PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Dat. ontv.: 8 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Provinciale Staten van Overijssel KvK IBAN NL45RABO Inlichtingen bij dhr. L. Folkertsma telefoon Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 Datum Kenmerk 2015/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 (te raadplegen via en ligt ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis) Op basis van de Archiefverordening provincie Overijssel 2103 heeft de provinciale archiefinspecteur, tevens provinciearchivaris zijn jaarverslag over 2014 uitgebracht aan ons college. Wij hebben heden kennis genomen van dit verslag. In het verslag krijgen zowel het relatiebeheer (kennis- en informatieoverdracht) als de inspectiebezoeken in het kader van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht aandacht. Interbestuurlijk archieftoezicht wordt uitgeoefend op de gemeenten, waterschappen en openbare lichamen int Overijssel (archiefwettelijk zorgdragers genoemd. In de functie van provinciearchivaris wordt toezicht uitgeoefend op het beheer van de provinciale informatiehuishouding (vanaf het ontstaan van archiefdocumenten totdat zij als 'oud archief' worden overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel (HCO)). Die overbrenging van blijvend te bewaren archief dient volgens de Archiefwet 1995 plaats te vinden na twintig jaar. In het afgelopen jaar is archief van ons college en van de Commissaris van de Koningin over de periode (deels vervroegd) overgebracht. Op een deel van de stukken van het archief van de Commissaris van de Koningin berust een openbaarheidsbeperking op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze openbaarheidsbeperking wordt binnenkort bekend gemaakt via publicatie in de Staatscourant en in het Provinciaal Blad. Over die openbaarheidsbeperking heeft conform het bepaalde in de Archiefwet 1995 overleg plaatsgevonden met de Algemene Rijksarchivaris. Voor wat betreft de aandacht die archiefzorg en archiefbeheer krijgen bij de mede-overheden in Overijssel merken wij op, dat die in het algemeen voldoende aandacht krijgen. In 2013 werd een achterstand in archiefvorming en -bewerking geconstateerd bij vier gemeenten; in 2014 (met uitloop dit jaar en deels ook 2016) is door drie van deze vier gemeenten planmatig gewerkt aan het wegwerken van deze achterstanden. Voor het jaar 2015 is aan drie Datum verzending I 7 MMT 2015 provincie verijssel

2 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 gemeenten het toezichtregime 'oranje' toegekend; eenmaal wegens de bouwkundige toestand van de archiefbewaarplaats (nieuwbouw vindt in 2015 plaats), en tweemaal wegens achterstanden in archiefbewerking. Vergeleken met de situatie van één jaar geleden constateren wij meer systematische aandacht voor kwaliteitszorg (in meer dan tweederde van de gemeenten met behulp van de zgn. Kritische Prestatie Indicatoren, KPI's voor archiefbeheer) en een toenemend aantal gemeenten dat overgaat tot vervanging van analoge archivering door digitale archivering. In 2014 archiveerden naast de provincie een zevental gemeenten (geheel of gedeeltelijk) digitaal; sinds 1 januari 2015 is dat aantal gestegen naar negen. Datum Kenmerk 2015/ Pagina 2 Tegen de achtergrond van de toenemende digitale archivering is aandacht nodig voor de digitale duurzaamheid. Met de oplevering dit voorjaar van de pilot ontwikkeling gemeenschappelijke e-depotvoorziening bij het HCO worden voorwaarden geschapen voor de digitale duurzaamheid. Het is aan de zorgdragers om zich daarbij aan te sluiten of te kiezen voor ander oplossingen. De pilotfase van het e-depot van het HCO, waarin wij een bijdrage verleenden van , vindt plaats op een symposium op 1 april bij het HCO in Zwolle. Het Nationaal Archief, dat in een zgn. tenantconstructie de software voor het e-depot beschikbaar stelde in de pilotfase aan een drietal Regionaal Historische Centra zal in de loop van dit jaar overgaan tot formele aansluiting van RHC's op de gemeenschappelijke software voor het e-depot. Het jaarverslag van de provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris wordt door ons verder aangeboden aan alle zorgdragers in Overijssel. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, provincie A%

3 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel Risico s van hybride archiveren -Ontwikkeling gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen in Overijssel Bestuurs- en Concernzaken drs. L. Folkertsma 2015/ februari 2015

4 Colofon Uitgave provincie Overijssel 2015/ Datum maart 2015 Auteur Drs. L. Folkertsma Oplage 90 Een digitaal exemplaar van dit verslag kunt u aanvragen bij het secretariaat van het team BCDOK, telefonisch via of per mail via Fotografie/Illustraties Rob van Dam/BVINF (foto van gescheurde wartel), Bas van Dishoeck/BCC (foto s van archiefruimte in provinciehuis) en Stadsarchief Enschede (foto s archiefbewaarplaats) Vormgeving Team Communicatie Inlichtingen bij Drs. L. Folkertsma Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris Eenheid Bestuurs- en Concernzaken, Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Telefoon: Mobiel: Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Zorgdragers in Overijssel 4. Onderwerpen van inspectie en relatiebeheer 5. Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving 6. Ontwikkelingen provincie Overijssel 7. Diversen 8. Bijlagen 8.1. Zorgdragers in Overijssel 8.2 Overzicht van inspectiebezoeken aan resp. relatiebeheer bij archieven van zorgdragers in Overijssel in 2014 alsmede het (ambtelijk voorgestelde) toezichtregime in 2015 op het gebied van archiefzorg en archiefbeheer 8.3 Lijst met afkortingen 8.4 Memo algemene onderwerpen te bespreken bij inspectiebezoeken 2014 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

6 4 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

7 1 Voorwoord Op grond van de Archiefverordening provincie Overijssel 2013 en het Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 wordt door de provinciale archiefinspecteur en provinciearchivaris jaarlijks verslag gelegd van diens werkzaamheden. Het verslag wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, die het in het kader van de horizontale verantwoording voorleggen aan Provinciale Staten. Door de thema s die in het verslag worden behandeld kan het verslag ook een rol vervullen in het delen van kennis en ervaring; een van de belangrijke doelstellingen van het werk van de archiefinspecteur. Overijssel behoort evenals de drie noordelijke provincies tot de zogenaamde witte vlekkenprovincies: er zijn slechts enkele gemeentearchivarissen benoemd. In overig Nederland is vrijwel overal sprake van benoemde archivarissen, soms op gemeentelijk niveau maar veelal in een samenwerkingverband. Vaak is dat een streekarchief(dienst), bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen een aantal gemeenten. De bij deze diensten benoemde archivaris(sen) vervullen de wettelijke taken die de Archiefwet toekent aan een archivaris. Hij beheert niet alleen het overgebrachte archief in de archiefbewaarplaats, maar hij houdt tevens toezicht op de niet-overgebrachte archieven die zich in de organisatie bevinden. De archivaris is niet degene die als poortwachter voor de deur van de archiefbewaarplaats zit om oud-archief in ontvangst te nemen, maar hij is degene die aan het begin van de levenscyclus van een document nauw betrokken wordt bij de inrichting van de informatiehuishouding. Bij documentcreatie en ordening worden al voorwaarden geschapen om aan het eind van de levenscyclus van een document (of, zo u wilt, een archiefstuk) dit zorgvuldig te kunnen beheren in de archiefbewaarplaats. Als er geen archivaris is benoemd is de secretaris-directeur verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van de gemeente. Hij zal diverse taken moeten mandateren; deskundige archiefmedewerkers en medewerkers documentaire informatievoorziening beheren de informatie en het oud-archief. Horizontaal toezicht wordt in deze gevallen niet uitgeoefend: de secretaris-directeur oefent geen toezicht uit op zichzelf. Het interbestuurlijk toezicht heeft in de situatie waarin er geen benoemde archivaris is meer betekenis. Tegelijkertijd ligt er ook een grotere nadruk op het relatiebeheer, het delen van kennis en ervaring. Het verslag van de archiefinspecteur en provinciearchivaris van zijn werkzaamheden in 2014 biedt inzicht in beide aspecten van de taak. Ik belicht enkele ontwikkelingen in 2014: de aandacht voor zorgvuldige projectarchivering is toegenomen, evenals de aandacht voor calamiteiten (drie gemeenten stelden voor het eerst een calamiteitenplan voor het archief op). Ook positief is het wegwerken van achterstanden in archiefvorming en bewerking bij een aantal gemeenten. Bij calamiteitenzorg is tegelijkertijd sprake van een negatieve ontwikkeling: de netwerken Calamiteitenzorg collectiebeherende instellingen functioneren in de praktijk niet of nauwelijks meer, voornamelijk als gevolg van de weggevallen ondersteuning door OCW (in Overijssel tot 2013 via een adviseur van Kunst en Cultuur Overijssel). Ik dank alle geïnspecteerden voor de openheid en allen die mij betrokken hebben in vraagstukken als digitalisering en vervanging, acquisitiebeleid, wegwerken van achterstanden voor hun vertrouwen in het over en weer delen van kennis en ervaring. Provinciearchivaris Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

8 Als provinciearchivaris ben ik in 2014 betrokken geweest bij diverse projecten van het team BVINF (Informatievoorziening) en bij het Shared Service Centrum (SSC) van de provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de gemeente Zwolle. Gespreksonderwerpen waren de archivering van het project Ruimte voor de rivier (in samenwerking met Rijkswaterstaat), het archief van de Dienst Landelijk Gebied (DLG; decentralisatie naar de provincie per 1 maart 2015) en de (archivering van) Personeelsdossiers in Youforce/Raet. Verder heb ik een rol vervuld bij het opschonen van Intranet, deelgenomen aan een workshop over de e-dienstverlening via de Berichtenbox Bedrijven en heb ik advies uitgebracht bij het Strategisch Informatieplan dat bij BVINF in voorbereiding was (vastgesteld op 15 december 201)4. In het najaar ben ik begonnen met de toepassing van RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) op het informatiebeheer van de provincie; dit wordt voortgezet in Statistiek: inspectie en relatiebeheer Bij de voorbereiding van de inspectiebezoeken stuurde ik een memo aan de zorgdragers met algemene onderwerpen van gesprek (opgenomen als bijlage 8.4 bij dit jaarverslag). In 2014 legde ik in totaal negentien inspectiebezoeken aan gemeenten en openbare lichamen af. Zes inspectiebezoeken waren partiële vervolgbezoeken aan de gemeenten die in 2014 het toezichtregime oranje kregen toegekend van gedeputeerde staten. Tientallen bezoeken aan zorgdragers heb ik afgelegd in het kader van relatiebeheer. Onderwerpen van gesprek waren vooral vervanging (handboek, e-depot en kwaliteitszorg), de archivering op het gebied van het Sociaal Domein, (vervanging van) cliëntendossiers en openbaarheid. Veel relatiebeheer vond daarnaast (tevens) plaats per mail en per telefoon. Kennis delen Ook in 2014 is kennis en ervaring gedeeld door de provinciale archiefinspecties/toezichthouders archief (LOPAI), in overleg binnen de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en in de samenwerking met Gelderland. In het Archiefberaad Overijssel zijn ook diverse thema s behandeld. Ook nam ik enkele malen deel aan het overleg van de Koplopers van Archief2020. Het ging daarbij om de koplopers op het gebied van de inrichting van gemeenschappelijke e- Depotvoorzieningen, die in een pilotfase gebruik maken van de software van het Nationaal Archief. In de Overijsselse pilot bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) participeerden de gemeenten Dalfsen en Deventer en waterschap Groot Salland. Dit verslag breng ik uit aan alle zorgdragers in Overijssel en aan het College van Gedeputeerde Staten in Overijssel. Lolke Folkertsma Drs. L.Folkertsma, Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Tel Tel. Mobiel Zwolle, februari Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

9 2 Inleiding Sleutelbegrippen in 2014 waren hybride archivering, vervanging en kwaliteitszorg. Ik ga op alle drie kort in. Daarna volgt een passage over digitaal en analoog en over het werk als provinciearchivaris. Het voorwoord sluit ik af met een stukje statistiek en de samenwerking met andere partijen. Hybride archivering Bij veel zorgdragers wordt hybride gewerkt en gearchiveerd. Hybride archivering wil zeggen dat er zowel analoog, papieren archief wordt gevormd als digitaal archief. Bij dat laatste gaat het zowel om het vervangen van papier door digitaal (bijv. in de vorm van PDF s) als om born digital archief. Zolang een zorgdrager geen besluit tot vervanging heeft genomen is het analoge archief leidend. In een hybride situatie loopt men het risico dat het analoge archief noch het digitale archief compleet is. Dit probleem vereist extra aandacht van de medewerkers bij Documentaire Informatievoorziening, al berust de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een compleet archief bij alle betrokken medewerkers (en bij het integraal verantwoordelijke management). Hybride archivering betekent ook dat zowel het beheer van het analoge archief als dat van het digitale archief voldoende aandacht moeten krijgen. Vervanging Het aantal zorgdragers dat overgaat tot vervanging van analoge archiefdocumenten door digitale stijgt snel. Aan het eind van 2014 archiveerden 7 van de 25 gemeenten digitaal. Diverse zorgdragers zijn volop bezig met hun handboek vervanging en zullen in de loop van 2015 een vervangingsbesluit nemen. Per 1 januari 2015 geldt dat al voor Ommen en Hardenberg. Het door de zorgdrager te nemen vervangingsbesluit kan betrekking hebben op stukken die voor vernietiging vatbaar zijn op termijn (de zgn. V-stukken), maar ook op de te bewaren stukken (de zgn. B- stukken). Veel zorgdragers hebben al langere tijd een vervangingsbesluit genomen voor de V- stukken. Ook dan geldt dat de vervangen stukken gedurende hun bewaartermijn (die kan lopen tot 20 jaar) in goede, geordende en toegankelijke staat moeten blijven. De vraag is of men zelf deze documenten gedurende die tijd gaat beheren in het Document Management Systeem /Records Management Applicatie of dat eerder sprake zal (moeten) zijn van overbrenging naar een e-depot. Bij het besluit tot vervanging van alle documenten, dus zowel de V- als de B-stukken, is doorgaans sprake van een generiek besluit. Of meteen integraal het analoge archief wordt vervangen door digitale documenten of dat dit geleidelijk, per beleidsproces wordt ingevoerd verschilt per gemeente. De gemeente Deventer vervangt sinds de herfst van 2009 analoog archief door digitale documenten, maar nog niet voor alle processen. De gemeenten Ommen en Hardenberg vervangen met ingang van dit jaar alle analoge documenten door digitale. Kwaliteitszorg De eis uit artikel 16 van de Archiefregeling dat voor het archief een kwaliteitssysteem beschikbaar moet zijn dat aan toetsbare eisen voldoet wordt steeds beter ingevuld door de zorgdragers. Een belangrijke ontwikkeling is het toenemende gebruik van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) voor archiefbeheer. In meer dan tweederde van de gemeenten, waterschappen en ook enkele openbare lichamen wordt de KPI-rapportage opgemaakt. Deze wordt, met een notitie van B&W resp. het dagelijks bestuur aangeboden aan de raad/het algemeen bestuur. De KPI-rapportage is een meetmoment, de begeleidende notitie geeft aan welke maatregelen en op welke termijn worden getroffen om aan alle archiefwettelijke eisen te voldoen. Het is daarmee een goed middel van kwaliteitszorg voor het archief. In 2015 zal een kwaliteitshandboek worden gepubliceerd in het kader van het programma Archief2020. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

10 Digitaal en analoog Ontegenzeggelijk biedt digitaal werken (en archiveren) grote voordelen. De kortste samenvatting daarvan is enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik. De kasten vol met schaduwarchieven bij medewerkers behoren binnenkort tot het verleden. Bij enkele gemeenten die in een reorganisatietraject of een verhuisoperatie zitten komen via acties als schoon over, schoon schip of de dag van het document de nodige meters officiële archiefdocumenten boven water. DIV en archief worden geacht er raad mee te weten! Ook wanneer het vervangingsbesluit is genomen en er vanaf heden digitaal wordt gearchiveerd is er nog veel analoog archief te verwerken en te beheren. Van de lopende zaken worden de dynamische dossiers gevormd; als een zaak is afgesloten wordt de semistatische fase bereikt. Het dossier hangt in de paternosterkast of is opgeborgen in de archiefruimte. De Archiefwet eist dat na twintig jaar de dossiers worden opgeschoond (alle V-stukken moeten worden verwijderd, wettelijk meteen al na het vervallen van de bewaartermijn) en formeel worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. In 21 van de 25 gemeenten is die archiefbewaarplaats in eigen huis; Dalfsen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland brengen hun oud-archief over naar het HCO, dat tevens de archiefbewaarplaats is van Zwolle. Ook het waterschap Groot Salland brengt zijn oud archief over naar het HCO. Voor de meeste openbare lichamen geldt dat overbrenging plaatsvindt naar de centrumgemeente. Het digitale archief kan zo worden ingericht dat stukken bij het bereiken van hun V-termijn daadwerkelijk worden vernietigd. Het blijvend te bewaren digitaal archief dient, bij ongewijzigde wetgeving uiterlijk na twintig jaar, te worden overgebracht naar de digitale archiefbewaarplaats oftewel het e-depot. De pilot bij het HCO wordt formeel opgeleverd met een symposium op 1 april 2015; mogelijk vindt later in 2015 de definitieve inrichting van het e-depot (is aansluiting vanuit het Nationaal Archief) plaats. De eerste zorgdragers kunnen dan digitaal archief overbrengen. De teneur in overbrenging van digitaal archief is dat dit niet pas na twintig jaar zou moeten, maar bijvoorbeeld na vijf jaar of meteen na afsluiting van een dossier. In het (gemeenschappelijk) e- Depot kan dit materiaal zorgvuldig worden beheerd. Mocht zich de noodzaak tot migratie of conversie voordoen, dan kan dit ook gemeenschappelijk worden geregeld. De eerste zorgdragers hebben zich inmiddels uitgesproken voor aansluiting bij het gemeenschappelijk e-depot bij het HCO. Ik noem nu kort de zorgdragers in Overijssel, waarna de onderwerpen van inspectie en relatiebeheer aandacht krijgen. 8 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

11 3 Zorgdragers in Overijssel 3.1 Gemeenten Overijssel telt vijfentwintig gemeenten. Deze vallen alle onder het archiefwettelijk toezicht van de provincie. In de gemeenten Deventer (tijdelijk), Kampen en Zwolle is een archivaris benoemd. In de overige gemeenten draagt de secretaris/directeur de verantwoordelijkheid voor het beheer van het archief. De beoogd gemeentearchivaris van Steenwijkerland zal naar verwachting in de loop van 2015 kunnen worden benoemd. 3.2 Waterschappen Archiefwettelijk toezicht wordt uitgeoefend op de waterschappen Vechtstromen (vestigingsplaats Almelo) en Groot Salland. Bij de voorgenomen fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden per 1 januari 2016 dient een vestigingsplaats te worden gekozen, op basis waarvan ofwel GS Drenthe ofwel GS Overijssel het archieftoezicht zullen uitoefenen. 3.3 Gemeenschappelijke regelingen De Archiefwet 1995 bevat ook bepalingen over openbare lichamen en andere vormen van gemeenschappelijke regelingen. Ook hun archiefbeheer dient zorgvuldig plaats te vinden. Veelal wordt het regime van de centrumgemeente gevolgd (bijv. aanwijzing archiefbewaarplaats en evt. inschakeling DIV en archief vanuit die gemeente). In 2014 heb ik voor het eerst een inspectiebezoek gebracht aan de beide Veiligheidsregio s (IJsselland en Twente). Verder inspecteerde ik de informatiehuishoudig bij de Stadsbank Oost Nederland (vestigingsplaats Enschede). Bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente vond relatiebeheer plaats. 3.4 Overige zorgdragers, die niet of niet volledig vallen onder de archiefwetgeving Een instelling, bekleed met enig openbaar gezag, valt onder archiefwetgeving. Nu steeds meer gemeenten taken laten uitvoeren door derden, de zgn. verbonden partijen, moet ook de nodige aandacht worden besteed aan de zorgvuldige archivering van de uitbestede taken. Als de uitvoering van taken wordt uitbesteed aan een bedrijf of instelling die niet vallen onder de archiefwet is des te meer aandacht nodig voor de archivering. Zie daarvoor paragraaf 4.27 over ketenarchivering/verbonden partijen. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

12 4 Onderwerpen van inspectie en relatiebeheer 4.1 Achterstanden Vorig jaar constateerde ik dat de achterstanden bij dossiervorming en bewerking waren toegenomen, wat bij vier gemeenten leidde tot een verscherpt toezichtregime ( toezichtkleur oranje ). Bij de vervolginspecties bleek dat drie van deze vier gemeenten er binnen een jaar in waren geslaagd de achterstanden grotendeels weg te werken, of dat zij dat planmatig in een iets langere periode voor elkaar zullen krijgen. Aan het einde van het verslagjaar kon ik aan Gedeputeerde Staten adviseren om voor de drie genoemde gemeenten in 2015 het reguliere toezichtregime te hanteren. 4.2 Acquisitie Ik heb onverminderd aandacht gevraagd voor acquisitie van particuliere archieven. De taak van het documenteren van de samenleving ligt niet alleen op rijksniveau (collectie NL), maar ook op regionaal en plaatselijk niveau. Landelijk heeft er in 2014 een aantal zgn. archiefateliers plaatsgevonden, waaronder een over het onderwerp acquisitie. De afsluiting van dat atelier, georganiseerd door de archiefopleidingen in Amsterdam en Leiden, vond plaats in januari De resultaten van deze vorm van kennisdeling komen beschikbaar via 4.3 Archiefbeheer Archiefbeheer omvat de feitelijke werkzaamheden verbonden aan het beheer van het archief. Dat begint bij documentcreatie en eindigt bij het zorgvuldig beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte stukken. Op dit gebied zijn er in 2014 geen bijzondere ontwikkelingen geweest. De materiële verzorging van oude archieven (verpakken in zuurvrije mappen en dozen; dia s zorgvuldig verpakken; oude kaarten in speciale mappen en laden opslaan) heeft in een aantal gemeenten veel aandacht gekregen. Enkele andere gemeenten hebben gemeld dat geen voortgang kon worden geboekt op dit punt. Herverpakking van archief is ook een van de werkzaamheden waarbij relatief gemakkelijk vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld. 4.4 Archiefberaad Overijssel Het Archiefberaad Overijssel is een platform waarin kennis en ervaring op breed terrein wordt uitgewisseld. In 2014 hebben er vijf bijeenkomsten plaatsgevonden, met diverse thema s op de agenda (waaronder digitalisering, authenticiteit en acquisitie). Het voorzitterschap en het 10 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

13 gastheerschap berust bij de directeur van het HCO. Ongeveer tien collega s van gemeenten, de provincie, een waterschap en de archivaris van de Stichting Twickel maken deel uit van het Archiefberaad. In 2014 zijn we verder te gast geweest bij de gemeente Enschede om de nieuw ingerichte depots te bekijken; ook vergaderden we op locatie bij VADA Archiefbeer in Nijverdal (met rondleiding in het bedrijf) en bij het Stadsarchief Deventer om afscheid te kunnen nemen van archivaris Hylle de Beer. In de agendacommissie liet hij een lege plaats achter, maar opvolging kon meteen worden geregeld. De agendacommissie van het archiefberaad bestaat sinds mei 2014 uit Anja Tanke, archivaris in Borne, directeur Bert de Vries van het HCO en de provinciale archiefinspecteur. 4.5 Archiefbewaarplaatsen De Archiefwet regelt dat elke zorgdrager beschikt over een archiefbewaarplaats c.q. een archiefbewaarplaats aanwijst ten behoeve van de opslag en het beheer van het oud-archief. In Overijssel beschikken 21 van de 25 gemeenten over een eigen archiefbewaarplaats. De gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland en Zwolle brengen hun oud-archief over naar het HCO. In het verslagjaar is het nieuw ingerichte archiefdepot van Enschede opgeleverd. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

14 12 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

15 De bouwplannen voor de archiefbewaarplaats in de Stadskazerne in Kampen zijn verder ontwikkeld (de feitelijke bouwwerkzaamheden zijn uitgesteld naar 2015 wegens de noodzaak tot een bodemsanering). De archiefbewaarplaats in het nieuwe stadhuis van Almelo zal in februari 2015 worden opgeleverd. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

16 De voorziene renovatie van het stadhuis van Hengelo is nog niet in uitvoering genomen. Het is de bedoelling dat in de kelder een nieuwe archiefbewaarplaats wordt gebouwd. In al deze trajecten is de provinciale archiefinspecteur betrokken. Goedkeuring van de archiefbewaarplaats is als specifiek toezichtinstrument verdwenen; wel zal beoordeling van de archiefbewaarplaatsen volgen. Het past bij de voorkantsturing dat tijdig wordt overlegd met de toezichthouder. 4.6 Archiefruimten Archieven tot 20 jaar oud dienen te worden beheerd in archiefruimten die moeten voldoen aan eisen die de Archiefregeling stelt. GS behoefden onder het regime van de Archiefwet 1995 een archiefruimte niet goed te keuren, maar gaven en geven wel hun oordeel over de bouw en inrichting ervan. Ik heb adviezen verstrekt ten behoeve van de klimaatregeling in archiefruimten van enkele gemeenten en openbare lichamen, het treffen van brandwerende maatregelen en de plaatsing van de juiste brandblusapparatuur. De Veiligheidsregio Twente zal in 2105 een nieuwe archiefruimte inrichten in de brandweerkazerne aan het Spaansland in Enschede. 4.7 Archiefverordening De Archiefwet schrijft voor dat elke zorgdrager een archiefverordening vaststelt. De gemeenteraad c.q. het algemeen bestuur van de overheidsorganisatie stelt deze verordening vast. Hoewel een flink aantal verordeningen minder dan acht jaar geleden is vastgesteld dient actualisatie plaats te vinden wegens wijzigingen in de Archiefwet per 2013 en de invoering van het nieuwe interbestuurlijk toezicht. In de verslagperiode hebben opnieuw enkele gemeenten hun verordening en hun Besluit Informatiebeheer vernieuwd. De archiefverordeningen worden ter kennis gebracht van Gedeputeerde Staten en, in het kader van het informatiearrangement dat hoort bij het vernieuwde interbestuurlijk toezicht, ook de besluiten informatiebeheer. BRAIN is sinds medio 2103 verantwoordelijk voor de opstelling van modelverordeningen. Aan het eind van 2014 is een nieuw model archiefverordening en (in januari 2015) een model besluit informatiebeheer voor een gemeente met een benoemde archivaris door de BRAIN-werkgroep aangereikt aan het bestuur van BRAIN. Afstemming met de VNG volgt, waarna publicatie kan plaatsvinden. Vanuit het LOPAI neemt auteur dezes deel aan de werkgroep modelregelingen van BRAIN. 14 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

17 4.8 Archief2020 Archief 2020 is een innovatieprogramma dat speciaal is ingericht om te komen tot een archieffunctie die toekomstvast is. Het doel is om (digitale) overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken voor belanghebbenden. Samenwerkingspartners Voor de uitvoering van het programma Archief2020 werken de partners die het Archiefconvenant hebben ondertekend, intensief samen in projecten. Dit zijn het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Deze koepelorganisaties gaan samen met de archiefsector de uitdaging aan een toekomstvaste archieffunctie te ontwikkelen en te implementeren. Innovatieagenda Onderdeel van het Archiefconvenant is een innovatieagenda. De innovatieagenda onderscheidt 5 lijnen waaraan het programma moet bijdragen: digitale duurzaamheid openbaarheid en selectie toegankelijkheid van de archiefcollectie Nederland documenteren van de samenleving kwaliteitszorg en bestelversterking In 2014 zijn de eerste producten binnen de lijnen digitale duurzaamheid en toegankelijkheid opgeleverd. Deze producten worden gepubliceerd via Opgeleverd zijn onder meer de handreiking vervanging en het metadamodel TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden). Via Koplopers worden de resultaten van de pilots voor gemeenschappelijke e- Depotvoorzieningen gedeeld. Naar verwachting zal in de loop van 2015 een handreiking (of handboek) kwaliteitszorg het licht zien. In oktober ontving Overijssel het programmateam van Archief2020 voor een werkbezoek (locatie: Deventer), waarbij onder meer inleidingen werden verzorgd over Deventer als Open Informatiestad, het e-depot bij het HCO en het stimuleren van de totstandkoming van de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid. 4.9 Archiefzorg De archiefinspectie strekt zich uit over het archiefbeheer en over de archiefzorg. De zorg voor archieven omvat het beschikbaar stellen van voldoende middelen en menskracht door de dagelijkse besturen van de medeoverheden. Deze zorgplicht is niet overdraagbaar; beheer van archieven kan worden uitbesteed maar niet de zorg. Voldoende menskracht bergt ook een kwalitatieve kant in zich: het moet gaan om voldoende gekwalificeerde menskracht. Ondanks de flinke bezuinigingen die zich bij gemeenten voordoen heb ik de indruk dat over het algemeen voldoende budgetten beschikbaar worden gesteld voor opleiding Beleidsplannen Het aantal beleidsplannen voor het (gemeente)archief blijft stabiel. De voordelen van een beleidsplan zijn evident: ontwikkelingen kunnen beter worden aangestuurd en geprioriteerd. Het vaststellen van een beleidsplan voor het archief door het college van burgemeester en wethouders betekent ook dat er bestuurlijke aandacht voor de (cultuur-)historie is. In de gemeenten waarin zich de achterstanden in bewerking voordeden is voor het wegwerken daarvan doorgaans een plan gemaakt; het is dan weliswaar geen beleidsplan voor het gehele archief, maar wel een uitvoeringsplan dat prioriteiten stelt. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

18 4.11 Besluit Informatiebeheer Op basis van de door de gemeenteraad/het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening stellen burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur uitvoeringsregels vast. Vele Besluiten Informatiebeheer zijn de afgelopen jaren aangepast aan de nieuwe wetgeving Beveiliging Beveiliging van archieven en informatiebeveiliging in het algemeen heeft een aantal aspecten. De fysieke toegang tot de archiefbewaarplaats is doorgaans voorbehouden aan de medewerkers van DIV en archief; een afdeling personeelszaken of bouwzaken heeft soms een eigen sleutel. Tot de beveiliging behoort ook het onder toezicht raadplegen van archivalia door derden. Het bezoekersreglement geeft ook duidelijkheid aan externen die een archief kunnen raadplegen. Beveiliging van digitale archieven gaat enerzijds om de autorisatie van gebruikers van het documentmanagementsysteem; anderzijds gaat het om de toegang tot serverruimtes en de toegangsrechten om aan applicaties te werken. In algemene zin krijgt het onderwerp beveiliging voldoende aandacht. De in 2014 geïnspecteerde gemeenten zijn alle op de hoogte van de specifieke aandacht die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt voor informatiebeveiliging. Ook bij de provincie Overijssel zelf heeft informatiebeveiliging in 2014 de nodige aandacht gekregen BRAIN BRAIN, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland, heeft zich in enkele jaren een belangrijke plaats als kennisplatform verworven op het vakgebied. Fusiebesprekingen van BRAIN en de KVAN, de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, zijn in 2014 afgebroken. Samenwerking vindt waar mogelijk wel plaats. BRAIN organiseert sinds twee jaar de dag van de inspectie en kwaliteitszorgdagen (zo is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld). Het LOPAI is begunstiger van BRAIN Brandblussers In Overijssel is vrijwel overal sprake van juiste en voldoende brandblusmiddelen in of in de nabijheid van archiefbewaarplaatsen en archiefruimten. CO2-handbrandblussers worden het meest toegepast.; in een enkel geval een Sprinklerinstallatie. In het verslagjaar heb ik bij twee zorgdragers geconstateerd dat er wettelijk niet toegelaten brandblussers waren geplaatst; die situatie is beëindigd Calamiteiten 16 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

19 Ernstige calamiteiten op het gebied van archiefbeheer hebben zich in de verslagperiode niet voorgedaan bij gemeenten, waterschappen of openbare lichamen in Overijssel. Wel zijn er in Enschede, Tubbergen en Staphorst problemen (geweest) bij de klimaatregeling in de archiefbewaarplaatsen. Oldenzaal zal in 2015 de klimaatregelinstallatie vervangen. Bij de provincie is in februari een flinke lekkage ontstaan in de archiefruimte, door het springen van een waterleiding (door een gescheurde wartel, zie foto hierboven; verder is afgebeeld een van de ventilatoren die zorgden voor verdamping van het laatste vocht) in de bovenliggende verdieping. Haarscheurtjes in de betonnen vloer zorgden voor een regenbui in de archiefruimte. De provincie nam meteen actie door met plastic zeilen de archiefstellingen af te dekken, en met inzet van een verhuisbedrijf zijn enkele honderden meters archief verplaatst naar een andere archiefruimte. Ook Documentenwacht is meteen ingeschakeld. Ongeveer 40 m1 archief was beschadigd geraakt (voornamelijk de verpakking) en is via Documentenwacht gevriesdroogd. Maatregelen zijn getroffen om de negatieve gevolgen van mogelijk niet te voorkomen lekkage te voorkomen (plaatsing van lekbakken onder de haarscheuren in het plafond; zie de volgende foto). Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

20 4.16 Calamiteitenzorg Het onderwerp calamiteitenzorg komt bij elk inspectiebezoek aan de orde. Vrijwel alle zorgdragers hebben een overeenkomst met Documentenwacht gesloten, voor onmiddellijke assistentie bij een calamiteit. Drie gemeenten hebben in 2014 een calamiteitenplan voor het archief (inclusief prioriteitstelling bij ontruiming) vastgesteld: Hardenberg, Raalte en Steenwijkerland. Ik moet helaas constateren dat de preventienetwerken calamiteitenzorg van collectiebeherende instellingen, die rond 2007 zijn gevormd met financiële steun van OCW, feitelijk hebben opgehouden te bestaan. Financiële en personele ondersteuning van deze netwerken is na 2010 weggevallen (een beleidsmedewerker van het toenmalige Kunst en Cultuur in Overijssel, KCO, stimuleerde en begeleidde de totstandkoming van deze veiligheidsnetwerken). Voor zover er plannen zijn gemaakt worden die niet in de praktijk getest; bijeenkomsten van de netwerken vinden ook niet meer plaats. In het gunstigste geval weet men elkaar te vinden voor bijstand met personeel of materialen in geval van een calamiteit. 18 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Ministerie van Financiën t.a.v. de heer drs. P.W.A. Veld, directeur-generaal Belastingdienst

Nadere informatie