Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015."

Transcriptie

1 Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting LAAT ONDERNEMERS WEER ONDERNEMEN! Dames en Heren, geachte aanwezigen. U kent mij als een optimistisch mens. Toch wil ik vandaag mijn eerste Ondernemersrede beginnen met het delen van een oprechte zorg. In Nederland staan bijna een miljoen mensen aan de kant. De meesten willen graag werken, maar ze vinden geen baan. Aan de andere kant zie ik een grote groep ondernemers. Zij willen niets liever dan mensen aannemen. Maar ze durven het door alle regels en verplichtingen niet aan. Hoe geven we deze ondernemers hun onderneming weer terug? Dat, geachte aanwezigen, gaat me aan het hart. Aan beide kanten van de arbeidsmarkt zie ik een enorme energie om aan de slag te gaan. Om weer te werken, zich te ontwikkelen, te groeien. Om samen opdrachten binnen te halen en successen te vieren. Maar al die energie wordt in de kiem gesmoord doordat de aanjagers van de groei, de ondernemers, onvoldoende ruimte krijgen om hun onderneming te ontwikkelen. Ze zien met lede ogen aan dat structurele investeringen in de Nederlandse economie achterblijven en verstandige keuzes voor de toekomst niet worden gemaakt. Dames en Heren, ons primaire doel is ervoor te zorgen dat Nederland weer groeit. De wil is er. Overal in Nederland. Nu de weg nog. Die weg naar structurele groei verloopt via ondernemerschap. Het zijn de ondernemers die nu mensen willen aannemen en straks voor voldoende banen moeten zorgen. Het zijn de ondernemers die een groot deel van het belastinggeld moeten opbrengen dat nodig is om onze kinderen naar school te laten gaan en onze ouderen een goede verzorging te bieden. Maar misschien nog wel belangrijker: we hebben voor die toekomstige uitdagingen de creativiteit, innovativiteit en inzet van ondernemers hard nodig. Hoe gaan we om met de vergrijzing, de toenemende zorgkosten, klimaatveranderingen en de beperking van onze energiekosten? Ondernemers komen met de ideeën en durven ze nog uit te voeren ook. Ondernemerschap is niet voorbehouden aan enkele multinationals. De tijd vraagt erom dat we allemaal wat ondernemender worden. Want het automatisme dat economische groei gepaard gaat met meer banen is voorbij. In het middensegment zullen banen verdwijnen. Meer dan ooit zullen we moeten vertrouwen op het aanpassingsvermogen van kleine bedrijven en het constant aanleren van nieuwe vaardigheden door mensen zelf. Het is de ondernemingszin die ervoor zorgt dat mensen nieuwe kansen voor zichzelf creëren.

2 Groei komt niet van de overheid. Groei wordt gecreëerd door de mensen die het lef hebben om hun baan op te zeggen en voor zichzelf beginnen. Door de buurman die een extra hypotheek op hun huis te neemt om zijn bedrijf te laten groeien. Of door de student die besluit om van zijn spaargeld een extra opleiding te gaan doen. Door de bakker op de hoek die toch die nieuwe vestiging opent. Kortom, groei is het resultaat van een ondernemende houding. En het enige wat wij van de politiek vragen is om die houding de ruimte te geven. Om de ondernemer weer ondernemer te laten zijn. En hem te helpen Nederland weer uit het slop te trekken. Daartoe doen wij vandaag een paar concrete en belangrijke voorstellen. Om Nederland weer aan het groeien te krijgen is het belangrijk dat de politiek laat zien dat ze een bestendige ondernemers-strategie heeft. Een lange termijn beleid waar ondernemende mensen van op aan kunnen. Het schaduwkabinet biedt daarvoor de reikende hand. We hebben een schaduwbegroting opgesteld om de groei in Nederland weer aan de gang te krijgen. Die schaduwbegroting bestaat uit drie pijlers. Op de eerste plaats geloven we dat er geïnvesteerd moet worden in het toekomstige verdienmodel van Nederland. Daarom hebben we een investeringsagenda opgesteld van 1,5 miljard euro. Deze investeringsagenda loopt gelijk met een agenda voor lastenverlichtingen van eveneens 1,5 miljard euro. Dit bedrag loopt op tot een structurele investering in de Nederlandse economie van 7,5 miljard euro in Opgeteld investeert het Schaduwkabinet in 2021 een bedrag van 43,5 miljard euro ten opzichte van het jaar Het schaduwkabinet kiest ervoor om de uitgaven aan het innovatiebeleid te verhogen. De Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling verhouden zich namelijk tot slechts 1% van het BBP. Dat is veel te weinig. Behalve investeren in R&D, ondersteunen we die sectoren waar het geld wordt verdiend en de banen worden gecreëerd: de maakindustrie en familiebedrijven. De start-ups, ZZP-ers en de tweedekans-ondernemers. Nederland is en blijft een exportland. Maar het aandeel van het kleinbedrijf in die export is nog klein. En dat terwijl een van de kenmerken van zeer snel groeiende bedrijven nu juist is dat ze zeer internationaal georiënteerd zijn. Als we bedrijven kunnen helpen met hun internationale oriëntatie geeft dat een enorme impuls aan onze economie. We pleiten dan ook voor een minister van Export. Iemand die beleidsprocessen over de departementen stroomlijnt, best practices uitdraagt naar ondernemers en fungeert als boegbeeld voor Nederland exportland. En om maar even bij die internationale oriëntatie te blijven: de spanningen in de Oekraïne en het Midden-Oosten hebben ons geleerd dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. De internationale veiligheid is een eerste voorwaarde om te kunnen profiteren van onze status als exportland. Daarom pleiten we ervoor de

3 uitgaven in de Marine, Landmacht en Luchtmacht structureel te laten stijgen. Zodat zij hun nationale en internationale taken adequaat kunnen uitvoeren. Terug naar de economie. We realiseren ons bovendien dat de groei niet langer voortkomt uit starre hiërarchische verhoudingen, maar juist van het samenwerken in steeds wisselende verbanden. Om te innoveren, producten en diensten te creëren die beter, sneller en goedkoper zijn, moeten ondernemers samenwerken. Daarom willen we volop investeren in de netwerkeconomie. Denk aan fiscale maatregelen om de regeldruk te verminderen. We pleiten voor het instellen van het Nederlands Ondernemers Instituut, dat het gemakkelijker maakt om kennis te delen over ondernemersvaardigheden. Kennis, die ligt nu verspreid over verschillende instellingen in Nederland. Een laatste aandachtspunt in onze investeringsagenda is energie. Dit jaar heeft maar weer laten zien hoe kwetsbaar we zijn als het gaat om onze energietoevoer. Nieuwe economische machten komen op. Onze gasbel raakt op. Daarmee is een eind gekomen aan goedkope energie en grondstoffen. De energiekosten zijn cruciaal voor het vestigingsbeleid van veel bedrijven, zoals we recent ook hebben gezien bij aluminiumsmelter Aldel uit Delfzijl. Om niet nog meer bedrijven uit Nederland weg te jagen zullen we nu echt moeten inzetten op duurzame energie. Neem een voorbeeld aan Duitsland. Door middel van subsidies wordt duurzame energie daar concurrerend gemaakt. Wij stellen daarom een versnelde stimulering van duurzame energie voor. We realiseren ons dat niet alle investeringsmaatregelen reeds in 2015 zullen worden ingezet. Echter, deze pijler legt een duidelijke visie op tafel die kleine ondernemers en daarmee de hele Nederlandse welvaart, daadwerkelijk ten goede zal komen. De tweede pijler in de schaduwbegroting is gericht op het verlagen van de lasten op arbeid. We stellen ook een meer activerend en consistent fiscaal beleid voor. In totaal willen we voor 1,5 miljard aan lastenverlichtingen voorstellen. Zo wil het Schaduwkabinet het weer gemakkelijker maken voor ondernemers om mensen aan te nemen. De WIG, het verschil tussen de loonkosten voor ondernemers en het uiteindelijk nettoloon voor medewerkers, moet daarom verlaagd worden. Dames en heren, we zijn geneigd ons blind te staren op grote ondernemingen. Maar terwijl deze hoge bomen gevaarlijk kraken in de tegenwind van de wereldeconomie, komen er dicht aan de grond duizenden nieuwe scheuten door, jonge bedrijfjes die hun wendbaarheid vaak beter bestand zijn tegen de nieuwe eisen van de tijd. Veel van die bedrijven krijgen alleen niet de tijd om goed wortel te schieten. Daar moeten we ze mee helpen, want dit zijn de bedrijven die zorgen voor onze toekomstige groei. Voor deze kleine en beginnende ondernemers pleit het Schaduwkabinet voor een verdubbeling van de kleine ondernemersregeling. Dit zal vooral startende ondernemers en ondernemers in de eerste jaren van hun bestaan ten goede komen en ze helpen om meer te investeren in de groei van hun bedrijf. Onder deze pijler doet

4 het Schaduwkabinet ook een set voorstellen om investeren in nieuwe bedrijven fiscaal aantrekkelijker te maken. Deze twee pijlers, de investeringsagenda en de voorgestelde lastenverlichtingen zullen direct ten goede komen aan de economie. Het eventuele negatieve effect op de koopkracht als gevolg van bezuinigingen zal hiermee teniet worden gedaan, met name omdat deze bezuinigingen worden gecombineerd met een verlaging van de kosten op arbeid. De loonkosten voor ondernemers gaan omlaag en hun algemene lasten worden teruggebracht. De 3 miljard die we hiervoor nodig hebben wordt vrijgemaakt door te bezuinigen op andere posten. Dat doen we als volgt. In de Miljoenennota 2014 zijn de inkomsten van de overheid geraamd op 249,1 miljard euro. De uitgaven van de centrale overheid zijn volgens diezelfde nota geraamd op 267 miljard euro. Er wordt dus nog steeds meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Een zeer groot deel van die begrootte uitgaven gaat naar de zorg en de sociale zekerheid. Ter vergelijking: de begroting van het ministerie van Economische Zaken bedraagt slechts 4,7 miljard euro en vertegenwoordigt hiermee slechts 1,7% van de begroting. De uitgaven aan Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid vertegenwoordigen daarentegen 29% van de begroting! Zonder ingrepen zullen de kosten van het arbeidsmarktbeleid in 2015 met maar liefst 5,5 miljard toenemen. Deze verwachte kostenstijging wordt aan de ene kant veroorzaakt door het economisch klimaat waardoor meer mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Maar ze is ook het gevolg van politieke keuzes uit het verleden waar we nu nog steeds en steeds meer de negatieve gevolgen van ondervinden. Er is een zeer uitgebreid systeem van toeslagen ingericht. Hierdoor krijgen in totaal 80% van de Nederlanders een toeslag in enigerlei vorm (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag). Zo wordt er een bedrag van maar liefst 14,8 miljard euro rondgepompt in de economie. We betalen met zijn allen steeds meer aan de overheid om door diezelfde overheid uitbetaald te worden. Die rondpompeconomie kun je vergelijken met een stationair lopende motor. Hij loopt wel, maar je komt geen meter vooruit. Het schaduwkabinet neemt daar geen genoegen mee. Het wil de machine weer op gang brengen door te stoppen met al die toeslagen en het geld dat vrijkomt te stoppen in de verdienkracht van mensen en ondernemingen. Zodat we weer vooruit komen. Weer ondernemen! Door structurele ombuigingen wil het Schaduwkabinet per jaar permanent 3 miljard vrijmaken. Het permanent ombuigen van de overheidsuitgaven voor de investeringsagenda en lastenverlichtingen betekent dat er in het jaar 2021 cumulatief voor 21,75 miljard is geïnvesteerd. Niet is rondgepompt, maar daadwerkelijk ten goede is gekomen aan de verdienkracht van mensen en ondernemingen. De lastendruk is cumulatief met 21,75 afgenomen ten opzichte van Bij elkaar opgeteld is dit een stimulering van maar liefst 43,5 miljard euro! De implementatie

5 van de groeiagenda moet ertoe leiden dat we terugkeren naar economische groeicijfers van 3%. Dat brengt me tot de laatste pijler van de Schaduwbegroting: de randvoorwaarden die nodig zijn om Nederland terug te brengen naar consistente en duurzame groei. We pleiten hierbij voor een grote vereenvoudiging van het belastingssysteem. Eén van de onderdelen hiervan is het instellen van één uniform btw-tarief. Een ander zeer belangrijk onderdeel is het afschaffen van het systeem van toeslagen. Het is onwerkbaar, onuitvoerbaar en oneerlijk. Met de vrijgekomen middelen kunnen we echte groei stimuleren. Werk bovendien aan een versoepeling van de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en maatwerk moet centraal staan. ONL heeft er al voor gepleit om het arbeidscontract om te vormen tot een employability contract van 5 jaar. Daarin staat het hebben van werk centraal, niet de baan op zich. Bedrijf en medewerker investeren samen in de capaciteiten van de werknemer. Zo komen ze samen verder. Ook de overlegorganen in Nederland zijn volledig uit de tijd. Bijna 9% van de werknemer is ZZP-er. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de SER. Vakbonden verliezen in rap tempo leden en veel ondernemers kunnen zich niet vinden in de afspraken die zijn gemaakt in CAO s. De Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn lange tijd soepel gehouden door de overlegeconomie. Maar inmiddels is de overlegtafel geen afspiegeling meer van Nederland. Het overleg wordt steeds stroever en de resultaten steeds frustrerender. De CAO s komen zeer moeizaam tot stand en hangen vervolgens als een molensteen om de nek van ondernemers. Wij zullen komen met een volstrekt nieuw initiatief. De overlegeconomie 2.0. Laat ondernemers en werknemers meer zelf oplossen. Behandel de medewerker als een volwaardig persoon die zijn eigen beslissingen kan nemen. Laten we de CAO s vervangen door maatwerk. Een ander punt gaat me persoonlijk erg aan het hart. Ik zie om mij heen veel ondernemers met hele goede ideeën en een gezonde financiële basis die vastlopen in hun zoektocht naar financiering. De financieringsbehoefte van ondernemers in Nederland wordt voor 80% ingevuld door banken. Daarvan hebben we er vier in Nederland. Er is geen sprake van echte concurrentie. Ondernemers betalen hoge rentetarieven en krijgen daar zeer weinig voor terug. Banken hebben geen tijd en interesse om mee te denken met kleine ondernemers en maatwerk te bieden. Ondernemers en banken spreken elkaars taal niet meer. Een bank denkt in risico s, ondernemers in kansen. Een bank is bureaucratisch en gericht op behoud, een ondernemer wil dynamiek en verandering. Dat blijkt al bij de aanvraag van een krediet: er is een duidelijke mismatch is tussen het plan van de ondernemer en de informatie die de bank nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Twee van de Nederlandse banken, ABNAMRO en SNS zijn staatsbanken. Zij staan in de etalage en worden klaargemaakt om verkocht te worden. Ik stel voor om van een van

6 deze twee een echte recht toe recht aan ondernemersbank te maken. Hierin staan maatwerk en aandacht voor de ondernemer staan hierin centraal. We noemen haar De Ondernemingsbank : een bank voor mensen die niet op de bank blijven zitten. Ze is in de handen van de overheid en heeft maar één doel: de economische ruggengraat van Nederland versterken. Het wordt een bank waar de opbrengsten niet ten goede komen aan een paar anonieme investeerders in Manhattan, maar waarvan ondernemend Nederland - en dus uiteindelijk iedereen in Nederland - profiteert. Dat brengt me op het laatste punt. Dames en Heren, het economisch herstel in Nederland is zeer kwetsbaar. Veranderingen in de wereld volgen elkaar in hoog tempo op. In deze onstuimige tijden hebben we een overheid nodig die consistent, betrouwbaar en voorspelbaar is. De voortdurende wijzigingen in regels, wetgeving en procedures die zij uitvaardigt drijven bedrijven tot wanhoop. Ondernemers hebben genoeg aan veranderingen uit de markt. Ze hebben geen wispelturige overheid nodig om hen scherp te houden. Politiek buig uw houding jegens ondernemers om van wantrouwen naar vertrouwen! Politiek, overheid, u staat aan het roer van een groot schip. Om beter uit de storm te komen zal u met een ferme zwaai de route moeten wijzigen. Het Schaduwkabinet geeft u daarvoor de routekaart in handen. Ik sta hier vandaag niet om alleen kritiek te uiten, ik sta hier vandaag met name om zo n aantrekkelijke toekomstagenda neer te leggen dat de politiek daar niet omheen kan. Politiek neem de handschoen op en laat ondernemers weer ondernemen! Daarna vraag ik u om als politiek vooral vaste koers te houden. Kom niet in de verleiding om u te gedragen als een speedboat. Dan wordt namelijk iedereen misselijk. Het huidige kabinetsbeleid zorgt niet voor de broodnodige economische groei en banen. Het kabinet moet nú kiezen voor een rigoureuze ommezwaai van beleid. Dames en Heren, Nederland is een ondernemingsland. Alleen Singapore en de Verenigde Staten scoren hoger op ondernemerschapscijfers. Laten we de handen ineen slaan, laten we met elkaar aan de slag gaan en ervoor zorgen dat de ondernemingszin in Nederland weer floreert als nooit tevoren. Ik geloof heilig dat het kan. We hebben hele goede kaarten. Laten we ze uitspelen. Ik dank u hartelijk.

SAMENVATTING SCHADUWBEGROTING 2015

SAMENVATTING SCHADUWBEGROTING 2015 DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn weer in vorm te krijgen, met een groeicijfer van 3%. Om dit te realiseren investeert het Schaduwkabinet

Nadere informatie

DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI

DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI HET SCHADUWKABINET - 9 SEPTEMBER 2014 DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn

Nadere informatie

SLOOP DE GROEIBARRIÈRES.

SLOOP DE GROEIBARRIÈRES. Schaduwbegroting 2016 SLOOP DE GROEIBARRIÈRES. Schaduwkabinet - 10 september 2015 Schaduwbegroting 2018: Ondernemen in 2030. De markt verandert, vaak sneller dan je als ondernemer kan zien aankomen. Als

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen.

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen. Van: ONL voor Ondernemers [mailto:info@onl.nl] Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 12:05 Aan: ONL voor Ondernemers Onderwerp: Verzoek voor doorsturen Ondernemersmanifest Geachte griffier, In de bijlage van

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

De dip duurt niet eeuwig

De dip duurt niet eeuwig De dip duurt niet eeuwig Remko Nods (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl De dip duurt niet eeuwig De Nederlandse bouw is in crisis door bezuinigingen van overheden en de problemen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

@ONL @BiesheuvelHans. Vitaal Bedrijvig Veghel. Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen. 9 juli 2015.

@ONL @BiesheuvelHans. Vitaal Bedrijvig Veghel. Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen. 9 juli 2015. @ONL @BiesheuvelHans Vitaal Bedrijvig Veghel Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen 9 juli 2015 Hans Biesheuvel Hans Biesheuvel: Ondernemer Investeerder Initiatiefnemer ONL voor Ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee

Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor je portemonnee Op Prinsjesdag presenteert het kabinet in de Miljoenennota zijn financiële toekomstplannen voor 2016.

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn.

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn. Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie pilot 2012 - II

Eindexamen vwo economie pilot 2012 - II Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 290 100% = 117,9% 306 160 + 100 Een andere juiste

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

omslag FORUM 25.09.14

omslag FORUM 25.09.14 10 wiebes over ander belastingstelsel Ik moet vaker nee zeggen Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vindt het hoog tijd om de zolder van het belastingstelsel op te ruimen. Er moet veel minder op

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Hoe staan we er nu voor?

Hoe staan we er nu voor? Presentatie voor het debat Iedereen ZZP-er: Over winners' en 'losers' op de arbeidsmarkt, Groninger Forum, 26 maart 2015 Prof.dr. Jouke van Dijk Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Speech Pensioenfederatie Meeting tomorrow s challenges

Speech Pensioenfederatie Meeting tomorrow s challenges Speech Pensioenfederatie Meeting tomorrow s challenges 17 mei 2016 Merel van Vroonhoven Koninklijke Hoogheid, geacht bestuur en geachte leden van de Pensioenfederatie, beste aanwezigen. Hartelijk dank

Nadere informatie

Een basis van bestaan DWARSDWAR

Een basis van bestaan DWARSDWAR Een basis van DWARSDWAR Visie basisinkomen DWARS Commissie Economie & Financiën April 2015 Inleiding In de huidige maatschappij staat de economie centraal: groei is heilig en iedereen moet werken. De mens

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden

Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden Koepel van Nederlandse Verenigingen Van Gepensioneerden Secretariaat: Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo 077-354 1050 / 06-2299 4456 secretariaat@knvg.nl www.knvg.nl Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm leren leerlingen meer over de inkomsten en uitgaven van Nederland. In 2015 heeft de Nederlandse regering voor het

Nadere informatie

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst 4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten

Nadere informatie

M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar

M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar drs. A. Bruins Zoetermeer, juni 2005 Ervaringen van starters in het eerste jaar Na ruim een jaar bezig zijn met een nieuw bedrijf, zeggen

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat,

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat, Amendementen Amendement: Klokkenluidersbescherming Nummer amendement: 1 Naam lid: er niks over bescherming van klokkenluiders in ons programma staat, terwijl dat een van onze belangrijkste speerpunten

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer ir. W. Draijer Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen,

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen, Inleiding Maarten Camps DNB seminar 12 september 2012 Dames en heren, Ik ben met plezier naar Bussum gekomen, maar dacht wel even: jammer dat dit seminar niet een week later wordt gehouden. Dan had ik

Nadere informatie

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur We kunnen de vergrijzing betalen Dick Scherjon, bestuursadviseur Duurzaamheidsscore Oost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Groot-Rijnmond Zuidoost-Drenthe Zuid-Limburg Delfzijl en omgeving Overig Groningen Midden-Limburg

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden Van der Zee, F., W. Manshanden, F. Bekkers, T. van der Horst ea (2012). De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Amsterdam: AUP

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Resultaten 2009-2014 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

wat leeft er in de zorg?

wat leeft er in de zorg? wat leeft er in de zorg? Wat leeft er in de zorg? Samenvatting uitkomsten Nationale Enquête Werken in de Zorg 2010. Kwaliteit van de zorg onder druk Nationale Enquête Werken in de Zorg van Menzis: zorgverleners

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie