ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014"

Transcriptie

1 ChristenUnie Midden - Drenthe Samenvatting Programma Stabiel, betrokken, ChristenUnie verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 1 van 14

2 verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 2 van 14

3 INHOUD 1 INLEIDING JEUGD, GEZIN EN ONDERWIJS ZORG, WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN SOCIALE SAMENHANG DIENSTBARE OVERHEID ROL VAN GEMEENTE VEILIGHEID FINANCIËN DUURZAME LEEFOMGEVING RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN NATUUR, MILIEU EN KLIMAAT MOBILITEIT ECONOMIE verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 3 van 14

4 1 Inleiding Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen. Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. De visie Platteland leeft is een leidraad voor het te ontwikkelen beleid voor Midden-Drenthe. Die visie is samen met de overige partijen in de gemeenteraad opgesteld Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, kan diversiteit de gemeenschap versterken. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs. Wij willen ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en betrokkenheid. Het is een belangrijke taak van de gemeente Midden-Drenthe om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving. De overheid heeft echter niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. Daar vragen wij dan ook om. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! De visie Platteland leeft biedt de gemeente een leidraad voor het bovengenoemde te ontwikkelen beleid en biedt een duidelijk kader voor de komende raadsperiode Deze samenvatting bevat uitsluitend de concrete voorstellen voor de periode Voor een nadere verantwoording van de voorstellen verwijzen wij u naar het verkiezingsprogramma van De ChristenUnie Midden-Drenthe. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 4 van 14

5 Bloeiende samenleving 1.1 Jeugd, gezin en onderwijs Onze gemeente dient gezinsproof (het gemeentelijk beleid gezinsvriendelijk) te worden gemaakt door in te zetten op veilige wijken, op ondersteuning van ouders en op het integraal aanpakken van problemen (dus in het gezin). Een wethouder dient de portefeuille jeugd en gezin in beheer te nemen; er moet een apart programma jeugd en gezin in de begroting worden opgenomen. De gemeente hanteert een zero-tolerance beleid voor verkoop van alcohol onder 18 jaar bij winkels. De gemeente hanteert de regel met betrekking tot openbare dronkenschap, met name in de weekenden rondom uitgaansgelegenheden, stringent. De gemeente stimuleert het leggen van contact tussen onderwijs, politie, maatschappelijk instellingen en gemeente met ouders van jongeren die i.v.m. alcoholgebruik in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie. De uitgaansgelegenheden binnen onze gemeente gaan om sluiten, ongeacht het type uitgaansgelegenheid De horecaondernemers dienen maximale inspanning te verrichten om jongeren binnen de gemeente te begeleiden van de horecagelegenheid naar hun woonplaats. De horecagelegenheden sluiten om maximaal 2.00 uur De buurtcentra kunnen als ontmoetingsplaats in wijken gebruikt worden voor ouders. Bevorder op een positieve manier het gesprek over opvoeden. In 2011 is in onze gemeente het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel. Dit centrum is laagdrempelig voor ouders en jongeren. De gemeente zet in op de controle van de kwaliteit van en het toezicht op de kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang. De gemeente stelt een jongerenwerker binnen de Molukse gemeenschap aan die een actieve functie heeft in het contact tussen de instellingen die middelbaar onderwijs verzorgen en de ouders binnen de Molukse gemeenschap. De naschoolse opvang wordt samen met sportverenigingen, cultuurinstellingen en scholen vormgegeven. Ouders worden bij schooluitval van hun kind door middel van huisbezoeken bezocht (dubbel?) door de leerplichtambtenaren om zo schooluitval tegen te gaan. Afstemming met de zogenaamde Zorg Advies Teams (ZAT s) in het onderwijs is van groot belang. De leerplichtambtenaar heeft zitting in deze ZAT s. Dit is van groot belang om op tijd problemen te signaleren en door te kunnen schakelen naar partners binnen het CJG. De gemeente speelt een actieve rol in preventie van echtscheidingen (via een aanbod van huwelijks- of relatiecursussen) en biedt hulp bij en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en co-ouderschap. Bedrijven worden gestimuleerd om leerwerkplekken te creëren. De gemeente neemt het landelijk streefdoel van 25% minder criminaliteit ten opzichte van het jaar 2002 over. 1.2 Zorg, welzijn en sociale zaken De gemeente zet het bestaande beleid en de bestaande regelgeving echt in de etalage. Cultuur wordt een speerpunt in de nieuwe raadsperiode. De adviesraad voor Kunst en Cultuur wordt opnieuw gestart en actief bij dit beleid betrokken. De gemeente stelt openbare gebouwen zoals bibliotheken permanent open voor kunstenaars (de gemeente stelt de randvoorwaarden vast) verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 5 van 14

6 De gemeente stimuleert de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij de bestaande activiteiten. De gemeente betrekt en faciliteert de hulp van buren bij hulpsituaties, zodat de kosten niet in alle gevallen op de beroepskrachten van de WMO (gemeenten) afgewenteld worden bij bezoek aan ziekenhuis, boodschappen doen, tandarts, etc. De gemeente hanteert een actief en verantwoord participatiebeleid. Met de waarschijnlijk oplopende aanspraak op de Wet Werk en Bijstand gaat de gemeente ervan uit dat bijstandgerechtigden participeren in activiteiten binnen de gemeente. De gemeente blijft investeren in een breed ouderenbeleid waar de ouderen ook zelf actief bij betrokken worden. De gemeente ontwikkelt beleid voor de groeiende groep alleenstaanden. De gemeente bevordert voorlichting over (het voorkomen van) schulden, met speciale aandacht voor jongeren. De gemeente stimuleert een ruim aanbod van plaatsen voor begeleid wonen. Medeburgers die om welke reden niet in staat zijn om (tijdelijk) zelfstandig te wonen, moet een vorm van begeleid wonen worden aangeboden. De gemeente stimuleert samenwerking tussen sportclubs De gemeente hanteert criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en onzedelijkheid, uitsluitend om excessen te voorkomen. De muziekverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie in onze gemeente en verdienen de benodigde ondersteuning. 1.3 Sociale samenhang De gemeente zorgt voor minimaal één ontmoetingspunt (sociale supermarkt) per dorp/buurt waar burgers kunnen kopen of iets kunnen regelen. De gemeente stimuleert activiteiten met het oog op de samenhang in een dorp/buurt waar het dorp in al zijn geledingen bij betrokken is dan wel zich betrokken voelt. De gemeente gaat regelmatig bij de burger na in hoeverre activiteiten wel of niet voldoen aan zijn/haar wens/behoefte via de buurtverenigingen. De gemeente stimuleert een integraal beleid op het gebied van welzijn (club- en buurthuiswerk en maatschappelijk werk), integratie, jeugdzorg, veiligheid en sport in relatie tot de brede (buurt)school. De Stichting Welzijn Midden-Drenthe wordt daarbij nadrukkelijk betrokken. De gemeente gaat de mogelijkheden na om meer jongeren deel te laten nemen aan verenigingsactiviteiten. De gemeente schenkt nog meer aandacht voor voorzieningen voor burgers die minder mobiel zijn. De gemeente stimuleert buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel e.d. De gemeente stimuleert de inzet van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden binnen de directe maatschappelijke omgeving van de betrokkene. De gemeente richt in samenspraak met de bewoners centrale plaatsen in binnen de wijk die sociale samenhang binnen de buurt versterken. Gedacht wordt aan buurtpleinen waar diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden. Een centraal plein in de Molukse wijk is hiervan een goed voorbeeld. In een samenleving waarin we afnemende betrokkenheid constateren dient de gemeente te zoeken naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen verbinden zodat mensen het gevoel hebben/krijgen erbij te horen, ertoe te doen, serieus genomen te worden. Oftewel: hoe kunnen we participatie vergroten? verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 6 van 14

7 2 Dienstbare overheid 2.1 Rol van gemeente De ChristenUnie pleit voor een carrouselmodel bij aanvang van de commissievergaderingen. Daarmee wordt inspraak en samenspraak met betrokken burgers en instellingen bij beleidplannen een vanzelfsprekendheid bij het formuleren van beleid. De inspraakmogelijkheid tijdens commissies wordt vervangen door een stamtafelmodel waarbij commissieleden met burgers en vertegenwoordigers van instellingen in gesprek gaan. Op belangrijke thema s zal, waar mogelijk, benchmarking plaats blijven vinden en uitgebreid worden zoals bij het WMO-beleid. De gemeente stelt een beleidsplan economie op voor de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente creëert de functie van coördinator Economische Zaken binnen de gemeente. Voor MKB wordt binnen onze gemeente actief beleid gevoerd om maximale ontplooiingsmogelijkheden te faciliteren. Te denken valt aan reductie van ambtelijke regelgeving en het benoemen van een contactpersoon per bedrijf of sector van bedrijvigheid binnen de gemeente. Wij willen helderheid bieden aan de burger. Wij wensen een gemeentelijke organisatie, gemaakt voor de burger / ondernemer en ingericht vanuit de één loket -gedachte. Daarbij wordt één ambtenaar eigenaar van een dossier waardoor vertraging in behandeling van dossiers zoals in de afgelopen raadsperiode tot het verleden behoort. De gemeente reageert uitnodigend en wervend naar nieuwe en al gevestigde ondernemers in onze gemeente. Er dient een meldpunt voor overbodige regelgeving te komen. Ambtenaren worden opgeleid in mediation-vaardigheden. Wij willen een duidelijke samenwerking tussen Raad en College. Samenwerken vraagt helder inzicht in de eigen rollen en de bereidheid de ander de ruimte te geven. Vanuit de vertegenwoordigende rol als raadslid, dienen er wijkbezoeken als vast onderdeel in het vergaderschema opgenomen te worden voor de commissies Welzijn en Ruimte & Groen. De ChristenUnie staat een sobere overheid voor die ruimte geeft aan het particuliere initiatief. Wij willen bevorderen dat millenniumdoelstellingen behaald worden zonder te vervallen in bemoeizucht en het voor de burger te willen oplossen. De gemeente Midden-Drenthe dient alsnog een Millenniumgemeente te worden. 2.2 Veiligheid In Beilen dient een volwaardig politiebureau aanwezig te zijn met 24-uursbezetting dat als uitvalsbasis dient. Er dienen lage drempels te zijn voor het doen van aangifte. Zorg voor een blijvende inzet voor een voldoende sterk en geoefend brandweerkorps. Er dient een actieve werving voor de vrijwillige brandweer te worden opgezet. Er dient voor Beilen een blowverbod opgesteld te worden om tot een zero-tolerance beleid te komen De omvang van schade ten gevolge van vandalisme dient door middel van een vandalismemeter publiekelijk bekend gemaakt te worden. Bij schade dient actief gezocht te worden naar getuigen. Via actief beleid moeten de kosten van vandalisme op de daders worden verhaald. De resultaten van het verhalen van de kosten dienen gepubliceerd te worden. De ChristenUnie wenst dat de gemeente geen vergunningen voor gokhallen en bordelen binnen de gemeente afgeeft. Voor de gemeente wordt een lokale veiligheidsmonitor ingesteld. Er dient te worden gewerkt met Doe Normaal-contracten Er dient actief te worden gewerkt met Burgernet en sms alert. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 7 van 14

8 De wijkagent is regelmatig in de klas aanwezig. Het is belangrijk dat jongeren hun wijkagent op een goede manier leren kennen. 2.3 Financiën Enkele algemene uitgangspunten voor subsidieverstrekking: o De te subsidiëren activiteiten/voorzieningen moeten duidelijk omschreven zijn. o Eigen verantwoordelijkheid van particulieren en organisaties wordt benadrukt. Subsidies betekenen in beginsel een aanvulling op eigen financiële middelen. Verenigingen zullen altijd reële contributies moeten heffen. o Het is zinvol om regelmatig de hoogte van de structurele subsidies te herijken (zero-based budgetting). o Subsidie kan alleen gegeven worden voor activiteiten/voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor organisaties die werken vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Activiteiten die gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming, worden niet gesubsidieerd. o Activiteiten/voorzieningen die in strijd zijn met de normen en waarden die ons in de Bijbel gegeven zijn en/of die in strijd zijn met algemene fatsoensnormen of de goede zeden, komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Actiepunten: Jaarlijks een sluitende begroting, zowel bij de structurele gelden als bij de eenmalige gelden. Helderheid over het meerjarenperspectief waarbij gemaakte keuzes in beginsel als taakstellend moeten worden beschouwd. Raad en College moeten blijvend streven naar verhoging van de informatiewaarde van de programmabegroting. Hier is de afgelopen raadsperiode op een voortvarende wijze aan gewerkt. Er is gebleken dat de begrotingen en jaarrekeningen op onderdelen onvoldoende inzicht gaven in de werkelijke besteding van gelden. Er dient een goede balans te worden gevonden ter afweging van ambitieniveau van de gemeente en de hoogte van de gemeentelijke lasten. In de komende jaren dient de gemeente haar ambities naar onderen bij te stellen indien dit tot lastenverzwaring leidt in de periode van economische crisis. De ingeslagen weg van het opstellen van een goede planning van onderhoudbudgetten en degelijke investeringsramingen dient te worden voortgezet. Het mag niet langer voorkomen dat onderhoudsbudgetten voor bijvoorbeeld het bruggenbeheersplan ontbreken. Structurele lasten moeten met structurele middelen worden gefinancierd. Het College doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen. De gemeenteraad dient haar kaderstellende taak inhoud te geven door voor belangrijke heffingen de gewenste dekkingsgraad vast te leggen. Wij denken daarbij aan bijvoorbeeld de dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing of de dekkingsgraad voor de begraafplaatsen. Bezuinigingsvoorstellen: De hierna opgenomen bezuinigingsvoorstellen zijn voor doorrekening van te behalen reductie van de uitgaven aan de gemeente voorgelegd. Het budget voor wegenonderhoud dient ten dele te worden gereduceerd ten behoeve van de begroting van de gemeente. De gemeente evalueert de subsidiestromen op basis van behaalde resultaten door de betreffende instellingen en stelt waar nodig de subsidieverstrekking bij. Hierbij is naar onze verwachting een kostenbesparing mogelijk. De ChristenUnie is voorstander van een strek terughoudend grondaankoopbeleid in de gemeente Midden Drenthe in het kader van de waarschijnlijke krimp van de bevolkingsomvang. Er worden in principe geen aankopen gedaan tenzij er een aantoonbare behoefte aan afname bestaat. De gemeente zet de uitvoering van de beeldkwaliteitplannen stop tot het moment dat het budget van de gemeente weer toereikend is. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 8 van 14

9 De openbare verlichting wordt om en om gedoofd, uitgezonderd de verkeersknooppunten, met als resultaat een energiebesparing van ongeveer 50%. Het college zal in plaats van uit drie, uit twee wethouders bestaan. Er zal een reductie van de subsidies naar sportverenigingen worden doorgevoerd door een geleidelijke vermindering van deze gelden beschikbaar te maken to 80% van de huidige gelden. De overheidsloketten zullen buiten Beilen gesloten worden. De beschikbare gelden voor voor- en vroegschoolse Educatie worden afgebouwd. De dorps- en wijkvernieuwingen worden stop gezet. Het groenonderhoud wordt op een substantieel lager niveau uitgevoerd. De groenvoorzieningen worden op een arbeidsextensievere wijze ingericht. Geen automatische indexatie van budgetten vanaf 2010, behalve voor subsidies. De externe inhuur met ingang van 2010 korten met 10%. Alle verbonden partijen inclusief VNG met 10% korten met ingang van Als alternatief de opdracht aan het nieuwe college te geven om: Per programma een taakstellende bezuiniging van 25% te realiseren op het financieel beïnvloedbare deel. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 9 van 14

10 3 Duurzame leefomgeving 3.1 Ruimtelijke ordening en wonen Een toekomstgerichte en realistische structuurvisie; actuele bestemmingsplannen De structuurvisies dienen met een grotere voortvarendheid opgesteld te worden. De complexiteit van deze visies mogen geen reden zijn tot herhaald uitstel. De ChristenUnie wil het debat met de samenleving blijven zoeken over de structuurvisie: met bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, scholen etc. Zo creëren we betrokkenheid. Maak keuzes die passen bij de identiteit van onze gemeente. Maak samenwerking tussen wonen, recreëren en agrarische werkzaamheid tot speerpunt in het ruimtelijk beleid. Burgers verdienen rechtszekerheid. Daarom moeten er actuele bestemmingsplannen zijn, die digitaal kunnen worden ingezien. De gemeente dient proactief met nieuwe bestemmingsplanontwikkeling aan de slag te gaan om in de toekomst verouderde bestemmingsplannen uit te bannen. Inzet op meervoudig ruimtegebruik Bouwen binnen dorp of stad levert vaak een exploitatietekort op. De gemeente dient de mogelijkheden van de nieuwe Wro te benutten, waarbij de gemeente afspraken maakt met de ontwikkelaar over sociale woningbouw en starterwoningen. Het beleid rondom starterwoningen dient sterk verbonden te worden met de verkoop van woningen door woningcorporaties binnen de gemeente. Nieuwe woningen laten nogal eens meer leegstand in oudere wijken ontstaan. Er dient toenemend zorg besteed te worden aan bestaande wijken binnen de gemeente. Lange gevels zijn niet van een dorps karakter en daardoor niet wenselijk als bebouwingsvorm. Blijf de mogelijkheden benutten om boven scholen, winkels en dergelijke woningen te bouwen met instandhouding van het dorpsbeeld. De nieuwbouw rondom het gemeentehuis in Beilen verdient hierbij niet de schoonheidsprijs. Meer aandacht voor de openbare ruimte De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing maar ook door de openbare ruimte, die meer is dan de restruimte na bebouwing. De gemeente dient te zorgen dat bij samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties het publieke belang van de leefomgeving voldoende is gewaarborgd. In Beilen is groen in het centrum vervangen voor grijs. Dit is geen wenselijke situatie. Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn de longen van de dorpen. Binnendorps bouwen is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. Welstand heeft alles te maken met ruimtelijke kwaliteit. Daarom is gemeentelijk welstandsbeleid onontbeerlijk. De welstandstoets door een onafhankelijke commissie van deskundigen is zeker waardevol. Het is goed om de uitvoering van het welstandsbeleid goed te waarborgen. Volledig welstandsvrij bouwen vinden wij geen optie binnen onze gemeente. Stel voor nieuwe ontwikkelingen beeldkwaliteitplannen op voor bestaande bouw en nieuwbouw die kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. Architectuurbeleid is behulpzaam bij de kwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte. Duurzaam bouwen Er dient binnen onze gemeente actief onderzoek verricht te worden naar invulling van duurzaam bouwen : - bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. - woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie produceren. - levensloopbestendigheid van een woning of wijk: mensen kunnen hun hele leven in hetzelfde huis blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden (echtpaar, gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.). Bewoners hebben keuze om al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 10 van 14

11 Het is wettelijk niet toegestaan om bovenop de duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit extra eisen te stellen aan ontwikkelaars (Woningwet), maar wel kan geprobeerd worden afspraken te maken met ontwikkelaars en corporaties. In ieder geval kan de gemeente eisen stellen voor eigen bouwwerken op basis van de EPC normen (EPC = Energieprestatiecoëfficiënt). Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moeten de wettelijke duurzaamheideisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden. Geen kwantiteit, maar kwaliteit en afstemmen op de vraag Het huisvestingsbeleid van de gemeente dient aan te sluiten op de vraag. Dit dient regelmatig getoetst te worden aan provinciale en landelijke ontwikkelingen, onder andere op basis van enquêtegegevens. Demografische ontwikkelingen laten zien dat de groep 1- en 2-persoons huishoudens sterk zal groeien en tegelijkertijd dat de bevolkingsaantallen niet meer groeien of zelfs dalen. De gemeente dient aantrekkelijk en onderscheidend ten opzichte van buurgemeenten te bouwen. Veel gemeenten bevinden zich in de situatie dat zij woningen bouwen als gevolg van gezinsverdunning: het aantal inwoners groeit niet, het aantal woningen wel. Dit geldt ook voor onze gemeente en dit vraagt om een bepaald type wooncontingent. Het is beter om niet te groeien in kwantiteit, maar te groeien in kwaliteit. De gemeente dient te investeren in de woonomgeving en alleen te bouwen waar nodig en mogelijk. Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan Het groene buitengebied is niet het restgebied tussen dorpen maar verdient een eigen visie op de inrichting. De verrommeling moet worden tegen gegaan. Er dient een rommel-erven-beleid opgesteld en gehandhaafd te worden. Landschapsfondsen kunnen de uitvoering van een plan financieel ondersteunen. De gemeente dient een dergelijk fonds te ontwikkelen. Dit fonds wordt gevuld met de inkomsten uit de toeristenbelasting. Op deze wijze stroomt de toeristenbelasting direct naar gemeentelijke investeringen die gerelateerd kunnen worden aan recreatie en toerisme. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied. Tegelijkertijd is deze bedrijfstak in ontwikkeling door schaalvergroting, verbreding (nevenactiviteiten) en verdieping (biologische landbouw). Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de landbouw, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar zijn afgewogen. Inzet op bedrijventerreinen Een ondernemersfonds kan bijdragen aan het opknappen van verouderde bedrijventerreinen. In overleg met de ondernemers dient deze haalbaarheid onderzocht te worden. Revitalisering van bedrijventerreinen dient voor nieuwe terreinen te gaan. Een klimaatbestendig ruimtelijk beleid Ook gemeenten moeten zich in hun ruimtelijk beleid rekenschap geven van klimaatverandering. De gemeente dient het rioleringsplan te toetsen aan de toename van hevige regenval (afvoercapaciteit). Door het relatief schone regenwater af te koppelen van het riool, kan het aantal vuil water overstorten worden gereduceerd. In die omgeving waar nog geen sprake is van een gescheiden rioolstelsel dient gekeken te worden naar mogelijkheden voor afkoppeling. Bij reconstructies van wegen en parkeerterreinen en bij uitbreidingsplannen dient hier specifiek op gelet te worden. Start een maatschappelijk debat over water, waterconsumptie en waterveiligheid: leven met water moet weer tussen onze oren komen! De gemeente stimuleert het gebruik van grijs water. 3.2 Natuur, milieu en klimaat De gemeente heeft naar de burger toe niet alleen een voorlichtende rol maar moet zich er terdege van bewust zijn dat er naar haar gekeken wordt (voorbeeldfunctie). verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 11 van 14

12 Voorlichting Er dient goede voorlichting te worden gegeven bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat hier om één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Er dient voorlichting te worden gegeven over de mogelijkheden die er zijn om het milieu goed te beheren en verontreiniging tegen te gaan door milieubewust gedrag bij burgers en ondernemers. Concrete maatregelen, zoals het verstrekken van premies, kunnen mensen aanzetten tot gedragsverandering. De gemeente richt een Natuur- en Milieu Educatief- en recreatie-informatiecentrum in nabij het station Beilen. Vrijwilligers dienen te worden ingezet bij het geven van voorlichting in dit centrum en op basis- en middelbare scholen. Ook speciale activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag kunnen vanuit dit centrum in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd. IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) Nederland kan hierbij geraadpleegd worden (www.ivn.nl). De prachtige omgeving zoals het Dwingelerveld, Orvelte, Westerbork en het Fochtelooër veen, zijn voorbeelden van publiekstrekkers. Wij blijven meedoen aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost, etc. (bijv.: Nederland Schoon). Zo kan de gemeente extra acties ondernemen om afvalscheiding onder de aandacht te brengen bij de burgers. Individuele burgers, scholen en organisaties kunnen worden betrokken bij een zwerfafval-opruim-project. De gemeente dient een ambitieus afvalstoffenscheidings-beleid te voeren waarin scheiding van afval bij de bron uitgangspunt is. De gemeente biedt de burger de mogelijkheid om plastic en blik apart aan te bieden. De gemeente stimuleert burgers (door subsidieverstrekking) om infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen. Een goede mogelijkheid is om grijswater her te gebruiken. Winkels, scholen en bedrijven worden verplicht het eigen erf schoon te houden. Voorbeeldfunctie De gemeente stelt een groen-norm vast binnen de bebouwde kom per wijk. Herbeplanting moet bovenaan staan in het te voeren beleid. Het inkoopbeleid van de gemeente dient op duurzaamheid gericht te zijn. In de komende raadsperiode dient dit beleid100% duurzaam te zijn. Bij offerteaanvragen dienen duurzaamheidcriteria opgesteld te zijn. Klimaat en energie Er dient een klimaatactieplan opgesteld te worden met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen. De leveringscontracten met energiebedrijven dienen gebaseerd te zijn op 100% gegarandeerd duurzame energie (gas en elektriciteit). Is de eigen organisatie energiezuinig? De gemeente stelt de EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) lager (=strenger) dan de standaard EPC uit het Bouwbesluit. Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en ten minste 40% opwekking en/of inkoop van duurzame energie. De gemeente maakt bij renovatie en nieuwbouw gebruik van moderne technieken voor verlichting in de openbare ruimte (o.a. LED-verlichting). Streef hierbij naar meetbare doelen. (Door het gebruik van LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden op verlichting.) De gemeente zet in op energiebesparing op de straatverlichting in onze gemeente De gemeente zorgt voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark (toepassen van roetfilters en/of gebruik van alternatieve brandstoffen). Electrische auto s zijn een optie. In de lokale verkeers- en vervoersplannen wordt CO 2 -emissiereductie integraal opgenomen (aandacht besteden aan alternatieven voor de auto, fietsverkeer stimuleren en faciliteren). De gemeente zorgt voor veilige fietsroutes naar scholen. De gemeente Informeert actief en ondersteunt (subsidies) particuliere woningeigenaren t.a.v. energiebesparende apparatuur. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en/of windenergie. De gemeente zet in op een milieuwijk in Beilen Oost. De gemeente zorgt voor uniforme en actuele energievoorschriften in de te verstrekken milieuvergunningen en adequaat handhavingsbeleid. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 12 van 14

13 De gemeente gaat samen met NLTO en andere belangengroeperingen na op welke wijze agrarische ondernemers kunnen bijdragen aan het klimaat door vermindering uitstoot broeikasgassen, CO2 reductie of gebruik, duurzame energiebronnen etc. Zorginstellingen, seniorenwoningen en bejaardencentra moeten kwalitatief goede klimaat reguleringstechnieken waaronder airco hebben. Dit geldt eveneens voor het gemeentehuis in Beilen. Belangrijk is deugdelijke apparatuur. Natuurlijk zal het toenemende stroomverbruik van dit soort apparatuur duurzaam moeten worden ingekocht dan wel lokaal worden opgewekt. 3.3 Mobiliteit Terugdringen automobiliteit Niet alleen de overheid, maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan, vanwege de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving en het ruimtebeslag van wegen. Het terugdringen van de automobiliteit is een belangrijk thema. Automobiliteit reductieplannen worden met betrokken partijen (overheid, kantoren/bedrijven, OV-maatschappijen) opgesteld en uitgevoerd. Dit vraagt vooral in een dunbevolkte gemeente als Midden Drenthe voor creatieve oplossingen zoals buurtbussen. Bereikbaarheid en toegankelijkheid In de woonwijken worden bij voorkeur 30 kilometer zones aangelegd. Openbaar Vervoer In de meeste gevallen is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. De gemeente zal zich pro-actief opstellen richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Hierbij gaat het ook over het railvervoer. In Beilen dient een goede aansluiting op de verschillende openbaar vervoersvormen te worden bevorderd. De informatie over het openbaar vervoer dient breed bekend gemaakt te worden onder de burgers. De OV-reizigersstromen dienen vanuit de haarvaten in dorpen en kernen, goed afgestemd te worden op de hoofdader Zwolle-Groningen. Beilen heeft als enige gewone plaats in Drenthe een treinstation. Als centrale plaats in het hart van Drenthe wordt deze positie uitgebouwd als uitvalsbasis voor treinreizigers die Drenthe als recreatief reisdoel hebben. Fietsbeleid Er dient een uitgebreid fietsbeleid op papier te staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting. Op rotondes binnen de bebouwde kom dient de fiets altijd voorrang te hebben. In de centra, met name in Beilen, dienen voldoende mogelijkheden te komen om de fiets te parkeren. De gemeente blijft actief meewerken aan het realiseren van verkeerslessen bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen, uitgevoerd door 3VO. Parkeren In Beilen en Westerbork dient het parkeerbeleid nauwlettend gevolgd te worden. In Beilen is de capaciteit om te parkeren in het centrum erg krap. De gemeente dient in de komende raadsperiode het parkeerbeleid te herzien voor Beilen en Westerbork. Handhaving van juist parkeren dient ter hand te worden genomen. Doelgroepenvervoer (WMO Scholieren) De gemeente dient haar verplichtingen met betrekking tot het scholierenvervoer royaal na te komen. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 13 van 14

14 3.4 Economie Recessie De gemeente haalt waar mogelijk investeringen in positieve zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid (en dergelijke) naar voren. De gemeente roept een overlegplatform in het leven waarin minimaal de gemeente en het bedrijfsleven zitten, maar bij voorkeur ook instellingen als het (v)mbo, met als doel om de ontwikkelingen in de economie goed in de gaten te houden. Werkgelegenheid en werkloosheid De gemeente bevordert het scheppen van werkgelegenheid die past bij de behoeften van de beroepsbevolking. Zo wordt woon-werk-verkeer teruggedrongen en het beroep op bijstand verminderd. Gerichte bedrijfsacquisitie en regionale samenwerking vergemakkelijken dit. De gemeente bevordert dat bedrijven stageplaatsen aanbieden aan hen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt en de gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. De gemeente schenkt in samenwerking met de provincie extra aandacht aan het opleidingsniveau van de jongeren binnen de Molukse gemeenschap met als doel de jongeren te stimuleren een voor hen zo hoog mogelijke opleiding af te ronden. De gemeente beschouwt het opvoeden van kleine, nog niet schoolgaande kinderen als passend werk voor alleenstaande ouders met gezinsverantwoordelijkheid. De gemeente stimuleert in die situaties verdere scholing en het aanvaarden van een deeltijdbaan. De gemeente blijft de Wet werk en bijstand ruimhartig uitvoeren, zowel wat het inkomens- als het werkdeel betreft. De gemeente richt de Sociale werkvoorziening in als leerwerkbedrijf voor mensen met een beperking. Niet alleen voor SW-geïndiceerden, maar ook voor anderen met een beperking zoals Wajong, WIA, WAO e.d. De gemeente stimuleert doorstroming vanuit de WWB naar sociale werkvoorziening en beschermde banen. Vestigingsbeleid en detailhandelsbeleid De gemeente weegt bij (het subsidiëren van) bedrijfsvestigingen duurzaamheid als factor zwaar mee. De gemeente streeft in kleine kernen een combinatie van functies (detailhandel, bibliotheek, bank etc.) na. De gemeente subsidieert de stichtingen voor basisonderwijs waar nodig om in kleine kernen scholen te laten blijven bestaan. Dit binnen de mogelijkheden die het bestuur van de scholen ziet om de onderwijskwaliteit te waarborgen. De gemeente richt bedrijfsterreinen duurzaam in. Bij voorkeuren functioneren zij klimaatneutraal. Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheden nevenactiviteiten uit te voeren voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied. Zij krijgen ook de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door perceelsvergroting als deze een bijdrage levert aan de verduurzaming van de bedrijfstak. Recreatie en toerisme De gemeente blijft verblijfsrecreatie stimuleren vanwege het gunstige effect op de middenstand. Deze stimulans dient sterk uitgebreid te worden. De gemeente ontsluit toeristische trekpleisters goed met openbaar vervoer en fietspaden. De gemeente stimuleert de aanleg van een fietspadennetwerk, evenals de aanleg van wandelpaden. De gemeente blaast waar mogelijk de zogenoemde kerk- of klompenpaden weer (nieuw) leven in. De gemeente werkt ambitieus aan het uitwerken van het beleidsplan recreatie en toerisme naar concrete stappen en doelstellingen. Daarbij wordt de recreatieve sector direct betrokken. De gemeente coördineert de PR en informatie rondom de recreatieve mogelijkheden en activiteiten. verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 14 van 14

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2010-2014

Programma Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2010-2014 Programma Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2010-2014 versie 28-12-2009 pagina 1 van 12 INHOUD 1 DIENSTBARE OVERHEID...4 1.1 ROL VAN GEMEENTE...4 1.2 VEILIGHEID...5 1.3 FINANCIËN...5 2 DUURZAME LEEFOMGEVING...

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Oldebroek. Stabiel & Betrokken

Oldebroek. Stabiel & Betrokken Oldebroek Stabiel & Betrokken Programma gemeenteraadsverkiezing 2010 2014 versie 07-11-2009 pagina 1 van 19 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 4 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Programma gemeenteraadsverkiezingen. Stabiel Betrokken Tiel

Programma gemeenteraadsverkiezingen. Stabiel Betrokken Tiel Programma gemeenteraadsverkiezingen 2010 2014 Stabiel Betrokken Tiel Stabiel betrokken ChristenUnie Tiel pagina 1 van 12 Inhoud Speerpunten ChristenUnie Tiel 2010 4 1. ChristenUnie, stabiel en betrokken

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

afd:!gemeente!hellendoorn.!

afd:!gemeente!hellendoorn.! afd:gemeentehellendoorn. Gemeenteraadsverkiezingen2014. Voorwoord Alhoeweldeeerstelichtpuntjesaandehorizonverschijnen,looptdeeconomischerecessie nog als een rode draad door ons land. Met name ondernemers

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien!

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien! Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2014-2018 Laat Kerkrade weer opbloeien! Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Projectopdracht en Plan van aanpak

Projectopdracht en Plan van aanpak Projectopdracht en Plan van aanpak Actieplan Klimaat & energie Datum: 26 april 2016 Afdeling Economie en leefomgeving Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde Telefoon 14 0528 Fax 0528-378 228 Email gemeente@dewolden.nl

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Visie op vastgoed. Baerte de Brey 31 mei 2012

Visie op vastgoed. Baerte de Brey 31 mei 2012 Visie op vastgoed Baerte de Brey 31 mei 2012 Inhoud 1. Inhoud 2. Structuurvisie 3. Vastgoed categorieën 4. Analyse 5. Waardevol vastgoed 6. Transparante relaties 7. Vragen & verbeteringen 8. Stellingen

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie