Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht BMW-gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten"

Transcriptie

1 Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni

2 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. De Wabo staat voor één loket, één bevoegd gezag, één behandelprocedure, één omgevingsvergunning, één rechtsbeschermingsprocedure en één handhavend bestuursorgaan. De Wabo geeft de kaders aan voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt vijfentwintig oude vergunningsoorten zoals de milieu-, bouw-, sloop-, APV-, of gebruiksvergunning. Voor verschillende activiteiten is er dus maar één aanvraag en één omgevingsvergunning nodig. Ook moet de handhaving van deze vergunning zo gecoördineerd mogelijk plaatsvinden. De Wabo stelt dan ook kwaliteitseisen aan de organisatie en uitvoering van de handhaving. Deze kwaliteitseisen zijn verankerd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Omdat de handhaving van verschillende regels moet worden gecoördineerd, is een integrale benadering van belang. Het lokale bestuur is hiervoor verantwoordelijk. Zij moet aangeven hoe zij dit doet en waar zij op handhaaft. Dit betekent dat het lokale bestuur zelf de keuze moet maken wat in het kader van de handhaving prioriteit heeft. Daar waar het uitgangspunt zal zijn om elke overtreding aan te pakken, moet direct worden geconstateerd dat dit nooit voor 100% realiseerbaar zal zijn. Het is immers niet mogelijk om elke regel 100% te controleren. De capaciteit om toezicht en handhaving uit te oefenen kent echter zijn grenzen. Het is overigens ook niet wenselijk om elke regel 100% te controleren omdat burgers en bedrijven zelf verantwoordelijk zijn om te voldoen aan de regels. Daarnaast zijn de middelen van de gemeenten te beperkt om alles te kunnen handhaven en is de omvang, complexiteit en ontwikkelingen van handhavingstaken zodanig groot en vergt zoveel personeelscapaciteit dat handhavingorganisaties gedwongen zijn om keuzes te maken. Dat maakt het noodzakelijk om een afwegingskader voor prioriteitenstelling op te nemen in dit beleidsplan. In voorgaande jaren hebben de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum, de zogenaamde BMWgemeenten, ieder afzonderlijk veel geïnvesteerd in handhaving. Er zijn beleidsplannen en uitvoeringsplannen in het kader van de handhaving opgesteld en de handhaving is uitgebreid naar integrale handhaving. Met ingang van 2011 willen de BMW gemeenten het handhavingsbeleid zo veel mogelijk gezamenlijk vorm geven met die opmerking dat de uitwerking in prioriteiten verschillend kan zijn. De BMW-gemeenten vinden dat er een gezonde verhouding moet zijn tussen het aantal controles en handhavingsacties en de ambtelijke capaciteit. Gewenst is een situatie waarin wordt gehandhaafd op basis van een weloverwogen handhavingsbeleid en een programma waarin keuzes zijn gemaakt en prioriteiten gesteld. Zo is voor een ieder duidelijk wat en wanneer gehandhaafd wordt en waarom in een bepaalde situatie mogelijk niet tot handhaving wordt overgegaan. In dit Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht wordt het uitvoeringsbeleid betreffende het Omgevingsrecht verder uiteengezet. Daarbij wordt ingezet op deregulering (de gewenste vermindering van de toezichtlast voor bedrijfsleven en burgers) en verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijfsleven. Daarnaast is er sprake van accentverschuiving van vergunningverlening naar toezicht. Dit kan in de toekomst belangrijke effecten hebben op de aard en de omvang van het werkaanbod. Daarnaast is het handhavingsbeleid voortdurend in ontwikkeling zodat het op termijn mogelijk is dat het handhavingsbeleidsplan wordt bijgesteld. 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Leeswijzer Aanleiding Doel handhavingsbeleidsplan Reikwijdte Taakgebieden Wet- en regelgeving Beleidscyclus handhaving 10 Hoofdstuk 2 Vormen van toezicht 2.1 Algemeen De toezichthouder en opsporingsambtenaar (Boa) 12 Hoofdstuk 3 Handhaving 3.1 Algemeen Preventieve instrumenten Repressieve instrumenten (bestuurlijk) Repressieve instrumenten (strafrechtelijk) Inzetten repressieve instrumenten Klachten en Handhavingsverzoeken Integraal toezicht 19 Hoofdstuk 4 Het stellen van prioriteiten 4.1 Algemeen Vaststellen basisprioriteiten Taakveld bouw, sloop en ruimtelijke ordening Taakveld milieu Taakveld brandveiligheid Taakveld APV en Bijzondere wetten Variabelen naleving en ervaring 27 Hoofdstuk 5 Bepaling en uitvoering van de prioriteiten 5.1 Algemeen Restrisico 29 Hoofdstuk 6 Verantwoording uitgevoerde handhaving 6.1 Algemeen Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma Monitoring Hoe nu verder 32 3

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit beleidsplan betreft het uiteenzetten van de visie van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsactiviteiten voor handhaving van de regels voor de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. Het betreft hier zaken die in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden geïntegreerd of hierbij aanhaken. Eveneens zijn de gemeentelijke handhavingstaken, die niet direct onder het regime van de Wabo vallen, zoveel mogelijk meegenomen in dit beleidsplan. Doelstelling van het gemeentelijke beleid is de kwaliteit van de (leef)omgeving te beschermen en waar mogelijk te verbeteren. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid de regels voortvloeiend uit de Wabo en deels APV te handhaven. Het is echter ondoenlijk om alle regels, wetten en verordeningen naar de letter te handhaven. Wel is het van belang het gehele spectrum van de handhaving te bekijken, de risico s te analyseren en prioriteiten te stellen. Daar staat tegenover dat de gemeente een beginselplicht heeft tot handhaving. Illegale zaken die bij de gemeente bekend zijn moeten worden opgepakt. Dit integrale handhavingsbeleid beschrijft de keuzes die de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum maken over de handhaving van de regels voor de (leef)omgeving. In dit plan staan de prioriteiten, doelen en strategieën en activiteiten voor de komende jaren, gebaseerd op een probleemanalyse. De uit te voeren activiteiten, gebaseerd op vastgestelde prioriteiten, worden uiteengezet in het handhavingsuitvoeringsprogramma. Dit handhavingsbeleidsplan gaat voor de komende vijf jaar de kwaliteit waarborgen. Een goed werkende beleid- en beheercyclus vormt daarbij de basis. De concrete uitvoering van het omgevingsbeleid wordt separaat geregeld in het handhavingsuitvoeringsprogramma. Het handhavingsuitvoeringsprogramma wordt per gemeente vastgesteld en beschrijft de uitvoering tot op detailniveau. In het handhavingsuitvoeringsprogramma worden middels een prioriteitenmatrix tot op detailniveau aangegeven welke zaken gecontroleerd worden met welke prioriteit. 1.1 Leeswijzer Dit beleidsplan is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 betreft de inleiding en geeft de doelstellingen aan van de BMW-gemeenten evenals de reikwijdte en de taakgebieden van het handhavingsbeleidsplan. Hoofdstuk 2 beschrijft de te onderscheiden vormen van toezicht. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verschillende vormen van handhaving. Dit betreft dan preventieve handhaving (communicatie) en repressieve handhaving (zoals het opleggen van een dwangsom of het toepassen van bestuursdwang). Hoofdstuk 4 gaat over de ontwikkelde prioriteitenmatrix. Beschreven wordt hoe de verschillende handhavingstaken op het gebied van bouw, sloop en ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en Algemene Plaatselijke Verordening zijn beoordeeld op risico en hoe hieruit prioriteiten worden gesteld (middels weegfactoren). De daadwerkelijke prioritering vindt per gemeente plaats in het integrale handhavingsuitvoeringspropramma. In hoofdstuk 5 is de prioriteitenmatrix vertaald naar drie onderscheiden prioriteiten (hoog, gemiddeld en laag) per taakveld. Zoals al eerder vermeld wordt in dit rapport niet ingegaan op de vertaling naar de risicomatrix. Dit wordt beschreven in de uitvoeringsprogramma s welke per gemeente opgesteld worden. Het beleidsplan sluit af met Hoofdstuk 6 waarin de borging van de integrale handhaving in de verschillende rapportages en de monitoring van de gegevens wordt beschreven. 4

5 1.2 Aanleiding De directe aanleiding voor dit gezamenlijke plan is de invoering van de Wabo per 1 oktober In de Wabo zijn kwaliteitscriteria vastgelegd zoals deze gelden voor de handhaving. Deze kwaliteitscriteria zijn uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). In beide besluiten zijn criteria opgenomen die een minimaal gewenst uitvoeringsniveau aangeven voor de gemeentelijke handhaving. Hoofdstuk 7, artikel 7.3, van het Bor bepaalt dat elk bevoegd gezag met de inwerkingtreding van de Wabo moet hebben: - handhavingsbeleid; - uitvoeringsprogramma; - uitvoeringsorganisatie; - borging van middelen; - monitoring; - rapportage. Een van de kwaliteitscriteria is het hebben van een, op basis van het handhavingsbeleid, door het College van B&W vastgesteld Handhavingsuitvoeringsprogramma. Het bevoegd gezag bepaald welke prioriteiten gesteld worden; immers de gemeenten hebben beleidsvrijheid waar het gaat om prioritering. Daarnaast is door de gezamenlijke BMW-gemeenten gekozen voor één handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht met daarnaast, per gemeente, een handhavingsuitvoeringsprogramma. Een gezamenlijk handhavingsbeleid met waar nodig lokale accenten zal voor de bestuurskrachtmeting uiteraard ook positief scoren. Verder kan nog worden aangegeven dat voor steeds meer activiteiten de vergunning- en ontheffingplicht wordt of is vervangen door algemene regels, waardoor er minder toetsing vooraf plaatsvindt, maar steeds meer toetsing achteraf middels toezicht. Voor een adequate uitvoering van de handhaving is een structurele en integrale aanpak daarom noodzakelijk. 1.3 Doel Handhavingsbeleidsplan Met het inwerkingtreden van de Wabo zal ook de handhaving binnen de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum moeten worden uitgevoerd volgens de in de Wabo omschreven eisen voor de handhaving. Het wettelijke kader voor integraal toezicht- en handhavingsbeleid is primair de Wabo en het onderliggende Besluit omgevingsrecht. Daarnaast speelt vanuit het beleidsveld veiligheid andere wetgeving een rol bij toezicht en handhaving (bijvoorbeeld de APV). In de Wabo is vastgelegd dat er zoveel mogelijk gecoördineerd en integraal moet worden gehandhaafd. Het beleid zal daarbij moeten voldoen aan de kwaliteitseisen uit hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In ieder geval dienen de volgende onderdelen, op grond van het Bor, in kaart te worden gebracht: - voor welke regelgeving is het beleidsplan bestemd; - welke problemen worden met de regelgeving aangepakt; - wat zijn de kansen op overtredingen van die regelgeving; - wat zijn de effecten van die overtredingen voor de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat het beleid zal bestaan uit een handhavingmatrix, een prioriteitsstelling van de verschillende te handhaven onderwerpen en een duidelijke onderbouwing. Daarnaast moeten er ook toezichtprotocollen worden opgenomen en dient er een integraal handhavingsuitvoeringsprogramma voor de integrale Wabo-handhaving en de samenwerking met de Wabo-handhavingspartners opgezet te worden. 5

6 Hiermee kunnen de BMW gemeenten sturen op prioriteiten en de in te zetten capaciteit. Voorts maakt deze werkwijze het mogelijk om achteraf verantwoording af te leggen bij bepaalde besluiten. Daarnaast maakt de Handhavingstrategie en werkwijze Wabo in de provincie Groningen van juni 2009 onderdeel uit van het gemeentelijk handhavingsbeleid. De gemeenten in de provincie Groningen hebben dit beleid in 2009 vastgesteld. In de handhavingstrategie is uitgewerkt wat de vervolgaanpak is van een geconstateerde overtreding. In hoofdstuk 3.4 (inzetten repressieve instrumenten) wordt verder ingegaan op de handhavingsstrategie. Doelstelling van dit handhavingsbeleidsplan is een éénduidige en voor alle drie gemeenten zelfde uitvoering van het toezicht op de naleving van de regels in het kader van de Wabo. Het resultaat wordt een beleidsplan waarin de gemeenten dezelfde handhavingstrategie hanteren waarin ze aangeven wat zij willen doen aan handhaving van de Wabo-regelgeving inclusief de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De prioriteiten en beschikbare capaciteit wordt per gemeente ingevuld. Jaarlijks wordt dat uitgewerkt in een integraal handhavingsuitvoeringsprogramma. Bovenstaande aanpak zal leiden tot een efficiëntere en transparante manier van handhaven. Met dit handhavingsbeleid wordt aan bovenstaande doelstellingen voldaan. 1.4 Reikwijdte Dit handhavingsbeleidsplan is opgesteld binnen de beleidsvrijheid en kwaliteitseisen die het Besluit omgevingsrecht aan het handhavingsbeleid stelt. Het beleid geldt voor een periode van vijf jaar (periode 2011 t/m 2015). De afbakening voor toezicht en handhaving is gebaseerd op de activiteiten die zijn benoemd in artikel 2.1 van de Wabo, op de activiteiten zoals bedoeld in artikel 5.2, eerste lid van de Wabo en op de rechtstreekse verboden op grond van de Flora- en Faunawet, Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet 1998, Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningwet. Daarnaast wordt ook het toezicht en de handhaving op grond van het Gebruiksbesluit en deels APV benoemd. Alle taken die dus vallen onder de Wabo, zijn in dit beleidsplan opgenomen binnen de onderdelen bouw, sloop en ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu. Daarnaast heeft dit handhavingsbeleid betrekking op een aantal handhavingstaken uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die gaan over de (on-)bebouwde omgeving. Handhaving van o.a. sociale wetgeving en onderwijswetgeving valt niet onder dit beleid. Daarnaast is er in het kader van handhaving van evenementen (in de gemeente Bedum) een notitie Toezicht en handhaving bij evenementen in november 2009 vastgesteld. In deze notitie wordt ingegaan op de bevoegdheden, de te handhaven voorschriften bij evenementen en het toepassen van sancties. De uitgangspunten van deze notitie worden gehanteerd in het kader van dit handhavingsbeleidsplan op het Omgevingsrecht. Het handhavingsbeleidsplan richt zich op overtredingen, oftewel gebeurtenissen die zonder of in afwijking van een verleende vergunning plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wanneer tijdens een controle op een verleende vergunning blijkt dat is afgeweken van de vergunning, dan wordt de overstap gemaakt naar het handhavingsbeleidsplan. Omgevingsdienst Een deel van de handhavingstaken voor milieu is uitbesteed aan de Werkorganisatie DEAL. Ook kunnen werkzaamheden worden uitbesteed aan de Milieudienst Groningen. Daarnaast zal een (groot) deel van de uitvoering van de Wabo taken, in eerste instantie vooral gericht op toezicht en handhaving van milieuaspecten, over gaan naar een Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze de ontwikkeling van een uitvoeringsdienst gaat verlopen. Een RUD is een uitvoeringsorgaan dat namens het bevoegd gezag taken uitvoert. Een RUD is geen zelfstandig bestuursorgaan. Daarnaast blijven de gemeenten verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid. Dit betekent dat de werkzaamheden, ook als deze worden uitgevoerd door een Omgevingsdienst, conform dit handhavingsbeleidsplan moeten worden uitgevoerd. Aansturing vindt in dat geval via de gemeente plaats door de handhavingcoördinator. 6

7 1.5 Taakgebieden De voorschriften waarop moet worden toegezien dat deze worden nageleefd liggen vast in verschillende wetten, verordeningen en/of beleidsstukken. Er is een grote verscheidenheid aan regelgeving, waarvoor de gemeenten bevoegd gezag zijn. Al deze wetten en regels vragen om een samenhangend integraal handhavingsbeleidsplan. In de zin van de handhaving op grond van de Wabo en de APV gaat het om de hierna aangegeven taakgebieden. De onderstaande lijst is niet limitatief. In Hoofdstuk 1.6 (Wet en regelgeving) zullen de belangrijkste wetten en regels worden aangegeven. - Woningwet; - Bouwbesluit; - Bouwverordening; - Wet ruimtelijke ordening; - Monumentenwet; - Wet geluidhinder; - Wet inzake de luchtverontreiniging; - Waterwet; - Wet milieubeheer; - Bestemmingsplanbepalingen; - Welstandsnota s; - Flora- en Faunawetgeving; - Gebruiksbesluit; - Asbestverwijderingsbesluit; - Openbare ruimte (o.a. overhangende takken etc.); - Algemene Plaatselijke Verordening; - Wet bodembescherming; - Besluit bodemkwaliteit; - Evenementennota; - Drank- en Horecawet; - Natuurbeschermingswet; - Besluit huisvesting (veehouderijen). Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Wabo dienen de volgende taken in het kader van toezicht en handhaving uitgevoerd te worden: - informatie verzamelen over de vraag of een activiteit of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, daarna oordeelsvorming daarover en het eventueel sanctioneren; - informatie vastleggen en uitwisselen met het oog op de beoordeling van de naleving van de regelgeving en de eventueel daarop volgende interventie of advisering inzake het opleggen van bestuurlijke sancties; - zorgdragen voor bestuursrechtelijke handhaving van de geldende voorschriften, op grond van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten voor degene die het betrokken project uitvoert; - beoordelen van wettelijke adviezen in het kader van bestuursrechtelijke, dan wel strafrechtelijke bevoegdheden; - klachten behandelen die betrekking hebben op de naleving van de regelgeving; - bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctiebevoegdheden toepassen. 7

8 1.6 Wet en regelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Deze wet geeft de kaders aan voor de omgevingsvergunning: dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Daarmee vervangt de Wabo 25 bestaande vergunningstelsels. De Wabo realiseert het recht van de aanvrager op één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure. Voor een belangrijk deel van deze omgevingsvergunning is de gemeente het bevoegd gezag. Vanuit de provincie is een aantal taken overgeheveld naar de gemeente en ook voor wat betreft het bevoegd gezag rondom de indirecte lozing is dit van Waterschap Noorderzijlvest naar de gemeente gegaan. Daarnaast zijn de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten naar sommige bedrijven uitgebreid met bouwen, slopen, gebruikt etc. Voor de toezicht- en handhavingstaken betekent de Wabo dat de gemeente de toezicht- en handhavingstaken coördineert en moet organiseren voor alle onderwerpen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. Daarnaast voert de gemeente taken uit voor de provincie waar het gaat om bouwen, slopen, gebruik etc., waar GS bevoegd gezag is. Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst over onderlinge inhuur van kennis en capaciteit opgesteld. Kwaliteitseisen (Bor en Mor) Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wabo is ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) van kracht geworden. In het Bor worden onder andere regels gesteld met betrekking tot de kwaliteitseisen voor handhavingsorganisaties. De kwaliteitseisen zijn minimumeisen, waaraan elke professionele handhavingsorganisatie moet voldoen. De eisen moeten leiden tot een strategisch, programmatisch en onderling afgestemde uitoefening van de handhaving. Handhaving moet plaatsvinden in een cyclisch proces. De kwaliteitseisen gaan over de kritieke massa (vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan), procescriteria (borgen van een gesloten cyclus die begint met het opstellen van het beleid en via de uitvoering eindigt met het bijstellen van beleid). Voor de kwaliteitseisen is een ondergrens vastgesteld, waarmee aan de criteria een bepaalde robuustheid wordt gegeven. De kwaliteitscriteria gelden voor alle gemeenten, provincies en het rijk voor zover het de uitvoering van de VROM-taken betreft (milieu- en bouw- en woningtoezichtstaken). De kwaliteitseisen gelden niet alleen voor het toezicht en de handhaving op de naleving van de Wabo, maar ook voor andere wetten waarin dat is bepaald. Activiteitenbesluit Door invoering van het Activiteitenbesluit (januari 2008) zijn veel vergunningplichtige bedrijven onder het regime van algemene regels ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer komen te vallen. Met het Activiteitenbesluit wordt meer verantwoordelijkheid bij de ondernemer gelegd. Doordat het Activiteitenbesluit uitgaat van doelvoorschriften, er keuzevrijheid is om alternatieven voor erkende maatregelen te treffen en tevens het vooroverleg komt te vervallen, zal de nadruk op toezicht en handhaving komen te liggen. De ervaring leert ook dat verschuiving naar algemene regels extra inzet van toezicht vergt. Het aantal vergunningen Wet milieubeheer is sinds de invoering van het Activiteitenbesluit drastisch afgenomen. Nog circa 5 tot 10% van het inrichtingenbestand valt onder de plicht een omgevingsvergunning (activiteit milieu) te hebben. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen verschillende typen bedrijven, te weten type A (lichte bedrijven, geen meldingsplicht), type B (meldingsplicht) en type C (grote bedrijven met vergunningplicht). De meldingsplicht is een indieningsvereiste in het kader van de omgevingsvergunningprocedure. 8

9 Gebruiksbesluit Op 1 oktober 2008 is het Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken in werking getreden. In het Gebruiksbesluit zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het brandveilig gebruik van bouwwerken. Het Gebruiksbesluit maakt onderscheid in een gebruiksvergunningplicht, een gebruiksmeldingplicht of het algemeen gebruik ten aanzien van brandveilig gebruik van gebouwen. De gebruiksvergunningprocedure is verankerd in de omgevingsvergunning. De afgifte, controle en handhaving van gebruiksmeldingen is met de inwerkingtreding van de Wabo een aparte procedure geworden, die niet in de omgevingsvergunning is geïntegreerd. De gemeente dient de gebruiksmeldingen wel te controleren en, indien nodig, handhavend op te treden, indien in strijd met de brandveiligheidsvoorschriften wordt gehandeld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat alleen een gebruiksvergunning of melding kan worden afgegeven, als het gebouw in bouwkundige en in installatietechnische zin aan de relevante prestatie-eisen overeenkomstig de Woningwet en/of het Bouwbesluit voldoet. Uitgangspunt voor de periodieke controles is de prevap (preventie activiteiten planning) die per gemeente wordt vastgesteld en is gericht op het juiste brandveilig gebruik van een gebouw. Met het Gebruiksbesluit is het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken aanzienlijk verminderd. Dit verlaagt de administratieve lastendruk maar betekent wel een toename van toezichten handhavingstaken. Besluit bodemkwaliteit Het Besluit bodemkwaliteit vervangt per 1 juli 2008 het voormalige Bouwstoffenbesluit. Het Besluit bodemkwaliteit streeft naar duurzaam bodembeheer. Het stelt randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen en kunnen voor de toepassing van grond zelf normen vastleggen binnen het specifieke beleidskader. Toezicht op grondstromen en grondopslag valt binnen dit wettelijk kader. Toepassingen van grond dienen via een landelijk meldpunt bij de gemeenten gemeld te worden. Waterwet De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Vergelijkbaar met de Wabo, waarbij nog slechts sprake is van één omgevingsvergunning, is op grond van de Waterwet sprake van één watervergunning, waarin alle deelaspecten (zoals lozingseisen) worden geregeld. Bevoegdheden ten aanzien van indirecte lozingen zijn naar de gemeente overgeheveld. Dit betekent o.a. dat het Waterschap toezichthouder voor indirecte lozingen blijft, maar dat de handhaving overgaat naar de gemeente/provincie omdat deze bevoegd gezag is voor de vergunningverlening. Het jaarlijkse handhavingsuitvoeringsplan en de planning van het Waterschap worden op elkaar afgestemd. Wet ruimtelijke ordening (Wro) Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als opvolger van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Belangrijkste wijzigingen zijn vooral gericht op het eenvoudiger maken van procedures. Voor gemeenten gaat het dan om onder andere de aspecten met betrekking tot bijvoorbeeld het opstellen van bestemmingsplannen en de mogelijkheden tot het afwijken van de bestemmingsplannen door middel van ontheffingen, projectbesluiten en partiele bestemmingsplan herzieningen. De gevolgen van deze wetwijziging zijn voor de gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken niet veranderd. 9

10 1.7 Beleidscyclus handhaving Het handhavingsbeleid dient in een aantal stappen te worden opgebouwd. Door al deze stappen systematisch te doorlopen wordt het handhavingsbeleid opgebouwd. De stappen bieden de kaders voor het kwaliteitssysteem van het bevoegd gezag. De criteria geven de elementen aan die minimaal aanwezig moeten zijn. Daarnaast moeten de criteria gebruikt worden bij het inrichten van de organisatie, bijvoorbeeld om onafhankelijke oordeelsvorming te borgen. In de Wabo is ook aangegeven dat gewerkt moet worden met de structuur van de dubbele regelkring. De uitvoering van het handhavingproces is beschreven in het Besluit omgevingsrecht: Het handhavingsbeleid is gebaseerd op een analyse van problemen die zich naar het oordeel van het bestuursorgaan kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde in de gevallen, waarin de zorg voor de handhaving daarvan aan hem is opgedragen. In onderstaand figuur is de dubbele regelkring aangegeven. Bron: Handleiding risicomodule Oranjewoud De structuur van de dubbele regelkring geeft aan het handhavingsbeleid het verplichte cyclische karakter. Uitgangspunt is de filosofie met betrekking tot planning & controlecyclus: meetbare beleidsdoelstellingen voor de onderdelen prioriteiten en doelen, evaluatie en monitoring. Door de criteria te volgen wordt de cyclus die begint met het opstellen van het beleid en via de uitvoering uiteindelijk leidt tot het bijstellen van het beleid, gesloten. Het planning & controleproces behoort tot de besturingsinstrumenten van de gemeenten. In het Hoofdstuk 5 bepaling en uitvoering van prioriteiten wordt verder ingegaan op het onderdeel prioriteiten en doelen. 10

11 Hoofdstuk 2 Vormen van toezicht 2.1 algemeen Toezichtsactiviteiten zijn primair gericht op het beëindigen van de overtreding of overlast, op herstel van de situatie volgens gestelde normen, op het ontmoedigen om soortgelijke overtredingen (nogmaals) te begaan. Daar waar nodig zal worden samengewerkt met politie en justitie. Er zijn vele vormen van toezicht. In dit handhavingsbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in vier verschillende toezichtvormen: - vergunningsgericht toezicht; - objectgericht toezicht; - gebiedsgericht toezicht; - signaaltoezicht. De verschillende vormen van toezicht zijn middelen om zoveel mogelijk gecoördineerd en integraal toezicht te houden. Hierdoor vermindert de toezichtdruk en is het mogelijk, waar nodig, daadkrachtiger op te treden. - Vergunningsgericht toezicht: toegespitst op verleende vergunningen en meldingen tijdens de uitvoeringsfase op grond van o.a. de Wet milieubeheer en de Bouwverordening (Omgevingsvergunning). Dit toezicht vindt dus plaats tijdens bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden. Dit toezicht brengt verschillende werkzaamheden met zich mee zoals preventief toezicht (controles), behandelingen van klachten, gerelateerd aan bedrijven, en toezicht op rechtstreeks werkende regelgeving op het gebied van bodem, lucht, geluid, veiligheid etc. - Objectgericht toezicht: gericht op de gebruiksfase van de verschillende objecten. Hierbij kan gedacht worden aan het periodiek controleren van inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving of gebouwen op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast betreft dit ook langlopende omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en/of algemene voorschriften. - Gebiedsgericht toezicht: gericht op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte en gerelateerd aan bepaalde gebieden. Hiermee is het mogelijk om gericht toezicht te houden op die aspecten die voor een bepaald gebied van belang zijn. Ook het (projectmatige) toezicht op het buitengebied, bestaande erven of toezicht op milieuovertredingen buiten inrichtingen valt hieronder. Daarnaast valt het vergunningsvrij oprichten van bouwwerken onder gebiedsgericht toezicht (het Bor geeft meer ruimte om bouwwerken vergunningsvrij te kunnen oprichten). - Signaaltoezicht: hierbij geeft een collega, burger, bedrijf of een andere organisatie een signaal door aan de toezichthouder van de gemeente. Signaaltoezicht kan worden toegepast bij elk, hierboven beschreven vorm van toezicht. 11

12 Toezicht en handhaving is onlosmakelijk verboden met het gemeentelijk beleid. Daarnaast speelt deregulering een belangrijke rol: doel hiervan is de regeldruk te verminderen en het meer aan de ondernemers over te laten, op welke wijze de noodzakelijke regels worden nageleefd. Voor het waarborgen van de kwaliteit is gekozen voor algemeen geldende regels en eventueel bij of krachtens de wet gestelde nadere kwaliteitseisen. Iedere inrichtinghouder zal aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Toezicht en handhaving zijn van groot belang bij een systeem, waarin ondernemers vrijheid hebben en wordt gewerkt met globale kwaliteitsnormen. Nauwgezet toezicht en effectieve handhaving vormen het sluitstuk op dit systeem en dienen ter waarborging van het grote belang van een verantwoorde maatschappij. Burgers mogen er daarnaast op vertrouwen dat de overheid deze taak serieus neemt. 2.2 De toezichthouder en opsporingsambtenaar Aanwijzing toezichthouders Om handhavend te kunnen optreden in het kader van de Wabo en APV moet het bevoegd gezag toezichthouders aanwijzen. Deze kunnen toezicht houden en handhavend optreden ten einde de naleving van de vergunningen en voorschriften te bevorderen, illegale handelingen ongedaan te maken of op te treden als niet wordt voldaan aan de algemene voorschriften. In de overige betrokken wetten (zoals ondergebracht in de Wabo) is ook aangegeven welk bestuursorgaan belast is met de handhaving op grond van die wet zelf. Op grond van artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn ook toezichthouders aangewezen. Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Opsporing is strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Opsporing valt onder het strafrecht en niet onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht. Politieambtenaren hebben een algemene opsporingsbevoegdheid. Daarnaast kunnen buitengewone opsporingsambtenaren (boa s) met de opsporing van strafbare feiten worden belast. Een boa heeft geen algemene opsporingsbevoegdheid zoals politieagenten. Specifieke opsporingsbevoegdheid wordt verleend door de Minister van Justitie. De gemeente kan op basis van de APV of Wabo de personen die belast zijn met het toezicht daarop, laten beëdigen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit is wel aan eisen gebonden. Zo is de hoofdofficier van justitie op grond van het Besluit boa ook toezichthouder op de boa. De bevoegdheden van een boa hangen daarnaast samen met zijn functie, de aard van de problemen en zijn beperkt tot het terrein waarop hij/zij werkt (bijvoorbeeld openbare ruimte, milieu en welzijn). Totaal zijn er zes domeinen, waarvoor boa s kunnen worden aangesteld. Wel zijn de boa s landelijk opsporingsbevoegd, zodat onderlinge samenwerking met een boa vereenvoudigd kan worden uitgevoerd. Elk bevoegd gezag moet voor de uitvoering van de landelijke sanctiestrategie op basis van de Bor, 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen beschikken over boa s met bevoegdheden voor alle wettelijke bepalingen op grond van de Wabo. Het betreft bevoegdheden op het gebied van bouwen, wonen, brandveiligheid en milieu. Dit is een verplichting. Een boa zal vanaf 2013 deel uitmaken van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) en derhalve per gemeente ingezet kunnen worden voor die taken die door een RUD worden uitgevoerd (vooralsnog alleen milieutaken). 12

13 Daarnaast zijn andere regelingen van toepassing zoals de APV, de Afvalstoffenverordening (valt niet onder milieu), het fout parkeren of het tegengaan van of optreden tegen vormen van verloedering in de openbare ruimte (hondenpoep, afval op straat, bekladding, sluitingstijd terrassen etc.) die gemeentelijk kunnen worden geregeld. Deze vormen van overlast, de zogenaamde kleine ergernissen, kunnen met o.a. een bestuurlijke strafbeschikking worden afgehandeld door een boa. In hoofdstuk 3.4 wordt ingegaan op het inzetten van de bestuurlijke sanctiemogelijkheden: bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking. Er zijn verschillende mogelijkheden om een boa in te zetten: projectmatig (bijvoorbeeld een aantal uren per jaar op gebied APV, Drank- en Horecawet, overlast op straat, hondenpoep) of in dienstverband voor (een cluster van) gemeenten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van externe boa s waarbij de gemeente de regie in handen houdt. De toezichthouders van de BMW gemeenten hebben overigens geen opsporingsbevoegdheid. Er wordt in dit handhavingsbeleidsplan nog geen keuze gemaakt voor het wel of niet inzetten van een boa. De uiteindelijke keuze wordt per gemeente gemaakt in het handhavingsuitvoeringsprogramma en is afhankelijk van welke overlast aangepakt zou moeten worden (prioriteiten) en van de vorm van inzet van een boa (eigen personeel, inhuur via een organisatie). De eventuele noodzaak en keuze over de aanstelling van boa s betreft onze gemeenten gezamenlijk, zodat het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek duidelijk meerwaarde heeft. Dat uit te voeren onderzoek maakt geen deel uit van dit handhavingsbeleidsplan en zal in een ander kader worden opgepakt. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de kosten voor het aanstellen van een boa in relatie met de opbrengsten van bekeuringen (vergoeding bedraagt 40,- voor een overlastfeit en 25,- voor een parkeerovertreding). Ook het verschil tussen inhuren (flexibel, duurder maar minder kwetsbaar) of in dienst nemen (minder flexibel) zal worden beoordeeld. Daarnaast vergt ook de veiligheid aandacht (politie en stadswachten werken vaak in koppels). 13

14 Hoofdstuk 3 Handhaving 3.1 Algemeen Handhaving beschermt de openbare en private belangen die met wet- en regelgeving beoogd worden. Bij handhaving zal steeds moeten worden afgewogen of de inbreuk ernstig genoeg is en of er geen bijzondere omstandigheden zijn om van af te wijken. Dit vraagt van het bestuur openheid, eerlijkheid en loyaliteit. Het gemeentebestuur het college van burgemeester en wethouders is met deze taak belast - dient belangen zorgvuldig af te wegen, gelijke gevallen gelijk te behandelen, willekeur te voorkomen en geen twijfel te laten bestaan over de rechten en plichten van een burger of bedrijf. Besluiten dienen duidelijk gemotiveerd te zijn en een deugdelijke grondslag te hebben. De toepassing van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen is een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat het bestuursorgaan in beginsel vrij is al dan niet handhavend op te treden. Artikel 125 Gemeentewet bepaalt namelijk dat handhaving van bestuursrechtelijke regels een bevoegdheid is en geen verplichting. In de jurisprudentie wordt echter een vrij strenge lijn gevolgd tegenover gedogende gemeentebesturen: ook wel genoemd de beginselplicht tot handhaving. Op grond van artikel 5.14 van de Wabo kan het bevoegd gezag bestuursdwang toepassen. Ingevolge artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht kan het bevoegd gezag tevens een dwangsom toepassen. Een andere optie is het intrekken van de vergunning. Dit kan op basis van artikel 5.19 van de Wabo. Naast de bestuursrechtelijke handhaving kennen de Wabo en de APV ook strafrechtelijke handhaving via de Wet op de economische delicten (WED). Toepassing van de WED kan alleen door bevoegd opsporingsambtenaren (boa s) worden uitgevoerd. De uitvoering van de handhaving kan op verschillende manieren. Er bestaan preventieve instrumenten (voorlichting) en repressieve of sanctionele instrumenten (zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke strafbeschikking). Op grond van artikel 125 Gemeentewet is het college bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang ter uitvoering van wet- en regelgeving. De Wabo geeft de kaders aan voor handhaving van de Omgevingsvergunning. De Wabo zorgt er ook voor dat er in principe maar één handhavend bestuursorgaan voor de Wabo is. De belangrijkste belangen die bij handhaving betrokken zijn, zijn: - het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving; - het waarborgen van de rechtszekerheid en de gelijke behandeling van burgers en bedrijven; - het terugdringen van normvervaging; - het vergroten van het maatschappelijk draagvlak door geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van bestuurders. Om handhavend op te kunnen treden kunnen de volgende, hierna aangegeven instrumenten, worden ingezet. 3.2 Preventieve instrumenten Om het gedrag van burgers en bedrijven op een positieve manier te beïnvloeden is het actief voorlichten van burgers en bedrijven over het handhavingsbeleid een must. Als iemand de regels kent en begrijpt, zal de motivatie groter zijn om de regels na te leven. Communicatie dient zo gericht mogelijk plaats te vinden via de gemeentelijke websites, via doelgerichte communicatie (met behulp van brochures) en via individuele communicatie. Daarnaast is veel winst te halen door goede communicatie aan de voorkant van het vergunningproces. Vooroverleg en tijdens het vergunningaanvraagproces informeren van de aanvrager voorkomt in grote mate het onbewust overtreden van de regels. Deze vorm van communicatie wordt overigens al jaren naar tevredenheid uitgevoerd. 14

15 3.3 Repressieve instrumenten (bestuurlijk) De verschillende repressieve instrumenten worden hieronder beschreven met het onderscheid tussen bestuurlijke inzet en strafrechtelijke inzet. Repressieve acties zijn nodig om burgers en bedrijven ervan te overtuigen dat het de gemeente menens is en dat de wet niet zomaar overtreden mag worden. Wanneer de gemeente voldoende daadkracht toont, zal het aantal handhavingszaken minder worden omdat het bewustzijn wordt gecreëerd dat het begaan van overtredingen niet zonder gevolgen zal blijven. Per geval zal een afweging worden gemaakt welke repressieve instrumenten worden ingezet waarbij de handhavingsstrategie 2009 voor zover mogelijk leidend zal zijn. In beginsel zal (bestuurlijk) de last onder dwangsom worden ingezet. Waarschuwing Bij het constateren van een overtreding zal de overtreder in de meeste gevallen eerst (schriftelijk) worden gewaarschuwd. In deze waarschuwing staat dat de gemeente van plan is om handhavend op te treden tegen de illegale situatie. De overtreder krijgt in dit geval de kans om de illegale situatie zelf binnen een bepaalde termijn te beëindigen. Ook kan de overtreder mondeling of schriftelijk reageren op de waarschuwing middels het indienen van een zienswijze. De gemeente neemt deze zienswijze mee bij de uiteindelijke besluitvorming. In de Handhavingstrategie (zie hoofdstuk 3.4) wordt aangegeven dat in spoedeisende situaties een waarschuwing achterwege kan worden gelaten. Last onder bestuursdwang Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de gemeente bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. De overtreder moet binnen een bepaalde termijn aan een last voldoen. Als dit niet of niet binnen een vastgestelde tijd gebeurt, zal de gemeente zelf de last ten uitvoer brengen. De kosten hiervan kunnen op de overtreder worden verhaald. Hierbij moet gedacht worden aan het afbreken van een illegaal gebouwd schuurtje of het sluiten van een inrichting wegens geluidsoverlast. Voorafgaand aan het starten van een handhavingstraject zal een vooraankondiging verstuurd worden. Bestuursdwang is een herstelsanctie. Dat wil zeggen dat de sanctie gericht is op het herstel en niet op het straffen van de overtreder. In gevallen waar sprake is van acuut gevaar, zal vaak een last onder bestuursdwang worden opgelegd (ernstige verontreiniging of brandveiligheid). Het opleggen van bestuursdwang is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en is vatbaar voor bezwaar en beroep. Last onder dwangsom In plaats van een last onder bestuursdwang kan ook een last onder dwangsom worden toegepast. In het algemeen is de last onder dwangsom het meest geëigende bestuursrechtelijke sanctiemiddel. In dat geval moet de overtreder binnen een bepaalde termijn aan de last voldoen. Doel hiervan is de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding of herhaling te voorkomen. Als dit niet of niet binnen een vastgestelde termijn gebeurt, verbeurt de overtreder een dwangsom aan de gemeente. De duur van de begunstigingstermijn kan variëren van 1 dag tot maanden en is geheel afhankelijk van de aard van de overtreding. In gevallen van spoedeisendheid (bijvoorbeeld opleggen bouwstop) hoeft geen begunstigingstermijn opgenomen te worden. De hoogte van het geldbedrag in de last onder dwangsom is gerelateerd aan het economische voordeel dat ontstaat door het niet-naleven van betreffende voorschriften. Daarnaast mag er van een prikkelende werking uitgaan. De overtreder moet de dwangsom betalen aan de gemeente. De dwangsom kan worden vastgesteld op een bedrag ineens, per tijdseenheid of per overtreding. De last onder dwangsom is een herstelsanctie. Om geloofwaardig over te komen zal een verbeurde dwangsom ook daadwerkelijk worden geïnd. Dit betekent dat burgers en bedrijven die het tot verbeuren van dwangsommen laten komen, ook aangesproken worden tot betaling. Het alsnog de overtreding beëindigen gedurende het proces van verbeuren doet de verplichting tot betaling van al verbeurde dwangsommen niet vervallen. Een last onder dwangsom is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en is vatbaar voor bezwaar en beroep. 15

16 Intrekken vergunning Het intrekken van de vergunning of ontheffing is de meest ingrijpende bestuurlijke maatregel die alleen in extreme situaties wordt toegepast. De omgevingsvergunning kan op grond van artikel 2.33 van de Wabo in een aantal gevallen worden ingetrokken. Intrekking kan aan de orde zijn, als op grond van ervaringen met de overtreder het vertrouwen ontbreekt dat deze zich aan de voorschriften zal houden. Mediation Mediation is geen repressief instrument maar een alternatieve manier van geschillenbeslechting om conflicten te voorkomen of op te lossen door het inzetten van een onafhankelijke derde (de mediator). Randvoorwaarden zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, beslotenheid en onderhandelingsruimte. Oplossing van een conflict op deze wijze kan tot een groter draagvlak leiden. 3.4 Repressieve instrumenten (strafrechtelijk) Gemeenten kunnen, om de overlast in de openbare ruimte (mede) aan te pakken, kiezen tussen het opleggen van een bestuurlijke boete en, vanaf 1 oktober 2010 in onze regio, een bestuurlijke strafbeschikking. De bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking kunnen voor dezelfde zaken worden toegepast zoals APV, de Afvalstoffenverordening en fout parkeren of het tegengaan of optreden tegen vormen van verloedering in de openbare ruimte (hondenpoep, afval op straat etc.). De verschillen en overeenkomsten worden onderstaand weergeven. Daarnaast wordt nog aandacht besteed aan het proces verbaal. Beide instrumenten, de bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking, naast elkaar inzetten is niet toegestaan. Vandaar dat per gemeente een keuze wordt gemaakt. In de gemeente Bedum is in 2010 vastgesteld dat de bestuurlijke strafbeschikking de voorkeur heeft boven de bestuurlijke boete. In Winsum en De Marne is nog geen definitief besluit genomen. Dit kan afhankelijk zijn van welke overlast aangepakt zou moeten worden (prioriteiten) en van de vorm van inzet van een boa (eigen personeel, inhuur via een organisatie). Daarbij zal, in BMW-verband, samen worden gewerkt aan een notitie, ook in relatie tot de inzet van een boa. Bestuurlijke boete De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk instrument dat wordt opgelegd door een bestuurlijk toezichthouder die tevens opsporingsambtenaar is. De bestuurlijke boete is echter geen effectief instrument vanwege bijkomende werkzaamheden aan invordering en afhandeling van bezwaren. De gemeente is namelijk volledig verantwoordelijk voor het gehele proces van oplegging en afdoening. Uit (landelijk) onderzoek blijkt dat de bestuurlijke boete voor de gemeente meer kosten met zich meebrengt dan een bestuurlijke strafbeschikking vandaar dat veelal, bij de keuze tussen een bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking, de bestuurlijke strafbeschikking wordt ingezet. Bestuurlijke strafbeschikking Om de bestuurlijke strafbeschikking op te kunnen leggen dient verplicht een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) te worden ingezet (zie hoofdstuk 2.2). Na uitreiking van het aankondigingsformulier door een boa aan de overtreder zorgt het Rijk voor inning via het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Er komt in dat geval geen politie meer aan te pas. Ook bezwaren worden niet door de gemeente behandeld, maar gaan rechtstreeks via het Openbaar Ministerie en zonodig uiteindelijk via de kantonrechter. Voor iedere strafbeschikking ontvangt de gemeente een vergoeding van 40,-. Voor uitgeschreven beschikkingen in het kader van fout parkeren krijgen gemeenten een vergoeding van 25,- op grond van de Wet administratieve handhaving. 16

17 De bestuurlijke strafbeschikking kan een goed aanvullend instrument zijn in de bestrijding van overlast. De bestuurlijke strafbeschikking zit in de strafrechtelijke hoek, waardoor in samenwerking met de politie kan worden opgetreden. Binnen de verschillende overheden wordt verschillende gedacht over de bruikbaarheid en wenselijkheid van deze instrumenten. De regionale driehoek, evenals de gemeente Bedum, heeft zich voor de bestuurlijke strafbeschikking uitgesproken waarbij voorkeur is voor één en het zelfde systeem bij de verschillende gemeenten. Voorlopig wordt de bestuurlijke strafbeschikking (nog) niet toegepast. Proces verbaal Overtredingen van de Wabo en de APV zijn strafbaar gesteld. De Wabo is gekoppeld aan de Wet Economische Delicten (WED). Uit de WED volgt de strafbaarheidsstelling en de hoogte van de boete. Een proces-verbaal kan worden opgemaakt door een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) of de Regiopolitie. Het is aan de officier van justitie om te bepalen hoe de zaak zal worden afgedaan: via een schikkingsvoorstel, een dagvaarding of (onvoorwaardelijk) sepot (zaak ten einde). In bepaalde gevallen kan de gemeente bij de politie aangifte doen van een overtreding, zodat een proces verbaal wordt opgesteld. Over het algemeen zal bij misdrijven en overtredingen, waarvoor meer specialisme gewenst is, het regionaal milieu/bijzondere wetten team van de Regiopolitie worden ingeschakeld. 3.5 Inzetten repressieve instrumenten Het inzetten van de repressieve instrumenten vind plaats conform de Handhavingsstrategie en werkwijze Wabo in de provincie Groningen, uitgave juni 2009, kortweg genoemd Handhavingsstrategie Dit heeft tot doel het bevorderen van efficiënte, effectieve en eenduidige lokale en regionale omgevingshandhaving. In de Handhavingstrategie wordt daarvoor het kader gegeven waarin landelijk en provinciaal beleid voor de gemeentelijke praktijk is vertaald. De Handhavingsstrategie is door alle Groninger gemeenten vastgesteld als beleidskader bij het inzetten van repressieve instrumenten. Naast de algemene handhavingsaspecten, zoals toezicht en sanctionering, wordt aandacht besteed aan o.a. het gedoogbeleid en de samenwerking met andere handhavingspartners zoals het Waterschap, de Regiopolitie (die wordt geïnformeerd indien overtredingen niet binnen een vastgestelde termijn ongedaan wordt gemaakt), Provincie Groningen, het Ministerie van VROM en de Algemene Inspectie Dienst. Ten minste viermaal per jaar vindt lokaal gemeentelijk handhavingsoverleg plaats met het Waterschap, uitvoeringsorganisatie milieu (werkorganisatie DEAL en/of Milieudienst Groningen) en de Regiopolitie. In de Handhavingstrategie 2009 komen de volgende onderwerpen aan de orde: nalevingstrategie, toezichtstrategie, sanctiestrategie, gedoogbeleid, samenwerking met andere handhavingspartners en de uitwisseling van documenten. - Nalevingstrategie: uitgangspunt is dat bij bedrijven met een goedwillende houding en met een keurig bedrijf beperkte controles worden gepland en juist bij die bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels intensievere controles toe te passen. Voor de kleine doelgroep die bewust regels overtreedt, past het om doelgericht intensieve projecten te plannen met andere handhavingspartners. - Toezichtstrategie: voor een uniforme, effectieve en efficiënte uitvoering van het toezicht in de provincie Groningen zijn algemene uitgangspunten van belang over de vorm van toezicht en een aantal minimum criteria. Er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van toezichtprotocollen bij omgevingshandhaving. Binnen 4 weken dient een burger of bedrijf een schriftelijk bericht te krijgen over de resultaten van een toezichtbezoek. Hercontroles dienen binnen 4 weken na een hersteltermijn uitgevoerd te worden. 17

18 - Sanctiestrategie: na het vaststellen van een overtreding dient een aantal stappen te worden genomen, voordat bij voortdurende overtreding een bestuurlijk en/of strafrechtelijk instrument wordt ingezet. In 2009 is door het college van B&W van de gemeente Bedum besloten een 2- stappen strategie toe te passen (eenmaal waarschuwen, termijn stellen en bij voortduring overtreding bestuurlijk en/of strafrechtelijk optreden). In de gemeenten Winsum en De Marne is een 3-stappen strategie van toepassing. Gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken. In de sanctiestrategie wordt nader ingegaan op de toepassing van de verschillende repressieve instrumenten. Zonodig wordt gebruik gemaakt van de landelijke Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen voor het vaststellen van de hoogte van dwangsommen. - gedogen: het kader hiervoor is beschreven in hoofdstuk 4 van de Handhavingsstrategie en werkwijze Wabo in de provincie Groningen. Slechts in bijzondere omstandigheden, zoals in overgangssituaties en bij overmacht, is gedogen een mogelijkheid. 3.6 Klachten en handhavingsverzoeken De maatschappelijke tendens is dat er steeds meer klachten en handhavingsverzoeken bij de overheid worden ingediend. Op verzoeken of klachten van derden wordt altijd binnen een korte termijn door de gemeente gereageerd. De klager krijgt altijd schriftelijk een terugkoppeling. Een belanghebbende kan ook een officieel handhavingsverzoek indienen bij de gemeente (bij het overheidsorgaan dat bevoegd is op grond van de van toepassing zijnde wetgeving). Een handhavingsverzoek wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 8 weken afgehandeld middels het nemen van een besluit. Indien niet tijdig op een handhavingsverzoek wordt beslist, geldt de Wet dwangsom. De gemeente loopt dan het risico om een dwangsom te moeten betalen. In de praktijk zal dit betekenen dat een verzoek tot handhaving direct wordt opgepakt en z.s.m. moet worden afgehandeld. Een besluit op een handhavingsverzoek is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en is vatbaar voor bezwaar en beroep. Vervolgens is beroep mogelijk tegen de beslissing op bezwaar bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Buiten kantooruren vervult de politie een belangrijke rol bij klachten. In het kader van de milieugerelateerde Wabo-taken heeft de gemeente (Bedum) een overeenkomst met de Milieudienst Groningen. Zij voeren voor de gemeente de piketdienst uit. De piketdienst wordt ingeschakeld door de politie en/of brandweer bij klachten en/of calamiteiten op het gebied van milieu. In het kader van de Wabo ligt het voor de hand om meldingen en signalen op het gebied van milieu, openbare ruimte etc. te bundelen. 18

19 3.7 Integraal toezicht Er dient steeds effectiever gehandhaafd te worden; uit kostenoverwegingen maar ook omdat de landelijke overheid heeft bepaald de lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Integrale uitvoering van toezicht past hierin. De omgevingsvergunning biedt een goed aanknopingspunt om integraal toezicht verder vorm te kunnen geven. Dit betekent dat, waneer dat kan, er geen speciale controles op onderdelen plaatsvinden maar dat bij controles naar verschillende zaken tegelijkertijd wordt gekeken. Dat kan door in een projectteam met meerdere inspecteurs gelijktijdig een controle uit te voeren (controleren met elkaar) of door een bouw- of milieu-inspecteur met een oog- en oorfunctie voor de andere voorschriften (controleren voor elkaar). Bron: provincie Groningen (rood = bouw, geel = RO, groen = milieu, blauw = water) 19

20 Hoofdstuk 4 Het stellen van prioriteiten 4.1 Algemeen Het is niet wenselijk en mogelijk om tegen iedere illegale situatie handhavend op te treden. Bestuurlijke keuzes zijn daarom noodzakelijk. Er zijn gevallen denkbaar waarin handhaving tegen de ene overtreding absolute prioriteit heeft boven handhaving tegen andere overtredingen. Situaties waarbij sprake is van ernstig gevaar voor mens en omgeving, hebben altijd een hoge prioriteit. Om tot een juiste afweging te komen in de keuzes dienen prioriteiten te worden aangegeven in een beleidsprogramma. De uiteindelijke uitwerking van de prioriteiten wordt vastgelegd in het handhavingsuitvoeringsprogramma. Aangezien dit onderdeel uitmaakt van de beleidscyclus in het kader van de handhaving, dient de methode van prioritering te worden vastgelegd in dit Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht. Voor deze prioritering wordt een matrix opgesteld. Deze prioriteitenmatrix maakt onderdeel uit van het handhavingsuitvoeringsprogramma en niet van dit handhavingsbeleidsplan. In de matrix staan alle verschillende handhavingstaken die onder de Wabo en de APV vallen, opgesomd. Per handhavingstaak/activiteit is beoordeeld welke prioriteit de handhaving hiervan heeft. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de Risicomodule handhaving omgevingsvergunning. Deze methodiek is voor een belangrijk deel gebaseerd op de risicomatrix, ontwikkeld door het Expertisecentrum rechtshandhaving van het ministerie van Justitie. De integrale risicoanalyse is verder ontwikkeld door Ingenieursbureau Oranjewoud en de provincie Groningen. Het gebruik van deze risicoanalyse wordt ook aanbevolen door de provincie Groningen. Onderstaand schema geeft de opbouw weer van de risicomodule. De opbouw van de risicomodule bevat een aantal toe te kennen weegfactoren behorend bij de thema s per taakveld. De weging per taakveld en per thema kan verschillen, omdat niet ieder risico voor elk taakveld en elk thema even zwaar weegt. Daar zit enige mate van subjectiviteit in, met name de manier van waaruit men naar het thema kijkt. Voor milieu is de opslag van gevaarlijke en/of toxische stoffen van groter belang dan bijvoorbeeld het energieverbruik van een inrichting; immers, veiligheid gaat boven alles. Voor de brandweer is bijvoorbeeld de fysieke veiligheid van de gebruikers van een gebouw van groter belang dan het monumentale karakter van dat gebouw: het redden van mensen uit een brandend monumentaal pand prevaleert boven het blussen van de brand in dat monumentale gebouw, indien zich op dat moment nog mensen in het gebouw bevinden. 20

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Bijlage 9: Begrippenlijst

Bijlage 9: Begrippenlijst Bijlage 9: Begrippenlijst Begrip Ambtelijke waarschuwing of constateringsbrief Beginselplicht tot handhaving Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een overtreding is vastgesteld. In de brief

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING De raad van de gemeente Zoetermeer; overwegende dat de Omgevingsdienst Haaglanden zich bij de zorg voor een

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Handhavingsbeleid omgevingsrecht. (Wabo)

Handhavingsbeleid omgevingsrecht. (Wabo) Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) Gemeente Uitgeest, 19 januari 2010 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding...2 1.1 Leeswijzer...2 1.2 De Wabo...3 1.3 Doel en probleemstelling...3 1.4 Voorbereiding...4

Nadere informatie

Voorwoord 11. Afkortingen 13

Voorwoord 11. Afkortingen 13 Inhoud Voorwoord 11 Afkortingen 13 1 Inleiding en afbakening 15 1.1 Drie handhavingswegen 15 1.1.1 Strafrechtelijke handhaving 16 1.1.2 Bestuurlijke handhaving 18 1.1.3 Het verschil tussen strafrechtelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Handhaving. naleving, toezicht en sanctionering na de wabo

Handhaving. naleving, toezicht en sanctionering na de wabo Handhaving naleving, toezicht en sanctionering na de wabo Handhaving naleving, toezicht en sanctionering na de wabo Mr.drs.D.vanderMeijden Mr. T.H.H.A. van der Schoot(eindredactie) HANDHAVING Berghauser

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Handhavingsbeleid

Handhavingsbeleid Handhavingsbeleid 2015-2018 Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren 1 INHOUDSOPGAVE Handhavingsbeleid 2015-2018 Pagina 1 Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Probleemstelling en doel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1. Inleiding De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) voert een groot aantal milieutaken uit in opdracht

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

6 Handhavingsinstrumenten

6 Handhavingsinstrumenten 6 Handhavingsinstrumenten In het vorige hoofdstuk zijn de strategieën genoemd, die kunnen worden aangewend om de gestelde doelen te bereiken. In dit hoofdstuk worden de toe te passen handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Sanctiestrategie. Omgevingsdienst. West-Holland. de APV., i iihel. Advies. met betrekking tot. Vuurwerkbesluit. Aan: Van: Onderwerp: C.c.

Sanctiestrategie. Omgevingsdienst. West-Holland. de APV., i iihel. Advies. met betrekking tot. Vuurwerkbesluit. Aan: Van: Onderwerp: C.c. Datum: 29 mei 2012 Omgevingsdienst Kenmerk Defintief West-Holland Advies Aan: Van: Onderwerp: C.c.: S. Eringa, gemeente Hillegom E.L.M. van Oostrum Sanctiebeleid APV Hillegom Intern te verzorgen Sanctiestrategie

Nadere informatie

Beleidsplan. Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Beleidsplan. Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016 2019 Afdeling Inwoners en Omgeving Cluster Juridische Zaken Vastgesteld door het college op 15 december 2015 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 35215 29 maart 2016 Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord Het college van burgemeester en wethouders van Roermond besluit gelet

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Beleid dwangsomhoogte Wabo

Beleid dwangsomhoogte Wabo Beleid dwangsomhoogte Wabo 1. Inleiding Een handhavingsprocedure begint wanneer de gemeente een overtreding van de ruimtelijke en/of bouwregelgeving constateert. De constatering kan ambtshalve worden gedaan

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving (TH)

Toezicht & Handhaving (TH) (TH) Het wijzen van hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch

25-1-2012. Opdrachtgever: Erica Mosch Onderwerp: De bestuurlijke strafbeschikking Nummer: Bestuursstukken\943 Agendapunt: 7 DB: Ja BPP: Nee 7-12-2011 Workflow Opsteller: Bert Jager, 0598-693752 Schoon Water FAZ: Ja 25-1-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010

SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010 SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010 Met het nieuwe handhavingsbeleid wordt beoogd om te komen tot een zo integraal mogelijke aanpak van handhaving en om de uitvoering van handhaving professioneel en transparant

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST EX ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN HET MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken BIJLAGE 6 Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken 1. Inleiding In deze werkwijze worden de processen van het team Juridische Zaken van de ODR beschreven bij de

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

Helder Handhaven omgevingsrecht

Helder Handhaven omgevingsrecht Helder Handhaven omgevingsrecht de keuzes 2015-2018 Gemeente Hilversum, mei 2015 INHOUDSOPGAVE Helder Handhaven omgevingsrecht, de keuzes Pagina 1 Inleiding 1.1 Leeswijzer 2 1.2 De Wabo en het Bor 3 1.3

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Les 12 De regelscontroleren

Les 12 De regelscontroleren Les 12 De regelscontroleren Waar waren we ook alweer? Bestuursrecht Handhaving Hoe kun je handhaven: maw welke wetten en regels gelden er voor een bedrijf? Algemeen hoe zat het ook alweer? Structuur /

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Handhavingsbeleid omgevingsrecht

Handhavingsbeleid omgevingsrecht Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) 2013-2014 Gemeente Hilversum, mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE Handhavingsbeleid omgevingsrecht Pagina 1 Inleiding 1.1 Leeswijzer 2 1.2 De Wabo 3 1.3 Doel en probleemstelling

Nadere informatie