Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001"

Transcriptie

1 Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001 Verslag eerste zitting - 17 februari Bidstond Op de eerste zittingsdag van de Landelijke Vergadering (LV) te Amersfoort 2001 komen afgevaardigden en belangstellenden van uur bijeen in een bidstond, die geleid wordt door ds. F. Gerkema. Naar aanleiding van Marcus 4:26-29 houdt hij een overdenking over het woord vanzelf. Jezus zegt in deze gelijkenis iets wezenlijks over hoe het gaat in zijn Koninkrijk: op wereldschaal, op kerkelijk niveau en ook in de menselijke verhoudingen kunnen muren instorten, als vanzelf. Ds. J.H. Veefkind leidt de herdenking van de voorgangers die ons sinds de vorige LV ontvielen: ds. N. t Hart, ds. C.P. Plooy, ds. A.J. Moggré, ds. J. Kranenburg, ds. H.C. Overeem, ds. H. van Ommen, ds. J.A. de Vries, ds. J.H. Kamerbeek en ds. W.C. Moerdijk. Ook worden de overleden echtgenotes van predikanten genoemd, die hun echtgenoten bijstonden in de arbeid: zr. M. Geuchies-Kok, zr. C. van Kamp-Veltman, zr. H. Mulder-van der Meulen, zr. M.M. Verleur-Mays, zr. H.J. Visee-Hogendam en zr. B. Waagmeester-Boekhoff. 1. Opening Namens de roepende kerk van Amersfoort opent de preses van de vorige LV, br. A Wattèl, om uur de eerste zitting van de LV 2001, bijeengekomen in het gebouw van de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1 te Amersfoort. Hij laat zingen Gezang 75: 14 en 15, leest Micha 5:6 en Psalm 90:16, 17 en gaat voor in gebed. Br. Wattèl heet de aanwezigen welkom en spreekt een dankwoord uit aan het adres van de voorbereidingscommissie, die onder leiding van br. D. Kamsteeg veel onmisbaar voorwerk heeft verricht. 2. Onderzoek credentiebrieven; aanwezigheid Er zijn credentiebrieven aanwezig van alle regio s, behalve van Alkmaar/Zaandam en Utrecht. Op voorstel van de preses worden de aanwezige broeders uit deze regio s toch als afgevaardigden ontvangen en worden zij verzocht de credentiebrieven voor aanvang van de volgende zitting in te leveren. Voorgelezen worden de namen van de aanwezige afgevaardigden. De regio s Dordrecht/Gorinchem, Utrecht en Zuid-Nederland zijn elk met drie afgevaardigden vertegenwoordigd, de overige regio s met vier afgevaardigden. Het totaal aantal stemgerechtigden komt daarmee op 45. Van afzonderlijke gemeenten zijn als afgevaardigden met recht van advies broeders aanwezig uit Oegstgeest, Utrecht en Zeist. Van de kerk van Groningen is bericht van verhindering ontvangen. Namens de Financiële Commissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken is aanwezig mr. A. Wattèl; namens de Commissie voor Archief en Documentatie ten dienste van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn aanwezig br. D. Smits en br. G.J. Bink. 3. Benoeming notulist Op voordracht van de roepende kerk wordt br. D.J. van Veelen uit Nieuwerkerk aan den IJssel benoemd tot notulist. 4. Vaststelling agenda De regio Arnhem heeft voorstellen over de wijze van behandeling van enkele agendapunten. Dit wordt aan de agenda toegevoegd als punt 7a. Verder wordt de agenda conform het concept vastgesteld. 5. Benoeming stemcommissie en verkiezing moderamen Na een toelichting op de te volgen procedure worden drie broeders benoemd als lid van de stemcommissie: br. J. Bos (Lisse), ds. P.G. Sinia (Etten-Leur) en br. A. Wendt (Hoogeveen). Ds. K. Muller zegt dat hij aan de roepende kerk de suggestie heeft gedaan om per regio iemand te laten voordragen. Hoewel de suggestie kennelijk niet is overgenomen, wil hij dit als overweging meegeven aan het te verkiezen moderamen. Op voorstel van ds. C.T. de Groot vraagt br. Wattèl voor aanvang van de stemmingen in gebed om Gods leiding over de moderamenverkiezing. Er worden aparte stemmingen gehouden voor de vier moderamenfuncties. In ongeveer vijfenzestig

2 minuten worden via in totaal zeven stemmingen de vier moderamenleden verkozen en als zodanig benoemd: Preses: ds. J. Bouma, Kampen Tweede preses: br. H.G. Lakerveld, Nuenen Scriba: ds. K. Muller, Heerenveen Tweede scriba: ds. C.T. de Groot, Lelystad. De verkozen broeders aanvaarden alle vier hun benoeming. Br. Wattèl bemoedigt hen met erop te wijzen dat, bij de spijziging van de vijfduizend, de Here Jezus na de opdracht aan de discipelen ( Geeft gij hun te eten ) Hij zelf hun lege handen vult. De vergadering wordt geschorst voor beraad van het moderamen. Nadat de gekozen broeders achter de tafel hebben plaatsgenomen, heropent de preses, ds. J. Bouma, na twintig minuten de vergadering. Hij dankt de vergadering voor het gegeven vertrouwen en spreekt uit dat het moderamen de woorden uit Psalm 121 wil nazeggen: Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. De preses verwoordt de dank van de vergadering aan de stemcommissie en aan br. A. Wattèl, die de vergadering tot de schorsing kundig leidde. 6. Regelingen Op voorstel van de preses gaat de vergadering akkoord met het handhaven van de stemprocedures, zoals ze zijn beschreven in de Acta van de vorige LV (bijlage 5, p ). Het moderamen wil onderzoeken of het mogelijk is om de vergaderstukken per aan de afgevaardigden te zenden. Tijdens de vergadering gaat een lijst rond, waarop iedereen zijn adresgegevens kan corrigeren of aanvullen. 7. Verzenden telegram aan H.M. de Koningin De vergadering machtigt het moderamen tot het verzenden van een telegram aan Hare Majesteit Koningin Beatrix. Op voorstel van br. K.R. Veenhof wordt de gebruikelijke tekst enigszins aangepast. De tekst van het te verzenden telegram luidt: De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken, in openingszitting bijeen op 17 februari 2001 te Amersfoort, bidt u zowel bij de uitoefening van uw ambt alsook voor uw gezin en familie van harte Gods zegen toe. J. Bouma, preses K. Muller, scriba 7a. Voorstel regio Arnhem Ds. G. de Lange licht de voorstellen van de regio Arnhem toe. Deze behelzen het instellen van tijdelijke commissies om de behandeling van enkele agendapunten te bespoedigen. Meldpunt seksueel misbruik Voorgesteld wordt een tijdelijke commissie te benoemen, bestaande uit afgevaardigden, leden van de klachtencommissie en het comité van aanbeveling. De taak van de commissie zou zijn het -in overleg met het moderamen- voorbereiden van de besluitvorming op een latere zitting. Hierbij zou aandacht gegeven moeten worden aan: a) gedragsregels voor ambtsdragers, zodat bekend wordt aan de hand van welke criteria het meldpunt hen beoordeelt, b) afstemming met de beide andere kerken, c) de wijze waarop kerken zich binden aan de gedragsregels en aan de uitspraken van het meldpunt, d) de omvang van de kosten die hieraan verbonden zijn. Vertrouwenscommissie beroepingswerk Voorgesteld wordt om de behandeling van de brief van Zoetermeer (44.1) te combineren met de bespreking van aanbeveling 3 uit het eindrapport van de Commissie Rechtspositie Predikanten (41.1). Een tijdelijke commissie zou een uitgewerkt behandelvoorstel kunnen maken, waarin beide aspecten tot hun recht komen. Commissie Steunbehoevende Kerken (CSK) Ds. J. van t Hof zegt dat de regio Arnhem een zelfde werkwijze zou willen voorstellen ten aanzien van de behandeling van het rapport van de CSK (28.1) en de beantwoording van de daarin gestelde vragen (p. 4).

3 Het moderamen zegt zich op deze suggesties van de regio Arnhem te zullen beraden en zegt toe op de volgende zitting hierop een reactie te geven. 8. Rapport van de Financiële Commissie (26.1) Br. A. Wattèl geeft toelichting op de te behandelen voorstellen van de Financiële Commissie (FC). Hij wijst onder meer op de constatering van de FC dat de bemensing van de Commissie Steunbehoevende Kerken volledig is en dat deze commissie zich verantwoord en met visie van haar taken kwijt. Br. Wattèl geeft aan dat het de bedoeling van de FC is om nog tijdens de lopende LV een financieel verslag uit te brengen over het jaar Naar aanleiding van een vraag van br. J.M. Louwerse zegt br. Wattèl dat er geen sprake is van euroinflatie bij de voorgenomen verhoging van de vergoedingen voor de penningmeester en voor de archivaris, maar dat de aan de te verwachten inflatie aangepaste vergoeding per 1 januari 2002 in hele euro s wordt uitgedrukt. Voorts verduidelijkt br. Wattèl naar aanleiding van vragen van ds. J. Horsman en br. Louwerse de verhouding tussen de FC en de penningmeester. De FC treedt centraal op voor die financiële zaken die de Nederlands Gereformeerde Kerken als geheel aangaan en oefent controle uit op de door de LV ingestelde commissies. De penningmeester is een door de LV benoemde functionaris die geen deel uitmaakt van de FC. Hij is wel aanwezig bij alle vergaderingen van de FC. De FC controleert de boeken van de penningmeester en stelt de LV voor, na gedane controle, om aan de penningmeester décharge te verlenen. Van de gedane controle wordt door de FC geen apart verslag uitgebracht. Op de vorige LV is voor het eerst besloten de boeken van de FC te controleren (zie verslag eerste zitting, 7 maart 1998, punt 9). De FC heeft zich naar aanleiding daarvan afgevraagd of het echt zinvol is om de controle die door de FC was gedaan nog eens over te doen. Conform de voorstellen van de FC neemt de vergadering de volgende besluiten: a. De penningmeester wordt (definitieve) décharge verleend over de jaren 1998 en b. De FC zal voortaan schriftelijk verslag uitbrengen aan de LV over de controle van de financiële administratie van de penningmeester. De LV verleent op voorstel van de FC décharge aan de penningmeester over de gecontroleerde periode. Het instellen van een aparte kascontrolecommissie acht de vergadering hiermee overbodig. c. In de plaats van mr. A. Wattèl wordt benoemd br. K.H. Mollema te Katwijk aan Zee; de broeders J. van den Berg en J.J. Bijlenga RA worden herbenoemd. d. Aan de Commissie Taakverlichting Oudere Predikanten (TOP) zal, bij behandeling van haar rapportage (32.1), worden verzocht studie te doen naar flexibele c.q. prepensioenregelingen. e. De vergoeding voor reiskosten die gemaakt worden voor het werk van de LV wordt vastgesteld op ƒ 0,60 per km dan wel de kosten van reizen met het openbaar vervoer. f. De vergoeding voor de penningmeester en voor de archivaris van de NGK wordt vastgesteld op een bedrag van ƒ 2.100,-- per jaar; met ingang van het jaar 2002 wordt dit bedrag Euro 1.000, Verslag Commissie voor Archief en Documentatie (27.1) Ter vergadering aanwezig zijn de commissieleden br. D. Smits (archivaris), br. G.J. Bink en br. J.W. Puttenstein. Br. Bink geeft namens de Commissie voor Archief en Documentatie (CAD) een mondelinge toelichting op het rapport. In zijn betoog wijst hij onder meer op de verdergaande digitalisering van het archief, waardoor het mede mogelijk is het archief via Internet te benaderen. Hoofdmoot van het archiveringswerk blijft echter het veilig bewaren en op toegankelijke wijze archiveren van fysieke documenten. Omdat het landelijke archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken nog steeds is opgeslagen ten huize van de archivaris, br. D. Smits te Vlaardingen, en de vorige LV al van mening was dat deze situatie ongewenst was, is inmiddels gezocht naar een definitieve oplossing. Er werden contacten gelegd met het Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme te Amsterdam en het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen

4 (ADC). In haar rapport beveelt de CAD de vergadering van harte aan de keuze voor een veilige bewaring van het landelijk archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken te bepalen op het ADC te Kampen. Ds. G. de Lange vraagt of er offertes beschikbaar zijn van meerdere aanbieders. Br. J. Hoogwaerts sluit hierop aan met een vraag naar de hoogte van de gift die gegeven zou worden aan het ADC, wanneer het landelijke archief van de NGK, dat ongeveer vijftien meter archiefruimte omvat, daar zou worden ondergebracht. Br. Bink antwoordt dat de gemiddelde prijs van archiefruimte ongeveer ƒ 100,- - per strekkende meter bedraagt; het bedrag dat het ADC ons echter per jaar in rekening zal brengen, bedraagt ongeveer een derde hiervan. Br. F.D. Meijer meldt namens de samenwerkingsgemeenten Lelystad en Almere dat een dubbel archief moeilijk of niet te realiseren is. Br. Bink antwoordt dat ten aanzien hiervan op termijn mogelijk aanvullende aanbevelingen zullen worden gedaan. De CAD is voornemens om de afzonderlijke regio s in de toekomst te benaderen voor advisering en voorlichting met betrekking tot archivering. Aan de problematiek van archieven voor samenwerkingsgemeenten kan dan afzonderlijk aandacht worden gegeven. Br. J. Hoogwaerts stelt vragen over enkele specifieke bedragen uit de begroting en vraagt of goed archiefbeheer bij het ADC gegarandeerd is. Volgens br. Bink beschikt het ADC over dezelfde condities als rijksarchieven, en de commissie acht het dan ook niet nodig dat hierop een extra controle plaatsvindt. Buiten de vergadering om zal br. Bink ingaan op de op onderdelen van de begroting toegespitste vragen van br. Hoogwaerts. Op de vraag van ds. G.J. Zwarts of de commissie geen behoefte heeft aan een extra lid, antwoordt br. Bink dat de bemensing van de commissie tot op heden voldeed maar dat nieuwe leden welkom zijn. De voorzitter stelt voor dat de commissie zelf met een voorstel komt. Br. J.F. Koen vestigt de aandacht op het ongewenste verschijnsel van uitlening van kerkelijke persoons- en adresgegevens aan derden, inclusief kerkelijke instanties. Br. Bink wijst op de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kerkenraden en zegt dat gegevens uit het landelijk archief niet zonder tussenkomst van de archivaris te verkrijgen zijn. Br. J.W. van Atten vult aan dat het wenselijk is in gemeentegidsen een zinsnede als Alleen voor intern gebruik op te nemen. Ds. H. de Jong vraagt of wij onze zelfstandigheid niet beter bewaren als we gewoon betalen wat het kost. Br. Bink antwoordt hierop dat er voldoende waarborgen zijn voor de zelfstandigheid van het archief: er is geen directe raadpleging mogelijk zonder tussenkomst van de archivaris. Ds. De Jong reageert hierop met te zeggen dat een tere verhouding toch beter in stand kan blijven bij een zakelijke benadering van het contact. De vergadering accordeert het voorstel van de CAD om de archieven bij de ACD in Kampen onder te brengen. Eén broeder onthoudt zich van stemming, de anderen stemmen voor. Alle andere voorstellen en adviezen van de commissie worden unaniem overgenomen. De vergadering gaat ook akkoord met de begroting. De preses dankt de commissieleden voor hun werkzaamheden en gegeven toelichting. 10. Rondvraag Br. W. Ferwerda vraagt het moderamen om te trachten de behandeling van stuk 18 te koppelen aan de behandeling van stuk Vaststelling data volgende zittingen De vergaderdata worden conform het voorstel vastgesteld (17 maart, 7 en 21 april, 19 mei, 9 en 23 juni). Het moderamen zal met een voorstel komen over de verdeling van de agendapunten over de zittingsdagen. De preses wijst erop dat afgevaardigden bij verhindering tijdig voor vervanging dienen te zorgen. 12. Sluiting Na het staande zingen van Psalm 150 spreekt de preses het dankgebed uit. Hierna sluit hij om ongeveer uur de vergadering.

5 Vastgesteld op de tweede zitting, d.d. 17 maart 2001 Verslag tweede zitting - 17 maart 13. Opening De preses, ds. J. Bouma, opent om uur de vergadering, laat zingen Gezang 39, leest Openb. 19:11-21 en gaat voor in gebed. 14. Appèl nominaal De scriba, ds. K. Muller, meldt dat de credentiebrieven uit de regio s Alkmaar-Zaandam en Utrecht zijn ingeleverd, alsook die van de kerken uit Baarn en Groningen. De aanwezige afgevaardigden worden genoemd. Alle regio s zijn vertegenwoordigd door vier afgevaardigden, behalve de regio s Schiedam, Utrecht en Zuid-Nederland (drie afgevaardigden). De kerken uit Baarn, Groningen, Oegstgeest, Utrecht en Zeist hebben ieder één afgevaardigde gezonden. Totaal zijn er 49 afgevaardigden aanwezig, van wie er 45 stemgerechtigd zijn. 15. Mededelingen van het moderamen a) De preses wijst op een reeds schriftelijk gemelde verandering: als punt 11 van de oorspronkelijke conceptagenda Akkoord van kerkelijk samenleven staat nu als onderwerp: Tussenrapport van de Commissie vrouwelijke ouderlingen en predikanten, met bijbehorende stukken, geagendeerd. b) Het moderamen stelt voor de nummering van enkele stukken te wijzigen: 14.1 (traktementen) wordt 41.7 (Rechtspositie); 42.1 (tienerwerk) wordt 48.1 (Tienerwerk); 44.1 en 2 (vertrouwenscommissie) wordt 41.5 en 6 (Rechtspositie).. c) Een lijst gaat rond ter controle en aanvulling van de adressen. De stukken zullen aan alle bij de scriba bekende adressen digitaal worden toegestuurd. De primi-afgevaardigden blijven daarnaast de stukken per post ontvangen. 16. Vaststellen agenda Een voorstel om de lunchpauze met een kwartier of een halfuur te bekorten wordt afgewezen omdat de Commissie voor de Geestelijke Verzorging Militairen pas voor 13.30u. is uitgenodigd. De agenda wordt conform het concept vastgesteld. 17. Vaststelling notulen eerste zitting, d.d. 17 februari De preses vraagt de afgevaardigden een eventueel wijzigingsvoorstel exact en zo nodig schriftelijk te formuleren. Op pagina 3, derde alinea, achtste regel: FD moet zijn: FC. Bij punt 9, Verslag Commissie voor Archief en Documentatie, is de aanwezigheid van br. J.W. Puttenstein niet vermeld. Met inachtneming van deze verbeteringen worden de notulen geaccordeerd. 18. Naar aanleiding van de notulen Er worden geen opmerkingen gemaakt. 19. Ingekomen stukken a) Brief van de regio Alkmaar-Zaandam betreffende het openstellen van het ambt van ouderling voor zusters uit de gemeente. Wordt als 25.5 bij de stukken van de L.V. gevoegd. b) Brief van de Dienst van het Koninklijk Huis, namens de Koningin, met dank voor onze goede wensen aan haar adres, ter gelegenheid van de opening van de LV. 20. Stemprocedure Alle afgevaardigden hebben een afschrift van de stemprocedure, zoals die tijdens de LV van Doorn is vastgesteld (LV98-5), toegestuurd gekregen. Op een vraag van br. D. van der Veen wordt geantwoord dat de volstrekte meerderheid betekent: de helft van het aantal stemmen plus één; bij een oneven aantal stemgerechtigden: de helft van het aantal stemmen plus een half. Ds. H. de Jong stelt dat de afgevaardigden van de afzonderlijke kerken als leden van de vergadering mee moeten kunnen doen met de stemmingen voor het moderamen. Het moderamen neemt dit in overweging. Het moderamen stelt de vergadering voor: Een uit de vergadering afkomstig voorstel of (sub-)amendement wordt in behandeling genomen indien dit door tenminste vier afgevaardigden is ondertekend. Als motivatie hiervoor zegt de preses dat het toe te juichen is als voorstellen breder worden ondersteund, zodat wellicht de veelheid aan voorstellen enigszins kan worden ingedamd. Ds. G. de Lange zegt te verwachten dat het moderamenvoorstel zal leiden tot lobbyen. Br. A. Valstar denkt dat meer schorsingsverzoeken het gevolg kunnen zijn van het voorstel. De preses zegt toe de regel met soepelheid te zullen behandelen. De intentie is dat voorstellen zorgvuldig worden

6 ingediend. De vergadering stemt hiermee in. 21. Meldpunt Seksueel Misbruik (29) In behandeling wordt genomen het op de eerste zitting ingediende voorstel van de regio Arnhem (29a; zie verslag, punt 7a) over het benoemen van een tijdelijke commissie die de besluitvorming van dit agendapunt moet voorbereiden. Ook worden de brieven van de regio s Harderwijk (29.1) en Schiedam (29.2) bij de bespreking betrokken. Het moderamen neemt het voorstel-arnhem over met een iets gewijzigde formulering (29b). Br. W. Ferwerda zegt het moderamenvoorstel te ondersteunen, met name vanwege de zorgvuldigheid en haalbaarheid. Behalve op de kerkelijke inbedding die met de instelling van de tijdelijke commissie wordt beoogd, wijst hij ook op de importantie van de juridische onderbouwing. Ds. G.J. Lakerveld vraagt om de behandeling en beschrijving van het onderwerp niet te verzakelijken (vgl. pastorant ). Ds. H. de Jong benadrukt dat de kerkenraad het orgaan is dat opzicht en tucht uitoefent. Een commissie opereert meer op afstand en zou, bijvoorbeeld, wraakoefening minder goed kunnen onderkennen. Het verdient zijns inziens daarom aanbeveling dat bij de behandeling van een klacht over een ambtsdrager een kerkenraadslid uit de betreffende gemeente deel uitmaakt van de Klachtencommissie. Ds. J. Kiers wijst op de gevaren van belangenverstrengeling en de noodzaak van objectieve behandeling. Ds. G. de Lange verzoekt te streven naar behandeling en afronding van de zaak op deze LV. De preses brengt het volgende voorstel in stemming: De vergadering benoemt een tijdelijke commissie Meldpunt Seksueel Misbruik, bestaande uit leden van de Klachtencommissie en het Comité van aanbeveling van het Meldpunt en de Landelijke Vergadering. De vergadering draagt de commissie op te onderzoeken hoe dit Meldpunt een kerkelijke inbedding kan krijgen en verzoekt haar gedurende deze LV met -zo mogelijk- een concreet voorstel te komen waarover besluitvorming kan plaatsvinden. Desgewenst kan de commissie daartoe in overleg treden met derden. Daarbij valt met name te denken aan vertegenwoordigers uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, teneinde met deze kerken tot een gezamenlijk kerkelijk Meldpunt te komen. De vergadering benoemt in deze commissie ds. W. van Dijk (samenroeper), dr. R.R. Ganzevoort, mr. R. Roukema, mr. D. van der Veen en drs. J. Verheij - van der Wiel. De voorgestelde commissieleden hebben bewilligd in hun kandidering. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel. 22. Steunbehoevende Kerken (28) De bespreking van dit onderwerp is geagendeerd voor de vergadering van 9 juni. Op de eerste LV-zitting heeft de regio Arnhem voorgesteld een commissie ter voorbereiding van de behandeling van dit punt in te stellen (zie verslag, punt 7a). Na overleg met het moderamen heeft de Commissie Steunbehoevende Kerken toegezegd dat zij de behandeling van haar rapport zelf zo goed mogelijk zal voorbereiden d.m.v. een aanvullend rapport. Het instellen van een voorbereidingscommissie wordt hiermee overbodig. Ds. J. van t Hof, sprekend namens de regio Arnhem, zegt hiermee te kunnen instemmen. De vergadering accordeert unaniem de voorgestelde werkwijze. 23. Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten (25) Namens de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten (CVOP) zijn aanwezig zr. Y. Veefkind - Eenkhoorn, br. J.W. Verheij en zr. M. Vrijmoeth - de Jong. De preses geeft gelegenheid tot het stellen van verduidelijkingsvragen aan de commissie. Hiervan wordt gebruik gemaakt door ds. J. van t Hof, ds. J. Kiers, br. J.M. Louwerse, ds. G. de Lange en ds. P.G. Sinia. Onder meer wordt teleurstelling uitgesproken over het feit dat het eindrapport nog niet is verschenen. Zr. Vrijmoeth geeft namens de CVOP antwoorden op de gestelde vragen. De sluitingsdatum voor de indiening van commissierapporten voor de LV 2001, de opdracht van de LV Doorn 1998 om eerst het resultaat van de commissiewerkzaamheden voor te leggen aan deputaten Eenheid (CGK) en deputaten Kerkelijke Eenheid (GKV) en de drukke werkzaamheden van de afzonderlijke commissieleden hebben ervoor gezorgd dat het eindrapport van de CVOP nog niet klaar is. De commissie gaat ervan uit dat de volgende LV gehouden zal worden in 2004 en dat het eindrapport dan gereed zal zijn. Bezinning op het vraagstuk vanuit hermeneutisch oogpunt blijft voor de commissie hoofdpunt, maar de zaak wordt ook vanuit andere invalshoeken bestudeerd (nood in de gemeente, apostolaat, het

7 liefdegebod). In een tweede ronde reageren ds. J. van t Hof, br. J.M. Louwerse, ds. J. Kiers, ds. J.J. van Es en br. J.G. Knol. Zr. Vrijmoeth zegt desgevraagd dat de commissie de opdracht van de LV Doorn 1998 zo heeft gelezen dat eerst de uitkomst (het eindrapport) van de CVOP aan de zusterkerken (CGK en GKV) diende te worden voorgelegd. Omdat in 2000 reeds door de CGK een rapport is uitgebracht over de vrouw in het ambt, hoeft de commissie een reactie van deze kerken op de eindrapportage niet meer af te wachten; het CGK-standpunt kan nu reeds in het rapport worden opgenomen. De scriba, ds. K. Muller, vult aan dat commentaar van CGK- en GKV-deputaten ( indien en voorzover ontvangen ) eventueel los aan het eindrapport kunnen worden toegevoegd, het hoeft niet in het rapport te worden verwerkt. Br. J.W. Verheij zegt desgevraagd dat er een tiental Nederlands Gereformeerde Kerken is met vrouwelijke ouderlingen. De preses dankt de commissieleden voor hun inzet en wenst hun sterkte bij hun verdere taak. Onderdeel van de beraadslagingen vormen ook de brieven van de kerk van Schiedam (25.1), van de regio Harderwijk (25.3), van Zalk en Veecaten (25.4) en van de regio Alkmaar-Zaandam (25.5). Ds. G. de Lange wenst onderscheid te maken in de motivatie van de kerken die vrouwelijke ouderlingen aanstellen; wanneer het uit nood is (er zijn geen mannen beschikbaar) moeten wij hen niet te snel veroordelen; wanneer de motivatie echter gelegen is in bijbelse argumentatie, zou aan die kerken gevraagd kunnen worden te wachten totdat de LV op grond van studie een uitspraak over de zaak heeft gedaan. Br. W. Ferwerda, sprekend namens de regio Amsterdam-Haarlem, zegt het te betreuren dat enkele kerken vooruitlopen op de besluitvorming van de LV. Zijn persoonlijke mening is dat een rapport aan de feitelijke situatie binnen de kerken weinig verandert. Ds. C.C. Koolsbergen zegt dat de regio Noord- Nederland de in de brief van regio Harderwijk uitgesproken zorg niet deelt, tenminste: niet in die mate dat gevonden werd dat die krachtig zou moeten worden ondersteund. Ds. J.J. van Es betreurt het dat dit standpunt onvoldoende wordt gemotiveerd. Ds. G.J. Lakerveld zegt dat gemeenten waar onvoldoende mannen beschikbaar zijn voor de ambten, zouden moeten kunnen leven met het tekort: de regio Enschede-Zwolle onderschrijft de brieven van de regio s Harderwijk en Alkmaar-Zaandam. Br. C.J. Bos pleit ervoor om onderscheid te maken in afzonderlijke situaties en niet al te zwart-wit over elkaars besluiten te denken. Br. J.G. Knol benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken. Ds. J. Kiers zegt namens de regio Alkmaar-Zaandam dat de brief (25.5) niet bedoeld is om de LV een uitspraak hierover te ontlokken. De preses geeft in een laatste ronde de mogelijkheid te reageren. Ds. J.J. van Es vraagt of het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk niet de hermeneutische argumenten en de exegetische uitkomsten camoufleert. Ds. H. de Jong brengt naar voren dat meisjes in het oude verbond niet werden besneden, maar dat ze in het nieuwe verbond wel worden gedoopt: sommige kerken beroepen zich onder andere op die ontwikkeling als gezegd wordt dat in Paulus dagen de zusters niet geroepen werden tot het ambt van oudste, maar dat dat nu wel kan, tot en met het predikambt. Ds. C.C. Koolsbergen zegt dat de brief van Alkmaar-Zaandam wel sympathiek gevonden wordt en dat de oproep tot het oefenen van geduld wordt onderschreven. Ds. G. de Lange geeft nog een voorbeeld om zijn eerdere uitspraak te verduidelijken: de gemeente kan gezien worden als het gezin van God; als in een gezin geen vader is, moet moeder de beide oudertaken vervullen (het nood-breekt-wetprincipe). Toch geeft de traditie van onze kerken aan dat het niet schriftuurlijk is om vrouwen te roepen tot het ambt van ouderling en predikant. Laten we daarom wachten op het commissierapport, waarin wellicht andere inzichten naar voren komen. Ds. J.M. Mudde stelt dat als het tot de eigen verantwoordelijkheden behoort van de plaatselijke kerken om al of niet zusters der gemeente te roepen tot het ambt van ouderling of predikant, het weinig zinvol is om als LV een commissie in het leven te roepen die deze zaak bestudeert. Br. J.M. Louwerse zegt er moeite mee te hebben dat de zaak van de vrouw in het ambt gebruikt wordt om een hechter kerkverband tot stand te brengen; om die reden ondersteunt zijn regio niet het voorstel om zorg uit te spreken over de in gang gezette ontwikkeling. De discussie gehoord hebbende, legt het moderamen de vergadering een voorstel voor. In het middagdeel van de vergadering worden voorstellen tot wijziging gedaan en opmerkingen gemaakt door ds. P. Veldhuizen, ds. J.J. van Es, br. C.J. Bos en br. B. Krol. Na een korte schorsing geeft de preses de volgende aangepaste tekst in stemming: De LV heeft kennisgenomen van de brieven van de regio s Harderwijk en Alkmaar-Zaandam, alsmede van de brief van de kerk van Zalk en Veecaten, en spreekt uit dat de kerken bij haar besluitvorming inzake de openstelling van het ambt van ouderling en/of predikant voor zusters van de gemeente niet alleen rekening dienen te houden met de plaatselijke situatie, maar ook met het kerkverband. De LV verzoekt de kerken daarom -indien enigszins mogelijk- te

8 wachten op de in dezen te verwachten besluitvorming op de eerstkomende LV. De vergadering neemt de tekst aan met één stem tegen en twee onthoudingen. Nadat Gezang 305 is gezongen, besluit br. G.van de Graaf namens de regio Alkmaar-Zaandam de ochtendzitting met gebed en vraagt hij een zegen over het eten. 24. Geestelijke Verzorging Militairen (19) Namens de Commissie voor de Geestelijke Verzorging Militairen (CGVM) zijn aanwezig br. H.F.C. van den Berg, br. J. Leene, ds. K. Muller en br. B. Verheij. Ds. C. Smit is als krijgsmachtpredikant aanwezig. Br. Van den Berg geeft een inleiding op het rapport. Hij schetst de ontwikkelingen waarmee de krijgsmacht te maken heeft: 1) Door deelname aan vredesoperaties zijn velen die binnen de krijgsmacht werkzaam zijn regelmatig enkele maanden tot een half jaar van huis. 2) Met de afschaffing van de dienstplicht is een beroepsleger ontstaan, waardoor de krijgsmacht geen afspiegeling meer vormt van de samenleving. 3) Door verzakelijking is de krijgsmacht meer resultaatgericht bezig; de krijgsmachtpredikanten maken deel uit van een resultaatverantwoordelijke eenheid. 4) Door de toenemende secularisatie en instroom van mensen uit andere culturen, krijgen krijgsmachtpredikanten meer te maken met geestelijke verzorgers uit andere geloven en culturen. De genoemde ontwikkelingen bieden vele kansen: wanneer mensen op intensieve wijze met elkaar moeten samenwerken en samenleven, zijn er veel mogelijkheden voor persoonlijk contact; bovendien wordt men, ook door het contact met vertegenwoordigers van andere godsdiensten, gedwongen om na te denken en te spreken over waar het in het leven echt op aankomt. Br. Van den Berg wijst tenslotte op de in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen. Br. W. Ferwerda verwoordt de dankbaarheid voor het vele en goede werk dat binnen de krijgsmacht namens ons gebeurt en vraagt naar het beleid ten aanzien van de verzorging en begeleiding van het thuisfront. Br. Van den Berg antwoordt dat de CGVM denkt dat er een lacune is en spreekt namens de commissie de bereidheid uit om te onderzoeken wat er zou moeten gebeuren om hierin te voorzien. Ds. C.T. de Groot vraagt of de commissie ideeën heeft over de invulling van aanbeveling b, het door de kerken meer gebruik maken van de kennis en ervaring die krijgsmachtpredikanten hebben opgedaan in contacten met buitenkerkelijken. Br. Van den Berg zegt dat dit uiteraard niet te delegeren is aan een evangelisatiecommissie. Ook op de vorige LV s is door de commissie aangeboden om hierin mee te denken. Op een vraag van ds. P.G. Sinia naar de inhoud van de samenwerking tussen de geestelijke verzorging (g.v.) van de verschillende kerken en geloofsrichtingen en die van de humanisten, antwoordt br. Van den Berg dat aan het geestelijke front de geloofseenheid sterk wordt beleefd. De samenwerking met de humanistische raadslieden is op praktisch gebied goed te noemen. In dit verband wijst hij op het onderscheid tussen cobelligerent (samen met andersdenkenden strijden tegen één vijand) en geallieerd (samen met vrienden strijden tegen één vijand). Ds. C. Smit vult aan dat samenwerking op de werkvloer is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Ds. G.J. Zwarts vraagt, naar aanleiding van de zin Het siert de kerken, wanneer ze ruimte geven aan de vragen die ontstaan in zo n specifieke situatie; wanneer ze meedenken, meedragen, meebidden, of de krijgsmachtpredikanten zich wellicht vervreemd voelen van de kerken als het gaat om deze vragen, en of er vanuit de kerken naar hun beleving genoeg meeleven is. Ds. Smit beaamt dit, en zegt dat dit niet in verwijtende zin is bedoeld, maar dat dit zo gesteld is met het doel een prikkel te geven tot bewustwording op dit vlak. Sinds de krijgsmacht de laatste jaren wordt ingezet bij veel vredesoperaties is er zeer intensief gewerkt en hebben soldaten bijzondere en ingrijpende dingen meegemaakt. Militairen ervaren binnen de kerkmuren niet altijd de openheid voor het bespreekbaar maken van hun vragen of problemen, want de kerken zijn naar hun beleving te veel intern gericht, te veel bezig met hun binnenkerkelijke agenda. De conclusies en aanbevelingen worden door de vergadering overgenomen. De preses dankt de commissieleden voor hun werk en inzet, en wenst hen Gods zegen toe. 25. Rechtspositie predikanten (41) De voltallige Commissie Rechtspositie Predikanten (CRP) is ter vergadering aanwezig: ds. J. van Atten, br. H. Rijken van Olst, br. J.G. Knol en br. W.V.H. van Helden. Ter behandeling liggen voor het commissierapport (41.1), een voorstel van de regio Enschede-Zwolle (41.2), een voorstel van de kerk van Zoetermeer (41.5), een brief van regio Den Haag (41.6), een voorstel van de regio Almaar-Zaandam (41.7) en het voorstel van de regio Arnhem (41a; zie verslag, punt 7a). Ds. Van Atten geeft ter inleiding op het commissierapport enige toelichting. Wat in het spraakgebruik losmaking heet, wordt in het rapport aangeduid als ontslag om gewichtige redenen. De tweede alinea van aanbeveling 3 komt overeen met het voorstel-zoetermeer (41.5). De CRP geeft in

Kerkelijk werker. Generale Synode ovember 2012 AZ 12-17 A

Kerkelijk werker. Generale Synode ovember 2012 AZ 12-17 A 20 Kerkelijk werker Advies van het generale college voor de kerkorde bij de consideraties van de classicale vergaderingen betreffende de voorstellen tot kerkordewijziging, ordinantie 3-12 tot en met 14

Nadere informatie

KERKORDE. van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND. het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van HUIZEN/NUNSPEET (2010)

KERKORDE. van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND. het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van HUIZEN/NUNSPEET (2010) KERKORDE van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van HUIZEN/NUNSPEET (2010) BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN MOTIEF AMSTERDAM 2011 ISBN-978-90-5881-554-5

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 De raad van de Gereformeerde Kerk te Enschede heeft op maandag Bidstond 11 juli 1955 om 8 uur

Nadere informatie

Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. versie 2.2

Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. versie 2.2 Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB versie 2.2 Introductie nieuwe regelingen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorgeschiedenis Als gevolg van

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT 34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE 4 AGENDA 6 ORDE VAN HET CONGRES 9 BENOEMING CONGRESPRESIDIUM 13 FINANCIËN 14 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie