Plan van Aanpak digitalisering Milieuarchieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak digitalisering Milieuarchieven"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak digitalisering Milieuarchieven Projectnaam/ onderwerp: Digitalisering Milieuarchieven Bevoegde Gezagen Projectstatus: start Datum en versienummer: Naam auteur(s): Rick Spierings Toelichting: De FUMO wil 100% digitaal gaan werken. De medewerkers van de FUMO en de opdrachtgevers willen dossiers digitaal kunnen inzien en ermee kunnen werken. Dit impliceert dat alle benodigde stukken voor adviesaanvragen/aanvragen vanuit de bevoegde gezagen (te noemen: deelnemers) tijdig, digitaal worden aangeboden aan de FUMO. Dit geldt voor nieuwe aanvragen maar ook voor de historie. Om te voorkomen dat een fysieke en digitale stroom informatie door elkaar heen gaan lopen is het wenselijk dat de desbetreffende archiefstukken tot de laatste revisiedatum gedigitaliseerd zijn ten behoeve van tijdige vergunningverlening (efficiency) en effectief toezicht. In onderstaande werkopdracht zal verder ingegaan worden op de noodzakelijke acties voor het digitaliseren van de documenten voor deelnemers zonder gedigitaliseerd (milieu) archief. Het betreft dan in de eerste fase (afgesloten) dossiers van vóór 1 oktober 2010, de officiële start van de WABO (Wet algemene bepaling omgevingsrecht). Hierbij wordt als hypothese gesteld dat de Omgevingsvergunningen veelal digitaal opgenomen zijn in de respectievelijke WABO/Milieu applicaties van de deelnemers (al dan niet gekoppeld aan een Document Management Systeem - DMS). Indien dit niet het geval is zullen deze Omgevingsvergunningen (enkelvoudig en meervoudig) in de tweede fase van het project worden meegenomen. 1. Inleiding/ aanleiding Voor de FUMO zijn primaire (takenpakket, opdrachten) en secundaire (bedrijfsvoering, bestuurlijk) procestaken te onderscheiden. De secundaire processen zijn de eigen verantwoordelijkheid van de FUMO, waarbij de FUMO goed, geordend en toegankelijk archiveert in de eigen systemen. De FUMO beheert de digitale documenten die in behandeling zijn in een DMS en archiveert de afgehandelde zaken in een Record Management Applicatie - RMA en uiteindelijk de stukken die eeuwigdurend bewaard moeten blijven eventueel bij Tresoar (nog nader te bepalen in nauw overleg met de archiefinspecteur). Voor de primaire procestaken impliceert de huidige werkwijze dat informatie nodig is op twee (2) plaatsen. De moeder rol (bronhouder) ligt bij de deelnemer, de FUMO krijgt een (gebruiks) kopie en levert alle informatie uiteindelijk weer terug. Hierin schuilt het risico dat zaken onvindbaar zijn of doorlooptijden niet worden gehaald. Dit impliceert dat voor wat betreft het archiefdeel de deelnemers zonder gedigitaliseerd archief per keer een oplossing moeten vinden voor het beschikbaar stellen van (gedigitaliseerde) archiefstukken. Omdat de FUMO hier ook belanghebbende in is zal hier in het belang van een goede procesgang (digitale toegang tot verleende vergunningen, bestemmingsplannen en andere gegevens) gezamenlijk een structurele oplossing voor moeten worden gevonden.

2 2. Doelstelling Het digitaliseren (scannen) van de voor optimale werking van de FUMO benodigde archiefinformatie van (milieu) inrichtingen en de daarbij bijbehorende documenten, zodanig dat alle dossiers uit deze archieven digitaal op te vragen zijn. Deze informatie moet in het kader van Het Nieuwe Werken (HNW) ook in het veld beschikbaar zijn. In dit proces faciliteert de Fumo (naar behoefte van de deelnemers) direct. Digitaliseren van archieven is een arbeidsintensief en kostbaar traject. Hoewel de eerste behoefte is om de FUMO van relevante archiefinformatie te voorzien ontstaat door deze aanpak als bijproduct bij de deelnemers de mogelijkheid een eigen aanpak te formuleren tot het digitaliseren van het gehele archief, waardoor voorkomen wordt dat een fysieke en digitale stroom door elkaar heenlopen, achterstanden kunnen worden ingelopen en kansen ontstaan voor de implementatie van digitale dienstverlening en HNW. De archiefwet biedt tot slot voor de deelnemers de mogelijkheid om papieren archief onder voorwaarden te kunnen vernietigen wanneer deze is gedigitaliseerd onder voorwaarden (substitutie), waardoor kostbare archiefruimte optioneel kan worden bespaard. Kortom: in dit proces faciliteert de FUMO indirect. 3. Opdracht (1) Toetsing bij de bronhouders, wat/welke dossiers nodig zijn. Het (2) digitaliseren (inscannen en ontsluiten) en (3) eenvoudig toegankelijk maken van alle voor de FUMO relevante archiefinformatie (aanvragen en dossiers, waaronder (ontwerp)vergunningen, milieutekeningen en toezicht & handhaving informatie), daarbij moet met de deelnemers zodanige (4) afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat delen van het archief een tweede maal gedigitaliseerd moeten worden via (5) het in nauwe samenwerking met de deelnemers uitwerken en (6) procesmatig en procedureel inrichten van deze aanpak voor het gefaseerd digitaliseren van zowel oudere en recente vergunningen en documenten. Daarbij moet indien de kwaliteit van de dossiers dit vereist afdoende aandacht worden besteed aan het aansluiten op de relevante BAG informatie. Hierbij dient rekening te worden gehouden met enerzijds het praktijkgegeven dat de gearchiveerde dossiers ook uit een lang verleden nog veel worden geraadpleegd en dat het integraal digitaliseren de efficiency en kosten van het proces gunstig kunnen beïnvloeden. Immers het feitelijke digitaliseren kan door laaggeschoold personeel uitgevoerd worden, het beoordelen, schonen en classificeren van dossiers vereist deskundigheid op het gebied van documentaire informatievoorziening. Door dit arbeidsintensieve traject na het (bulk) scanproces te plaatsen kan een versnelling in het overall proces gerealiseerd worden. Tot slot het (6) zorg dragen van een goede, geordende en toegankelijke opslag van de gedigitaliseerde informatie in het gekozen DMS/RMA van de FUMO: Microsoft Sharepoint, rekening houdend met de wet- en regelgeving w.o. die van de Archiefwet. Qua voorbereiding moet enerzijds worden aangesloten op de uitkomsten van de FUMO werkgroep Juridisch en Dienstverlening, onderdeel informatie en archiefbeheer en dient anderzijds gebruik te worden gemaakt van de recente ervaringen van de gemeente Westland voor het inrichten van de te aanpak en procesgang voor wat betreft het bouw en omgevingswet dossiers. Bij de

3 procesuitwerking dient aandacht te worden geschonken aan de uitgifte van het archief, het vervoer, de ontvangst, het scanproces, het vastleggen van de gegevens (toekennen van metadata), het beoordelen van de kwaliteit, het opschonen en het bewaarproces. 4. Resultaat - Per begin mei bepalen van de kosten en globale aanpak digitalisering van de (historische) milieu informatie; - Mei definiëren van een aanpak en uitgewerkte procesgang via overleg met en toetsing door alle betrokken deelnemers, opstellen van een communicatieplan; - Per begin juni, afgerond onderzoek status omvang en opbouw gesloten dossiers (fase 1), afspraken vastgelegd over ondermeer: uitlenen, structuur dossier, metadata op document niveau, scannen, schonen, kwaliteitscriteria, controle en technische ontsluiting van de dossiers; - Per begin juli: het bovenstaande voor fase 2 (Omgevingsdossiers). - Per begin juni bepaling kosten per deelnemer (fase 1), prioriteit en volgorde digitalisering; - Per begin juli: het bovenstaande voor fase 2 (Omgevingsdossiers). - Per 1 juli ingerichte scanstraat, inrichten werkproces (incl. BAG controles), planning en start digitaliseren archieven, inclusief toezien op juiste dossiervorming ten behoeve van de FUMO incl synchroniseren VTH en Portal; - Per 1 november 2013 afgerond proces digitalisering en dataopslag bestaande archieven; afspraken nagekomen stukken (in beheerfase).

4 FUMO Digitalisering Milieudossiers VTH + DMS/RMA + BAG + OLO + Oracle SYNCHRONISEREN tijdelijke VTH omgeving testproductie Deelnemer + FUMO VTH platform Deelnemer + FUMO IP VPN CLOUD SYNCHRONISEREN Portal Dossiers + BAG + SQL Versie 29 april 2013 Productie omgeving dossiers Portal Scaninrichting 5. Plangrenzen Het beschouwinggebied van dit project betreft: De niet-digitale (milieu) archieven van inrichtingen, aanvullende gegevens, tekeningen en handhaving en toezicht informatie. Afspraken (basis) structuur milieudossier en de kwaliteitslag (schoningsprotocol) op de dossiers. Te denken valt aan geweigerde, vervallen en ingetrokken dossiers en principe verzoeken. Afspraken qua procesgang over eventueel later beschikbare dossiers en ingekomen documenten. Informatiebeveiliging en privacy ten aanzien van het gedigtaliseerde archief. De inrichting van het (eigen) DMS systeem in Sharepoint (i.c. de metadata structuur, bewaar en vernietigtermijnen bij de betreffende zaaktypen/ztc). Importscripts voor het inlezen van dossiers in Sharepoint. Communicatie en overleg met de betrokken deelnemers zodanig dat een gepaald en ordelijk digitaliseringsproces gerealiseerd wordt. Scanning van vergunning gerelateerde documenten ( dynamische dossiers ) op basis van een planning behoort in fase 2 ook tot het aandachtsgebied van dit project. In dat geval worden de documenten digitaal gemaakt die nodig zijn voor onderhanden werk door de FUMO. Een en ander zal mede worden beschouwd in het inkomende

5 Post traject van de FUMO waar bepaald moet worden hoe de scaninrichting van de Provincie Fryslân hierin een rol zal kunnen spelen. Hiervoor wordt indien noodzakelijk een separaat workpackage opgesteld. De substitutie van archieven (verantwoordelijkheid deelnemers) hoort feitelijk niet tot het huidige werkpakket. 6. Projectplanning en fasering Zie onder ad. 4 Resultaat voor de high-level milestones. 7. Begroting De initiele kosten voor het proces waar de Fumo direct ondersteunt (fase 1): o Ca inrichtingen met een gemiddeld te digitaliseren (milieu)dossier van ca. 100 enkelzijdige pagina s inclusief tekeningen. o Scannen en registreren ca pagina s. o Handmatige BAG ( by reference) controle en categorisering in Sharepoint DMS. o Interne projectleiding leverancier. o Transport en verzekeringskosten. o Kosten EUR ,- (fase 1), (EUR 1.200,- per strekkende meter over beide fasen = gemiddeld ca. 21,25 per enkelvoudig (fictief) dossier). Overall deelprojectleiding: 25 weken, gemiddeld 2 dagen per week. Kosten: EUR ,- (fase 1 + 2). o Kickoff sessie en workshop met gemiddeld 1 DIV en 1 Milieu verantwoordelijke medewerkers per 31 deelnemers. o Planning en Logstiek verplaatsing, uitleenadministratie en retouren dossiers. o Inrichting processen en proces nagekomen stukken. Ondersteuning DIV medewerkers per deelnemer (100% kosten digitalisering indien niet gedigitaliseerd; interne DIV/Milieu inzet en interne projectkosten inzet deelnemer/fumo: 50%/50%: gemiddeld 6 dagen per 31 deelnemers. Kosten: ,- (fase 1 + 2). Uitbreiding storage ICT (raming 1TB) door Inbestedingspartner. Onderdeel Inbesteding (PM). Definitie van een standaard changes (firewall access). Stelpost EUR: 5.000,- (pre-productiefase). Synchronisering DMS/RMA FUMO met Cloud Portal gedigitaliseerde dossiers (zie bijlage). (a) Eenmalig vanuit de Portal (na scanning), (b) periodiek met het DMS/RMA (tweeweg verkeer), zodanig dat beide platforms dezelfde informatie bevatten (productie). Raming: 16 werkdagen, stelpost: EUR ,- (pre-productiefase). 8. Projectorganisatie Organisatie: Rol Naam Omschrijving inzet Opdrachtgever Marinus van der Wal Directeur Opdrachtnemer Rick Spierings Trekker

6 Projectteam Teammanager Sonja Zeeman Lid vanuit zijn/haar expertise op het snijvlak van DIV, digitalisering bij gemeenten Senior User Riet du Pré Lid vanuit zijn/haar hoedanigheid als gebruiker van Milieudossiers in het veld. Senior leverancier SCI Lid vanuit zijn/haar hoedanigheid als intern projectmanager en leverancier scanningtoepassing. Senior leverancier Genetics Lid vanuit zijn/haar hoedanigheid als leverancier VTH geïntegreerd DMS/RMA platform Senior leverancier Provincie Fryslân Lid vanuit zijn/haar hoedanigheid als leverancier Hosting platform VTH + DMS/RMA Projectgroepleden DIV/Milieu medewerkers van 31 deelnemers/gemeenten Lid vanuit zijn/haar expertise op DIV Milieu en archiefgebied Overlegstructuur: Het projectteam komt in de eerste 2 maanden elke week bij elkaar, daarna 1x per twee weken in een zo compleet mogelijke setting. Tijdens deze bijeenkomsten worden de diverse actiepunten besproken en toegelicht. Voor alle overleggen geldt dat er concrete en duidelijke notulen danwel actie- en beslislijsten worden bijgehouden zodat de voortgang van het project in de gaten kan worden gehouden. Deze documenten kunnen tevens als rapportagemiddel worden gebruikt richting betrokkenen en partners intern. De team manager is verantwoordelijk voor het maken van het teamplan en om dit te actualiseren. Hij brengt ook de eventuele risico s en issues in bij de projectmanager. De team manager levert maandelijks aan de projectmanager een checkpoint rapport: een rapportage van de voortgang op teamniveau (o.a. afgeronde producten, activiteiten, kwaliteitsmanagement). 9. Omgevings- en krachtenveldanalyse Voor het scannen en ontsluiten is het van belang om het volume van de documenten te weten en hoe documenten gestructureerd doorzocht moeten kunnen worden (velden met metadata). Uitgangspunt is een gebruikersvriendelijke oplossing die voor de FUMO in het veld goed te gebruiken is, daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de functionaliteit voor het overdragen van dossiers aan een RMA-systeem. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de eisen voor digitale archivering welke onder verantwoordelijkheid van de deelnemers valt. De nader af te spreken minimale registratiegegevens worden vastgelegd (basis RSGB, FUMO ZTC). 10. Communicatieplan

7 Communicatie bestaat uit een eerste kickoff meeting en overleg met de DIV afdelingen van de betrokken deelnemers. Tijdens de kickoff meeting worden de ervaringen van vergelijkbare projecten en worden kaders gepresenteerd met betrekking tot het digitaliseren van het milieuarchief en het ordenen, scannen, schonen, ontsluiten e.d. Voor het gehele traject is communicatie over de voortgang en aanpak cruciaal, hiertoe wordt een communicatieplan opgesteld. 11. Risico s Bedreiging Tegenmaatregel Kans* Effect** Risico*** Algemeen - de Controle scans op informatiewaarde van de juistheid, informatiewaarde en leesbaarheid. archiefbescheiden is 50% 8 Middel onvoldoende Financieel er is onvoldoende/geen budget Juridisch - inrichting voldoet niet aan wetgeving zoals archiefwet, e.d. Organisatorisch niet beschikbaarheid PL of leden PT vanwege ziekte etc. Tijd Omgevingsvergunningen zijn (ook) niet voldoende gedigitaliseerd Technisch - technische randvoorwaarden niet of te laat gerealiseerd Digitalisering geschiedt in principe op kosten deelnemers, daarnaast: strakke sturing op kosten-baten, resultaten 70% 9 Groot DIV/DIM medewerkers actief betrekken in de oplossing. Scans zijn 50% 5 Middel integer, betrouwbaar en authentiek Vervanging tijdig regelen 20% 4 Klein Onderzoek of het OLO hier gebruikt voor kan worden om de achterstand weg te werken Randvoorwaarden benoemen, strakke sturing op project realisatie Genetics en de Provincie (hosting) * Kans loopt van 1 tot maximaal 100% ** Effect loopt van 1 tot maximaal 10 *** Risico s zijn klein, middel of groot 50% 9 Groot 50% 7 Middel 12. Randvoorwaarden Scans dienen automatisch gekoppeld te kunnen worden aan de juiste registratie. De resultaten van het digitaliseringsproces dienen (ook) via het (private) internet van de FUMO te worden ontsloten/gepubliceerd. Alleen die zaken kunnen worden ontsloten welke volgens de privacywetgeving toegestaan zijn en zinvol beschikbaar te stellen.

8 Daarnaast dient rekening te worden gehouden met geheime dossiers indien dit van toepassing is. Te denken valt aan inrichtingen met een verhoogd veiligheidsrisico qua vandalisme, terrorisme, inbraak etc. Het bestandsformaat voor het scannen is gebaseerd op open standaarden: PDF/A. Aangeleverde archiefbescheiden of aangeleverde scans dienen op dezelfde dag of uiterlijk binnen 1 week te zijn geregistreerd. Synchronisatie tussen beide platforms is in de productiefase 1x per dag. 13. Afsluiting en evaluatie Feitelijk dient dit project per 1 november gereed te zijn. Op die datum is dit project afgerond. Voor akkoord ( datum ) Marinus van der Wal Directeur FUMO

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie