ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014"

Transcriptie

1 ChristenUnie Midden - Drenthe Samenvatting Programma Stabiel, betrokken, ChristenUnie verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 1 van 14

2 verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 2 van 14

3 INHOUD 1 INLEIDING JEUGD, GEZIN EN ONDERWIJS ZORG, WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN SOCIALE SAMENHANG DIENSTBARE OVERHEID ROL VAN GEMEENTE VEILIGHEID FINANCIËN DUURZAME LEEFOMGEVING RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN NATUUR, MILIEU EN KLIMAAT MOBILITEIT ECONOMIE verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 3 van 14

4 1 Inleiding Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen. Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. De visie Platteland leeft is een leidraad voor het te ontwikkelen beleid voor Midden-Drenthe. Die visie is samen met de overige partijen in de gemeenteraad opgesteld Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, kan diversiteit de gemeenschap versterken. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs. Wij willen ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en betrokkenheid. Het is een belangrijke taak van de gemeente Midden-Drenthe om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving. De overheid heeft echter niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. Daar vragen wij dan ook om. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! De visie Platteland leeft biedt de gemeente een leidraad voor het bovengenoemde te ontwikkelen beleid en biedt een duidelijk kader voor de komende raadsperiode Deze samenvatting bevat uitsluitend de concrete voorstellen voor de periode Voor een nadere verantwoording van de voorstellen verwijzen wij u naar het verkiezingsprogramma van De ChristenUnie Midden-Drenthe. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 4 van 14

5 Bloeiende samenleving 1.1 Jeugd, gezin en onderwijs Onze gemeente dient gezinsproof (het gemeentelijk beleid gezinsvriendelijk) te worden gemaakt door in te zetten op veilige wijken, op ondersteuning van ouders en op het integraal aanpakken van problemen (dus in het gezin). Een wethouder dient de portefeuille jeugd en gezin in beheer te nemen; er moet een apart programma jeugd en gezin in de begroting worden opgenomen. De gemeente hanteert een zero-tolerance beleid voor verkoop van alcohol onder 18 jaar bij winkels. De gemeente hanteert de regel met betrekking tot openbare dronkenschap, met name in de weekenden rondom uitgaansgelegenheden, stringent. De gemeente stimuleert het leggen van contact tussen onderwijs, politie, maatschappelijk instellingen en gemeente met ouders van jongeren die i.v.m. alcoholgebruik in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie. De uitgaansgelegenheden binnen onze gemeente gaan om sluiten, ongeacht het type uitgaansgelegenheid De horecaondernemers dienen maximale inspanning te verrichten om jongeren binnen de gemeente te begeleiden van de horecagelegenheid naar hun woonplaats. De horecagelegenheden sluiten om maximaal 2.00 uur De buurtcentra kunnen als ontmoetingsplaats in wijken gebruikt worden voor ouders. Bevorder op een positieve manier het gesprek over opvoeden. In 2011 is in onze gemeente het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel. Dit centrum is laagdrempelig voor ouders en jongeren. De gemeente zet in op de controle van de kwaliteit van en het toezicht op de kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang. De gemeente stelt een jongerenwerker binnen de Molukse gemeenschap aan die een actieve functie heeft in het contact tussen de instellingen die middelbaar onderwijs verzorgen en de ouders binnen de Molukse gemeenschap. De naschoolse opvang wordt samen met sportverenigingen, cultuurinstellingen en scholen vormgegeven. Ouders worden bij schooluitval van hun kind door middel van huisbezoeken bezocht (dubbel?) door de leerplichtambtenaren om zo schooluitval tegen te gaan. Afstemming met de zogenaamde Zorg Advies Teams (ZAT s) in het onderwijs is van groot belang. De leerplichtambtenaar heeft zitting in deze ZAT s. Dit is van groot belang om op tijd problemen te signaleren en door te kunnen schakelen naar partners binnen het CJG. De gemeente speelt een actieve rol in preventie van echtscheidingen (via een aanbod van huwelijks- of relatiecursussen) en biedt hulp bij en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en co-ouderschap. Bedrijven worden gestimuleerd om leerwerkplekken te creëren. De gemeente neemt het landelijk streefdoel van 25% minder criminaliteit ten opzichte van het jaar 2002 over. 1.2 Zorg, welzijn en sociale zaken De gemeente zet het bestaande beleid en de bestaande regelgeving echt in de etalage. Cultuur wordt een speerpunt in de nieuwe raadsperiode. De adviesraad voor Kunst en Cultuur wordt opnieuw gestart en actief bij dit beleid betrokken. De gemeente stelt openbare gebouwen zoals bibliotheken permanent open voor kunstenaars (de gemeente stelt de randvoorwaarden vast) verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 5 van 14

6 De gemeente stimuleert de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij de bestaande activiteiten. De gemeente betrekt en faciliteert de hulp van buren bij hulpsituaties, zodat de kosten niet in alle gevallen op de beroepskrachten van de WMO (gemeenten) afgewenteld worden bij bezoek aan ziekenhuis, boodschappen doen, tandarts, etc. De gemeente hanteert een actief en verantwoord participatiebeleid. Met de waarschijnlijk oplopende aanspraak op de Wet Werk en Bijstand gaat de gemeente ervan uit dat bijstandgerechtigden participeren in activiteiten binnen de gemeente. De gemeente blijft investeren in een breed ouderenbeleid waar de ouderen ook zelf actief bij betrokken worden. De gemeente ontwikkelt beleid voor de groeiende groep alleenstaanden. De gemeente bevordert voorlichting over (het voorkomen van) schulden, met speciale aandacht voor jongeren. De gemeente stimuleert een ruim aanbod van plaatsen voor begeleid wonen. Medeburgers die om welke reden niet in staat zijn om (tijdelijk) zelfstandig te wonen, moet een vorm van begeleid wonen worden aangeboden. De gemeente stimuleert samenwerking tussen sportclubs De gemeente hanteert criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en onzedelijkheid, uitsluitend om excessen te voorkomen. De muziekverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie in onze gemeente en verdienen de benodigde ondersteuning. 1.3 Sociale samenhang De gemeente zorgt voor minimaal één ontmoetingspunt (sociale supermarkt) per dorp/buurt waar burgers kunnen kopen of iets kunnen regelen. De gemeente stimuleert activiteiten met het oog op de samenhang in een dorp/buurt waar het dorp in al zijn geledingen bij betrokken is dan wel zich betrokken voelt. De gemeente gaat regelmatig bij de burger na in hoeverre activiteiten wel of niet voldoen aan zijn/haar wens/behoefte via de buurtverenigingen. De gemeente stimuleert een integraal beleid op het gebied van welzijn (club- en buurthuiswerk en maatschappelijk werk), integratie, jeugdzorg, veiligheid en sport in relatie tot de brede (buurt)school. De Stichting Welzijn Midden-Drenthe wordt daarbij nadrukkelijk betrokken. De gemeente gaat de mogelijkheden na om meer jongeren deel te laten nemen aan verenigingsactiviteiten. De gemeente schenkt nog meer aandacht voor voorzieningen voor burgers die minder mobiel zijn. De gemeente stimuleert buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel e.d. De gemeente stimuleert de inzet van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden binnen de directe maatschappelijke omgeving van de betrokkene. De gemeente richt in samenspraak met de bewoners centrale plaatsen in binnen de wijk die sociale samenhang binnen de buurt versterken. Gedacht wordt aan buurtpleinen waar diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden. Een centraal plein in de Molukse wijk is hiervan een goed voorbeeld. In een samenleving waarin we afnemende betrokkenheid constateren dient de gemeente te zoeken naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen verbinden zodat mensen het gevoel hebben/krijgen erbij te horen, ertoe te doen, serieus genomen te worden. Oftewel: hoe kunnen we participatie vergroten? verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 6 van 14

7 2 Dienstbare overheid 2.1 Rol van gemeente De ChristenUnie pleit voor een carrouselmodel bij aanvang van de commissievergaderingen. Daarmee wordt inspraak en samenspraak met betrokken burgers en instellingen bij beleidplannen een vanzelfsprekendheid bij het formuleren van beleid. De inspraakmogelijkheid tijdens commissies wordt vervangen door een stamtafelmodel waarbij commissieleden met burgers en vertegenwoordigers van instellingen in gesprek gaan. Op belangrijke thema s zal, waar mogelijk, benchmarking plaats blijven vinden en uitgebreid worden zoals bij het WMO-beleid. De gemeente stelt een beleidsplan economie op voor de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente creëert de functie van coördinator Economische Zaken binnen de gemeente. Voor MKB wordt binnen onze gemeente actief beleid gevoerd om maximale ontplooiingsmogelijkheden te faciliteren. Te denken valt aan reductie van ambtelijke regelgeving en het benoemen van een contactpersoon per bedrijf of sector van bedrijvigheid binnen de gemeente. Wij willen helderheid bieden aan de burger. Wij wensen een gemeentelijke organisatie, gemaakt voor de burger / ondernemer en ingericht vanuit de één loket -gedachte. Daarbij wordt één ambtenaar eigenaar van een dossier waardoor vertraging in behandeling van dossiers zoals in de afgelopen raadsperiode tot het verleden behoort. De gemeente reageert uitnodigend en wervend naar nieuwe en al gevestigde ondernemers in onze gemeente. Er dient een meldpunt voor overbodige regelgeving te komen. Ambtenaren worden opgeleid in mediation-vaardigheden. Wij willen een duidelijke samenwerking tussen Raad en College. Samenwerken vraagt helder inzicht in de eigen rollen en de bereidheid de ander de ruimte te geven. Vanuit de vertegenwoordigende rol als raadslid, dienen er wijkbezoeken als vast onderdeel in het vergaderschema opgenomen te worden voor de commissies Welzijn en Ruimte & Groen. De ChristenUnie staat een sobere overheid voor die ruimte geeft aan het particuliere initiatief. Wij willen bevorderen dat millenniumdoelstellingen behaald worden zonder te vervallen in bemoeizucht en het voor de burger te willen oplossen. De gemeente Midden-Drenthe dient alsnog een Millenniumgemeente te worden. 2.2 Veiligheid In Beilen dient een volwaardig politiebureau aanwezig te zijn met 24-uursbezetting dat als uitvalsbasis dient. Er dienen lage drempels te zijn voor het doen van aangifte. Zorg voor een blijvende inzet voor een voldoende sterk en geoefend brandweerkorps. Er dient een actieve werving voor de vrijwillige brandweer te worden opgezet. Er dient voor Beilen een blowverbod opgesteld te worden om tot een zero-tolerance beleid te komen De omvang van schade ten gevolge van vandalisme dient door middel van een vandalismemeter publiekelijk bekend gemaakt te worden. Bij schade dient actief gezocht te worden naar getuigen. Via actief beleid moeten de kosten van vandalisme op de daders worden verhaald. De resultaten van het verhalen van de kosten dienen gepubliceerd te worden. De ChristenUnie wenst dat de gemeente geen vergunningen voor gokhallen en bordelen binnen de gemeente afgeeft. Voor de gemeente wordt een lokale veiligheidsmonitor ingesteld. Er dient te worden gewerkt met Doe Normaal-contracten Er dient actief te worden gewerkt met Burgernet en sms alert. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 7 van 14

8 De wijkagent is regelmatig in de klas aanwezig. Het is belangrijk dat jongeren hun wijkagent op een goede manier leren kennen. 2.3 Financiën Enkele algemene uitgangspunten voor subsidieverstrekking: o De te subsidiëren activiteiten/voorzieningen moeten duidelijk omschreven zijn. o Eigen verantwoordelijkheid van particulieren en organisaties wordt benadrukt. Subsidies betekenen in beginsel een aanvulling op eigen financiële middelen. Verenigingen zullen altijd reële contributies moeten heffen. o Het is zinvol om regelmatig de hoogte van de structurele subsidies te herijken (zero-based budgetting). o Subsidie kan alleen gegeven worden voor activiteiten/voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor organisaties die werken vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Activiteiten die gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming, worden niet gesubsidieerd. o Activiteiten/voorzieningen die in strijd zijn met de normen en waarden die ons in de Bijbel gegeven zijn en/of die in strijd zijn met algemene fatsoensnormen of de goede zeden, komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Actiepunten: Jaarlijks een sluitende begroting, zowel bij de structurele gelden als bij de eenmalige gelden. Helderheid over het meerjarenperspectief waarbij gemaakte keuzes in beginsel als taakstellend moeten worden beschouwd. Raad en College moeten blijvend streven naar verhoging van de informatiewaarde van de programmabegroting. Hier is de afgelopen raadsperiode op een voortvarende wijze aan gewerkt. Er is gebleken dat de begrotingen en jaarrekeningen op onderdelen onvoldoende inzicht gaven in de werkelijke besteding van gelden. Er dient een goede balans te worden gevonden ter afweging van ambitieniveau van de gemeente en de hoogte van de gemeentelijke lasten. In de komende jaren dient de gemeente haar ambities naar onderen bij te stellen indien dit tot lastenverzwaring leidt in de periode van economische crisis. De ingeslagen weg van het opstellen van een goede planning van onderhoudbudgetten en degelijke investeringsramingen dient te worden voortgezet. Het mag niet langer voorkomen dat onderhoudsbudgetten voor bijvoorbeeld het bruggenbeheersplan ontbreken. Structurele lasten moeten met structurele middelen worden gefinancierd. Het College doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen. De gemeenteraad dient haar kaderstellende taak inhoud te geven door voor belangrijke heffingen de gewenste dekkingsgraad vast te leggen. Wij denken daarbij aan bijvoorbeeld de dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing of de dekkingsgraad voor de begraafplaatsen. Bezuinigingsvoorstellen: De hierna opgenomen bezuinigingsvoorstellen zijn voor doorrekening van te behalen reductie van de uitgaven aan de gemeente voorgelegd. Het budget voor wegenonderhoud dient ten dele te worden gereduceerd ten behoeve van de begroting van de gemeente. De gemeente evalueert de subsidiestromen op basis van behaalde resultaten door de betreffende instellingen en stelt waar nodig de subsidieverstrekking bij. Hierbij is naar onze verwachting een kostenbesparing mogelijk. De ChristenUnie is voorstander van een strek terughoudend grondaankoopbeleid in de gemeente Midden Drenthe in het kader van de waarschijnlijke krimp van de bevolkingsomvang. Er worden in principe geen aankopen gedaan tenzij er een aantoonbare behoefte aan afname bestaat. De gemeente zet de uitvoering van de beeldkwaliteitplannen stop tot het moment dat het budget van de gemeente weer toereikend is. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 8 van 14

9 De openbare verlichting wordt om en om gedoofd, uitgezonderd de verkeersknooppunten, met als resultaat een energiebesparing van ongeveer 50%. Het college zal in plaats van uit drie, uit twee wethouders bestaan. Er zal een reductie van de subsidies naar sportverenigingen worden doorgevoerd door een geleidelijke vermindering van deze gelden beschikbaar te maken to 80% van de huidige gelden. De overheidsloketten zullen buiten Beilen gesloten worden. De beschikbare gelden voor voor- en vroegschoolse Educatie worden afgebouwd. De dorps- en wijkvernieuwingen worden stop gezet. Het groenonderhoud wordt op een substantieel lager niveau uitgevoerd. De groenvoorzieningen worden op een arbeidsextensievere wijze ingericht. Geen automatische indexatie van budgetten vanaf 2010, behalve voor subsidies. De externe inhuur met ingang van 2010 korten met 10%. Alle verbonden partijen inclusief VNG met 10% korten met ingang van Als alternatief de opdracht aan het nieuwe college te geven om: Per programma een taakstellende bezuiniging van 25% te realiseren op het financieel beïnvloedbare deel. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 9 van 14

10 3 Duurzame leefomgeving 3.1 Ruimtelijke ordening en wonen Een toekomstgerichte en realistische structuurvisie; actuele bestemmingsplannen De structuurvisies dienen met een grotere voortvarendheid opgesteld te worden. De complexiteit van deze visies mogen geen reden zijn tot herhaald uitstel. De ChristenUnie wil het debat met de samenleving blijven zoeken over de structuurvisie: met bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, scholen etc. Zo creëren we betrokkenheid. Maak keuzes die passen bij de identiteit van onze gemeente. Maak samenwerking tussen wonen, recreëren en agrarische werkzaamheid tot speerpunt in het ruimtelijk beleid. Burgers verdienen rechtszekerheid. Daarom moeten er actuele bestemmingsplannen zijn, die digitaal kunnen worden ingezien. De gemeente dient proactief met nieuwe bestemmingsplanontwikkeling aan de slag te gaan om in de toekomst verouderde bestemmingsplannen uit te bannen. Inzet op meervoudig ruimtegebruik Bouwen binnen dorp of stad levert vaak een exploitatietekort op. De gemeente dient de mogelijkheden van de nieuwe Wro te benutten, waarbij de gemeente afspraken maakt met de ontwikkelaar over sociale woningbouw en starterwoningen. Het beleid rondom starterwoningen dient sterk verbonden te worden met de verkoop van woningen door woningcorporaties binnen de gemeente. Nieuwe woningen laten nogal eens meer leegstand in oudere wijken ontstaan. Er dient toenemend zorg besteed te worden aan bestaande wijken binnen de gemeente. Lange gevels zijn niet van een dorps karakter en daardoor niet wenselijk als bebouwingsvorm. Blijf de mogelijkheden benutten om boven scholen, winkels en dergelijke woningen te bouwen met instandhouding van het dorpsbeeld. De nieuwbouw rondom het gemeentehuis in Beilen verdient hierbij niet de schoonheidsprijs. Meer aandacht voor de openbare ruimte De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing maar ook door de openbare ruimte, die meer is dan de restruimte na bebouwing. De gemeente dient te zorgen dat bij samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties het publieke belang van de leefomgeving voldoende is gewaarborgd. In Beilen is groen in het centrum vervangen voor grijs. Dit is geen wenselijke situatie. Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn de longen van de dorpen. Binnendorps bouwen is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. Welstand heeft alles te maken met ruimtelijke kwaliteit. Daarom is gemeentelijk welstandsbeleid onontbeerlijk. De welstandstoets door een onafhankelijke commissie van deskundigen is zeker waardevol. Het is goed om de uitvoering van het welstandsbeleid goed te waarborgen. Volledig welstandsvrij bouwen vinden wij geen optie binnen onze gemeente. Stel voor nieuwe ontwikkelingen beeldkwaliteitplannen op voor bestaande bouw en nieuwbouw die kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. Architectuurbeleid is behulpzaam bij de kwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte. Duurzaam bouwen Er dient binnen onze gemeente actief onderzoek verricht te worden naar invulling van duurzaam bouwen : - bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. - woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie produceren. - levensloopbestendigheid van een woning of wijk: mensen kunnen hun hele leven in hetzelfde huis blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden (echtpaar, gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.). Bewoners hebben keuze om al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 10 van 14

11 Het is wettelijk niet toegestaan om bovenop de duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit extra eisen te stellen aan ontwikkelaars (Woningwet), maar wel kan geprobeerd worden afspraken te maken met ontwikkelaars en corporaties. In ieder geval kan de gemeente eisen stellen voor eigen bouwwerken op basis van de EPC normen (EPC = Energieprestatiecoëfficiënt). Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moeten de wettelijke duurzaamheideisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden. Geen kwantiteit, maar kwaliteit en afstemmen op de vraag Het huisvestingsbeleid van de gemeente dient aan te sluiten op de vraag. Dit dient regelmatig getoetst te worden aan provinciale en landelijke ontwikkelingen, onder andere op basis van enquêtegegevens. Demografische ontwikkelingen laten zien dat de groep 1- en 2-persoons huishoudens sterk zal groeien en tegelijkertijd dat de bevolkingsaantallen niet meer groeien of zelfs dalen. De gemeente dient aantrekkelijk en onderscheidend ten opzichte van buurgemeenten te bouwen. Veel gemeenten bevinden zich in de situatie dat zij woningen bouwen als gevolg van gezinsverdunning: het aantal inwoners groeit niet, het aantal woningen wel. Dit geldt ook voor onze gemeente en dit vraagt om een bepaald type wooncontingent. Het is beter om niet te groeien in kwantiteit, maar te groeien in kwaliteit. De gemeente dient te investeren in de woonomgeving en alleen te bouwen waar nodig en mogelijk. Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan Het groene buitengebied is niet het restgebied tussen dorpen maar verdient een eigen visie op de inrichting. De verrommeling moet worden tegen gegaan. Er dient een rommel-erven-beleid opgesteld en gehandhaafd te worden. Landschapsfondsen kunnen de uitvoering van een plan financieel ondersteunen. De gemeente dient een dergelijk fonds te ontwikkelen. Dit fonds wordt gevuld met de inkomsten uit de toeristenbelasting. Op deze wijze stroomt de toeristenbelasting direct naar gemeentelijke investeringen die gerelateerd kunnen worden aan recreatie en toerisme. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied. Tegelijkertijd is deze bedrijfstak in ontwikkeling door schaalvergroting, verbreding (nevenactiviteiten) en verdieping (biologische landbouw). Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de landbouw, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar zijn afgewogen. Inzet op bedrijventerreinen Een ondernemersfonds kan bijdragen aan het opknappen van verouderde bedrijventerreinen. In overleg met de ondernemers dient deze haalbaarheid onderzocht te worden. Revitalisering van bedrijventerreinen dient voor nieuwe terreinen te gaan. Een klimaatbestendig ruimtelijk beleid Ook gemeenten moeten zich in hun ruimtelijk beleid rekenschap geven van klimaatverandering. De gemeente dient het rioleringsplan te toetsen aan de toename van hevige regenval (afvoercapaciteit). Door het relatief schone regenwater af te koppelen van het riool, kan het aantal vuil water overstorten worden gereduceerd. In die omgeving waar nog geen sprake is van een gescheiden rioolstelsel dient gekeken te worden naar mogelijkheden voor afkoppeling. Bij reconstructies van wegen en parkeerterreinen en bij uitbreidingsplannen dient hier specifiek op gelet te worden. Start een maatschappelijk debat over water, waterconsumptie en waterveiligheid: leven met water moet weer tussen onze oren komen! De gemeente stimuleert het gebruik van grijs water. 3.2 Natuur, milieu en klimaat De gemeente heeft naar de burger toe niet alleen een voorlichtende rol maar moet zich er terdege van bewust zijn dat er naar haar gekeken wordt (voorbeeldfunctie). verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 11 van 14

12 Voorlichting Er dient goede voorlichting te worden gegeven bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat hier om één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Er dient voorlichting te worden gegeven over de mogelijkheden die er zijn om het milieu goed te beheren en verontreiniging tegen te gaan door milieubewust gedrag bij burgers en ondernemers. Concrete maatregelen, zoals het verstrekken van premies, kunnen mensen aanzetten tot gedragsverandering. De gemeente richt een Natuur- en Milieu Educatief- en recreatie-informatiecentrum in nabij het station Beilen. Vrijwilligers dienen te worden ingezet bij het geven van voorlichting in dit centrum en op basis- en middelbare scholen. Ook speciale activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag kunnen vanuit dit centrum in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd. IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) Nederland kan hierbij geraadpleegd worden (www.ivn.nl). De prachtige omgeving zoals het Dwingelerveld, Orvelte, Westerbork en het Fochtelooër veen, zijn voorbeelden van publiekstrekkers. Wij blijven meedoen aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost, etc. (bijv.: Nederland Schoon). Zo kan de gemeente extra acties ondernemen om afvalscheiding onder de aandacht te brengen bij de burgers. Individuele burgers, scholen en organisaties kunnen worden betrokken bij een zwerfafval-opruim-project. De gemeente dient een ambitieus afvalstoffenscheidings-beleid te voeren waarin scheiding van afval bij de bron uitgangspunt is. De gemeente biedt de burger de mogelijkheid om plastic en blik apart aan te bieden. De gemeente stimuleert burgers (door subsidieverstrekking) om infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen. Een goede mogelijkheid is om grijswater her te gebruiken. Winkels, scholen en bedrijven worden verplicht het eigen erf schoon te houden. Voorbeeldfunctie De gemeente stelt een groen-norm vast binnen de bebouwde kom per wijk. Herbeplanting moet bovenaan staan in het te voeren beleid. Het inkoopbeleid van de gemeente dient op duurzaamheid gericht te zijn. In de komende raadsperiode dient dit beleid100% duurzaam te zijn. Bij offerteaanvragen dienen duurzaamheidcriteria opgesteld te zijn. Klimaat en energie Er dient een klimaatactieplan opgesteld te worden met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen. De leveringscontracten met energiebedrijven dienen gebaseerd te zijn op 100% gegarandeerd duurzame energie (gas en elektriciteit). Is de eigen organisatie energiezuinig? De gemeente stelt de EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) lager (=strenger) dan de standaard EPC uit het Bouwbesluit. Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en ten minste 40% opwekking en/of inkoop van duurzame energie. De gemeente maakt bij renovatie en nieuwbouw gebruik van moderne technieken voor verlichting in de openbare ruimte (o.a. LED-verlichting). Streef hierbij naar meetbare doelen. (Door het gebruik van LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden op verlichting.) De gemeente zet in op energiebesparing op de straatverlichting in onze gemeente De gemeente zorgt voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark (toepassen van roetfilters en/of gebruik van alternatieve brandstoffen). Electrische auto s zijn een optie. In de lokale verkeers- en vervoersplannen wordt CO 2 -emissiereductie integraal opgenomen (aandacht besteden aan alternatieven voor de auto, fietsverkeer stimuleren en faciliteren). De gemeente zorgt voor veilige fietsroutes naar scholen. De gemeente Informeert actief en ondersteunt (subsidies) particuliere woningeigenaren t.a.v. energiebesparende apparatuur. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en/of windenergie. De gemeente zet in op een milieuwijk in Beilen Oost. De gemeente zorgt voor uniforme en actuele energievoorschriften in de te verstrekken milieuvergunningen en adequaat handhavingsbeleid. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 12 van 14

13 De gemeente gaat samen met NLTO en andere belangengroeperingen na op welke wijze agrarische ondernemers kunnen bijdragen aan het klimaat door vermindering uitstoot broeikasgassen, CO2 reductie of gebruik, duurzame energiebronnen etc. Zorginstellingen, seniorenwoningen en bejaardencentra moeten kwalitatief goede klimaat reguleringstechnieken waaronder airco hebben. Dit geldt eveneens voor het gemeentehuis in Beilen. Belangrijk is deugdelijke apparatuur. Natuurlijk zal het toenemende stroomverbruik van dit soort apparatuur duurzaam moeten worden ingekocht dan wel lokaal worden opgewekt. 3.3 Mobiliteit Terugdringen automobiliteit Niet alleen de overheid, maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan, vanwege de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving en het ruimtebeslag van wegen. Het terugdringen van de automobiliteit is een belangrijk thema. Automobiliteit reductieplannen worden met betrokken partijen (overheid, kantoren/bedrijven, OV-maatschappijen) opgesteld en uitgevoerd. Dit vraagt vooral in een dunbevolkte gemeente als Midden Drenthe voor creatieve oplossingen zoals buurtbussen. Bereikbaarheid en toegankelijkheid In de woonwijken worden bij voorkeur 30 kilometer zones aangelegd. Openbaar Vervoer In de meeste gevallen is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. De gemeente zal zich pro-actief opstellen richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Hierbij gaat het ook over het railvervoer. In Beilen dient een goede aansluiting op de verschillende openbaar vervoersvormen te worden bevorderd. De informatie over het openbaar vervoer dient breed bekend gemaakt te worden onder de burgers. De OV-reizigersstromen dienen vanuit de haarvaten in dorpen en kernen, goed afgestemd te worden op de hoofdader Zwolle-Groningen. Beilen heeft als enige gewone plaats in Drenthe een treinstation. Als centrale plaats in het hart van Drenthe wordt deze positie uitgebouwd als uitvalsbasis voor treinreizigers die Drenthe als recreatief reisdoel hebben. Fietsbeleid Er dient een uitgebreid fietsbeleid op papier te staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting. Op rotondes binnen de bebouwde kom dient de fiets altijd voorrang te hebben. In de centra, met name in Beilen, dienen voldoende mogelijkheden te komen om de fiets te parkeren. De gemeente blijft actief meewerken aan het realiseren van verkeerslessen bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen, uitgevoerd door 3VO. Parkeren In Beilen en Westerbork dient het parkeerbeleid nauwlettend gevolgd te worden. In Beilen is de capaciteit om te parkeren in het centrum erg krap. De gemeente dient in de komende raadsperiode het parkeerbeleid te herzien voor Beilen en Westerbork. Handhaving van juist parkeren dient ter hand te worden genomen. Doelgroepenvervoer (WMO Scholieren) De gemeente dient haar verplichtingen met betrekking tot het scholierenvervoer royaal na te komen. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 13 van 14

14 3.4 Economie Recessie De gemeente haalt waar mogelijk investeringen in positieve zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid (en dergelijke) naar voren. De gemeente roept een overlegplatform in het leven waarin minimaal de gemeente en het bedrijfsleven zitten, maar bij voorkeur ook instellingen als het (v)mbo, met als doel om de ontwikkelingen in de economie goed in de gaten te houden. Werkgelegenheid en werkloosheid De gemeente bevordert het scheppen van werkgelegenheid die past bij de behoeften van de beroepsbevolking. Zo wordt woon-werk-verkeer teruggedrongen en het beroep op bijstand verminderd. Gerichte bedrijfsacquisitie en regionale samenwerking vergemakkelijken dit. De gemeente bevordert dat bedrijven stageplaatsen aanbieden aan hen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt en de gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. De gemeente schenkt in samenwerking met de provincie extra aandacht aan het opleidingsniveau van de jongeren binnen de Molukse gemeenschap met als doel de jongeren te stimuleren een voor hen zo hoog mogelijke opleiding af te ronden. De gemeente beschouwt het opvoeden van kleine, nog niet schoolgaande kinderen als passend werk voor alleenstaande ouders met gezinsverantwoordelijkheid. De gemeente stimuleert in die situaties verdere scholing en het aanvaarden van een deeltijdbaan. De gemeente blijft de Wet werk en bijstand ruimhartig uitvoeren, zowel wat het inkomens- als het werkdeel betreft. De gemeente richt de Sociale werkvoorziening in als leerwerkbedrijf voor mensen met een beperking. Niet alleen voor SW-geïndiceerden, maar ook voor anderen met een beperking zoals Wajong, WIA, WAO e.d. De gemeente stimuleert doorstroming vanuit de WWB naar sociale werkvoorziening en beschermde banen. Vestigingsbeleid en detailhandelsbeleid De gemeente weegt bij (het subsidiëren van) bedrijfsvestigingen duurzaamheid als factor zwaar mee. De gemeente streeft in kleine kernen een combinatie van functies (detailhandel, bibliotheek, bank etc.) na. De gemeente subsidieert de stichtingen voor basisonderwijs waar nodig om in kleine kernen scholen te laten blijven bestaan. Dit binnen de mogelijkheden die het bestuur van de scholen ziet om de onderwijskwaliteit te waarborgen. De gemeente richt bedrijfsterreinen duurzaam in. Bij voorkeuren functioneren zij klimaatneutraal. Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheden nevenactiviteiten uit te voeren voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied. Zij krijgen ook de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door perceelsvergroting als deze een bijdrage levert aan de verduurzaming van de bedrijfstak. Recreatie en toerisme De gemeente blijft verblijfsrecreatie stimuleren vanwege het gunstige effect op de middenstand. Deze stimulans dient sterk uitgebreid te worden. De gemeente ontsluit toeristische trekpleisters goed met openbaar vervoer en fietspaden. De gemeente stimuleert de aanleg van een fietspadennetwerk, evenals de aanleg van wandelpaden. De gemeente blaast waar mogelijk de zogenoemde kerk- of klompenpaden weer (nieuw) leven in. De gemeente werkt ambitieus aan het uitwerken van het beleidsplan recreatie en toerisme naar concrete stappen en doelstellingen. Daarbij wordt de recreatieve sector direct betrokken. De gemeente coördineert de PR en informatie rondom de recreatieve mogelijkheden en activiteiten. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 14 van 14

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014

Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Inleiding Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014 Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

INVESTEREN IN DE TOEKOMST INVESTEREN IN DE TOEKOMST INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. VEILIGHEID EN HANDHAVING... 4 2. WERK EN INKOMEN... 6 3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, ZORG EN INTEGRATIE... 8 4. JEUGD

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie