vonnis 48 eiseres, RECHTBANK ROTTERDAM Vonnis in kort geding van 26 mel 2011 Sector civiel recht zaaknummer / rotnummer: / KG ZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vonnis 48 eiseres, RECHTBANK ROTTERDAM Vonnis in kort geding van 26 mel 2011 Sector civiel recht zaaknummer / rotnummer: 379298 / KG ZA 11-453"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rotnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 26 mel 2011 do besloten vennootschap naar Belgiseh recht KAR INTERNATIONAL TRADING B.V.B.A., gevestigd te Antwerpen (Belgie), 48 eiseres, advocaat mr, T. Geertof, tegen do besloten vennootschap naar Belgisch recht MIEI3BELCO B.V.BA., gevestigd te Brussel (Be1gi), p gedaagde, advocaat mr, N.A.D. Plasmans - Noesen. Partijen zullen hierna Kariritrad en Meubelco genoemd worden. 1. De procedure Het verloop van de procedure blijkt uit: - do dagvaarding met producties - de mondelinge behandeling - do pleitnota van Karintrad - de pleitnota van Meubelco met producties Ten slotte is vonnis bepaald Karitrad en Meubetco zijn concurrenten van elkaar. Zij verhandelen beide meubelcollecties en richten zich op dezetfde afnemers, to weten afnemers die hot Turkse publiek in Belgie en Nederland bedienen Op 31 december 2008 zijn op aanvraag van do volgende ontwerpen in Turkije geregistreerd:

2 / KG ZA mel een bed met 2 nachtkastjes een commode met spiegel Doze registraties zijn nan dit vonnis geheclit Op 5juli 2010 heeft Meubelco de volgende EU modellen geregistreerd: eon garderobekast een nachtkastje eon bed een commode (zonder spiegel) Doze registraties zijn nan dit vonnis gehecht. 2,4. Karintrad verhandelt meubelen die sterke gelijkenis vertonen met voornoemde door Meubelco geregistreerde modellen Meubelco heeft met eon beroep op inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, na verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank d.d. 6 mei 2011, op 9 mel 2011 conservatoir derdenbeslag tot afgifte doen leggen op diverse meubelstukken van Karinitrad die zich hevonden op het adres van de heer aan do to Rotterdam. Eon specificatie van de in beslag genomen meubelstukken is aan dit vonnis gehecht Mr. Plasmans - Noesen heeft bij brief van 23 mci 2011 aan de voorzieningenrechter laten weten dat het beslag ten aanzien van do "KAR Dream Wardrobe" is opgeheven. 3. Hot gesebil 3.1. Karintrad vordert - samengevat - A. primair het ten taste van Karintrad op 9 mci 2011 gelegde conservatoir derdenbeslag tot afgifte op to heffen; subsid lair Meubelco to veroordelen om hot ten taste van Karintrad op 9 mci 2011 gelegde conservatoir derdenbeslag tot afgifte op to heffen, op straffe van verbeurte van con dwangsom; B. Meubelco te verbieclen om conservatoire beslagen te leggen ten taste van Karintrad, op straffe van verbeurte van een dwangsom; C. Meubetco to veroordelen om te staken on gestaakt to houden ieder onreclitmatig handelen jegens Karintrad, waaronder hot onrechtmatig uitlaten over de vermeende inbreuk op de pretense rechten op meubels uit de cot tecties Starla on/of Romina, op straffe van verbeurte van een dwangsom; D. Meubetco te veroordelen om aan eeniederjegens wie zij zich onreehtrnatig heeft uitgelaten een brief to sturen met de daarin con door do voorzieningenrechter to bepalen geschikte tekst, op straffe van verbeurte van eon dwangsom; E. Meubeico te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 10 9h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), waaronder begrepen de volledige advocaatkosten van Karintrad Meubelco voert verweer.

3 379298/KGZA mel Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan, ada opheffea beslag 4.1. Ter discussie staat de reehtsgeldigheid van de onder 2.3. EU geregistreerde modellen Onjuist is de stelling van Karintrad dat bet verlof van de voorzieningenreehter van deze reehtbank tot beslaglegging alleen kan zijn verleend op grond van bet ingeroepen auteursreeht, omdat de rechtbank te s-gravenhage uitsluitend bevoegd zou zijn om kennis te nemen van vorderingen in de zin van artikel 81 van de (EG) Verordening Nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GM0dV). Op grond van artikel 90 lid I GModV geldt dat "aan de rechtelijke instanties van een lidstaat, met inbegrip van de rechtbanken voor bet Gemeenschapsmodel, voor een Gemeensehapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als bet reeht van die staat kent voor nationale modellen", zodat op grond van de GModV de voorzieningenrechter te Rotterdam in dat geval bevoegd is Karintrad heeft de omvang van het onderhavige gesehil beperkt tot haar meubelcollectie "Kar De Luxe" en "Kar Dream". Dit zijn de slaapkamermeubels die door Meubelco worden aarigeduid als haar "Starla" collectie. Ten aanzien van bet beslag op de collecties "Rapido" en "Modify" stelt Karintrad dat deze sinds begin 2011 niet meer worden verkocht. Op grond van de brief van mr. Plasmans - Noesen gaat de voorzieningenrechter ervan ult dat bet beslag op de "Kar Dream Wardrobes" is opgeheven. Op grond van bet voorgaande zal de voorzieningenrechter alleen beoordelen of bet bes lag op de meubels uit de collecties "Kar De Luxe" en "Kar Dream", met uitzondering van de "Kar Dream Wardrobes", van Karintrad moet worden opgeheven Volgens art, 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van bet door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brcngt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat do door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (FIR 14juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsniateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet gesehieden los van do in een zodanig geval vereisto afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of bet belang van do beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van do door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van bet bes lag. 4,5. Meubelco heeft aan bet beslag ten grondsiag gelegd dat zij eon vordering heeft jegens Karintrad onidat Karintrad inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten.

4 KGZA niei 2011 Volgens Meubeico is zij rechthebbende op de auteursrechten die rusten op haar meubelcoflecties "Perla", "Starla", "Romina" en "Samira" on is zij tevens modelrechthebbende op de "Perla" on do "Starla" collectie, aithans op onderdelon daarvan. Karintrad heeft kopieen van do meubelcollecties "Perla", "Starla", "Romina" en "Samira" in China laten vervaardigen en doze kopieen via de haven van Rotterdam ingevoerd. Doze kopieen hebben hetzelfde uiterlijk als de meubels van Meubelco, aithans wekken bij do geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan wet andere totaalindruk. Door doze kopien aan to bieden, in de handel to brengen, to verkopen en/of daartoe in voorraad te hebben, maakt Karintrad inbreuk op de auteiirsrechten en modeireobten van Meubelco, 4.6. Karintrad is van mening dat do vorderingen van Meubelco ondeugdelijk zijn, omdat Meubelco noch auteurs noch modelrechthebbende is op de "Starla" collectie. Karintrad heeft in dat kader gesteld dat de meubels van do "Starla" collectie een-op-een kopieºn zijn van het slaapkamerinodel "Bodrum" van de Turkse onderneming Weiss vois Mobilya Ithalat Ihracat (hierna: Woiss). Volgens Karintrad heeft Meubelco op een meubeib ours in Istanbul in januari/februari 2009 het slaapkamermodel "Bodrum" gezien, Dit slaapkamermodel "]3odrum", aithans het bed, de nachtkastjes on do commode, heeft eon Turkse modelregistratie. Vervolgens heeft Weiss het slaapkamermodel "Bodrum" aan Meubelco geleverd en heeft Meubelco het slaapkamermodel "Bodrum" op eon meubelbeurs in Belgi laten zien. Teen bleek dat or voor dit model veel animo was, heeft Meubelco hot slaapkamermodel "Bodrum" in China laten narnaken onder de naam "Starla" colleetie. Vervolgens heeft Meubelco onderdelen van de collectie op Sjuli 2010 als Gemeensehapsmodellen geregistreerd, aldus Karintrad Meubelco heeft daar het volgende tegen ingebracht. Meubelco beroept zich allereerst op artikel 85 lid 2 GModV waarin staat dat wanneer de exceptie van nietigheid van eon EU model anders dan bij wege van een reconventionele reehtsvordering wordt opgeworpen, dat middel slechts ontvankelijk is voor zover do verweerder stelt dat hot EU model op grond van eon ouder nationaal modelreeht in do zin van artikel 25 lid I onder d GModV waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard, Nu Karintrad zich niet beroept op een ouder nationaal modelrecht waarvan zij houder is, kan do nietigheid van de EU modellen van Meubelco niet worden ingeroepen en zijn deze modellen derhalve rechtsgeldig. Verder voert Meubelco aan dat geen sprake is van een een-op-een kopie van het in Turkije geregistreerde slaapkamermodel "Bodrum", Volgens Meubelco zijnjuist grote versehillen aan to merken, møør dan onbelangrijke details, en is er sprake van eon eigen karakter. Overigens heeft Meubelco de Turkse modelregistratie erkend, zij het dat volgens Meubelco do registratie niet op naam staat van Woiss, maar op naam van Voorts betwist Meubelco bij gebrek aan wetenschap dat het slaapkamermodel "Bodrum" in januari/februari 2009 op een meubelbeurs in Istanbul is tentoongesteld. Meubelco heeft in november 2009 op eon meubelbeurs in Brussel haar "Starla" collectie openbaar gemaakt. Tot slot doet Meubeico een beroep op haar auteursrecht, 4.8. De voorzieningenrechter overweegt als volgt Eon belanghebbende kan in eon kort geding procedure ook op andere wijze dan bij reconventionele vordering de nietigheid van eon Gemeenschapsmodel opwerpen, to weten in de vorm van eon exceptief beroep op de nietigheid.

5 IKGZA mel 2011 De vraag die de voorzieningenrechter in dit kort geding dient te beantwoorden is of er een redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de nietigheid zal aannemen Ten aanzien van de betwisting van Meubelco dat injanuariffebruari 2009 een meubelbeurs heeft plaatsgevonden in Istanbul waar het slaapkamermodel "Bodrum" te zien was, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Bij de stukken zit de volgende schriftelijke verkiaring van media begin 2009 ben 1k naar de grate meubelbeurs in Turk(/e-Istanbul geweest, bj/ onze onderzoek op beurs ben 1k deze model daar tegengekomen. bedruf WOISS Mobili had deze model op zn stand als showmodel.rtaan, En op NO VEMBER 2009 heb 1k hetzelfde model weer terug gezien op de ineubelbeurs Brussel by MEUBELCO Stand. Ter terechtzitting heeft. zijn verkiaring herhaald en heeft de heer afnemer van zowel Karintrad als Meubelco, een verkiaring van soortgelijke stre&king afgelegd. Gelet op deze verkiaringen in combinatie met de als productie S bij dagvaarding overgelegde factuur die betrekking heeft op een meubelbeurs in Istanbul, tegenover de blote betwisting van Meubelco, acht de voorzien ingenrecliter het voorshands aannemelijk dat genoemde beurs heeft plaatsgevonden en dat op deze beurs bet slaapkamermodel "l3odrum" werd getoond Een model wordt beschermd voor zover het nieuw is en con eigen karakter heeft. Ben model wordt als nieuw beschouwd, indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld v r de datum van depot. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geinformeerde gebruiker wekt, versehilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld v r de datum van depot Ten aanzien van de garderobekast van Meubelco geldt dat gesteld noch gebleken is dat een vrijwel identieke kast in Turkije is geregistreerd en is bovendien onvoldoende aannemelijk geworden dat een vrijwel identieke kast is tentoongesteld op de ineubelbeurs in Istanbul. Dit brengt mee dat niet is uitgesloten dat deze garderobekast wel model- of auteursreehtelijke bescherming gcniet. Derhalve is niet summierlijk van de vordering van Meubelco die ten grondslag IIgt aan dit beslag gebleken en zal het beslag op de "Kar De Luxe Wardrobes" dan ook dienen te blijven liggen De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het bed met de nachtkastjes en de commode nit de "Starla" collectie van Meubelco niet nieuw zijn. immers zijn vrijwel identieke meubelen reeds vo r de EU modelinscbrijvingen van Meubelco getoond op een beurs in Istanbul. Dat Meubelco haar "Starla" collectie als cerste in de EU heeft geregistreerd, maakt niet dat ze nieuw zijn. Evenmin is van belang dat Meubelco haar "Starla" collectie heeft geopenbaard in een eatalogus, flu uit de overgelegde kopie van (pagina s uit) deze catalogus niet blijkt dat genoemde coliectie eerder aan het publiek beschikbaar is gesteld dan bet slaapkamerrnodel "Bodrum",

6 379298/KGZA mei 2011 Op grond van het overgelegde beeldmateriaal oordeelt do voorzieningenrechter voorshands dat de "Starla" collectie van Meubelco vrijwel identiek is aan het slaapkamermodel "Bodrum" dat eerder is getoond op do boors in Istanbul, Do "Starla" collectie wjkt imrners stechts op een paar onbelangrij ke details af van hot slaapkamermodel "Bodrum", terwij I bovendien niet geoordeeld kan worden dat doze (onbelangrijke) details tezamen maken dat sprake is van een nieuw werk. Bij bet bed van do "Starla" collectie ontbreken ten opzichte van hot slaapkamermodel "Bodrum" immers afleen do pootjes en is rondom het Chesterfield hoofdeinde, anders dan bij hot slaapkamermodel "Bodrum" ook eon glitterrand aangebracht. Ten aanzien van de nachtkastjes geldt dat doze door Meubelco geheel in bet wit zijn uitgevoerd, met uitzondering van een zwarte rand rondom het Iadekastje, terwij I de nachtkastjes van bet slaapkamerniodel "Bodrum" zijn uitgevoerd met aan do voorkant zwarte iadekastjes en bovenin nog eon zwart viak. Tot slot wijkt de commode van Meubelco ten opzichte van bet slaapkamermodel "Bodrum" alleen in die zin af dat Meubelco cok hier gekozen heeft voor eon commode zonder pootjes. Het zijnjuist do kenmerkende elementen, zoals de glitterrand, do lampjes op do nachtkastjes, de strakke bolijning, do afmetingen en bet Chesterfield hoofdeinde die vrijwel identiek zijn aan het slaapkarnermodel "Bodrum". Overigens zijn dit ook volgens Meubelco do kenmerkende elementen. Hot voorgaande voert reeds tot hot voorlopig oordeel dat or eon redelijke kans is dat de daartoe geroepen bodemrechter nietigheid zal aannemen van do EU modelinschrjvingen van bet bed met do nachtkastjes en de commode uit do "Starla" collectie van Meubelco. Daarmee is surnmierlijk gebleken van de ondeugddlljkheid van bet door Meubelco ingeroepen recht Voorts overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de "Starla" collectie van Meubelco evenmin een eigen karakter heeft. Zowel de hoer als de hoer hebben verklaard dat zij in september 2009 hetzelfde model hebben gozien op do meubelbeurs in BelgiB als in januari/februari 2009 op de meubelbeurs in Turkije. Nu beide heren handelen in meubelcollecties kunnen zij geacht worden to golden als geinformeerde gebruikers. Geconctudeerd rnoet worden dat, flu op do hours in Istanbul hot slaapkamermodel "Bodrum" is getoond en op de beurs in Belgie, aithans volgens Meubolco, de "Starla" collectie van Meubelco, boide heren derhalve dezelfde algemene indruk hadden van hot slaapkarnermodel "Bodrum" op do beurs in Istanbul als van do "Starla" collectie op de beurs in Belgie Meubelco doet nog een beroep op haar auteursrechten, stellende dat do bij haar in dienst zijnde beer die woonachtig is in China, exclusiefvoor haar do Iitigieuze meubels heeft ontworpen. Zij heeft tei onderbouwing daarvan sehetsen overgelegd die dateren uit augustus en september 2009, derhalve na de Turkse rnodelregistratie en na do beurs in Istanbul, Ook in bet kader van bet auteursrecht geldt echter volgens vaste,jurisprudentie dat een werk eerst voor auteursrechtelijke beschenning in aanmerking komt, wanneer het werk eon eigen en oorspronkolijk karakter heeft dat de persoonlijke stempel van do maker draagt. Zoals hiervoor onder geoordeeld is daarvan geen sprake Op grond van hot voorgaande zal de voorzieningenrechter bet beslag op bet bed met de nachtkastjes en do commode nit do "Kar Dream" en "Kar do Luxe" colleetie van Karintrad opheffen. Do voorzieningenreehter merkt op dat deze opheffing het resultaat is van eon voorshandse beoordeling en eon afweging van de belangen van beide partijen. De uitkomst bij beoordeling in een bodemprocedure kan een andere zijn. Karintrad dient zich to realiseren dat zij aanzienlijke risico s neemt, indien zij meubelen doet vervaardigen en

7 2b-c-i / KG ZA mei 2011 verhandelt overeenkomstig modellen die anderen hebben ingeschreven, ook at is zij van oordeel dat de bodemrechter to zijner tijd de nietigheid van die inschrijvingen zal aannemen. ad B verbod tot beslaglegging 49. Weliswaar is in de onderhavige procedure geoordeeld dat een redelijke kans bestaat dat de bodernreehter nietigheid zal aannemen van de hiervoor onder 485. genoemde inschrijvingen betreffende meubelen uit de "Starla" collectie van Meubelco, maar dit neemt niet weg dat Meubelco anderszins gegronde redenen kan hebben am beslag to leggen ten laste van Karintrad. Een verbod am oprileuw beslag to leggen zou naar voorshands oordeel Meubelco dan ook te zeer beperken in de door de wet gegeven mogeiijkheid otn haar (intellectuele eigendonis)rechten langs de weg van beslaglegging veitig te stellen. De vordering onder B zal dan ook warden afgewezen, flu vooralsnog onvoldoende grand voor toewijzing bestaat, ad C "wapperverbod" 4,100 Votgens Karintrad heeft Meubelco onrechtmatigjegens haar gehandeld door zich tegenover afnerners van Karintrad op haar intellectiiele eigendomsrechten to beroepen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter levert dit niet zonder ineer een onrechtmatige daad op van Meubelco. In beginsel mag een houder van een EU registratie ervan uitgaan, dat zijn registratie geldig is en zich daar tegenover derden op beroepen. Dit zou anders zijn wanneer do houder van een EU registratie weet dan wel ernstige reden heeft am to vermoeden dat zijn registratie, indien do nietigheid daarvan wordt opgeworden, nietig zal warden verklaard. Daarvan in casu deels niet gebleken, gelet op hot hiervoor overwogene omtrent de garderobekast uit de "Starla" collectie van Meubelco. Voor het overige mag warden aangenomen dat Meubelco zieb van (verder) onrechtniatig handelen zal onthouden, mede gelet op hot in dit vonnis neergelegde voorshandse oordeel omtrent de door haar gepretendeerde inteltectuele eigendomsrechten. Voor zover in eon bodemprocedure wordt vastgesteld dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen, kan dat zich oplossen in schadevergoeding, in het kader van doze voorlopige voorziening acht do voorzieningenrechter het in do concrete omstandigheden van dit geval ongewenst verdergaande voorzieningen to treffen dan thans noodzakelijk. ad rec4flcarie Op grand van artikel 6:167 van het Burgerlijk Wetboek is voor toewijzing van een vordering tot rectificatie in beginsel slechts ruimte als sprake is van een onjuiste of door onvofledigheid misleidende openbaarmaking van gegovens van feitelijke aard. Naar voorlopig oordeel kan in dit stadium nog niet warden geoordeeld dat gestelde uitlatingen van Meubelco richting de afnemers van Karintrad geheel onjuist zijn. De voorzieningenrechter laat daarbij meewegen hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de garderobekast uit do "Starla" collectie van Meubelco. Dat Karintrad met betrekking tot doze garderobekast inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Meubelco is op voorharid niet aannenielijk. Oak acht de voorzieningenrechter het prematuur em een rectificatie uit to doen gaan, wanneer nog onduidelijk is wie nou precies wat van wie heeft gekopicerd. Immers heeft de }ieer ter terechtzitting verkiaard dat de meubels uit zijn "Kar Dream" en "Kar De Luxe" collectie zijn nagemaakt van het slaapkamermodel "Bodrum". Gelet op de door

8 379298/KGZA mei 2011 Karintrad in het geding gebrachte - hierna weergegeven * verkiaring van Woiss, waarin Woiss aankondigtjuridische stappen te ondernemen, kan niet worden uitgesloten dat Karintrad wel inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, namelijk op die van Woiss, dan we] van een andere rechthebbende en dat die rechthebbende daartegen mogelijk aisnog zal opkomen. Deze verkiaring is opgesteld en afgegeven op vcrzoek van Trading. van KAR International In 2009 hebben wf hat model genaan?d Bodrum van onze produc en van VOIS Mob. Ith. Mr. San. Tic, Ltd Sti verkochi aan defirma Ylimob Mobilya ye Tekr. San. Tic. Ltd St!. in Inegol, die bu dit bedrjf boor:, om te vers Wren near defirma Mobelco in Belgie. In de maand november van hat jaar 2009 zun onze producten op can tentoonstelling in Belgie tentoongesteld en daarna warden dezelfde modellen, met Heine veranderingen, in China geproduceerd am dearna in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrj/k in grate getalen ver/cocht te worden. Tegel(/kertfd hebben zu ons geregistreerde product op can niet officiele manier op hun eigen naarn laten registreren en zy hebben andere,neubelinaakbedr f/van bedreigd dat zf/ dit model en modellen die hierop leken niet mochten verkopen. Wj/ accepteren dii nier en zullen eenjuridische procedure gaan beginnen. In de bj/lage vind u de facturen die door de notaris z(/n geregistreerd, de bew f/zen van de registratie van bet mark en de foto s van onzeproducten. ( handrekening en stempel) Woiss Vats Mobilya It/iota: Ihracat Sanayi Ticaret Ltd. Sit. Merve ma/i. Yildirim Sok no. 2 Sancaktepe/IST (...)" Len brief doen uitgaan waarin wordt vermeld dat het de athemers van Karintrad vrij staat orn te handelen in de door Karintrad nagemaakte meubelen van derden, is dan niet opportuun. Overigens geldt dat,-voor zover in een bodemprocedure komt vast te staan dat Meubelco onreehtmatig heeft gehandeld jegens Karintrad door Imar beslagiegging en/of haar nitlatingen, Karintrad jegens Meubelco in beginsel recht heeft op schadevergoedirig. ad Eproceskosien Nu de vorderingen slechts ten dele toewijsbaar zijn, terwij I bovendien Karintrad volgens haar stellingen een Turkse collectie heeft nageniaakt, mogelijk met schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, en ten dele mogelijk ook van Meubelco, ziet de voorzieningenreehter aanleiding om de proceskosten te compenseren als nate noemen.

9 379298/KGZA mel De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. heft op het ten verzoeke van Meubelco ten laste van Karintrad gelegde conservatoir derdenbeslag tot afgifte op de meubels van de "Kar De Luxe" collectie en de "Kr Dream" eol1ectie die zich bevonden op het adres van de heer aan de ( ) te Rotterdam, met uitzondering van het beslag op cie Kar De Luxe Wardrobes", welk beslag zal blijven liggen, net als het beslag op de overige collecties, 5.2, compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.3. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door nir. C. Bouwman, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. V. Bouchia, griffier. Uitgesproken in het openbaar. 615/1729

vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer I rolnummer: C/09/398314 / HA ZA 11-2037

vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer I rolnummer: C/09/398314 / HA ZA 11-2037 vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer I rolnummer: C/09/398314 / HA ZA 11-2037 Vonnis van in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht MEUBELCO

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 306219 / KG ZA 08-305 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CROCS INC., gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van [X], tevens handelend onder de

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/480095 / KG ZA 14-1576 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 300741 / KG ZA 07-1504 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEUBELFABRIEK

Nadere informatie

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur.

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Medi Lease Econocom DomJur 2007-321 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 227122 / KG ZA 07-209 Datum 13 april 2007 Uitspraak in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

In naam van de Koning. zaaknummer / rolnummer: C/13/604099 /KG ZA 16-259 CB/MV

In naam van de Koning. zaaknummer / rolnummer: C/13/604099 /KG ZA 16-259 CB/MV VOlllllS In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/13/604099 /KG ZA 16-259 CB/MV Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398314 / HA ZA 11-2037 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar buitenlands recht MEUBELCO B.V.B.A., gevestigd te Brussel,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 376572 / KG ZA 10-1186

zaaknummer / rolnummer: 376572 / KG ZA 10-1186 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 376572 / KG ZA 10-1186 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOLDEN

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 348952 / KG ZA 09-1325 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJK INSTITUUT

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 376665 / KG ZA 10-1193 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. VAN

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 Vonnis in het incident van in de zaak van tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht CISCO TECHNOLOGY,

Nadere informatie

Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING. In de zaak van:

Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING. In de zaak van: ECLI:NL:OGEAC:2017:25 Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak 08-03-2017 Datum publicatie 09-03-2017 Zaaknummer KG 81962/2016 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 402365 / HA ZA 11-2350 Vonnis in incident van in de zaak van X, handelende onder de naam Dasoptical, gekozen woonplaats te 's-gravenhage,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 413291 / KG ZA 12-161 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBENEFITS

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833

zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRESENT SIERADEN B.V.,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391259 / KG ZA 11-376 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CROCS INC., gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 413663 / HA ZA 12-247 Vonnis in incident van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht NOKIA CORPORATION, gevestigd te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 12 juni 2008 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 12 juni 2008 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 311280 / KG ZA 08-615 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond.

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/480907 / KG ZA 15-41 Vonnis in kort geding van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] FASHION TRADE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 16-08-2007 Datum publicatie 06-11-2007 Zaaknummer 87248 - KG ZA 07-191 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 11-10-2011 Datum publicatie 26-10-2011 Zaaknummer 123234 / KG ZA 11-188 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1052

ECLI:NL:RBAMS:2016:1052 ECLI:NL:RBAMS:2016:1052 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-02-2016 Datum publicatie 02-03-2016 Zaaknummer KG ZA 16-107 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer 318541 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook G-Star en Bestseller AIS en Bestseller B.V. en gezamenlijk (in enkelvoud) Bestseller worden genoemd.

Partijen zullen hierna ook G-Star en Bestseller AIS en Bestseller B.V. en gezamenlijk (in enkelvoud) Bestseller worden genoemd. IN NAAM DER KONINGIN! vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer l rolnummer: 405893 l KG ZA 08-1621 PIMV Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer 4888855 CV EXPL 16-3386 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Op

Nadere informatie

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016

Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/ / KG ZA Datum: 8 juni 2016 Nazar Bouwbedrijf Kleuro Groep B.V. DomJur 2016-1198 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/607461 / KG ZA 16-515 Datum: 8 juni 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van de vennootschap onder firma

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 03-06-2014 Zaaknummer C/13/563405 / KG ZA 14-489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, 114431 / KG ZA 10-210 Datum uitspraak: 13-08-2010 Datum publicatie: 13-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Staken bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIGLIGHT

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-144 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136

Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396

ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08-12-2010 Datum publicatie 21-03-2011 Zaaknummer 364739 / KG ZA 10-1018 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie