Augustus Integriteitcode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Augustus 2008. Integriteitcode"

Transcriptie

1 Augustus 2008 Integriteitcode

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom integriteitbeleid? 3 2. Verdeling van schaars goed 4 3. Zakelijke houden van relaties 4 4. Omgaan met bedrijfsmiddelen 6 5. Respectvolle omgang 6 6. Tot slot 7 2

3 1. Waarom integriteitbeleid Deze brochure bevat de integriteitcode van Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen. Hierin kun je lezen wat we bij Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We zijn integer in de omgang met klanten, leveranciers, relaties en met elkaar en met bedrijfseigendommen. Onze kernwaarden klantgerichtheid, eigen verantwoordelijkheid, openheid en respect hanteren we hierbij als uitgangspunt. Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen spelen een belangrijke rol in het sociaal maatschappelijk middenveld. Niet alleen voor onze klanten maar ook voor de lokale politiek zijn wij van cruciaal belang voor de totstandkoming en de invulling van een sociaal verantwoord huisvestingsbeleid en de financiering daarvan. Door deze positionering en het maatschappelijke belang daarvan, ligt het voor de hand dat de wijze waarop wij ons profileren en manifesteren kritisch wordt gevolgd door onder anderen overheden, huurders, klanten en huurderbelangenvertegenwoordigers. Immers, naast onze maatschappelijke taak, waar velen van afhankelijk zijn, zijn wij ook beheerder van in het verleden maatschappelijk gegenereerd vermogen. Met andere woorden: wij zullen ons moeten en willen verantwoorden over ons dagelijks doen en laten; wij willen een transparante organisatie zijn. als wij de buitenwereld willen laten zien dat wij een professionele en integere organisatie zijn, dan moet dit van binnenuit komen Wij als medewerkers van Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen moeten ons bewust zijn van onze positie en beseffen dat we in een glazen huis opereren. Als we openheid, respect en eerlijkheid naar onze klanten willen uitstralen, moeten we ook intern zo handelen. Als wij de buitenwereld willen laten zien dat wij een professionele en integere organisatie zijn, dan moet dit van binnenuit komen. De hele organisatie moet erop gericht zijn zo eerlijk, transparant en integer mogelijk te werken. Vandaar dat we deze integriteitcode hebben opgesteld. Deze geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties. Deze integriteitcode is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Er staat niet over elk onderwerp precies in wat wel en niet mag. Dat kan en moet ook niet. In de code staan wel enkele voor ons belangrijke regels. En verder per onderwerp richtlijnen. Het integriteitbeleid richt zich op vier hoofdgebieden: 1. Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2. Zakelijk houden van relaties Hoe houden we de relatie met klanten, relaties en leveranciers zuiver? 3. Gebruik van bedrijfsmiddelen Waar liggen de grenzen bij privégebruik van bedrijfsmiddelen en eigendommen van de werkgever? En bij het gebruik van werktijd voor privéaangelegenheden? 3

4 4. Respectvolle omgang Hoe gaan we om met onze klanten en collega s en met (privacygevoelige) gegevens van klanten en collega s? 2. Verdeling van schaars goed Bij het zoeken van een woning gelden voor ons dezelfde regels als voor andere woningzoekenden. We krijgen geen voorrang of korting bij het kopen van een woning. 3. Zakelijk houden van relaties we voorkomen belangenverstrengeling - We nemen geen geschenken of uitnodigingen aan die kunnen leiden tot een verplichte wederdienst. - We scheppen geen verwachtingen bij relaties of leveranciers. - We voorkomen belangenverstrengeling. - We vermijden risico s voor Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen. We nemen bij Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen in principe geen relatiegeschenken aan. Geschenken voegen niets toe aan de goede werkrelatie die we met aannemers en leveranciers nastreven. Bovendien schep je verwachtingen. Onze relaties worden jaarlijks aangeschreven met het verzoek geen kerstpakketten aan individuele personen in onze organisaties te sturen. In plaats daarvan wordt gevraagd een geldelijke bijdrage te schenken aan een door de medewerkers van Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen aan te geven goed doel. We hanteren binnen Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan gelieerde ondernemingen de volgende richtlijnen: - Als relatiegeschenken worden geen buitensporig dure attenties aangenomen. Als richtlijn wordt tot 50,= gehanteerd. - Geschenken, waaronder kerstpakketten, worden ingeleverd bij P&O Woonconcept dan wel bij de daartoe aangewezen functionarissen van de aan Woonconcept Holding gelieerde ondernemingen. Ook de geschenken die thuis worden ontvangen. Deze worden binnen de organisaties verdeeld. - Kleine weggeefdingetjes, zoals pennen met naam van het bedrijf erop mag je behouden. pas op met grote geschenken - We maken ons privéadres niet bekend bij onze relaties. - Een etentje of lunch als afsluiting van een project is in principe geen probleem. 4

5 - Verzorg je namens Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding of de daaraan gelieerde ondernemingen een inleiding, toespraak, gastles, workshop, presentatie, voorlichting in of buiten werktijd en je ontvangt daarvoor een attentie (bv. een bon, fles wijn) dan mag je die behouden. Geldelijke vergoedingen worden niet geaccepteerd. - Er worden geen attenties aangenomen van bedrijven met wie we (nog) geen zakelijke relatie hebben of wanneer er een zakelijke geschil speelt. - Voor uitnodigingen voor diners, theaters of voetbalwedstrijden geldt in principe hetzelfde. Twijfelen we over een uitnodiging en lijkt het in uitzonderlijke gevallen zinvol om wel mee te gaan, dan overleggen we eerst met de leidinggevende. we accepteren alleen excursies met een zinvolle programma-inhoud Excursies en bedrijfsbezoeken: - We accepteren geen uitnodigingen van bedrijven waar we slechte ervaringen mee hebben. - We accepteren geen buitenlandse excursies (alleen na overleg met de leidinggevende). - We accepteren alleen excursies met een zinvolle programma-inhoud. Tenzij dit gezien andere genodigden een gelegenheid kan zijn voor ervaringuitwisseling met collega-opdrachtgevers. Dit ter beoordeling van de leidinggevende. - We geven geen inhoudelijke informatie over op handen zijnde projecten of onderhoudprogramma s. - Bij het niet accepteren van de uitnodiging wordt deze op een correcte manier afgezegd. - We accepteren geen uitnodigingen als ons werk het niet toelaat. De minimale bezetting van de afdeling moet gewaarborgd zijn. - Ook al gaan we in eigen tijd (verlof, weekend), we vergeten niet dat we Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding of de daaraan gelieerde ondernemingen representeren. Sportevenementen, georganiseerd door zakelijke relaties Deelname aan sportevenementen met collega s is natuurlijk prima. Ook wanneer deze georganiseerd worden door zakelijke relaties. Deze evenementen zijn een prima gelegenheid vakgenoten en andere (opdrachtgevende) partijen te ontmoeten. Bedrijfsbezoeken/beurzen in werktijd Na overleg vooraf met de leidinggevende: - bedrijfsbezoeken en excursies: maximaal 3 dagdelen per jaar in werktijd; - beurzen, maximaal 2 beurzen per jaar, maximaal 3 dagdelen in werktijd; - projectgebonden bedrijfsbezoek (ter voorbereiding van materiaal- systeem of leverancierskeuze). Privéopdrachten aan relaties Het kan natuurlijk voorkomen dat we in onze privésituatie werkzaamheden willen laten verrichten door een bedrijf. Er bestaat dan de kans dat deze ook werk in opdracht voor Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding of de daaraan gelieerde ondernemingen uitvoert. Wanneer deze kans bestaat, laten we dit onze leidinggevende vooraf even weten. We maken alleen gebruik van kortingen bij bedrijven waarmee we een collectieve regeling hebben getroffen. 5

6 Aan een opdrachtverstrekking ligt een goed onderbouwde begroting ten grondslag en wij zijn desgevraagd bereid nota s en betalingsbewijzen, op verzoek van de leidinggevende te overleggen. Belangrijk is dat we aan onze relatie met aannemers, fabrikanten en leveranciers een goed gevoel overhouden. We willen nooit in de situatie terechtkomen waar we ons verplicht voelen op een voor de externe partij gunstige wijze te handelen of te beslissen. We willen altijd in de volledige breedte de vrije keus blijven houden en in zakelijke meningsverschillen of conflicten niet belast zijn. we gebruiken bedrijfsmiddelen slechts heel beperkt voor privézaken 4. Omgaan met bedrijfsmiddelen We gaan zorgvuldig om met bedrijfseigendommen We gebruiken bedrijfsmiddelen slechts heel beperkt voor privézaken Privéaangelegenheden regelen we zoveel mogelijk buiten werktijd Werktijd Afspraken met huisarts en tandarts maken we zoveel mogelijk buiten werktijd. Privégebruik bedrijfseigendommen Bedrijfseigendommen zijn in principe niet bestemd voor privégebruik. Incidenteel privé gebruik van bepaalde bedrijfsmiddelen is toegestaan, mits in goed overleg met de voor deze eigendommen verantwoordelijke. En natuurlijk ga je met deze bedrijfseigendommen zorgvuldig om. Als ze kapot gaan of je vergeet ze de volgende dag weer mee te nemen naar het werk dan heeft een collega daar last van. Een enkele keer een kopietje maken voor eigen gebruik kan, zolang het heel beperkt blijft. printerpapier haal je bij de kantoorboekhandel Telefoon, internetten en We voeren zo min mogelijk privételefoongesprekken op het werk. Alleen als het niet anders kan, bijvoorbeeld als een instantie alleen tijdens kantoortijden bereikbaar is. Op het werk een sturen naar vrienden, we doen het allemaal wel eens, maar niet te vaak. Een enkele keer iets voor onszelf opzoeken op het internet kan geen kwaad, maar we houden het zeer beperkt. We houden ons aan onze gedragscode elektronische media. 5. Respectvolle omgang - We roddelen niet en maken geen discriminerende of seksistische opmerkingen - Informatie over klanten, relaties of collega s gebruiken we alleen voor het werk - We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie - We spreken collega s aan op ongewenst, niet integer gedrag 6

7 Klanten en collega s We behandelen onze klanten en collega s met respect, zoals we zelf ook behandeld willen worden. We zijn vriendelijk en beleefd. We praten niet achter iemands rug over hem of haar. Ook respecteren we dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Discriminatie en seksisme vinden we onacceptabel. Voor ongewenste interne omgangsvormen hebben we een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. Wij willen ook op een correcte manier bejegend worden door onze klanten. Agressie en geweld richting onze medewerkers wordt niet geaccepteerd. In ons agressieprotocol maken we duidelijk welk gedrag we van klanten niet accepteren en hoe we daar mee omgaan. We komen afspraken na, zowel met klanten en relaties als met collega s. We respecteren de privacy van onze klanten. We vertellen thuis niet met naam en toenaam over hen. Vertrouwelijke informatie over onze klanten, relaties of collega s gebruiken we alleen als dat nodig is voor het goed uitvoeren van ons werk. We gaan zorgvuldig om met deze informatie en zorgen ervoor dat onbevoegden er niet bij kunnen. het is beter om met elkaar te praten in plaats van over elkaar Aanspreken We spreken elkaar aan op ongewenst of niet integer gedrag. Dat is misschien niet altijd gemakkelijk, maar ongewenst gedrag kan op een afdeling de sfeer negatief beïnvloeden. Het kan irritaties opwekken. Het is beter om met elkaar te praten in plaats van over elkaar. Misstanden We hechten grote waarde aan integriteit en vinden dat inbreuken op deze integriteit niet mogen voorkomen. Waar onregelmatigheden of misstanden toch voorkomen, moeten deze adequaat worden behandeld. In de klokkenluiderregeling is vastgelegd op welke wijze en waar een eventueel vermoeden van een misstand kan worden gemeld en afgehandeld. Externe partijen kunnen vermoedens van misstanden melden bij de directeur, de bestuurder of het extern meldpunt. In deze gevallen is de klokkenluiderregeling ook van toepassing. 6. Tot slot Sinds 2003 bestonden er al specifieke afspraken over integriteit en omgangsvormen. Met deze integriteitcode hebben we ons beleid nog wat explicieter gemaakt. Niet als een soort motie van wantrouwen maar als handvat. Ook voor de buitenwacht maken we helder waar we voor staan. Gedragingen en/of handelingen in strijd met deze integriteitcode worden opgevat als inbreuk op het vertrouwen dat Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding of de daaraan gelieerde ondernemingen in de desbetreffende medewerker heeft gesteld. Met de medewerker wordt hierover een gesprek gevoerd dat schriftelijk wordt vastgelegd. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen met als uiterste consequentie ontslag. 7

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht Integriteitscode De betrouwbare organisatie Patrimonium Barendrecht De code is opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook door hen gedragen. De Ondernemingsraad en de Raad van

Nadere informatie

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Integriteitscode Woonpalet Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integriteit algemeen: Woonpalet, dat ben jij 3 3 Interne integriteit 4 3.1 Privé-zaken: buiten werktijd 5

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE TRUDO

INTEGRITEITCODE TRUDO INTEGRITEITCODE TRUDO 1. Algemeen toepasselijkheid bewustzijn en verantwoordelijkheid 2. interne integriteit privé gebruik bedrijfseigendommen nevenwerkzaamheden declaraties 3. externe integriteit scheiding

Nadere informatie

Integriteitscode Woonstichting thuis d.d. 4 juni 2013

Integriteitscode Woonstichting thuis d.d. 4 juni 2013 Integriteitscode Woonstichting thuis d.d. 4 juni 2013 INLEIDING Woonstichting thuis is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen we invulling te geven

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE LAURENS WONEN

INTEGRITEITSCODE LAURENS WONEN INTEGRITEITSCODE LAURENS WONEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Wat is integriteit? 1 1.2 Wat is de integriteitscode 1 1.3 Waarom een integriteitscode 1 2. De integriteitscode 3 2.1 Algemeen 3 2.2

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Voorwoord Woningstichting Domus is een betrokken maatschappelijk onderneming met een sterke lokale verankering. Gezien de ontwikkelingen om ons heen is het van groot belang om keuzes

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Voorwoord Woningstichting Domus wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon, vanzelfsprekend. 1 januari 2011. gedragscode 1

Gedragscode. Gewoon, vanzelfsprekend. 1 januari 2011. gedragscode 1 Gedragscode 1 januari 2011 Gewoon, vanzelfsprekend gedragscode 1 Manders Totaal Vastgoedonderhoud BV Helmond Venray Gemert Lungendonk 9 Keizersveld 24 Haageijk 10 5706 LE Helmond 5803 AN Venray 5421 KW

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Woningstichting Putten

Integriteitsbeleid Woningstichting Putten Integriteitsbeleid Woningstichting Putten Integriteitsbeleid Woningstichting Putten september 2007 Inleiding Werken bij Woningstichting Putten is iets om trots op te zijn. Een medewerker van een maatschappelijke

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

Integriteitsbeleid & Gedragscode

Integriteitsbeleid & Gedragscode Integriteitsbeleid & Gedragscode Mei 2014 Voorwoord De belangrijkste reden voor JKS Invest om een integriteitsbeleid en een gedragscode toe te passen, is te vinden in de organisatie zelf. Onduidelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit Gedragscode Integriteit Voorwoord Missie en kernwaarden Thuisvester wil zich graag profileren als een maatschappelijk en klantgericht ondernemer met als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren. Thuisvester

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Zo gaat dat in Uithoorn!

Zo gaat dat in Uithoorn! Zo gaat dat in Uithoorn! Gedragscode van de gemeente Uithoorn Voorwoord Iedere medewerker bij de gemeente Uithoorn is uniek. Maar een aantal kernwaarden delen wij met elkaar. Daarmee krijgt onze organisatie

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie