Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;"

Transcriptie

1 Besluit /GOEP. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie Antwerpen Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets; Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van een varkensbedrijf op de datum van de indiening van het hierna vermelde verzoek: Besluit nr. MLAV1/03-93 d.d. 1 juli 2004 van de bestendige deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 19 maart 2024; Aktename nr. MLVER/ d.d. 23 december 2004 door de bestendige deputatie m.b.t. een varkensbedrijf, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024; Gelet op het verzoek door de ingediend op 1 februari 2007 strekkende tot het wijzigen van voorwaarden opgelegd bij besluit nr. MLAV1/03-93 d.d. 1 juli 2004 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een varkensbedrijf omvattende stallen voor het houden van mestvarkens; op het feit dat het verzoek betrekking heeft op de bijzondere voorwaarde die luidt als volgt: Binnen de 3 jaar na de vergunningsdatum moet de exploitant het bewijs leveren dat: de 4 stallen met natuurlijke ventilatie omgebouwd zijn naar ammoniakemissiearme stallen conform de regelgeving van de emissiearme stallen; de 2 stallen met mechanische ventilatie uitgerust zijn met een luchtzuivering teneinde de emissies effectief te beperken; Gelet op volgend alternatief voorgesteld door de exploitant: stal 1, 2 en 3 blijven behouden in de huidige vorm maar zullen minder vleesvarkens huisvesten (stal 1: varkens naar 312, stal 2: 902 varkens naar 792 en stal 3: blijft varkens); stal 4, 5 en 6 worden vervangen door één nieuwbouw vleesvarkensstal (4.480 varkens) voorzien van een gecombineerde luchtwasser (chemische wasser gecombineerd met een biologische wasser) met volgende kenmerken: 95 % reductie van de ammoniakemissie en 70 % reductie van de geuremissie; Koningin Elisabethlei Antwerpen 1 T F

2 2 / 10 Gelet op volgende motivering van het verzoek: Een grondige, technische evaluatie van de huidige stallen en de stand der techniek betreffende emissiearme stallen hebben ons ertoe laten besluiten dat het ombouwen van de bestaande stallen naar emissiearme stallen zowel op technisch als op financieel vlak geen haalbare kaart is. Daarom zouden wij graag een tegenvoorstel doen dat zowel technisch als financieel haalbaar is, en dat bovendien minstens hetzelfde effect op de emissies van het ganse bedrijf zal hebben als wanneer de bijzondere voorwaarden uitgevoerd zouden worden op het huidige bedrijf. Tabel 1: Emissies van het huidige bedrijf Stal Aantal plaatsen emissiefactor kg NH 3/ jaar.plaat s emissie kg NH 3/jaar Stofemissie kg stof/jaar Stofemissiefactor kg stof/ Geur- Emissiefactor Ge/ Geuremissie Ge/jaar , , , , , , , , , , , , Totaal Tabel 2: Emissies van het huidige bedrijf na uitvoering van de bijzondere voorwaarden Stal Aantal plaatsen emissiefactor emissie Stofemissiefactor Stofemissie Geur- Emissiefactor Geuremissie kg NH 3/ jaar.plaat s kg NH 3/jaar kg stof/ kg stof/jaar Ge/ Ge/jaar , , ,072 0, , ,9 811,8 0,095 85,69 0,7 631, ,9 950,4 0, ,32 0,7 739, , , ,41 0, , , ,052 0,7 646, , , ,052 0,7 646,8 Totaal % -24% -30% Tabel 3: Emissies van het toekomstig bedrijf Stal Aantal plaatsen emissie kg NH 3/jaar Stofemissie kg stof/jaar Ge/ emissiefactor kg NH 3/ jaar.plaat s Stofemissiefactor kg stof/ Geuremissiefactor Geuremissie Ge/jaar , , , , , , (NB) , , ,6 0, Totaal , % -54% -48%

3 3 / 10 Samengevat kan het effect van het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden geschat worden op: 56 % minder ammoniakemissie 24 % minder stofemissie 30 % minder geuremissie Uit de berekeningen menen wij te mogen besluiten dat voorliggend voorstel een gunstiger effect zal hebben op de omgeving rondom het bedrijf; Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem; Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 22 maart 2007, waaruit blijkt dat er geen schriftelijke, noch mondelinge bezwaren werden ingediend; Gelet op het gunstig advies d.d. 22 maart 2007 van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel (kenmerk /371); op volgende elementen uit dit advies: Gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van een Recent Overstroomd Gebied of een van Nature Overstroombaar Gebied, wordt verwacht dat er geen substantieel schadelijke effecten ten gevolge van de aangevraagde verandering zullen zijn; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies d.d. 13 april 2007 van de AMV (kenmerk AMV/A/07/2530): 1. Uit de voorgelegde berekeningen blijkt inderdaad dat het ammoniakemissiearm uitvoeren van de stallen die momenteel natuurlijk worden verlucht (stallen 1, 4, 5 en 6) en het uitrusten van de mechanisch geventileerde stallen (stallen 2 en 3) met een luchtzuivering slechts leidt tot een beperkte afname van de ammoniak- en geuremissies. Daarenboven blijkt deze oplossing financieel en technisch niet haalbaar te zijn. 2. Het voorgestelde alternatief dat erin bestaat dat in de stallen 1, 2 en 3 minder dieren worden gehouden en de stallen 4, 5 en 6 worden gesloopt en vervangen door een ammoniakemissiearme stal uitgerust met een chemische luchtwasser resulteert in een grotere afname van de emissies. 3. Intussen werd door de exploitant reeds een vergunningsaanvraag ingediend om het bedrijf in die zin aan te passen. De mededeling van kleine verandering werd ingediend op (dossier nr. MLVER/07-25/goep/ag) en werd door onze afdeling gunstig geadviseerd; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); Gelet op het gunstig advies d.d. 28 februari 2007 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk BH/AK-M/IH/07/ /1696); op volgende elementen uit dit advies: De gemelde veranderingen hebben geen betrekking op de lozing van afvalwater. Er moet blijvend voldaan worden aan de voorwaarden opgelegd in vergunning MLAV1/03-93 d.d. 1 juli 2004; Gelet op het ongunstig advies d.d. 30 maart 2007 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (kenmerk PH/A/AV2/ ); op volgende elementen uit dit advies: 1. Uitgaande van de mestbankaangifte van deze inrichting, rekening houdende met de gekende vergunningsbeslissingen, kan gesteld worden dat de gekende vergunningen nog volledig geldig zijn. Rekening houdende met de in de aanvraag opgegeven dierenaantallen, bevestigd door de Mestbankaangifte van deze inrichting, komt dit overeen met een vergunde mestproductie van kg N en ,20 kg P 2O 5, overeenkomstig vleesvarkens. 2. De aanvraag betreft een verzoek (van de exploitant) tot wijziging van de bijzondere vergunningsvoorwaarde in de beslissing d.d. 1 juli 2004 met kenmerk MLAV1/ De

4 4 / 10 bijzondere voorwaarde legt de exploitant op om binnen de 3 jaar na de vergunningsdatum het bewijs te leveren dat de 4 stallen met natuurlijke ventilatie omgebouwd zijn naar ammoniakemissiearme stallen conform de regelgeving van de emissiearme stallen en de 2 stallen met mechanische ventilatie uitgerust zijn met een luchtzuivering teneinde de emissies effectief te beperken. 3. De aanvrager komt met volgend voorstel tot afwijking: Stal 1, 2 en 3 blijven behouden in de huidige vorm maar zullen minder vleesvarkens huisvesten (gedeeltelijke leegstand of minder varkens per hok) en stal 4, 5 en 6 worden vervangen door een nieuwbouw vleesvarkensstal voorzien van een gecombineerde luchtwasser (chemische wasser gecombineerd met een biologische wasser) met volgende kenmerken: 95% reductie van de ammoniakemissie en 70% reductie van de geuremissie. 4. Met betrekking tot de gevraagde afwijking dienen volgende opmerkingen gemaakt te worden: a) In het dossier is een berekening gemaakt van de ammoniakemissie van het bedrijf voor wat betreft de huidige toestand, deze berekening is ons inziens correct. Daarnaast zijn er twee bijkomende berekeningen gemaakt, namelijk één van de emissies na uitvoering van de bijzondere voorwaarden. Deze berekening is op basis van onze gegevens echter foutief. Men heeft enerzijds gerekend met de normen van Nederland terwijl er toch ook een lijst is in Vlaanderen en anderzijds heeft men steeds de meest slechte oplossing genomen om de berekening te maken. Voor de stallen met mechanische verluchting werd een luchtwasser opgelegd. Hier heeft de exploitant twee keuzes namelijk een biologische of een chemische luchtwasser. De biologische luchtwasser heeft volgens de lijst van emissiearme stallen een rendement van 70 %, de chemische luchtwasser heeft een rendement van minimum 70 % maar kan ook een rendement hebben van 90 % en meer. b) In de berekening zoals de VLM ze gemaakt heeft, rekening houdend met een rendement voor de luchtwassers van 70 % en met als emissiearm stalsysteem het meest geplaatste systeem namelijk V4.7. Mestkelders met een water en mestkanaal, de laatste met schuine putwanden en met andere dan metalen driekantroosters en met een emitterend oppervlakte van minder dan 0,18 cm² per dier, krijgt men als resultaat volgende tabel: Stal Plaatsen Oplossing NH 3 emissie Initieel stalsysteem emissiefactor V4.7 (mestkelder) 1, , S.2 (luchtwasser) 0,9 811, S.2 (luchtwasser) 0,9 950, V4.7 (mestkelder) 1, , V4.7 (mestkelder) 1, , V4.7 (mestkelder) 1, , RESULTAAT 7.373, Daling - 62,98 % Indien men echter rekent met een hoger rendement van de luchtwasser zal het resultaat ook dalen. c) Indien men echter, gelet op de ingrijpende veranderingen die men moet uitvoeren om te voldoen aan de voorwaarde van de vergunning en men zou in plaats van betonroosters metalen driekantroosters gebruiken in het stalsysteem V4.7 zodat men volgens de lijst bij stalsysteem V4.6 komt en men rekening houdt met een emitterend oppervlakte van minder dan 0,18 cm² per dierplaats daalt de emissiefactor voor de stallen die met dit systeem worden uitgerust tot een emissiefactor 1. d) De meeste chemische luchtwassers geven in realiteit een rendement van meer dan 80 % (zelf spreekt men van een rendement van 95% voor een combinatieluchtwasser) en als men dan met deze cijfers (80%) een berekening zou maken geeft dit volgende tabel als resultaat: Stal Plaatsen Oplossing emissie Initieel stalsysteem emissiefactor V4.7 (mestkelder) S.2 (luchtwasser) 0,6 541,

5 5 / S.2 (luchtwasser) 0,6 633, V4.7 (mestkelder) V4.7 (mestkelder) V4.7 (mestkelder) RESULTAAT 5.856, Daling -70,60 % (mocht men de voorgestelde combinatieluchtwasser toepassen om de bestaande stallen aan de opgelegde voorwaarden te laten voldoen zou de daling zelfs 75 % t.o.v. de beginsituatie zijn en mocht men deze luchtwasser op alle stallen toepassen zou men een reductie van 95% krijgen) 5. Hieruit dient geconcludeerd te worden dat het huidig voorstel van een reductie met 64 % van de emissies niet evenwaardig is aan de opgelegde voorwaarde van 1 juli 2004 waarbij een reductie van ongeveer 70% op basis van de opgelegde voorwaarden werd gevraagd. Op basis van deze gegevens dient de wijziging voorwaarde geweigerd te worden. 6. Dit in tegenstelling tot de berekening van het nieuwe bedrijf waarbij een aantal stallen worden afgebroken en vervangen door een nieuwe stal en de andere stallen deels leegstand of minder varkens per hok zullen gehouden worden. Waar men rekent met een rendement van de luchtwasser van 95 % voor de nieuwe stal. Het houden van minder dieren per hok of leegstand betekent niet dat er minder standplaatsen in die stallen zullen zijn. Zodat het aantal standplaatsen op de inrichting nog vergroot. 7. Tevens dient opgemerkt te worden dat het dossier geen informatie over de combinatieluchtwasser bevat, ook geen berekening van capaciteit en volume zodat men kan zeggen dat de aanvraag onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd is. Daarnaast is op het bijgevoegde plan geen opslag van zuur (H2SO4) noch opslag van spuiwater, noch de plaats van de luchtwasser ingetekend en worden de opslag van spuiwater en zuur ook niet aangevraagd, zodat men geen duidelijk zicht heeft op de installatie. 8. Er wordt gemeld in het dossier dat er l organische zuren vergund zijn, echter deze zuren zijn nodig in de voedselbereiding (brijvoeder) en zijn ook in de voederkeuken opgeslagen. Deze zuren kunnen en zullen dus niet gebruikt worden in de chemische luchtwasser. 9. Tevens dient opgemerkt te worden dat het hier een MER-plichtig bedrijf is en dat voor elke wijziging of verandering moet nagevraagd worden bij de administratie (MER-cel) of er al of niet een actualisatie of nieuwe MER moet gemaakt worden of dat er een ontheffing van rapportageverplichting kan verkregen worden. Met deze mededeling van kleine verandering wenst men echter een vergroting van de staloppervlakte te bekomen met 26,8 %. 10. De VLM is van mening dat een vraag tot wijziging bijzondere vergunningsvoorwaarde kan zolang het voorwerp van de beslissing waarvoor de wijziging wordt gevraagd niet wijzigt. Daar echter de huidige aanvraag tot wijziging bijzondere vergunningsvoorwaarde ook een wijziging van het voorwerp van de beslissing van 1 juli 2004 omvat, kan dit volgens de VLM niet via een procedure conform artikel 45 en dient er een volledige vergunningsaanvraag ingediend te worden; Gelet op het horen van de heer G. Hendrikx, directeur en bestuurder en mevrouw A. Lauwerijsen, adviseur DLV door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2 mei 2007; Gelet op het gunstig advies d.d. 2 mei 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies: a. Voorstel van omschrijving en rubrieken : De vraagt bij toepassing van art. 45 van Vlarem I de wijziging van voorwaarden opgelegd bij besluit nr. MLAV1/03-93 d.d. 1 juli 2004 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een varkensbedrijf omvattende stallen voor het houden van mestvarkens. Deze bijzondere voorwaarde luidt:

6 6 / 10 Binnen de 3 jaar na de vergunningsdatum moet de exploitant het bewijs leveren dat: de 4 stallen met natuurlijke ventilatie omgebouwd zijn naar ammoniakemissiearme stallen conform de regelgeving van de emissiearme stallen; de 2 stallen met mechanische ventilatie uitgerust zijn met een luchtzuivering teneinde de emissies effectief te beperken." Nieuwe voorwaarde: Stal 1, 2 en 3 mogen behouden blijven in de huidige vorm maar moeten minder vleesvarkens huisvesten (stal 1: varkens naar 312, stal 2: 902 varkens naar 792 en stal 3: blijft varkens); Stal 4, 5 en 6 moeten vervangen worden door één nieuwbouw vleesvarkensstal (4.480 varkens), voorzien van een gecombineerde luchtwasser (chemische wasser gecombineerd met een biologische wasser) met volgende kenmerken: 95 % reductie van de ammoniakemissie en 70 % reductie van de geuremissie. b. Gemotiveerde beoordeling 1. Horen van partijen De heer G. Hendrikx, directeur, de heer G. Hendrikx, bestuurder, en mevrouw A. Lauwerijsen, adviseur DLV, worden gehoord. Desgevraagd licht mevrouw A. Lauwerijsen toe dat de huidige emissie van het bedrijf kg ammoniak bedraagt. De exploitant heeft gezocht naar een minstens gelijkwaardig voorstel t.o.v. de opgelegde bijzondere voorwaarde. Deze laatste is in de praktijk immers niet te realiseren. De VLM stelt dat de berekening van de exploitant niet juist is, maar mevrouw A. Lauwerijsen wijst er op dat de gehanteerde berekening verder gaat dan de berekening inzake ammoniakemissiearme stallen in de BBRT (Best Beschikbare ReductieTechnieken). In de BBRT wordt gerekend met een norm van 1,2 als emissieverlies. Het betreft hier echter resultaten voor nieuwe stallen die ammoniakemissiearm worden uitgevoerd. De exploitant heeft gerekend met een norm van 1,5 aangezien het hier traditionele stallen betreft die worden omgebouwd naar emissiearme stallen. Volgens de cijfers van de VLM komt men dan van kg naar kg, hetgeen dus nog altijd een verbetering betekent. Mevrouw A. Lauwerijsen wijst er op dat het voorstel van de exploitant minstens even goed is als de opgelegde bijzondere voorwaarde; Gevraagd naar de timing van uitvoering verklaart mevrouw A. Lauwerijsen dat het dossier inzake mededeling van kleine verandering voor de verplaatsing van de dieren reeds is ingediend. De aannemer wacht op het sein van de exploitant om te kunnen starten met de nieuwbouw van de stallen. De VLM merkt op dat de exploitant geen wijziging van voorwaarden kan vragen als daarmee ook het voorwerp van de vergunning wijzigt. De exploitant had een milieuvergunningsaanvraag moeten indienen. Mevrouw A. Lauwerijsen benadrukt dat het hier nu volgens haar louter om een afwijking van de opgelegde voorwaarden gaat. Vergunningstechnisch zal alles nog in orde worden gebracht als deze afwijkingsaanvraag wordt bekomen. De VLM merkt tenslotte nog op dat volgens haar de correspondentie inzake afwijking van de MER-plicht via mail met de MER-cel niet kan. Mevrouw A. Lauwerijsen reageert dat zij geen meerwaarde ziet in een correspondentie per officiële brief. Als de MER-cel per mail wil communiceren is dat trouwens de verantwoordelijkheid van de MER-cel zelf. Zij kent trouwens het bedrijf. 2. Omschrijving van de gevraagde wijziging De omschrijving werd correct aangevraagd en kan behouden blijven. 3. Openbaar onderzoek bezwaren Er werden geen bezwaren ingediend. 4. Milieutechnische evaluatie

7 7 / 10 De VLM verwijst naar haar ongunstige advies: In het dossier is een berekening gemaakt van de emissies na uitvoering van de bijzondere voorwaarden. De VLM stelt dat deze berekening op basis van hun gegevens echter foutief is. Men heeft enerzijds gerekend met de normen van Nederland terwijl er toch ook een lijst is in Vlaanderen en anderzijds heeft men steeds de meest slechte oplossing genomen om de berekening te maken. Verder merkt de VLM op dat het dossier geen informatie over de combinatieluchtwasser bevat en ook geen berekening van capaciteit en volume zodat men kan zeggen dat de aanvraag onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd is. Daarnaast is op het bijgevoegd plan geen opslag van zuur (H 2SO 4) noch opslag van spuiwater, noch de plaats van de luchtwasser ingetekend en worden de opslag van spuiwater en zuur ook niet aangevraagd, zodat men geen duidelijk zicht heeft op de installatie. Er wordt gemeld in het dossier dat er l organische zuren vergund zijn. Deze zuren zijn echter nodig in de voedselbereiding (brijvoeder) en zijn ook in de voederkeuken opgeslagen. Deze zuren kunnen en zullen dus niet gebruikt worden in de chemische luchtwasser. De VLM stelt dat het hier een MER- plichtig bedrijf betreft en dat voor elke wijziging of verandering moet nagevraagd worden bij de administratie (MER-cel) of er al of niet een actualisatie of nieuwe MER moet gemaakt worden of dat er een ontheffing van rapportageverplichting kan verkregen worden. Met deze mededeling van kleine verandering wenst men een vergroting van de staloppervlakte te bekomen met 26,8 %. De VLM is van mening dat een vraag tot wijziging bijzondere vergunningsvoorwaarde kan zolang het voorwerp van de beslissing waarvoor de wijziging wordt gevraagd niet wijzigt. Daar echter de huidige aanvraag tot wijziging bijzondere vergunningsvoorwaarde ook een wijziging van het voorwerp van de beslissing van 1 juli 2004 omvat, kan dit volgens de VLM niet via een procedure conform artikel 45 en dient er een volledige vergunningsaanvraag ingediend te worden. Deskundige M. Geukens merkt op dat uit de gegevens van het dossier en de verklaringen van de vertegenwoordiger van de exploitant blijkt dat het uiteindelijke eindresultaat milieutechnisch beter is dan oorspronkelijk opgelegd. De VLM merkt op dat het voorstel een verbetering kán zijn, maar wijst er op dat de berekening niet werd getoetst aan de realiteit. Daarenboven is de wijzigingsaanvraag procedureel niet correct. Deskundige M. Geukens meent dat de exploitant nu enkel een wijziging vraagt van het principe van reductie van geuremissie. De VLM benadrukt dat de staloppervlakte vermeerdert met 30%. Hiervoor is volgens haar een milieuvergunningsaanvraag nodig en volstaat een loutere wijziging van de voorwaarden niét. Er worden immers 3 stallen afgebroken en de tussenruimte zal worden opgevuld. Daarnaast zit geen informatie over de luchtwasser in het dossier, ook niet over een aantal andere zaken. De VLM blijft er bij dat men niet enkel een wijziging van voorwaarden kan vragen als men ook het voorwerp van de vergunning wijzigt. De AMV merkt op dat het aantal standplaatsen toch behouden blijft. Deskundige M. Geukens meent, net zoals de AMV, dat een principieel gunstig advies kan worden verleend, maar stelt wel voor als aandachtspunt voor de exploitant in de overwegingen van het besluit mee te geven dat de nodige stappen moeten worden ondernomen om de overige zaken via een milieuvergunningsaanvraag in orde te brengen. De PMVC volgt dit voorstel. De VLM handhaaft haar advies en neemt een ongunstig minderheidsstandpunt in. 5. Watertoets Voor dit dossier werd geen watertoets uitgevoerd daar dit dossier samenhangt met het dossier MLVER/07-25, waarvoor wel een watertoets werd uitgevoerd. Tot op heden werden hier geen gegevens over ontvangen. 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarden

8 8 / 10 Stal 1, 2 en 3 mogen behouden blijven in de huidige vorm maar moeten minder vleesvarkens huisvesten (stal 1: varkens naar 312, stal 2: 902 varkens naar 792 en stal 3: blijft varkens); Stal 4, 5 en 6 moeten vervangen worden door één nieuwbouw vleesvarkensstal (4.480 varkens), voorzien van een gecombineerde luchtwasser (chemische wasser gecombineerd met een biologische wasser) met volgende kenmerken: 95 % reductie van de ammoniakemissie en 70 % reductie van de geuremissie; Overwegende dat voor de weerlegging van het ongunstig advies van VLM wordt verwezen naar het advies van de PMVC; Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de exploitant en zijn vertegenwoordiger hebben aangebracht tijdens de zitting van de PMVC, kan worden verwezen naar het advies van de PMVC; Overwegende dat met betrekking tot de wijzigingen die in het kader van onderhavig verzoek vereist zijn, door de exploitant op 13 februari 2007 reeds een mededeling kleine verandering (MLVER) werd ingediend met het kenmerk MLVER/07-25; dat deze MLVER door de AMV gunstig werd geadviseerd; Overwegende dat de veranderingen die het voorwerp uitmaken van de hierboven genoemde mededeling van kleine verandering in het kader van het verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden aan een openbaar onderzoek werden onderworpen; dat tijdens het gevoerde onderzoek geen bezwaren werden ingediend (cf. supra); Overwegende dat de bebouwde oppervlakte met ongeveer 30% toeneemt; dat echter 80% van de stalplaatsen in de bestaande stal 1 uit dienst worden genomen; dat derhalve de netto-uitbreiding stallen veel beperkter is dan 30%; Overwegende dat wat betreft de bijkomende oppervlakte en de repercussies voor de watertoets, de gemeente stelt dat er geen schadelijke effecten worden verwacht daar de inrichting gelegen is buiten de grenzen van een Recent Overstroomd Gebied of een van Nature Overstroombaar gebied; dat van AW nog geen advies werd ontvangen; dat artikel 8 3 van het decreet van 14 november 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit geconcludeerd kan worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is op voorwaarde dat er geen tegenindicaties zijn; Overwegende dat de dienst MER met mail van 20 juni 2006 stelt dat zij een aanpassing van het MER in het kader van de aanvraag tot wijziging voorwaarden en de mededeling kleine verandering niet nodig acht; dat de verzoeker daarbij niet werd gewezen op enige vormvereisten, zodat het mailverkeer tussen het studiebureau en de dienst MER als officiële correspondentie kan worden beschouwd; dat de opmerkingen van de VLM inzake de MER-plicht hiermee wordt ondervangen; Overwegende dat in stal 1 geen andere plaatsen voor dieren aanwezig mogen zijn dan de 312 plaatsen voor vleesvarkens aangeduid op het uitvoeringsplan; dat de overige stalplaatsen buiten gebruik dienen te worden gesteld door de binneninrichting (hokafscheidingen, voederbakken en drinkvoorzieningen, ) te verwijderen; Overwegende dat op het uitvoeringsplan enkel de opslag van 2 x l organische zuren in de brijvoerkeuken vermeldt staat; dat deze zuren dus niet voor de chemische luchtwasser gebruikt zullen worden; dat tevens de opslag van spuiwater niet wordt aangevraagd; dat de exploitant zich voor beide zaken zo snel mogelijk in orde dient te stellen via de geëigende procedures;

9 9 / 10 Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan; ARTIKEL 1 - Voorwerp B E S L U I T : Ingevolge het verzoek van de worden de voorwaarden m.b.t. het emissiearm uitvoeren van de stallen, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/03-93 d.d. 01 juli 2004 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een varkensbedrijf gelegen te 2310 Rijkevorsel, Gansheideweg 4, gewijzigd als volgt: stal 1, 2 en 3 blijven behouden in de huidige vorm maar zullen minder vleesvarkens huisvesten (stal 1: varkens naar 312, stal 2: 902 varkens naar 792 en stal 3: blijft varkens); stal 4, 5 en 6 worden vervangen door één nieuwbouw vleesvarkensstal (4.480 varkens) voorzien van een gecombineerde luchtwasser (chemische wasser gecombineerd met een biologische wasser) met volgende kenmerken: 95 % reductie van de ammoniakemissie en 70 % reductie van de geuremissie. ARTIKEL 2 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem. 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem. 3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18 de en de 12 de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning. ARTIKEL 3 Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem. Antwerpen, in zitting van 24 mei Aanwezig: de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier. Verslaggever: Jos Geuens In opdracht:

10 10 / 10 De Provinciegriffier, De Voorzitter, D. Toelen C. Paulus

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2012-0034/SAPI/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DE SCHANSHOEVE MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kadc. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0014/SAPI-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0042/GVDA/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /kh. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0108/SAPI BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY MET

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VANHOOF JOZEF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEHOUDERIJ,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0012/GVDA-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV HENRAD MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /LDS. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VERHEYEN BENNY MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0029/ELSL/mben BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000032/MV/IG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. AIR LIQUIDE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37010/91/2/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. A&S ENERGIE gelegen te Nieuwenhovestraat 5

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000060/MV/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA EXXONMOBIL

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-123/hs. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEREN PIET EN DANNY VERMEIREN MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000253/BV/AK/gm BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER BAEYENS RONNY MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001 VLAAMSE REGERING AMV/000151017/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.9.2.1BIS, 1 EN 2, VAN TITEL 11 VAN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /LDS. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER LEEMANS RUDY MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ,

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MILIEUTECHNISCHE EENHEID XIV - KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 -

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. INDAVER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERVLIETWEG 5.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. INDAVER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERVLIETWEG 5. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV/AG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. INDAVER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0300000188/ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV MOONS MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00068315/1000 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. D/PMVC/05L07/05262

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen nv Victor Peeters, Openbare- en Industriële Werken Zavelbosstraat 3 2200 Herentals datum 31 augustus 2012 ons kenmerk MLOV-2012-0067 - Poststuk PU-2012-00019086

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /HS/gvda. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV AGRIVA MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 16.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 16. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0132/NIVD BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-420/mavb. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER NOYENS FRANS MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA GESUPORC MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA GESUPORC MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2275 LILLE, BROEKZIJSTRAAT 18.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA GESUPORC MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2275 LILLE, BROEKZIJSTRAAT 18. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA GESUPORC MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/pn.

MLAV1/ /MV/pn. MLAV1/9900000038/MV/pn. HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (TECHNISCHE EENHEID X - POLYETHEREENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLWV/08-30/jdn/bv. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GVDA/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /kh. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT EEN VEEBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/53/4/W/1 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. ARDO / ARDO E. HASPESLAGH gelegen te Wezestraat

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /goep/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATTHYSEN DIRK MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD

Nadere informatie

AMV/ /1 048/C. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

AMV/ /1 048/C. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, VLAAMSE REGERING AMV/0004896/1 048/C Besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.20.2.2, 1, van titel 11 van het VLAREM,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /NVD/DDJ Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DU PONT DE NEMOURS MET BETREKKING TOT DE AFDELING

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

AMV/000157025/1000 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING. NATUUR EN LANDBOUW,

AMV/000157025/1000 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING. NATUUR EN LANDBOUW, AMV/000157025/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.9.6.1, 2, 2, derde lid, van titel 11 van het VLAREM ingediend door David Quarem, Tessenderlosesteenweg

Nadere informatie

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B J' Vlaamse Regering : ~............ AMV1000143935/1 004/B Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV-ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV LANXESS MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /gvda. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA BIOS MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF GELEGEN

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Overwegende dat het verzoek voldoet aan artikel 45 3 van het voormeld reglement;

Overwegende dat het verzoek voldoet aan artikel 45 3 van het voormeld reglement; MLWV/9700000023/MV/ian HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET EXPLOITEREN DOOR N.V. BASF ANTWERPEN, VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. De bestendige deputatie

Nadere informatie

:.~~'l. ::?i. n'l AMV/ /1017

:.~~'l. ::?i. n'l AMV/ /1017 VLAAMSE GEMEENSCHAP :.~~'l ::?i n'l AMV/00006310/1017 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00004172/1011 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV HALTERMANN, EXPLOITANT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /nvd. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER JOHANNES VAN DEN BROEK MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2330 MERKSPLAS, STRIKKEWEG Z/N.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER JOHANNES VAN DEN BROEK MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2330 MERKSPLAS, STRIKKEWEG Z/N. Besluit /kadc. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER JOHANNES VAN DEN BROEK MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie