Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s"

Transcriptie

1 Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel

2 2

3 Inhudspgave Inhudspgave Inleiding Het pzetten van de CP Prduct: Kennisprductie Delen Kennisvragen Prjectresultaat en kennisprducten Beschrijving CP Pster Inventarisatie succesfactren Presentatie p internatinaal e-prtfli cngres Prduct: Kennisntwikkeling Prces: Kennisdeling Organisatie Interactie Kennisdeling binnen CP Gedragregels Reflectiemmenten Facilitering Cntinuering Prces: Kennisverspreiding Lessns learned en aanbeveling Lessns Learned Aanbeveling Literatuur Bijlagen 1: Basiseisen cllabrative wrking tls en SURFgrepen Algemeen Dcumenten rganiseren en ntsluiten Cmmunicatie Samenwerken Wrkflwmanagement Inrichting en nderhud Bijlagen 2: Disclaimer Crrectheid van infrmatie Aansprakelijkheid Gebruik materiaal en infrmatie Intellectueel eigendmsrecht Gedragsnrm Sancties bij vertreding Bijlagen 3: Abstract Bijlagen 4: Pster Tgdag Bijlage 5: Item nieuwsbrief E-merge Kijkje in de keuken van het E-prtfli

4 4

5 1. Inleiding In het hger nderwijs in Nederland wrdt steeds meer gebruik gemaakt van (elektrnische) prtfli s m de (prfessinele) ntwikkeling van studenten in kaart te brengen. Een prtfli is een gerganiseerde, delgerichte dcumentatie van de prfessinele grei van de student en zijn f haar leerprces. In het prtfli zijn verzichten pgenmen van bewijsmateriaal waarmee de student zijn cmpetenties, kennis en vaardigheden zichtbaar maakt. Het werken met prtfli s past in nieuwe vrmen van cmpetentiegerichtnderwijs waarbij de prfessinele ntwikkeling van de student centraal staat en de rl van de dcent als begeleider meer nadruk krijgt. Trends en ntwikkelingen met betrekking tt prtfli s vlgen elkaar in hg temp p. Z is het werken met een elektrnisch prtfli inmiddels de standaard. Omdat deze ntwikkelingen zich k vrden binnen de E-merge/Apll instellingen, is het e-prtfli als een van de speerpunten gefrmuleerd binnen de prgrammalijn van de nderwijskundige prjecten. De ntwikkelingen en trends rnd het werken met elektrnische prtfli s zijn vr managers en dcenten in het hger nderwijs sms meilijk bij te benen. De beschikbaarheid van een slide kennisbasis ver mgelijkheden en nmgelijkheden van het werken met elektrnische prtfli s is daarm van grt belang. Met wisselend effect is p diverse nderwijsinstellingen ervaring pgedaan met elektrnische prtfli s. Vaak lpen pleidingen tegen dezelfde prblemen aan waar van te vren te weinig rekening mee is gehuden. Deze prblemen liggen meestal p het nderwijskundige vlak en er kan daarbij gedacht wrden aan: inbedding van het prtfli in een leermgeving vldende dcententijd vr begeleiding en berdeling nvldende f geen dcentprfessinalisering ntbreken van adequate berdelingsprcedure slechte intrductie bij studenten en dcenten In dit E-merge prject is er daarm een Cmmunity f Practice (CP) ingericht, die zich p de inventarisatie en uitwisseling van ervaringen en nderzeksbevindingen p bvenstaande aandachtsgebieden richt. De pschaling van het gebruik van elektrnische prtfli s vrmt hierbij een van de aandachtspunten. Ok de technische aspecten van het werken met e-prtfli s wrden meegenmen en er wrdt tevens aandacht besteed aan de implementatie van e-prtfli s met het g p drlpende leerlijnen. Er wrdt hierbij zveel mgelijk aangeslten bij landelijke en internatinale initiatieven en samenwerkingsverbanden (.a. SURF, Eifel). Ok tracht de CP afstemming met andere E-merge prjecten te bereiken, zals de prjecten O.P 2.4, O.P. 2.5 en O.P De CP is tegankelijk via de vlgende link: https://www.surfgrepen.nl/sites/eprtfli/ 5

6 6

7 2. Het pzetten van de CP Hier wrdt het verlp van het pzetten van de CP beschreven, waarbij de aanbevelingen van het prject OP 2.6: Cmmunities f Practice (Klmees, 2005) als uitgangspunt zijn gehanteerd. In de beginfase van het prject is er binnen het prjectteam een blauwdruk pgesteld dat als leidraad heeft gediend vr het pzetten van de CP. Hierbij is een nderscheid gemaakt tussen enerzijds de prductkant van de CP (kennisprductie en kennisntwikkeling) en anderzijds de prceskant van de CP (kennisdeling en kennisverspreiding). 1. Delen & ambities CP: Prduct Kennisprductie CP (e-) prtfli 1. Organisatie: Prces Kennisdeling Uitwisselen van expertise en ervaringen met betrekking tt de implementatie van e-prtfli s binnen het Nederlands Hger Onderwijs, gericht p de inhudelijke gebieden: Prfessinalisering Onderwijskundige inbedding Drlpende leerlijnen Techniek en infrastructuur Service & supprt Netwerken Onderzek/ evaluatie/ lessns learned Instrumenten Centraal uitgangspunt: Kennis die (samen)werkt 2. Urgente vraagstukken als kennisvragen: Prfessinalisering Onderwijskundige inbedding Instrumenten 3. Kennisprducten: Cntinue infrmatievrziening in samenwerking met andere E-merge prjecten Kennis, expertise, ervaringen, scenari s, instrumenten, naslagwerk Initiatief prichting CP: - Vraag uit prject O.P. 3.1 E-Prtfli - Vraag vanuit E-merge Vrgenmen activiteiten m delen te bereiken: - Interne fcus nderwijsinstellingen pzetten leerwerkgrepen - Strikte prjectafbakening gezien realiteit en haalbaarheid - Onderzeken van faciliteren en cntinuïteit CP Organisatrische afspraken - Opzetten grve taakverdeling en verdeling van verantwrdelijkheden, fasering en cmmunicatieafspraken Tijdsplanning - Lptijd prject: mei 2006 juli Tijdsplanning p basis van lptijd 2. Interactie: Kennisdeling binnen CP: - SURFgrep als cmmunicatiemiddel, afgewisseld met F2F meetings Gedragsregels binnen CP: - Disclaimer pgesteld dr leden CP Reflectiemmenten: - Impliciet: Feedback n.a.v. feedbackfrmulieren inhud CP - Expliciet: Driemaandelijkse terugblik en vruitblik vrtgang CP 3. Facilitering: Onderhud CP Mderatrschap (ntwikkeling van kleine grep in beginfase naar verantwrdelijkheid grte grep zelfvrzienend) 4. Cntinuering: Ontwikkelingen Blackbard Ontwikkelingen E-merge 7

8 Kennisntwikkeling 1. Kennisgebruik: Hergebruik van bestaande kennis Kennis die vrtkmt uit bilaterale samenwerking 2. Kennisverspreiding binnen en buiten nderwijsinstelling: Linkin pin structuur Kennisverspreiding 1. Kennisgebruik vr eigen ntwikkeling: Gebruik inhudelijke kennis vr verdere invulling CP Gebruik feedback vr verbetering/uitbreiding kennis binnen CP Het verlp van het pzetten van de CP zal wrden besprken aan de hand van deze blauwdruk. 2.1 Prduct: Kennisprductie Delen Bij de start van het prject zijn de prjectdelen vastgesteld. De prjectdelen zijn pgesteld vereenkmstig het Plan van Aanpak Tweede Fase en het prjectvrstel van E-merge en zijn als vlgt gefrmuleerd: Verdere stimulatie van het gebruik van e-prtfli met het g p drgaande leerwegen/hger Onderwijs Meer centrale plaats- en tijdsnafhankelijke infrmatievrziening en infrmatieuitwisseling p het gebied van e-prtfli binnen het Hger Onderwijs Betere tegankelijkheid en bereikbaarheid van infrmatievrziening en infrmatie-uitwisseling met betrekking tt expertise en ervaring p het gebied van e-prtfli vr zwel de betrkken E-merge instellingen evenals andere geïnteresseerde partijen, al dan niet vanuit het Hger Onderwijs. Hierbij kan dan expliciet, maar niet exclusief, gedacht wrden aan: - Ervaringen met e-prtfli s binnen verschillende leermgevingen - Berdelingsprcedures van e-prtfli s - Dcentprfessinalisering in het kader van werken met e-prtfli s - Intrductie en implementatie van e-prtfli s bij studenten en dcenten - Handleidingen en ntwerp van implementatiescenari s Verdere uitbreiding van expertise p het gebied van e-prtfli in het Hger Onderwijs. Meer samenwerking tussen de verschillende nderwijsinstellingen met betrekking tt inhudelijke aspecten en ntwikkeling van Building Blcks in Blackbard. Verdere ntwikkeling van kppelingen met andere cncernsystemen en nderhud hiervan. Bij het pzetten van de CP is Kennis die (samen)werkt als centraal uitgangspunt genmen. Hierbij is een bttum up apprach gehanteerd. De aanwezige kennis en expertise p de werkvler van de verschillende nderwijsinstellingen vrmde de vrnaamste vedingsbrn vr de CP. Vanuit hier zijn er instellingsbreed en instellingsverstijgend krachten gebundeld en relaties gelegd tussen persnen en 8

9 instellingen, waarbij leren het belangrijkste sleutelwrd vrmde. Op deze wijze wilde de CP (e-)prtfli zich nderscheiden van reeds bestaande CP s p het gebied van (e-)prtfli en een nuttige bijdrage leveren aan kennisntwikkeling binnen dit dmein Kennisvragen Bij de start van het prject heeft de CP (e-)prtfli binnen het prjectteam de inhudelijke fcus van de CP, de deelgebieden en belangrijke aspecten vastgesteld p basis van eigen ervaringen en expertise van de prjectleden. De CP heeft zich ten tt del gesteld zich p de vlgende inhudelijke deelgebieden en subdeelgebieden te gaan richten: Inhudelijke fcus CP : Implementatie e-prtfli Deelgebieden: Subdeelgebieden / belangrijke aspecten: Prfessinalisering Management Studenten Dcenten (dcentprtfli s, cmpetentieprfielen) OBP (ndersteuners) Werkveld (begeleiders extern) Onderwijskundige Visie inbedding Organisatrische aspecten Niveau (curriculum/ mdule) Schaal Functie prtfli (berdeling/ ntwikkeling/ shwcase) Wet en regels Implementatievrwaarden (readiness etc.) Drlpende leerlijnen Instrm/ drstrm Schakeltrajecten LLL (standaarden, startcmpetenties) Techniek en Data-pslag infrastructuur Multimedia gebruik Technische aspecten Kppeling andere cncernsystemen Building Blcks Instrm/ drstrm BbCS & cntinuiteit Open surce Service & supprt Functineel beheer Gebruiks-en gebruikersndersteuning Netwerken Binnen nderwijsinstellingen Binnen E-merge Natinaal en internatinaal Onderzek/ evaluatie/ lessns learned Instrumenten Ervaringsdeskundigen/ experts Vrbeelden Handleidingen Halffabrikaten Presentaties Literatuur Speeltuin Implementatiescenari s In eerste instantie zu de CP (e-)prtfli zich richten p de deelgebieden prfessinalisering, nderwijskundige inbedding en instrumenten, rekening hudend met de beschikbare tijd en middelen,. In een later stadium, buiten de lptijd van dit 9

10 prject, zu er dan binnen de CP aandacht besteedt kunnen wrden aan de andere inhudsgebieden. De deelgebieden prfessinalisering en nderwijskundige inbedding zijn als eerste kennisvragen van de CP pgenmen, daar zij gezien de huidige ntwikkelingen p prtfligebied de meest urgente vraagstukken vrmen. Binnen het deelgebied prfessinalisering zu de CP vrnamelijk aandacht besteden aan de actren dcenten, nderwijsadviseurs en nderwijsndersteunend persneel. Hieruit vleit dan vanzelfsprekend de nderwijskundige inbedding van de implementatie van e- prtfli vrt Prjectresultaat en kennisprducten Het prjectresultaat is een virtuele Cmmunity f Practice (CP) p het gebied van (e-)prtfli, gericht p het uitwisselen van expertise en ervaringen met betrekking tt de implementatie van e-prtfli s in binnen het Nederlands Hger Onderwijs. Deze CP heeft geleid tt het pleveren van een aantal verschillende kennisprducten: 1. Een cntinue strm van infrmatievrziening en infrmatie-uitwisseling in verschillende vrmen (kennis, ervaringen scenari s, naslagwerk etc.) in een CP ingericht in de Sharepint mgeving van Stichting SURF, genaamd SURFgrepen 2. Een A1 pster gepresenteerd p de E-merge Tgdag Een inventarisatie van succesfactren met betrekking tt de implementatie van prtfli s in het Nederlands hger nderwijs 4. Een presentatie ver twee bvenstaande prducten p een internatinaal cngres ver e-prtfli s Beschrijving CP De leden Het merendeel van de (rsprnkelijke) prjectleden was betrkken bij het E- merge/apll e-prtfli prject OP 3.1 uit fase 1. Tijdens het afrnden van dit prject is het idee pgevat m als grep verder te gaan en een Cmmunity f Practice p te richten. Hiervr is financiële steun gekmen van het E-merge cnsrtium. De prjectleden zijn tevens sleutel figuren (linking-pins) p het gebied van het elektrnische prtfli binnen hun instelling. Tijdens de lptijd van het prject zijn er enkele wijzigingen geweest binnen de prjectgrep. Z is er, helaas, afscheid genmen van enkele leden, maar mchten wij k enkele nieuwe leden verwelkmen. De mgeving Om enkele redenen is gekzen vr SURFgrepen. In de eerste plaats mdat deze mgeving in hge mate vldet aan de basiseisen vr cllabrative wrking tls (zie bijlagen 1). 10

11 Daarnaast zijn er enkele punten die k zijn meegewgen: Tt een Blackbard mgeving behrend aan een van de instituten hebben in principe alleen medewerkers en studenten van het betreffende instituut tegang. De SURFgrepen mgeving is tegankelijk vr een ieder werkend en studerend in het Nederlandse hger nderwijs De E-merge Blackbard mgeving is alleen tegangelijk vr verbnden instellingen, dit past niet binnen het streven tt infrmatie-uitwisseling vr zwel de betrkken E-merge instellingen evenals andere geïnteresseerde partijen Het vrtbestaan van de E-merge Blackbard mgeving was, en is ng steeds, nzeker. Het bestaan van de SURFgrepen lijkt zekerder De SURFgrepen beschikken ver een videcnference tl, die zeer geschikt is m het vaak fysiek bijeenkmen, en vral de daarbij hrende lange reistijd, te verkmen Er zullen p 28 en 29 juli enkele belangrijke en nuttige veranderingen aan de SURFgrepen plaats vinden, die de vrsprng als platfrm vr een CP verder vergrt De SURFgrepen werden ten tijde van het pstarten van de CP sterk geprmt. Dit prject leek een ideale manier m de nieuwsgierigheid naar deze mgeving van de prjectleden te bevredigen De indeling De rsprnkelijke indeling van de dcumenten biblitheek van de CP was gekzen aan de hand van de, in het prjectplan pgestelde delen, te weten: Prfessinalisering Onderwijskundige inbedding Drlpende leerlijnen Techniek en infrastructuur Service & supprt Netwerken Onderzek/ evaluatie/ lessns learned Instrumenten De cmplete structuur zals deze was p 10 januari 2007 is weergegeven in figuur 1. Echter vele van deze mappen bleven nbenut, hierdr is er gekzen m de structuur aan te passen. 11

12 Figuur 1 Indeling van de dcumentenbiblitheken p 10 januari Deze herinrichting van de dcumentbiblitheken is gedaan in twee stappen; Allereerst zijn de lege mappen verwijderd, waardr de structuur verzichtelijker werd Hierna is er beslten m vier verschillende hfdmappen aan te maken: Disclaimer, waarin de disclaimer te vinden is Onderwijs, waarin dcumenten staan die betrekking hebben p het gebruik, implementatie etc. van het prtfli binnen het nderwijs Techniek, waarin dcumenten staan die betrekking hebben p de technische aspecten van het e-prtfli en de gebruikte mgeving Prjectdcumenten, waarin dcumenten staan die specifiek betrekking hebben p het prject (deze map is alleen tegankelijk vr prjectleden) De afweging die heeft plaatsgevnden is er een van dcumentbeheer en vindbaarheid 2. Hewel dcumenten in deze structuur redelijk vindbaar zijn, is beheer van deze dcumenten lastiger. Een dcument kan betrekking hebben p zwel techniek als p nderwijs; waar hrt dit dcument?. Dit srt dcumenten wrdt nu binnen beide hfdmappen ndergebracht, echter een eventuele update dient k binnen beide mappen plaats te vinden. 1 De, ietwat meilijk te lezen, getallen tussen haakjes geven het aantal dcumenten in de betreffende map weer. Mappen p het laagste niveau znder getal bevatten geen dcumenten. 2 De huidige versie van SURFgrepen heeft geen gede zekmgelijkheden (zie k de nte p pagina 18) 12

13 Naast de dcumentbiblitheken beschikt de CP k ver een Vraag en Antwrd (Q&A) sectie, waarin enkele standaard vragen ver (e-)prtfli s en antwrden p deze vragen staan. Tevens is er een mgelijkheid m een prbleem vr te leggen, waarna andere leden van de CP de kans hebben een plssing aan te dragen Pster Een afbeelding van de A1 pster is pgenmen als bijlagen Inventarisatie succesfactren Binnen de verschillende E-merge instellingen zijn data verzameld met behulp van een vragenlijst. Dit heeft geleid tt een rapprt ver de percepties van succesfactren, Mmenteel wrdt de mgelijkheid bekeken m dit rapprt ter publicatie aan te bieden aan een Nederlands (hger) nderwijs tijdschrift Presentatie p internatinaal e-prtfli cngres Een abstract (te vinden in bijlagen 3) ver zwel het pzetten van de CP als k de percepties van succes factren is ingediend vr The 5th Internatinal eprtfli Cnference die p 17, 18 en 19 ktber 2007 gehuden wrdt in Maastricht. Mmenteel wrdt er ng gewacht p een bericht van gedkeuring. 2.2 Prduct: Kennisntwikkeling Reeds bestaande kennis (al dan niet uit de nderwijspraktijk) en kennis die vrtkmt uit bilaterale samenwerking tussen verschillende nderwijsinstellingen, zijn als vrnaamste kennisbrnnen gebruikt m de CP (e-)prtfli te veden. Kennisverspreiding binnen en buiten de verschillende nderwijsinstellingen werd bevrderd dr de linking-pin structuur die is gehanteerd. Ieder prjectlid fungeerde als een linking-pin naar en binnen de nderwijsinstelling, zdat uitwisseling van kennis en ervaringen p het gebied van e-prtfli binnen de instelling, vanuit het prjectteam naar de instelling en andersm werd bevrderd. 2.3 Prces: Kennisdeling Organisatie Het initiatief vr de prichting van de CP kmt vrt uit een tweetal vragen. Enerzijds is er vanuit het prject O.P. 3.1 E-prtfli de aanbeveling gedaan vr het pzetten van een CP met betrekking tt deelsaspecten van e-prtfli f andere elementen in BbCS als mgelijkheid vr een vervlgtraject. Anderzijds ligt er een 13

14 vraag van het bestuur van E-merge, gefrmuleerd in een prjectpdracht, m een CP met betrekking tt e-prtfli p te richten. De vrgenmen activiteiten m de prjectdelen te bereiken, kunnen grfweg nderverdeeld wrden in drie hfdcategrieën: 1) Allereerst was er sprake van een interne fcus gericht p de nderwijsinstellingen zelf. Vanuit de werkvler (bttm up apprach) is er tegewerkt naar het prichten van de CP. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een prtflinetwerk binnen de nderwijsinstellingen pgezet, waarbinnen de prjectleden als linking pin een belangrijke rl in genmen hebben. 2) De activiteiten hebben zich k gericht p het p strikte wijze afbakenen van het prject in de tweede fase. Er werden vral haalbare activiteiten ndernmen gezien de realiteit. 3) Samenhangend met de activiteiten uit punt 2, zijn er activiteiten ndernmen die zich richten p het nderzeken van he de CP het beste gefaciliteerd kan wrden en nderzek naar de cntinuïteit van de CP in de tekmst. De pzet en inrichting van de Cmmunity f Practice is gebaseerd p het rapprt Cmmunities f Practice uit het prject O.P 2.2:. De implementatie van de vernieuwde versie van de prfessinaliserings- en infrmatieactiviteiten p het vlak van de learning cmmunity E-merge. In het eindrapprt van dit prject is nder andere de aanbeveling gedaan m smmige prjecten, na beëindiging van hun taken, vrt te laten bestaan als CP (bijvrbeeld prject O.P ). Speciaal vr deze prjecten is er een handleiding geschreven (als een van de prducten van O.P. 2.2) die als leidraad heeft gediend bij het pstarten van de CP (Cmmunities f Practice Hans Klmees 2005). Binnen het prjectteam is er vr gekzen m een grve taakverdeling p te zetten vr de lptijd van het prject, dat na iedere bijeenkmst verder gespecificeerd werd. De prjectfasering en cmmunicatieafspraken werden hier dan k p aangepast. Onderstaand stappenplan is gehanteerd tijdens het pzetten van de CP. Fasen Deelresultaten Tijdspad Activiteiten Initiatieffase/ definitiefase Definiëren van de CP t/m Vaststellen stand van zaken m.b.t e-prtfli deelnemende E-merge instellingen Frmuleren gewenst resultaat en prgramma van eisen (PvE) (b.v. k visie & strategie, rllen & verantwrdelijkheden) Ontwerpfase/ vrbereidingsfase Inrichten van de CP t/m Onderzeken haalbaarheid Afbakening prject en pstellen plan van aanpak (PvA) Opzetten werkstructuur Opstellen definitief prjectplan Zeken van plssingen/ ntwerpen CP (basisstructuur CP) Vaststellen hulpmiddelen en 14

15 Realisatiefase Nazrgfase Starten van de CP Vestigen van de CP Tussentijds berdelen van vrtgang en waarde van de CP Grei van de CP Evaluatie van del en richting van de CP Beëindiging f vrtzetting en eventuele uitbreiding van de CP t/m t/m en vervlgtraject CP technlgische infrastructuur Inventariseren beschikbare en gewenste infrmatie vr CP, inveren basiscntent Vaststellen selectiecriteria deelnemers en niveau Omschrijven rl facilitatr Implementeren van CP Schrijven van wegwijzer/handleiding gebruik CP Training gebruikers CP Tegankelijk maken CP vr geïnteresseerden Uitbreiden knwledge base en dichten knwledge gaps Opstellen cmmunicatieplan Opstellen nazrgprgramma Bepalen p welke gebieden er geëvalueerd zal wrden Verzamelen en analyseren kwantitatieve en kwalitatieve data Cnclusies en aanbevelingen frmuleren m.b.t vrtgang CP Interactie Kennisdeling binnen CP Hewel bij de aanvang van dit prject gebruik werd gemaakt van Cntent System van de E-merge Blackbard mgeving als cmmunicatie middel, is er in een vrege fase de vergang gemaakt naar SURFgrepen. Hierdr ntstnd de mgelijk m gebruik te maken van de tl Breeze van Macrmedia (thans vergenmen dr Acrbat, de pvlger van Breeze heet Acrbat Cnnect). Breeze is een Webcnference tl p genmen in SURFgrepen, hierdr waren de prjectleden instaat m virtuele bijeenkmsten in te plannen. Ondanks deze mderne technieken hebben er een zestal face-t-face bijeenkmsten plaats gevnden; vier bij Avans in s-hertgenbsch en twee bij SURF in Utrecht Gedragregels Binnen de CP zijn gedragsregels gehanteerd die pgesteld zijn in een disclaimer dr het prjectteam. Deze disclaimer dient vr iedere bezeker van de CP duidelijk en zichtbaar te zijn. Gedragsregels zijn vral gericht p de wijze van cmmunicatie binnen de CP en het geven van feedback. Er wrden k p expliciete wijze ng reflectiemmenten ingebuwd, namelijk dr de driemaandelijkse terugblik en vruitblik van de vrtgang van de CP in samenhang met het afleggen van verantwrdelijkheid aan de prgrammaleiders. Hewel wij niet verwachten dat bezekers en gebruikers van de CP kwaad in zin hebben is er een disclaimer met rules f cnduct p gesteld. Een van de hfdredenen hiervr is het vrkmen van plaatsing van auteursrechtelijk beschermd materiaal en 15

16 de mgelijke schadelijke gevlgen hiervan vr de CP, E-merge, participerende instellingen en leden. De inhud van deze disclaimer is gebaseerd p vele p internet gangbare disclaimers. Deze disclaimers verlappen nderling zveel dat de inhud van deze disclaimers als cmmn knwledge gezien kan wrden, een verwijzing naar individuele disclaimers als brn wrdt derhalve niet ndig geacht. De disclaimer is pgenmen in bijlagen Reflectiemmenten Binnen het prces van het pzetten van de CP zijn er expliciete reflectiemmenten ingebuwd, namelijk dr de driemaandelijkse terugblik en vruitblik van de vrtgang van de CP in samenhang met het afleggen van verantwrdelijkheid aan de prgrammaleiders Facilitering Het nderhud van de CP wrdt tt nu te vral uitgeverd dr de prjectleden als actieve kern van de CP. Deze actieve kern zrgt vr het pzetten van de structuur, het vullen van de CP, het plaatsen van de infrmatie p de juiste plek en het uitwisselen van kennis en ervaringen via Breeze. Het mderatrschap ligt eveneens bij deze actieve kern. Idealiter dient de CP in een latere fase redelijk zelfvrzienend te zijn, dat een grte grep de verantwrdelijkheid vr de facilitering verneemt Cntinuering Wil de CP tt wasdm kmen dan is het essentieel m de fakkel ver te dragen. De CP zu een nderdeel meten gaan vrmen van een eventueel nieuw e-prtfli prject. Dit prject zal zwel input meten leveren vr, als de verantwrdelijkheid meten nemen ver, de CP. Ok kan er gedacht wrden aan het samenvegen van verschillende (landelijke) CP s die betrekking hebben p e-prtfli s. Te denken valt aan een samenveging met NL Prtfli. 3.4 Prces: Kennisverspreiding De kennisbrnnen die gebruikt wrden vr de inhudelijke invulling van de CP (e-)prtfli, zijn lgischerwijs gebruikt vr de verdere ntwikkeling van de CP. De face-t-face bijeenkmsten, met name Kijkje in eigen Keuken (bijlage 5), hebben gezrgd vr inhudelijke kennisverspreiding binnen de CP. Ok de breezebijeenkmsten hebben geleid tt verdere uitbreiding van kennis binnen de CP. 16

17 4 Lessns learned en aanbeveling 4.1 Lessns Learned Het succes van een CP staat f valt bij de betrkkenheid van zijn (kern)leden De cmbinatie SURFgrepen/Breeze leent zich uitstekend vr het uitwisselen van infrmatie en het huden van virtuele bijeenkmsten 4.2 Aanbeveling De ervaring pgedaan met dit lsstaande Cmmunity f Practice prject leidt tt de vlgende zeer dringende aanbeveling: Een CP dient verbnden te zijn aan lpend(e) prject(en), deze dienen de CP te gebruiken als belangrijkste cmmunicatie platfrm. Dr deze kppeling Prject - CP wrdt er autmatisch cntent gegenereerd vr het prject. Tevens kan de CP, mits niet alle leden k bij hetzelfde prject betrkken zijn, nuttig zijn m ervaringen en ideeën uit te wisselen met externe 17

18 Literatuur Klmees, H. (2005). Cmmunities f Practice. Heerlen/Leiden: EE-merge. 18

19 Bijlagen 1: Basiseisen cllabrative wrking tls en SURFgrepen De nderstaande tabellen bevatten de basiseisen gesteld aan een cllabrative wrking tl zals deze k gebruikt is in het prject OP 2.6: Cmmunities f Pracitce (Klmees, 2005). In de tabellen wrdt bekeken in heverre de Sharepint implementatie van Surf, k bekent nder de naam SURFgrepen (www.surfgrepen.nl), vldet aan deze eisen. Hierbij dient genteerd te wrden dat het hier gaat m SURFgrepen 1.x, de nieuwe versie, gebruikmakend van Sharepint 2007, zal vele malen meer mgelijkheden hebben, een verzicht hiervan is te vinden p Algemeen Eis Omschrijving Match Web based Om plaats- en tijdnafhankelijk te kunnen werken dient de cllabrative wrking tl een webbased applicatie te zijn. Snelheid Schaalbaarheid Basissysteem is mdulair uitbreidbaar Werkmgevingen Gebruiksgemak De tl en de nderliggende infrastructuur dienen vldende snelheid van werken te garanderen. Traagheid kan met name bij lage verbindingssnelheden ntstaan bij het dwn- en upladen van mvangrijke dcumenten. De tl dient bij vrkeur geen beperkingen te kennen (afgezien van de prijs) m.b.t. het aantal persnen dat van de werkmgeving gebruik maakt De tl dient bij vrkeur mdulair van pbuw te zijn waardr men naar gelang de greiende behefte meer (gespecialiseerde) mdules kan tevegen aan de algemene basismdule. Het verdient de vrkeur m een werkmgeving in te richten die beschikt ver een persnlijk deel en een institutineel deel. In de persnlijke werkmgeving kan men dcumenten plaatsen die men (ng) niet wil delen met anderen. In de institutinele mgeving plaatst men de dcumenten die men k aan anderen beschikbaar wil stellen. In de persnlijke werkmgeving dienen cumulatieve psmmingen pgenmen te zijn vanuit de institutinele (deel)werkmgevingen, zdat de individuele medewerker bij vrbeeld een takenlijst te zien kan krijgen waarin alle taken pgenmen zijn die hem zijn tegekend vanuit de diverse institutinele (deel)werkmgevingen. De beschikbaarheid van een institutinele en een persnlijke werkmgeving biedt de mgelijkheid m p den duur de beschikbaarheid van een persnlijke vaste schijfruimte p te heffen: mits men ver een gede internetverbinding beschikt, kan men veral en altijd beschikken ver eigen en gemeenschappelijke dcumenten. De berdeling van dit aspect is sterk afhankelijk van de persnlijke vrkeuren van de gebruiker. Gebruiksgemak wrdt in de meeste gevallen bereikt dr te appelleren aan het intuïtief handelen van de gebruiker. Gebruiksgemak wrdt eveneens bevrderd dr te werken met duidelijke begeleiding van te ndernemen stappen en het hanteren van herkenbare invulschermen. ~ 3 Dcumenten rganiseren en ntsluiten Eis Omschrijving Match Dcumenten dienen direct in de cllabrative wrking tl pgeslagen te kunnen wrden. Dcumenten Vrkmen met wrden dat men de dcumenten eerst p de vaste schijf met pslaan alvrens upladen ze te kunnen upladen naar de cllabrative wrking tl. 3 Er is geen nderzek gedaan naar de gepercipieerde gebruiksvriendelijkheid nder prject-/cp-leden 19

20 Dcumenten dwnladen in HTML, XML,rsprnkeli jke applicatie etc. Bij vrkeur dient de tl de dcumenten standaard in de applicatie te penen waarin ze zijn aangemaakt en waarin men ze kan bewerken. Indien ze standaard in HTML, XML gepend wrden dan dient er daarna de mgelijkheid te zijn ze te penen in de applicatie waarin ze zijn aangemaakt. Beperkingen m.b.t. pslag van dcumenten De tl mag geen beperkingen kennen bij de pslag van dcumenten m.b.t. de aard ervan en de applicaties waarin ze ntwikkeld zijn. Gebruiksrechten/ permissies De tl dient te beschikken ver een techniek waarmee men gebruikersrechten kan tekennenaan afznderlijke en grepen (hierarchische) dcumenten. Het aantal niveaus waarp men gebruikersrechten verleent met in vereenstemming zijn met hetgeen men wenst (alleen de titel van het dcument zien, het kunnen lezen van het dcument, wijzigen van het dcument, tekennen van metadata, verwijderen van versies, blkkeren van dcumenten, gebruikersrechten wijzigen). Alias De tl met het mgelijk maken m een basisdcument in één map p te slaan en m vervlgens vanuit andere mappen via een alias een directe verwijzing naar dat basisdcument te maken. Afhankelijk van de tebedeelde rechten kan men vanuit de alias het dcument raadplegen, bewerken etc. Ok kan men mappen en dcumenten als favurite/bkmark pslaan. Vanuit de persnlijke favurite/bkmark lijst kan men dan direct tegang krijgen tt het betreffende dcument. Op deze wijze vrkmt men dat p verschillende plaatsen verschillende versies van één dcument kmen te staan. - URL s zijn direct p te slaan In de mappen met men direct links kunnen pnemen naar URL s. - Verplaatsen van dcumenten In de werkmgeving met men p eenvudige wijze (grepen van) dcumenten kunnen verplaatsen. Raadpleeg- en bewerkingshistri e Het is heel infrmatief m per dcument te kunnen nagaan wie wanneer een dcument bewerkt,geraadpleegd f een versie verwijderd heeft. Versiebeheer. De tl met de mgelijkheid hebben m verschillende versies van dcumenten autmatisch p te slaan. Het aantal te bewaren versies met instelbaar zijn. Versies meten selectief verwijderd kunnen wrden Favrieten In de persnlijke werkmgeving met een lijst van favrieten p te stellen zijn. - Verwijderen Dcumenten dienen (geautriseerd) verwijderd te kunnen wrden. Kpiëren Dcumenten meten in het systeem gekpieerd kunnen wrden. Let er p dat men dan ver 2 basis dcumenten beschikt die elk bijgehuden meten wrden. (Zie alias). Metadata De tl met ver de mgelijkheid beschikken m p bij vrkeur gestandaardiseerde wijze (b.v.de Dublin Cre) metadata aan dcumenten te te kennen waardr.a. rdening en terugvindbaarheid verbeterd kunnen wrden. - Full text zeken De tl met het mgelijk maken m full text naar dcumenten te kunnen zeken (bij vrkeur met standaard methden zals bleaanse peratren) Zeken binnen deelwerkmgevin Bij zeer grte werkmgevingen is het ndzakelijk dat men k binnen deelwerkmgevingen full text apart kan zeken naar dcumenten. Ideaal is het indien men het zeken binnen de - 4 Aangezien het mgelijk is de dcumentbiblitheken webflder te benaderen, kunnen ze k met behulp van bijvrbeeld de Windws zekfunctie drzcht wrden, dit is echter niet praktisch. 20

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave...3 1. Inleiding...5 2. Het pzetten van de CP...7 2.1 Prduct: Kennisprductie...8

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld.

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld. Versie 2.1 23 mei 2013 OPEN PUBLICEREN VAN LEERMATERIAAL: EEN STAPPENPLAN Veel instellingen vr hger nderwijs hebben al een database (repsitry) met digitaal leermateriaal. Sms is dat de database van de

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

verslag expertmeeting Virtuele Onderzoeksruimte, 6 september, 2007 - Locatie: Erfgoed Nederland

verslag expertmeeting Virtuele Onderzoeksruimte, 6 september, 2007 - Locatie: Erfgoed Nederland verslag expertmeeting Virtuele Onderzeksruimte, 6 september, 2007 - Lcatie: Erfged Nederland Aanwezigen: Patricia Böschen Rb Camps Vincent Stedema Jaap van der Velde Peter van Beek Bennie Blm Le Hllestelle

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

BIGGER, BETTER, FASTER

BIGGER, BETTER, FASTER BIGGER, BETTER, FASTER 6 September - 17 september 2010 Utrecht Schl f Art and Technlgy Jaar 1 GDD, GAR en IAD Design & Research 1 Crné van Delft Art 1 Dimme van der Hut Develpment 1 Crné van Delft Dimme

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie