sprake is van een gemeenschappelijke ambitie nodigen we partijen uit om bij te dragen aan innovatieprojecten uit het actieprogramma. Communicatie Acties en projecten worden opgezet vanuit de Kennis en Innovatie Structuur Routekaart Vlees (KIS). De communicatie over technieken, concepten, samenwerking en projecten verloopt via de KIS website Om de ontwikkelingen op de voet te volgen en om zelf een bijdrage te leveren, kunnen inlogcodes worden opgevraagd via Samenwerking is nodig Deze brochure maakt ambities van de sector kenbaar. Op veel punten is samenwerking van bedrijven binnen en buiten de vleessector, ketenpartners en andere partijen cruciaal om deze ambities/innovaties waar te kunnen maken. Werkgroepen, netwerkbijeenkomsten, platforms en digitale media geven vorm aan deze samenwerking en vormen de basis voor kennisopbouw en kennisuitwisseling. Op tal van plaatsen zijn innovaties mogelijk. Om stappen te zetten is een stapsgewijze aanpak met o.a. externe partijen nodig. De brancheorganisaties zullen sturing geven aan deze processen en bieden facilitaire ondersteuning via de KIS, of door waar gewenst procesbegeleiding te organiseren. Voor de beschreven trajecten zullen op basis van de samenwerking verschillende vormen van cofinanciering worden uitgewerkt. Groepen van bedrijven kunnen ook onderling samenwerken. De Kennis en Innovatie Structuur (op is bedoeld om elkaar te kunnen vinden en gezamenlijke processen te initiëren. Oproep De Stuurgroep Routekaart Vlees ziet op grond van de uitkomsten nadrukkelijk kansen voor de vleessector om in de periode tot 2030 grote slagen te maken. In de eindrapportage zijn veel perspectiefvolle invalshoeken beschreven. Dit is een keuzepallet waar ieder bedrijf zijn eigen kansen uit kan halen. Voor een groot aantal zaken is samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van coalities met externe partijen, nodig om kennis op te bouwen en uit te wisselen. De Stuurgroep roept bedrijven op om kenbaar te maken met welke thema s zij aan de slag willen gaan. Aan de hand hiervan kan een collectieve aanpak georganiseerd worden. Daarnaast nodigt de stuurgroep kennis- en ketenpartners en andere partijen uit om hun ambities kenbaar te maken, zodat vanuit een gezamenlijke doelstelling nieuwe initiatieven op elkaar aangesloten kunnen worden. U kunt uw wensen voor deelname en participatie kenbaar maken via adres: Namens de stuurgroep, Jos Goebbels Voorzitter COV en VNV Zoetermeer, maart 2012

3 Snel aan de slag Inhoud 3 Hieronder zijn een aantal kansen opgenomen waarmee bedrijven individueel mee aan de slag kunnen. Meer informatie over deze onderwerpen is terug te vinden in de deelrapportages. Energie-efficiency Inkoop efficiënte apparaten Slimme LED verlichting Toepassing warmtepompen Gelijkstroomnet bij nieuwbouw en grootschalige renovatie Warmtebuffers Flexibilisering van ruimtegebruik (bij nieuwbouw) Vergisting maag-darmpakketten Restwarmte uit ovens benutten Absorptiedrogers in droogkamers Pick to Light order picking Vacuüm- in plaats van persluchtsystemen Conserveren MAP-verpakkingen Vacuüm & skin verpakkingen Makkelijk te openen verpakkingen Hersluitbare verpakkingen High care productie-omgeving met - persoonlijke hygiëne en werkhygiëne - hygiënesluizen, - adequate luchtbehandeling. - hygiënisch adequate routing van hulp-middelen, gereedschappen en verpakkingen Verkleinde productieruimte 1. Inleiding 4 2. Visie Energie-efficiency Koelen en vriezen Conserveren Keteninnovatie Nevenstromen Overzicht verbeterpotentieel Actieprogramma Actieprogramma Energie-efficiency Actieprogramma Koelen en vriezen Actieprogramma Conserveren Actieprogramma Keteninnovatie Actieprogramma Nevenstromen Actieprogramma KIS 23 Koelen en Vriezen Efficiënte koelcyclus Efficiënte fans, pompen en compressoren AKM (absorptie met warmtekracht) Deurverlies reductie Sproei koelen met waternevel Hoge temperatuur warmtepompen Vervanging van R22 Optimaliseren van de besturingssystemen en daarmee de praktijk van meten = weten verder vorm geven Keteninnovatie Inzet van LZV s in de pluimveesector Doorkoelen tijdens transport (op basis van de huidige ruimte in het vergunningstelsel) 4. Prestaties Acties voor Colofon 28

4 1. Inleiding Aanleiding In 2010 en 2011 hebben de leden van de vijf brancheorganisaties in de vleessector, AKSV, COV, KNS, NEPLUVI en VNV de routekaart opge steld. Deze routekaart geeft aan hoe de sector tot aan 2030 stappen kan zetten om tot een meer duurzame vleesverwerkingsketen te komen. Als werkhypothese is uitgegaan van het ambitieniveau om een energie-efficiencyverbetering van 30% te behalen in 2030 t.o.v Aanvullend wil de sector dat 20% van de gebruikte energie in 2030 uit duurzame bronnen is gewonnen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de sector in 2030 tevens economisch sterk is en op effectieve wijze tegen internationaal concur rerende prijzen een grote diversiteit aan hoog waardige kwaliteitsproducten levert. De routekaart is opgesteld in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA) waarin afspraken zijn gemaakt over energie-efficiencyverbetering. Het traject is voor een belangrijk deel gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en ondersteund door Agentschap NL. Het andere deel is door de participerende overkoepelende organisaties/bedrijven gefinancierd. Meer in formatie over Meerjarenafspraken Energie-effi ciency en de voorstudies en routekaarten kunt u vinden op: Werkwijze In 2010 heeft de sector een visie ontwikkeld en een uitgebreide analyse uitgevoerd rond ener gie- en kostenbesparing. Tijdens dit traject zijn vijf thema s benoemd die verder uitgewerkt zijn in de Routekaart Vlees 2030: Energie-efficiency Koelen en Vriezen Conserveren Nevenstromen Keteninnovatie. Energieverbruik Huidige situatie 1 Doelstelling voor 2030 (t.o.v. 2008) Besparingsdoel in TJ (t.o.v. 2008) Energie-efficiency 3992 TJ 30% efficiënter 1198 TJ Duurzame Energie 171 TJ 2 20% 798 TJ Totale besparing 3992 TJ 50% efficiënter 1996 TJ Tabel 1: Energiedoelstelling Vleesverwerking Prestatiemaat Huidige situatie Doelstelling voor 2030 Prestatiedoel Transport vee (aanvoer) 386 TJ 10% efficientieverbetering 40 TJ Logistiek (afzet van vlees) 1104 TJ 10% efficientieverbetering 110 TJ Multimodaal transport 0% 50% 50% Doorlooptijdverkorting Beperkt mogelijk Verkorten doorkoelen mogelijk Derving in de keten 10% 5% 6 PJ Houdbaarheid vers vlees 10 dagen 50% - 100% verlenging dagen Houdbaarheid vleeswaren 17 dagen 50% - 100% verlenging dagen Besparing op arbeid in productie - 67 % 3 Waterverbruik Beperkt waterhergebruik 50% 50% Inzet nevenstromen Verbranding levert energie Hoogwaardige inzet Extra inkomsten en extra afzetkanalen Tabel 2: Overige duurzaamheidsdoelen Routekaart Vlees 1 bron: Q&A Vleessector, KWA, getallen gebaseerd op MJA monitoringscijfers uit Inzet van duurzame energie is opgebouwd uit 70 TJ zelf opgewekt uit biomassa (reststromen) en 101 TJ ingekochte groene stroom (bron: MJA resultatenbrochure 2010). 3 vermindering van arbeidsinzet op plaatsen waar robots menselijke inzet kunnen vervangen

5 5 Het routekaartproject is uitgevoerd door de projectgroep en gecoördineerd door de stuur groep. Per deelproject zijn inventariserende studies uitgevoerd om kansen te inventariseren. In sectorbijeenkomsten met kennispartners zijn de uitkomsten gedeeld en getoetst op draagvlak. De uitkomsten zijn vertaald naar een visie per thema met een actieprogramma. Via sectorbij eenkomsten, web-enquêtes, interviews en stuur groep-/ projectgroep bijeenkomsten is het draagvlak getoetst voor het actieprogramma. Om de routekaart op te stellen en draagvlak binnen de sector te organiseren zijn de volgende zaken georganiseerd: startbijeenkomst 11 inventariserende studies 17 workshops (in totaal hebben 60 sector vertegenwoordigers, 40 kennispartners deelgenomen) 2 web enquêtes slotbijeenkomst De resultaten van de inventariserende studies, de workshops, alsmede de routekaartrapporten zijn gepubliceerd op www. routekaartvlees.nl. Bedrijven uit de sector en keten en kennispart- ners kunnen inlogcodes opvragen om de resulta ten te bekijken, de ontwikkelingen op de voet te volgen en om zelf een bijdrage te leveren. Tezamen leveren deze twee doelstellingen een besparing van de inzet van fossiele brandstoffen op van 50% in 2030 ten opzichte van In deze rapportage wordt het woord besparing daarom zowel gebruikt voor energiebesparingen door efficiencyverbetering, als mede besparingen op de inzet van fossiele brandstoffen door de inzet van duurzame energie. Naast deze centrale doelstelling is breder geke ken naar duurzaamheid. Daarom zijn aanvullend doelen opgenomen voor: reductie van derving in de keten en de verlenging van de houdbaarheid logistieke optimalisatie (o.a. energiebespa ring in de keten, verkorten van de door looptijd in de keten, betere ketensamen werking en de inzet van multimodaal transport) reduceren van het waterverbruik in de productieomgeving optimale inzet en verwaarding van neven stromen Tijdens het opstellen van de routekaart is de aanzienlijke besparing op arbeid die de inzet van robots voor specifieke processen mogelijk maakt als extra prestatieverbetering toegevoegd. In de tabellen 1 en 2 zijn de doelen voor de Routekaart Vlees omschreven. Afbakening van de keten In de voorstudie is bekeken welke prestatieverbeteringen de vleesverwerkende sector kan realiseren. Juist omdat deze studie zich richt op de vleesverwerkende industrie (de groen gekleurde stappen) vallen de (pluim)veehouderijen buiten de scope van deze studie. Daarmee valt het verbruik bij huishoudens, retailers en horeca bedrijven buiten de scope van deze studie. In deze studie is gekeken naar de keten vanaf de toelevering van vee tot en met de levering van de verwerkte eindproducten. Figuur 1 geeft in groen de ketenonderdelen weer die binnen de scope van deze studie vallen. Aanvullend zijn in de deelstudies Keteninnovatie en Conserveren ook de effecten in de keten voor logistieke optimalisatie en derving in de keten meegenomen. In figuur 1 is dit aangegeven door een groene asterisk (*). De impact van conserverings- en verpakkingstechnieken op de houdbaarheid en productuitval in de keten vallen daarmee binnen de scope van dit project. Doelstelling Routekaart De centrale doelstelling voor deze routekaart richt zich op energiebesparing. De nadruk van deze studie ligt daarom op energie-efficiencyverbetering en kansen voor het op wekken van duurzame energie. Als centraal uit gangspunt voor de routekaart is een werkhypo these aangehouden voor minimaal 30% energieefficiencyverbetering in 2030 ten opzichte van Aanvullend heeft de sector het streven om in 2030 haar energie voor 20% uit duurzame bronnen te winnen. Veehouderij Aanvoer vee Figuur 1: Scope voor de Routekaart Vlees Slachten/ uitsnijden * * Vleesverwerking Logistiek Retail/horeca Consumptie

6 2. Visie Inleiding Op basis van de inventariserende studies zijn kansrijke technologieën geselecteerd. Voor de meest kansrijke technieken is het besparingspotentieel bepaald in de deelprojecten. Per technologie is het besparingspotentieel bepaald voor het energieverbruik. Om het besparingspotentieel voor de sector te berekenen is gebruik gemaakt van MJA monitoringscijfers (bron: KWA), van beschikbare gegevens bij onderzoekers en een ketenanalyse om ontbrekende gegevens te achterhalen. Bij het berekenen van de haalbare energiebesparing op sectorniveau is een inschatting gemaakt van de inzetbaarheid van de maatregel bij bedrijven. Op basis van het besparingspotentieel en de inschatting van kennispartners en sectorvertegenwoordigers is per thema een visie opgesteld waarin de belangrijkste ontwikkelingen zijn opgenomen. Hiernaast zijn de visie-elementen voor de 5 thema s opgenomen. In de paragrafen 2.1 t/m 2.5 worden deze toegelicht. In paragraaf 2.6 is het totale potentieel voor energiebesparing en de te behalen prestatieverbeteringen uiteengezet. Energie-efficiency Energie-efficiënte apparaten Warmtepompen LED (Slim licht) Logistieke oplossingen Warmtebuffers Zuinige Sterilisatiesystemen Vergisting organische reststromen Gelijkstroom netten Waterhergebruik Vuilafstotende materialen / watersnijders Warmte cascadering en warmtewisselaars Andere gaar en kookmethoden Functionele bouwbesluiten Aardwarmte benutten in clusters Warmte-/koudenetten op bedrijfsterreinen Grootschalige inzet zon-pv Grootschalige inzet zon-thermisch Windenergie (nachtkoeling / buffering) Stoomketels met stoomexpansie (WKK) Hoge temperatuur buffering (zeoliet) Koelen en Vriezen Efficiënte koelcyclus motoren, fans, pompen etcetera Kennisuitwisseling en fact sheets ondersteunen bij realiseren van quick wins. Intensief gebruik van regelsystemen. Uitfaseren R Schone productie Product koelen en koelen o.b.v. producttemperatuur met: - ketenbreed regelsysteem - Excellente decentrale, modulaire systemen - Contactloos meten en besturen Inzet slurries bij voorverpakte producten Innovatieplatform met VGI Koude netten met LNG terminals. Brede implementatie van productkoeling, Slimme meet en regelsystemen Phase Changing Materialen in wanden, kratten Geïntegreerde hybride koelsystemen van WKK met absorptie-koeling Volledige warmteterugwinning Efficiënte minikoelsystemen voor snackbars, slachters en consument Innovatieplatform

7 7 Conserveren Hygiënisch werken Retail: betere koeling en schapinformatie Brede inzet skin-vacuüm verpakkingen en verpakkingen met zuurstof arme beschermde atmosfeer voor vers vlees Actieve bijdrage aan ketenprojecten rond duurzame voedselketen en derving Keten brede monitorsystemen met dynamische houdbaarheid informatie. Integrale aanpak derving. Individuele bedrijven zetten nieuwe conserverings- en verpakkingstechnologieën succesvol in voor productinnovatie Verkleinde productie ruimtes Nieuwe concepten voor reinigen en ontsmetten Brede toepassing Cleaning in Place Interactie monitorsystemen Duurzame en herbruikbare verpakkingen Recycleconcepten. High care couveuse Brede inzet slimme multi functionele robots High care couveuse Milde conservering Oppervlaktebehandelingstechnieken Zuurstofabsorbers Kleurspectrumverlichting Keteninnovatie Invoering GS1 systemen Ketenborging (Rund en Varken) - Doorkoelen tijdens transport - Aanpassen 2 uur beperking - Optimalisatie koelketen voor orgaanvlees Monitoring in de keten LZV (lange en zware vrachtwagens) voor pluimveesector Vervoer op korter afstand (horizontale ketensamenwerking) Samenwerking via Regiecenters ECR (Efficient Consumer Response) Continuous Replenishment Op Tijd levering Verticale logistieke samenwerking Opschaling Multimodaal export Service Logistiek Internationale regiecenters Verregaande logistieke automatisering en ketensamenwerking (IT) Nevenstromen Bevolkings- en welvaartgroei leidt tot grondstoffen schaarste Duurzame ketens en bio-based economy Grote diversiteit aan raffinageconcepten en technologieën Hoogwaardige verwaarding nevenstromen uit vleessector Gericht verkennen markt Actief volgen van de technologische ontwikkelingen. Collectieve acties maken vleesbedrijven waardevolle gesprekspartner en verbeteren imago

8 2.1. Energie-efficiency Werken aan energie-efficiency is niet alleen vanuit klimaat- en milieudoelstelling van belang. De stijgende energieprijzen, samen met de wereldwijd toenemende vraag naar vleesproducten leiden in de komende decennia tot toenemende druk op de prijs van vlees. Tegelijkertijd neemt het bewustzijn en de vraag naar duurzame en gezonde voeding toe. De beschikbaarheid van grondstoffen, politieke, economische & sociale trends en technologische drivers stimuleren en/of dwingen de vleessector om zich te verduurzamen en om innovaties door te voeren. In deze paragraaf zijn verwachte technologische ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan de energie-efficiencyverbetering in de slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Per techniek is in tabel 3 het besparingspotentieel opgenomen. Korte termijn ( ) Energie-efficiënte apparaten Stijgende energieprijzen, strengere wetgeving en eisen van afnemers en derden zorgen er voor dat bedrijven in toenemende mate aandacht besteden aan energie-efficiency. Via benchmarking zoeken bedrijven de meest efficiënte uitvoerings- en toepassingsvormen van apparatuur. Afnemers gaan de dialoog aan met leveranciers en apparaatbouwers over de prestatie-eisen van apparaten. Cocreatietrajecten leiden tot slimmere en efficiëntere apparatuur. Warmtepompen Warmtepompen besparen tot 40% energie en zijn rendabel inzetbaar. De inzet van warmtepompen maakt het mogelijk om hoogwaardige warmte op te wekken (zelfs tot meer dan 80 graden), deze technologie concurreert daarmee met centrale, gasgestookte warmwatervoorzieningen. LED verlichting Nieuwe LED technologieën vervangt oudere technologieën en voorkomt de productie van warmte in gekoelde ruimtes. Logistieke oplossingen De interne logistiek wordt verder geautomatiseerd (met name bij nieuwbouw). Hierdoor wordt het mogelijk om slimmer gebruik te maken van opslagruimte en om deurverliezen zo veel mogelijk te voorkomen. Warmte buffers Tijdelijke opslag van warmte lost de mismatch in tijd op tussen warmtevraag en aanbod. Hierdoor kan meer warmte worden benut. Een overschot aan warm water uit bijvoorbeeld WKKinstallatie en schroeiovens kan in een warmwatertank gebufferd worden om de volgende dag de broeibakken mee te vullen. Zuinige Sterilisatiesystemen De huidige apparatuur is storingsgevoelig en kan efficiënter uitgevoerd worden. Via cocreatietrajecten kunnen betere en zuinigere ontwerpen ontwikkeld worden. Vergisting van reststromen Vergisting van maag-darmpakketen levert biogas en energie uit hernieuwbare grondstoffen op. Middellange termijn ( ) Gelijkstroomnetten Het aantal componenten op gelijkstroom neemt verder toe. Gelijkstroomnetten voorkomen decentrale transformatorverliezen. In de toekomst kunnen zon-pv systemen de gelijkstroomnetten direct en efficiënt voeden. Waterhergebruik Lokaal filteren van water maakt het mogelijk om bijvoorbeeld schoonmaak water te hergebruiken. Omdat het water warmer (20 40 C) teruggewonnen wordt, bespaart deze maatregel naast water ook energie. Vuilafstotende materialen / watersnijders Keramische materialen en andere nieuwe materialen met zeer lage hechtingseigenschappen zijn eenvoudiger en efficiënter te reinigen. Warmtecascadering en -wisselaars Slimme warmte- en waterontwerpen met warmtewisselaars maken het mogelijk om warmte opnieuw in te zetten voor laagwaardigere warme processen. Zo kan restwarmte gebruikt worden voor gaarprocessen op lage temperaturen (bijvoorbeeld op 60 graden). Andere gaar en kookmethoden Industrial Slow Cooking of het garen op lagere temperaturen is energie-efficiënter, maakt de inzet van restwarmte mogelijk en levert hoogwaardige voorgegaarde producten op. Functionele bouwbesluiten De sector en overheden werken samen aan het verlagen van drempels in bouwbesluiten om bijvoorbeeld on-site slimme combinaties te maken voor benutting van de reststromen (vergisten, of hoogwaardigere toepassingen zoals al-genkweek, etc.). Lange termijn ( ) Aardwarmte benutten De inzet van diepgeothermische energie maakt het op bedrijfsniveau mogelijk om in circa 80% van de warmtevraag te voorzien. Alleen voor zeer warme processen zijn nog verbrandingstechnieken nodig.

9 9 Warmte en Koude netten De trend naar een duurzame energievoorziening is ook zichtbaar in de ontwikkeling van lokale warmte en koude netten. Naast warmte kunnen bedrijven op bedrijfsterreinen ook materialen en logistieke diensten uitwisselen. Lokale uitwisseling van energie en materialen beïnvloedt de locatiekeuze van bedrijven. Inzet zon-pv, zon-thermisch en wind Tussen 2020 en 2030 worden duurzame energiebronnen ook voor middelgrote en grote energieverbruikers rendabel. De brandstofheffing speelt daarin een belangrijke rol. Kleinverbruikers betalen een veel grotere heffing (factor 10) waardoor deze opties voor deze partijen eerder rendabel zijn. Op basis van de aangenomen prijsontwikkeling in de toekomstverkenning hebben zon-pv- en zon-thermische systemen in 2030 een TVT van tussen de 8 en 16 jaar( bron: KWA). De levensduur van beide systemen bedraagt 25 jaar. Zon-PV- en zon-thermische systemen worden dan ook op grote schaal toegepast. Ook windenergie is rendabel inzetbaar op bedrijfsniveau. Overschotten aan windenergie kunnen in vrieshuizen worden opgeslagen in de vorm van kou. Stoomketels met stoomexpansie Daar waar hoge temperaturen en stoom nodig zijn worden stoomketels ingezet die net als WKK installaties via stoomexpansie elektriciteit opwekken. Hierdoor worden zeer hoge rendementen behaald uit de warmte. Hoge temperatuur buffering Nieuwe materialen (zoals zeoliet) maken het mogelijk om warmte op hoge temperaturen zeer geconcentreerd op te slaan. Hierdoor wordt een extra efficiency slag mogelijk voor warmtebuffering. VB BE Energie-efficiencyverbetering Technologieën korte termijn TJ TJ Energie-efficiënte apparaten % 18% 8% Warmtepompen % 20% 15% LED (Slim licht) % 30% - Logistieke oplossingen % 3% - Warmtebuffers % 4% 2% Zuinige Sterilisatiesystemen % 30% - Automatisering % -30% - Vergisting organische reststromen 1 0,8 nvt nvt nvt nvt Technologieën middellange termijn Gelijkstroom netten % 1% Waterhergebruik % 4% Vuilafstotende materialen / watersnijders % 4% Warmte cascadering en warmtewisselaars % 2% Functionele bouwbesluiten - nb nb nb nb Technologieën lange termijn Aardwarmte benutten in clusters % Warmte-/koudenetten op bedrijfsterreinen % 3% Grootschalige inzet zon-pv % Stoomketels met stoomexpansie (WKK) % Grootschalige inzet zon-thermisch % Windenergie (nachtkoeling / buffering) % Hoge temperatuur buffering (zeoliet) % Tabel 3: Technieken Energie-efficiency 1 Aanvullend potentieel t.o.v. de inzet van reststromen in 2010 VB = Energieverbruik in de sector waarop de efficiencyverbetering van toepassing is BE = Besparingspotentieel voor de betreffende techniek Energie-efficiencyverbetering = de geschatte energiebesparing (% van het totale verbruik VB) die haalbaar is in de genoemde periode

10 2.2. Koelen en Vriezen Korte termijn ( ) Efficiëntere koelcyclus motoren, fans, pompen Door een goede werking van de koelinstallaties, het instellen van een hoge Te door de operator en door optimalisatie van de werktemperaturen is de koelcyclus in alle bedrijven efficiënt ingericht. Daarnaast zorgen betere condensor ontwerpen (door koelinstallateur) en het gebruik van economizers voor efficiënte processen. Motoren, fans en pompen worden vervangen door systemen, die goed zijn ingepast in een proces of installatie. Het uitstekende onderhoud van de koel- en vriesinstallaties en de aandacht voor het tijdig ontdooien zorgen voor een vermindering van het energiegebruik. Kennisuitwisseling en fact sheets ondersteunen bedrijven bij het realiseren van Quick wins Bedrijven in de vleessector gaan energieverspilling tegen door te focussen op mogelijke quick wins. Ondersteund door een uitstekende kennis- en innovatie structuur (KIS) is het voor individuele bedrijven eenvoudig om best beschikbare oplossingen te identificeren en op logische momenten te implementeren. Fact sheets, referentieprojecten en gebruikersgroepen voorzien TD-ers optimaal van kennis. Intensief gebruik van regelsystemen. Bedrijven worden bij het identificeren van de oplossingen en het optimaliseren van koelprocessen ondersteund, door informatie uit de regelsystemen. De systemen zijn optimaal afgestemd op de productieprocessen. Realisatiegegevens worden frequent geanalyseerd en waar nodig worden instellingen aangepast. Hierdoor worden de beloftes van de technologieën ook daadwerkelijk gerealiseerd. Uitfasering van R22 Het keuzeproces bij de R22 uitfasering is maatwerk. Steeds meer bedrijven kiezen voor natuurlijke koude middelen zoals NH3 of een NH3 gekoppelde schakeling met een ander koelmiddel omdat het rendement duidelijk beter is dan voor de HFK alternatieven. Sommige bedrijven durven de stap naar NH3 echter niet te maken. Ze houden het bij toepassing van andere HFK s. Met de keus voor natuurlijke koude middelen (NH3) lopen de bedrijven vooruit op de verwachte aanscherping van het EU klimaatbeleid die de toepassing van HFK s met hoge GWP s aan banden zal leggen. Middellange termijn ( ) Schone productie verlengd houdbaarheid De aandacht voor kwaliteit en schone productie zet door en leidt tot een verdere afname van derving in de keten. Koelen product en o.b.v producttemperatuur Door de betere afstemming van de koelprocessen en de koelvraag in de keten is verder onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van product koelen mogelijk. Hierdoor neemt de koelvraag en het energieverbruik voor het koelen en vriezen af. Ook heeft dit een positieve invloed op de kwaliteit van de producten omdat effectieve bijsturing mogelijk is. De overgang naar product koelen en koelen o.b.v. product temperatuur is mogelijk door de ontwikkeling en implementatie van: Uitstekende keten brede regelsystemen Flexibele geïntegreerde koel- & vriessystemen Contactloos meten en besturen met geluid en/of infrarood Excellente decentrale modulaire systemen Kleine compacte, hoog rendement koelinstallaties, die als module ontworpen zijn, kunnen flexibel bijgeplaatst of verwijderd worden. De regeling van de installaties wordt volledig afgestemd op een individueel koelproces. Inzet slurries bij voorverpakte producten Individuele bedrijven koelen en vriezen met folies verpakte producten in met slurries. Dit leidt tot een efficiëntere warmteafvoer. Ook wordt het contact met ijs vermeden waardoor het gevaar voor contaminatie verminderd. Innovatieplatform met andere VGI sectoren De sector intensiveert de relatie met ontwerpers en leveranciers van koel- en vriesinstallaties. Samen zorgen zij dat beschikbare technologieën (bijvoorbeeld uit andere VGI-sectoren) geschikt gemaakt worden voor implementatie in de vleessector. De vleessector initiërent en stuurt via gezamenlijk opgestelde programma s van eisen voor excellente decentrale installaties en modulair opgebouwde systemen en voor nieuwe duurzame koude middelen. In deze fase investeert de sector in onderzoek naar slimmere besturingssystemen en koude uit expansiestations. Lange termijn ( ) Koude netten met LNG expansiestation Energiebedrijven hebben een fijnmazig net van LNG expansiestations opgebouwd. Rond die stations is een groot overschot van koude, die ook partijen in de vleessector kunnen gebruiken. Dit levert extra kansen om aan goedkope koude te komen. Bedrijven houden bij nieuwbouw expliciet rekening met die mogelijkheden. Phase Changing Materials Er zijn veel mogelijkheden om een overschot aan koude (of warmte) tot 24 uur tijdelijk op te slaan in de wanden van koel- en vriesgebouwen, vrachtwagens, pallets en kratten. Dit overschot wordt tijdelijk opgeslagen in phase changing materials (PCM). Bij een bepaalde temperatuur wordt PCM vloeibaar en absorbeert het warmte.

11 11 Slimme regelsystemen en product koeling Slimme meet- en regelsystemen leiden tot een brede toepassing van productkoeling in de gehele keten. Goede afspraken met ketenpartners en een uitstekende monitoring en analyse van gegevens leiden tot een continue optimale afstelling van de koelprocessen. Nieuwe duurzame koude middelen Nieuwe duurzame koudemiddelen, indirecte systemen en slurries, worden vanuit ecologisch en kostenperspectief breed ingezet. Hybride WKK met absorptie-koeling De totale energie efficiency is verhoogd door de toepassing van een WKK in combinatie met een absorptiekoelmachine (AKM) met koudeopwekking op -40 C. Nieuwe generaties AKM zijn volledig geïntegreerd in hybride koelsystemen. De onderdelen zijn excellent op elkaar afgestemd. Efficiënte mini koelsystemen De hoge energieprijzen en het groeiend groen-bewustzijn hebben geleid tot efficiënte mini koelsystemen. Krachtige microwarmtewisselaars maken de installaties ook bruikbaar voor bedrijven snackbars, slagers, en slachters. Innovatieplatform De sector intensiveert de relatie met ontwerpers en leveranciers van (onderdelen) van koel- en vriesinstallaties. Samen zorgen zij dat technologieën, die succesvol in andere VGI-sectoren in binnen- en buitenland toegepast worden, geschikt gemaakt worden voor implementatie in de vleessector. De samenwerking met andere sectoren leidt tot een betere sturing van de innovatie bij ontwerpers en installateurs. De sector initieert en stuurt ontwikkelingen rond. Heat Pipe Acupunctuur, nieuwe koude middelen en koude opslag. VB BE Energie-efficiencyverbetering Technologieën korte termijn TJ TJ Excellente besturingssystemen % 14% 11% Efficiënte koelcyclus en efficiënte onderdelen % 10% 8% Innovatief verpakken en stapelen % 2% 8% AKM (absorptie met warmte kracht) % 10% 10% Deurverlies reductie % 4% 2% Sproei koelen met waternevel % 15% 10% Hoge temperatuur warmtepompen % 20% 15% R22 vervangen door ammoniak % 2% 0% R22 vervangen door HFK s % n.v.t. n.v.t. Batchgewijs koelen en vriezen % 4% 4% Technologieën middellange termijn Excellente decentrale units % 10% 8% Modulaire installaties Koelen o.b.v. producttemperatuur % 7% 0% Koude opslag in wanden (PCM) % 6% 6% Multifunctionele wanden % 3% 4% Direct koelen met CO 2 slurries % 12% 4% Koelen en invriezen met slurries % 3% 0% Nieuwe koudemiddelen % 4% 0% Technologieën lange termijn Koude netten o.b.v. LNG % 20% 60% Heat pipe acupunctuur % 3% 4% Thermo akoestisch koelen % 0% 0% Tabel 4: Technieken Koelen en Vriezen VB = Energieverbruik in de sector waarop de efficiencyverbetering van toepassing is BE = Besparingspotentieel voor de betreffende techniek Energie-efficiencyverbetering = de geschatte energiebesparing (% van het totale verbruik VB) die haalbaar is in de genoemde periode.

Margarine Vetten Oliën

Margarine Vetten Oliën Productschap Margarine Vetten Oliën Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Een gezamenlijk

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie Kennis- en innovatieagenda 2016-2019 De rol van de industrie in de energie transitie 1 juni 2015 Inhoud 1. Kennis-en Innovatieagenda 2016 2019; De rol van de industrie in energie transitie 3 1.1 Ambitie

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Programma Energie en CO 2 & Jaarplan 2013

Programma Energie en CO 2 & Jaarplan 2013 Behoort bij agendapunt 5e Openb. bestuursvergadering dd. 13-11-2012 1.1 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief Het SER Energieakkoord; een bloemlezing vanuit een juridisch perspectief RenewabLAW Auteur: mr. J.A. Timmerman September 2013 RenewabLAW Inhoud 1. Leeswijzer... 3 2. Onderdelen uit het SER Energieakkoord...

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Routekaart. Afvalwaterketen

Routekaart. Afvalwaterketen Routekaart Afvalwaterketen Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030 Routekaart Afvalwaterketen 2 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Onze toekomstvisie 6 3. Grondstoffen 8 4. Energie 12 5. Nuttig water

Nadere informatie