AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag 2010

3

4 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Hierin wordt verantwoord op welke wijze en in welke mate het college de voornemens uit de programmabegroting 2010 heeft gerealiseerd en op welke wijze de daarvoor beschikbare gestelde middelen zijn ingezet. De jaarrekening informeert u op hoofdlijnen over de rekening van baten en lasten, het resultaat en de balans. U vindt hier de financiële analyse per programma (onder andere over- en onderschrijdingen van budgetten). Financiële afwijkingen worden toegelicht als de afwijking ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2010 tenminste bedraagt. Wij bieden u hierbij het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan en verzoeken u deze, gelet op het bepaalde in artikel 200 Gemeentewet, voor 15 juli 2011 vast te stellen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Dit ontwerpbesluit (028/2011) is opgenomen op pagina 91. Papendrecht, 17 mei 2011, Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester, R.G. Beek C.J.M. de Bruin

5

6 INHOUDSOPGAVE TERUGBLIK OP PROGRAMMAVERANTWOORDING Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Woonlasten Grondbeleid Bedrijfsvoering Verbonden partijen...54 JAARREKENING 3. PROGRAMMAREKENING Inleiding De financiële rekening Herkomst en bestemming resultaat Analyse jaarresultaat 2010 ten opzichte van de prognose bij de Najaarsnota Overzicht van de incidentele baten en lasten (BBV artikel 19 lid c) Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rechtmatigheid BALANS PER 31 DECEMBER SISA-BIJLAGE OVERIGE GEGEVENS 6. CONTROLE VERKLARING ONTWERP-RAADSBESLUIT...91 BIJLAGEN A: Overzicht reserves 2010 voor en na resultaatbestemming B: Overzicht voorzieningen 2010 C: Overzicht kredieten 2010

7

8 TERUGBLIK OP 2010 Voor ons was 2010 een bijzonder jaar. Vooral bijzonder omdat na de verkiezingen een andere college is aangetreden, op basis van een nieuwe politieke werkelijkheid. Na de verkenningsfase op basis van de verkiezingsuitslag zijn de coalitiebesprekingen zorgvuldig, maar wel in een hoog tempo afgerond. De coalitie is breed gevormd. Het jaar 2010 kan worden gezien als overgangsjaar waarin het oude college met de afronding van zaken bezig was en het nieuwe college is opgestart en de eerste bestuurlijke prioriteiten heeft bepaald. Eén van die bestuurlijke prioriteiten is het ondernemen van actie om ruimte vrij te maken voor nieuw beleid en de gevolgen van de heroverwegingen het hoofd te bieden. Het college heeft vanaf de start ingezet op het voortvarend oppakken van deze opdracht, waarvan de noodzakelijke omvang nog niet definitief vaststaat, maar waar wel steeds duidelijker wordt dat het realiteitsgehalte van het eerder geschetste financiële scenario tot 2015 hoog is. Naast een korting op de algemene middelen zal ook de eerder aangegeven lijn van het overhevelen van taken op rijksniveau naar gemeentelijk niveau met daarbij meegegeven efficiencykortingen gevolgen hebben voor onze financiële huishouding. Ook hierop anticipeert het college met de aanpak rondom de roadmap heroverwegingen. Na de start van het nieuwe college in 2010 is een aantal bestuurlijke accenten bepaald. Een aantal belangrijke en bepalende bestuurlijke accenten wordt hier op hoofdlijnen benoemd en verder uitgewerkt bij de programmaverantwoording. De regionale samenwerking is in brede zin tegen het licht gehouden, mede als gevolg van de rapportages van de commissie Meijdam en Scholten en mede in het licht van de veranderde politiek bestuurlijke context als gevolg van de verkiezingsuitslagen. Het college heeft de investering in de centrumontwikkeling voortgezet en zal deze ontwikkeling gedurende de collegeperiode verder invullen. Ook de ontwikkeling van het sportcentrum is door het college voortvarend opgepakt, met oog voor alle relevante nevenaspecten. Een aantal in oog springende voorzieningen is in het jaar 2010 gerealiseerd. We denken daarbij vooral aan het afronden van de bouw van de Kluifrotonde (het duurzaam veilig verkeersplein) en de realisatie van het nieuwe theater De Willem. De jaarrekening sluit met een overschot. Dit overschot wordt gebruikt om het weerstandsvermogen van de gemeente te versterken. De financiële positie van de gemeente is stabiel, maar komt zoals voor iedere gemeente geldt in de komende jaren onder druk te staan door teruglopende inkomsten vanuit de algemene uitkering. De faciliterende en zorgzame gemeente Het jaar 2010 heeft bestuurlijk in het licht gestaan van vertrek van het oude college en installatie van het nieuwe college op basis van de verkiezingsuitslag. Bij de vorming van de coalitie zijn bestuurlijke uitgangspunten voor de collegeperiode vastgesteld die later onverkort zijn overgenomen door het college als collegeprogramma. Naast de realisatie van in het oog springende voorzieningen is de verdere planvorming rond het sportcentrum in 2010 afgewikkeld en met de eerste bouwactiviteiten is een start gemaakt. Ten aanzien van een aantal beleidsthema s is recent ook in 2010 de visie hernieuwd. Daarmee wordt de koers bepaald ten aanzien van deze beleidsthema s. Bij de verschillende beleidsonderdelen bij de programma s zal daarop worden ingegaan. Deze lijn zal ook in 2011 worden voortgezet. De financiële crisis met de heroverwegingen als gevolg zet de uitgaven ten aanzien van de faciliterende en zorgzame gemeente onder druk. Het college heeft in 2010 een start gemaakt met het herdefiniëren van de rol van de lokale overheid. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het verleden is daarbij dat de gemeente vooral een rol als stimulator en facilitator voor zich ziet weggelegd, maar dat vooral het bedrijfsleven, andere organisaties en instellingen en de maatschappij met haar individuele inwoners de verdere uitvoering voor hun rekening moeten nemen. De gemeente neemt meer de regierol dan de rol van uitvoerder op zich. In 2010 is daarmee een begin gemaakt. Veel van de concrete gevolgen mede als resultante van de discussie rondom de heroverwegingen - zullen echter naar verwachting pas later merkbaar zijn. De gemeente blijft zorgen voor een comfortabel voorzieningenniveau. In Papendrecht is zelfs sprake van een stevig voorzieningenniveau voor een gemeente van onze omvang. Daarnaast zal de gemeente binnen de mogelijkheden alles in het werk stellen om voor groepen die extra zorg en aandacht nodig hebben faciliteiten te regelen. Jaarverslag

9 We moeten echter op alle terreinen, zowel fysiek als sociaal, rekening houden met noodzakelijke besparingen. De discussie hieromtrent is in 2010 gestart, maar de effecten en uitkomsten van deze discussie zullen pas in de jaren daarna merkbaar worden. De dienstverlenende gemeente In het collegeprogramma is dienstverlening als belangrijk thema geformuleerd. Daarbij gaat het vooral om een juiste wijze van communicatie met inwoners en bedrijfsleven. Ook hoort hier een tijdige beantwoording van brieven en verzoeken bij, alsmede het op tijd afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. Dit blijft een bestuurlijke prioriteit en aandachtspunt. De alertheid in de communicatie met bedrijfsleven en inwoners is een blijvend punt van aandacht. In het collegeprogramma is ook aandacht besteed aan de wijzigende rol van de lokale overheid. De dienstverlening zal zich steeds meer gaan richten op het opstarten van initiatieven, maar daarbij tevens de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van bedrijfsleven, organisaties, instellingen en inwoners benadrukken. Vaak wordt dit ook het terugleggen van verantwoordelijkheden waar deze horen genoemd. Naast de typisch dienstverlenende producten die een gemeente nu eenmaal kent zal de gemeente ook vanuit de regierol nadrukkelijker dan voorheen zorg dragen voor initiatieven op het vlak van aanpalende dienstverlening. De gemeente heeft een rol in het bijeenbrengen van partners ook op het vlak van dienstverlening. Dit alles is bedoeld om de dienstverlening voor de inwoners van Papendrecht overzichtelijker te maken en zoveel mogelijk te optimaliseren. Ook daarmee is in 2010 een begin gemaakt door onder andere het dienstverleningsconcept nader uit te werken. In 2010 hebben twee verkiezingen plaatsgevonden. In maart de gemeenteraadsverkiezingen en in juni de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de verkiezingen zijn goed verlopen. Punt van aandacht bleek het invullen van het proces verbaal te zijn, dat in 2011 met de Provinciale Statenverkiezingen extra aandacht heeft gekregen met gunstige resultaten. De handhavende gemeente De gemeente Papendrecht heeft zes (BOA s) toezichthouders in dienst die werken aan een goede woon- en leefomgeving. Uitgangspunt is dat het gebied waar wordt gewerkt schoon, heel en veilig is. Dit houdt onder meer in dat actie wordt ondernomen bij overtreding van verkeersregels en de regels voor parkeren en hondenpoep. Naast werkzaamheden voor de eigen gemeente worden ook werkzaamheden verricht voor de gemeenten Sliedrecht en Alblasserdam. In juni 2010 is de bestuurlijke strafbeschikking ingevoerd in alle drie de gemeenten. De processen verbaal worden rechtstreeks door de BOA s naar het Centraal justitieel incassobureau (CJIB) gestuurd. Daarvoor krijgt de gemeente een vergoeding (op basis van een vooraf vastgestelde vergoedingenlijst). De juridische basis voor de processen verbaal is neergelegd in de recent aangepaste Algemene plaatselijke verordening en de Afvalstoffenverordening. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan de handhaving van de vergunningvoorwaarden van bouwvergunningen. Controle in het buitengebied is belangrijk. Bij het verstrekken van vergunningen worden immers voorwaarden gesteld, waarbij het van belang is deze te controleren. Regel is regel. In 2010 is een start gemaakt met het nieuw invullen van het handhavingsbeleid. Insteek daarbij is dat handhaving integraal wordt opgepakt en passend is bij de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij wordt overleg intern overleg gevoerd, maar ook de externe partners worden bij het bepalen van het handhavingsbeleid betrokken. De politie had als speerpunten voor handhaving: geweld, jeugd, vernielingen / volumecriminaliteit. De gemeente had als speerpunten handhaving bij horeca, feesten en evenementen, alcoholverbruik (overlastbeperking), buurtpreventie en buurtbemiddeling. De politie heeft met name ook in winkelcentrum De Meent opgetreden tegen overlast door alcoholgebruik. Jaarverslag

10 Meetbare prestaties 2010 Kengetallen Aantal Mulder bonnen (parkeer bonnen) 1278 Bestuurlijke strafbeschikking 4 Bezwaarschriften 2 Meldingen politie ZHZ 75 Gba-controle 2 De belangrijkste evenementen waarbij inzet is gepleegd, waren: - Lenteloop - Kermis - Koninginnedag - Het Zonnige Hart Festival - Midzomermarkt - Wielerronde - Powerpark - Wereldfeest - Scootmobieltocht - Sinterklaas - Kerstmarkt De belangrijkste projecten waarvoor inzet is gepleegd waren: - Toezicht parkeren bij scholen - Algehele surveillance - Controle horecagelegenheden Bestuursstijl Onze gemeente is actief in het regionale krachtenveld als onderdeel van de samenwerking in de regio s (Drechtsteden en overige gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen). Dat maakt het benadrukken van de lokale identiteit wellicht nog belangrijker. Voor onderwerpen die sterk gericht zijn op de Papendrechtse belangen en die de eigen gemeenschap aangaan is inbreng van burgers, bedrijven en instellingen van groot belang. Wij willen ook uitstralen dat betrokkenheid van een ieder belangrijke input is voor de uiteindelijke keuzes van het bestuur. De gemeente Papendrecht is positief kritisch ten opzichte van de regionale initiatieven (zaken betreffende die op regionale schaal moeten worden opgepakt). Het gaat om regionale samenwerking gebaseerd op heldere en eenduidig omschreven posities, taken en verantwoordelijkheden die controleerbaar zijn en waar democratisch en met respect mee wordt omgegaan. Eind 2010 is gestart met een herijking van de positie en visie ten opzichte van de regio s. De in 2010 gereedgekomen bestuurlijke evaluaties in combinatie met de als gevolg van de verkiezingen nieuwe coalitiesamenstellingen in gemeenten geven een natuurlijke aanleiding tot het proces van herijken van de positie en visie ten opzichte van de regio s. Financiën Zoals bekend zullen alle overheidsorganen een bijdrage moeten leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor gemeenten. Voor ons betekent dat het behouden van de huidige stabiele financiële situatie een lastige opgave zal worden. Het meer defensieve financiële beleid dat de laatste jaren is gevoerd maakt het opvangen van de bezuinigingen op de korte termijn relatief haalbaarder. Van het resultaat over 2010 wordt 2,0 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Voor de langere termijn is gewerkt aan een coherent pakket maatregelen om ambities en mogelijkheden in lijn met elkaar te brengen. De nieuwe coalitie voert conform het collegeprogramma een duidelijke lijn voor de jaren 2015 en verder om een bedrag van 5,0 miljoen aan bezuinigingen te realiseren. Hiermee wordt voldaan aan de verwachte bezuinigingstaakstelling. Hierbij wordt uitgegaan van een conservatief scenario ten aanzien van de ontwikkeling van de algemene uitkering en de kortingen als gevolg van decentralisaties gebaseerd op het regeerakkoord. Jaarverslag

11 Jaarverslag

12 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1 Samenleving Sociale zaken en werkgelegenheid a Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en minimabeleid SDD-Arbeidsmarkt In 2010 is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) uitvoering gaan geven aan het herziene re-integratiebeleid. Aanvankelijk dacht de SDD binnen de begroting te blijven. In de loop van 2010 werd echter duidelijk dat het aantal uitkeringsgerechtigden bleef stijgen, en dat daarnaast het rijk besloot een korting toe te gaan passen op de budgetten. Bij de najaarsnota is reeds melding gemaakt van deze tegenvaller en is rekening gehouden met een extra bijdrage van 0,5 miljoen. Vanwege de bezuinigingen op rijksbudgetten, de verslechterde economische situatie en de taakstelling in het kader van de brede doorlichting heeft de SDD zichzelf in 2010 voor de komende jaren een bezuinigingsopdracht van 18 miljoen opgelegd. Eind 2010 zijn daarvoor mogelijke bezuinigingsvoorstellen geïnventariseerd voor een totaalbedrag van 25 miljoen. De eerste in 2010 behandelde voorstellen betroffen de vernieuwing van het Minimabeleid Drechtsteden en de invoering van een eigen bijdrage voor alle individuele Wmo-voorzieningen. Deze zullen in 2011 bestuurlijk behandeld worden. Over de geleverde prestaties in 2010 legt de SDD via de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden verantwoording af. Uit de jaarrekening van de GRD blijkt dat van de top-10 doelstellingen één niet gehaald is, namelijk: de daling van het aantal WWB klanten is 3% gunstiger dan het landelijk gemiddelde. Wmo beleidsplan In 2010 is een aanzet gegeven tot een evaluatie van het lopende Wmo beleidsplan. Voorlopige conclusie is dat het beleidsplan op heel veel terreinen ambities heeft neergezet, maar dat dit niet in alle gevallen tot realisatie van plannen heeft geleid. Uitgangspunt voor een nieuw Wmo beleidsplan is dan ook een beperkt aantal ambities dat gelet op de beschikbare financiële middelen realiseerbaar is. Cliënttevredenheidsonderzoek Het SGBO heeft net als voorgaande jaren in opdracht van de gemeente (en de SDD) een tevredenheidsonderzoek Wmo uitgevoerd. Dit betreft een wettelijke verplichting. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel tevreden is over de individuele voorzieningen vanuit de Wmo. De cijfers zijn over de jaren redelijk stabiel. Onderstaand een vergelijking van de tevredenheid van Papendrecht met de tevredenheid van 195 andere deelnemende gemeenten. Op drie van de vier indicatoren scoort Papendrecht even hoog of hoger dan de referentiegroep. Papendrecht Referentiegroep aanvraagprocedure 7,7 7,4 hulp bij het huishouden 7,6 7,8 hulpmiddelen 7,5 7,3 collectief vervoer 6,8 6,8 Wmo-loket Eind 2009 heeft de regionale Wmo Adviesraad een schouw gehouden langs de verschillende Wmoloketten in de Drechtsteden. Belangrijkste bevinding is dat er nauwelijks harmonisatie is van de loketten. De SDD heeft hierop initiatief genomen door middel van het opstarten van een project, genaamd Zorgplein (Regionaal dienstverleningsmodel Wmo). In het licht van de doorontwikkeling van enerzijds lokale en regionale dienstverlening en anderzijds het nog op te stellen Wmo beleidsplan is de doorontwikkeling van met name de inrichting van de fysieke loketten onduidelijk. Op het digitale terrein kan gemeld worden dat diverse Wmo-producten en -diensten zijn toegevoegd aan Antwoord. Jaarverslag

13 1.1.1.b Maatschappelijke participatie Subsidiebeleid In 2010 is de subsidievaststelling over 2009 in twee fasen verlopen. Voor een aantal instellingen is de subsidie later vastgesteld omdat het indienen van een aanvraag voor subsidievaststelling voor 1 april niet haalbaar bleek. In totaal heeft de vaststelling ertoe geleid dat voor een bedrag van ruim minder is vastgesteld dan is verleend. Veel aandacht is eind 2010 uitgegaan naar de subsidieverlening In oktober en november zijn met 44 instellingen gesprekken gevoerd om met hen de mogelijkheden voor en consequenties van een lager subsidiebedrag in kaart te brengen. Uiteindelijk heeft dit in december geleid tot besluitvorming waarbij voor minder aan subsidie is verstrekt dan het jaar ervoor. Maatschappelijke stages De Dordtse Welzijn Organisatie heeft een oriënterend onderzoek naar maatschappelijke stages in Papendrecht uitgevoerd. Begin 2010 is in overleg met de scholen voor het voortgezet onderwijs een plan opgezet om een nadere invulling te geven van de maatschappelijke stages. De maatschappelijke stage zal onderdeel vormen van het nog vorm te geven vrijwilligersbeleid Papendrecht. In de regio is een Werkgroep maatschappelijke stages opgericht. Dit heeft geleid tot samenwerking met betrekking tot een registratiesysteem voor de maatschappelijke stage. Nota vrijwilligersbeleid Eind 2009 is gestart met de voorbereidingen ten behoeve van de nota Vrijwilligersbeleid. De gemeenteraad heeft in 2010 het plan van aanpak nota vrijwilligersbeleid Papendrecht vastgesteld. Adviesraden: Wmo adviesraad: De Wmo adviesraad is in keer bijeen geweest. De adviesraad heeft zich verdiept in het subsidiebeleid en heeft gesproken met een aantal organisaties dat subsidie ontvangt voor uitvoering van activiteiten in het kader van de Wmo. Doel hierbij was beter inzicht te krijgen in welke gelden uit de subsidiebundel werden aangewend voor het bereiken van Wmo-doelstellingen. Verder heeft de adviesraad gesproken over het in ontwikkeling zijnde dienstverleningsconcept Antwoord aan de burgers en heeft de raad advies uitgebracht over nota s op het gebied van Jeugdbeleid, Centrum Jeugd en Gezin en Vrijwilligersbeleid. Culturele adviesraad: De leden van de culturele adviesraad zijn in 2010 twee keer bijeen geweest. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de volgende. o de cultuurnota: de totstandkoming van deze nota werd vertraagd door de wisseling in het college o door de verkiezingen; de Luigies collectie: de adviesraad stemde in met de voorstellen die het college heeft gedaan ten aanzien van deze collectie. Verder heeft de adviesraad twee keer een (ongevraagd) advies uitgebracht aan het college over de totstandkoming van een multifunctioneel centrum in Papendrecht. Volgens de adviesraad bestaat hieraan grote behoefte. Mantelzorgondersteuning Het experiment gericht op een ketenaanpak voor mantelzorgondersteuning is verlengd. In 2010 waren er nog onvoldoende resultaten om de ketenaanpak structureel in te voeren. Wel lopen alle subsidies ten behoeve van mantelzorgondersteuning nu via de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP), SWOP, zodat er één centraal aanspreekpunt is. Ook liep in 2010 een regionaal mantelzorgproject via MEE. Het betroffen PR-activiteiten, educatieve activiteiten en innovatieve activiteiten. Regionaal is besloten om hiermee te eindigen. Jaarverslag

14 Drechtwerk Nadat eind 2009 het rapport over het al dan niet voortzetten van deelname van Papendrecht aan de gemeenschappelijke regeling is uitgebracht, is deze in februari 2010 door de gemeenteraad behandeld. Hierbij is het college verzocht de raad periodiek te informeren over de stand van zaken. In 2010 zijn voorbereidingen getroffen tot het wijzigen van de bestuursstructuur van Drechtwerk. Het bedrijf Drechtwerk wordt omgevormd tot een NV. De sociaal-inhoudelijke sturing (ook wel genoemd de regietaken die bij de recente wetswijziging aan de gemeenten zijn toebedeeld) wordt gescheiden van de sturing op het bedrijf als zodanig en ondergebracht bij de GR Drechtsteden (meer in het bijzonder bij de SDD). Eind 2010 is vanuit Drechtwerk geconcludeerd dat toch onvoldoende tijd was om alle voorbereidingen voor de overgang naar een NV per 2011 te treffen. Daarom is besloten de formele NV-vorming een jaar uit te stellen, maar in 2011 wel te gaan werken alsof er al een NV is. In 2010 zijn de resultaten van Drechtwerk achtergebleven bij de begroting. Het financiële resultaat van Drechtwerk over 2010 is negatief. Ten opzichte van het geraamde resultaat van -/- 2,9 miljoen zal Drechtwerk uitkomen op een negatief resultaat van 6 miljoen. De oorzaak van dit extra verlies ligt hoofdzakelijk in een fors lagere omzet - zowel van producten en diensten als van detacheringen - dan begroot alsmede een omzet die gerealiseerd werd met hogere orderkosten. De lagere prestaties met betrekking tot de omzet worden deels verklaard uit marktontwikkelingen - de verslechterde economische situatie - maar ook deels uit het onvoldoende (commercieel) presteren van het bedrijf zelf. Verder speelt ook de korting door het rijk op de budgetten een rol. Het (extra) negatieve resultaat zal voor een belangrijk deel gefinancierd worden door de reserves van Drechtwerk aan te spreken. Bij vaststelling van de jaarrekening 2010 komt het bestuur met een uitgewerkt voorstel c Werkgelegenheid en Economie De economische recessie heeft in 2010 een minder zware wissel getrokken op de werkgelegenheid binnen het regionale en Papendrechtse bedrijfsleven dan verwacht. Het voorzichtig economisch herstel uit zich in een flinke groei van het aantal openstaande vacatures en een toename van het aantal starters. Ook lijkt het aantal faillissementen niet verder te groeien. Wel is nog sprake van hoger aanbod aan te koop of te huur staande bedrijfs- en winkelruimten in Papendrecht. Door bezuinigingen en tijdgebrek moesten keuzes gemaakt worden en stagneerden onderwerpen zoals de regionale Actualisatie Structuurvisie Detailhandel & Horeca, de verdere uitwerking van de Kantorenstrategie High Five, het Economische promotie & acquisitieplan (ROM-D) en het Hollands Glorie Project. In feite kunnen we spreken van een nieuwe opzet waarin onderscheid wordt gemaakt tussen detailhandel en het grootbedrijf. Het onderzoek naar de mogelijkheden van camperplaatsen op Slobbengors pakte negatief uit. Wel werd de toeristische infozuil geplaatst bij de waterbushalte Veerdam. Het Papendrechts ondernemersoverleg en het centrumoverleg is ook in 2010 voortgezet. Bovendien is het detailhandelsoverleg nieuw leven ingeblazen. Het eerste overleg is begin 2011 gepland d Samenhang en binding in de samenleving Inzet op samenhang en binding in de Papendrechtse samenleving vindt voornamelijk plaats op de beleidsvelden Wmo, vrijwilligerswerk en projecten wijkgericht werken. Maar ook met het vormgeven van diverse projecten is de inzet geweest om te verbinden. Met name bij het Zonnige Hart Festival en de Duitse Kerstmarkt is de inzet geweest om de organisatie zoveel mogelijk van onderop te laten plaatsvinden (nadat het initiatief top-down was ingezet), waardoor meer evenementen ontstaan voor en door Papendrechters. Jaarverslag

15 1.1.2 Onderwijs en jeugd a Onderwijs Leerlingenvervoer Er is uitvoering gegeven aan de verordening leerlingenvervoer Papendrecht. In 2010 zijn uitvoeringsregels opgesteld. In 2010 zijn 105 aanvragen leerlingenvervoer ontvangen en verwerkt. Taalontwikkelingsachterstanden Om taalontwikkelingsachterstanden te bestrijden en te stimuleren dat alle kinderen de school verlaten met een startkwalificatie is uitvoering geven aan het voor- en vroegschoolse educatiebeleid (VVE). In 2010 hebben ongeveer 50 peuters ondersteuning gekregen bij de ontwikkeling van hun taalvaardigheid. Daarnaast is voor elke peuter van de peuterspeelzaal een overdrachtsformulier opgesteld en aan de basisschool gestuurd. Onderwijs en arbeidsmarkt Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) heeft uitvoering gegeven aan de leerplicht en wetgeving in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Er is deelgenomen aan Route 27, een samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en professionals om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid in de Drechtsteden te bestrijden. In het LOC zijn onderwijsactiviteiten aangeboden die een toegevoegde waarde bieden aan het bestaande onderwijsaanbod en die aansluiten bij de vraag van het regionale bedrijfsleven. Tevens zijn in 2010 afspraken gemaakt met het LOC om te komen tot een visie op het zogenaamde LOC 2.0, te weten een inhoudelijke invulling waarbij het LOC niet meer afhankelijk is van subsidie. De subsidierelatie LOC 1.0 loopt eind 2012 af. Integraal Huisvestingsplan (IHP) In september 2010 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor een nieuwe kadernota onderwijs vastgesteld. Bij de vaststelling van deze notitie heeft de gemeenteraad verzocht de totstandkoming van een nieuw Integraal Huisvestingsplan gelijktijdig mee te nemen. Visievorming op de onderwijshuisvesting en de uitwerking hiervan worden dan ook voorbereid. Het wettelijk verplichte Op Overeenstemming Gerichte Overleg (of: Lokale Educatieve Agenda overleg) met de schoolbesturen en de besturen van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk heeft tweemaal plaatsgevonden in Eind juni 2010 is de oplevering geweest van de uitbreiding met vier lokalen van het schoolgebouw aan de Rozenstraat 36 ten behoeve van de openbare basisschool Anne Frank. Gelijktijdig heeft Wasko een ruimte in gebruik genomen voor kinderopvang. Voor de uitbreiding van het schoolgebouw aan de Zuidkil is de bouwvergunning nog niet verleend omdat een bezwaar tegen de uitbreiding is binnengekomen. De behandeling van de zienswijze nog niet is afgerond. Hierdoor heeft de feitelijke bouw nog geen aanvang kunnen nemen. De bouwkundige knelpunten van het gebouwencomplex aan de Zuidkil hebben geleid tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpak van een van de grootste knelpunten, de vervanging van de buitengevel. In het juridisch onderzoek door externen is geconcludeerd dat geen van de uitvoerende partijen meer aansprakelijk gesteld kan worden. Het ministerie van Onderwijs heeft de einddatum voor het verbeteren van het binnenklimaat verlengd van december 2010 naar september De tijd was te kort voor een goede voorbereiding. Op verzoek van de schoolbesturen zal gevraagd worden of aangevraagde voorzieningen onderling gewisseld mogen worden. Jaarverslag

