Digitalisering en vervanging van afgesloten bouwvergunningendossiers Gemeente Venlo. Opdrachtomschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitalisering en vervanging van afgesloten bouwvergunningendossiers Gemeente Venlo. Opdrachtomschrijving"

Transcriptie

1 Digitalisering en vervanging van afgesloten bouwvergunningendossiers Gemeente Venlo Opdrachtomschrijving Venlo, november 2011

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding p Projectproducten p Opdracht p a. Inbesteding p. 5 b. Onderaanneming p. 5 c. Opdrachten aan externen p Inschrijving en beoordeling p Facturering en betaling p. 7 2

3 1. Inleiding Binnen de doelstellingen van de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie zoals vastgelegd in het project Expeditie wordt de informatiehuishouding digitaal ingericht om o.m. mobiel werken in het toekomstig stadskantoor mogelijk te maken ( virtueel spoor ). De medewerkers kunnen dan altijd en overal hun werk doen en zijn niet langer afhankelijk van plaats en tijd. Digitalisering van (archief)documenten en gegevens is een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren. Op het terrein van de inrichting en verbetering van de digitale informatiehuishouding zijn/worden diverse projecten gestart. In 2011 is gestart de voorbereiding tot de backlog (backscanning) van de afgesloten bouwvergunningendossiers en is het scanproces ingericht. De digitalisering versnelt de beschikbaarheid van deze dossiers op werkplekken van medewerkers. Ook de dienstverlening naar de burger verbetert aanmerkelijk want het beschikbaar stellen van papieren dossiers is arbeidsintensief, tijdrovend en vraagt veel administratieve ondersteuning. De fysieke opslag van de analoge bouw- en milieuvergunningendossiers is daarnaast erg kostbaar. De kosten worden na beëindiging van het project aanmerkelijk gereduceerd omdat de gemeente Venlo de analoge dossiers na digitalisering en machtiging van Gedeputeerde Staten laat vernietigen. De Archiefwet 1995 geeft hiervoor het wettelijke kader. Ter voorbereiding op de backlog dienen de analoge dossiers scangereed gemaakt worden. Daar waar de scanactiviteiten plaatsvinden dient ook de opslag van analoge dossiers te worden gerealiseerd. We lenen geen analoge dossiers meer uit. De raadpleging gebeurt aan de hand van scanning on demand. Na backlog en machtiging tot substitutie worden de analoge dossiers volgens de geldende procedures vernietigd. Het project wil o.m. een bijdrage leveren aan: Digitalisering van de werkomgeving in het nieuwe stadskantoor. Het tijd en plaats onafhankelijk werken. Verbetering van de efficiency ten aanzien van het gebruik, raadplegen en de toegankelijkheid van informatie. Verbetering van de dienstverlening aan de burger. Besparing in kosten van papieropslag d.m.v. vervanging (substitutie) en realisering van archiefruimten (Gemeentearchief en Stadskantoor). 2. Projectproducten De gemeente Venlo beoogt tot de volgende projectproducten te komen: 1. Een gedigitaliseerd bouwvergunningendossier met archiefdocumenten die het besluitvormingsproces optimaal documenteren. Het digitale dossier is opgenomen in het Record Management Systeem en/of nog te ontwikkelen E-depot van de gemeente Venlo dat in overeenstemming is met de wettelijke eisen. Sharepoint 2010 vormt het platform waarin digitale dossiers worden opslagen en verrijkt worden met metadata opdat de informatie toegankelijk en geraadpleegd kan worden. De gemeente zal extra voorzieningen treffen ten aanzien van de digitale duurzaamheid d.w.z. dat de digitale dossiers op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld dat deze ook na 3

4 verloop van tijd optimaal raadpleegbaar en toegankelijk zijn en de authenticiteit van de informatie gewaarborgd blijft. Dit vraagt om continuïteit in de bedrijfsvoering. Wanneer het digitale dossier na backlog, validatie en release is opgenomen in Sharepoint 2010 en uiteindelijk in het E-depot kan het onafhankelijk van tijd en plaats door de ambtelijke medewerkers worden geraadpleegd. Daarnaast wordt het digitaal beschikbaar door de afdeling Publiekszaken aan de burger ter beschikking gesteld met de mogelijkheid om daaruit reproducties te maken. 2. Het analoge bouwvergunningendossier wordt in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht. Dit betekent dat het analoge dossier alvorens het voor backlog wordt aangereikt voldoet aan de archiefwettelijke normen. Het analoge dossier wordt opgeschoond, indien nodig gecompleteerd, herordend en ontdaan van plastic en ijzer. 3. Het scanproces is zodanig ingericht en gedocumenteerd dat het analoge bouwvergunningendossier na backlog, validatie en release een machtiging van Gedeputeerde Staten verkrijgen om te worden vernietigd. Voor de vernietiging van op termijn te bewaren bouwvergunningendossiers is machtiging nodig van Gedeputeerde Staten. Op termijn vernietigbare documenten kunnen voortijdig vernietigd worden na machtiging van de zorgdrager i.c. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Eén van de voorwaarden voor verkrijging van de machtiging van Gedeputeerde Staten is dat het digitale dossier voldoet aan de in de regelingen gegeven kwaliteitscriteria. Een beschrijving van de gedigitaliseerde dossiers, de inrichting van het vervangingsproces en de technische inrichting dienen ten behoeve van de machtiging te zijn vastgelegd in een handboek dat door de Gemeente Venlo wordt samengesteld. 3. Opdracht Hij programma van eisen geeft een overzicht van werkzaamheden om te komen tot het gewenste eindresultaat i.c. het gedigitaliseerde bouwvergunningendossier. De werkzaamheden zijn in subparagrafen per hoofdactiviteit nader uitgesplitst. De hoofdactiviteiten zijn: 1. Transport en tijdelijke bewaring in de archiefruimte van de analoge bouwvergunningendossiers 2. Voorbereiding en scangereed maken van de analoge bouwvergunningendossiers 3. Backlog, kwaliteitscontrole en validatie van gedigitaliseerde bouwvergunningendossiers 4. Beschikbaarstelling en dienstverlening (scanning on demand) 5. Administratief gereed maken van analoge bouwvergunningendossiers die voor vernietiging in aanmerking komen De bouwvergunningendossiers dienen op 1 januari 2015 gedigitaliseerd te zijn. 4

5 4a. Inbesteding Op 15 december 2009 heeft het college besloten dat de gemeente Venlo opdrachten aan de WAA-groep NV kan verlenen onder de titel van inbesteding. Op basis daarvan wordt voorgesteld om de in het programma van eisen aangegeven werkzaamheden niet Europees aan te besteden maar in beginsel in te besteden bij de WAA-groep N.V. en daartoe een offerte aan te vragen. De gemeente Venlo heeft ervoor gekozen om de in het programma van eisen aangegeven werkzaamheden niet Europees aan te besteden maar quasi in te besteden bij de WAA. De inhoud van het inbestedingsdocument is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wanneer de WAA-groep N.V. eventuele tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden constateert, dan dient deze de projectmanager Herman van Megen hiervan direct op de hoogte te stellen. 4b. Onderaanneming Indien de WAA-groep N.V. Venlo zelf niet de noodzakelijke expertise kan leveren om de werkzaamheden uit te voeren dan is het toegestaan om deskundigheid in te huren. Ze kan dus een deel van de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht door één of meerdere onderaannemers laten uitvoeren. De WAA-groep N.V. dient in de offerte expliciet aan te geven voor welke onderdelen van de opdracht deze voornemens is dat te doen. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheideisen en dient een geldig uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Tevens garandeert de WAA-groep N.V. Venlo dat de betreffende derde(n) aan alle eisen voldoet die in de inbesteding voor de aan die derde(n) op te dragen activiteiten zijn gesteld. De aansprakelijkheid voor deze onderaannemer(s) berust in dat geval volledig bij de WAA-groep N.V. Venlo. Inschrijvers welke in onderaanneming aanbieden mogen niet ook op eigen titel aanbieden en vice versa. Bij onderaannemerschap dient vooraf overleg en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft aangegeven dat deze bereid is om expertise aan te leveren tijdens het scanproces. Bij deze inbesteding betekent dit wel dat de WAA-groep bij onderaanneming of bij andere opdrachten de aanbestedingsregels van de gemeente Venlo in acht moet nemen 4c. Opdrachten aan externen Bij opdrachten aan externen (leveringen, diensten etc.) dient opdrachtnemer het inkoopkader van de gemeente Venlo toe te passen. 5. Inschrijving en beoordeling De uiterste datum van indiening van de complete Inschrijving is vastgesteld op 6 januari De offerte dient in een gesloten envelop gericht te zijn aan de Gemeente Venlo t.a.v. Drs. R. Juurlink, hoofd van de afdeling Gebouwde Omgeving (Postbus 3434, 5902 RK Venlo). Een afschrift van de offerte dient gericht te zijn aan de projectmanager Herman van Megen. De offerte dient te zijn ondertekend door de daartoe rechtsgeldig bevoegde functionaris van de WAA-groep N.V. Venlo en een minimale geldigheidsduur te hebben van 90 dagen gerekend vanaf de uiterste inleverdatum. De WAA-groep N.V. Venlo zal op basis van de ingediende offerte worden beoordeeld. In deze paragraaf staan de formele eisen waaraan de aanbieding dient te voldoen. 1. Beoordeling van de offerte: beoordelen van de aanbieding aan de hand van het 5

6 geformuleerde programma van eisen in het conformiteitenoverzicht. 2. Gunning: beoordelen aan de hand van prijs en verwachte kwaliteit (marktconform) De vergoeding dient een integrale prijs te zijn d.w.z. dat de prijs alle kosten bevat die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De gemeente wil achteraf niet geconfronteerd worden met meerkosten. Bij de indiening van de offerte dient de WAA- Groep N.V. Venlo gebruik te maken van een bijgevoegd prijzenblad. Hierbij is rekening te houden met de volgende uitgangspunten: - De tarieven worden opgegeven in Euro s, 2 decimalen, en excl. BTW - De op te geven tarieven dienen de volledige dienstverlening zoals beschreven in het programma van eisen af te dekken. Niet in de tarieven opgenomen kosten kunnen niet worden gefactureerd althans zullen niet worden vergoed De prijscomponenten zijn als volgt: a. Transport en tijdelijke bewaring in de archiefruimte van analoge bouwvergunningendossiers: De kosten die gemoeid zijn met de verhuizing naar de archiefruimte van de WAAgroep N.V. Venlo en de tijdelijke opslag van de analoge bouwvergunningendossiers. Eenheid is in strekkende meters archief. b. Voorbereiding en scangereed maken van de analoge bouwvergunningendossiers: De kosten die gemoeid zijn met het voorbereiden en scangereed maken van de analoge bouwvergunningendossiers i.c. het gereedleggen, ontijzeren, herordenen, completeren, controleren op schade, registreren cq. aanmelden van dossiernummers, selectie van te scannen stukken en categoriseren. c. Backlog van de analoge bouwvergunningendossiers: De kosten die gemoeid zijn met het daadwerkelijk scannen van de analoge bouwvergunningendossiers en de kwaliteitscontrole. d. Validatie, metadatering en release van digitale bouwvergunningendossier: De kosten die gemoeid zijn met de validatie (metadatering), vrijgeven van het gecontroleerde digitale dossier en terugplaatsen van het analoge dossier in de archiefruimte. e. Administratief gereed maken van analoge bouwvergunningendossiers die voor vernietiging in aanmerking komen: Kosten die gemoeid zijn met selectie en tijdelijke opslag van de gedigitaliseerde analoge bouwvergunningendossiers. Alvorens tot vernietiging wordt overgegaan wordt door de opdrachtgever een verklaring voor vernietiging opgesteld en ondertekend door het hoofd van de afdeling gebouwde Omgeving, de Gemeentearchivaris en de Gemeentesecretaris. f. Beschikbaarstelling en dienstverlening De kosten die zijn gemoeid met het in behandeling nemen van verzoeken om dossiers fysiek of in digitale vorm aan te leveren middels scanning on demand. 6

7 De Gemeente behoudt zich het recht voor de inbestedingsprocedure tijdelijk dan wel definitief te stoppen indien een overheidsbeslissing, interne reorganisatie danwel andere inen/of externe omstandigheden en/of onvoorziene situaties daartoe aanleiding geven, dit uitsluitend naar het oordeel van de Gemeente. De WAA-groep N.V. Venlo heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van enigerlei. De Gemeente behoudt zich verder het recht voor niet tot gunning over te gaan. Ook in dat geval kan de WAA-groep N.V. Venlo geen aanspraak maken op vergoeding van de gemaakte kosten. Indien de offerte onduidelijkheden bevat kan de Gemeente verzoeken om een nadere schriftelijke toelichting van de inschrijving. Het bijgesloten conformiteitenoverzicht bevat het programma van eisen behorende bij de opdracht. De WAA-groep N.V. Venlo geeft hierin aan of deze aan de gestelde eisen kan voldoen. Indien de WAA-groep Venlo kan voldoen aan de eis dan geeft ze dit aan met een onvoorwaardelijk Ja. Met een Nee geeft ze aan dat ze niet, nog niet of niet volledig aan de eis kan voldoen. De WAA-groep N.V. Venlo geeft vervolgens in de kolom toelichting aan op welke wijze zij een oplossing kan geven zodat de eis alsnog ingevuld kan worden. 6. facturering en betaling De aanbieding dient te worden opgesteld op basis van een fixed-price principe. Mee- en tegenvallers tijdens het project blijven voor rekening van de opdrachtnemer. De facturering, door de opdrachtgever, vindt plaats conform artikel 4 van de overeenkomst en in 12 gelijke termijnen. De factuur wordt binnen 30 dagen na acceptatie van het geleverde door de opdrachtnemer verzonden. De betaling vindt plaats door opdrachtgever binnen 45 dagen nadat de factuur bij opdrachtgever is ontvangen en geaccepteerd. Betaling van termijn 1, door de opdrachtgever, vindt plaats bij aanvang van de opdracht. Betaling van de termijnen 2 t/m 12 vindt plaats op basis van de voortgang, de performance en de resultaten van maandelijkse kwaliteitscontroles door de opdrachtgever. De laatste betalingstermijn gebeurt na finale decharge door de opdrachtgever. De opdrachtnemer zendt de facturen digitaal toe aan de Opdrachtgever onder navolgend adres en onder vermelding van de datum en het nummer van de overeenkomst, het aan de opdracht gekoppelde verplichtingennummer cq. opdrachtnummer, het factuuradres, de datum, de naam van de opdrachtgever en afdelingscode, het btwbedrag alsmede andere door de opdrachtgever verlangde gegevens. 7

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Record Management Application

Record Management Application Europese aanbesteding Record Management Application Voorbeeldcasus Handleiding OS en OSS in Nederlandse en Europese aanbestedingen Versie 2.0 Datum: 26 juli 2005 ICTU / Programma OSOSS Nieuwe Duinweg 24-26

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie