Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001"

Transcriptie

1 Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001 Verslag eerste zitting - 17 februari Bidstond Op de eerste zittingsdag van de Landelijke Vergadering (LV) te Amersfoort 2001 komen afgevaardigden en belangstellenden van uur bijeen in een bidstond, die geleid wordt door ds. F. Gerkema. Naar aanleiding van Marcus 4:26-29 houdt hij een overdenking over het woord vanzelf. Jezus zegt in deze gelijkenis iets wezenlijks over hoe het gaat in zijn Koninkrijk: op wereldschaal, op kerkelijk niveau en ook in de menselijke verhoudingen kunnen muren instorten, als vanzelf. Ds. J.H. Veefkind leidt de herdenking van de voorgangers die ons sinds de vorige LV ontvielen: ds. N. t Hart, ds. C.P. Plooy, ds. A.J. Moggré, ds. J. Kranenburg, ds. H.C. Overeem, ds. H. van Ommen, ds. J.A. de Vries, ds. J.H. Kamerbeek en ds. W.C. Moerdijk. Ook worden de overleden echtgenotes van predikanten genoemd, die hun echtgenoten bijstonden in de arbeid: zr. M. Geuchies-Kok, zr. C. van Kamp-Veltman, zr. H. Mulder-van der Meulen, zr. M.M. Verleur-Mays, zr. H.J. Visee-Hogendam en zr. B. Waagmeester-Boekhoff. 1. Opening Namens de roepende kerk van Amersfoort opent de preses van de vorige LV, br. A Wattèl, om uur de eerste zitting van de LV 2001, bijeengekomen in het gebouw van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1 te Amersfoort. Hij laat zingen Gezang 75: 14 en 15, leest Micha 5:6 en Psalm 90:16, 17 en gaat voor in gebed. Br. Wattèl heet de aanwezigen welkom en spreekt een dankwoord uit aan het adres van de voorbereidingscommissie, die onder leiding van br. D. Kamsteeg veel onmisbaar voorwerk heeft verricht. 2. Onderzoek credentiebrieven; aanwezigheid Er zijn credentiebrieven aanwezig van alle regio s, behalve van Alkmaar/Zaandam en Utrecht. Op voorstel van de preses worden de aanwezige broeders uit deze regio s toch als afgevaardigden ontvangen en worden zij verzocht de credentiebrieven voor aanvang van de volgende zitting in te leveren. Voorgelezen worden de namen van de aanwezige afgevaardigden. De regio s Dordrecht/Gorinchem, Utrecht en Zuid-Nederland zijn elk met drie afgevaardigden vertegenwoordigd, de overige regio s met vier afgevaardigden. Het totaal aantal stemgerechtigden komt daarmee op 45. Van afzonderlijke gemeenten zijn als afgevaardigden met recht van advies broeders aanwezig uit Oegstgeest, Utrecht en Zeist. Van de kerk van Groningen is bericht van verhindering ontvangen. Namens de Financiële Commissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken is aanwezig mr. A. Wattèl; namens de Commissie voor Archief en Documentatie ten dienste van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn aanwezig br. D. Smits en br. G.J. Bink. 3. Benoeming notulist Op voordracht van de roepende kerk wordt br. D.J. van Veelen uit Nieuwerkerk aan den IJssel benoemd tot notulist. 4. Vaststelling agenda De regio Arnhem heeft voorstellen over de wijze van behandeling van enkele agendapunten. Dit wordt aan de agenda toegevoegd als punt 7a. Verder wordt de agenda conform het concept vastgesteld. 5. Benoeming stemcommissie en verkiezing moderamen Na een toelichting op de te volgen procedure worden drie broeders benoemd als lid van de stemcommissie: br. J. Bos (Lisse), ds. P.G. Sinia (Etten-Leur) en br. A. Wendt (Hoogeveen). Ds. K. Muller zegt dat hij aan de roepende kerk de suggestie heeft gedaan om per regio iemand te laten voordragen. Hoewel de suggestie kennelijk niet is overgenomen, wil hij dit als overweging meegeven aan het te verkiezen moderamen. Op voorstel van ds. C.T. de Groot vraagt br. Wattèl voor aanvang van de stemmingen in gebed om Gods leiding over de moderamenverkiezing. Er worden aparte stemmingen gehouden voor de vier moderamenfuncties. In ongeveer vijfenzestig

2 minuten worden via in totaal zeven stemmingen de vier moderamenleden verkozen en als zodanig benoemd: Preses: ds. J. Bouma, Kampen Tweede preses: br. H.G. Lakerveld, Nuenen Scriba: ds. K. Muller, Heerenveen Tweede scriba: ds. C.T. de Groot, Lelystad. De verkozen broeders aanvaarden alle vier hun benoeming. Br. Wattèl bemoedigt hen met erop te wijzen dat, bij de spijziging van de vijfduizend, de Here Jezus na de opdracht aan de discipelen ( Geeft gij hun te eten ) Hij zelf hun lege handen vult. De vergadering wordt geschorst voor beraad van het moderamen. Nadat de gekozen broeders achter de tafel hebben plaatsgenomen, heropent de preses, ds. J. Bouma, na twintig minuten de vergadering. Hij dankt de vergadering voor het gegeven vertrouwen en spreekt uit dat het moderamen de woorden uit Psalm 121 wil nazeggen: Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. De preses verwoordt de dank van de vergadering aan de stemcommissie en aan br. A. Wattèl, die de vergadering tot de schorsing kundig leidde. 6. Regelingen Op voorstel van de preses gaat de vergadering akkoord met het handhaven van de stemprocedures, zoals ze zijn beschreven in de Acta van de vorige LV (bijlage 5, p ). Het moderamen wil onderzoeken of het mogelijk is om de vergaderstukken per aan de afgevaardigden te zenden. Tijdens de vergadering gaat een lijst rond, waarop iedereen zijn adresgegevens kan corrigeren of aanvullen. 7. Verzenden telegram aan H.M. de Koningin De vergadering machtigt het moderamen tot het verzenden van een telegram aan Hare Majesteit Koningin Beatrix. Op voorstel van br. K.R. Veenhof wordt de gebruikelijke tekst enigszins aangepast. De tekst van het te verzenden telegram luidt: De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken, in openingszitting bijeen op 17 februari 2001 te Amersfoort, bidt u zowel bij de uitoefening van uw ambt alsook voor uw gezin en familie van harte Gods zegen toe. J. Bouma, preses K. Muller, scriba 7a. Voorstel regio Arnhem Ds. G. de Lange licht de voorstellen van de regio Arnhem toe. Deze behelzen het instellen van tijdelijke commissies om de behandeling van enkele agendapunten te bespoedigen. Meldpunt seksueel misbruik Voorgesteld wordt een tijdelijke commissie te benoemen, bestaande uit afgevaardigden, leden van de klachtencommissie en het comité van aanbeveling. De taak van de commissie zou zijn het -in overleg met het moderamen- voorbereiden van de besluitvorming op een latere zitting. Hierbij zou aandacht gegeven moeten worden aan: a) gedragsregels voor ambtsdragers, zodat bekend wordt aan de hand van welke criteria het meldpunt hen beoordeelt, b) afstemming met de beide andere kerken, c) de wijze waarop kerken zich binden aan de gedragsregels en aan de uitspraken van het meldpunt, d) de omvang van de kosten die hieraan verbonden zijn. Vertrouwenscommissie beroepingswerk Voorgesteld wordt om de behandeling van de brief van Zoetermeer (44.1) te combineren met de bespreking van aanbeveling 3 uit het eindrapport van de Commissie Rechtspositie Predikanten (41.1). Een tijdelijke commissie zou een uitgewerkt behandelvoorstel kunnen maken, waarin beide aspecten tot hun recht komen. Commissie Steunbehoevende Kerken (CSK) Ds. J. van t Hof zegt dat de regio Arnhem een zelfde werkwijze zou willen voorstellen ten aanzien van de behandeling van het rapport van de CSK (28.1) en de beantwoording van de daarin gestelde vragen (p. 4).

3 Het moderamen zegt zich op deze suggesties van de regio Arnhem te zullen beraden en zegt toe op de volgende zitting hierop een reactie te geven. 8. Rapport van de Financiële Commissie (26.1) Br. A. Wattèl geeft toelichting op de te behandelen voorstellen van de Financiële Commissie (FC). Hij wijst onder meer op de constatering van de FC dat de bemensing van de Commissie Steunbehoevende Kerken volledig is en dat deze commissie zich verantwoord en met visie van haar taken kwijt. Br. Wattèl geeft aan dat het de bedoeling van de FC is om nog tijdens de lopende LV een financieel verslag uit te brengen over het jaar Naar aanleiding van een vraag van br. J.M. Louwerse zegt br. Wattèl dat er geen sprake is van euroinflatie bij de voorgenomen verhoging van de vergoedingen voor de penningmeester en voor de archivaris, maar dat de aan de te verwachten inflatie aangepaste vergoeding per 1 januari 2002 in hele euro s wordt uitgedrukt. Voorts verduidelijkt br. Wattèl naar aanleiding van vragen van ds. J. Horsman en br. Louwerse de verhouding tussen de FC en de penningmeester. De FC treedt centraal op voor die financiële zaken die de Nederlands Gereformeerde Kerken als geheel aangaan en oefent controle uit op de door de LV ingestelde commissies. De penningmeester is een door de LV benoemde functionaris die geen deel uitmaakt van de FC. Hij is wel aanwezig bij alle vergaderingen van de FC. De FC controleert de boeken van de penningmeester en stelt de LV voor, na gedane controle, om aan de penningmeester décharge te verlenen. Van de gedane controle wordt door de FC geen apart verslag uitgebracht. Op de vorige LV is voor het eerst besloten de boeken van de FC te controleren (zie verslag eerste zitting, 7 maart 1998, punt 9). De FC heeft zich naar aanleiding daarvan afgevraagd of het echt zinvol is om de controle die door de FC was gedaan nog eens over te doen. Conform de voorstellen van de FC neemt de vergadering de volgende besluiten: a. De penningmeester wordt (definitieve) décharge verleend over de jaren 1998 en b. De FC zal voortaan schriftelijk verslag uitbrengen aan de LV over de controle van de financiële administratie van de penningmeester. De LV verleent op voorstel van de FC décharge aan de penningmeester over de gecontroleerde periode. Het instellen van een aparte kascontrolecommissie acht de vergadering hiermee overbodig. c. In de plaats van mr. A. Wattèl wordt benoemd br. K.H. Mollema te Katwijk aan Zee; de broeders J. van den Berg en J.J. Bijlenga RA worden herbenoemd. d. Aan de Commissie Taakverlichting Oudere Predikanten (TOP) zal, bij behandeling van haar rapportage (32.1), worden verzocht studie te doen naar flexibele c.q. prepensioenregelingen. e. De vergoeding voor reiskosten die gemaakt worden voor het werk van de LV wordt vastgesteld op ƒ 0,60 per km dan wel de kosten van reizen met het openbaar vervoer. f. De vergoeding voor de penningmeester en voor de archivaris van de NGK wordt vastgesteld op een bedrag van ƒ 2.100,-- per jaar; met ingang van het jaar 2002 wordt dit bedrag Euro 1.000, Verslag Commissie voor Archief en Documentatie (27.1) Ter vergadering aanwezig zijn de commissieleden br. D. Smits (archivaris), br. G.J. Bink en br. J.W. Puttenstein. Br. Bink geeft namens de Commissie voor Archief en Documentatie (CAD) een mondelinge toelichting op het rapport. In zijn betoog wijst hij onder meer op de verdergaande digitalisering van het archief, waardoor het mede mogelijk is het archief via Internet te benaderen. Hoofdmoot van het archiveringswerk blijft echter het veilig bewaren en op toegankelijke wijze archiveren van fysieke documenten. Omdat het landelijke archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken nog steeds is opgeslagen ten huize van de archivaris, br. D. Smits te Vlaardingen, en de vorige LV al van mening was dat deze situatie ongewenst was, is inmiddels gezocht naar een definitieve oplossing. Er werden contacten gelegd met het Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme te Amsterdam en het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen

4 (ADC). In haar rapport beveelt de CAD de vergadering van harte aan de keuze voor een veilige bewaring van het landelijk archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken te bepalen op het ADC te Kampen. Ds. G. de Lange vraagt of er offertes beschikbaar zijn van meerdere aanbieders. Br. J. Hoogwaerts sluit hierop aan met een vraag naar de hoogte van de gift die gegeven zou worden aan het ADC, wanneer het landelijke archief van de NGK, dat ongeveer vijftien meter archiefruimte omvat, daar zou worden ondergebracht. Br. Bink antwoordt dat de gemiddelde prijs van archiefruimte ongeveer ƒ 100,- - per strekkende meter bedraagt; het bedrag dat het ADC ons echter per jaar in rekening zal brengen, bedraagt ongeveer een derde hiervan. Br. F.D. Meijer meldt namens de samenwerkingsgemeenten Lelystad en Almere dat een dubbel archief moeilijk of niet te realiseren is. Br. Bink antwoordt dat ten aanzien hiervan op termijn mogelijk aanvullende aanbevelingen zullen worden gedaan. De CAD is voornemens om de afzonderlijke regio s in de toekomst te benaderen voor advisering en voorlichting met betrekking tot archivering. Aan de problematiek van archieven voor samenwerkingsgemeenten kan dan afzonderlijk aandacht worden gegeven. Br. J. Hoogwaerts stelt vragen over enkele specifieke bedragen uit de begroting en vraagt of goed archiefbeheer bij het ADC gegarandeerd is. Volgens br. Bink beschikt het ADC over dezelfde condities als rijksarchieven, en de commissie acht het dan ook niet nodig dat hierop een extra controle plaatsvindt. Buiten de vergadering om zal br. Bink ingaan op de op onderdelen van de begroting toegespitste vragen van br. Hoogwaerts. Op de vraag van ds. G.J. Zwarts of de commissie geen behoefte heeft aan een extra lid, antwoordt br. Bink dat de bemensing van de commissie tot op heden voldeed maar dat nieuwe leden welkom zijn. De voorzitter stelt voor dat de commissie zelf met een voorstel komt. Br. J.F. Koen vestigt de aandacht op het ongewenste verschijnsel van uitlening van kerkelijke persoons- en adresgegevens aan derden, inclusief kerkelijke instanties. Br. Bink wijst op de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kerkenraden en zegt dat gegevens uit het landelijk archief niet zonder tussenkomst van de archivaris te verkrijgen zijn. Br. J.W. van Atten vult aan dat het wenselijk is in gemeentegidsen een zinsnede als Alleen voor intern gebruik op te nemen. Ds. H. de Jong vraagt of wij onze zelfstandigheid niet beter bewaren als we gewoon betalen wat het kost. Br. Bink antwoordt hierop dat er voldoende waarborgen zijn voor de zelfstandigheid van het archief: er is geen directe raadpleging mogelijk zonder tussenkomst van de archivaris. Ds. De Jong reageert hierop met te zeggen dat een tere verhouding toch beter in stand kan blijven bij een zakelijke benadering van het contact. De vergadering accordeert het voorstel van de CAD om de archieven bij de ACD in Kampen onder te brengen. Eén broeder onthoudt zich van stemming, de anderen stemmen voor. Alle andere voorstellen en adviezen van de commissie worden unaniem overgenomen. De vergadering gaat ook akkoord met de begroting. De preses dankt de commissieleden voor hun werkzaamheden en gegeven toelichting. 10. Rondvraag Br. W. Ferwerda vraagt het moderamen om te trachten de behandeling van stuk 18 te koppelen aan de behandeling van stuk Vaststelling data volgende zittingen De vergaderdata worden conform het voorstel vastgesteld (17 maart, 7 en 21 april, 19 mei, 9 en 23 juni). Het moderamen zal met een voorstel komen over de verdeling van de agendapunten over de zittingsdagen. De preses wijst erop dat afgevaardigden bij verhindering tijdig voor vervanging dienen te zorgen. 12. Sluiting Na het staande zingen van Psalm 150 spreekt de preses het dankgebed uit. Hierna sluit hij om ongeveer uur de vergadering.

5 Vastgesteld op de tweede zitting, d.d. 17 maart 2001 Verslag tweede zitting - 17 maart 13. Opening De preses, ds. J. Bouma, opent om uur de vergadering, laat zingen Gezang 39, leest Openb. 19:11-21 en gaat voor in gebed. 14. Appèl nominaal De scriba, ds. K. Muller, meldt dat de credentiebrieven uit de regio s Alkmaar-Zaandam en Utrecht zijn ingeleverd, alsook die van de kerken uit Baarn en Groningen. De aanwezige afgevaardigden worden genoemd. Alle regio s zijn vertegenwoordigd door vier afgevaardigden, behalve de regio s Schiedam, Utrecht en Zuid-Nederland (drie afgevaardigden). De kerken uit Baarn, Groningen, Oegstgeest, Utrecht en Zeist hebben ieder één afgevaardigde gezonden. Totaal zijn er 49 afgevaardigden aanwezig, van wie er 45 stemgerechtigd zijn. 15. Mededelingen van het moderamen a) De preses wijst op een reeds schriftelijk gemelde verandering: als punt 11 van de oorspronkelijke conceptagenda Akkoord van kerkelijk samenleven staat nu als onderwerp: Tussenrapport van de Commissie vrouwelijke ouderlingen en predikanten, met bijbehorende stukken, geagendeerd. b) Het moderamen stelt voor de nummering van enkele stukken te wijzigen: 14.1 (traktementen) wordt 41.7 (Rechtspositie); 42.1 (tienerwerk) wordt 48.1 (Tienerwerk); 44.1 en 2 (vertrouwenscommissie) wordt 41.5 en 6 (Rechtspositie).. c) Een lijst gaat rond ter controle en aanvulling van de adressen. De stukken zullen aan alle bij de scriba bekende adressen digitaal worden toegestuurd. De primi-afgevaardigden blijven daarnaast de stukken per post ontvangen. 16. Vaststellen agenda Een voorstel om de lunchpauze met een kwartier of een halfuur te bekorten wordt afgewezen omdat de Commissie voor de Geestelijke Verzorging Militairen pas voor 13.30u. is uitgenodigd. De agenda wordt conform het concept vastgesteld. 17. Vaststelling notulen eerste zitting, d.d. 17 februari De preses vraagt de afgevaardigden een eventueel wijzigingsvoorstel exact en zo nodig schriftelijk te formuleren. Op pagina 3, derde alinea, achtste regel: FD moet zijn: FC. Bij punt 9, Verslag Commissie voor Archief en Documentatie, is de aanwezigheid van br. J.W. Puttenstein niet vermeld. Met inachtneming van deze verbeteringen worden de notulen geaccordeerd. 18. Naar aanleiding van de notulen Er worden geen opmerkingen gemaakt. 19. Ingekomen stukken a) Brief van de regio Alkmaar-Zaandam betreffende het openstellen van het ambt van ouderling voor zusters uit de gemeente. Wordt als 25.5 bij de stukken van de L.V. gevoegd. b) Brief van de Dienst van het Koninklijk Huis, namens de Koningin, met dank voor onze goede wensen aan haar adres, ter gelegenheid van de opening van de LV. 20. Stemprocedure Alle afgevaardigden hebben een afschrift van de stemprocedure, zoals die tijdens de LV van Doorn is vastgesteld (LV98-5), toegestuurd gekregen. Op een vraag van br. D. van der Veen wordt geantwoord dat de volstrekte meerderheid betekent: de helft van het aantal stemmen plus één; bij een oneven aantal stemgerechtigden: de helft van het aantal stemmen plus een half. Ds. H. de Jong stelt dat de afgevaardigden van de afzonderlijke kerken als leden van de vergadering mee moeten kunnen doen met de stemmingen voor het moderamen. Het moderamen neemt dit in overweging. Het moderamen stelt de vergadering voor: Een uit de vergadering afkomstig voorstel of (sub-)amendement wordt in behandeling genomen indien dit door tenminste vier afgevaardigden is ondertekend. Als motivatie hiervoor zegt de preses dat het toe te juichen is als voorstellen breder worden ondersteund, zodat wellicht de veelheid aan voorstellen enigszins kan worden ingedamd. Ds. G. de Lange zegt te verwachten dat het moderamenvoorstel zal leiden tot lobbyen. Br. A. Valstar denkt dat meer schorsingsverzoeken het gevolg kunnen zijn van het voorstel. De preses zegt toe de regel met soepelheid te zullen behandelen. De intentie is dat voorstellen zorgvuldig worden

6 ingediend. De vergadering stemt hiermee in. 21. Meldpunt Seksueel Misbruik (29) In behandeling wordt genomen het op de eerste zitting ingediende voorstel van de regio Arnhem (29a; zie verslag, punt 7a) over het benoemen van een tijdelijke commissie die de besluitvorming van dit agendapunt moet voorbereiden. Ook worden de brieven van de regio s Harderwijk (29.1) en Schiedam (29.2) bij de bespreking betrokken. Het moderamen neemt het voorstel-arnhem over met een iets gewijzigde formulering (29b). Br. W. Ferwerda zegt het moderamenvoorstel te ondersteunen, met name vanwege de zorgvuldigheid en haalbaarheid. Behalve op de kerkelijke inbedding die met de instelling van de tijdelijke commissie wordt beoogd, wijst hij ook op de importantie van de juridische onderbouwing. Ds. G.J. Lakerveld vraagt om de behandeling en beschrijving van het onderwerp niet te verzakelijken (vgl. pastorant ). Ds. H. de Jong benadrukt dat de kerkenraad het orgaan is dat opzicht en tucht uitoefent. Een commissie opereert meer op afstand en zou, bijvoorbeeld, wraakoefening minder goed kunnen onderkennen. Het verdient zijns inziens daarom aanbeveling dat bij de behandeling van een klacht over een ambtsdrager een kerkenraadslid uit de betreffende gemeente deel uitmaakt van de Klachtencommissie. Ds. J. Kiers wijst op de gevaren van belangenverstrengeling en de noodzaak van objectieve behandeling. Ds. G. de Lange verzoekt te streven naar behandeling en afronding van de zaak op deze LV. De preses brengt het volgende voorstel in stemming: De vergadering benoemt een tijdelijke commissie Meldpunt Seksueel Misbruik, bestaande uit leden van de Klachtencommissie en het Comité van aanbeveling van het Meldpunt en de Landelijke Vergadering. De vergadering draagt de commissie op te onderzoeken hoe dit Meldpunt een kerkelijke inbedding kan krijgen en verzoekt haar gedurende deze LV met -zo mogelijk- een concreet voorstel te komen waarover besluitvorming kan plaatsvinden. Desgewenst kan de commissie daartoe in overleg treden met derden. Daarbij valt met name te denken aan vertegenwoordigers uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, teneinde met deze kerken tot een gezamenlijk kerkelijk Meldpunt te komen. De vergadering benoemt in deze commissie ds. W. van Dijk (samenroeper), dr. R.R. Ganzevoort, mr. R. Roukema, mr. D. van der Veen en drs. J. Verheij - van der Wiel. De voorgestelde commissieleden hebben bewilligd in hun kandidering. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel. 22. Steunbehoevende Kerken (28) De bespreking van dit onderwerp is geagendeerd voor de vergadering van 9 juni. Op de eerste LV-zitting heeft de regio Arnhem voorgesteld een commissie ter voorbereiding van de behandeling van dit punt in te stellen (zie verslag, punt 7a). Na overleg met het moderamen heeft de Commissie Steunbehoevende Kerken toegezegd dat zij de behandeling van haar rapport zelf zo goed mogelijk zal voorbereiden d.m.v. een aanvullend rapport. Het instellen van een voorbereidingscommissie wordt hiermee overbodig. Ds. J. van t Hof, sprekend namens de regio Arnhem, zegt hiermee te kunnen instemmen. De vergadering accordeert unaniem de voorgestelde werkwijze. 23. Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten (25) Namens de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten (CVOP) zijn aanwezig zr. Y. Veefkind - Eenkhoorn, br. J.W. Verheij en zr. M. Vrijmoeth - de Jong. De preses geeft gelegenheid tot het stellen van verduidelijkingsvragen aan de commissie. Hiervan wordt gebruik gemaakt door ds. J. van t Hof, ds. J. Kiers, br. J.M. Louwerse, ds. G. de Lange en ds. P.G. Sinia. Onder meer wordt teleurstelling uitgesproken over het feit dat het eindrapport nog niet is verschenen. Zr. Vrijmoeth geeft namens de CVOP antwoorden op de gestelde vragen. De sluitingsdatum voor de indiening van commissierapporten voor de LV 2001, de opdracht van de LV Doorn 1998 om eerst het resultaat van de commissiewerkzaamheden voor te leggen aan deputaten Eenheid (CGK) en deputaten Kerkelijke Eenheid (GKV) en de drukke werkzaamheden van de afzonderlijke commissieleden hebben ervoor gezorgd dat het eindrapport van de CVOP nog niet klaar is. De commissie gaat ervan uit dat de volgende LV gehouden zal worden in 2004 en dat het eindrapport dan gereed zal zijn. Bezinning op het vraagstuk vanuit hermeneutisch oogpunt blijft voor de commissie hoofdpunt, maar de zaak wordt ook vanuit andere invalshoeken bestudeerd (nood in de gemeente, apostolaat, het

7 liefdegebod). In een tweede ronde reageren ds. J. van t Hof, br. J.M. Louwerse, ds. J. Kiers, ds. J.J. van Es en br. J.G. Knol. Zr. Vrijmoeth zegt desgevraagd dat de commissie de opdracht van de LV Doorn 1998 zo heeft gelezen dat eerst de uitkomst (het eindrapport) van de CVOP aan de zusterkerken (CGK en GKV) diende te worden voorgelegd. Omdat in 2000 reeds door de CGK een rapport is uitgebracht over de vrouw in het ambt, hoeft de commissie een reactie van deze kerken op de eindrapportage niet meer af te wachten; het CGK-standpunt kan nu reeds in het rapport worden opgenomen. De scriba, ds. K. Muller, vult aan dat commentaar van CGK- en GKV-deputaten ( indien en voorzover ontvangen ) eventueel los aan het eindrapport kunnen worden toegevoegd, het hoeft niet in het rapport te worden verwerkt. Br. J.W. Verheij zegt desgevraagd dat er een tiental Nederlands Gereformeerde Kerken is met vrouwelijke ouderlingen. De preses dankt de commissieleden voor hun inzet en wenst hun sterkte bij hun verdere taak. Onderdeel van de beraadslagingen vormen ook de brieven van de kerk van Schiedam (25.1), van de regio Harderwijk (25.3), van Zalk en Veecaten (25.4) en van de regio Alkmaar-Zaandam (25.5). Ds. G. de Lange wenst onderscheid te maken in de motivatie van de kerken die vrouwelijke ouderlingen aanstellen; wanneer het uit nood is (er zijn geen mannen beschikbaar) moeten wij hen niet te snel veroordelen; wanneer de motivatie echter gelegen is in bijbelse argumentatie, zou aan die kerken gevraagd kunnen worden te wachten totdat de LV op grond van studie een uitspraak over de zaak heeft gedaan. Br. W. Ferwerda, sprekend namens de regio Amsterdam-Haarlem, zegt het te betreuren dat enkele kerken vooruitlopen op de besluitvorming van de LV. Zijn persoonlijke mening is dat een rapport aan de feitelijke situatie binnen de kerken weinig verandert. Ds. C.C. Koolsbergen zegt dat de regio Noord- Nederland de in de brief van regio Harderwijk uitgesproken zorg niet deelt, tenminste: niet in die mate dat gevonden werd dat die krachtig zou moeten worden ondersteund. Ds. J.J. van Es betreurt het dat dit standpunt onvoldoende wordt gemotiveerd. Ds. G.J. Lakerveld zegt dat gemeenten waar onvoldoende mannen beschikbaar zijn voor de ambten, zouden moeten kunnen leven met het tekort: de regio Enschede-Zwolle onderschrijft de brieven van de regio s Harderwijk en Alkmaar-Zaandam. Br. C.J. Bos pleit ervoor om onderscheid te maken in afzonderlijke situaties en niet al te zwart-wit over elkaars besluiten te denken. Br. J.G. Knol benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken. Ds. J. Kiers zegt namens de regio Alkmaar-Zaandam dat de brief (25.5) niet bedoeld is om de LV een uitspraak hierover te ontlokken. De preses geeft in een laatste ronde de mogelijkheid te reageren. Ds. J.J. van Es vraagt of het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk niet de hermeneutische argumenten en de exegetische uitkomsten camoufleert. Ds. H. de Jong brengt naar voren dat meisjes in het oude verbond niet werden besneden, maar dat ze in het nieuwe verbond wel worden gedoopt: sommige kerken beroepen zich onder andere op die ontwikkeling als gezegd wordt dat in Paulus dagen de zusters niet geroepen werden tot het ambt van oudste, maar dat dat nu wel kan, tot en met het predikambt. Ds. C.C. Koolsbergen zegt dat de brief van Alkmaar-Zaandam wel sympathiek gevonden wordt en dat de oproep tot het oefenen van geduld wordt onderschreven. Ds. G. de Lange geeft nog een voorbeeld om zijn eerdere uitspraak te verduidelijken: de gemeente kan gezien worden als het gezin van God; als in een gezin geen vader is, moet moeder de beide oudertaken vervullen (het nood-breekt-wetprincipe). Toch geeft de traditie van onze kerken aan dat het niet schriftuurlijk is om vrouwen te roepen tot het ambt van ouderling en predikant. Laten we daarom wachten op het commissierapport, waarin wellicht andere inzichten naar voren komen. Ds. J.M. Mudde stelt dat als het tot de eigen verantwoordelijkheden behoort van de plaatselijke kerken om al of niet zusters der gemeente te roepen tot het ambt van ouderling of predikant, het weinig zinvol is om als LV een commissie in het leven te roepen die deze zaak bestudeert. Br. J.M. Louwerse zegt er moeite mee te hebben dat de zaak van de vrouw in het ambt gebruikt wordt om een hechter kerkverband tot stand te brengen; om die reden ondersteunt zijn regio niet het voorstel om zorg uit te spreken over de in gang gezette ontwikkeling. De discussie gehoord hebbende, legt het moderamen de vergadering een voorstel voor. In het middagdeel van de vergadering worden voorstellen tot wijziging gedaan en opmerkingen gemaakt door ds. P. Veldhuizen, ds. J.J. van Es, br. C.J. Bos en br. B. Krol. Na een korte schorsing geeft de preses de volgende aangepaste tekst in stemming: De LV heeft kennisgenomen van de brieven van de regio s Harderwijk en Alkmaar-Zaandam, alsmede van de brief van de kerk van Zalk en Veecaten, en spreekt uit dat de kerken bij haar besluitvorming inzake de openstelling van het ambt van ouderling en/of predikant voor zusters van de gemeente niet alleen rekening dienen te houden met de plaatselijke situatie, maar ook met het kerkverband. De LV verzoekt de kerken daarom -indien enigszins mogelijk- te

8 wachten op de in dezen te verwachten besluitvorming op de eerstkomende LV. De vergadering neemt de tekst aan met één stem tegen en twee onthoudingen. Nadat Gezang 305 is gezongen, besluit br. G.van de Graaf namens de regio Alkmaar-Zaandam de ochtendzitting met gebed en vraagt hij een zegen over het eten. 24. Geestelijke Verzorging Militairen (19) Namens de Commissie voor de Geestelijke Verzorging Militairen (CGVM) zijn aanwezig br. H.F.C. van den Berg, br. J. Leene, ds. K. Muller en br. B. Verheij. Ds. C. Smit is als krijgsmachtpredikant aanwezig. Br. Van den Berg geeft een inleiding op het rapport. Hij schetst de ontwikkelingen waarmee de krijgsmacht te maken heeft: 1) Door deelname aan vredesoperaties zijn velen die binnen de krijgsmacht werkzaam zijn regelmatig enkele maanden tot een half jaar van huis. 2) Met de afschaffing van de dienstplicht is een beroepsleger ontstaan, waardoor de krijgsmacht geen afspiegeling meer vormt van de samenleving. 3) Door verzakelijking is de krijgsmacht meer resultaatgericht bezig; de krijgsmachtpredikanten maken deel uit van een resultaatverantwoordelijke eenheid. 4) Door de toenemende secularisatie en instroom van mensen uit andere culturen, krijgen krijgsmachtpredikanten meer te maken met geestelijke verzorgers uit andere geloven en culturen. De genoemde ontwikkelingen bieden vele kansen: wanneer mensen op intensieve wijze met elkaar moeten samenwerken en samenleven, zijn er veel mogelijkheden voor persoonlijk contact; bovendien wordt men, ook door het contact met vertegenwoordigers van andere godsdiensten, gedwongen om na te denken en te spreken over waar het in het leven echt op aankomt. Br. Van den Berg wijst tenslotte op de in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen. Br. W. Ferwerda verwoordt de dankbaarheid voor het vele en goede werk dat binnen de krijgsmacht namens ons gebeurt en vraagt naar het beleid ten aanzien van de verzorging en begeleiding van het thuisfront. Br. Van den Berg antwoordt dat de CGVM denkt dat er een lacune is en spreekt namens de commissie de bereidheid uit om te onderzoeken wat er zou moeten gebeuren om hierin te voorzien. Ds. C.T. de Groot vraagt of de commissie ideeën heeft over de invulling van aanbeveling b, het door de kerken meer gebruik maken van de kennis en ervaring die krijgsmachtpredikanten hebben opgedaan in contacten met buitenkerkelijken. Br. Van den Berg zegt dat dit uiteraard niet te delegeren is aan een evangelisatiecommissie. Ook op de vorige LV s is door de commissie aangeboden om hierin mee te denken. Op een vraag van ds. P.G. Sinia naar de inhoud van de samenwerking tussen de geestelijke verzorging (g.v.) van de verschillende kerken en geloofsrichtingen en die van de humanisten, antwoordt br. Van den Berg dat aan het geestelijke front de geloofseenheid sterk wordt beleefd. De samenwerking met de humanistische raadslieden is op praktisch gebied goed te noemen. In dit verband wijst hij op het onderscheid tussen cobelligerent (samen met andersdenkenden strijden tegen één vijand) en geallieerd (samen met vrienden strijden tegen één vijand). Ds. C. Smit vult aan dat samenwerking op de werkvloer is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Ds. G.J. Zwarts vraagt, naar aanleiding van de zin Het siert de kerken, wanneer ze ruimte geven aan de vragen die ontstaan in zo n specifieke situatie; wanneer ze meedenken, meedragen, meebidden, of de krijgsmachtpredikanten zich wellicht vervreemd voelen van de kerken als het gaat om deze vragen, en of er vanuit de kerken naar hun beleving genoeg meeleven is. Ds. Smit beaamt dit, en zegt dat dit niet in verwijtende zin is bedoeld, maar dat dit zo gesteld is met het doel een prikkel te geven tot bewustwording op dit vlak. Sinds de krijgsmacht de laatste jaren wordt ingezet bij veel vredesoperaties is er zeer intensief gewerkt en hebben soldaten bijzondere en ingrijpende dingen meegemaakt. Militairen ervaren binnen de kerkmuren niet altijd de openheid voor het bespreekbaar maken van hun vragen of problemen, want de kerken zijn naar hun beleving te veel intern gericht, te veel bezig met hun binnenkerkelijke agenda. De conclusies en aanbevelingen worden door de vergadering overgenomen. De preses dankt de commissieleden voor hun werk en inzet, en wenst hen Gods zegen toe. 25. Rechtspositie predikanten (41) De voltallige Commissie Rechtspositie Predikanten (CRP) is ter vergadering aanwezig: ds. J. van Atten, br. H. Rijken van Olst, br. J.G. Knol en br. W.V.H. van Helden. Ter behandeling liggen voor het commissierapport (41.1), een voorstel van de regio Enschede-Zwolle (41.2), een voorstel van de kerk van Zoetermeer (41.5), een brief van regio Den Haag (41.6), een voorstel van de regio Almaar-Zaandam (41.7) en het voorstel van de regio Arnhem (41a; zie verslag, punt 7a). Ds. Van Atten geeft ter inleiding op het commissierapport enige toelichting. Wat in het spraakgebruik losmaking heet, wordt in het rapport aangeduid als ontslag om gewichtige redenen. De tweede alinea van aanbeveling 3 komt overeen met het voorstel-zoetermeer (41.5). De CRP geeft in

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES

IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES IV.9 SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE EN GEZAGSRELATIES (SMPR) B. KLACHTENREGELING BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN PASTORALE- EN GEZAGSRELATIES DEFINITIE Artikel 1. Onder misbruik van een pastorale relatie of gezagsrelatie

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO . Versie 4 e concept met aanvullingen notities + CBB 03.03.2016 Pagina 1 van 5 MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE

Nadere informatie

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker De kerkenraden van de: Samenwerkingsovereenkomst Ondertekening 1. -Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker verklaren, na raadpleging van en met instemming van de wederzijdse kerkelijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente Ferwert te Ferwert Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 29 oktober 2009 en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad

Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlands Gereformeerde Kerken gehouden in Lelystad Notulen Voortgezette Landelijke Vergadering 8 januari 2005 129. Opening door de preses (10.00 uur) Ds. W. Smouter

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

LV2004-41 - Notulen-deel Werkomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden Predikanten

LV2004-41 - Notulen-deel Werkomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden Predikanten LV2004-41 - Notulen-deel Werkomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden Predikanten 25. Werkomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden Predikanten (WAP) (LV2004.41) De tweede preses meldt dat alle stukken onder nummer

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Acta. Landelijke vergadering. Nederlands Gereformeerde Kerken. Lelystad

Acta. Landelijke vergadering. Nederlands Gereformeerde Kerken. Lelystad Acta Landelijke vergadering Nederlands Gereformeerde Kerken Lelystad 2004 Samengesteld onder verantwoordelijkheid van het moderamen door P.J. Rietkerk, Doorn In afwijking van de vorige Acta zijn de in

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Wijziging ord (adviseurs evangelisch-lutherse synode)

Wijziging ord (adviseurs evangelisch-lutherse synode) GS 15-04 Generale Synode april 2015 Advies Generale college voor de kerkorde Betreft: Behandeling in eerste lezing Wijziging ord. 4-22-6 (adviseurs evangelisch-lutherse synode) Aanleiding In ordinantie

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Voor het belijden, de roeping en het functioneren van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Landelijke Oudercommissie (LOC)-reglement

Landelijke Oudercommissie (LOC)-reglement Landelijke Oudercommissie (LOC)-reglement Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Raad van Toezicht: Statuten: Internaat: Raad van Bestuur: Directeur: Oudercommissie: Centraal

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Landelijke Vergadering Ned. Geref. Kerken 2004 te Lelystad - amendement

Landelijke Vergadering Ned. Geref. Kerken 2004 te Lelystad - amendement Landelijke Vergadering Ned. Geref. Kerken 2004 te Lelystad - amendement Onderwerp: WAP Code: 41.3f Datum: 17 juni 2004 Ingediend door: regio Arnhem Waardering Onze regio heeft grote waardering voor het

Nadere informatie

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Regio Amsterdam-Alkmaar Scriba: D.P. van Voornveld Lindenlaan 5 111 VL Zwanenburg 00-97 Regioscriba.amsterdam-alkmaar@ngk.nl Voorstel regio Amsterdam-Alkmaar voor de Ned. Geref. Kerken met

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld door het bestuur d.d. 17 mei 2017 snf.div.14216520-1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Stichting Normering Flexwonen kent een aantal organen waaronder het Bestuur, de Raad

Nadere informatie