16 Uitvoeringsplan Brede Scholen De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht is het schoolbestuur geworden van het openbaar primair onderwijs van zowel de gemeente Papendrecht als de gemeente Sliedrecht. De voorbereidingcommissie is ingesteld en wordt in geval van meningsverschillen bij elkaar geroepen. De bestuursoverdracht naar Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College heeft plaatsgevonden. Een lokale brede school coördinator was aangesteld. De bedoeling was dat het bestaande activiteitenaanbod in kaart zou worden gebracht. Inmiddels is de lokale brede school coördinator niet meer in functie. Een werkgroep en stuurgroep brede school zijn van start gegaan om te komen tot een juiste voordracht die tot besluitvorming moet gaan leiden. Pas hierna kan het bouwtraject verder ter hand worden genomen. Dit kan nog enige maanden in beslag nemen. De bouwkundige uitvoering is onderdeel van het IHP. Een onderzoek is uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden naar de behoeften van kinderen aan georganiseerde activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur en milieu. Uitkomsten hiervan (veel interesse voor activiteiten op gebied van sport, weinig belangstelling voor activiteiten op het gebied van natuur en milieu) is zowel input geweest voor de brede schoolontwikkeling als voor het Centrum Jeugd en Gezin b Jeugd Bijzondere aandacht voor jongeren met beperkingen in hun ontwikkeling In 2010 is uitvoering gegeven aan het Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE). In totaal hebben ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar ondersteuning gekregen bij de ontwikkeling van hun taalvaardigheid (zie ook paragraaf Onderwijs). In 2010 is het consultatiebureau (CB) gesubsidieerd. Dit bureau bereikt 97% van alle kinderen. Waar nodig doet het consultatiebureau zelf een ondersteuningsaanbod of verwijst het CB naar andere voorzieningen (zoals de VVE peuterspeelzalen). De wet Oké is ingevoerd in De belangrijkste consequentie van deze wetgeving is dat voortaan twee professionele leidsters per groep van maximaal 16 peuters ingezet moeten worden in het peuterwerk. Dit is sinds 2006 al staand beleid in Papendrecht. Zowel de scholen voor primair als voor voortgezet onderwijs ontvangen een subsidie voor het in stand houden van een interne zorgstructuur. Wanneer een ondersteuningsbehoefte groter wordt dan waar in kan worden voorzien vanuit de school, bood de gemeente in 2010 een vangnet in de vorm van casuïstieknetwerken (per leeftijdsgroep). Toegang tot deze netwerken loopt vanaf 2010 via Zorg voor Jeugd. Dit is de verwijsindex voor de Drechtsteden die is aangesloten op de landelijke verwijsindex risicojongeren. In 2010 (tot en met november) zijn er 195 meldingen geweest over een jeugdigen of ketenregistraties die in behandeling zijn genomen. Rivas ontving in 2010 subsidie voor het aanbieden van schoolmaatschappelijk werk. De beschikbare trajecten zijn in 2010 (precies) opgebruikt. Er is geen wachtlijst ontstaan. Maandelijks is het JOOP overleg. Tijdens dit overleg worden overlastsituaties en de aanpak hiervan besproken. In voorkomende gevallen worden individuele jongeren vanuit dit overleg gekoppeld aan de casuïstiekbespreking in het Veiligheidshuis. Stimuleren sociale infrastructuur en maatschappelijke participatie In 2010 is de kadernota Jeugdbeleid vastgesteld en is een begin gemaakt met de uitvoering van de actiepunten die in deze nota genoemd zijn. Een van deze actiepunten is het opstellen van een uitvoeringskader voor het jeugd- en jongerenwerk. De startnotitie hierover is in november 2010 vastgesteld. Jaarverslag

17 Kinderopvang In 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang ingevoerd. Interval (als voorziening) Voor de uitwerking van het jeugd en jongerenwerk is in november 2010 een startnotitie opgesteld. In deze startnotitie is aandacht voor de huisvesting van het jongerenwerk in relatie tot de bouw van het sportcentrum. De huisvestingsbehoefte van het jeugd- en jongerenwerk wordt (mede) als input gebruik bij de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel (jeugd)centrum. In 2010 is door Interval uitvoering gegeven aan het Doe-Geld voor het ondersteunen van initiatieven van jongeren. Daarnaast is in 2010 het Oud & Nieuw feest georganiseerd door jongeren. De bestaande JOP Molenveld is in maart 2010 teruggeplaatst. Daarnaast is de aanpak overlastgevende jongeren nauwlettend gevolgd in het Jongerenoverleg Papendrecht. Vanuit jeugdcentrum Interval zijn stageplaatsen aangeboden voor de invulling van de maatschappelijke stage. Tevens is het Jeugdcentrum Interval begonnen met de Chill-inn, een open inloop als onderdeel van het wijkgerichte jeugdbeleid. Centrum Jeugd en Gezin De startnotitie Centrum Jeugd en Gezin is in oktober 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit kader is de lokale situatie in kaart gebracht door middel van deskresearch, heeft een bijeenkomst met professionals plaatsgevonden en is behoefte onderzoek uitgevoerd naar georganiseerde activiteiten onder de potentiële gebruikers van Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast is de stuurgroep CJG Papendrecht gevormd om de afstemming tussen de kernpartners te realiseren en is op regionaal niveau het initiatief genomen tot samenwerking voor de inrichting van een Digitaal Opvoedplein. Speelruimtebeleid Inzake de huidige kadernota speelruimtebeleid is in 2010 in de uitvoering van de laatste wijk voorzien. In het jaar 2010 heeft een doorlichting van de kadernota speelruimtebeleid plaatsgevonden. De doorlichting van deze kadernota en het gestelde in de kadernota jeugd heeft in 2010 geleid tot een uitvoeringprogramma speelruimtebeleid dat in 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden Ouderen en volksgezondheid a Ouderen Ouderen De herhuisvesting van de Wieken in het Land van Matena heeft in 2010 geen voortgang gehad. De vertraging van de ontwikkeling van het Land van Matena was hier debet aan. De huidige huisvesting is overigens nog adequaat. Tussen Rivas en de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP) heeft verder overleg plaatsgevonden over de afstemming van activiteiten in de woonservicezones rond de Waalburcht De Markt. Verder is er afstemming tussen de SWOP en Waardeburgh over de Gerbrandystraat. Met deze instellingen heeft ook overleg plaatsgevonden over de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een aanvullend aanbod. Zowel Rivas als Waardeburgh konden de bestaande cliënten die buiten de boot vallen ondersteuning blijven bieden. In dit kader kan verder nog opgemerkt worden dat het huidige kabinet een verdergaande decentralisatie van de Awbz voorstaat. In Drechtstedenverband is besloten de mogelijke implicaties hiervan gezamenlijk in beeld te brengen. Jaarverslag

18 1.1.3.b Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is overgedragen aan de Regio Zuid-Holland Zuid. In 2010 heeft het traject om de jeugdgezondheidszorg bij één uitvoerder onder te brengen geleid tot een principekeuze voor één uitvoerder. Inzake het mogelijk verdwijnen van de uitvoering van de JGZ bij de GGD heeft de directeur van de GGD de opdracht gekregen om de consequenties hiervan in beeld te brengen en een overeenkomst met Rivas/Careyn te sluiten om tot een oplossing van de frictiekosten te komen. De GGD zorgt voor de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de diverse regionale uitvoeringsprogramma s in het kader van de lokale gezondheidsbeleid. De programma s lopen inmiddels voor het derde jaar (Verzuip jij je toekomst voor het tweede jaar). Hieronder wordt kort beschreven wat op dit gebied in 2010 heeft plaatsgevonden. Binnenmilieu Er wordt voor gezorgd dat basisscholen uit zoveel mogelijk gemeenten in Zuid-Holland Zuid worden bezocht, de doelstelling is minimaal 20 scholen per jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de GGDeendagsmethode (voorlichting en een ventilatie-advies op maat op basis van een (dag)visitatie van de GGD). Ook in Papendrecht zijn in 2010 een of meerdere scholen bezocht. Depressiepreventie Met het uitvoeringsprogramma depressiepreventie beoogt de GGD mensen in de regio Zuid-Holland Zuid te helpen bij het omgaan met moeilijke levensgebeurtenissen en ze te beschermen tegen depressie. Dit gebeurt primair door het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid en controle van mensen vergroten. In het bijzonder richt de GGD zich op de doelgroepen, jeugdigen, ouderen en allochtonen. Voorbeelden van aangeboden programma s in 2010 zijn: training jongerenwerkers met betrekking tot vroegsignalering van depressiepreventie, cursus Plezier op School en cursus Rouw in Beweging. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma depressiepreventie is een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met het onderwerp depressiepreventie. Terugdringen overgewicht In het kader van dit uitvoeringsprogramma is meerdere malen de workshop Eetplezier en Beweegkriebels voor ouders georganiseerd. Deze sluit aan op de cursus Beweegkriebels voor leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op de scholen wordt het lespakket Lekker Fit! vanuit sportstimulering ingezet. Verzuip jij je toekomst?! Dit regionale uitvoeringsprogramma, gericht op alcoholpreventie voor jongeren, opereert zowel vanuit de invalshoek openbare orde als vanuit gezondheid. In 2010 is een werkplan vastgesteld, dat is gericht op - meer samenhang creëren in de aanpak, gericht op de hoofddoelstellingen van het project. - zorgen voor stevig draagvlak voor de te nemen maatregelen - fasegewijze aanpak. - duidelijkere focus per werkgroep. - meer aandacht voor communicatie, zorgen voor een overall communicatieplan. Verder zijn vanuit dit uitvoeringsprogramma de nodige acties ondernomen. Deze worden in een afzonderlijke jaarverslag van het project verantwoord. Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Invoering van een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is per 1 juli 2010 verplicht. Vanwege de onlosmakelijke samenhang met de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en de ontwikkelingen hierbij (uitvoering hele JGZ door een uitvoerder), heeft de bestuurscommissie Volksgezondheid besloten de invoering uit te stellen. Aan de minister is bericht dat invoering per 1 juli 2011 zal plaatsvinden. De bedoeling is dat de nieuwe uitvoerder van de JGZ tevens de invoering van het DD JGZ direct ter hand neemt. Jaarverslag

19 1.1.4 Sport, recreatie en cultuur a Sport Beleidsnota Sport op Koers De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2007 het initiatief genomen om de sportnota Papendrecht in beweging; uitgangspunten sportbeleid te actualiseren. Men was er zich van bewust dat sport van belang is voor onder andere de sociale samenhang en de gezondheid. Bij de gemeenteraad bestond de behoefte om voor wat betreft de koers voor het nieuwe sportbeleid in gesprek te komen met burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. In 2007 en 2008 zijn thema avonden georganiseerd. Bij de uitwerking is primair uitgegaan van de oogst zoals die door de gemeenteraad tijdens de themaavonden Sport op Koers is opgehaald. Daarnaast is rekening gehouden met de omstandigheid dat het landelijk sportbeleid vooral gericht is op gezondheidsbevordering. Bovendien is getracht een relatie te leggen met regionale plannen, zoals het programmaplan Verzuip jij je toekomst?! en de rol die sportverenigingen bij de uitvoering van deze plannen zouden kunnen spelen. De gemeenteraad heeft op 11 februari 2010 de beleidsnota Sport op Koers; sportbeleid van de gemeente Papendrecht vastgesteld. 55+ actief gemeente Papendrecht (Galm-project) GALM staat voor het Groninger Actief Leven Model (ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de toenmalige Stichting Meer Bewegen voor Ouderen) en richt zich op niet-actieve jarigen. Doel is het bevorderen van een motorisch actieve leefstijl, waarin het accent ligt op het bevorderen van plezier in bewegen in een gunstig psychosociale context. In 2009 is het project in de wijken Oostpolder, Wilgendonk en Molenvliet afgerond. In 2010 zijn de voorbereidingen begonnen voor de start van een nieuwe groep onder auspiciën van de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht. De ondergrens voor deelname wordt hierbij opgetrokken naar 60 jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een Beweegwijzer samengesteld. De Beweegwijzer geeft een compleet overzicht van sportactiviteiten voor inwoners van Papendrecht van 55+, compleet met startdatum, locatie en tijden. Sport- en spelbus Het stimuleren van buurtsportactiviteiten door middel van de sport- en spelbus is per 31 december 2009 beëindigd. Aan dit project is een andere invulling gegeven door middel van een buurtsportproject. Dit is een project waarbij scholen materiaal kunnen bestellen waarmee ze verplicht zijn een activiteit te organiseren voor de school en de wijk. Het materiaal kan tevens gebruikt worden in de pauzes en voor en na schooltijd. In 2010 is materiaal uitgegeven aan de Oranje Nassauschool. Kaboutersport Gelet op de gemeentelijke ambitie om het overgewicht bij de jeugd terug te dringen, wordt het project Kaboutersport door Stichting Hattrick voor de gemeente Papendrecht uitgevoerd. Het project Kaboutersport is bedoeld voor leerlingen van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. In acht weken tijd kunnen de deelnemers kennis maken met diverse takken van sport. In 2010 hebben 60 leerlingen en drie sportverenigingen aan dit project deelgenomen. Kies voor hart en sport in het basisonderwijs Op de meeste basisscholen in Papendrecht wordt het project Kies voor Hart en Sport uitgevoerd. Dit project wordt in samenwerking met de gemeente Alblasserdam uitgevoerd. Er is een gezamenlijke projectgroep ingesteld en er wordt een gezamenlijke brochure uitgebracht met een sportaanbod van verenigingen uit Papendrecht en Alblasserdam. Kies voor Hart en Sport is bedoeld voor de groepen zes, zeven en acht van de basisschool. Met lesmodules over voeding, het hart en sportvoorlichting worden kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezonde voeding en beweging voor de gezondheid. Na sportintroductielessen in de gymzaal die gegeven worden door een vakleerkracht kunnen kinderen kiezen voor een sportcursus bij Jaarverslag

20 een sportaanbieder c.q. sportvereniging uit de gemeente. Kies voor Hart en Sport maakt de leerlingen ervan bewust dat er altijd een sport is die bij ze past. In 2010 hebben acht Papendrechtse basisscholen en 754 Papendrechtse leerlingen deelgenomen. Van deze deelnemende leerlingen hebben er 293 deelgenomen aan de sportclinics bij de elf deelnemende sportaanbieders. De Sportiefste School Bokaal is uitgereikt aan de school die de meeste inschrijvingen had. In 2010 was dit t Kofschip, locatie De Wielen. Lekker Fit In het schooljaar kunnen basisscholen in Papendrecht deelnemen aan het project Lekker Fit! Lekker fit! is een lesprogramma voor de basisschool met als doel overgewicht bij kinderen te voorkomen. De methode bestaat uit een reeks van acht lessen per leerjaar voor groep één tot en met acht. In die lessen komen drie thema s aan de orde: Voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Er doen twee Papendrechtse scholen aan Lekker Fit! Mee, te weten de Prins Constantijnschool en t Kofschip Zuidkil. Halverwege het schooljaar heeft de Kameleon (bijzonder onderwijs) aangegeven mee te willen doen aan Lekker Fit! Schoolsport De sportverenigingen in Papendrecht en omgeving organiseren diverse toernooien en wedstrijden voor de (basisschool-)jeugd. De sportconsulente treedt hierbij namens de gemeente op als contactpunt tussen de scholen en de sportverenigingen. Op 4 juni 2010 is de gemeentelijke schoolsportdag georganiseerd voor de leerlingen van groepen zeven en acht van het basisonderwijs. Clinics voortgezet onderwijs Tijdens de lessen Lichamelijke Oefening in het voortgezet onderwijs maken jongeren in de leeftijd van jaar kennis met verenigingssporten. De lessen zijn verzorgd door (ex)topsporters en werden georganiseerd in samenwerking met de sportverenigingen en het onderwijs. Enerzijds gingen de sportverenigingen naar de scholen toe en ook bezochten leerlingen op hun beurt de sportverenigingen. Het project Verenigingssport in het voortgezet onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, de scholengemeenschappen De Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege. In 2010 is door Zterk training & Advies Bushi Dojo een Aikido-clinic op beide scholengemeenschappen georganiseerd. Aan deze Aikido-clinics hebben circa 550 leerlingen deelgenomen. Jeugdsportsubsidie 2010 Jaarlijks worden aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk subsidies verleend, ten behoeve van jeugdleden. Sinds 2007 wordt de jeugdsportsubsidie volgens twee criteria verdeeld. Een bedrag van wordt verdeeld over het aantal jeugdleden op grond van de binnengekomen aanvragen. In 2010 is dit bedrag verdeeld over 2831 jeugdleden van 20 sportverenigingen. Een bedrag van is beschikbaar voor verenigingen om één of meerdere activiteiten te organiseren waarvan de hoofddoelstelling is om andere jongeren te bereiken dan de eigen jeugdleden. In 2010 hebben zes sportverenigingen voor dit doel een bijdrage ontvangen. Sport- en beweegkalender De Sport- en Beweegkalender is een uitbreiding van de voormalige Schoolsportagenda. Er staan onder andere alle sport- en beweegprojecten op, die op initiatief van de gemeente Papendrecht aangeboden worden. Projecten zijn Kies voor Hart en Sport voor het basisonderwijs, Cruyff Courtactiviteiten, beweegactiviteiten 60+, gemeentelijke schoolsportdag en de sportclinics voor het voortgezet onderwijs in. De kalender is in 2010 onder andere uitgebreid met de 30-minuten bewegen activiteiten, Powerpark, de verenigingsmarkt, Nationale Sportweek, Avondvierdaagse en de Zwemvierdaagse. Mini-sportcongres In 15 november 2010 is in samenwerking met de gemeente Alblasserdam een Mini-sportcongres georganiseerd om deskundigheid van de sportverenigingsbesturen te bevorderen. Tijdens dit minisportcongres zijn de thema s wet- en regelgeving en vrijwilligersbeleid aan de orde geweest. Een actieve inbreng van verenigingsbesturen bij de organisatie van het Mini- sportcongres werd zeer gewaardeerd. Zo werd de inleiding van het thema vrijwilligersbeleid verzorgd door kaderleden van Jaarverslag

21 handbalvereniging DES 72. Er zijn 37 deelnemers van 24 organisaties geweest voor twee workshops. De avond werd gemiddeld met een 7,7 beoordeeld. Sportgala De Stichting Sportgala Papendrecht heeft - met subsidie van de gemeente Papendrecht - op 20 januari 2010 het Sportgala 2010 georganiseerd. Tijdens dit evenement zijn de sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van 2010 bekend gemaakt en gehuldigd. Cruyff court Met de Cruyff Court Foundation is op 1 juli 2007 een overeenkomst afgesloten voor activiteiten die jaarlijks op het Cruyff Court dienen plaats te vinden. De overeenkomst gaat uit van de inzet van een Cruyff Court medewerker die jaarlijks minstens zes activiteiten organiseert. In 2010 hebben vijf straatvoetbaltoernooien plaatsgevonden. Een bijzondere activiteit op het Court was de organisatie van een voetbaltoernooi voor leerlingen van RMPI-school De Dijk (3 juni 2010). De aard van de leerlingenpopulatie brengt met zich mee dat de leerlingen van deze school niet aan de reguliere schoolsporttoernooien kunnen deelnemen. Rond de activiteit was een sfeer gecreëerd waardoor leerlingen van RMPI-school De Dijk zich voldoende veilig voelden om aan deze activiteit deel te nemen. Begeleidingscommissies aangepast zwemmen Op 11 december 2008 is met zwemvereniging De Geul een overeenkomst afgesloten voor het verzorgen van zwemactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De sportconsulente van de gemeente Papendrecht woont op ad hoc basis de vergaderingen bij van de commissie die het aangepast zwemmen bij De Geul begeleidt. In 2010 namen 47 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking deel aan het door zwemvereniging De Geul georganiseerde aangepast zwemmen. Nieuwe bestuurlijke inbedding SAD Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden is in 1992 op initiatief van de Sportraad Dordrecht opgericht om een regionalisering van gehandicaptensport in het gebied van de Drechtsteden te bewerkstellingen. Het SAD was een samenwerkingsverband op vrijwillige basis; er was geen geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst die partijen bond. De deelnemende gemeenten hebben in 2010 de positie en sturing van het samenwerkingsverband geanalyseerd. Hierbij is door bureau Drechtsteden onderzocht of aansluiting kan worden gevonden bij huidige Drechtstedenstructuur. Dit behoorde niet tot de mogelijkheden. De uitkomst van het onderzoek is dat de deelnemende gemeenten een convenant afsluiten, waarin de samenwerking en de werkwijze van het SAD wordt geformaliseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee op 14 december 2010 ingestemd. Nieuwe verordening aangepast sporten De subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden uit 2005 is verouderd en is vanuit juridisch, praktisch en inhoudelijk oogpunt gewijzigd. Het college van B&W heeft op 14 december 2010 met de wijzigingen ingestemd en ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd. Holland Ladies Tour In 2010 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Wielercomité Papendrecht en de gemeente Papendrecht over de ambitie van het wielercomité om op vrijdag 2 september 2011 een etappe van De Holland Ladies Tour te organiseren met start, finish en vijf plaatselijke ronden in en om Papendrecht. De Holland Ladies Tour is een meerdaagse Nederlandse wielerwedstrijd voor vrouwen met een internationale deelname. Op 30 november 2010 heeft het college van B&W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de organisatie van de etappe op 9 september b Recreatie Papendrecht realiseert ten zuiden van de A15 een verbetering van de Matenasche Scheidkade als verbindende schakel tussen de Tiendzone en het buitengebied ten noorden van de A15. Het college Jaarverslag

22 heeft in 2010 een start gemaakt met het onderzoeken wat financieel de meest voordelige manier is om de natuurgerichte recreatieve bestemming van het gebied ten noorden van de A15 uit te werken en te versterken. Ideeën liggen vooral in de sfeer van doe en educatieve activiteiten. Papendrecht heeft een kleine grondpositie boven de A15 en ziet vooralsnog meerwaarde in behoud van open groene ruimte. Incidenteel en alleen daar waar het functioneel is, kan de groene ruimte worden ingevuld met een rode functie een ondersteuning voor het recreatieve gebruik (bijv. horecavoorziening). Voor het plan Noordrand Oostpolder is een voorlopig ontwerp opgesteld. Het ontwerp omvat in hoofdlijnen de aanleg van voetpaden, het verbreden en aanpassen van watergangen, de aanleg van duikers en de aanplant van groenvoorziening in het plangebied. De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2010 gestart c Cultuur Bibliotheek In 2009 is aan de bibliotheek een subsidie van toegekend. In 2010 is hierop een bezuiniging van 2,5% toegepast. De verleende subsidie voor 2010 bedraagt derhalve Naar aanleiding van de brief van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2010 zijn op bestuurlijk niveau twee indringende gesprekken met de bibliotheek gevoerd over bezuinigingsmaatregelen. Een belangrijk discussiepunt hierbij was de bekostigingsafspraken zoals die in bibliotheekcharter tussen Ministerie van OC&W, IPO en de VNG op 17 december 2009 zijn vastgelegd. Vooralsnog hebben deze gesprekken geresulteerd in een vermindering van de subsidie met 2,5 % voor het jaar Deze besparing kon worden gerealiseerd door een gunstigere verhouding tussen huisvestingskosten en kosten voor dienstverlening, een en ander als gevolg van de aankoop van dit pand door de gemeente in Cultuurnota In het voorjaar van 2010 werd het collegeprogramma gepresenteerd. In het collegeprogramma is de opdracht verwoord om met concrete voorstellen tot ombuigingen te komen. Deze opdracht heeft betrekking op alle aspecten van de gemeentelijke organisatie, derhalve ook op de gebieden kunst en cultuur. Binnen dit kader vindt een herijking plaats van de nota van uitgangspunten voor het cultuurbeleid, zoals die op 10 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze herijking is de tweede helft 2010 geschreven en onderwerp van gesprek met de Culturele Adviesraad. Accommodatie Natuur- en Vogelwacht Op 28 september 2010 heeft het college van B&W besloten om aan de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard een eenmalige subsidie van toe te kennen voor het uitbreiden en aanpassen van de accommodatie aan de Matenaweg met een instructieruimte voor natuur- en milieueducatie. De door de gemeente Papendrecht aan de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard toegekende subsidie maakt onderdeel van een cofinanciering waaraan ook de provincie Zuid- Holland en de Europese Unie deelnemen. Afgesproken is tegelijkertijd de structurele subsidierelatie wordt stopgezet. uit dat Adoptie oorlogsmonument In 2010 vond de adoptieoverdracht van het oorlogsmonument plaats op 22 april. Deelnemende scholen in 2010 waren de Anne Frankschool en de Oranje Nassauschool. De herdenkingsplechtigheid in de Aula op de algemene begraafplaats werd opgeluisterd door de uitreiking van het boekje De laatste vlucht van de Lancaster Popeye, uitgegeven door de Stichting Lancaster Popeye Papendrecht. Jaarverslag

23 Wat heeft het gekost? Samenleving Jaarrekening Begroting Jaarrekening Verschil (na wijziging) Saldo lasten Saldo baten Saldo programma ( -/- = nadelig) Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening. Jaarverslag

24 1.2 Ruimte Ruimtelijk beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de Structuurvisie Papendrecht 2020; een venster naar de toekomst. Daarin is aangegeven dat Papendrecht zich kenmerkt door goed wonen in een stedelijke setting. We worden omgeven door veel water en groen en het is deze kernkwaliteit die als uitgangspunt dient bij ruimtelijke vraagstukken. Groei voor Papendrecht ligt niet meer in kwantiteit, maar in kwaliteit. Daarin telt onder andere een breed en divers woningaanbod van goede kwaliteit, met een groene uitstraling, met een passend aanbod van voorzieningen en spelen toegankelijkheid en bereikbaarheid een wezenlijke rol. Hierbij hoort ook een gezond leefmilieu en aandacht voor (verkeers-)veiligheid van kwetsbare deelnemers zoals fietsers en voetgangers. In 2010 zijn de gevolgen van de economische recessie merkbaar geworden: de kopersmarkt kende weinig beweging en dus namen ook marktpartijen over het algemeen een afwachtende houding aan. Het college gaat uit van voortzetting van het beleid zoals verwoord in de structuurvisie. Het college legt het accent op het opstellen en uitwerken van een visie op het grondgebied ten noorden van de A15, een visie op ontwikkelingen aan de dijk (historisch dijklint) en een visie op de herontwikkelingsopgave. Voor deze opgaven geldt, evenals voor de structuurvisie, dat de gemeente nadrukkelijk uitgaat van het standpunt dat zij in veel situaties (mede) afhankelijk is van andere partijen om haar beleidsdoelen te kunnen effectueren. De gemeente kiest ervoor om met de maatschappelijke groeperingen regelmatig de dialoog te zoeken over het beleid en de effectuering van het beleid. In 2010 hebben zich geen bijzondere afwijkingen op de voorgenomen uitvoering van beleid voorgedaan. Het college zal in 2011 een voortgangsrapportage over de uitvoering van het beleid van de structuurvisie aanbieden aan de gemeenteraad Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening a Kwaliteit openbare ruimte Beheer Het vastgestelde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (op basis van het kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Papendrecht) is het basisniveau, met uitzondering van winkelcentrum De Meent. Hiervoor geldt een kwaliteitsniveau hoog en daarvoor zijn extra middelen structureel vrijgemaakt. Verdere verfijning en afstemming van de financiële middelen op het gewenste kwaliteitsniveau vinden vanaf 2010 plaats. Hiervoor is een meerjarenplanning voorziening gepland kleinschalig onderhoud opgesteld. Met het gepland kleinschalig onderhoud worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op locaties die te grootschalig zijn voor het dagelijks onderhoud en waar uitstel in verband met de veiligheid van de weggebruiker niet wenselijk is. In het verlengde van het gepland kleinschalig onderhoud zijn ook de integrale plannen uitgewerkt op het gebied van stedelijk water (SWP) en de gemeentelijke riolering (GRP), rekeninghoudend met de invulling van de rioolheffing. Bij het meldpunt leefbaarheid en veiligheid zijn in meldingen binnengekomen. Het grootste deel daarvan had betrekking op het heel en schoon houden van de openbare ruimte. Indien nodig is met een melder contact opgenomen over de melding in de vorm van , telefoon of is een kaartje gestuurd met de tekst Bedankt voor uw melding. De meldingen zijn nagelopen en daar waar nodig is actie ondernomen. Werkvoorbereiding De meest in het oog springende werkzaamheden bij het beheer van de openbare ruimte en de ontwikkeling van gebieden die in 2010 in de voorbereidingsfase waren, zijn: Aanleg Kluifrotonde Burgemeester Keijzerweg / N3; Groot onderhoud Sleedoornhof, Dennenhof, Ligusterhof en Zuurbeshof; Groot onderhoud Burgemeester Keijzerweg (westelijk deel), gedeelte tussen de Veerweg en de brug nabij Molenlaan met het vernieuwen van verkeersregelinstallatie kruispunt bij het busstation; Vervangen voet/fietsbrug Jan Steenlaan oostzijde; Groot onderhoud Dr. Rietveldplein; Groot onderhoud Esdoornlaan / Vlierbeshof / Hoefbladlaan; Jaarverslag

25 Aanpassen diverse bushaltes; Sportcentrum Lange Tiendweg; Woonrijpmaken nieuwbouw Marktmeester aan de Markt; Herstraten Breitnerstraat en omgeving naar aanleiding van aanpassingen van de ingangen van de flatgebouwen; Woonrijpmaken Oostpolder fase 4B, Zaling; Inrichting Tiendzone in de Oostpolder; Bouwrijpmaken woonwagenlocatie Amberdreef in de Wilgendonk; Inrichting noordrand Oostpolder; Afbouw Noordkil in de wijk Oostpolder; Aanleg ontsluitingsweg Noordkil in Land van Matena en verplaatsen voorbelasting in Land van Matena; Aanleg voet-/fietspad Matenasche Scheidkade; Aanpassen oprit loopbrug over de rijksweg A15. Grootonderhoud Park Oostpolder De opknapbeurt van park Park Oostpolder is in 2010 uitgevoerd. Het park is onderdeel van het sportpark waarin twee sportcomplexen liggen. Daarom staat het park in het teken van sport en andere activiteiten. De elementen zoals het trimparcours en de ruiterroute hebben naar de eisen van deze tijd een plekje in het park gekregen. HOV-D in combinatie met het DVV Burgemeester Keijzerweg / N3 Het duurzaam veilig verkeersplein Burgemeester Keijzerweg / N3 is aangelegd. Deze oplossing heeft meerwaarde voor zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer maar ook voor het milieu (vanwege het doorrijden). Daarnaast is met dit verkeersplein de verkeersveiligheid ten opzichte van de oude situatie verbeterd. Vorstschade aan wegen Als gevolg van een strenge vorstperiode in de winter van 2009/2010 en de vroeg ingevallen winter eind 2010 is behoorlijke schade aan ons wegennet ontstaan. Leidt schade tot gevaarlijke situaties, dan wordt overgegaan tot een (spoed-)reparatie. Regionaal In 2010 is gestart met het aanleggen van de Walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart binnen de Drechtsteden. In 2011 zal in Papendrecht op twee locaties, de Kooyhaven en de Merwedesingel, de voorziening aangebracht worden. Uitgevoerde werken De meest in het oog springende werkzaamheden die in 2010 zijn uitgevoerd bij het beheer van de openbare ruimte, waren: Inrichting Merwehoofd Woonrijpmaken Wasko Staringlaan Aanpassing drie flatingangen Breitnerstraat e.o. HOV-D in combinatie met het DVV Burgemeester Keijzerweg / N3 Park Oostpolder Woonrijpmaken Kraaihoek Noord Parkzijde Aanpassing zeven bushaltes (BDU 2009) Dek vervanging fietsbrug achter De Lage Waard Asfaltering en herstellen Matena Oosteind Plaatsen van speeltoestellen Oostpolder / De Kooij Woonrijpmaken Oostpolderfase 4b (loopt door in 2011) Grootonderhoud Sleedornhof (loopt door in 2011) Baggeren A watergangen door het waterschap Eerste fase gebiedsontwikkeling Lange Tiendweg Jaarverslag

26 Wijkonderhoud Begraafplaats In oktober zijn 170 algemene graven geruimd. Dit is piëteitsvol verlopen. De afronding en afwerking hiervan is in het eerste kwartaal van Het voornemen is om in 2012/2013 nieuwe ruimingen op te starten. In 2010 hebben 141 begrafenissen plaatsgevonden. Gladheidbestrijding 2010 was een extreem jaar voor gladheidbestrijding. Door extreme sneeuwneerslag in zowel januari en februari als in november en december, heeft de gladheidbestrijding vele uren moeten maken om de wegen berijdbaar te houden. De leverancier van wegenzout kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen, waardoor wij een beroep op het zoutloket hebben moeten doen. Daarnaast zijn met alternatieve strooimiddelen de wegen behandeld. Hierdoor hebben wij wel het strooischema moeten aanpassen, maar hebben nooit zonder strooimiddelen gezeten. Afval Dit jaar is Netwerk NV, met de overdracht van aandelen, overgenomen door HVC uit Alkmaar. De gemeente was aandeelhouder van zowel Netwerk NV als van de HVC-vuilverbranding. Door de overname wordt getracht schaalvoordelen te halen en versterking van milieutaken ten aanzien van de afvalinzameling en afvalverwerking. Kunststofinzameling Door de huis aan huis inzameling en door containers in de wijken te plaatsen, is dit jaar voor het eerst gedurende een heel jaar het kunststofafval ingezameld. De eerste conclusie is dat meer kunststofafval gebracht wordt dan gehaald. De totale hoeveelheid kunststofafval in 2010 is ca. 135 ton. Festiviteiten Dit jaar zijn de medewerkers veelvuldig ingezet bij allerlei festiviteiten waaronder twee grote zoals Het Zonnige Hart Festival en de Kerstmarkt. Naast deze twee evenementen is nog een aantal te noemen waarbij de medewerkers zijn ingezet zoals: Koninginnedag, halve marathon (De Passaat), midzomermarkt, wielerronde, Sinterklaasfeest en een aantal kleinere. Speelruimte Ten behoeve van de speelruimte hebben in 2010 de laatste werkzaamheden (Oostpolder / De Kooij) voortvloeiend uit het speelruimtebeleid plaatsgevonden. Ten behoeve van het speelruimtebeleid heeft inventarisatie van de speelplekken Kraaihoek - Middenpolder plaatsgevonden. De voorbereidende werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2011 worden uitgevoerd b Ruimtelijk beleid Bestemmingsplannen Het taakveld ruimtelijke ordening is in het afgelopen jaar bezig geweest met de actualiseringsopgave van bestemmingsplannen, want dit moet voor 2013 op orde zijn. Dit betekent dat bestemmingsplannen niet ouder dan tien jaar mogen zijn (wettelijk gezien). De grote bestemmingsplannen (daterend van voor de wijziging van WRO in Wro) faciliteren niet direct concrete ontwikkelingen, maar geven eerder richting aan een gebiedsontwikkeling over een periode van tien jaar. Deze plannen zijn een belangrijke vertaling van het gemeentelijk beleid en daarmee een indicator voor de kwaliteit van ruimtelijk beleid. Voor alle vastgestelde bestemmingsplannen geldt de periodiek terugkerende actualiseringsverplichting. Met het niet tijdig actualiseren van bestemmingsplannen vervalt het recht tot het kunnen innen van leges. Jaarverslag

27 De verwachting was dat als gevolg van de Wabo en van de Crisis- en herstelwet minder partiële herzieningen of postzegelplannen worden opgesteld en meer gebruik zal worden gemaakt van de instrumenten die de Wabo en de Crisis- en herstelwet bieden, namelijk afwijkingsbesluiten en projectuitvoeringsbesluiten. Deze behoeven, naar het zich laat aanzien, niet te worden gevolgd door een planherziening. De actualisering verloopt volgens schema, maar zal de komende jaren nog een flinke inzet en volle aandacht vragen. Bestemmingsplan Oosteind Dit bestemmingsplan is planologisch complex door onder andere de geluidsverdeling op het terrein in relatie tot nabij gelegen woningen, de discussie over dienstwoningen en prostitutiebedrijven en de eventuele verplichting van een plan-milieueffectrapportage (plan-mer) voor het bestemmingsplan. Met het bestemmingsplan wordt getracht op nauwkeurige en weloverwogen wijze recht te doen aan soms tegenstrijdige belangen. Tot medio januari 2010 heeft het bestemmingsplan in het kader van inspraak en vooroverleg ter inzage gelegen. Geconstateerd is dat het bestemmingsplan slechts kan worden vastgesteld indien ook een plan-mer is opgesteld. Gekoppeld aan het bestemmingsplan is ook een Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Oosteind opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het nog vast te stellen bestemmingsplan en in het afgelopen jaar is dit beeldkwaliteitsplan aangevuld met welstandscriteria. Het beeldkwaliteitsplan volgt in procedure het bestemmingsplan. Bestemmingsplan Oostpolder In 2010 is gewerkt aan de inventarisatie van gebied Oostpolder inclusief Tiendzone en het gebied Oosteind/Matena. Vaak is onbekend wie de eigenaar en/of gebruiker van een opstal is en vanaf wanneer het daar al staat. Omdat deze gegevens niet digitaal beschikbaar zijn, moeten alle percelen en bouwwerken handmatig worden vergeleken en is sprake van veel veldwerk. Daarnaast is in het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een notitie over dakopbouwen. Al enige tijd worden wij geconfronteerd met vergunningaanvragen voor het plaatsen van een dakopbouw. Tot op heden wordt elke aanvraag afzonderlijk op zijn merites beoordeeld. Om efficiënter te kunnen werken en om de rechtszekerheid te bevorderen, is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het concept beeldkwaliteitsplan zal de grondlegger worden voor de maximale bouwhoogten van het bestemmingsplan Oostpolder. Bestemmingsplan Papendrecht Midden Voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de woongebieden Kraaihoek, Westpolder, Middenpolder De Kooy, Molenvliet en Wilgendonk is in 2010 gestart met de inventarisatie van het gebied. Vanuit kostenoverwegingen wordt de inventarisatie door eigen mensen gedaan. Omdat het een omvangrijk gebied is, is dit een grote opgave. Bestemmingsplan Aan de Noord Aan dit bestemmingsplan is in mei 2008 in verband met de geluidsproblematiek gedeeltelijk goedkeuring onthouden aan de bestemming bedrijfsdoeleinden. Het gevolg hiervan was dat sindsdien geen bouwvergunningen werden verleend in Polder Het Nieuwland. In 2009 is het zonebeheerplan voor industrieterrein Aan de Noord vastgesteld en ook het Paraplubestemmingsplan herziening geluidszone Aan de Noord is toen in werking getreden. De reparatie van het Bestemmingsplan Aan de Noord heet Bestemmingsplan bedrijventerrein Het Jaarverslag

28 Nieuwland en is volgens planning in het derde kwartaal van 2010 door de raad vastgesteld en november 2010 onherroepelijk geworden. Algemeen voorbereidingsbesluit Een voorbereidingsbesluit is, net als een bestemmingsplan, een instrument in de ruimtelijke ordening en wordt genomen om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan. In 2010 is besloten het voorbereidingsbesluit uit te breiden met een sloopverbod. Dit maakt dat in bepaalde gebieden, naast het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen in de vorm van nieuwbouw of gebruikswijzigingen, ook het slopen van bouwwerken wordt tegengehouden. Al geruime tijd bestaat in Papendrecht één voorbereidingsbesluit en daarin worden meerdere gebieden binnen de gemeente beschermd. Omdat een voorbereidingsbesluit na een jaar van rechtswege vervalt, wordt dit instrument jaarlijks opnieuw vastgesteld en heet dan Algemeen voorbereidingsbesluit. Het opstellen van dit besluit heeft in 2010 veel meer tijd in beslag genomen dan gebruikelijk. Dit was te wijten aan het (voor het eerst) opstellen van het sloopverbod en omdat het intern niet mogelijk is een verbeelding (plankaartmateriaal) op te stellen. De verwachting is dat het Algemeen voorbereidingsbesluit van 2011 aanzienlijk minder tijd in beslag zal nemen omdat een medewerker zich zal gaan specialiseren in het vervaardigen van verbeeldingen. Digitalisering ruimtelijke plannen Op 1 januari 2010 is de digitaliseringsverplichting uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Bestemmingsplannen, maar ook projectbesluiten, moeten vanaf die datum digitaal worden opgesteld en beschikbaar gesteld. Planologische procedures projecten Naast de verplichting tot het actueel houden van de grotere bestemmingsplannen zal ten gevolge van de nieuwe wetgeving steeds meer sprake zijn van postzegelbestemmingsplannen, afwijkingsbesluiten, uitwerkingsplannen, projectbesluiten of buitenplanse ontheffingen op locaties waar ontwikkelingen zijn voorzien. Voorbeelden van projecten waaraan in 2010 is gewerkt zijn woonwagenlocatie Amberdreef, het Sportcentrum, Pieter Zeemanlaan, voormalige busstrook Den Briel, woningbouwproject Westeind Schooldwarsstraat en de landschapsplannen Tiendzone en Groenzone Noordrand, Oostpolder. Projectplan Amberdreef Op 30 december 2010 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, ingediend voor het oprichten van negen woonwagenwoningen en zes patiowoningen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de totstandkoming van een bouwplan dat voldoet aan alle eisen op het gebied van bouwen, (externe) veiligheid en milieu. Sportcentrum Op 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van het totale plangebied gelegen tussen de Burgemeester Keijzerweg, Zonnedauw, Lange Tiendweg en de Veerweg. Hierbij is uitgegaan van een bouwprogramma bestaande uit sportcentrum, hotel/congesruimte/appartementen, grondgebonden woningen en een reservering voor een multifunctioneel centrum. In mei 2010 heeft Vorm ontwikkeling B.V. een aanvraag bouwvergunning ingediend voor de realisatie van 31 appartementen op het huidige hotelgebouw aan de Burgemeester Keijzerweg. Om bouwvergunning te kunnen verlenen, moet een projectbesluit worden genomen. Het vooroverleg en de inspraakprocedure zijn in 2010 doorlopen. Ook is de formele procedure gestart waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend. Projectplan Pieter Zeemanlaan Voor de locatie Pieter Zeemanlaan hoek Albert Schweitzerstraat is een aantal jaren geleden een bouwplan ontwikkeld van zorg- en maatschappelijke voorzieningen in combinatie met woningbouw. Om diverse redenen heeft dit bouwplan nog geen doorgang kunnen vinden en heeft het college daarom in januari 2010 besloten de woningstichting de mogelijkheid te bieden het bouwplan in een andere vorm te realiseren. Aan de hand van onze ruimtelijke kaders heeft een architectenbureau in opdracht van Westwaard Wonen een appartementengebouw ontworpen. Op 30 december 2010 is hiervoor een aanvraag om omgevingsvergunning, activiteit bouwen, ontvangen. Jaarverslag

29 Bestemmingsplan Den Briel Op de hoek Veerweg P.C. Hooftlaan ligt de voormalige busstrooklocatie die tot 2007 als tijdelijk winkelcentrum in gebruik was. Voor deze locatie is een massastudie ontwikkeld die voorziet in de bouw van appartementen met commerciële ruimten (geen detailhandel) en dienstverlening op de begane grond, een parkeergarage op maaiveldniveau en herinrichting van de openbare ruimte. De massastudie wijkt af van het geldende bestemmingsplan Centrum. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan Den Briel opgesteld. In 2010 is voor het bestemmingsplan de inspraakprocedure en vooroverleg afgerond. Projectbesluit Westeind Schooldwarsstraat Aanleiding voor het projectbesluit is een aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van 37 woningen in diverse woningtypologieën en winkelruimte op de locatie Westeind Schooldwarsstraat. Het bouwplan is een wijziging op een in 2008 verleende bouwvergunning, op grond waarvan eind 2010 reeds met de bouw gestart kon worden. De wijziging voorziet in het omzetten van negen herenhuizen in 18 starterswoningen. De architectuur, projectmassa en stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn grotendeels onaangetast gebleven. Om de gewijzigde bouwvergunning te kunnen verlenen, is het noodzakelijk een projectbesluit te nemen. In 2010 is voor het projectbesluit de inspraak en vooroverleg afgerond. Uitwerkingsplannen Tiendzone en Groenzone Noordrand, Oostpolder De Tiendzone wordt ingericht als landschappelijk park met onder andere weilanden, volkstuinen, speelwei en hondenuitraaswei. Met de aanleg van paden en bruggen wordt het gebied toegankelijk gemaakt als recreatief gebied voor omwonenden. De noordzijde van woonwijk Oostpolder wordt ingericht als parkachtig gebied met fiets- en wandelpaden, een hondenuitraaswei, grasland en natuurontwikkeling. Om de inrichtingsplannen te kunnen realiseren, moet een uitwerkingsplan worden opgesteld. Dit is eind 2010 door het college vastgesteld. Archeologiebeleid Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat gemeenten de wettelijke taak hebben er op toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met het archeologische bodemarchief. Binnen Papendrecht dient hiervoor nog archeologiebeleid te worden ontwikkeld en vastgesteld. In 2010 is voor inhoudelijke ondersteuning contact gezocht met het provinciaal steunpunt monumentenzorg en archeologie van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De overleggen die in 2010 hebben plaatsgehad met het Erfgoedhuis, moeten resulteren in een Erfgoedverordening, in een beleidsnota archeologie en een archeologische waardekaart. Fokker Bestuurlijk is natuurlijk als gemeente gewerkt aan het project Fokker. Na een uitvoeringe bidbookprocedure waarvoor Papendrecht een stevige inzet heeft gepleegd is in mei 2010 door Fokker meegedeeld dat de gemeente Papendrecht is gekozen als vestigingslocatie voor de JSF assemblagefabriek. In de tweede helft van 2010 is een verkennend traject gestart door Fokker en de gemeente Papendrecht om mogelijke ontwikkelvarianten en -mogelijkheden te bespreken c Comfortabele leefomgeving Bouwen En van de gemeentelijke kerntaken is het toetsen van bouwplannen. Naast het belang van de veiligheid, vereisen ook aspecten als gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en de ruimtelijke kwaliteit blijvende aandacht. Een adequate toetsing op een goed niveau is dan ook noodzakelijk en is in 2010 ondermeer gepleegd op de preventieve en repressieve bouwplantoetsing (vergunningverlening en toezicht op bouwwerkzaamheden). De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die de omgevingsvergunning regelt, is op 1 oktober 2010 ingevoerd. Onder de omgevingsvergunning vallen nu alle vergunningen op VROM gebied zoals die ook al golden voor wonen, bouwen, ruimte en milieu. Maar ook vergunningen op andere beleidsterreinen zijn in de omgevingsvergunning opgegaan. Hieronder vallen vergunningen voor monumenten, voor natuurbescherming, voor flora en fauna en voor water. Jaarverslag

30 De gemeente Papendrecht was op 1 oktober 2010 in staat om in plaats van die minimaal 25 afzonderlijke vergunningen één zogenaamde omgevingsvergunning af te geven. Handhavingsbeleid In het kader van de Wabo moet de gemeente beschikken over een handhavingsbeleidsplan. Daarin wordt onder meer aangegeven hoe in de gemeente, in samenspraak met andere instanties, integraal toezicht en handhaving is geregeld. In het vierde kwartaal is gestart met het opstellen van dit handhavingsbeleidsplan, waarbij over de volle breedte van de organisatie wordt gekeken naar de diverse aspecten van handhaving. Vergunningverlening In het afgelopen jaar was een terugloop te zien in het aantal aanvragen om een bouwvergunning. Dit is toe te schrijven aan de economische recessie. Als gevolg daarvan worden grootschalige ontwikkelingen en projecten vertraagd of (nog) niet opgestart. Ook kunnen, door de invoering van de Wabo, meer bouwwerken vergunningvrij worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de legesinkomsten. Vanaf 2010 werd hiervoor nog een verhoging geraamd van , maar als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen moet worden bezien of deze geraamde extra legesinkomsten nog kunnen worden gehaald. Wel zijn in het laatste kwartaal een aantal bouwaanvragen (uitbreiding hotel en realiseren appartementen aan de Lange Tiendweg, uitbreiding van Topec aan de Ketelweg, nieuwbouw aan de Pieter Zeemanlaan, realiseren kantoor en restaurant Boskalis en 3 vrijstaande woningen aan de Aalscholver) in behandeling genomen. De legesopbrengsten hiervan bedragen d Ontwikkelen nieuwe lokale woonvisie voor nu en in de toekomst In 2010 zijn als uitwerking van de regionale woonvisie Spetterend Wonen in de Drechtsteden de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) tussen de Drechtstedengemeenten en de in de regio werkzame corporaties opgesteld en vastgesteld. Als gevolg van actuele ontwikkelingen is in 2010 het accent verschoven van het ontwikkelen van een lokale woonvisie naar het ontwikkelen van beleid op het gebied van onzelfstandige huisvesting. Dit laatste hangt overigens nauw samen met de te ontwikkelen lokale woonvisie en zou normaal gesproken onderdeel zijn geweest van het uitvoeringsprogramma van de woonvisie. In 2011 zal verder gewerkt worden aan de lokale woonvisie. Het woningbouwprogramma is onderdeel van de (regionale) woonvisie. In 2010 zijn aan het Merwehoofd 95 woningen opgeleverd. De 37 woningen aan de Schooldwarsstraat en de 112 woningen in de Oostpolder zijn inmiddels in aanbouw genomen, de 30 woningen aan de Pieter Zeemanlaan zullen in 2011 in aanbouw genomen worden. Dit geldt ook voor de woningen op het Merwehoofd. Op 21 januari 2011 is de verkoop van de woningen op het Merwehoofd gestart. Sinds 2005 wordt aan starters op de Papendrechtse woningmarkt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de zogenaamde starterslening. Het verstrekken van startersleningen is geen wettelijke verplichting. Aanvankelijk is de starterslening volledig door de gemeente gefinancierd. In 2007 is de Startersregeling aangepast naar een VROM Startersregeling wat inhoudt, dat de ene helft van de financiering voor rekening komt van de gemeenten en de andere helft voor rekening van VROM. In mei 2010 heeft VROM aangegeven niet langer startersleningen te kunnen verstrekken, omdat het budget op is. Papendrecht heeft de mogelijkheid om de regeling voort te zetten, maar zal weer de gehele lening moeten financieren. De raad zal hierover een besluit moeten nemen. Aanvragen worden tot het moment van besluitvorming niet in behandeling genomen. Op grond van de Huisvestingswet dragen burgemeester en wethouders zorg voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de gemeente volgens de aan de gemeente opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. In 2010 is de gehele taakstelling gerealiseerd. Voor wat betreft de herontwikkeling van de woonwagenlocatie Amberdreef heeft 2010 voornamelijk in het teken gestaan van de diverse milieutechnische onderzoeken (lopen nog door in 2011), voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure, overleg nieuw te bouwen woningen en inrichting nieuwe locatie voor de volkstuinvereniging. In november zijn de bewoners van de woonwagenlocatie Jaarverslag

31 Amberdreef verhuisd naar tijdelijke huisvesting en is de locatie leeg opgeleverd. Eind december is de bouwaanvraag ingediend e Centrumontwikkeling Uitwerking Projecten, Centrum Als gevolg van de economische recessie is de voortgang van projecten vertraagd. De verwachting is dat het Masterplan 2001 niet eind 2012, maar eind 2014 gerealiseerd zal zijn. Onderstaand wordt ingegaan op de lopende en nog te realiseren deelprojecten. Markt / Veerpromenade (voorheen locatie Super de Boer / Riske) Nadat in november 2009 de eerste paal werd geslagen voor de nieuwbouw aan de Markt en de Veerpromenade, is in 2010 hard gewerkt aan het binnenhalen van huurders voor de commerciële ruimten aan de Markt. In mei 2010 kon ook voor deze commerciële ruimten (bouwblok A) opdracht gegeven worden. Schooldwarsstraat Het pand d Oude School is begin 2009 overgedragen aan Westwaard Wonen. De woningstichting heeft in 2010 het plan ingediend om het pand geschikt te maken voor huisvesting van de lokale vestiging Papendrecht die, na een fusie met de woningbouwcorporatie Forta uit Zwijndrecht, behoefte had aan een andere locatie in het centrum. Het plan voor in totaal 37 stads- en dijkwoningen in het Project Westeind / De Lagedijcke kende in 2010 een moeizaam verloop. Aanvankelijk leek de bouw financieel niet haalbaar, maar met enkele aanpassingen in het programma is de bouw in december 2010 gestart. Centrum Zuidrand In 2010 meldden zich enkele marktpartijen met de wens tot het ontwikkelen van locaties in de Centrum Zuidrand. Er is een eerste stedenbouwkundige visie geschetst voor de Centrum Zuidrand. Vanuit stedenbouw zijn ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen opgesteld en op basis van het schetsontwerp is in het afgelopen jaar gesproken met marktpartijen. Vooralsnog heeft dit nog niet tot concrete ontwikkelingen geleid. Nog te realiseren projecten uit het Masterplan zijn de deelprojecten Busstrook, Van der Kevielocatie en de inrichting van het marktplein f Uitwerken structuurvisie Uitwerking Structuurvisie 2020 Dijkvisie Voor de dijkvisie werd al in 2008 een bestuursopdracht gegeven. Door wijziging in bestuurlijke prioriteiten is dit proces vertraagd. Omdat wel regelmatig bouwaanvragen binnenkomen voor locaties in het dijklint is het wenselijk om de werkzaamheden voor een dijkvisie voort te zetten, conform het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie. Een doorstart wordt gemaakt via overleg met de belanghebbenden in het dijklint. In het laatste kwartaal van 2010 is gestart met het opstellen van een projectplan met communicatieparagraaf en planning en heeft een eerste projectbijeenkomst plaats gevonden. Notitie binnenstedelijke herontwikkeling Binnenstedelijke herontwikkeling zal steeds belangrijker worden in Papendrecht en is dan ook één van de beleidsonderwerpen uit de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. In 2009 is een begin gemaakt met de formulering van beleid voor de verschillende vormen van binnenstedelijke herontwikkeling en dit heeft zich in 2010 voortgezet. Jaarverslag

32 In het vervolg hierop zal in de discussie aandacht moeten worden ingeruimd voor de marktpositie van bijvoorbeeld het nieuwbouwproject Kraaihoek (tegenvallende verkoopresultaten) en van nieuwe woningen langs de Veerweg. Een analyse van de problematiek is mede met het oog op toekomstige herstructurering van wijken op zijn plaats. Buitengebied Ook het buitengebied staat in de lijst van beleidsonderwerpen uit de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Na de eerdere vaststelling van de structuurvisie en de Transformatievisie Merwedezone wordt dit onderwerp zij het kleinschalig en terughoudend opgepakt. Als uitgangspunt voor beleid wordt gedacht aan ondersteunende functies ten behoeve van het recreatieve gebruik van het buitengebied. Daarbij zal ook de nadruk worden gelegd op het verbinden van stedelijk gebied met het buitengebied en op het onderling verbinden van de recreatieve zones. Grondbeleid Als uitvloeisel van de structuurvisie wordt gewerkt aan het grondbeleid. Het grondbeleid is ondersteunend aan de visie op de ruimtelijke ontwikkelingen en het beleidskader. Het vertaalt visie en beleid naar de uitvoering. De presentatie van de nota grondbeleid was voorzien in 2010, maar als gevolg van enerzijds economische ontwikkelingen en een stagnerende markt (wat leidt tot een aangepaste benadering van gronduitgifte) en anderzijds de uitwerking in de praktijk van nieuwe regelgeving (grondexploitatiewet), is dit doorgeschoven naar Groen en milieu a Groen Door middel van de uitvoering van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen en inbedding hiervan in de grote reconstructiewerken en projecten is geen afbreuk gedaan aan het groene karakter van de gemeente b Milieu Bodem Het regionaal bodembeleid is in 2010 opgesteld en zal in het eerste kwartaal 2011 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het nieuwe beleid treedt direct na vaststelling in werking. Verder is de ISV-2 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing; tweede ronde) bodemmodule uitgevoerd en zijn de voorbereidingen voor ISV-3 gestart. Voor onze gemeente is de locatie Veerdam (ingevolge een wettelijke verplichting wordt het grondwater op de Wbb-locatie Veerdam jaarlijks gemonitord) een nazorgproject dat met ISV-middelen wordt betaald. In de loop van 2011 zal duidelijk worden hoeveel ISV-subsidie beschikbaar is voor de derde periode. In het kader van het project Landsdekkend Beeld zijn bodemonderzoeken verricht naar voormalige bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheid dat deze hebben geleid tot bodemverontreiniging. De uitkomsten van deze inventarisatie hebben geleid tot het verder onderzoeken van vier locaties. De onderzoeken zijn in 2010 afgerond en gebleken is dat hier geen sprake is van risico s voor de volksgezondheid. Luchtkwaliteit In 2010 is gestart met een meetonderzoek ten noorden en ten zuiden van de gemeente, dit naar aanleiding van vragen van verontruste burgers. Resultaten worden verwacht in Op 25 maart 2010 is de rapportage Luchtkwaliteit door het college vastgesteld. In de afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in onze gemeente duidelijk verbeterd en de resultaten zijn positief. Voor stikstofdioxide worden, behalve op een deel van de Veerweg ten noorden van de A15 waar een lichte overschrijding is, geen overschrijdingen meer geconstateerd. Men wordt dan ook niet langdurig blootgesteld aan te hoge concentraties. Voor fijnstof geldt dat nergens overschrijdingen zijn gemeten in Papendrecht. Voor de jaren wordt naar verwachting overal in Papendrecht blijvend aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof voldaan. De gemeente hoeft daarom, aanvullend op de regionale en lokale maatregelen, geen verdere maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarverslag

33 Geluid Op 26 januari 2010 is door het college het actieplan omgevingslawaai vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. Het actieplan is de vervolgstap op de geluidsbelastingkaarten en is in regionaal verband opgesteld. In het actieplan worden onder andere een aantal knelpunten beschreven die veroorzaakt worden door verkeer op wegen in beheer van de gemeente Papendrecht. Daarnaast geeft het plan inzicht in de mogelijke maatregelen en de te bereiken effecten. De maatregelen in het actieplan zijn vooral gericht op mogelijkheden voor het toepassen van stil wegdek. Papendrecht zal bij toekomstig onderhoud aan het wegennet bij de knelpunten de mogelijkheden voor het toepassen van geluidreducerend asfalt onderzoeken. In Papendrecht liggen twee gezoneerde industrieterreinen: Oosteind en Aan de Noord. Het zonebeheerplan voor Oosteind is medio 2009 in werking getreden. Voor het bedrijventerrein Oosteind is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Dit bestemmingsplan geeft invulling aan de reeds vastgestelde visie. Verzachting aan de randen is een van de uitgangspunten. Deze verzachting wordt mede ingevuld door het verlagen van maximaal toelaatbare milieucategorieën langs de randen. Voor het gebied Visschersbuurt en een deel ten noorden van de Ketelweg wordt het gezoneerde bedrijventerrein gedezoneerd. De Raad van State heeft aangegeven dat hiervoor niet de juiste procedures zijn gevolgd en haar goedkeuring hieraan onthouden. Dit houdt in dat de gewenste dezonering nu met het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosteind zal worden gerealiseerd. Met het doorlopen van diverse bestemmingplanprocedures zijn overschrijdingen van grenswaarden weggenomen en is voor het industrieterrein Aan de Noord de maximaal beschikbare geluidruimte vastgelegd. Voor twee procedures (gemeente Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) loopt nog een beroepszaak waardoor formeel beschouwd nog sprake is van overschrijdingen die het verlenen van nieuwe milieuvergunningen in de weg staan. Door de gemeente Alblasserdam is in 2010 het zonebeheerplan Aan de Noord vastgesteld. Milieubeleid In het afgelopen jaar is in samenwerking met de Drechtsteden een regionaal conceptmilieubeleidsplan opgesteld. Externe Veiligheid Het programma Versterken Externe Veiligheidsbeleid is gericht op het inzichtelijk krijgen van de risico s rondom infrastructuur. Het programma beoogt de samenwerking tussen Milieudienst, brandweer en verschillende vakdisciplines van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, onder andere bouwtoezicht, te bevorderen. Dit om toekomstige risicoknelpunten zoveel mogelijk te voorkomen. Het provinciale Uitvoeringprogramma Externe Veiligheid is in het vierde kwartaal 2010 vastgesteld. De Milieudienst en de Veiligheidsregio hebben namens de gemeenten input geleverd voor het regionale deel. Klimaatbeleid Op 6 april 2010 is het Energieprogramma Drechtsteden vastgesteld. Aan bureau Drechtsteden is opdracht gegeven voor de uitvoering van de regionale maatregelen uit het programma. Eén van de regionale maatregelen om meer duurzame bronnen voor energie te gebruiken, is het toepassen van restwarmte. Door betrokken partijen is begin 2010 hiervoor een positionpaper ondertekend en is 2010 verder gebruikt om een businesscase op te stellen. Op 24 november 2010 is de Intentieverklaring Duurzame Restwarmte Drechtsteden ondertekend. In Papendrecht ligt de prioriteit bij de toepassingsmogelijkheden van zonne-energie op gemeentelijke gebouwen. Jaarverslag

34 Nieuw beleid voor vergunningverlening Dit jaar zijn de taken indirecte lozingen binnen inrichtingen vanuit het waterschap naar de gemeenten gekomen, maar is hiervoor geen budget meegekomen. De kosten om deze nieuwe, uit de Waterwet voortvloeiende, werkzaamheden (indirecte lozingen) volgens normale verwachting te kunnen uitvoeren, drukken als extra last op de begroting van de Milieudienst. Ook het in werking treden van de Wabo brengt nieuwe taken met zich mee. Deze zullen eveneens als extra last op de begroting van de Milieudienst drukken Verkeer en beheer a Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Papendrecht wil een gemeente zijn waarin verkeersveiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, met name voor fietsers en voetgangers, met elkaar in evenwicht zijn. Een goede doorstroming op zowel lokaal als bovenlokaal niveau geldt daarbij mede als doelstelling. In Drechtstedenverband zet Papendrecht dan ook in op een verbetering van de kwaliteit, van bereikbaarheid en van het gebruik van het openbaar vervoer in het kader van het programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D) en de Waterbus. Container Transferium Veel ambtelijke uren zijn besteed aan de planvorming rondom het container transferium. Onderzoek is verricht om de extra verkeersbewegingen in beeld te krijgen en de afweging te maken wat dit voor Papendrecht betekent. Met name aan het informatietraject van de gemeenteraad en de voorbereiding van het besluitvormingsproces is veel aandacht besteed. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) In februari 2010 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) voor Papendrecht vastgesteld. Na vaststelling van dit GVVP zijn verschillende deelplannen uit de uitvoeringsparagraaf, zoals het bereikbaarheids- of verkeerscirculatieplan (VCP), voor verdere uitwerking opgepakt. Duurzaam Veilig Verkeersplein Burgemeester Keijzerweg N3 (DVV) Op 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van het Duurzaam Veilige Verkeersplein / kluifrotonde (DVV). Nadat inzichtelijk was gemaakt dat het aanleggen van een DVV financiële voordelen zou bieden, is het besluit van februari 2010 uitgevoerd. De aanleg van het DVV heeft plaatsgevonden in de periode juni december De reacties op het gebruik en functioneren van deze kluifrotonde zijn positief. HOV-D In voorgaande jaren is in het kader van HOV-D de Burgemeester Keijzerweg tussen de Veerweg en het bedrijventerrein Kattestaart heringericht, inclusief voorzieningen voor het openbaar vervoer. Verder zijn verschillende bushaltes toegankelijk gemaakt voor minder-validen en voorzien van DRISpanelen (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem). Dit is in 2010 voortgezet en loopt in 2011 door, waar in de tweede fase van het HOV-D programma aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen langs de HOV-D route en de inrichting van het busstation ter hoogte van het kruispunt Burgemeester Keijzerweg Molenlaan. Veilige school thuisroutes Het Integraal Verkeersveiligheidsplan Papendrecht (IVVP) is in 2010 op onderdelen verder uitgewerkt. Met name op het gebied van veilige school thuisroutes en schoolomgevingen zijn maatregelen uitgewerkt en is inzet gepleegd op educatie en voorlichting. Jaarverslag

35 Op een aantal basisscholen wordt in het kader van het project school-op-seef door vakleerkrachten verkeerseducatie gegeven. Op middelbare scholen draait een pilot-programma verkeerseducatie in het kader van Totaly Traffic. Parkeren Conform de afspraken uit de Voorjaarsnota 2008 (oude college) zou in 2010 worden gestart met de voorbereidingen van het invoeren van betaald straatparkeren in In het collegeprogramma is een andere afspraak gemaakt ten aanzien van het parkeren. Mede als gevolg daarvan is eind 2010 gestart met een evaluatie van de huidige parkeerregulering. Aan de hand van de resultaten zal de parkeerregeling nader worden geanalyseerd. A15 N3 aansluiting De samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Dordrecht inzake de planstudie rond het verbeteren van de aansluiting A15 N3 is in de loop van 2010 weer opgepakt door de provincie Zuid-Holland. Zij leveren de projectleiding omdat Rijkswaterstaat noodgedwongen andere prioriteiten heeft gesteld. Papendrecht participeert in deze planstudie en levert procedurele ondersteuning op het gebied van Ruimtelijke Ordening. In Drechtstedenverband is steeds gesteld dat de A15 N3 aansluiting een (op zich zelf staand) knelpunt is en aanpassing behoeft. Het Rijk heeft nu de aanleg van een containertransferium in Alblasserdam mede als argument voor een noodzakelijke aanpassing gehanteerd. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 10 november 2010 is deze aanpassing bekrachtigd. Aansluiting Ketelweg Noordkil op Ouverture Sliedrecht Van april tot mei 2010 heeft de afwerking plaatsgevonden van de randweg Ouverture. Daarmee heeft bedrijventerrein Oosteind, via de Ketelweg, de beschikking gekregen over een verbeterde oostelijke ontsluiting. De aanleg van de Noordkil en de aansluiting van de Noordkil op de Ouverture (Sliedrecht) is gepland in Verder zullen binnen dit project ook de aanpassingen van de Matenasche Scheidkade en de zuidelijke toerit naar de fietsbrug over de A15 worden uitgevoerd b Wijkgericht werken Wijkgericht werken Het wijkgericht werken houdt zich bezig met alle wijken in Papendrecht. Wij leren de wensen en opvattingen over de leefbaarheid kennen en deze informatie te integreren binnen de gemeentelijke werkwijzen. Naast de fysieke elementen zoals de tegel en de struik is ook de sociale kant van groot belang. Wijkgericht werken is het aanspreekpunt voor wijkplatforms, bewoners en andere groepen en individuen. De wijkcoördinatoren proberen door het leggen van contacten, het bemiddelen tussen partijen, het ondersteunen en mee-organiseren van activiteiten de leefbaarheid in de wijk waar nodig te verbeteren. Naast structurele taken en de vaste vergaderingen met wijkplatforms, politie, Woonkracht10 e.d. investeren wij in activiteiten. De burger krijgt steeds meer de term zelfredzaamheid te horen. Zowel van de gemeente, als ook van de politie. Een sterke samenhang in wijken, buurten, maar zeker ook in straten, vergroot deze zelfredzaamheid. Wijkgericht werken onderhoudt intensieve contacten met de wijkplatforms, organiseert themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen, werkbezoeken van collegeleden, wijkgerichte projecten en gemeentelijke projecten zoals het Wereldfeest. Wat hebben we gedaan in 2010? De volgende projecten werden opgestart en/of uitgevoerd door wijkgericht werken, al of niet in samenwerking met anderen: Informatieavond bewoners rondom Erasmusplein over groen, veiligheid en leefbaarheid NL DOET, bewoners van Papendrecht kennis laten maken met verschillende soorten vrijwilligerswerk. Sport- en spelmiddag Westpolder (locatie: Vondelpark.) Opening Pelsertflatveld in samenwerking met buurtvereniging Westpolder. Jaarverslag

36 Vijf avonden workshops omgaan met hangjongeren voor bewoners, avonden onder leiding van Hans Kaldenbach. Sport- en spelmiddag Molenveld (wijk Molenvliet) Sport- en spelmiddag Oostpolder /De Kooy (locatie: Zeeuwsche Schouw) Vijverparkfeest. Een wijkfeest voor- en door wijkbewoners, wijkondernemers, wijkverenigingen platform en instellingen. s Middags sport- en spelmiddag Kraaihoek- Middenpolder. Sportdag Slobbengors, ondersteuning aan wijkplatform Sport- en spelmiddag Wilgendonk (locatie: Park Wilgendonk) Open Monumentendag en een marktje met oude ambachten rondom de muziektent (Kazernestraat) Opening Bosshardt-huis Kick off buurtvereniging Molenvliet Informatie avond bewoners Staringlaan en zijstraten over de aanpak van het groen in de straat, georganiseerd door het wijkplatform Westpolder in samenwerking met de wijkcoördinatoren. Collegebezoek aan de wijk Westpolder- t Eiland Wereldfeest. Papendrechters kennis laten maken met Papendrechters met een multiculturele achtergrond. Uitbreiding speeltoestel Oostpolder-De Kooy (locatie: Kamerlingh Onneslaan) Schaatsbaan van 8 18 december 2010 Lichtjesfeest en Duitse kerstmarkt ZwerfAfvalPakkers, speldjesregen en excursie naar HVC Dordrecht Heropening Park Oostpolder Indicatoren wijkgericht werken Aantal verstrekte subsidies straat- en buurtfeesten Aantal themabijeenkomsten 7 Aantal meldingen via meldpunt Percentage tijdig afgehandeld 77,16 Theater De Willem Voor theater De Willem is het een bijzonder jaar geweest. De sloop en wederopbouw van het theater hebben een grote rol gespeeld in Voorstellingen op andere plekken, de verhuizing van de ticketshop naar het nieuwe theater en de positionering hiervan in het kader van het OOP traject hebben geleid tot bijzondere en drukke tijden. De opening van het nieuwe theater heeft in september 2010 plaatsgevonden. Interval Het afgelopen jaar heeft voor de buitenwereld vooral gedraaid om de Open Inloop en de brand in Interval. De brandstichting in Interval heeft een enorme impact gehad op bezoekers en personeel en veel materiële schade. Voor de jeugd heeft Interval echter veel positiefs opgeleverd in Interval heeft goed gedraaid in Veel activiteiten en cursussen en workshops voor zoveel mogelijk doelgroepen was het credo en dat is goed gelukt. Halverwege dit jaar hebben we een nieuwe huisstijl ingevoerd, hetgeen een strakkere en meer professionele uitstraling opgeleverd heeft. Dit jaar is het ook duidelijk geworden dat het huidige gebouw in 2014 gesloopt wordt (als onderdeel van het nieuwe Sportcentrum). Dit heeft onder andere een notitie opgeleverd met daarin een duidelijke beleidsmatige nieuwe koers voor het jeugd-en jongerenwerk. Belangrijk hierin is de keuze Jaarverslag

37 voor talentontwikkeling als vertrekpunt voor een nieuw jeugd- en jongerenwerk en een jeugdcentrum. De overlastverminderende methodiek Chill- inn op locatie is ruimtelijk losgekoppeld van Interval. De organisatie van een feest voor jongeren tijdens Oud & Nieuw zal de komende jaren als een meer integraal onderdeel van het jeugdbeleid worden opgepakt, zodat de organisatie daarvan eerder en meer gestructureerd kan plaatsvinden. PowerPark Ook dit jaar (19 juni) heeft Interval weer het PowerPark Festival georganiseerd. Ruim 4500 bezoekers kwamen s middags naar de verenigingsmarkt en het kidsprogramma en s avonds naar een programma voor vooral jongeren. Daarmee is PowerPark qua opzet succesvol en is de locatie, het Vondelpark, voor meerdere partijen geschikt. Ambulant jongerenwerk Deze activiteiten hadden dit jaar bijzondere aandacht van diverse doelgroepen. Het is voor de jongerenwerkers soms lastig gebleken hoe om te gaan met deze verbijzondering. Vanaf 1 oktober 2010 verwerkt het centrum de klachten van de gemeentelijke melddesk die gaan over jongerenoverlast. Deze klachten dienen als vertrekpunt voor de methodiek. Vanuit deze praktijk er is de methodiek opgezet om op locaties in de gemeente overlastverminderende Chill inn s te starten. Flexibiliteit en snelheid zijn hierbij de twee belangrijkste uitgangspunten. De eerste locatie die naar aanleiding hiervan is open gegaan is de Chill-inn de Spil en deze is een succes. Wat heeft het gekost? Ruimte Jaarrekening Begroting Jaarrekening Verschil (na wijziging) Saldo lasten Saldo baten Saldo programma ( -/- = nadelig) Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening. Jaarverslag

38 1.3 Bestuur Bestuursstijl, externe oriëntatie en communicatie Met de start van de nieuwe collegeperiode in 2010 benadrukt het college sterker dan voorheen de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de lokale samenleving. De bestuursstijl is vooral gericht op het opstarten en regievoeren over initiatieven. De uitvoering en instandhouding dient in vele gevallen door de samenleving te worden opgepakt. Daartoe worden ook de maatschappelijke mogelijkheden verkend en worden instellingen en bedrijfsleven nadrukkelijk gevraagd te participeren in maatschappelijke betrokkenheid en initiatieven. Mede langs bovenstaande wegen wordt veel input uit de samenleving verzameld die van invloed is op het beleid van de gemeente. In 2010 is de lijn uitgezet de wijze van verkrijgen van adviezen van geïnstitutionaliseerde organen tegen het licht te houden. Het gaat daarbij om de adviezen vanuit de maatschappij en minder over de wijze waarop deze worden verkregen. Het college zal tijdens de collegeperiode daar waar nodig rechtstreeks communiceren met de inwoners van de gemeente Papendrecht. Daartoe worden ook mogelijkheden gebruikt als weblogs. De bestuursstijl is gericht op het verkleinen van de afstand tussen ideeën, meningen en vragen van burgers en (belangen)groepen en de besluitvorming van de gemeente op het niveau van het college of de gemeenteraad. De insteek is daarbij tweeledig. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de inbreng vanuit de maatschappij is het draagvlak voor de besluitvorming het grootst en zullen de maatregelen of het beleid naar verwachting het meest effectief zijn. Ten aanzien van bestuurskracht (en bestuurskrachtmetingen) heeft de gemeente Papendrecht in 2010 geen nieuw standpunt ingenomen. De bestuurskracht van de gemeente Papendrecht als zelfstandige gemeente is adequaat en wordt versterkt door de regionale samenwerking. De dienstverlenende gemeente In 2010 heeft verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening plaatsgevonden. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de uitvoering van de punten uit onze lokale visie op dienstverlening dienstverleningsconcept Papendrecht Bij de verbeteringen zijn de volgende standpunten van belang: de samenleving vraagt om een bestuur dat dichtbij bereikbaar is, verantwoordelijkheid neemt en daarop aanspreekbaar is; de beleidsvorming en uitvoering zijn naar buiten gericht, met oog en oor voor wat in de samenleving speelt; de samenleving weet bij wie, waar en waarvoor zij moet zijn. Een fasegewijze aanpak is uitgewerkt waarin professionaliseren en stap voor stap ontwikkelen van de dienstverlening leidend zijn. Het inhoudelijk vormgeven van een Servicepunt Papendrecht is in 2010 gestart. Randvoorwaarde is dat het servicepunt in Papendrecht de lokale identiteit zoveel mogelijk behoudt. Regionaal participeren we in de regionale stuurgroep dienstverlening en in de daaruit voortgekomen werkgroepen. De ambitie die we daarmee nastreven is om de dienstverlening in de regio aan burgers, bedrijven en instellingen te verbeteren door samenwerking in de Drechtsteden. Daarvoor is een regionale visie en uitwerkingsplan dienstverlening opgesteld. Een andere invloed op onze visie op dienstverlening is het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord dat deel uitmaakt van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en E- overheid (NUP) dat door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is ondertekend. Het dienstverleningsconcept stelt de burgers, bedrijven en instellingen centraal en past daarmee prima in onze visie op dienstverlening. Daarnaast sterkt het collegeprogramma de trajecten die op het gebied van dienstverlening lopen. Een citaat dat daarbij op het gebied van dienstverlening van belang is dienstverlening is mensgericht, Jaarverslag

39 snel en zeker, samenwerkingsgericht, de gemeente is transparant en aanspreekbaar.. Verder is het volgende citaat van belang: De coalitie is van mening dat de dienstverlening goed is, maar nog beter kan. Score klanttevredenheid gemeentewinkel* 7,9 8,1 Papendrecht 8,2 8, * in 2007 is de klanttevredenheid op een andere manier gemeten In de voorgaande paragraaf is geschetst welk kader is gebruikt bij de projecten die het afgelopen jaar op het gebied van dienstverlening hebben gespeeld. In deze paragraaf volgt de uitwerking. De belangrijkste projecten uit 2010 worden met een korte toelichting beschreven Een onderdeel van het Antwoord dienstverleningsconcept is de implementatie en het gebruik van één centraal nummer in de vorm van het 14+netnummer. Voor onze regio en dus voor onze gemeente is dit Sinds 1 november 2009 is het nummer in gebruik. We hebben in 2010 de telefonische bereikbaarheid verder doorontwikkeld en het duidelijke telefonische kanaal gepromoot. Papendrecht heeft Antwoord Een ander onderdeel van het Antwoord dienstverleningsconcept is het creëren van een duidelijke digitale ingang voor burgervragen. In maart 2010 is een nieuw digitaal loket gerealiseerd, dat bestaat uit duizenden vraag/antwoord combinaties, die vooral burgerlogisch beschreven zijn. Benchmark Publiekszaken In 2010 is deelgenomen aan de benchmark Publiekszaken. Onze prestaties op het gebied van dienstverlening werden daarbij afgezet tegen de prestaties van andere gemeenten. De resultaten van de benchmark zijn meegenomen bij de vormgeving van het realisatieplan Servicepunt Papendrecht en op onderdelen geïmplementeerd. De Burgerenquête wijst al jaren uit dat burgers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Uit de Benchmark Publiekszaken blijkt dat bezoekers de dienstverlening gemiddeld beoordelen met een cijfer van 7,9. Kwaliteitshandvest In een kwaliteitshandvest worden afspraken gemaakt, waarbij de dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen inzichtelijk gemaakt wordt. Onder andere wacht- en behandelingstermijnen. Een concept kwaliteitshandvest en servicenormen is opgesteld. Wabo In 2010 is vormgegeven aan de invoering van de Wabo. De Wabo voegt verschillende vergunningen samen tot één omgevingsvergunning en draagt daarmee bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Mozaiek, zaakinrichting Jaarverslag

40 In 2010 zijn 36 zaken ingericht in Mozaiek als tool voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Mozaiek maakt processen inzichtelijk en daarmee beter stuurbaar. Herontworpen processen zijn gedigitaliseerd, waarbij de klantvraag centraal blijft staan. Uitvoering van NUP-voorzieningen In het kader van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) is de Basisadministratie Gemeenten (BAG) als basisregistratie gerealiseerd. Formatieonderzoek In 2010 heeft een formatieonderzoek plaatsgevonden voor het onderdeel burgerzaken. De definitieve rapportage hierover volgt in Bezwaarschriften en klachten In 2010 zien we een geringe stijging van het aantal klachten ten opzichte van Het aantal blijft relatief laag in relatie tot de jaren daarvoor (2005 t/m 2008). Het aantal bezwaarschriften dat tijdig is afgehandeld is gestegen (mede doordat de termijn waarbinnen deze wettelijk dienen te worden afgehandeld is opgeschoven van 14 naar 18 weken). We kunnen wel stellen dat de doorlooptijden zijn teruggebracht. Bij het tijdig afhandelen van bezwaarschriften zijn wij afhankelijk van de afhandeling van zaken door de commissie bezwaarschriften, het zelf tijdig besluiten nemen op de adviezen van de commissie en het op tijd ter zitting verschijnen van de bezwaarmakers. Alhoewel tijdige behandeling en afhandeling van bezwaarschriften een belangrijk kwaliteitselement zijn, is het niet het enige. Goede voorbereiding van zaken, goed en zorgvuldig horen van bezwaarmakers en zorgvuldige besluitvorming is daarin minstens zo belangrijk. Aantallen binnen wettelijke termijn afgehandelde bezwaarschriften Aantal bezwaarschriften * Niet-ontvankelijk Gegrond Ongegrond Ingetrokken Aantal bezwaarschriften dat tijdig is afgehandeld (binnen 18 weken, voor weken) * Op vier bezwaarschriften is nog niet besloten. Eén bezwaarschrift is niet in de commissie voor behandeling van bezwaarschriften behandeld, maar ambtshalve afgedaan. Percentage van het totale aantal klachten van onbehoorlijk gedrag van een bestuurder of ambtenaar dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Aantal klachten * Gegrond Ongegrond Deels gegrond Voorgelegd aan Nationale Ombudsman Gegrond door Nationale Ombudsman Percentage tijdig afgehandeld (binnen zes weken) * Twee klachten afgedaan met officiële klachtenprocedure (beide ongegrond), Vijf klachten afgedaan d.m.v. mediation. Hiervan zijn vier klachten naar tevredenheid opgelost, één klacht loopt nog. Drie klachten zijn ambtelijk afgedaan met brief (zonder overleg). Van de vier te laat afgedane klachten heeft één geval begrip van de klager en is één geval ontstaan omdat de klacht niet juist was ingeboekt (waardoor te laat actie is ondernomen). Handhaving en toezicht Jaarverslag

41 De handhavingseenheid in Papendrecht is versterkt om de benodigde capaciteit van de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht op te vangen. Met de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht zijn afspraken gemaakt over de inzet van deze medewerkers. Voordeel van een dergelijke eenheid in Papendrecht is dat hier ook de politie (politie Zuid-Holland Zuid, district Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, team West Papendrecht) gevestigd is, waarmee afspraken worden gemaakt over de intenties van de drie gemeenten. Een groot deel van de bestaande handhavingstaken en netwerk is ondergebracht bij de afdeling Publiekszaken. Naast de gemeentelijke opsporingsambtenaren zijn vergunningverleners en een juridisch adviseur belast met handhaving en vergunningverlening in het kader van de APV. Bestuurlijke strafbeschikking De invoering van de bestuurlijke strafbeschikking wordt door het openbaar ministerie stapsgewijs bij alle gemeenten ingevoerd. De bestuurlijke strafbeschikking is op 1 juni 2010 bij de gemeente Papendrecht ingevoerd. Op grond van de wet OM-afdoening kan een gemeentelijk buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van de Algemene plaatselijke verordening en de Afvalstoffenverordening buiten de rechter om overtreders strafrechtelijk sanctioneren door hen een geldboete op te leggen. Het nieuwe instrument is bedoeld om gemeenten een handvat voor het aanpakken van de overlastproblematiek te geven en meer handhavingmogelijkheden te bieden. Veiligheid De gemeente Papendrecht wil in samenwerking met de politie door middel van buurtpreventie de veiligheid(sgevoelens) van de inwoners vergroten. Het buurtpreventieteam (dat voor een deel uit bewoners bestaat) in de Stellingmolen is een voorbeeld van een succesvol project. De politie ondersteunt het buurtpreventieteam. Het team levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van vernielingen en overlast. De gemeente zorgt samen met de woningcorporatie Woonkracht 10 voor het in standhouden van buurtbemiddeling. Door frustraties tussen bewoners in een vroeg stadium op te lossen, kan escalatie van problemen worden voorkomen. In 2010 zijn 291 meldingen over veiligheid en leefbaarheid ontvangen. Meldingen Melddesk Aantal Afval en Milieu 82 Overlast honden 50 Overlast geluid/buren e.d. 123 Illegaal lozen 6 Caravans/vrachtwagens 30 Totaal 291 Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en woningcorporatie Woonkracht10. Buurtbemiddeling is een methode waarbij getrainde vrijwilligers uit Papendrecht buren helpen hun conflicten op te lossen, wanneer buren er onderling niet meer uitkomen. Bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig en geven geen oordeel over de ontstane situatie. De betrokken buren dragen zelf oplossingen aan voor hun conflict. In 2010 werden 57 zaken behandeld waarvan 62% (35 zaken) met succes werd(en) opgelost. Regio Jaarverslag

42 De aandacht voor inhoudelijke dossiers van Manden Maken is verlegd naar Pieken in de Drechtsteden. Vanuit een focus op drie pieken worden nieuwe initiatieven en inspanningen gericht. Het werken aan Samen stad aan het water biedt ruimte voor een gezamenlijke inspanning, maar ook voor de eigenheid en identiteit van de afzonderlijke gemeenten. Het LOC in Papendrecht is een succesvol samenwerkingsinitiatief. De financiële inbreng van de Drechtsteden is een belangrijke stimulans voor de realisatie van het LOC geweest. Aandacht voor bedrijven Ambitie De gemeentelijke ambitie ten aanzien van aandacht voor en contacten met het bedrijfsleven is verwoord in het collegeprogramma Een nieuw perspectief met Papendrecht centraal. In deze tijd van economische recessie wordt alles in het werk gesteld om de bestaande bedrijven en arbeidsplaatsen te behouden. De gemeente neemt de regie om verbinding te leggen tussen gemeente en ondernemers. Enerzijds om bedrijven en ondernemers van dienst te zijn en anderzijds om belangrijke impulsen te geven aan de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Specifieke aandacht is er voor de MKB-ondernemers (detailhandel) en startende ondernemers. De contacten met het bedrijfsleven verlopen via de accountmanager bedrijven. Haar functie is tweeledig en bestaat uit een re-actieve rol (aanspreek-/contactpersoon) en een pro-actieve rol (relatiebeheer en organisatie van acquisitie). Contactpersoon Het is voor ondernemers belangrijk dat er in de gemeente een duidelijk herkenbaar aanspreekpersoon aanwezig is voor bedrijven. Voor vragen/projecten die meer tijd en expertise nodig hebben, vervult de accountmanager bedrijven de rol van coördinator voor specifieke ondernemersvraagstukken en evenementen. In 2010 was dit van toepassing bij evenementen, zoals Koninginnedag en Het Zonnige Hart Festival. Doelgroep Starters Starters worden veelal naar de gemeente doorverwezen door de Kamer van Koophandel. In 2010 zijn ongeveer 50 starters door de gemeente te woord gestaan. Sinds twee jaar is de gemeente aangesloten bij het Mentorproject. Dit project ondersteunt -op verzoek- starters in hun eerste jaren door middel van een mentor ; een oud-ondernemer, die belangeloos de starter met advies bijstaat. Het mentorenbestand bestaat uit zes oud-ondernemers. In 2010 zijn drie mentoren voor het project werkzaam geweest. Zowel met de mentoren als met de starters wordt contact onderhouden. Relatiebeheer Relatiebeheer met individuele bedrijven Contact met individuele bedrijven geeft de gemeente inzicht in wat bij ondernemers speelt en leidt tot goodwill. Bedrijvenbezoeken zijn een middel bij uitstek voor het beheren van relaties met het bedrijfsleven. In de zomer van 2010 is een accountplan geformuleerd. Het accountplan voorziet in een selectie van bedrijven, waarvan één bedrijf per maand bezocht wordt door de wethouder economische zaken en de accountmanager bedrijven. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van hun strategisch belang voor de gemeente Papendrecht en/of zij maken deel uit van het Drechtstedelijke maritieme cluster. In 2010 zijn Boskalis Westminster en Schenk Papendrecht bezocht. Jaarverslag

43 Relatiebeheer met groepen bedrijven De volgende interactie met groepen ondernemers of organisaties die ondernemers vertegenwoordigen heeft in 2010 plaatsgevonden: - Netwerkborrels: de haringparty in juni 2010 in Golden Tulip Hotel in Papendrecht en twee LinkedIn regionale borrels. - Beurzen: In april 2010 is deelgenomen aan de gezamenlijke Drechtstedenstand tijdens de Fenexpo: de 3-daagse regionale businessdagen in Gorinchem. - Structureel Ondernemersoverleg (eens per kwartaal), waaraan Ondernemersvereniging Papendrecht, Ondernemersvereniging Nieuwland, Belangenvereniging Oosteind, MKB en de Kamer van Koophandel deelnemen. - Structureel maandelijks Centrumoverleg, waarin vertegenwoordigd zijn de eigenaar en beheerder van De Meent, ondernemersvereniging De Meent en individuele ondernemers. - Thema informatieavond: In november 2010 is een drukbezochte WABO informatieavond voor ondernemers georganiseerd. Relatiebeheer op afstand Diverse media worden ingezet om ondernemers te bereiken. Door media in te zetten kan een grote groep worden bereikt die anders nauwelijks contact heeft met de gemeente. Hiertoe worden onder andere adressen van de Ondernemersvereniging Papendrecht benut en adreslijsten van de Kamer van Koophandel. In 2010 is gestart met het updaten en uitbreiden van de gemeentelijke website met informatie voor ondernemers conform het Antwoord dienstverleningsconcept. Wat heeft het gekost? Bestuur Jaarrekening Begroting Jaarrekening Verschil (na wijziging) Saldo lasten Saldo baten Saldo programma ( -/- = nadelig) Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening. Jaarverslag

44 1.4 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmidden betreft geen echt programma. Hieronder zijn de (financierings)middelen opgenomen van de overige programma s. De producten die onder de algemene dekkingsmiddelen vallen zijn onder andere algemene uitkering, belastingopbrengsten en dividend. Algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening Begroting Jaarrekening Verschil (na wijziging) Saldo lasten Saldo baten Saldo programma ( -/- = nadelig) Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening. Jaarverslag

45 Jaarverslag

46 2. PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vangnet voor financiële tegenvallers. Voor de hoogte en samenstelling van het weerstandsvermogen zijn geen landelijke normen en richtlijnen vastgesteld. De normen voor het weerstandsvermogen worden door de raad vastgesteld. Gerelateerd aan de omvang van de begroting en vermogen is het weerstandsvermogen beperkt. Het incidentele vermogen is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene eenmalige kosten of (des)investeringen. Het structurele weerstandsvermogen is bestemd voor tegenvallers als gevolg van autonome ontwikkelingen en calamiteiten waarvoor geen budget aanwezig is. In deze paragraaf wordt de raming van het weerstandsvermogen naast het gerealiseerde weerstandsvermogen geplaatst. Aangezien de financiële verantwoording per ultimo 2010 onvoldoende over de ontwikkeling van het risicoprofiel informeert, vindt een doorkijk van de ontwikkeling na balansdatum plaats. Weerstandsvermogen Incidenteel Structureel Direct beschikbaar ultimo Direct beschikbaar ultimo 2010 bijgestelde begroting Direct beschikbaar ultimo 2010 realisatie Op termijn (na 2014) beschikbaar In 2010 is er een positief resultaat behaald. In de winstbestemming wordt voorgesteld het onverdeelde resultaat ad toe te voegen aan de algemene reserve. Dit verklaart het hoger dan begroot incidentele weerstandsvermogen. Er is in 2010 voor gebruik gemaakt van de structurele begrotingspost onvoorzien. Het restant is bij de najaarsnota ten gunste van het resultaat vrijgevallen. Incidenteel weerstandsvermogen ultimo 2009 na res. bestemming ultimo 2010 bijgestelde begroting ultimo 2010 na res. bestemming tendens na 31/12/10 1. Algemene reserve Direct gunstig 2. Reserve raadsvisie Direct rustig 3. Reserve stedelijke vernieuwing Direct rustig 4. Risicoreserve grondexploitaties Direct rustig Totaal Risico's grondexploitatie Direct rustig 6. Risico's bijdragen verbonden partijen Direct ongunstig 7. Stille reserve aandelen Eneco Direct 0 ongunstig Totaal Afgerond Verwachting begrotingsresultaat Op termijn 0 ongunstig 9. Verwachting rekeningoverschot Op termijn pm rustig 10. Afgegeven gemeentegaranties Op termijn rustig Totaal t/m 3. Diverse reserves Dit betreffen de reserves volgens de jaarrekening 2010 en (bij de voorjaarsnota en najaarsnota gewijzigde) begroting In de stand ultimo 2010 na resultaatbestemming is het onverdeelde resultaat van 2010 ad toegevoegd aan de algemene reserve. Jaarverslag

47 4 en 5. Risico s grondexploitaties Deze posten houden verband met de risicoreserve grondexploitatie. De risico s zijn bij de jaarrekening 2010 geactualiseerd en heeft tot een bijstelling geleid (zie paragraaf Grondbeleid). Hiermee zijn de risico s bij de grondexploitatie afgedekt. 6. Risico s verbonden partijen In deze begroting zijn de bijdragen opgenomen zoals vermeld in de bestuursrapportages of in de jaarrekeningen 2010 van de verschillende verbonden partijen. Vooral bij de verbonden partijen GR Drechtsteden en GR Regio Zuid-Holland Zuid zijn er substantiële financiële risico s. Bij de GR Drechtsteden zijn diverse nog niet gerealiseerde taakstellingen in de begroting 2011 opgenomen. De structurele dekking van de uitkomst van de financiële problematiek bij de GRD als gevolg van de afrekening met de Regio Zuid-Holland Zuid inzake het SCD is nog niet bekend. De problematiek ten aanzien van de Wwb/bijstand, Wmo en minimabeleid is materieel en nog onbekend of deze zich alleen nog in 2011 voor zal doen. Naar verwachting moet een substantieel bedrag terugbetaald worden in verband met Manden Maken. Ook bij de GR Drechtwerk zijn financiële risico s. Het totale risico loopt op tot ruim 1 miljoen. De gevolgen zijn voornamelijk incidenteel, maar kunnen ook deels structureel van aard zijn. 7. Stille reserve aandelen Eneco De ontwikkelingen bij Eneco (zie paragraaf verbonden partijen) hebben aanzienlijke gevolgen voor de waardering van de aandelen Eneco. Wij houden geen rekening met een overwaarde. 8. Verwachting begrotingsresultaat Uitgangspunt is dat een positief begrotingsresultaat bij de jaarrekening aan de algemene reserve wordt toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen. Voor de periode is het begrotingsresultaat op nul gesteld, vanwege het uitgangspunt dat de heroverwegingen de voorziene begrotingstekorten opvangen. 9. Verwachting rekeningoverschot Indien (veiligheidshalve) 25% van het totaal van de rekeningoverschotten van de afgelopen 10 jaar ook in de toekomst aan het weerstandsvermogen kan worden toegevoegd, zou dit een bedrag van 1 miljoen betekenen. Gezien echter de financiële problematiek en bijbehorende heroverwegingen, is de verwachting dat de budgetten verder onder druk komen te staan en de kans op rekeningoverschotten kleiner wordt. Daarom is nu geen rekening meer gehouden met rekeningoverschotten. 10. Afgegeven gemeentegaranties Er is door de gemeente Papendrecht voor 13,3 miljoen aan geldleningen gegarandeerd. Daarnaast is zij achtervang voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor 58,8 miljoen. Voor een deel daarvan kan de gemeente Papendrecht mogelijk worden aangesproken. Naast éénmalige of incidentele tegenvallers kan ook sprake zijn van structurele tegenvallers. Structurele tegenvallers dienen uiteindelijk structureel uit het begrotingsresultaat te worden gefinancierd. Het is toegestaan om gedurende een aantal jaren een bestemmingsreserve in te zetten. Structureel weerstandsvermogen ultimo 2010 ultimo 2011 ultimo 2014 op termijn 1. Besparing inflatiecorrectie Direct Budget voor onvoorziene uitgaven Direct Onbenutte belastingcapaciteit Direct Totaal Vermindering renteresultaat bij aanwending van alle reserves Weerstandsvermogen op korte en lange termijn Op termijn Totaal Besparing inflatiecorrectie Aan enkele reserves wordt jaarlijks een correctie voor inflatie toegevoegd. Hiermee blijven deze reserves waardevast. Dit principe kan worden losgelaten met bijbehorende besparing. Jaarverslag

48 2. Budget onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven is jaarlijks beschikbaar. 3. Onbenutte belastingcapaciteit Gemeenten mogen in 2011 de opbrengsten van de onroerende zaakbelasting (ozb) met maximaal 3,5% verhogen (landelijk gemiddelde). Het rijk gaat ervan uit dat de lokale overheden een totaalopbrengst aan onroerende zaakbelasting realiseren van 3 miljard. Deze zogeheten macronorm geldt voor de onroerende zaakbelasting en is een macro-plafond dat is ingesteld om te forse lokale lastenstijgingen te voorkomen. In de begroting 2011 van Papendrecht is met een stijging van de ozb met de inflatiecorrectie van 1,5% tot een opbrengst van 4,6 miljoen rekening gehouden. Voor 2011 kunnen de tarieven niet meer aangepast worden. Voor 2012 wordt een (forse) neerwaartse bijstelling van de macro-norm verwacht: het cijfer ijlt na waardoor nu pas de daling van de inflatie in de cijfers merkbaar is. De opbrengsten uit afvalstoffenheffing en rioolheffing dekken volledig de kosten (100% kostendekkendheid), zodat op deze onderdelen geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. 4. Vermindering renteresultaat bij aanwending van alle reserves De gemeente Papendrecht heeft algemene- en bestemmingsreserves per ultimo 2010 voor 20,1 miljoen. Onze vaste activa bedraagt 67 miljoen. Deze activa zijn grotendeels met vreemd vermogen gefinancierd. Hierdoor is de gemeente financieel kwetsbaar als gevolg van renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Het aanwenden van reserves heeft een ongunstig effect op het renteresultaat. Bij aanwending neemt de financieringsbehoefte toe en stijgen de rentelasten. Het opgenomen bedrag veronderstelt het aanwenden van alle geprognosticeerde reserves ultimo 2014 ad 17 miljoen en een samenhangend negatief effect op het renteresultaat van Anderzijds vermindert hierdoor de inflatiecorrectie met Conclusies De begrotingsomvang 2011 bedraagt 87 miljoen, de waarde van de bezittingen 67 miljoen. Het weerstandsvermogen voor de begroting bedraagt op korte termijn 0,24 miljoen en voor het bezit en vermogen 6,7 miljoen (= 8% van 87 miljoen). Wij hebben geen negatieve reserves en, met de voorgestelde heroverwegingsvoorstellen voor 2011, een sluitende begroting jaarschijf 2011; hiermee voldoen wij op basis van de begroting 2011 aan de wettelijke normering. Het incidentele weerstandsvermogen is om eenmalige tegenvallers te financieren. Met een omvang van 7,2 miljoen per ultimo 2010 en in samenhang met de huidige benoemde risico s, is het weerstandsvermogen toereikend. Er zijn substantiële risico s. Voor 2012 en verder is sprake van een sterk negatief verwacht begrotingssaldo. Verdere verslechtering van de financiële positie is niet acceptabel. Voorstellen met negatieve financiële gevolgen worden zodanig behandeld. Bestuurlijk ontstaan steeds meer (financiële) verplichtingen als gevolg van beleid en uitvoering bij gemeenschappelijke regelingen. Bij de totstandkoming hiervan zullen vooraf expliciet de financiële gevolgen worden nagegaan en het beschikbaar zijn van financiële middelen zal meer en meer uitgangspunt worden. Jaarverslag

49 2.2 Onderhoud Kapitaalgoederen Riolering, wegen en groenvoorzieningen De discussie over het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (op basis van het kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Papendrecht uit 2006) is bestuurlijk afgerond. Voor de investering die gevraagd wordt, zijn extra middelen vrijgemaakt. Verdere verfijning en afstemming van de financiële middelen op het gewenste kwaliteitsniveau vinden vanaf 2010 plaats. Hiervoor is een meerjarenplanning voorziening kleinschalig gepland onderhoud opgetuigd. In het verlengde zijn ook de integrale plannen uitgewerkt op het gebied van stedelijk water (SWP) en de gemeentelijke riolering (GRP), rekeninghoudend met de invulling van de rioolheffing. De bestuurlijke behandeling hiervan is eveneens afgerond. Voortvloeiend uit het programmajaar 2009 hebben in 2010 grootonderhoud werkzaamheden plaatsgevonden ten behoeve van de rioolproblematiek Sleedoornhof en omgeving. Voortvloeiend uit het programmajaar 2010 hebben voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Dokter Rietveldplein en de Esdoornlaan en omgeving plaatsgevonden. De Markt (in verband met nieuwbouw winkels) en de Moerbeihof (in verband met nieuwbouw school) zijn in planning naar achteren geschoven. Een en ander is in afwachting van nadere ontwikkelingen betreffende de bouwwerkzaamheden. Vooruitlopend op het programmajaar 2011 zijn eind 2010 de eerste voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Stellingmolen van start gegaan. In 2008 is geconstateerd dat de Burgemeester Keijzerweg (gedeelte Veerweg - Molenlaan) constructief gezien er slecht voorstaat. Om genoemde redenen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak hiervan. De voorbereidingen zijn aangehouden in verband met nadere onderzoeken inzake de noodzaak van een rotonde nabij de Onderslag en bij verbetering van de Burgemeester Keijzerweg toename vrachtverkeer vanwege toekomstige transferium (Alblasserdam). Openbare verlichting Om te komen tot een doelmatig beheer van de openbare verlichting hebben in totaal 14 gemeenten besloten om het onderhoud van de openbare verlichting gezamenlijk Europees aan te besteden. Vanaf 2008 zijn de onderhoudswerkzaamheden van start gegaan. In 2010 hebben onderhandelingen plaatsgevonden om het contract voor de duur van één jaar te verlengen. De administratieve beheerstaken van de openbare verlichting worden in dit kader centraal uitgevoerd (via Bureau-OVL). Een startnotitie is opgesteld om te onderzoeken of eventuele gezamenlijk uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting (OVL) in de Drechtsteden (aansluiting bij Dordrecht) haalbaar is. Het startoverleg van de projectgroep heeft eind 2010 plaatsgevonden. Speelruimte Ten behoeve van de speelruimte hebben in 2010 de laatste werkzaamheden (Oostpolder / De Kooij) voortvloeiend uit het speelruimtebeleid plaatsgevonden. Ten behoeve van het speelruimtebeleid heeft de inventarisatie van de speelplekken Kraaihoek - Middenpolder plaatsgevonden. De voorbereidende werkzaamheden worden 2011 uitgevoerd. Jaarverslag

50 Water De financiering van de baggerwerkzaamheden voor binnenwateren geschiedt met de voorziening baggeren vijvers en watergangen. Door de versnelde uitvoering van het baggerschema hebben er conform het meerjarenschema 2010 geen grootschalige baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. Een nieuw baggerplan is ter voorbereiding opgenomen. Het waterschap heeft de zogenaamde A - watergangen in eigendom en worden door deze partij onderhouden en gebaggerd. De gemeente heeft een ontvangstplicht van de baggerspecie, hetgeen kosten met zich meebrengt. Omdat de werkzaamheden een cyclisch karakter hebben heeft een structurele verhoging van de storting in de voorziening baggeren plaatsgevonden. Baggerwerkzaamheden door het waterschap hebben in 2010 plaatsgevonden. Voor het baggeren van de havens is het uitgangspunt dat een baggercyclus van tien jaar voldoende is om de vereiste diepgang te kunnen garanderen. In 2010 hebben geen baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. Geluidschermen Om het grootonderhoud (en de vervanging) van de geluidsschermen financieel te waarborgen, is een voorziening geluidschermen ingericht voor het onderhoud van de geluidschermen. Nadere onderzoeken van hoe de staat van onderhoud is van de oudere geluidschermen (Molenvliet, Wilgendonk en het Westelijk deel binnen de wijk Oostpolder), zal na 2010 opgestart worden. Gebouwen Voor de circa 30 panden die in eigendom van de gemeente zijn, is voor het jaarlijkse onderhoud een onderhoudsvoorziening ingericht. Over een voortschrijdende planperiode van tien jaar wordt jaarlijks de gemiddelde storting in de exploitatie van de betreffende panden verantwoord. De werkelijke kosten worden rechtstreeks op de voorziening geboekt. Jaarlijks wordt de meerjaren onderhoudsplanningen geactualiseerd. Jaarverslag

51 2.3 Financiering Algemeen In deze paragraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente met het uitzetten en aantrekken van geld, zowel op korte als op langere termijn, is omgegaan. Tevens worden de risico s in beeld gebracht en eventuele genomen maatregelen om deze risico s te beheersen vermeld. Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). De besluitvorming rond deze zaken blijft veelal bij de gemeente. Gedurende 2010 is de liquiditeitenplanning verder verfijnd en periodiek geactualiseerd. Deze planning, die inzicht biedt in de meerjarige gemeentelijke financieringsbehoefte, heeft thans een horizon tot eind In 2010 is een nieuw gemeentelijk Financieringsstatuut opgesteld. Dit nieuwe statuut is per medio december 2010 in werking getreden. Gedurende 2010 heeft conform afspraken tweemaal ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen gemeente en SCD over de uitvoering van de treasuryfunctie. Externe ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Het jaar 2010 heeft wereldwijd in het teken gestaan van voorzichtig economisch herstel. Gesteld mag worden dat de economieën op het westelijk halfrond daarbij in zekere mate meegelift hebben op de positieve ontwikkelingen in opkomende economieën zoals China en India. Hoewel het Nederlandse werkloosheidscijfer in 2010 nog hoog genoemd mag worden (ruim 5% van de beroepsbevoking) zijn er wel tekenen van herstel. Door toegenomen vertrouwen in de economie zijn consumptie door huishoudens en bestedingen en investeringen door bedrijven toegenomen. Hoewel er meer dan voorheen werd gespaard (buffervorming voor mindere tijden) kwam de economische groei over 2010 toch uit rond een bescheiden 1,75% (bron: CPB). Dit is belangrijk beter dan over 2009 (krimp van 4%). De inflatie lag in 2010 met ca. 1,25% op een laag niveau. In 2010 is ook duidelijk geworden dat de financiële crisis nog niet voorbij is. Twee van de meest belangrijke sectoren hierin betreffen de financiële sector en overheden. Hoewel het in de eerstgenoemde sector in 2010 vrij rustig is geweest nam daarentegen de financiële onrust op overheidsniveau in het eurogebied in de loop van het jaar sterk toe. Landen als Griekenland, Ierland en Portugal moesten vanuit een Europees noodfonds worden ondersteund. Dit kwam vooral door twijfel of deze landen hun begrotingsdiscipline op orde zouden kunnen krijgen. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2010 kan als volgt worden weergegeven: Verloop rentetarieven ,5% 4,0% 3,5% Percentage 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 10-jaars IRS 3-maands Euribor 1,0% 0,5% 0,0% 1-jan-10 1-feb-10 1-mrt-10 1-apr-10 1-mei-10 1-jun-10 1-jul-10 1-aug-10 1-sep-10 1-okt-10 1-nov-10 1-dec-10 1-jan-11 Datum Jaarverslag

52 De korte rente (Euribor) heeft zich gedurende 2010 bewogen tussen niveaus van 0,5% en 1%. Dit renteniveau staat vooral onder invloed van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde refirente. Teneinde de economie door goedkope kredietverlening op gang te houden heeft de ECB deze rente in 2010 op een niveau van 1% gehandhaafd. De lange marktrente (Interest Rate Swap; IRS) is over het hele jaar 2010 genomen licht gedaald. In het verloop is wel een duidelijke beweging zichtbaar: gedurende de eerste acht maanden daalde de lange rente geleidelijk waarbij rond begin september 2010 een bodem werd bereikt van rond de 2,5%. Daarna liep het IRS-niveau tot aan het einde van het jaar met ca. 75 basispunten op tot een niveau van circa 3,25%. Deze ontwikkeling liep parallel met het in die periode opgelopen niveau van de staatsrente, hetgeen kan worden toegeschreven aan de onrust in het eurogebied. In lijn met het voorgaande jaar worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop de niveaus komen zoals weergegeven in voorgaande grafiek. Door een licht verbeterd klimaat in de financiële sector waren deze opslagen in 2010 wel lager dan in Voor een 10-jaars lening moest eind 2010 ongeveer rekening worden gehouden met een opslag van 50 à 60 basispunten boven het IRS-niveau. Financiering Mede op grond van inzichten uit de liquiditeitenplanning zijn er gedurende 2010 geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken. De totale langlopende leningschuld van de gemeente Papendrecht bedraagt per 31 december ,6 miljoen (17 leningen). Risicobeheer De belangrijkste financiële risico s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico s en de kredietrisico s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2010 ( 78,1 miljoen) betekende dit dat de gemeente Papendrecht haar financiële huishouding voor maximaal circa 6,6 miljoen met kort geld mocht financieren. In onderstaande tabel is het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2010 ten opzichte van de kasgeldlimiet opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente Papendrecht ruim binnen de grenzen van de kasgeldlimiet is gebleven. Tabel 1: Verloop kasgeldlimiet 2010 Bedragen x 1.000,- 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder kasgeldlimiet Vanuit deze ruimte is in de loop van 2010 een bedrag van 7 miljoen voor korte termijn uitgezet bij de al bestaande zakelijke depositoregeling van de GR Drechtsteden (gastgebruik). Mocht vanuit de liquiditeitenontwikkeling een behoefte aan dit bedrag blijken, dan is dit bedrag ieder moment opvraagbaar. Jaarverslag

53 Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Papendrecht in ,6 miljoen. Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Papendrecht met haar financiering in 2010 ruim binnen de renterisiconorm is gebleven. Tabel 2: Toetsing renterisiconorm 2010 Bedragen x 1.000,- Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen - Bedrag aflossingen Totaal renterisico Renterisiconorm ca. 78,1 miljoen x 20% Toets aan renterisiconorm Ruimte / Overschrijding (-) Kredietrisico s De gemeente Papendrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 3: Overzicht kredietrisico s Bedragen x 1.000,- Per Per Categorie 1-jan dec-2010 Uitzettingen - 91 Borgstellingen Direct Indirect Totaal In 2010 is een verstrekte lening van aan het Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod (SIW) gereactiveerd. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2010 voor in totaal 72,2 miljoen garant. Hiervan had 58,9 miljoen (ofwel circa 81%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met een zeer laag risicoprofiel. Per eind 2010 is de achtervangovereenkomst met het WSW verlengd tot 31 december Het SCD heeft de gemeente in dit proces ondersteund. Deze overeenkomst is nu nog slechts in tijd gelimiteerd; de limitering op corporatie is vervallen. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2010 bijna 13,4 miljoen. De belangrijkste daarvan betreft die ten aanzien van de HVC Alkmaar ( getrapt via GR Gevudo); aan het 1,41% belang in HVC was per eind 2010 een borgstelling van 8,9 miljoen verbonden. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Papendrecht. Daarnaast houdt de gemeente een rekening aan bij de ING en de Rabobank. Jaarverslag

54 2.4 Woonlasten Kader lokale heffingen Het beleidskader lokale woonlasten kenmerkt zich door hantering van kostendekkende tarieven, tariefsaanpassingen op basis van inflatie en acceptatie onder inwoners en instellingen. Beleidsrealisatie 2010 woonlasten Het tarief OZB voor woningeigenaren in 2010 is ten opzichte van 2009 met 0,5% gestegen (nietwoningen 1,5%). Het tarief voor de afvalstoffenheffing steeg van 216 (2009) naar 222 in De rioolheffing steeg met 3,5%. Ten aanzien van de drie grootste gemeentelijke heffingen heeft de gemeente Papendrecht derhalve een gematigde tariefstijging toegepast. Overzicht van diverse heffingen Opbrengst 2010 Opbrengst 2010 Opbrengst 2009 Tarief 2010 % kostendekkendheid begroting realisatie realisatie Onroerende zaakbelasting woningen ,1026% n.v.t. Onroerende zaakbelasting niet-woningen eigenaren ,1942% n.v.t. Onroerende zaakbelasting niet-woningen gebruikers ,1555% n.v.t. Afvalstoffenheffing ,00 100% Rioolheffing ,00 100% Hondenbelasting ,80 n.v.t. Grafrechten algemeen graf inclusief onderhoud 2.230, Grafrechten eigen graf inclusief afkoop 5.800,00 onderhoud voor 40 jaar Bouwleges, reguliere aanvraag zonder ontheffing met een bouwsom van ,00 Bouwleges, reguliere aanvraag met een bouwsom van , : 105% 2009: 89% % % Overige leges en rechten (uittreksel bevolkingsregister, huwelijken, reisdocumenten, diversen diversen rijbewijzen, APV vergunningen, marktgelden) Totaal Tarieven en woonlasten die vaak in onderzoeken worden meegenomen 2 De opbrengsten grafrechten vallen door een stijging van het aantal begravingen hoger uit. 3 De bouwleges zijn door een aantal grote projecten hoger uitgevallen dan begroot. In het afgelopen jaar is er volledig inzicht ontstaan in het bestand van de woningen en niet-woningen. Het betreft hier volledig inzicht in welke woningen en niet-woningen aanwezig en welke in aanbouw, verbouwd en opgeleverd zijn. Hierbij is (binnen de Drechtsteden) een uniforme en integrale waarderingssystematiek voor de bepaling van de hoogte van de woz-waarde toegepast. Begrotingstechnisch was hier in de afgelopen jaren voorzichtigheidshalve geen rekening mee gehouden. Met name door de oplevering van relatief veel nieuw areaal, kunnen over 2008, 2009 en 2010 extra ozb-opbrengsten voor een totaal van 1,0 miljoen worden gemeld. De structurele gevolgen hiervan zijn opgenomen in de voorjaarsnota De OZB bedraagt ruim 7% van de omvang van de gemeentebegroting. Jaarverslag

55 Overige aspecten betreffende tarieven woonlasten I. Woonlasten Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten in Papendrecht volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) weergegeven over de laatste vier jaren: OZB-eigenaar 180,60 191,00 227,00 229,00 Afvalstoffenheffing 212,40 216,00 216,00 222,00 Rioolrecht eigenaar 136,00 139,00 171,00 177,00 Ontwikkeling lastendruk 529,00 546,00 614,00 628,00 % stijging tov vorig jaar 3,2% 12,5% 2,3% De woonlasten in Papendrecht in vergelijking met de overige Drechtsteden is als volgt (x 1): Gemeente Gemiddelde OZB Rioolheffing Afvalstoffen Totaal Rangnr. WOZ-waarde eigenaar eig/gebr heffing meerp.huish. Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde De indicatie in de laatste kolom betekent; hoe lager het rangnummer hoe beter. II. Kwijtschelding Sinds de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting wordt in Papendrecht vrijwel uitsluitend kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing verleend. Onder de inkomensnorm van 100% van het minimuminkomen en vermogensnorm vindt op verzoek kwijtschelding plaats. Een groot deel van de kwijtscheldingen wordt geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen. In 2010 hebben huishoudens kwijtschelding ontvangen voor de afvalstoffenheffing. De kwijtschelding over 2009 bedroeg en over Dat betekent dat in twee jaar tijd het bedrag aan kwijtschelding meer dan verdubbeld is. Deze stijging moet gezien worden in het licht van de economische malaise van de afgelopen jaren. III. Organisatie Het opleggen en invorderen van belastingaanslagen wordt vanaf 1 juli 2008 door de Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) verzorgd. De kosten van de GBD worden op basis van het aantal aanslagregels bij de gemeente in rekening gebracht. De kosten worden doorbelast aan de beleidstaken riolering, afvalstoffenheffing en OZB. Alle belastingplichtigen hebben de mogelijkheid de belastingaanslag tot in tien maandelijkse termijnen te voldoen indien daarvoor een machtiging wordt afgegeven. Jaarverslag

56 2.5 Grondbeleid Het grondbeleid 2010 is ten opzichte van 2009 niet gewijzigd. Een nieuwe nota grondbeleid is in voorbereiding. Niet in exploitatie genomen gronden De gemeente Papendrecht heeft gronden die nog niet in exploitatie genomen zijn. Dit betreft strategische grondaankopen, planbegeleidingskosten en de kosten van haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe ontwikkelingen. De totale boekwaarde per 31 december 2010 bedraagt bijna De hierin begrepen strategische grondaankopen hebben een prijs van ruim 10 per m2. In exploitatie genomen gronden Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting de exploitatieberekeningen van de complexen geactualiseerd. Bij de jaarrekening worden, indien nodig, de budgetten bijgesteld. Voor complexen waar een tekort wordt verwacht, wordt een voorziening gevormd. In onderstaande tabel is een prognose van het totaal van in exploitatie genomen gronden opgenomen waarbij rekening is gehouden met de verrekening van de voorzieningen Tekort centrumplan en Tekort Land van Matena en de tussentijdse winstneming. Verloop van het totaal van in exploitatie genomen gronden Boekwaarde Boekwaarde Totaal nog Totaal nog Verwacht Omschrijving per Uitgaven Inkomsten per verwachte verwachte Resultaat 1-jan dec-10 uitgaven (1) inkomsten (2) (1-2) Toelichting Totaal in exploitatie genomen gronden Voordelig Winstneming Winsten op grondexploitaties worden tussentijds genomen. Dit is, afhankelijk van de grootte van het complex, per deelgebied of in totaliteit per complex. Bij winstneming wordt het behaalde resultaat verrekend met de risicoreserve grondexploitaties. Voorgesteld wordt om complex Kraaijhoek en complex Kinderdagverblijf Staringlaan af te sluiten (totaal voordelig resultaat ). Daarnaast wordt, op basis van de actualisatie van de exploitatieberekeningen, voorgesteld om bij twee complexen tussentijds winst te nemen. Ten laste van complex Oostpolder wordt tussentijds winst genomen. Hiervan wordt, conform de vastgestelde exploitatieopzet, ingezet ter afdekking van het tekort van complex Amberdreef. Ten laste van complex Merwehoofd is het mogelijk tussentijds winst te nemen. Voor berekende tekorten dient een voorziening ten laste van de risicoreserve te worden gevormd. Uit de jaarlijkse actualisatie blijkt dat zowel het geprognosticeerde tekort van complex Centrum als complex Land van Matena zal toenemen. Voorgesteld wordt ten laste van deze reserve de voorziening tekort Centrumplan met en de voorziening tekort Land van Matena met te verhogen. Na deze mutaties is de stand van de risicoreserve ultimo (zie onderstaande tabel). Verloop saldo risicoreserve Boekwaarde Mutatie Boekwaarde Weerstandsvermogen grondexploitatie De risicoreserve grondexploitaties is bedoeld om financiële risico s van nog niet in exploitatie genomen gronden op te kunnen vangen. Daarnaast kunnen tekorten op lopende grondexploitaties worden afgedekt. De minimale omvang van deze reserve is, op basis van de stand van de grondexploitaties ultimo 2010 en na verrekening van de beschikbare voorzieningen, berekend op (was ). Komt de risicoreserve boven of onder het gewenste niveau, dan zal dit via de reserve stedelijke vernieuwing worden geëgaliseerd. Voorgesteld wordt ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing te brengen om de risicoreserve op het gewenste niveau van te brengen. Jaarverslag

57 2.6 Bedrijfsvoering Inleiding Binnen de gemeentelijke organisatie spelen tal van processen om tot externe en interne producten te komen. Ter ondersteuning van de organisatie bij het vervullen van zijn taken is interne ondersteuning en facilitering onmisbaar. De bedrijfsvoering ondersteunt direct of indirect de uitvoering van de programma s. De kwaliteit van de bedrijfsvoering draagt daarom bij aan het slagen van deze programma s. Hierbij zijn de begrippen actualiteit, betrouwbaarheid en continuïteit van toepassing voor deze kwaliteit. In dit hoofdstuk worden de onderdelen belicht, die in 2010 (verder) worden vormgegeven op het vlak van bedrijfsvoering. De verdere richting van de ontwikkeling van de bedrijfsvoering wordt mede ingezet vanuit het project Organisatieontwikkeling Papendrecht (OOP) en vanuit Drechtstedelijk verband (denk hierbij ondermeer aan Informatievoorziening, procesinrichting en automatisering (IP&A). Organisatie Het organisatieontwikkelingsproces Papendrecht wordt uigevoerd onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Dit heeft geresulteerd in een logische structuur, passend bij een gemeente van onze omvang en de taakstelling die bij onze organisatie hoort. Vanuit die structuur is ook zeer gedegen nagedacht over de kwantiteit en de kwaliteit van de formatie die daarbij hoort. Wij hebben een organisatie die weliswaar klein is, maar die wel in staat is om zelfstandig de taken uit te voeren die gevraagd worden. Het huidige organisatiemodel conform OOP is voor dit moment adequaat. Eventuele regionale ontwikkelingen en andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld de omslag naar een beheergemeente) kunnen voor andere ordeningsprincipes en invulling van de organisatie leiden. Begin 2010 zijn, vanuit de doorstructureringsplannen van de afdelingen, het Organisatieplan en Formatierapport en functieboek vastgesteld. Onderdeel daarvan was de een nieuwe functiewaarderingsronde op grond van het functiebouwwerk Drechtsteden. Op basis van deze stukken is een start gemaakt met het plaatsingsproces medewerkers. In augustus zijn de voorgenomen plaatsingsbrieven aan medewerkers verstuurd. De afronding, in de vorm van een definitief plaatsingsplan, staat voor de eerste helft van 2011 gepland. Personeel Vanuit het regionaal vastgestelde HRM-programma zijn een negental HRM-instrumenten uitgewerkt. Dit instrumentarium biedt het samenwerkingsverband Drechtsteden een impuls waar het gaat om samenwerken, projectmatig werken en het boeken van resultaat. Thema s die ook vanuit OOP voor onze organisatie van belang worden geacht. Het programma biedt ontwikkeling, verbondenheid en verscheiden waardoor leidinggevenden en medewerkers zich kunnen versterken, ontplooien en verbeteren en zal er toe moeten leiden dat de gemeente Papendrecht (als onderdeel van de Drechtsteden) een aantrekkelijke werkgever blijft. In 2010 is gestart met de invoering Papendrecht van het Functiebouwwerk Drechtsteden. Noodzakelijk ter ondersteuning van het Formatierapport en functieboek. Het nieuwe functiehuis biedt ook input in kader van loopbaanontwikkeling en mobiliteit. In 2011 zal een aantal andere instrumenten worden geïmplementeerd. Opleiden en ontwikkelen Om onze positie van aantrekkelijke werkgever te behouden en te versterken, maar ook om te blijven voldoen aan de eisen, die de omgeving van ons vraagt zullen we mede gezien de eerder genoemde arbeidsmarktproblematiek blijvend moeten investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers om zo lang mogelijk gebruik te kunnen blijven maken van hun kennis en kunde. Vanuit regionaal verband is voor het volgen van cursussen gebruik gemaakt van het aanbod van het Trainingscentrum Drechtsteden (TCD). Ook is een eerste aanzet gegeven om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen vanuit wensen en behoefte van medewerkers en de organisatie en is de introductiedag voor nieuwe medewerkers nieuw leven ingeblazen. Jaarverslag

58 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage Papendrecht 5,71 4,16 4,36 4,92 Vergelijkbare gemeenten (gemeentelijke verzuimnorm) 4,11 4,20 4,10 nnb Het ziekteverzuim laat de laatste twee jaren een lichte stijging zien. In vergelijking met de gemeentelijke verzuimnorm (25% van de gemeenten in onze inwonersklassen heeft een verzuimpercentage dat lager is dan deze norm) is het verzuim nog te hoog. Dit is aanleiding geweest voor een themaoverleg waarbij de managementleden en een vertegenwoordiging van de ARBO-unie aanwezig zijn geweest. Dit overleg is de start om het ziekteverzuim nadrukkelijker op de agenda te zetten. Afgesproken is om de maandelijkse verzuimanalyse uit te breiden en ook te reflecteren aan landelijke referentiecijfers (gemeentelijke verzuimnorm, gemiddeld verzuimpercentage, meldingsfrequentie). Vacatures Onze organisatie kent een aantal vacatures dat deels bewust open worden gelaten in relatie met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur en de plaatsing van medewerkers (inclusief het kunnen uitspreken van een belangstelling voor vacatures in de nieuwe organisatie). Een aantal vacatures bleek echter ook moeilijk in te vullen, met soms externe inhuur als gevolg. Inhuur van extern personeel Mede gelet op een zorgvuldige afronding van het plaatsingsproces is het ook in 2010 noodzakelijk gebleken om tot externe inhuur over te gaan. Andere afwegingen waren inzet voor specialistisch werk, pieken, ziekte, tijdelijke vacatures, projecten en moeilijk in te vullen vacatures. Een groot deel van de externe inhuur vond plaats op reguliere formatieruimte. Over 2010 is de externe inhuur 18% van de loonsom. Vanuit het collegeprogramma en sturing op de bedrijfsvoering zal het budget externe inhuur telkens kritisch worden beoordeeld. Interne maatregelen zijn genomen ter fiattering van externe inhuur. Huisvesting De (regionale) ontwikkelingen hebben tot een uitplaatsing van een aantal organisatieonderdelen geleid. Het beschikbaar gestelde krediet voor (uitgesteld) groot onderhoud van het gemeentehuis en vervanging van werkplekken, onder meer vanwege arbo-eisen, wordt ingebracht in het financiële heroverwegingstraject. Nu de plaatsing bijna is afgerond ontstaat de mogelijkheid van een integrale samenhangende aanpak. Met het voorgenomen groot onderhoud willen we inzetten op een efficiënter en duurzamer gebruik van de werkomgeving, waarbij we vanzelfsprekend oog hebben voor de eisen vanuit veiligheid en arbo. Schoonmaakbedrijven Gom en Asito zijn vanaf 1 december 2010 de leveranciers van schoonmaak-diensten voor vier van de zes Drechtstedengemeenten (waaronder de gemeente Papendrecht). Het nieuwe contract voor schoonmaakdiensten is na een regionale aanbesteding tot stand gekomen. In het eerste kwartaal 2010 heeft binnen de gemeente Papendrecht uitrol van de uniforme ICT-werkplek (UW) plaatsgevonden (de GRID werkplek). Met deze uitrol wordt een regionaal, stabiel en betrouwbaar netwerk met minder storingen en een goede beveiliging gerealiseerd. Bovendien biedt één regionaal netwerk meer mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om te werken op alle Drechtsteden locaties (flexibel) werken en werken op afstand (bijvoorbeeld thuis). In het derde kwartaal 2010 heeft binnen Papendrecht uitrol van vaste telefonie plaatsgevonden. Iedereen beschikt over een zogeheten VoIP telefoon met een nieuw telefoonnummer. De nieuwe telefoon en nummer maken onderdeel uit van de nieuwe GRID werkplek. De nieuwe telefoons en centrales passen binnen het concept van digitaal en flexibel werken. Het telefoonnummer wordt gekoppeld aan een persoon en niet meer aan een telefoontoestel, zoals dat hiervoor het geval was. Het wordt dus makkelijker om flexibel te werken, zonder daarvoor in te leveren op bereikbaarheid. De glasvezel is nu aangesloten op alle dislocaties, waardoor een stabielere omgeving is ontstaan, (mede door het afbouwen van de straalverbinding). Jaarverslag

59 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Om de efficiency van de organisatie te verhogen en de dienstverlening aan de klant te verbeteren blijft het doelgericht inzetten van ICT een essentieel middel. Met deze nieuwe functionaliteiten spelen we beter in op organisatorische veranderingen, waarmee dus betere facilitering aan de organisatie plaatsvindt. Door samenwerking wordt kwaliteit, meer efficiency en minder kwetsbaarheid gerealiseerd. De komst van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) betekent een versterking tussen de verschillende innovatieve en ICT projecten. Deze ICT projecten zijn ondergebracht in het (regionale) programma Informatisering Processen en Automatisering (IP&A). Het Mozaïek systeem (verbinding tussen front- en back-office) -als onderdeel van IP&A- is een belangrijk hulpmiddel in het bedrijfsvoeringproces. In 2009 is het systeem in de gemeente Papendrecht ingevoerd. De ervaring leert dat de invoering van Mozaïek geen technische exercitie is. De nadruk bij de verdere invoering ligt hiermee meer op het begeleiden van deze verandering dan op het introduceren van de techniek zelf. In 2010 hebben we voortgang geboekt in de verdere uitrol van de Mozaïekfamilie. Er is onder andere voortgang geboekt in de uitrol van zaakgericht werken, het gebruik van intranet, de routering van digitale post en het digitaal archiveren. Daarnaast is begonnen met een traject om Mozaiek bij alle gebruikers nog eens goed onder de aandacht te brengen. Dit krijgt in 2011 een nader vervolg. Planning en control Vanaf medio 2009 participeren we in het project Auditing in het netwerk. Als pilot is na de zomer van 2009 gestart met het proces personeelskosten. Als vervolg op die pilot is in het najaar van 2010 gestart met auditing administratieve organisatie/interne controle debiteuren/crediteuren. We leverden menskracht voor de uitvoering van de audit. Deze pilot is gestart vanuit drie argumenten: - We delen met elkaar processen. - De mogelijkheid om kennis en expertise te delen. - Het levert een bijdrage aan de versterking van de samenwerking op het gebied van Control in het Netwerk. Het doel van regionale samenwerking op het gebied van auditing is drieledig: efficiencywinst bereiken, kennis en expertise vergroten en de control versterken. In 2010 is overgestapt naar het digitaal behandelen van facturen (Digifac). Hiermee is een belangrijke stap gemaakt naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om het gehele proces van het omzetten van een papieren factuur naar een digitale versie, waarbij de afhandeling (goedkeuring, codering, betaling) via de financiële administratie Key2Financien loopt. Het SCD is inmiddels gestart met het onderzoeken van verbeterstappen na de invoering van Digifac. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van OCR (optisch inlezen van facturen) en E-facturering (digitaal ontvangen en inlezen facturen), waardoor een efficiency- en kwaliteitsslag bij zowel het SCD als de deelnemende organisaties wordt bewerkstelligd. Sinds de oprichting van SCD worden (financiële) managementrapportages, die voorheen uit de eigen, lokale financiële systemen gegenereerd werden, op verzoek geleverd. Hiervoor is een Top-100 van veelgevraagde rapportages samengesteld. Daarnaast kunnen veel rapportages ook (zelf) worden gemaakt met de applicatie Key2Financiën. Met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is een instituut gecreëerd met als doel gemeenten te ondersteunen in hun ambities rond dienstverlening. Dit instituut biedt de kans om de krachten te bundelen vanuit de eigen gezamenlijke -gemeentelijke- identiteit en om de positionering en het gezag van de brancheorganisatie te versterken. Bovendien nemen gemeenten hiermee het heft in eigen hand door duidelijke eisen te stellen aan het eigen lokaal bestuur. Prestaties worden inzichtelijk gemaakt, zodat een lerend proces tussen gemeenten tot stand wordt gebracht. Ook de Papendrechtse prestaties zijn inzichtelijk op De kosten van de bedrijfsvoering moeten rechtstreeks of via kostenplaatsen naar de wettelijke functie worden toegerekend. Een kostenplaats wordt gebruikt om deze kosten eerst te verzamelen, waarna toerekening plaatsvindt aan de verschillende producten (kostendragers). Bij de kostentoerekening in Papendrecht wordt uitgegaan van gedifferentieerde uurtarieven. Deze tarieven zijn gebaseerd op de salarisschalen van de medewerkers en overheadkosten. Voor medewerkers van de buitendienst wordt een lager tarief gehanteerd (± 10,00) omdat de kosten van de bedrijfsvoering in de buitendienst lager zijn. Buiten de salariskosten, huisvesting- en overige facilitaire kosten dekt de doorbelasting ook kosten van interne afdelingen zoals bestuur en organisatie en de directie. De productiviteitsnorm ligt op uur per jaar. De hoogte van het uurtarief voor een "binnenmedewerker" varieert van 50 tot 100. Jaarverslag

60 Juridische kwaliteitszorg In 2010 is verder ingezet op het verder stroomlijnen van de juridische processen met behulp van Mozaiek. Betreffende de afhandeling van bezwaarschriften heeft overleg met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften geleid tot nieuwe werkafspraken. Er is specifieke aandacht besteed aan de advisering door de commissie en aan de afwikkeling van de beslissing op bezwaar (voortgang bij gemeente zelf). Onderzocht is hoe de afhandeling zo effectief en efficiënt mogelijk kan verlopen. Dit heeft zijn vervolg in De gemeente is gehouden op grond van de Europese Dienstenrichtlijn alle lokale regelgeving te screenen op de aanwezigheid van belemmeringen voor vrije vestiging of vrij verkeer van diensten. In de afgelopen periode zijn de regelingen gescreend. Ook zullen we voor iedere nieuwe regeling een soortgelijke toetsing uitvoeren. In beginsel wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de VNG-modellen die Dienstenrichtlijn-proof zijn. Jaarverslag

61 2.7 Verbonden partijen Algemeen De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente ervaart een duidelijke meerwaarde van samenwerking met deze partijen. Hoewel de gemeente de taken niet meer zelf uitvoert blijft zij hiervoor wel verantwoordelijk. De verbonden partijen kunnen onderverdeeld worden in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en stichtingen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het financiële belang bestaat uit de middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die niet verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij, dan wel uit een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het bestuurlijk belang verwijst naar hetzij de zeggenschap uit hoofd van vertegenwoordiging in bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Onze verbonden partijen staan in onderstaande tabel. Overzicht verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Vertegenwoordiging DB en DB/AB en % zeggenschap Relatie met programma Geïnvesteerd vermogen Bijdrage 2010 Dividend 2009 ontvangen in 2010 Kleur financieel stoplicht Drechtsteden 1, 2 DB/AB 8,0% Ja Oranje Regio Zuid-Holland Zuid 1,2,3 AB 6,6% Nee Oranje Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 3 AB 6,6% Nee Groen Sociale werkvoorziening Drechtwerk 1 AB 4,8% Ja Oranje Vuilverwerking Dordrecht e.o. Gevudo (bereidstellingsprovisie HVC) 2, 4 DB/AB Nee Groen Logopedische dienst 1 DB/AB Ja Groen Privaatrechtelijke rechtspersonen financieringskosten Eneco 4 Nee 0,68% Oranje Netwerk 2,4 Nee 7,3% Geen - Groen Bank Nederlandse Gemeenten 4 Nee Groen Oasen 4 Nee Geen - Groen Regionale ontwikkelmaatschappij ROM-D 2, 4 Nee 4,8% Geen Oranje Drechtsteden Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling heeft er een interne en externe evaluatie van de bestuurlijke samenwerking plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie is per november 2010 de Drechtstedendinsdag in het leven geroepen en is er een agendacommissie voor de Drechtraad geformeerd. Daarnaast zijn stappen ondernomen voor het verbeteren van de vergaderstukken, de strategische communicatie en het aangaan van externe allianties. Eveneens is er een bestuurlijke driehoek bedrijfsvoering gevormd welke de interne bedrijfsvoering op orde moet brengen. Tot slot is het regionaal meerjarenprogramma opgesteld waarin economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en woonklimaat de prioriteiten vormen. De hoogte van het bedrag van de financiële problematiek ZHZ-GRD/SCD is, waar het gaat om kosten die het SCD, en daarmee de GRD alsnog voor zijn rekening neemt, uitgekomen op 2,3 miljoen. Als extra gemeentelijke bijdrage is een bedrag van 1 mln. gevraagd, wat voor Papendrecht neerkomt op een éénmalig bedrag van Het overige deel zal de GRD uit haar reserves financieren. Het structurele gevolg van de financiële overeenstemming met ZHZ bedraagt voor de GRD jaarlijks 0,8 miljoen. De verdeling van deze structurele kosten over de verschillende gemeenten is nog niet bekend. Een benadering van deze structurele meerkosten voor Papendrecht vanaf 2011 is 0,1 miljoen. Jaarverslag

62 De (concept) jaarrekening van de GR Drechtsteden laat een lichte (positieve) afwijking zien van de bij de 2de marap 2010 bijgestelde begroting. Dit wordt in de voorjaarsnota 2011 van de gemeente Papendrecht verwerkt. De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) telt zes diensten. Onderstaand is tevens de bijdrage van Papendrecht aan deze diensten is vermeld: Dienst Omvang begroting (* 1.000) Aantal mdw. Bijdrage Papendrecht (* 1.000) Bureau Drechtsteden ,9 472 Sociale Dienst Drechtsteden , Ingenieursbureau Drechtsteden nvt 74,5 nvt Servicecentrum Drechtsteden (incl. IP&A deelprogramma 1B) , Belastingdienst Drechtsteden ,0 503 Onderzoekscentrum Drechtsteden ,6 145 Financiële problematiek Zuid-Holland Zuid , Risico s GRD: Voor Manden Maken I zijn minder fondsen beschikbaar dan was verwacht. De provinciale toezegging van 10 miljoen heeft zich geuit in een kapitaalstorting in ROM-D. Er bestaat een kans dat Papendrecht in de toekomst nog middelen moet terugbetalen. Op dit moment is echter onduidelijk of dit gaat gebeuren en/of voor welk bedrag. Om die reden heeft de gemeente (nog) geen voorziening getroffen. Er is een verwacht tekort op de Inkomensvoorziening. De economische crisis zal in 2011 nog steeds haar uitwerking hebben. Het beroep hierop zal voorlopig fors blijven. Een grote groep klanten, in combinatie met een forse financiële opgave, een lage reservepositie en de inhoudelijke noodzaak om beleid en uitvoering verder aan te passen, maken 2011 een risicovol jaar. Hiervoor is geen weerstandsvermogen bij de GRD meer beschikbaar. Voor wat betreft ICT worden er door meer werkplekken dan was voorzien besparingen later gerealiseerd. Tevens zijn er risico s van meerkosten door meer applicaties en het meer gebruik van Oracle en Microsoft licenties. Voor de personeelgerelateerde kosten Service Centrum Drechtsteden betekent het realiseren van de financiële taakstelling op de personeelskosten een forse afbouw van de formatie. Hiermee ontstaat het risico van forse kosten die voortvloeien uit het sociaal plan. Regio Zuid-Holland Zuid In 2010 heeft de oprichting van de Omgevingsdienst verder vorm gekregen. De regio Zuid-Holland Zuid heeft samen met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid getroffen. Daarnaast is de ontvlechting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid in 2010 afgerond. De discussie over de openstaande financiële vergoeding tussen de regio Zuid-Holland Zuid en het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) (formeel de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden) over de dienstverlening en de door ZHZ verschuldigde bijdrage is afgerond. Naar verwachting sluit de gemeenschappelijke regeling het boekjaar 2010 licht nadelig af. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid De ontvlechting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met de gemeenschappelijke regeling Zuid- Holland Zuid is in 2010 afgerond. De Veiligheidsregio sluit 2010 naar verwachting met een licht positief resultaat af. Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) In de 2010 heeft nader overleg plaatsgevonden over de verandering in de bestuursstructuur van Drechtwerk. Naar verwachting zal per 1 januari 2012 formeel de naamloze vennootschap Drechtwerk worden gevormd. Tot die tijd zal de beoogde governance, namelijk gemeenten als aandeelhouders en een professionele Raad van Commissarissen, al wel informeel vorm krijgen. Mede als gevolg van de huidige economische recessie is het jaarresultaat 2010 sterk verslechterd. Het tekort is uitgekomen op (oorspronkelijk geraamd tekort ). Dit tekort ontstaat onder meer doordat de omzet achter blijft bij de begrote doelstellingen, mede door de Jaarverslag

63 economische omstandigheden. Voor 2010 wordt ingeteerd op de reserves. Iets wat, gezien de hoogte van de reserves, slechts eenmalig kan. Met de per saldo verwachte negatieve ontwikkeling van het exploitatiesaldo, in combinatie met de aangekondigde kortingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 2011, zijn ook de vooruitzichten voor Drechtwerk en daarmee de gemeenten slecht. Eneco Eind juni 2010 heeft het gerechtshof te Den Haag uitgesproken, dat de splitsingswet in strijd is met het Europees recht. Hierop ziet energiebedrijf Eneco af van de per 1 januari 2011 geplande afsplitsing van zijn netwerkbedrijf. De staat wil vanwege het publieke belang wel een splitsing, echter de cassatieprocedure kan jaren duren. Wel zijn hierdoor (op korte termijn) geen aanvullende eisen op het gebied van solvabiliteit en zekerheden noodzakelijk. Op 15 september 2010 heeft de algemene aandeelhoudersvergadering van Eneco dan ook ingestemd met uitbetaling van het dividend over 2009, voor Papendrecht Het dividend over 2010 ad , dat in 2011 wordt uitgekeerd, is lager door een markt met felle concurrentie, matige economische omstandigheden en sterk fluctuerende prijzen. Netwerk In 2010 is Netwerk NV overgenomen door HVC NV. De organisatie Netwerk blijft daarbij een zelfstandige werkorganisatie binnen HVC, van waaruit de regionale betrokkenheid met gemeenten wordt gewaarborgd en voldoende ondernemersruimte wordt geboden om de voordelen van het werken voor gemeenten en private opdrachtgevers te optimaliseren. Met HVC is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesproken. De raad heeft in haar vergadering van 11 februari 2010 ingestemd met het bod van HVC op de aandelen van Netwerk en met de aangeboden financiële compensatie. De aandelen zijn begin mei 2010 geleverd aan HVC. Op de verkoop is door Papendrecht (inclusief een financiële compensatie) een boekwinst gerealiseerd van Regionale ontwikkelmaatschappij (ROM-D) Gedurende 2010 zijn problemen aan het licht gekomen met betrekking tot de financieringspositie van de ROM-D. Hiervoor zal in 2011 een garantiestelling van in totaal 8,5 miljoen aan de gemeenten gevraagd worden.. Jaarverslag

64 3. PROGRAMMAREKENING 3.1 Inleiding Het opstellen van het financiële deel van de Programmarekening is gebeurd conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Het financiële gedeelte 2010 bestaat uit: Recapitulatie per programma Herkomst en bestemming resultaat 2010 Analyse jaarresultaat ten opzichte van geprognosticeerd resultaat bij de najaarsnota 2010 Overzicht van de incidentele baten en lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen Balans per 31 december 2010 en de toelichting op de balans, incl. de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Single Audit Single Information (SiSa). De recapitulatie van de financiële rekening 2010 geeft per programma de totalen weer, gesplitst in baten en lasten. Na deze recapitulatie volgt een voorstel tot resultaatbestemming Uiteindelijk berust de keuze en de vaststelling van de bestemming bij de gemeenteraad. De programma s betreffen: Samenleving, Ruimte, Bestuur en Algemene dekkingsmiddelen. Onder dit laatste programma, wat eigenlijk niet echt als een programma is te beschouwen, worden de middelen opgenomen welke vrij besteedbaar zijn en dienen ter financiering van de gemeentelijke activiteiten zonder dat deze aan een specifiek programma kunnen worden toegerekend. Het betreft posten als algemene uitkering, belastingopbrengsten, dividenden e.d. Middelen waarvan de besteding wel is gebonden zoals rioolrechten, afvalstoffenheffingen en leges en die aan specifieke producten kunnen worden toegerekend, worden verantwoord onder de programma s waar deze producten deel van uitmaken. De programma s zijn dus onderverdeeld in producten. Voor een overzicht van de producten per programma, gesplitst in baten en lasten wordt verwezen naar de op te vragen bijlage. Bij de analyse ten opzichte van de stand bij de najaarsnota 2010 wordt een overzicht gegeven van de ontstane verschillen ten opzichte van het verwachte jaarresultaat bij de najaarsnota, de raming na wijziging. Als gevolg van diverse factoren ontstaan in de laatste periode van het jaar nog verschillen. Dit kan het gevolg zijn van voortschrijdend inzicht, niet uitgevoerde werkzaamheden, verschuivingen in investeringen en/of externe factoren als verandering van wet- en regelgeving. Hoewel het BBV geen verplichte staten meer voorschrijft, wordt omwille van de onderbouwing van de cijfers en een beter, vollediger inzicht in de totale financiële positie van de gemeente toch een aantal staten opgesteld. Deze staten zijn echter niet meer toegevoegd als bijlage bij het jaarverslag, maar zijn op te vragen bij de afdeling Bestuur en Organisatie Financiën. Het betreft de volgende overzichten: Uitsplitsing per programma per product Reserves en voorzieningen Staat van personele sterkte- en lasten Staat van vaste activa Staat van langlopende geldleningen Staat van gegarandeerde geldleningen Overzicht van de (restant) kredieten Specificatie algemene uitkering Eventuele afwijkingen in de uitsplitsing per programma worden veroorzaakt door afrondingen. Jaarverslag

65 3.2 De financiële rekening (-/- = nadelig) Recapitulatie per programma Programma 1 Samenleving Begroting Begroting Realisatie Verschil (primair) (na wijziging) Lasten Baten Saldo Programma 2 Ruimte Lasten Baten Saldo Programma 3 Bestuur Lasten Baten Saldo Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Totaal programma's Lasten Baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Lasten Baten Saldo Resultaat na bestemming Het resultaat 2010 voor bestemming bedraagt voordelig. Jaarverslag

66 3.3 Herkomst en bestemming resultaat 2010 Om een zuiver resultaat 2010 te presenteren wordt eerst een onverdeeld resultaat gepresenteerd, gevolgd door een voorstel tot bestemming. In het voorstel tot winstbestemming wordt vervolgens een lijst opgesteld met daarop een voorstel over een mogelijke verdeling, inclusief de verrekeningen met de reserves. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve bestemming. Bij de najaarsnota 2010 werd uitgegaan van een voordelig saldo van na bestemming, terwijl het jaarrekeningsaldo voordelig bedraagt. Uit de kolom begroting na wijziging blijken de financiële beleidsvoornemens op basis van de primaire begroting, aangevuld met de vastgestelde cijfers uit de voor- en najaarsnota. Op basis hiervan is het onderstaande schema tot stand gekomen als voorstel tot bestemming. Jaarverslag

67 Raming (na wijziging) Realisatie Baten Lasten Baten Lasten Grondslag Begroting 2010 Diverse reserves Inflatiecorrectie 1,5% Algemene reserve Overheveling budget 2009 naar 2010 RB jaarrekening 2009 Overheveling enveloppengeld Centrum J&G RB jaarrekening 2009 Implementatie easy park RB jaarrekening 2009 Aanloopkosten inhuur project dienstverlening PZ RB jaarrekening 2009 Handhaving RB jaarrekening 2009 Hondenpoep RB jaarrekening 2009 Brandweersamenwerking Drechtsteden-Noord RB jaarrekening 2009 Fasering duurzaamverkeersplein Overheveling budget 2010 naar 2011 Ontwerp RB 2010 Structuurvisie Ontwerp RB 2010 Verkeerscirculatieplan Ontwerp RB 2010 Tijdverantwoording (WBU) Ontwerp RB 2010 Wijkgericht werken Ontwerp RB 2010 Actualisatie bestemmingsplannen Ontwerp RB 2010 Centrum Jeugd en gezin Reserve ontwikkeling nieuw beleid Ontwerp RB 2010 Reservering gelden nieuw beleid Reserve zonder naam Begroting 2010 Vrijval exploitatie sportcentrum Reserve stedelijke vernieuwing Voorjaarsnota 2009 Amberdreef (inhuur externe deskundige) Begroting 2010 Duurzaam veilig verkeersplein ("Kluif") Begroting 2010 Beeldbepalende panden Voorjaarsnota 2010 Uitvoeringsprogramma structuurvisie Begroting 2010 Grondverkopen Oostpolder Ontwerp RB 2010 Dekking aanvulling risicoreserve Reserve raadsvisie Voorjaarsnota 2009 Verkeerscirculatieplan Voorjaarsnota 2009 Uitwerking structuurvisie Tariefsegalisatiereserves Begroting 2010 Onttrekking afvalstoffenheffing Begroting 2010 Onttrekking resp.storting riolering Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven Begroting 2010 Integraal veiligheidsplan Voorjaarsnota 2010 Kosten reconstructie Oostpolderpark Risicoreserve grondexploitatie Ontwerp RB 2010 (Tussentijdse) winstnemingen Ontwerp RB 2010 Dekking aanvulling voorzieningen Ontwerp RB 2010 Dekking tekort Amberdreef Ontwerp RB 2010 Aanvullende storting Reserve BTW-compensatiefonds Najaarsnota 2010 Vrijval saldo Reserve frictie personeel Begroting 2010 Dekking kosten OOP Saldo Jaarverslag

68 Voorstel overheveling budget 2010 naar 2011 In het resultaat is reeds rekening gehouden met zes posten voor een totaalbedrag van waarvoor toestemming wordt gevraagd deze over te hevelen naar Bij de planningen 2011 is tot dusver uitgegaan van beschikbaarheid van onderstaande budgetten. De toelichting per post is als volgt: Structuurvisie In 2010 is het beschikbare budget voor het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie nauwelijks ingezet. Dit is grotendeels te verklaren uit de beperkte ambtelijke capaciteit die hiervoor in 2010 beschikbaar was vanwege vacatures. Daarnaast is een deel van de ambtelijke capaciteit aangewend voor actuele dossiers, met name de advisering over het containertransferium in Alblasserdam heeft veel inzet gevraagd. Het uitvoeringsprogramma structuurvisie zal in 2011 en 2012 verder worden opgepakt. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar Verkeerscirculatieplan Het college vindt het opstellen van een verkeerscirculatieplan/bereikbaarheidsplan van groot belang. Naar aanleiding van de discussie rond de komst van een Container Transferium heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen voor het uitvoeren van een studie naar de verbetering van de bereikbaarheid van Papendrecht-west. Deze studie zal vooruitlopend op het bereikbaarheidsplan worden verricht. Deze conclusies zullen vervolgens worden geïntegreerd in het bereikbaarheidsplan. Voor het uitvoeren van deze motie en het opstellen van het bereikbaarheidplan wordt voorgesteld het in 2010 voor deze doeleinden beschikbaar gestelde budget van over te hevelen naar Tijdverantwoording (WBU) Binnen de gemeente Papendrecht wordt op dit moment ambtelijk gebruik gemaakt van de tijdverantwoordingsapplicatie TIM. In het terugdringen van het aantal applicaties is vanuit regionaal verband gekozen om tijd te verantwoorden via de standaardapplicatie WBU (Web Based Uren). Ten behoeve van de implementatie WBU met de hieraan gerelateerde verbetering van de (producten van de) planning- en controlcyclus is in 2010 een projectbudget gereserveerd van Door gebrek aan voldoende (interne) beschikbare capaciteit is de implementatie naar 2011 doorgeschoven. Verzocht wordt om het projectbudget van naar 2011 over te hevelen. Wijkgericht werken In het kader van het wijkgerichte werken zijn volgens afspraak en in overleg met de wijkvereniging Middenpolder een aantal bestellingen geplaatst in het kader van speelvoorzieningen. De planning voor uitvoering en plaatsing was aanvankelijk het laatste kwartaal van Vanwege de weersomstandigheden in het laatste kwartaal (zeer vroeg vorst in grond) is deze planning niet haalbaar gebleken. De plaatsing en ook de afrekening heeft daarom in 2011 plaatsgevonden. Het betreft een bedrag van afgerond Actualisatie bestemmingsplannen In 2013 moet actualisatie van bestemmingsplannen hebben plaatsgevonden. Plannen als Oostpolder en het bedrijventerrein Oosteind zijn in 2010 in de voorontwerpfase blijven steken. Hierdoor is een flinke onderschrijding zichtbaar. In 2011 zullen deze plannen, evenals andere plannen, weer worden opgepakt om in 2013 aan de (wettelijke) verplichting te kunnen voldoen dat plannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Anders vervalt de mogelijkheid tot het innen van leges. Verwacht wordt niet alles binnen de bestaande formatie op te kunnen vangen. Om extra inzet te kunnen financieren wordt voorgesteld het niet bestede bedrag van over te hevelen naar Centrum Jeugd en Gezin Aan de totstandkoming van een Centrum voor jeugd en gezin zal in 2011 uitvoering worden gegeven. De (alleen aan dit doel besteedbare) in 2010 ontvangen middelen van het Rijk moeten overgeheveld worden naar Jaarverslag

69 3.4 Analyse jaarresultaat 2010 ten opzichte van de prognose bij de Najaarsnota 2010 Een overzicht van de grootste verschillen per programma ( ) is als volgt : Programma 1 Samenleving Voordelig Nadelig Vanuit de algemene uitkering is een bedrag ontvangen voor peuterwerk. Dit bedrag is in 2010 niet uitgegeven en kan vrijvallen Geraamde uitgave Brede Schoolimpuls wordt doorgeschoven ("nadeel" bij Alg.uitkering) Bijdrage realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin ¹ Meer huur en mindere onderhoudskosten sporthallen en gymzalen Theater de Willem: door minder voorstellingen i.v.m. verbouwing minder recettes en minder kosten. Per saldo nadelig Leerlingenvervoer: hogere kosten door wisselende aantallen aanvragen Afrekening 2006 nieuwkomers en aanvullende uitkering Beheer sociaal culturele gebouwen: hogere huur en minder onderhoud Afrekening 2009 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) WMO: minder uitgaven op lokale activiteiten WMO huishoudelijke hulp: hogere bijdrage aan SDD WMO: hogere kosten aanpassingen (ex WVG) St.Intergemeentelijk Werkaanbod (SIW) niet opgenomen financieringslasten Hogere (inwoner) bijdrage Drechtsteden inzake volkshuisvesting Minder doorbelaste uren Overige verschillen (per saldo) Programma 2 Ruimte Voordelig Nadelig Lagere kosten wegens eenvoudiger inrichting van de uitloopterreinen en borden (hondenpoep) Fasering uitgaven inzake de Kluif i.c.m. per saldo lagere aanbesteding en hogere ontvangst Rijkswaterstaat Lagere kosten veiligheidsplannen en lagere inkomsten o.a. Provincie Voordeel straatparkeren (geen meters) en parkeerregulering, inclusief voordeel op de baten Lagere onderhoudskosten Overtoom en fietsenstalling Minder kosten beschoeiingen (niet uitgevoerd vanwege "vroege" winter) en lagere kosten jaarlijks klein baggerwerk ("tussenjaar" in de cyclus) Lagere onderhoudskosten openbaar groen (per saldo) Hogere inkomsen (FES-gelden) en lagere onderzoekskosten MZHZ Kosten afdeling milieu: niet geraamde hogere kosten externe deskundigheid Hogere bijdrage aan Milieudienst ZHZ Lagere kosten bestemmingsplannen en -visie ¹ Hogere legesinkomsten bouwvergunningen wegens aanvragen grote projecten december Riolering en afvalstoffenheffing (via tariefsegalisatie) Grondexploitatie (per saldo) Minder doorbelaste uren Overige verschillen (per saldo) Jaarverslag

70 Programma 3 Bestuur Voordelig Nadelig Gemeenteraad: lagere inhuur en vorming en opleiding College: lagere kosten verzekeringen en overige kosten Hogere kosten uitwisseling (w.o. Kerstmarkt) Hogere kosten bijdrage OCD Hogere inkomsten meer inzet redvoertuig Hogere kosten brandweer (uitrukkosten en oefenvergoedingen) Lagere kosten vorming en opleiding en bijdrage Veiligheidsregio Lagere kosten rampenbestrijding Integrale veiligheid lagere kosten externe inhuur en bewakingskosten Minder doorbelaste uren Overige verschillen (per saldo) Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Voordelig Nadelig Hoger renteresultaat Algemene uitkering (impuls Brede school-combinatiefuncties -/ ; zie ook Programma Samenleving) ; overige verschillen door ontwikkelingen maatstaven en afrekeningen oude jaren (voordelig) Lagere uitkeringslasten voormalig personeel en vrijval deel vz FPU Lagere inkomsten boventallig personeel Lagere uitkeringslasten boventallig personeel Diverse incidentele baten en lasten (w.o terugstorting vermogen Gevudo) Op te leggen aanslagen OZB en hogere storting voorziening Kostenplaatsen: per saldo minder doorbelaste uren naar de programma's Meer doorbelaste uren Overige verschillen (per saldo) ¹ Deze bedragen worden via winstbestemming overgeheveld naar Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar onderdeel 3.3 "Herkomst en bestemming resultaat". Vanuit de kostenplaatsen wordt Invoering WBU overgeheveld Jaarverslag

71 3.5 Overzicht van de incidentele baten en lasten (BBV artikel 19 lid c) Bij de beoordeling van de financiële positie en het resultaat wordt een onderscheid gemaakt in structurele en incidentele baten en lasten. Om een goed beeld te krijgen in de trendmatige ontwikkeling van het resultaat moeten éénmalige beïnvloedingen hiervan worden uitgesloten en te worden geëlimineerd. Een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma over 2010 ( > ): Programma 1 Samenleving Baten Lasten Afrekening nieuwkomers Afrekening deel huishoudelijke hulp WMO Extra storting onderhoud zwembad Eénmalige aanvullende storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke panden Programma 2 Ruimte Openbaar groen (parken) Winstnemingen grondexploitatie Aanvullende stortingen voorzieningen GREX Lagere kosten en hogere baten afvalstoffen en riolering Programma 3 Bestuur Vrijval projectgelden Drechtsteden Extra bijdrage regio ZHZ Extra bijdrage problematiek GRD/SCD Vrijval budget automatisering parkeerontheffingen Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Boekwinst verkoop aandelen Netwerk Afwikkeling energiekosten HVC Afrekening ICT Uitkering vermogen Gevudo Extra opbrengst OZB , exclusief extra storting voorziening dubieuze debiteuren Resultaatbestemming Aanpassen parken Tariefsegalisatie afvalstoffen en riolering Jaarverslag

72 3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2009 Begroting na wijziging Rekening 2010 Verschil 2010 Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen Lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is Onroerend zaakbelasting Af: kwijtschelding Hondenbelasting Uitvoering Wet Onroerende Zaken Af: ontvangen vergoeding derden Organisatiekosten gemeentelijke heffingen Organisatiekosten invordering Af: ontvangen vergoeding voor invordering Saldo lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Ontvangen algemene uitkering Hiermee verband houdende uitgaven Totaal algemene uitkering Dividend HVC (incl. bereidstellingsprovisie) ¹ Eneco Eneco-concessievergoeding BNG ROM-D Hydron Hiermee verband houdende (financierings) uitgaven Totaal dividend Saldo van de financieringsfunctie Uitkomst renteverdeelstaat Participatie SVN Overige ontvangen rente Hiermee verband houdende (financierings) uitgaven Totaal financieringsfunctie Overig Gebruik Onvoorzien Saldo van de kostenplaatsen Saldo werken voor derden Voormalig personeel Boventallig personeel Overige algemene baten en lasten Totaal overig Saldo algemene dekkingsmiddelen ¹ incl. Netwerk Jaarverslag

73 3.7 Rechtmatigheid De rechtmatigheidaudit richt zich op 2 onderwerpen: het begrotingscriterium en het voorwaardencriterium. Hieronder is aangegeven welke onderwerpen per criterium zijn beoordeeld. De rechtmatigheidaudit 2010 heeft plaatsgevonden langs de lijnen van het op 16 december 2010 door de raad vastgestelde normenkader Begrotingscriterium: Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. Bij de gemeente Papendrecht heeft de gemeenteraad de autorisatie op 4 programmaniveaus vastgesteld. Onderdeel Bevinding Rechtmatig? a. Staat van baten en lasten; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het totaal van de lasten per programma is overschreden c.q. onderschreden. De gerealiseerde lasten per programma blijven, op het programma Samenleving na, binnen de door de raad geautoriseerde begrote lasten. De kosten van de overschrijdingen op het programma Samenleving worden gedekt door extra inkomsten. Hierdoor hoeven deze posten niet in het oordeel te worden betrokken. ja b. Investeringen; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het toegestane investeringsvolume per programma is overschreden. Per programma is er geen sprake van kredietoverschrijding. Ten aanzien van theater De Willem heeft een kredietoverschrijding van plaatsgevonden. Hiervoor is dekking binnen de exploitatielasten. In bijlage C wordt hierop nader ingegaan. ja c. Onderhoudsvoorzieningen; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien de geplande storting ten gunste van voorzieningen achterwege is gelaten. d. Onderhoudsvoorziening-en; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien uitgevoerde werken ten laste van de gevormde onderhoudsvoorziening zijn gebracht die niet in het beheerplan staan en/of waarvan het geraamde bedrag wordt overschreden. e. Grondexploitatie; van begrotingsonrechtmatigheid bij grondexploitatie is sprake indien er nadelige verschillen zijn ten opzichte van de vastgestelde exploitatieberekening. Per project zijn de nadelige verschillen (baten en lasten) onrechtmatig. De geplande stortingen zijn gerealiseerd. De beheerplannen bestaan voornamelijk uit een onderhoudsprogramma voor de komende jaren. De storting en de uitgaven voor het komende jaar vormen de basis voor de begroting. De begroting wordt goedgekeurd door de Raad. Geconstateerd is (op basis van een steekproef) dat de uitgevoerde werken/onttrekkingen de raming niet overschrijden. De uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de voorzieningen zijn conform het onderhoudsprogramma en worden op de volgende manieren gecontroleerd: - verantwoording uitgaven begroot versus realisatie; - functiescheiding tussen uitvoering en beheer; - door de parafenstructuur: hoofd afdeling, financieel adviseur en beheerder. Van financieel onrechtmatig handelen is geen sprake. De individuele projecten worden voortdurend kritisch beoordeeld op nadelige exploitatieresultaten. Indien noodzakelijk wordt er bijgeraamd in de najaarsnota. Indien er een overschrijding is ontstaan of indien er een toekomstige overschrijding dreigt te ontstaan, wordt de voorziening aangepast voor het ontstane verschil en ter vaststelling aangeboden aan de raad. Indien het verschil ontstaat na de vaststelling van de najaarsnota wordt het verschil verklaard in de verschillenanalyse en ter dekking voorgesteld via de jaarrekening. ja ja ja Jaarverslag

74 Onderdeel Bevinding Rechtmatig? f. Kosten bedrijfsvoering (kostenplaatsen). Van begrotingsonrechtmatigheid bij de bedrijfsvoering is sprake indien het budget voor de bedrijfsvoering wordt overschreden. De budgetten van de bedrijfsvoering worden niet overschreden. ja Voorwaardencriterium: Het betreft hier financiële beheershandelingen waarbij wet- en regelgeving opgenomen in het normenkader, niet is nageleefd en waaruit financiële gevolgen voortkomen die de baten, lasten en / of balansmutaties in de jaarrekening beïnvloeden. Dit leidt tot fouten die meewegen voor het accountantsoordeel. Deze fouten worden gekwantificeerd door de uit regelgeving in het normenkader blijkende mogelijke consequentie voor de betreffende jaarrekeningpost in geld uit te drukken. In het kader van het voorwaardencriterium zal dat beperkt blijven tot de bepalingen recht, hoogte en duur. Een groot gedeelte van de werkzaamheden en daarmee de controle van de rechtmatigheid ligt bij externe partijen: Onderdeel Risico Verklaring van: Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemiddeld Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De lasten WMO Huishoudelijke Hulp zijn Minimabeleid Hoog voor een bedrag van te laag Educatie- en beroepsonderwijs Hoog verantwoord. In de definitieve Wet Voorziening Gehandicapten Gemiddeld verantwoording 2010 van het WMO Wet Werk en Bijstand Hoog kantoor zijn hogere lasten opgenomen. De apparaatslasten zijn voor een IOAW Hoog bedrag van te laag IOAZ Hoog verantwoord door een te lage Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) Gemiddeld berekening van de storting in de Inburgering Hoog voorziening FUWA. Wet werkloosheidvoorziening (WWW) Participatiebudget Laag Gemiddeld Schuldhulpverlening Laag BTW compensatiefonds Hoog Wet op de Omzetbelasting Hoog Financieringsstatuut Laag Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Salarissen toepassing CAR/UWO incl. verordeningen Gemiddeld Geen opmerkingen. Stimuleringsfonds Startersleningen Laag Afvalstoffenheffing Laag Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Rioolrechten Laag (GBD). Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemiddeld Hondenbelasting Laag Geen opmerkingen Sociale Werkvoorziening Gemiddeld SISA verklaring van Drechtwerk Controles op rechtmatigheid hebben op de volgende onderwerpen plaatsgevonden. Onderdeel Bevinding Rechtmatig? 1 Subsidies Bij één gecontroleerde subsidievaststelling heeft de toets op de hoogte van de egalisatiereserve niet plaatsgevonden. Indien deze wel had plaatsgevonden, Rechtmatigheidsfout; had een bedrag van ruim teruggevorderd moeten worden op de verleende subsidie. 2 Leerlingenvervoer Geen bijzonderheden geconstateerd. Ja 3 Leges burgerzaken Geen bijzonderheden geconstateerd. Ja 4 Opbrengsten externe locaties Geen bijzonderheden geconstateerd. Ja Jaarverslag

75 Onderdeel Bevinding Rechtmatig? 5 Parkeergelden Geen bijzonderheden geconstateerd. Ja 6 Begraafrechten Geen bijzonderheden geconstateerd. Ja 7 Bouwleges Ten aanzien van de kleinere bedragen aan bouwleges en aanverwante zaken loopt de gemeente Papendrecht beperkte risico s ten aanzien van de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Er ontbreekt een mechanisme om de volledigheid van de opbrengstverantwoording inzake kleine vorderingen te garanderen. Daarom wordt een verschil van circa tussen het aanvragenregister 2010 voor bouwvergunningen en het financiële pakket Key2Financiën (K2F) als onzekerheid ten aanzien van het getrouwe beeld en hiermee de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties aangemerkt. Gezien de beperkte hoogte van het bedrag is geen nader onderzoek ingesteld. 8 EU-aanbestedingsregels Geconstateerd is dat de opdrachtverlening voor advisering en voor de inhuur van personeel mogelijk in strijd met zowel de van toepassing zijnde interne als externe regelgeving tot stand is gekomen. Wanneer contracten met adviesbureaus verlengd worden, kan op enig moment de drempel voor Europees aanbesteden worden overschreden. Er wordt dan niet gehandeld overeenkomstig het van toepassing zijnde aanbestedingsregime. Indien derden belanghebbenden zich geschaad zouden voelen, kunnen zij om ontbinding van dergelijke overeenkomsten vragen. Voorts zou een boete opgelegd kunnen worden of schadevergoeding geëist kunnen worden. Daarom is hier sprake van een fout in de rechtmatige totstandkoming van de volgende dienstverleningsovereenkomsten inhuur organisatie-adviesbureau voor ; Ten aanzien van de inhuur van personeel is het verlichte regime van de zogenaamde IIB-diensten van toepassing. De opdrachtverlening dient gemeld te worden bij de Europese Commissie. Deze meldingen hebben niet plaatsgevonden. Derhalve is sprake van een formele rechtsmatigheidsfout. Het is niet waarschijnlijk dat deze fouten financiële gevolgen opleveren. Daarom is financiële onrechtmatigheid hier niet aan de orde en betreft het hier formele onrechtmatigheid. Het gaat hier om drie gevallen van inhuur. Onzekerheid t.a.v. de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties; Fout t.a.v. de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties; Recapitulatie fouten en onzekerheid betreffende het getrouwe beeld en rechtmatigheid Fouten Onzekerheden fouten en onzekerheden Getrouwheid Begrotingsonrechtmatigheid Voorwaardencriterium Totaal fouten/onzekerheden getrouwe beeld/rechtmatigheid Er is geen sprake van een vermoeden van fraude. Jaarverslag

76 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Jaarverslag

77 ACTIVA VASTE ACTIVA Balans per 31 december 2010 (bedragen x 1.000) Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Overige langlopende leningen 68 0 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 1 jaar TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Grond- en hulpstoffen 0 0 Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen 4 6 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen Liquide middelen Kas Bank Giro 5 9 Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA Jaarverslag

78 PASSIVA Balans per 31 december 2010 (bedragen x 1.000) VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves: Algemene reserve Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.l.v. derden Overige bestemmingsreserves Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico s Vaste schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar Obligatieleningen 0 0 Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren 0 0 Buitenlandse instellingen Waarborgsommen 7 6 TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA Gewaarborgde geldleningen Jaarverslag

79 Toelichting op de balans per 31 december 2010 ACTIVA 1. VASTE ACTIVA 1.1 Immateriële vaste activa De gemeente Papendrecht heeft geen immateriële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen : ultimo 2010 ultimo 2009 Investeringen met een economisch nut De onderverdeling is als volgt : a. erfpachtgronden b. gronden en terreinen (algemene dienst) c. woonruimten 0 0 d. bedrijfsgebouwen e. grond-, weg- en waterbouwkundige werken f. vervoermiddelen g. machines, apparaten en installaties h. overige materiële vaste activa totaal Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut Waarde investering des- af- bijdrage Waarde ultimo 2009 investering schrijvingen derden ultimo 2010 ad a. erfpachtgronden ad b. gronden en terreinen (algemene dienst) ad c. woonruimten ad d. bedrijfsgebouwen ad e. grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad f. vervoermiddelen ad g. machines, apparaten en installaties ad h. overige materiële vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2010 Restant krediet eind Verbouwing Theater De Willem Anne Frankschool 4 lokalen Groot onderhoud Veerstoep Glasvezel ICT buitenlokaties Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven : Boekwaarde Investeringen Aflossingen/ Boekwaarde afschrijvingen Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Overige langlopende leningen Idem, met looptijd van 1 jaar of langer De mutatie in de deelnemingen betreft de aandelenverkoop van de aandelen Netwerk aan HVC. Onder Overige langlopende leningen is een bedrag van opgenomen. Dit betreft een gereactiveerde, achtergestelde geldlening aan de Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod (SIW). Deze was eerder buiten invordering gesteld vanwege de slechte financiële positie van de stichting. De overige leningen betreffen verstrekte leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan o.a. starters. 2. VLOTTENDE ACTIVA 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën : ultimo 2010 ultimo 2009 Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar : niet in exploitatie genomen bouwgronden overige grond- en hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Jaarverslag

80 Toelichting Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven : Boekwaarde investeringen des- naar gronden Boekwaarde verwervings investeringen in exploitatie prijs per m2 Totaal niet in exploitatie genomen gronden Twee complexen zijn in 2010 in exploitatie genomen te weten Sprotcentrum en Amberdreef. Boekwaarde Aanpassing Boekwaarde balans (balans 2009) gecorrigeerd Boekwaarde Investeringen Inkomsten Winst Boekwaarde Balanswaarde uitname Voorziening gecorrigeerd Totaal in exploitatie genomen Het gaat hierbij om de volgende complexen: Merwehoofd Kraaijhoek-Noord Centrum de Meent Oostpolder Revitalisering Oosteind Land van Matena Polder Het Nieuwland Overige grondexploitaties Voorziening onderhanden werk In 2010 zijn een aantal (deel) complexen afgesloten. Deels is de genomen winst ingezet ter dekking van kosten bij andere complexen. Voor zover de deelafrekeningen betrekking hadden op verlieslatende complexen is dit gecorrigeerd op de hiervoor gevormde voorziening. Met ingang van 2010 moeten deze voorzieningen direct als correctie op de onderhanden werk positie worden gebracht. In tegenstelling tot voorgaande jaren maken deze dus geen deel meer uit van de Staat van reserves en voorzieningen. In de kolom inkomsten is reeds rekening gehouden met de vrijval van een deel van de voorziening Tekort Centrumplan ( ) en een onderlinge verrekening tussen Oostpolder en Amberdreef ( ). Gereed product en handelsgoederen De samenstelling van deze post is : ultimo 2010 ultimo 2009 Voorraad theaterbonnen De Willem Voorraad zwemkaarten totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Saldo Voorziening Gecorrigeerd Saldo Soort vordering oninbaarheid a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Rekening-courantverhoudingen niet-financiele instellingen d. Overige vorderingen Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening beschikbaar van bepaald op basis van geschatte inningskansen. Hierin is voor belastingdebiteuren een bedrag van opgenomen. 2.3 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi Specificatie ultimo 2010 ultimo 2009 a. Kas b. Postbank c. Postbank Publiekszaken d. Rabobank e. Bank Nederlandse Gemeenten f. Kruisposten totaal Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden : ultimo 2010 ultimo 2009 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen totaal Jaarverslag

81 Toelichting Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2010 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar Hieronder vallen bijvoorbeeld verzekeringspremies en de bijdrage aan activiteiten in de regio (door middel van inwonersbijdragen). Ook is hierin een bouwtermijn van parkeergarage De Overtoom opgenomen. Nog te ontvangen bedragen Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2010 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2010 worden ontvangen. Hieronder vallen met name diverse OZB-opbrengsten, een bijdrage van het waterschap, riool- en afvalstoffenheffing, bouwleges en de concessievergoeding Eneco. PASSIVA 1. VASTE PASSIVA 1.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten : ultimo 2010 ultimo 2009 Algemene reserve Bestemmingsreserves : voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming totaal Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo vermindering Saldo toevoeging onttrekking resultaat ter dekking afschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar ad (positief). Conform het raadsbesluit van is het positieve saldo 2009 als volgt bestemd : a. Toevoeging als inflatiecorrectie aan diverse reserves b. Toevoeging aan de algemene reserve (overheveling beleid 2009) c. Toevoeging aan de algemene reserve (liquidatie uitkering Stichting V&T) d. Toevoeging aan de risicoreserve grondexploitatie e. Toevoeging aan de reserve bedrijfsvoering f. Onttrekking aan de algemene reserve (overheveling beleid 2008) g. Onttrekking aan de algemene reserve (kosten 1e inrichting Paviljoen Willem de Zwijgercollege) h. Onttrekking aan de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven (kosten reconstructie parken en integraal VVP) i. Onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing j. Onttrekking aan de tariefsegalisatiereserve riool- en afvalstoffenheffing k. Onttrekking aan de reserve frictiekosten personeel l. Onttrekking aan de reserve raadsvisie (kosten Wabo) m. Toevoeging aan de algemene reserve (onverdeeld resultaat 2010) Een overzicht van de reserves is opgenomen in bijlage A: Staat van reserves. 1.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's De voorzieningen zijn toegelicht in bijlage B. Alle aanwending van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. De onderhoudsegalisatievoorzieningen dienen ter egalisatie van de (jaarlijkse) onderhoudskosten. De kosten worden over een 10-jarige periode in beeld gebracht, waarna een gemiddelde storting wordt berekend. Op basis van nacalculatie worden de onderhoudsvoorzieningen aangepast en, waar nodig de stortingen opnieuw berekend. Onder deze post is ook de egalisatievoorziening Reconstructies ondergebracht. Dit bestaat uit de grotere, cyclische werken in wegen, groen en riolering. Onder de voorzieningen verplichtingen e.d zijn opgenomen voor FPU verplichtingen, wethouderspensioenen en opgebouwd spaarverlof. Het benodigde saldo wordt jaarlijks berekend en de storting of onttrekking worden op deze berekeningen gebaseerd. Jaarverslag

82 1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt : ultimo 2010 ultimo 2009 Obligatieleningen - - Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren - - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Waarborgsommen De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar saldo vermeer- aflossingen saldo deringen Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen : ultimo 2010 ultimo 2009 Schulden < 1 jaar Overlopende passiva totaal Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden : ultimo 2010 ultimo 2009 Kasgeldleningen - - Bank- en girosaldi Overige schulden totaal Toelichting Overige schulden De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan zijn, en de transitorische rente. 2.2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt : ultimo 2010 ultimo 2009 Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen totaal Toelichting Vooruitontvangen bedragen Onder deze post zijn de bedragen opgenomen die in 2010 of eerder al zijn ontvangen, maar betrekking hebben op nog niet gemaakte kosten of projecten die nog moeten worden afgerekend. Dit is vaak het geval bij meerjarige projecten. In onderstaand overzicht is het verloop van deze posten weergegeven. In 2010 is de regeling Breedtesport ( ) afgerekend. Voor 2011 zullen het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden afgerekend. Beginsaldo Mutaties Eindsaldo 2010 Toevoegingen Onttrekkingen 2010 a. Onderwijsachterstandenbeleid , , , ,00 b. BDU Centrum Jeugd en gezin , , , ,00 c. Breedtesport , ,00 - d. Van der Laan-subsidies , , , ,00 e. Binnenklimaat , , ,00 f. ISV-II , , ,00 g. Manden Maken inzake LOC , , ,00 h. Overige overlopende posten , , , , , , , ,00 Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2010 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2011 zijn ontvangen en en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2011 afgewikkeld. Jaarverslag

83 Niet uit balans blijkende verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Gegarandeerde geldleningen Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algemene Garantievoorwaarden geldleningen gegarandeerd door de gemeente Papendrecht. Een overzicht van de gewaarborgde geldleningen is op de afdeling Bestuur en organisatie aanwezig. Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt: ultimo 2010 Borg gemeente Woningstichting Westwaard Wonen Zorginstellingen Overige niet-natuurlijke rechtspersonen totaal Jaarverslag

84 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de regeling "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV). Algemene waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de hoogte van het dividend bekend is. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. ACTIVA 1. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De gemeente Papendrecht heeft enkel investeringen met een economisch nut op de balans verantwoord. 1.1 Immateriële vaste activa De gemeente Papendrecht heeft geen immateriële vaste activa. 1.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijvingen geschieden met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Er wordt afgeschreven vanaf het eerste jaar na ingebruikname. Op grondbezit wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art.212. Indien er extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht. Annuïtair wordt afgeschreven op gebouwen, terwijl op de overige activa lineair wordt afgeschreven. 1.3 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Jaarverslag

85 Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs. 2. Vlottende activa 2.1 Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. 2.2 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 2.3 Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Op het punt van uitzettingen is gekozen voor de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen. PASSIVA 1. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening na bestemming, de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het resultaat 2009 is in 2010 conform het betreffende raadsbesluit verwerkt in de financiële administratie. Een specificatie is in de toelichting opgenomen. 2. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. In 2010 zijn de voorzieningen voor tekorten op grondexploitaties opgenomen onder de debetzijde van de balans als correctie op de post Onderhanden werk. Jaarverslag

86 De onderhoudsegalisatievoorzieningen is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, wordt het gevoerde beleid toegelicht. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 3. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 4. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Niet uit balans blijkende verplichtingen Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Jaarverslag

87 Jaarverslag

88 5. SISA-BIJLAGE 2010 Jaarverslag

89 Departement Nummer Specifieke uitkering BZK C2 Verzameluitkering WWI Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten Besteding t/m 2010 Juridische grondslag Ontvanger Aard controle R BZK C4 Tijdelijke stimuleringsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche woningbouwprojecten 2009 tweede tranche Gemeenten Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet Aard controle n.v.t. Aard controle D1 BZK C5 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche Tijdelijke stimuleringsregeling Gemeenten woningbouwprojecten 2009 derde tranche 1 SW Hieronder per regel één Aantal woningen waarvan de beschikkingsnummer en in de bouw voor 1 januari 2011 is kolommen ernaast de gestart of voortgezet verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Aard controle D1 OCW D2 Onderwijsachterstandenbeleid niet-gsb (OAB) Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 1 SW SW Gemeenten, niet G-31 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post Aard controle R Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R Besteding 2010 aan Aantal deelnemende kinderen voorschoolse educatie aan voorschoolse educatie in 2010 Aard controle R Aard controle D Besteding 2010 aan Aantal deelnemende leerlingen schakelklassen aan schakelklassen in 2010 Aard controle R Aard controle D2 0 0 Besteding 2010 aan Bestedingen aan vroegschoolse vroegschoolse educatie educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R 0 0 Jaarverslag

90 I N D I C A T O R E N Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R 0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R 0 0 Bestedingen aan schakelklassen Uitgaven aan van vóór 2010, waarvan de schakelklassen van vóór uitgave in of na 2010 plaatsvindt 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R Aard controle R 0 0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R 0 Jaarverslag

91 Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen Aard controle R Aard controle R OCW D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten Besteding tot en met 2010 ten Eindverantwoording Ja/Nee laste van rijksmiddelen Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle n.v.t Nee Alleen invullen bij Alleen invullen bij eindverantwoording: eindverantwoording: Brinnummer Alle activiteiten afgerond Ja/Nee Aard controle n.v.t. Aard controle D2 I&M E27 B Brede doeluitkering verkeer en vervoer 1 Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa Hieronder per regel één tussen medeoverheden) beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding 2010 ten laste van provincie Aard controle n.v.t. Aard controle R 1 PZH PZH PZH PZH PZH PZH Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R 0 0 SZW G4 Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv) Gemeenten Baten 2010 Aard controle R Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R 0 SZW G6 Schuldhulpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten Besteding 2010 Aard controle R VWS H10 Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteding 2010 aan Bestedingen van vóór 2010, jeugdgezondheidszorg, waarvan de uitgave in of na 2010 maatschappelijke ondersteuning plaatsvindt jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor Zie Nota baten-lastenstelsel jeugd en gezin. Aard controle R Aard controle R Jaarverslag

92 I N D I C A T O R E N % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R 61,00% 0 0 Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t. Overige bestedingen 2010 Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. 0 Uitvoering 2011 Nee 0 Uitvoering 2011 Nee 0 Uitvoering 2011 Nee 0 Nog af te wikkelen 2009 Ja 0 In uitvoering Nee 0 Uitvoering 2011 Nee Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R 0 Jaarverslag

93 Jaarverslag

94 6. CONTROLE VERKLARING Jaarverslag

95 Jaarverslag

96 Jaarverslag

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 034/2012)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 034/2012) Jaarstukken 2011 Jaarstukken 2011 1 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 034/2012) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2011 (Programmaverantwoording en Jaarrekening 2011) aan. De Jaarstukken

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer Frans Buijserd Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers collegebesluit

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer, PvdA Dhr. O. Yilmaz, PvdA Dhr. dr.ir.

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016 Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet Commissie M 21 november 2016 Doel Afgelopen week ontstond maatschappelijke discussie rondom de inzet middelen Wmo, jeugdwet en participatie Uit de gesprekken en

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel:

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 24-05-2016 week 21 VASTGESTELD Aanwezig: ) E. Deutekom-Muntjewerff (voorzitter), H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: G.J.A.M. Nijpels Volgnr: 001 Poststuk: 16.0005823 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Startnotitie. Herijking Jeugdbeleid

Startnotitie. Herijking Jeugdbeleid Bijlage 1 Startnotitie Herijking Jeugdbeleid Status: vaststellen door Gemeenteraad Portefeuillehouder: Dhr. J.A. Lavooi Ambtelijk opdrachtgever: Dhr. A. Siebel Primaathouder: Mevr. P.M. van der Klooster

Nadere informatie