Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015."

Transcriptie

1 Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting LAAT ONDERNEMERS WEER ONDERNEMEN! Dames en Heren, geachte aanwezigen. U kent mij als een optimistisch mens. Toch wil ik vandaag mijn eerste Ondernemersrede beginnen met het delen van een oprechte zorg. In Nederland staan bijna een miljoen mensen aan de kant. De meesten willen graag werken, maar ze vinden geen baan. Aan de andere kant zie ik een grote groep ondernemers. Zij willen niets liever dan mensen aannemen. Maar ze durven het door alle regels en verplichtingen niet aan. Hoe geven we deze ondernemers hun onderneming weer terug? Dat, geachte aanwezigen, gaat me aan het hart. Aan beide kanten van de arbeidsmarkt zie ik een enorme energie om aan de slag te gaan. Om weer te werken, zich te ontwikkelen, te groeien. Om samen opdrachten binnen te halen en successen te vieren. Maar al die energie wordt in de kiem gesmoord doordat de aanjagers van de groei, de ondernemers, onvoldoende ruimte krijgen om hun onderneming te ontwikkelen. Ze zien met lede ogen aan dat structurele investeringen in de Nederlandse economie achterblijven en verstandige keuzes voor de toekomst niet worden gemaakt. Dames en Heren, ons primaire doel is ervoor te zorgen dat Nederland weer groeit. De wil is er. Overal in Nederland. Nu de weg nog. Die weg naar structurele groei verloopt via ondernemerschap. Het zijn de ondernemers die nu mensen willen aannemen en straks voor voldoende banen moeten zorgen. Het zijn de ondernemers die een groot deel van het belastinggeld moeten opbrengen dat nodig is om onze kinderen naar school te laten gaan en onze ouderen een goede verzorging te bieden. Maar misschien nog wel belangrijker: we hebben voor die toekomstige uitdagingen de creativiteit, innovativiteit en inzet van ondernemers hard nodig. Hoe gaan we om met de vergrijzing, de toenemende zorgkosten, klimaatveranderingen en de beperking van onze energiekosten? Ondernemers komen met de ideeën en durven ze nog uit te voeren ook. Ondernemerschap is niet voorbehouden aan enkele multinationals. De tijd vraagt erom dat we allemaal wat ondernemender worden. Want het automatisme dat economische groei gepaard gaat met meer banen is voorbij. In het middensegment zullen banen verdwijnen. Meer dan ooit zullen we moeten vertrouwen op het aanpassingsvermogen van kleine bedrijven en het constant aanleren van nieuwe vaardigheden door mensen zelf. Het is de ondernemingszin die ervoor zorgt dat mensen nieuwe kansen voor zichzelf creëren.

2 Groei komt niet van de overheid. Groei wordt gecreëerd door de mensen die het lef hebben om hun baan op te zeggen en voor zichzelf beginnen. Door de buurman die een extra hypotheek op hun huis te neemt om zijn bedrijf te laten groeien. Of door de student die besluit om van zijn spaargeld een extra opleiding te gaan doen. Door de bakker op de hoek die toch die nieuwe vestiging opent. Kortom, groei is het resultaat van een ondernemende houding. En het enige wat wij van de politiek vragen is om die houding de ruimte te geven. Om de ondernemer weer ondernemer te laten zijn. En hem te helpen Nederland weer uit het slop te trekken. Daartoe doen wij vandaag een paar concrete en belangrijke voorstellen. Om Nederland weer aan het groeien te krijgen is het belangrijk dat de politiek laat zien dat ze een bestendige ondernemers-strategie heeft. Een lange termijn beleid waar ondernemende mensen van op aan kunnen. Het schaduwkabinet biedt daarvoor de reikende hand. We hebben een schaduwbegroting opgesteld om de groei in Nederland weer aan de gang te krijgen. Die schaduwbegroting bestaat uit drie pijlers. Op de eerste plaats geloven we dat er geïnvesteerd moet worden in het toekomstige verdienmodel van Nederland. Daarom hebben we een investeringsagenda opgesteld van 1,5 miljard euro. Deze investeringsagenda loopt gelijk met een agenda voor lastenverlichtingen van eveneens 1,5 miljard euro. Dit bedrag loopt op tot een structurele investering in de Nederlandse economie van 7,5 miljard euro in Opgeteld investeert het Schaduwkabinet in 2021 een bedrag van 43,5 miljard euro ten opzichte van het jaar Het schaduwkabinet kiest ervoor om de uitgaven aan het innovatiebeleid te verhogen. De Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling verhouden zich namelijk tot slechts 1% van het BBP. Dat is veel te weinig. Behalve investeren in R&D, ondersteunen we die sectoren waar het geld wordt verdiend en de banen worden gecreëerd: de maakindustrie en familiebedrijven. De start-ups, ZZP-ers en de tweedekans-ondernemers. Nederland is en blijft een exportland. Maar het aandeel van het kleinbedrijf in die export is nog klein. En dat terwijl een van de kenmerken van zeer snel groeiende bedrijven nu juist is dat ze zeer internationaal georiënteerd zijn. Als we bedrijven kunnen helpen met hun internationale oriëntatie geeft dat een enorme impuls aan onze economie. We pleiten dan ook voor een minister van Export. Iemand die beleidsprocessen over de departementen stroomlijnt, best practices uitdraagt naar ondernemers en fungeert als boegbeeld voor Nederland exportland. En om maar even bij die internationale oriëntatie te blijven: de spanningen in de Oekraïne en het Midden-Oosten hebben ons geleerd dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. De internationale veiligheid is een eerste voorwaarde om te kunnen profiteren van onze status als exportland. Daarom pleiten we ervoor de

3 uitgaven in de Marine, Landmacht en Luchtmacht structureel te laten stijgen. Zodat zij hun nationale en internationale taken adequaat kunnen uitvoeren. Terug naar de economie. We realiseren ons bovendien dat de groei niet langer voortkomt uit starre hiërarchische verhoudingen, maar juist van het samenwerken in steeds wisselende verbanden. Om te innoveren, producten en diensten te creëren die beter, sneller en goedkoper zijn, moeten ondernemers samenwerken. Daarom willen we volop investeren in de netwerkeconomie. Denk aan fiscale maatregelen om de regeldruk te verminderen. We pleiten voor het instellen van het Nederlands Ondernemers Instituut, dat het gemakkelijker maakt om kennis te delen over ondernemersvaardigheden. Kennis, die ligt nu verspreid over verschillende instellingen in Nederland. Een laatste aandachtspunt in onze investeringsagenda is energie. Dit jaar heeft maar weer laten zien hoe kwetsbaar we zijn als het gaat om onze energietoevoer. Nieuwe economische machten komen op. Onze gasbel raakt op. Daarmee is een eind gekomen aan goedkope energie en grondstoffen. De energiekosten zijn cruciaal voor het vestigingsbeleid van veel bedrijven, zoals we recent ook hebben gezien bij aluminiumsmelter Aldel uit Delfzijl. Om niet nog meer bedrijven uit Nederland weg te jagen zullen we nu echt moeten inzetten op duurzame energie. Neem een voorbeeld aan Duitsland. Door middel van subsidies wordt duurzame energie daar concurrerend gemaakt. Wij stellen daarom een versnelde stimulering van duurzame energie voor. We realiseren ons dat niet alle investeringsmaatregelen reeds in 2015 zullen worden ingezet. Echter, deze pijler legt een duidelijke visie op tafel die kleine ondernemers en daarmee de hele Nederlandse welvaart, daadwerkelijk ten goede zal komen. De tweede pijler in de schaduwbegroting is gericht op het verlagen van de lasten op arbeid. We stellen ook een meer activerend en consistent fiscaal beleid voor. In totaal willen we voor 1,5 miljard aan lastenverlichtingen voorstellen. Zo wil het Schaduwkabinet het weer gemakkelijker maken voor ondernemers om mensen aan te nemen. De WIG, het verschil tussen de loonkosten voor ondernemers en het uiteindelijk nettoloon voor medewerkers, moet daarom verlaagd worden. Dames en heren, we zijn geneigd ons blind te staren op grote ondernemingen. Maar terwijl deze hoge bomen gevaarlijk kraken in de tegenwind van de wereldeconomie, komen er dicht aan de grond duizenden nieuwe scheuten door, jonge bedrijfjes die hun wendbaarheid vaak beter bestand zijn tegen de nieuwe eisen van de tijd. Veel van die bedrijven krijgen alleen niet de tijd om goed wortel te schieten. Daar moeten we ze mee helpen, want dit zijn de bedrijven die zorgen voor onze toekomstige groei. Voor deze kleine en beginnende ondernemers pleit het Schaduwkabinet voor een verdubbeling van de kleine ondernemersregeling. Dit zal vooral startende ondernemers en ondernemers in de eerste jaren van hun bestaan ten goede komen en ze helpen om meer te investeren in de groei van hun bedrijf. Onder deze pijler doet

4 het Schaduwkabinet ook een set voorstellen om investeren in nieuwe bedrijven fiscaal aantrekkelijker te maken. Deze twee pijlers, de investeringsagenda en de voorgestelde lastenverlichtingen zullen direct ten goede komen aan de economie. Het eventuele negatieve effect op de koopkracht als gevolg van bezuinigingen zal hiermee teniet worden gedaan, met name omdat deze bezuinigingen worden gecombineerd met een verlaging van de kosten op arbeid. De loonkosten voor ondernemers gaan omlaag en hun algemene lasten worden teruggebracht. De 3 miljard die we hiervoor nodig hebben wordt vrijgemaakt door te bezuinigen op andere posten. Dat doen we als volgt. In de Miljoenennota 2014 zijn de inkomsten van de overheid geraamd op 249,1 miljard euro. De uitgaven van de centrale overheid zijn volgens diezelfde nota geraamd op 267 miljard euro. Er wordt dus nog steeds meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Een zeer groot deel van die begrootte uitgaven gaat naar de zorg en de sociale zekerheid. Ter vergelijking: de begroting van het ministerie van Economische Zaken bedraagt slechts 4,7 miljard euro en vertegenwoordigt hiermee slechts 1,7% van de begroting. De uitgaven aan Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid vertegenwoordigen daarentegen 29% van de begroting! Zonder ingrepen zullen de kosten van het arbeidsmarktbeleid in 2015 met maar liefst 5,5 miljard toenemen. Deze verwachte kostenstijging wordt aan de ene kant veroorzaakt door het economisch klimaat waardoor meer mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Maar ze is ook het gevolg van politieke keuzes uit het verleden waar we nu nog steeds en steeds meer de negatieve gevolgen van ondervinden. Er is een zeer uitgebreid systeem van toeslagen ingericht. Hierdoor krijgen in totaal 80% van de Nederlanders een toeslag in enigerlei vorm (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag). Zo wordt er een bedrag van maar liefst 14,8 miljard euro rondgepompt in de economie. We betalen met zijn allen steeds meer aan de overheid om door diezelfde overheid uitbetaald te worden. Die rondpompeconomie kun je vergelijken met een stationair lopende motor. Hij loopt wel, maar je komt geen meter vooruit. Het schaduwkabinet neemt daar geen genoegen mee. Het wil de machine weer op gang brengen door te stoppen met al die toeslagen en het geld dat vrijkomt te stoppen in de verdienkracht van mensen en ondernemingen. Zodat we weer vooruit komen. Weer ondernemen! Door structurele ombuigingen wil het Schaduwkabinet per jaar permanent 3 miljard vrijmaken. Het permanent ombuigen van de overheidsuitgaven voor de investeringsagenda en lastenverlichtingen betekent dat er in het jaar 2021 cumulatief voor 21,75 miljard is geïnvesteerd. Niet is rondgepompt, maar daadwerkelijk ten goede is gekomen aan de verdienkracht van mensen en ondernemingen. De lastendruk is cumulatief met 21,75 afgenomen ten opzichte van Bij elkaar opgeteld is dit een stimulering van maar liefst 43,5 miljard euro! De implementatie

5 van de groeiagenda moet ertoe leiden dat we terugkeren naar economische groeicijfers van 3%. Dat brengt me tot de laatste pijler van de Schaduwbegroting: de randvoorwaarden die nodig zijn om Nederland terug te brengen naar consistente en duurzame groei. We pleiten hierbij voor een grote vereenvoudiging van het belastingssysteem. Eén van de onderdelen hiervan is het instellen van één uniform btw-tarief. Een ander zeer belangrijk onderdeel is het afschaffen van het systeem van toeslagen. Het is onwerkbaar, onuitvoerbaar en oneerlijk. Met de vrijgekomen middelen kunnen we echte groei stimuleren. Werk bovendien aan een versoepeling van de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en maatwerk moet centraal staan. ONL heeft er al voor gepleit om het arbeidscontract om te vormen tot een employability contract van 5 jaar. Daarin staat het hebben van werk centraal, niet de baan op zich. Bedrijf en medewerker investeren samen in de capaciteiten van de werknemer. Zo komen ze samen verder. Ook de overlegorganen in Nederland zijn volledig uit de tijd. Bijna 9% van de werknemer is ZZP-er. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de SER. Vakbonden verliezen in rap tempo leden en veel ondernemers kunnen zich niet vinden in de afspraken die zijn gemaakt in CAO s. De Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn lange tijd soepel gehouden door de overlegeconomie. Maar inmiddels is de overlegtafel geen afspiegeling meer van Nederland. Het overleg wordt steeds stroever en de resultaten steeds frustrerender. De CAO s komen zeer moeizaam tot stand en hangen vervolgens als een molensteen om de nek van ondernemers. Wij zullen komen met een volstrekt nieuw initiatief. De overlegeconomie 2.0. Laat ondernemers en werknemers meer zelf oplossen. Behandel de medewerker als een volwaardig persoon die zijn eigen beslissingen kan nemen. Laten we de CAO s vervangen door maatwerk. Een ander punt gaat me persoonlijk erg aan het hart. Ik zie om mij heen veel ondernemers met hele goede ideeën en een gezonde financiële basis die vastlopen in hun zoektocht naar financiering. De financieringsbehoefte van ondernemers in Nederland wordt voor 80% ingevuld door banken. Daarvan hebben we er vier in Nederland. Er is geen sprake van echte concurrentie. Ondernemers betalen hoge rentetarieven en krijgen daar zeer weinig voor terug. Banken hebben geen tijd en interesse om mee te denken met kleine ondernemers en maatwerk te bieden. Ondernemers en banken spreken elkaars taal niet meer. Een bank denkt in risico s, ondernemers in kansen. Een bank is bureaucratisch en gericht op behoud, een ondernemer wil dynamiek en verandering. Dat blijkt al bij de aanvraag van een krediet: er is een duidelijke mismatch is tussen het plan van de ondernemer en de informatie die de bank nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Twee van de Nederlandse banken, ABNAMRO en SNS zijn staatsbanken. Zij staan in de etalage en worden klaargemaakt om verkocht te worden. Ik stel voor om van een van

6 deze twee een echte recht toe recht aan ondernemersbank te maken. Hierin staan maatwerk en aandacht voor de ondernemer staan hierin centraal. We noemen haar De Ondernemingsbank : een bank voor mensen die niet op de bank blijven zitten. Ze is in de handen van de overheid en heeft maar één doel: de economische ruggengraat van Nederland versterken. Het wordt een bank waar de opbrengsten niet ten goede komen aan een paar anonieme investeerders in Manhattan, maar waarvan ondernemend Nederland - en dus uiteindelijk iedereen in Nederland - profiteert. Dat brengt me op het laatste punt. Dames en Heren, het economisch herstel in Nederland is zeer kwetsbaar. Veranderingen in de wereld volgen elkaar in hoog tempo op. In deze onstuimige tijden hebben we een overheid nodig die consistent, betrouwbaar en voorspelbaar is. De voortdurende wijzigingen in regels, wetgeving en procedures die zij uitvaardigt drijven bedrijven tot wanhoop. Ondernemers hebben genoeg aan veranderingen uit de markt. Ze hebben geen wispelturige overheid nodig om hen scherp te houden. Politiek buig uw houding jegens ondernemers om van wantrouwen naar vertrouwen! Politiek, overheid, u staat aan het roer van een groot schip. Om beter uit de storm te komen zal u met een ferme zwaai de route moeten wijzigen. Het Schaduwkabinet geeft u daarvoor de routekaart in handen. Ik sta hier vandaag niet om alleen kritiek te uiten, ik sta hier vandaag met name om zo n aantrekkelijke toekomstagenda neer te leggen dat de politiek daar niet omheen kan. Politiek neem de handschoen op en laat ondernemers weer ondernemen! Daarna vraag ik u om als politiek vooral vaste koers te houden. Kom niet in de verleiding om u te gedragen als een speedboat. Dan wordt namelijk iedereen misselijk. Het huidige kabinetsbeleid zorgt niet voor de broodnodige economische groei en banen. Het kabinet moet nú kiezen voor een rigoureuze ommezwaai van beleid. Dames en Heren, Nederland is een ondernemingsland. Alleen Singapore en de Verenigde Staten scoren hoger op ondernemerschapscijfers. Laten we de handen ineen slaan, laten we met elkaar aan de slag gaan en ervoor zorgen dat de ondernemingszin in Nederland weer floreert als nooit tevoren. Ik geloof heilig dat het kan. We hebben hele goede kaarten. Laten we ze uitspelen. Ik dank u hartelijk.

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Duurzame Troonrede uitgesproken door Marjan Minnesma op dinsdag 4 september 2012

Duurzame Troonrede uitgesproken door Marjan Minnesma op dinsdag 4 september 2012 Duurzame Troonrede uitgesproken door Marjan Minnesma op dinsdag 4 september 2012 Lotgenoten, We staan aan de vooravond van grote veranderingen. De tijd is er rijp voor. De eerste kiemen van verandering

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

BEHOUD VAN INDUSTRIE IN NEDERLAND DOOR MEER ARBEIDSFLEXIBILITEIT. Door Wim van der Leegte

BEHOUD VAN INDUSTRIE IN NEDERLAND DOOR MEER ARBEIDSFLEXIBILITEIT. Door Wim van der Leegte BEHOUD VAN INDUSTRIE IN NEDERLAND DOOR MEER ARBEIDSFLEXIBILITEIT Door Wim van der Leegte ARBEIDS FLEXIBILIT VOORWOORD VOORWOORD Voor u ligt een praktische samenvatting van het eindrapport, dat ik vorig

Nadere informatie

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren

De kracht van kennis op de arbeidsmarkt. Loon naar leren De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Een Manpower witboek 2011 De kracht van kennis op de arbeidsmarkt Loon naar leren Inhoud 2 Voorwoord 4 Samenvatting 6 Leren als topprioriteit 8

Nadere informatie

Optimistisch. over duurzame groei en werkgelegenheid. Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland

Optimistisch. over duurzame groei en werkgelegenheid. Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland Optimistisch over duurzame groei en werkgelegenheid Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland 1 Reden voor optimisme Nederland staat op een kruispunt. Voor een duurzaam groeiende economie moeten

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie