Ondernemen in transitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen in transitie"

Transcriptie

1 Ondernemen in transitie Bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen prof.dr. Derk Loorbach prof.dr.ir. Jan Rotmans drs. Roebin Lijnis Huffenreuter

2 Colofon DIT IS EEN UITGAVE VAN Stichting Maatschappij en Onderneming Lange Voorhout EJ Den Haag Telefoon: +31(0) Redactie: Sybren Eppinga SMO-begeleider: S. van Riet Omslag ontwerp: Dito Yudhiana DTP en illustraties: Thomasbijen.com Druk: Ten Brink B.V., Meppel ISBN: Bestelnummer: 0364 SMO-2014/3 Stichting Maatschappij en Onderneming 2014 Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. SMO is niet aansprakelijk voor gegevens die door derden werden verstrekt. SMO COMMUNITY LID Wij nodigen u graag uit om SMO community lid te worden voor 49,50 per jaar. U ontvangt dan automatisch reeds verschenen publicaties uit het kalenderjaar en de nieuwste publicatie, evenals de uitnodigingen voor door SMO georganiseerde bijeenkomsten. Als SMO community lid bent u sterk betrokken bij onze stichting en blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in maatschappij en bedrijfsleven. Voor het Jong SMO-lidmaatschap (tot 30 jaar) geldt een aangepast tarief van 25,00 per jaar. Aanmelden kan op de website of u kunt bellen met de ledenadministratie: +31(0) SMO publiceert gefundeerde analyses, bundelingen en reviews op het raakvlak van maatschappij en onderneming, onder verschillende pijlers. Deze SMO-analyse valt onder de pijler Innovatie en Ondernemerschap.

3 Inhoudsopgave TEN GELEIDE Hendrik Halbe 5 1. INLEIDING 7 2. TRANSITIES NAAR DUURZAME ECONOMIEËN Wat is een transitie? Wat is een duurzame economie? Verschillende duurzame economieën? Via transitiemanagement naar een duurzame economie WAT BETEKENT TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME ECONOMIE VOOR BEDRIJVEN? Verschillende strategieën voor bedrijven in transitie Reactieve bedrijven Actieve bedrijven Proactieve bedrijven Transformatieve bedrijven VERDUURZAMEN VOOR BEDRIJFSTRANSITIES (H)erkenning kwetsbare factoren in de bedrijfsstructuur Belangrijke factoren voor elk bedrijf om mee te beginnen Business cases voor bedrijfstransities EEN AANPAK VOOR BEDRIJFSTRANSITIES Oriënteren: plek in het transitielandschap Positioneren: gedeelde missie en richting Activeren: transitie versnellen Synthetiseren Reflecties: balanceren tussen verduurzamen en transitioneren SLOTWOORD 95 DANKWOORD 99 REFERENTIES 101 OVER SMO 105 OVER DE AUTEURS 107 SMO-PUBLICATIES 109

4 Ondernemen in transitie: Bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen

5 Ten geleide Hendrik Halbe Ready for take-off... Op naar een volgende stap voor bedrijven en maatschappij, op naar duurzaam ondernemen. Het is tijd voor fundamentele verandering. Deze SMO-analyse over ondernemen in transitie schetst het beeld van een wereld waarin druk staat op het klimaat, de economie en de bevolking. Andere manieren van denken, werken en organiseren zijn nodig om daar adequaat op in te spelen. Voor de nieuwe generatie is delen vaak belangrijker dan hebben. Zij boort nieuwe netwerken aan, gaat uit van open source en ondernemen in een circulaire economie, liefst zonder daarbij winstgevendheid uit het oog te verliezen. Een duurzaam en maatschappelijk profiel begint zo vorm te krijgen. In Duitsland worden al flinke stappen gezet op bijvoorbeeld de energiemarkt en ook in Nederland is een voorhoede actief op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent niet dat anderen rustig achterover kunnen leunen. De markt van morgen is onvoorspelbaar en bedrijfstransities vragen om aanpassingsvermogen bij grote en kleine ondernemingen. Zij kunnen kansen benutten om een positieve impact te hebben op de toekomst van mens en natuur. Onder welke omstandigheden ontstaan bedrijfstransities? Zullen ondernemers wel willen transformeren? En zo ja, hoe kunnen zij de toekomst tegemoet treden? Hoe moeten ondernemers hun structuur, cultuur en werkwijzen gaan veranderen? Door gebruik te maken van de transitiekunde en te wijzen op best practices van maatschappelijke koplopers geven de auteurs van deze publicatie boeiende inzichten in bedrijfstransities en de stap naar duurzaam ondernemen. Wij zijn Derk Loorbach, Jan Rotmans en Roebin Lijnis Huffenreuter van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), onderdeel van de Erasmus Universiteit, dankbaar voor hun verrijkende onderzoek. Boven alles telt het het feit dat zij geheel in lijn met de sharing economy deze kennis samen met SMO willen verspreiden. Hendrik Halbe Directeur Instituut SMO Den Haag, september

6 Ondernemen in transitie: Bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen 6

7 1 INLEIDING

8 8 HOOFDSTUK 1: INLEIDING

9 1. Inleiding We leven in een tijd van grote veranderingen, sociaal, economisch en ecologisch. De ontwikkelingen in de mondiale economie, het klimaat, de beschikbaarheid van grondstoffen en goedkope energie leiden in combinatie met een vergrijzende bevolking tot de vraag hoe Nederland in de toekomst geld verdient en de welvaart op peil houdt. De belangrijkste boodschap volgens ons is dat de fundamentele maatschappelijke veranderingen, transities, naast risico s voor gevestigde en nieuwe bedrijven ook kansen opleveren. En dat de toenemende onzekerheden vragen om flexibele, op radicale innovatie gerichte, marktstrategieën om deze kansen te benutten. Dit is in ons transitieperspectief een kansrijke route voor bedrijven om naast groei ook de maatschappelijke meerwaarde en ecologische duurzaamheid van het bedrijf te realiseren. De grote duurzaamheidsopgaven, altijd gezien als uitdagingen voor de lange termijn, zijn in toenemende mate bepalend voor de korte termijnagenda s (zie ook Loorbach & Wijsman, 2013; Loorbach & Lijnis Huffenreuter, 2013). Beschikbaarheid van grondstoffen, het vinden van de juiste mensen, het aantrekken van voldoende kapitaal, het betaalbaar houden van de energierekening; het zijn niet langer fictieve en toekomstige uitdagingen. Steeds meer bedrijven richten zich dan ook op de voordelen van duurzame strategieën, bijvoorbeeld door besparingen op materiaalkosten, vooruitlopen op milieuregelgeving en vergroten van de lange termijn internationale concurrentiepositie (e.g. zie Elkington, 1999; Knoepfel, 2001; Porter & Kramer, 2006 & 2011). De mainstream lijkt echter nog primair de gehaalde besparingen toe te voegen aan de winst in plaats van deze te gebruiken om te investeren in meer fundamentele verduurzaming en het in praktijk brengen van nieuwe businessmodellen. Een groep vooruitstrevende bedrijven gaat inmiddels verder dan de traditionele efficiëntieverbeteringen, ketenoptimalisatie en duurzaamheidsrapportages en speelt (pro)actief in op maatschappelijke transities. Het resultaat is dat deze bedrijven komen tot nieuwe vormen van sociaal ondernemen die leiden tot een veerkrachtige onderneming: in staat tot snel en flexibel aanpassen door continue innovatie en reflectie. Juist dit type ondernemingen lijkt in toenemende mate ook in staat de markt en de maatschappelijke context duurzaam te transformeren (Loorbach, Van Bakel, Whiteman & Rotmans, 2010). In deze publicatie noemen we deze transformatie naar een volledig veerkrachtige en duurzame bedrijfsvoering bedrijfstransities ; i.e. structurele veranderingen van bedrijfscultuur, structuur 9

10 Ondernemen in transitie: Bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen en dagelijkse werkwijze in samenhang met het duurzaam veranderen van de markt en/of het ontsluiten van geheel nieuwe markten ten bate van het maatschappelijke systeem als geheel. Dit is een proces dat nooit stopt, het is zonder absoluut begin en eind. In onze visie kunnen bedrijven door zichzelf opnieuw uit te vinden een substantieel grotere bijdrage leveren aan ons collectieve welzijn. Hierbij pleiten we voor een bredere definitie van groei dan de klassiek economische: liever spreken wij van de groei van het bruto maatschappelijk geluk. Tot voor kort werd zowel de urgentie als de potentie van het nieuwe type duurzaam ondernemen in transities stelselmatig verkeerd ingeschat. Er ontstaat echter een nieuwe voorhoede van bedrijven die voorbij de reguliere vorm van duurzaam ondernemen gaan en daarmee succesvol zijn. Deze voorhoede werkt aan een veel ingrijpender wijziging van hun core business dan gangbaar in de reguliere aanpak van duurzaam ondernemen. De voorhoede werkt actief aan inclusieve en waardecreërende business models die niet zozeer de negatieve impact van ondernemen reduceren als juist ook positieve impact creëren die meerwaarde oplevert voor de maatschappij als geheel. Duurzame energiebedrijven, zoals BAS Nederland, die hun geld verdienen aan het realiseren van energieautonomie van hun klanten, of InterfaceFlor, die hun vloerproducten willen produceren op een herstellende wijze: door schone lucht en water als bijproduct te leveren. Een ander voorbeeld is Granny s Finest, die hippe gebreide producten verkoopt, geproduceerd door bejaarden in wijkcentra. Overal om ons heen ontstaan inmiddels dergelijke voorbeelden van herstellende, inclusieve en sociale ondernemingen. Zulke volledig geïnternaliseerde duurzaamheid vraagt om alternatieve strategieën, instrumenten en competenties en niet de geijkte doelen en middelen. Tot nu toe worden bedrijfsmatig oplossingen vooral gezocht in meer efficiëntie, versterken van topsectoren en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds duidelijker wordt echter dat alleen verbeteren van het bestaande en het geleidelijk verkleinen van negatieve impact van ondernemen te weinig oplevert en te langzaam gaat; er is behoefte aan een benadering die kan leiden tot ondernemerschap met een positieve impact. Ondernemen met meervoudige winst die economisch, sociaal en ecologisch oplossend en herstellend werkt. 10

11 1. Inleiding Het nieuwe achterliggende perspectief is gebaseerd op waardecreatie, netwerken en delen, open source, circulariteit en duurzaamheid. Koplopende grote én kleine bedrijven blijken in staat om een fundamentele omslag in het bedrijf in gang te zetten en toe te groeien naar nieuwe duurzame businessmodellen. In dit proces brengen ze zowel hun eigen organisatie als hun markt en omgeving in beweging. In deze publicatie proberen we deze nieuwe generatie duurzaam ondernemen te duiden en te vertalen in een concrete aanpak voor bedrijfstransities. Volgens ons is voor bedrijven de duurzaamheidsvraag in toenemende mate hoe mee te kunnen blijven bewegen met de grote verschuivingen in markt en samenleving en hierin een waardevolle bijdrage te leveren. Voor elk bedrijf betekent dit eigen afwegingen, een eigen tempo en een eigen proces van leren en experimenteren. Op basis van de transitiebenadering schetsen we in deze publicatie het concept, de basisprincipes en concrete stappen die een bedrijf kan volgen om deze eigen transitie richting te geven en te versnellen. Transitiemanagement gaat over het vroegtijdig herkennen, voorbereiden op en gebruikmaken van de dynamiek van zulke maatschappelijke transitieprocessen In het onderzoeksgebied van de transitiekunde (Rotmans, Kemp & Van Asselt, 2001) is de afgelopen vijftien jaar in de praktijk geëxperimenteerd met de aanpak van transitiemanagement (TM) (Rotmans 2003, Loorbach, 2007; Frantzeskaki & Loorbach, 2009 & 2010). De grondgedachte achter de transitiekunde is dat optimaliseren van een dominant complex systeem (regime) op termijn onvermijdelijk leidt tot afname van diversiteit, oplopende interne spanningen en concurrerende alternatieven, uiteindelijk uitmondend in een schoksgewijze systeemverandering. Transitiemanagement (TM) gaat over het vroegtijdig herkennen, voorbereiden op en gebruikmaken van de dynamiek van zulke maatschappelijke transitieprocessen. De aanpak is ontwikkeld door toepassing in transities in verschillende sectoren als energie, bouw, waterbeheer, mobiliteit, landbouw, chemie, zorg, gebiedsontwikkeling en afval. De aanpak was oorspronkelijk vooral gericht op het samenstellen van maatschappelijke coalities van koplopers (transitiearena s) en strategische innovatie-programma s en experimenten. De afgelopen jaren wordt transitiemanagement steeds vaker in verschillende vormen ook toegepast in organisaties en bedrijven. 11

12 Ondernemen in transitie: Bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen Cruciaal in de aanpak is niet zozeer de duurzame technologische innovatie, maar vooral ook het maken van nieuwe (netwerk) verbindingen, het (coöperatief) vormen van een nieuw soort perspectief en gezamenlijke strategie en het met elkaar ontwikkelen van nieuwe manieren van werken. Dat wordt ook wel aangeduid als sociale innovatie: het ontwikkelen van nieuwe manieren van denken, werken en organiseren. Het duurzaam benaderen van menselijk kapitaal en durven ontmantelen van sociale (rol)patronen zijn daarbij cruciale factoren om de economische en ecologische dimensies te combineren: technologische innovaties zijn op zichzelf niet genoeg om de grote opgaven van onze tijd adequaat op te lossen. Daarom zijn er veranderingsstrategieën nodig die de economische, ecologische en sociale opgaven integraal het hoofd kunnen bieden (Sabadie, 2013). In hoofdstuk 2 gaan we eerst in op de bredere context van de transitie naar een duurzame economie. In de markt van morgen is het niet alleen belangrijk welke bedrijven het sterkst, grootst of slimst zijn, vooral welke het meest adaptief ingesteld zijn. Ongeacht de grootte, als bedrijven pas veranderen als het echt niet anders kan dan is het risico dat ze te laat zijn groter. In hoofdstuk 3 kijken we naar wat de transitie betekent voor bedrijven. Kiezen voor een duurzaamheidsstrategie vraagt om een tweeledige business case, die simpelweg gebaseerd is op: winstverhoging en risicobemiddeling. Aangenomen dat een bedrijf niet verandert totdat het onder druk komt door externe factoren (bijvoorbeeld regelgeving, protest), kan een ondernemer strategisch het adaptiepotentieel van het bedrijf vergroten. Als een vorm van risicobemiddeling op langere termijn kan de waarde van het bedrijf bepaald worden in termen van ecologisch en sociaal kapitaal die voorbijgaan aan efficiëntie en het naleven van regelgeving. Door nu koers te bepalen is er veel winst te behalen nog voordat protestprikkels of overstappen op alternatieven de boardroom in het hoofdkantoor bereiken. In hoofdstuk 4 bespreken we belangrijke factoren voor bedrijven in transitie. Hoewel er veel valt te discussiëren over de bestaande methoden om de waarde van bedrijven vast te stellen, is het belangrijk om de (mogelijke) waarde van bedrijven op langere termijn te evalueren en waarderen in het licht van de duurzame economie, in termen van bijvoorbeeld omzet ten opzichte van energie, water, grondstoffen, werknemers, productiviteit en risico s. Hier kijken we naar de mogelijkheden van 12

13 1. Inleiding bedrijven om hun langetermijnwaarde in termen van duurzame factoren te bepalen en waar zij naar toe willen als toekomstig producent van sociale- en ecologische meerwaarde. Hoofdstuk 5 gaat over hoe bedrijfstransities concreet kunnen worden georganiseerd. De aanpak van transitiemanagement is de afgelopen jaren theoretisch en praktisch vormgegeven in een context van maatschappelijke opgaven. Vooral geïnitieerd vanuit overheden richt de aanpak zich op het ontwikkelen van transformatieve netwerken van bedrijven, burgers, onderzoekers, overheden en instellingen die een gezamenlijke visie en strategie formuleren. De aanpak is gebaseerd op het principe van al-doende-leren en al-lerende-doen. Door op een gestructureerde wijze met een groep innovatieve partijen aan een nieuwe gezamenlijke manier van denken en organiseren te werken, worden deelnemers in staat gesteld in hun eigen omgeving meer impact te hebben. Met andere woorden: de transitieaanpak helpt individuen en organisaties door een andere manier van kijken slimmer en meer collectief te handelen. 13

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

Energielente op komst?

Energielente op komst? E 2013.02 Energielente op komst? De (on)macht van bottom-up en top-down in de energietransitie Auteurs Rick Bosman Flor Avelino Shivant Jhagroe Derk Loorbach Gijs Diercks Gerwin Verschuur Jurgen van der

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

Transities & Transitiemanagement

Transities & Transitiemanagement Transities & Transitiemanagement Een inleiding Vooraf Om de hardnekkige problemen in onze maatschappij aan te pakken, zijn ingrijpende veranderingen nodig. DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions)

Nadere informatie

Van signalen naar strategie EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING

Van signalen naar strategie EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING Van signalen naar strategie EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING Over signalen en samenwerking EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING Dit voorjaar ging JSO in gesprek met trendwatchers en trendsetters in het openbaar

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

holland Inhoud Secretariaat (Niet voor abonnementen en bezorgingen) Telefoon. +31 (0)348 415 305 Fax +31 (0)348 410 731 E-mail j.amouri@bbp.

holland Inhoud Secretariaat (Niet voor abonnementen en bezorgingen) Telefoon. +31 (0)348 415 305 Fax +31 (0)348 410 731 E-mail j.amouri@bbp. holland Management Review Inhoud Hoofdredactie (Niet voor abonnementen en bezorgingen) drs P.W.J. Schramade Baarschotseweg 12 5756 PC Vlierden Nederland Telefoon (0493) 31 55 71 Fax (0493) 32 33 39 peter@schramade.nl

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Toezicht op duurzaamheid

Toezicht op duurzaamheid Toezicht op duurzaamheid Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Auteurs Vincent Gruis en Anke van Hal, Technische Universiteit Delft Een

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen www.pwc.nl Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen.

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie