vonnis 48 eiseres, RECHTBANK ROTTERDAM Vonnis in kort geding van 26 mel 2011 Sector civiel recht zaaknummer / rotnummer: / KG ZA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vonnis 48 eiseres, RECHTBANK ROTTERDAM Vonnis in kort geding van 26 mel 2011 Sector civiel recht zaaknummer / rotnummer: 379298 / KG ZA 11-453"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rotnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 26 mel 2011 do besloten vennootschap naar Belgiseh recht KAR INTERNATIONAL TRADING B.V.B.A., gevestigd te Antwerpen (Belgie), 48 eiseres, advocaat mr, T. Geertof, tegen do besloten vennootschap naar Belgisch recht MIEI3BELCO B.V.BA., gevestigd te Brussel (Be1gi), p gedaagde, advocaat mr, N.A.D. Plasmans - Noesen. Partijen zullen hierna Kariritrad en Meubelco genoemd worden. 1. De procedure Het verloop van de procedure blijkt uit: - do dagvaarding met producties - de mondelinge behandeling - do pleitnota van Karintrad - de pleitnota van Meubelco met producties Ten slotte is vonnis bepaald Karitrad en Meubetco zijn concurrenten van elkaar. Zij verhandelen beide meubelcollecties en richten zich op dezetfde afnemers, to weten afnemers die hot Turkse publiek in Belgie en Nederland bedienen Op 31 december 2008 zijn op aanvraag van do volgende ontwerpen in Turkije geregistreerd:

2 / KG ZA mel een bed met 2 nachtkastjes een commode met spiegel Doze registraties zijn nan dit vonnis geheclit Op 5juli 2010 heeft Meubelco de volgende EU modellen geregistreerd: eon garderobekast een nachtkastje eon bed een commode (zonder spiegel) Doze registraties zijn nan dit vonnis gehecht. 2,4. Karintrad verhandelt meubelen die sterke gelijkenis vertonen met voornoemde door Meubelco geregistreerde modellen Meubelco heeft met eon beroep op inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, na verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank d.d. 6 mei 2011, op 9 mel 2011 conservatoir derdenbeslag tot afgifte doen leggen op diverse meubelstukken van Karinitrad die zich hevonden op het adres van de heer aan do to Rotterdam. Eon specificatie van de in beslag genomen meubelstukken is aan dit vonnis gehecht Mr. Plasmans - Noesen heeft bij brief van 23 mci 2011 aan de voorzieningenrechter laten weten dat het beslag ten aanzien van do "KAR Dream Wardrobe" is opgeheven. 3. Hot gesebil 3.1. Karintrad vordert - samengevat - A. primair het ten taste van Karintrad op 9 mci 2011 gelegde conservatoir derdenbeslag tot afgifte op to heffen; subsid lair Meubelco to veroordelen om hot ten taste van Karintrad op 9 mci 2011 gelegde conservatoir derdenbeslag tot afgifte op to heffen, op straffe van verbeurte van con dwangsom; B. Meubelco te verbieclen om conservatoire beslagen te leggen ten taste van Karintrad, op straffe van verbeurte van een dwangsom; C. Meubetco to veroordelen om te staken on gestaakt to houden ieder onreclitmatig handelen jegens Karintrad, waaronder hot onrechtmatig uitlaten over de vermeende inbreuk op de pretense rechten op meubels uit de cot tecties Starla on/of Romina, op straffe van verbeurte van een dwangsom; D. Meubetco te veroordelen om aan eeniederjegens wie zij zich onreehtrnatig heeft uitgelaten een brief to sturen met de daarin con door do voorzieningenrechter to bepalen geschikte tekst, op straffe van verbeurte van eon dwangsom; E. Meubeico te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 10 9h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), waaronder begrepen de volledige advocaatkosten van Karintrad Meubelco voert verweer.

3 379298/KGZA mel Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan, ada opheffea beslag 4.1. Ter discussie staat de reehtsgeldigheid van de onder 2.3. EU geregistreerde modellen Onjuist is de stelling van Karintrad dat bet verlof van de voorzieningenreehter van deze reehtbank tot beslaglegging alleen kan zijn verleend op grond van bet ingeroepen auteursreeht, omdat de rechtbank te s-gravenhage uitsluitend bevoegd zou zijn om kennis te nemen van vorderingen in de zin van artikel 81 van de (EG) Verordening Nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GM0dV). Op grond van artikel 90 lid I GModV geldt dat "aan de rechtelijke instanties van een lidstaat, met inbegrip van de rechtbanken voor bet Gemeenschapsmodel, voor een Gemeensehapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als bet reeht van die staat kent voor nationale modellen", zodat op grond van de GModV de voorzieningenrechter te Rotterdam in dat geval bevoegd is Karintrad heeft de omvang van het onderhavige gesehil beperkt tot haar meubelcollectie "Kar De Luxe" en "Kar Dream". Dit zijn de slaapkamermeubels die door Meubelco worden aarigeduid als haar "Starla" collectie. Ten aanzien van bet beslag op de collecties "Rapido" en "Modify" stelt Karintrad dat deze sinds begin 2011 niet meer worden verkocht. Op grond van de brief van mr. Plasmans - Noesen gaat de voorzieningenrechter ervan ult dat bet beslag op de "Kar Dream Wardrobes" is opgeheven. Op grond van bet voorgaande zal de voorzieningenrechter alleen beoordelen of bet bes lag op de meubels uit de collecties "Kar De Luxe" en "Kar Dream", met uitzondering van de "Kar Dream Wardrobes", van Karintrad moet worden opgeheven Volgens art, 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van bet door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brcngt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat do door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (FIR 14juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsniateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet gesehieden los van do in een zodanig geval vereisto afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of bet belang van do beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van do door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van bet bes lag. 4,5. Meubelco heeft aan bet beslag ten grondsiag gelegd dat zij eon vordering heeft jegens Karintrad onidat Karintrad inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten.

4 KGZA niei 2011 Volgens Meubeico is zij rechthebbende op de auteursrechten die rusten op haar meubelcoflecties "Perla", "Starla", "Romina" en "Samira" on is zij tevens modelrechthebbende op de "Perla" on do "Starla" collectie, aithans op onderdelon daarvan. Karintrad heeft kopieen van do meubelcollecties "Perla", "Starla", "Romina" en "Samira" in China laten vervaardigen en doze kopieen via de haven van Rotterdam ingevoerd. Doze kopieen hebben hetzelfde uiterlijk als de meubels van Meubelco, aithans wekken bij do geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan wet andere totaalindruk. Door doze kopien aan to bieden, in de handel to brengen, to verkopen en/of daartoe in voorraad te hebben, maakt Karintrad inbreuk op de auteiirsrechten en modeireobten van Meubelco, 4.6. Karintrad is van mening dat do vorderingen van Meubelco ondeugdelijk zijn, omdat Meubelco noch auteurs noch modelrechthebbende is op de "Starla" collectie. Karintrad heeft in dat kader gesteld dat de meubels van do "Starla" collectie een-op-een kopieºn zijn van het slaapkamerinodel "Bodrum" van de Turkse onderneming Weiss vois Mobilya Ithalat Ihracat (hierna: Woiss). Volgens Karintrad heeft Meubelco op een meubeib ours in Istanbul in januari/februari 2009 het slaapkamermodel "Bodrum" gezien, Dit slaapkamermodel "]3odrum", aithans het bed, de nachtkastjes on do commode, heeft eon Turkse modelregistratie. Vervolgens heeft Weiss het slaapkamermodel "Bodrum" aan Meubelco geleverd en heeft Meubelco het slaapkamermodel "Bodrum" op eon meubelbeurs in Belgi laten zien. Teen bleek dat or voor dit model veel animo was, heeft Meubelco hot slaapkamermodel "Bodrum" in China laten narnaken onder de naam "Starla" colleetie. Vervolgens heeft Meubelco onderdelen van de collectie op Sjuli 2010 als Gemeensehapsmodellen geregistreerd, aldus Karintrad Meubelco heeft daar het volgende tegen ingebracht. Meubelco beroept zich allereerst op artikel 85 lid 2 GModV waarin staat dat wanneer de exceptie van nietigheid van eon EU model anders dan bij wege van een reconventionele reehtsvordering wordt opgeworpen, dat middel slechts ontvankelijk is voor zover do verweerder stelt dat hot EU model op grond van eon ouder nationaal modelreeht in do zin van artikel 25 lid I onder d GModV waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard, Nu Karintrad zich niet beroept op een ouder nationaal modelrecht waarvan zij houder is, kan do nietigheid van de EU modellen van Meubelco niet worden ingeroepen en zijn deze modellen derhalve rechtsgeldig. Verder voert Meubelco aan dat geen sprake is van een een-op-een kopie van het in Turkije geregistreerde slaapkamermodel "Bodrum", Volgens Meubelco zijnjuist grote versehillen aan to merken, møør dan onbelangrijke details, en is er sprake van eon eigen karakter. Overigens heeft Meubelco de Turkse modelregistratie erkend, zij het dat volgens Meubelco do registratie niet op naam staat van Woiss, maar op naam van Voorts betwist Meubelco bij gebrek aan wetenschap dat het slaapkamermodel "Bodrum" in januari/februari 2009 op een meubelbeurs in Istanbul is tentoongesteld. Meubelco heeft in november 2009 op eon meubelbeurs in Brussel haar "Starla" collectie openbaar gemaakt. Tot slot doet Meubeico een beroep op haar auteursrecht, 4.8. De voorzieningenrechter overweegt als volgt Eon belanghebbende kan in eon kort geding procedure ook op andere wijze dan bij reconventionele vordering de nietigheid van eon Gemeenschapsmodel opwerpen, to weten in de vorm van eon exceptief beroep op de nietigheid.

5 IKGZA mel 2011 De vraag die de voorzieningenrechter in dit kort geding dient te beantwoorden is of er een redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de nietigheid zal aannemen Ten aanzien van de betwisting van Meubelco dat injanuariffebruari 2009 een meubelbeurs heeft plaatsgevonden in Istanbul waar het slaapkamermodel "Bodrum" te zien was, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Bij de stukken zit de volgende schriftelijke verkiaring van media begin 2009 ben 1k naar de grate meubelbeurs in Turk(/e-Istanbul geweest, bj/ onze onderzoek op beurs ben 1k deze model daar tegengekomen. bedruf WOISS Mobili had deze model op zn stand als showmodel.rtaan, En op NO VEMBER 2009 heb 1k hetzelfde model weer terug gezien op de ineubelbeurs Brussel by MEUBELCO Stand. Ter terechtzitting heeft. zijn verkiaring herhaald en heeft de heer afnemer van zowel Karintrad als Meubelco, een verkiaring van soortgelijke stre&king afgelegd. Gelet op deze verkiaringen in combinatie met de als productie S bij dagvaarding overgelegde factuur die betrekking heeft op een meubelbeurs in Istanbul, tegenover de blote betwisting van Meubelco, acht de voorzien ingenrecliter het voorshands aannemelijk dat genoemde beurs heeft plaatsgevonden en dat op deze beurs bet slaapkamermodel "l3odrum" werd getoond Een model wordt beschermd voor zover het nieuw is en con eigen karakter heeft. Ben model wordt als nieuw beschouwd, indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld v r de datum van depot. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geinformeerde gebruiker wekt, versehilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld v r de datum van depot Ten aanzien van de garderobekast van Meubelco geldt dat gesteld noch gebleken is dat een vrijwel identieke kast in Turkije is geregistreerd en is bovendien onvoldoende aannemelijk geworden dat een vrijwel identieke kast is tentoongesteld op de ineubelbeurs in Istanbul. Dit brengt mee dat niet is uitgesloten dat deze garderobekast wel model- of auteursreehtelijke bescherming gcniet. Derhalve is niet summierlijk van de vordering van Meubelco die ten grondslag IIgt aan dit beslag gebleken en zal het beslag op de "Kar De Luxe Wardrobes" dan ook dienen te blijven liggen De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het bed met de nachtkastjes en de commode nit de "Starla" collectie van Meubelco niet nieuw zijn. immers zijn vrijwel identieke meubelen reeds vo r de EU modelinscbrijvingen van Meubelco getoond op een beurs in Istanbul. Dat Meubelco haar "Starla" collectie als cerste in de EU heeft geregistreerd, maakt niet dat ze nieuw zijn. Evenmin is van belang dat Meubelco haar "Starla" collectie heeft geopenbaard in een eatalogus, flu uit de overgelegde kopie van (pagina s uit) deze catalogus niet blijkt dat genoemde coliectie eerder aan het publiek beschikbaar is gesteld dan bet slaapkamerrnodel "Bodrum",

6 379298/KGZA mei 2011 Op grond van het overgelegde beeldmateriaal oordeelt do voorzieningenrechter voorshands dat de "Starla" collectie van Meubelco vrijwel identiek is aan het slaapkamermodel "Bodrum" dat eerder is getoond op do boors in Istanbul, Do "Starla" collectie wjkt imrners stechts op een paar onbelangrij ke details af van hot slaapkamermodel "Bodrum", terwij I bovendien niet geoordeeld kan worden dat doze (onbelangrijke) details tezamen maken dat sprake is van een nieuw werk. Bij bet bed van do "Starla" collectie ontbreken ten opzichte van hot slaapkamermodel "Bodrum" immers afleen do pootjes en is rondom het Chesterfield hoofdeinde, anders dan bij hot slaapkamermodel "Bodrum" ook eon glitterrand aangebracht. Ten aanzien van de nachtkastjes geldt dat doze door Meubelco geheel in bet wit zijn uitgevoerd, met uitzondering van een zwarte rand rondom het Iadekastje, terwij I de nachtkastjes van bet slaapkamerniodel "Bodrum" zijn uitgevoerd met aan do voorkant zwarte iadekastjes en bovenin nog eon zwart viak. Tot slot wijkt de commode van Meubelco ten opzichte van bet slaapkamermodel "Bodrum" alleen in die zin af dat Meubelco cok hier gekozen heeft voor eon commode zonder pootjes. Het zijnjuist do kenmerkende elementen, zoals de glitterrand, do lampjes op do nachtkastjes, de strakke bolijning, do afmetingen en bet Chesterfield hoofdeinde die vrijwel identiek zijn aan het slaapkarnermodel "Bodrum". Overigens zijn dit ook volgens Meubelco do kenmerkende elementen. Hot voorgaande voert reeds tot hot voorlopig oordeel dat or eon redelijke kans is dat de daartoe geroepen bodemrechter nietigheid zal aannemen van do EU modelinschrjvingen van bet bed met do nachtkastjes en de commode uit do "Starla" collectie van Meubelco. Daarmee is surnmierlijk gebleken van de ondeugddlljkheid van bet door Meubelco ingeroepen recht Voorts overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de "Starla" collectie van Meubelco evenmin een eigen karakter heeft. Zowel de hoer als de hoer hebben verklaard dat zij in september 2009 hetzelfde model hebben gozien op do meubelbeurs in BelgiB als in januari/februari 2009 op de meubelbeurs in Turkije. Nu beide heren handelen in meubelcollecties kunnen zij geacht worden to golden als geinformeerde gebruikers. Geconctudeerd rnoet worden dat, flu op do hours in Istanbul hot slaapkamermodel "Bodrum" is getoond en op de beurs in Belgie, aithans volgens Meubolco, de "Starla" collectie van Meubelco, boide heren derhalve dezelfde algemene indruk hadden van hot slaapkarnermodel "Bodrum" op do beurs in Istanbul als van do "Starla" collectie op de beurs in Belgie Meubelco doet nog een beroep op haar auteursrechten, stellende dat do bij haar in dienst zijnde beer die woonachtig is in China, exclusiefvoor haar do Iitigieuze meubels heeft ontworpen. Zij heeft tei onderbouwing daarvan sehetsen overgelegd die dateren uit augustus en september 2009, derhalve na de Turkse rnodelregistratie en na do beurs in Istanbul, Ook in bet kader van bet auteursrecht geldt echter volgens vaste,jurisprudentie dat een werk eerst voor auteursrechtelijke beschenning in aanmerking komt, wanneer het werk eon eigen en oorspronkolijk karakter heeft dat de persoonlijke stempel van do maker draagt. Zoals hiervoor onder geoordeeld is daarvan geen sprake Op grond van hot voorgaande zal de voorzieningenrechter bet beslag op bet bed met de nachtkastjes en do commode nit do "Kar Dream" en "Kar do Luxe" colleetie van Karintrad opheffen. Do voorzieningenreehter merkt op dat deze opheffing het resultaat is van eon voorshandse beoordeling en eon afweging van de belangen van beide partijen. De uitkomst bij beoordeling in een bodemprocedure kan een andere zijn. Karintrad dient zich to realiseren dat zij aanzienlijke risico s neemt, indien zij meubelen doet vervaardigen en

7 2b-c-i / KG ZA mei 2011 verhandelt overeenkomstig modellen die anderen hebben ingeschreven, ook at is zij van oordeel dat de bodemrechter to zijner tijd de nietigheid van die inschrijvingen zal aannemen. ad B verbod tot beslaglegging 49. Weliswaar is in de onderhavige procedure geoordeeld dat een redelijke kans bestaat dat de bodernreehter nietigheid zal aannemen van de hiervoor onder 485. genoemde inschrijvingen betreffende meubelen uit de "Starla" collectie van Meubelco, maar dit neemt niet weg dat Meubelco anderszins gegronde redenen kan hebben am beslag to leggen ten laste van Karintrad. Een verbod am oprileuw beslag to leggen zou naar voorshands oordeel Meubelco dan ook te zeer beperken in de door de wet gegeven mogeiijkheid otn haar (intellectuele eigendonis)rechten langs de weg van beslaglegging veitig te stellen. De vordering onder B zal dan ook warden afgewezen, flu vooralsnog onvoldoende grand voor toewijzing bestaat, ad C "wapperverbod" 4,100 Votgens Karintrad heeft Meubelco onrechtmatigjegens haar gehandeld door zich tegenover afnerners van Karintrad op haar intellectiiele eigendomsrechten to beroepen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter levert dit niet zonder ineer een onrechtmatige daad op van Meubelco. In beginsel mag een houder van een EU registratie ervan uitgaan, dat zijn registratie geldig is en zich daar tegenover derden op beroepen. Dit zou anders zijn wanneer do houder van een EU registratie weet dan wel ernstige reden heeft am to vermoeden dat zijn registratie, indien do nietigheid daarvan wordt opgeworden, nietig zal warden verklaard. Daarvan in casu deels niet gebleken, gelet op hot hiervoor overwogene omtrent de garderobekast uit de "Starla" collectie van Meubelco. Voor het overige mag warden aangenomen dat Meubelco zieb van (verder) onrechtniatig handelen zal onthouden, mede gelet op hot in dit vonnis neergelegde voorshandse oordeel omtrent de door haar gepretendeerde inteltectuele eigendomsrechten. Voor zover in eon bodemprocedure wordt vastgesteld dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen, kan dat zich oplossen in schadevergoeding, in het kader van doze voorlopige voorziening acht do voorzieningenrechter het in do concrete omstandigheden van dit geval ongewenst verdergaande voorzieningen to treffen dan thans noodzakelijk. ad rec4flcarie Op grand van artikel 6:167 van het Burgerlijk Wetboek is voor toewijzing van een vordering tot rectificatie in beginsel slechts ruimte als sprake is van een onjuiste of door onvofledigheid misleidende openbaarmaking van gegovens van feitelijke aard. Naar voorlopig oordeel kan in dit stadium nog niet warden geoordeeld dat gestelde uitlatingen van Meubelco richting de afnemers van Karintrad geheel onjuist zijn. De voorzieningenrechter laat daarbij meewegen hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de garderobekast uit do "Starla" collectie van Meubelco. Dat Karintrad met betrekking tot doze garderobekast inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Meubelco is op voorharid niet aannenielijk. Oak acht de voorzieningenrechter het prematuur em een rectificatie uit to doen gaan, wanneer nog onduidelijk is wie nou precies wat van wie heeft gekopicerd. Immers heeft de }ieer ter terechtzitting verkiaard dat de meubels uit zijn "Kar Dream" en "Kar De Luxe" collectie zijn nagemaakt van het slaapkamermodel "Bodrum". Gelet op de door

8 379298/KGZA mei 2011 Karintrad in het geding gebrachte - hierna weergegeven * verkiaring van Woiss, waarin Woiss aankondigtjuridische stappen te ondernemen, kan niet worden uitgesloten dat Karintrad wel inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, namelijk op die van Woiss, dan we] van een andere rechthebbende en dat die rechthebbende daartegen mogelijk aisnog zal opkomen. Deze verkiaring is opgesteld en afgegeven op vcrzoek van Trading. van KAR International In 2009 hebben wf hat model genaan?d Bodrum van onze produc en van VOIS Mob. Ith. Mr. San. Tic, Ltd Sti verkochi aan defirma Ylimob Mobilya ye Tekr. San. Tic. Ltd St!. in Inegol, die bu dit bedrjf boor:, om te vers Wren near defirma Mobelco in Belgie. In de maand november van hat jaar 2009 zun onze producten op can tentoonstelling in Belgie tentoongesteld en daarna warden dezelfde modellen, met Heine veranderingen, in China geproduceerd am dearna in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrj/k in grate getalen ver/cocht te worden. Tegel(/kertfd hebben zu ons geregistreerde product op can niet officiele manier op hun eigen naarn laten registreren en zy hebben andere,neubelinaakbedr f/van bedreigd dat zf/ dit model en modellen die hierop leken niet mochten verkopen. Wj/ accepteren dii nier en zullen eenjuridische procedure gaan beginnen. In de bj/lage vind u de facturen die door de notaris z(/n geregistreerd, de bew f/zen van de registratie van bet mark en de foto s van onzeproducten. ( handrekening en stempel) Woiss Vats Mobilya It/iota: Ihracat Sanayi Ticaret Ltd. Sit. Merve ma/i. Yildirim Sok no. 2 Sancaktepe/IST (...)" Len brief doen uitgaan waarin wordt vermeld dat het de athemers van Karintrad vrij staat orn te handelen in de door Karintrad nagemaakte meubelen van derden, is dan niet opportuun. Overigens geldt dat,-voor zover in een bodemprocedure komt vast te staan dat Meubelco onreehtmatig heeft gehandeld jegens Karintrad door Imar beslagiegging en/of haar nitlatingen, Karintrad jegens Meubelco in beginsel recht heeft op schadevergoedirig. ad Eproceskosien Nu de vorderingen slechts ten dele toewijsbaar zijn, terwij I bovendien Karintrad volgens haar stellingen een Turkse collectie heeft nageniaakt, mogelijk met schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, en ten dele mogelijk ook van Meubelco, ziet de voorzieningenreehter aanleiding om de proceskosten te compenseren als nate noemen.

9 379298/KGZA mel De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. heft op het ten verzoeke van Meubelco ten laste van Karintrad gelegde conservatoir derdenbeslag tot afgifte op de meubels van de "Kar De Luxe" collectie en de "Kr Dream" eol1ectie die zich bevonden op het adres van de heer aan de ( ) te Rotterdam, met uitzondering van het beslag op cie Kar De Luxe Wardrobes", welk beslag zal blijven liggen, net als het beslag op de overige collecties, 5.2, compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.3. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door nir. C. Bouwman, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. V. Bouchia, griffier. Uitgesproken in het openbaar. 615/1729

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

(vervolg inhoud op blz. 286)

(vervolg inhoud op blz. 286) 2 8 5 NUMMER 8/9 c 16 september 2008 c JAARGANG 76 I N H O U D Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 23 jan. 2008, Alk- Abelló/De Staat der Nederlanden

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht REAL NETWORKS INC., gevestigd te Seattle, Verenigde

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam.

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/470456 / KG ZA 14-895 Vonnis in kort geding van in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht BNP PARIBAS

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

Vonnis van 23 juli 2014 in het incident en in de hoofdzaak

Vonnis van 23 juli 2014 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/427206 / HA ZA 12-1112 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie

VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht

VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I. 1. De procedure. Vonnis van 25 april 2012 RECHTBANK GRONINGEN. Sector civielrecht VOlllllS 1 IN NAAM DER KONING IN! I RECHTBANK GRONINGEN Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: 120270 I HA ZA 10-691 Vonnis van 25 april 2012 in de zaak. van l. de vennootschap naar Belgisch recht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

LJN: BQ3855,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 212895. Datum uitspraak: 13-04-2011 Datum publicatie: 10-05-2011

LJN: BQ3855,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 212895. Datum uitspraak: 13-04-2011 Datum publicatie: 10-05-2011 LJN: BQ3855,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 212895 Datum uitspraak: 13-04-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 10-05-2011 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Contractueel

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 313 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

Selectieve distributie: wie moet je toelaten?

Selectieve distributie: wie moet je toelaten? Selectieve distributie: wie moet je toelaten? Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 02 015 Inhoudsopgave Spreker Mr. S.P.T. Lap Europees Hof van Justitie, 14 juni

Nadere informatie

[Eisers] Brein DomJur 2011-759. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 436360 / KG ZA 09-1809 Datum: 22 oktober 2009

[Eisers] Brein DomJur 2011-759. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 436360 / KG ZA 09-1809 Datum: 22 oktober 2009 [Eisers] Brein DomJur 2011-759 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 436360 / KG ZA 09-1809 Datum: 22 oktober 2009 Vonnis in verzet in kort geding van 22 oktober 2009 in de zaak van 1. [eiser 1 in verzet],

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie