Onderzoeksprojecten ( van 3455)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 3455)"

Transcriptie

1 Aug :30:41 Onderzoeksprojecten ( van 3455) Zoekfilter: Classificaties: MENSWETENSCHAPPEN (H) Een empirisch onderbouwd raamwerk voor de normatieve macrostudie van wetenschap. Abstract: Door het begrijpen (via de ideeën van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn), simuleren (dankzij agent-gebaseerde modellen) en testen van empirische patronen (dankzij zeer grote scientometrische datasets) zal ik een raamwerk ontwikkelen om normatieve claims te kunnen maken over de wenselijkheid van wetenschappelijk macrobeleid met de bedoeling om beter te begrijpen wat wetenschappelijke vooruitgang is en hoe we het kunnen promoten. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Eric Schliesser Negentiende-eeuwse buitenlandse percepties van België als bufferstaat en hun juridische verankering Abstract: Dit project onderzoekt de internationale positie van het hedendaagse België, van het congres van Wenen tot het einde van de negentiende eeuw. De originaliteit van het voorliggende onderzoek ligt in de focus op het juridische discours van de voornaamste diplomatieke actoren, of de wijze waarop politieke problemen worden geabstraheerd en geconceptualiseerd. De aanzienlijke tijdsspanne die het onderzoek bestrijkt, moet gezien worden als een aanvulling op de traditionele politieke historiografie, in die zin dat het aantoont hoe diplomaten hun eigen, specifieke categorieën hanteerden. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Leren als gedeelde praktijk. Een nieuwe kijk op kennisverwerving in kloostergemeenschappen tijdens de volle middeleeuwen. Abstract: The project aims to re-evaluate education in monastic contexts of 11th-12th century by relying on the concept of?community of practice? and thus stressing active social participation in the processing of knowledge, beliefs and attitudes. This will be achieved through a comparative analysis of the preserved monastic correspondence, which will address the contents, contexts and perception of the learning process. Steven Vanderputten Vrouwelijke vroomheid, mannelijke toewijding? De opkomst van cisterciënzerinnen en de inrichting van cura monialium in de Zuidelijke Nederlanden, Abstract: Dit onderzoek naar de opkomst van de cisterciënzerinnenkloosters tussen 1150 en 1275 in de Zuidelijke Nederlanden bestaat uit twee luiken. Enerzijds focus ik op de vrouwen, hun spirituele idealen en de manier waarop hun gemeenschappen ontstonden en geïntegreerd werden in de cisterciënzer orde. Anderzijds onderzoek ik de steun onder mannen, zijnde cisterciënzer monniken en lokale bisschoppen, voor deze religieuze vrouwen. Jeroen Deploige Filologie van de harde schijf: een tekstgenetische analyse vanhet literaire schrijfproces in Thomas Klings poëtische nalatenschap als pilootstudie in digitaal-forensische filologie. Abstract: In dit onderzoeksproject wordt het literaire schrijfproces van de Duitse auteur Thomas Kling ( ) bestudeerd, waarbij naast de manuscripten zijn digitale documenten en de herstelbaren sporen van het schrijfproces op zijn harde schijven in het archief centraal staan. Er wordt gebruik gemaakt van digitaal-forensische tools en methodologieën om de scope van filologie, critique génétique en editiewetenschap uit te breiden. Vakgroep Frans Gunther Martens Redeneren met Prioriteiten: een Bredere Kijk Abstract: Bij geprioriteerd redeneren gaat men uit van graden van plausibiliteit, specificiteit, urgentie, etc. om bepaalde logische problemen op te lossen. Diverse modellen voor zulke redeneervormen zijn reeds ontwikkeld in het verleden. In mijn project zal ik (i) deze modellen verder ontwikkelen en toepassen, en (ii) meer aandacht besteden aan de manier waarop prioriteiten tot stand komen. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Joke Meheus Method in madness: naturalistische epistemologie en het probleem van irrationaliteit Abstract: Voor Verlichtingsdenkers was de rede een unieke eigenschap van de menselijke soort, die in scherpe tegenstelling stond met vormen van irrationaliteit. Dit project wil het traditionele dualisme in de epistemologie overstijgen en het fenomeen van irrationaliteit integreren in het kaderwerk van de naturalistische epistemologie, die de menselijke rede opvat als een biologisch vermogen, verworven door een lang process van evolutie.

2 Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Johan Braeckman De mondalisering van moderne grenzen en clandestiene maritieme migratienetwerken ( ): een vergelijkend onderzoek tussen Atlantische en Pacifische migratie systemen Abstract: Het project analyseert de opkomst van racistische grenzen aan migratie, de vorming van illegale migratienetwerken hierrond, pogingen van regeringen om internationale akkoorden inzake migratie af te sluiten en de centrale rol van scheepvaartmaatschappijen in dit proces gedurende de eerste periode van versnelde globalisatie ( ). Het vergelijkt dit voor Pacifische en Atlantische migratiesystemen naar de VS en hoe dit het migratiebeleid op de Amerikaanse continenten beïnvloedde. Eric Vanhaute : Provinciale vergaderingen in het Romeinse Westen. Een studie van de socio-economische impact van concilia op Gallia, Germania en Brittania ( 12B.C. - A.D. 284) Abstract: De spreiding en uitgebreide organisatie van de Romeinse provinciale vergaderingen suggereren dat hun invloed verder reikte dan institutionele of politieke aspecten. Ik veronderstel dat ze krachtige platforms vormden voor de ontwikkeling van provinciale netwerken, met sterkere contacten tussen de aan de vergadering deelnemende steden en personen hieruit afkomstig tot gevolg. Ik focus op de sociaal-economische aspecten van deze vergaderingen. Koenraad Verboven Andries Johan Zuiderhoek Het collectief geheugen van collaborateurs in de naoorlogse Belgische samenleving: een sociaal-politieke geschiedenis ( ) Abstract: Collaborateurs in Vlaanderen zijn er in geslaagd de repressie af te schilderen als een anti-vlaamse, harde en eindeloze operatie. Door een structurele en empirische analyse van bronnen die een licht werpen op de organisaties van collaborateurs en de wijze waarop zij bij andere milieus aansluiting vonden, zal dit onderzoek de ontwikkeling en het succes van dat collectief geheugen in kaart brengen. Bruno De Wever Psycho-neuropolitiek: de "neurological turn" en zijn verband met psychologisering Abstract: Dit project binnen de ideologiekritiek en de politieke filosofie analyseert de impact van de neurologische turn in de velden van de politiek en de cultuur. De centrale hypothese is dat de neurologische turn het psychologisch paradigma herbevestigt daar waar het in analogie met psychologisering een?neurologisering? inhoudt. De drie onderzoeksterreinen zijn: psychologie als wetenschap, cultuur (meerbepaald cybercultuur) en politiek (psycho-biopolitiek. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Gertrudis Van de Vijver Justitie & Bevolking. De Belgische ervaring in internationaal perspectief, Abstract: Het onderzoek naar "Justitie in relatie tot de samenleving" is een groeiend domein. Vaak ontbreekt er echter een multidimensionale aanpak binnen de sociale wetenschappen. Bouwend op de ervaringen en resultaten van een vorig IUAP-project over "Justitie & Samenleving" (IUAP P6/01), dat belangrijke lacunes in de kennis van de Belgische nationale gerechtelijke geschiedenis aanpakte vanuit een top-down en institutioneel perspectief, breidt het huidige project de blik verder uit om het thema van de relaties tussen Justitie en bevolkingen te bestuderen vanuit een interdisciplinair lange-termijn perspectief, waarbij de periode van 1795 tot op heden wordt behandeld. Bruno De Wever De betekenis van China's vreedzame ontwikkeling Abstract: kan China's vreedzame ontwikkeling werken? Met "vreedzame ontwikkeling' bedoelt China niet de verschuiving van de macht, maar een paradigma wissel. Het beweert dat zijn opgang anders zal zijn dan de expansieve machten uit het verleden en dat het als voorbeeld moet dienen foor een fundamentele revisie van de natuur van de grote politieke machten. Het maakt niet uit hoeveel macht men verkrijgt, maar hoe anderen er ook profijt uit kunnen halen. Het zou de weg kunnen plaveien voor een sterkere geïnstitutionaliseerd internationale samenwerking op het vlak van economie, milieu en veiligheid. Dit project zal dit evalueren. Politieke Wetenschappen GUSTAAF GEERAERTS Jonathan HOLSLAG

3 Literatuur en mediavernieuwing: het probleem van de genreveranderingen Abstract: Onderzoeksdomein Het genrebegrip is een van de oudste, meest gereputeerde en meest fundamentele categorieën van de literatuur en de literatuurstudie. Literaire genres zijn alomtegenwoordig; men treft ze zowel aan in fictie als in non-fictie, zowel in het highbrow- als in het lowbrow-segment van de cultuur, zowel bij vernieuwende als bij traditionele teksten, zowel bij gedrukte literatuur als bij literatuur die op andere manieren wordt gerealiseerd of opgevoerd. Er bestaan bijgevolg talloze publicaties die de notie van het genre algemeen of meer concreet bestuderen en trachten te conceptualiseren. Van oudsher heeft men daarbij vooral oog gehad voor genretaxonomieën en voor de wezensomschrijving van genres. Sommigen beschouwen genres als specifieke vormen van menselijk spreken waarvan de essentiële kenmerken kunnen worden vastgelegd, terwijl anderen er juist van uitgaan dat genres slechts kunnen worden beschreven vanuit een functionalistisch (en dus relativistisch en niet-essentialistisch) perspectief. Meer recent heeft de digitale revolutie geleid tot fundamentele veranderingen in de literatuur en tot een groeiend bewustzijn van het belang van de specifieke 'mediatiseringen' en de materiële verschijningsvormen van literatuur. Dergelijke ontwikkelingen dwingen onderzoekers om de 'theorie' en de 'praktijk' van het genre radicaal te herdenken, en om de notie van het genre nadrukkelijker te analyseren binnen het meer dynamische kader van het 'generische'. Doelstellingen en onderzoeksvragen Het voorgestelde onderzoek positioneert zich in de voorhoede van die recente ontwikkelingen in de genretheorie. Het project -- op basis van materiële, contextuele en historische aspecten van de literatuur van de laat-negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw -- een reeks van nieuwe vragen aan de orde met betrekking tot de verhouding tussen genrevorming en veranderingen op mediatechnologisch vlak: 1) Hoe wijzigen genres door het verschijnen van nieuwe-mediatechnologieën en, omgekeerd, op welke manier dragen nieuwe-mediatechnologieën bij tot het ontstaan van nieuwe genres? 2) Welke rol speelt literatuur bij de institutionalisering van die nieuwe-mediatechnologieën (die vaak slechts 'overleven' als ze erin slagen nieuwe en specifieke inhouden tot stand te brengen)? 3) Welke repercussies heeft deze nieuwe benadering van genres voor onze ideeën over literatuur en, belangrijker, voor de uiteenlopende manieren waarop we met literatuur omgaan (schrijven, lezen, uitgeven, becommentariëren, etc.)? Wat zijn de gevolgen voor de sleutelaspecten van de literaire ervaring, zoals bijvoorbeeld de notie 'fictie'? 4) Wat is het statuut van een notie als literair genre binnen die praktijken, die sterk worden gevormd en beïnvloed door veranderingen op het vlak van media? 5) Hoe kunnen we het traditionele genreconcept nieuw leven inblazen, niet zozeer als een set van formele en thematische voorschriften, maar als een culturele praktijk die gekenmerkt wordt door de nieuwe relaties tussen productie en receptie in een mediacontext die in het teken staat van een onmiskenbare hybriditeit. De verschuiving van de notie 'genre' (als een statisch taxonomisch principe) naar het principe van het 'generische' is in dit licht cruciaal. Meer in het algemeen focust het voorgestelde onderzoek op drie types van vragen: 1) genre en verandering: de studie van het principe van genretransformaties; 2) genre en literatuur: de studie van de grenzen van de literatuur (het documentaire versus het literaire, het fictionele versus het niet-fictionele, het echte versus het onechte, het ongemedieerde versus het gemedieerde, het gedrukte versus het ongedrukte woord) en de impact daarvan op genrekenmerken, genresystemen, genretheorieën; 3) genre en maatschappij: de studie van de culturele en sociale impact van de transformaties (auteurs- en lezerstheorieën, de literaire gemeenschap, literatuuronderwijs, waardesystemen, feedback op het medium, grensvervaging tussen tekst en context, werk en niet-werk) Taal- en Letterkunde JOHAN CALLENS De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een 'gebruikersperspectief' (HRI). Abstract: Het uitgangspunt van het onderzoek is de vaststelling dat zowel individuen als groepen die houders zijn van mensenrechten, als de overheid en de andere entiteiten die de mensenrechten dienen te verzekeren, worden geconfronteerd met een veelheid aan mensenrechtenbepalingen die verschillen qua draagwijdte, focus, rechtskracht en beleidsniveau. Deze niet-hiërarchische accumulatie van mensenrechtenbepalingen resulteert in een complexe en ongecoördineerde juridische structuur die in sommige gevallen tot belemmeringen kan leiden voor een effectieve bescherming van de mensenrechten. De centrale doelstelling van het voorgestelde netwerk is de studie van het recht inzake de mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit gebruikers-perspectief. Internationaal en Europees recht Metajuridica STEFAAN SMIS PAUL DE HERT De globale uitdaging van mensenrechten integratie: naar een gebruikers perspectief Abstract: Studie rond mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit een gebruikersperspectief Internationaal en Europees recht Metajuridica STEFAAN SMIS PAUL DE HERT Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Neurolinguistics Titel project: A neurolinguistic analysis of Foreign Accent Syndrome Abstract: Het buitenlandsaccent-syndroom (foreign accent syndrome, FAS) is een zeldzame aandoening waardoor spraakpatronen veranderen. Dit is vaak het geval na een beroerte of een hoofdletsel. Patiënten met FAS verliezen hun eigen accent en in de plaats daarvan neemt hun stem een vreemde toon aan.

4 Taal- en Letterkunde Peter MARIEN Post-Kantiaans Idealisme in de Vroege psychologie: Wilhelm Wundts Psychofysiologische Theorie van de Wilsact en de Idealistische Opvatting over het Lichaam. Abstract: In my doctoral dissertation, I argued that Helmholtz's proto-psychological theory of perception has demonstrable roots in Fichte's metatheoretical view of the subject as an active, striving being (e.g., De Kock 2012, forthcoming(1), forthcoming(2)). In doing so, I addressed a crucial shortcoming in the historiography of contemporary scientific psychology, i.e., the almost complete disregard for the relation between early German psychology and post-kantian idealism. This neglect is surprising, given the ubiquity of idealist metaphysics in German universities during the 19th century, and idealism's preoccupation with themes that were central in early psychological theories. A particular challenge in this area of research pertains to the apparent difficulty of reconciling idealism's abstract view of the subject, with early psychology's attempt to relate mental functions to the physiological body. Therefore, I want to develop my doctoral investigation in two novel directions, which are closely intertwined. On the one hand, I will further examine Fichte's transcendental theory of subjectivity, by focusing on the way in which it determined his view of the body. On the other hand, I will shift the scope from Helmholtz's to Wilhelm Wundt's psychophysiology. The overarching research goal is to investigate to what extent that Fichte's idealist conception of the body can provide a valuable framework to Wundt's psychophysiological analysis of voluntary action. Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen Steffen DUCHEYNE Liesbet DE KOCK Aristotles Revenge: The Impossibility of the Naturalization of Thought. Abstract: The philosophy of mind can be described as a conjunction of three problems: 1) the problem of qualia (our conscious, phenomenal, qualitative feel and experience of the world), 2) the problem of intentionality (the aboutness of certain mental states) and 3) the problem of thought (concepts, judgments, abstraction, logical reasoning, etc.). Traditional arguments against naturalism have for the most part focused on 1) and 2), although primarily on 1). Some philosophers have even swept 3) under the rugof the "easy problem" of consciousness, a problem in principle amenableto a functionalist, physicalist account. This last claim has not gone unchallenged and there is reason to believe that it is 3) which makes anyform of naturalism in principle impossible. indeed, there's an old way of arguing against naturalism, based on the Aristotelian tradition, thatdoes not appeal to qualia, subjectivity or intentionality but rather tothe intellectual activities of human beings. The relatively recent re Henning Tegtmeyer Antonio Ramos Diaz Human Flourishing and Transcendence. Charles Taylor: Between Radical Orthodoxy and Exclusive Secularism Abstract: Basing itself on the writings of Charles Taylor, the dissertation aims at exploring the issues of human flourishing and transcendence against the backdrop of two seemingly opposite tendencies in this regard, namely,radical Orthodoxy and Exclusive Secularism. In his A Secular Age, Taylor offers a nuanced picture of secularization, and treads a middle path between the previously mentioned extreme tendencies represented by (John Milbank, Catherine Pickstock, Graham Ward, and Philip Blond,) et.al on the one hand, and (Friedrich Nietzsche, Alan Badiou, Slavoj Zizek, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennet and Sam Harris) et.al on the other. This dissertation will not only expose and assess three significant views concerning the nature and extent of human flourishing but also make a critical investigation into the viability of Taylor#s attemptto recuperate some sense of religious transcendence for a satisfactory account of human flourishing. William Desmond Manoj Francis Kants Theory of Imagination in the Critique of Pure Reason Abstract: This project examines the role of imagination in Kant#s Critique of Pure Reason (CPR). In sharp distinction to most commentaries, the project claims that Kant#s account of the imagination in the first Critique can only be understood in light of his sources. While the rationalists assigned the imagination to sensibility, the empiricists connected the imagination to thought. I argue that the accounts of David Hume ( ) and, on the other side, Christian Wolff ( ) and his followers inspired Kant#s view on the pivotal role of the imagination in the productionof both a priori and empirical knowledge. Kant#s resolve is to state that sensibility and the understanding are brought together because of theactivity of the imagination. On his account, the imagination is both empirical and pure, but it is not always clear how Kant conceives of the relation between the various guises of the imagination. This issue has puzzled many commentators, especially with regard to the differences Karin de Boer Radical Evil and the Limit of Free Will Abstract: This will be a systematic investigation into 'Radical Evil', an important concept in Kant's philosophy of religion, exploring the proper place,the complicated meaning, and the possibe deduction of this concept, as well as its significance to Kant's philosophical project and religious theory of German Idealism. William Desmond

5 The dissertation focuses on the ontological and categorial analysis of qualitative material properties in the neoplatonic account of Proclus and Simplicius. It will show this to be a highly original analysis with important implications for the explanatory Abstract: The dissertation focuses on the ontological and categorial analysis of qualitative material properties in the neoplatonic account of Proclus and Simplicius. It will show this to be a highly original analysis with important implications for the explanatory model used in the Neoplatonic school. Jan Opsomer Pieter d'hoine Mareike Hauer Thomas Aquinas and the Filipino Philosophy of Kapwa Abstract: I will be using the metaphysics of Aquinas, through the mediation of Norris Clarke, to defend and articulate a struggling Filipino philosophy. I hope to both strengthen Filipino philosophy, and at the same time attempt an application of existential Thomism to a real social context. Russell Friedman Jeremiah Reyes De rol van het Gnosticisme in het hedendaagse moderniteitsdebat Abstract: Wat is moderniteit? Deze vraag staat niet alleen centraal in de hedendaagse wijsbegeerte, maar is evenzeer van belang binnen andere, aanverwante domeinen. Een aantal twintigste-eeuwse denkers, waaronder Hans Blumenberg, Eric Voegelin en Hans Jonas, geloven dat we de essentie van het moderne denkparadigma het best kunnen begrijpen door naar de antieke religieuze beweging van het Gnosticisme te verwijzen. Het Gnosticisme isin feite een amalgaam van een aantal radicaal dualistische religies uitde eerste eeuwen na Christus. Dit project probeert op filosofisch niveau te begrijpen waarom deze verwijzing naar het Gnosticisme een belangrijke rol heeft gespeeld in het hedendaagse debat over moderniteit en secularisatie. Ik zal laten zien dat de rol van het Gnosticisme in dit debat samenhangt met een fundamentele spanning in het Christendom. Deze spanning bestaat uit een onoplosbare twijfel tussen immanentie en transcendentie. Zowel het Gnosticisme als de moderniteit kunnen gezien worden als een André Cloots Willem Styfhals The Explanation of Qualitative Properties in Neoplatonic Philosophy of Nature and Metaphysics - The Intelligible Causes of Qualitative Properties in Proclus and Damascius Abstract: The research project aims at giving a comprehensive account of the nature and function of the intelligible causes of qualitative material properties as conceived of in the Athenian Neoplatonic school. Jan Opsomer Pieter d'hoine Alberto Kobec Buridans Semantics and Ontology. Abstract: I am going to focus on Buridan's semantics and nominalistic ontologyin the following years of my doctoral research. The whole project will include four main parts: Buridan's nominalistic token-based logic, his natural language semantics, his mental language semantics and his ontology.nbsp; Russell Friedman Lorenz Demey Mingyu Ma Dem Doketismus auf der Spur: Eine kritische Sichtung der Forschungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Ignatius von Antiochien und der Johanneischen Literatur Abstract: This project proposes to study the origins and earliest traces of #Docetism# in ancient Christian literature. It starts from the widespread observation that both the labels #Docetic# and #Docetism# are in themselvesproblematic. They are used in ancient literature and modern scholarshipto denote a variety of phenomena that all have something to do with ways of explaining, and thereby denying or somehow obscuring, the reality of Jesus# suffering at the cross. Because Johannine literature and the letters of Ignatius of Antioch offer (some of) the earliest traces of reflexion on Docetism that are to be found in Christian theology, these willbe in the centre of my research. I will study these two corpuses of texts on the hypothesis that too often they have been understood in light of later developments in Christian dogma with regard to the person of Jesus Christ, not in the least the strong emphasis on his double nature. OE Bijbelwetenschap Joseph Verheyden Ines Luthe

6 Aquinas's commentary on Aristotle's Metaphysics, book XII: a historicaland doctrinal study of the text Abstract: Mijn proefschrift is ontworpen als een commentaar op het commentaar vanthomas van Aquino op Metafysica, boek XII. Mijn bedoeling is om zijn theorie van de substantie te presenteren, zoals blijkt uit zijn commentaar. Na een uitvoerige inleiding over Thomas van Aquino's commentaar-strategie en een vergelijking van zijn commentaar met zijn andere teksten inzake substantie en met de paraphrasis van Albert van Keulen, zal ik zijn presentatie van de leer van Aristoteles bespreken. Ik denk dat Thomas in zijn commentaar zijn definitieve leer van de substantie uiteenzet. De filosofische relevantie van mijn project is gebaseerd op mijn presentatie van Thomas van Aquino's pogingen om de samenhang te tonen van de raadselachtige en vaak tegenstrijdige theorie van de substantie bij Aristoteles. Russell Friedman Luca Gili Digitale Academische Edities: Initieel Training Netwerk (DiXiT). Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Literatuur van de moderniteit Dirk Van Hulle?De machine (her)schrijven: modernisme, technologie, gender? Abstract: Dit project onderzoekt de relatie tussen literatuur en technologie in de werken van drie vroeg-twintigste-eeuwse vrouwelijke auteurs: Mina Loy, Nancy Cunard en Bryher. Hoewel het modernistische technologische project vaak wordt gelinkt aan een mannelijke esthetiek van oorlog en geweld, gebruikten deze vrouwelijke auteurs technologie om een meer inclusieve en gelijke gemeenschap te verbeelden. Vakgroep Frans Maryse Demoor Een systeem biologische benadering van Wnt signalisatie in kraakbeen Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Skeletale Biologie en Engineering Rik Lories Tine Peeters NOVA DOMUS: Netwerk van Amerika en Europa voor mobiliteit van doctorandi tussen universiteiten. Abstract: Nova Domus wordt gecoordineerd door de Universitat de Barcelona, deel van de vereniging van Catalaanse universiteiten. De belangrijkste doelstelling is om gezamelijke initiatieven, programma's en projecten te organiseren met als doel het verbeteren van het universitaire system, als ook universiteiten de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen op het vlak van onderzoek. Faculteit Theologie en Religiewetensch. Factors Contributing to Success in Blended Learning - The Case of Language Teaching and Training in Academic and Professional Contexts; Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Antwerps Centrum voor Pragmatiek (IPrA Research Center) Christel Van De Poel Factoren die bijdragen tot Succes in Blended Learning - Het Geval van het taalonderwijs en opleiding in academische en professionele contacten. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Antwerps Centrum voor Pragmatiek (IPrA Research Center) Christel Van De Poel De rol van religie in palliatieve zorg. Abstract: In de literatuur wordt beweerd dat de palliatieve zorg zich verwijderdevan haar oorspronkelijke religieuze inspiratie en meer seculier werd ophet moment dat de palliatieve zorg een globale beweging werd. Toch is religie nooit ver weg voor velen die tegenwoordig met palliatieve zorg temaken hebben. In dit project wordt de betekenis en het belang nagegaan van religie in centrale aspecten van palliatieve zorg: medische beslissingen, omgaan met de dood en sterven en motivatie om te werken in palliatieve zorg. Voor deze studie worden data gebruikt die worden

7 verzameld door middel van empirische onderzoeksmethoden in de Vlaamse en Indische palliatieve zorg. Op grond van eerder onderzoek mag verondersteld worden dat in de bestudeerde centrale aspecten van palliatieve zorg vertrouwen in een persoonlijke vorm van God of de Ultieme Realiteit een belangrijke factor is. Doorheen dit onderzoeksproject zullen we niet enkel dieper inzicht verwerven in de rol van religie en levensbeschouwing in de pal OE Theologische en Comparatieve Ethiek Johan Verstraeten Joris Gielen Corpus Vlaamse Gebarentaal Abstract: The general objective of this project is to collect and publish a corpus of Flemish Sign Language that will be a core data source for any research aimed at analyzing Flemish Sign Language or for cross-linguistic research. The corpus will consist of machine-readable, annotated video data of a representative sample of Flemish deaf sign language users. Vakgroep Latijn en Grieks Annemieke Van Herreweghe Kant in the Theological/Religious Space Abstract: The philosophy of Kant is widely acknowledged to have had a major impact on theology. The chief problem Kant faces in his theological/religiousspace is the following: does he reduce religion to morality or vice versa. This question can be rephrased in two ways: loosely, does Kant regard morality as the single explanatory factor in terms of which all that is necessary to religion can be explained? And strictly, does Kant believe religion can be explained away as nothing but a special form or interpretation of morality? To many readers of Kant in the past the answer to our question seems so obvious that for them Kant clearly does reduce religion to morality. But I want to (re)examine Kant#s own claims with an open mind and we will find that the affirmative answer to our question isnot faithful to Kant#s true intentions. In my thesis I want to illustrate how Kant#s religious texts can inform critical debates about a range of religious topics: the problem of theodicy and evil, philosophica André Cloots Reid over persoonsidentiteit Abstract: My research is about the topic of personal identity in Thomas Reid's philosophy. Since Reid's theory of personal identity is still relatively neglected, compared with his other subjects, I will set up a systematic and detailed account of his view. For doing it, I will compare him with Locke, since he criticized Locke's memory based theory of personal identity and since the criticism reveals Reid's own view on this topic. Unlikesome commentators who claim that Reid believed that personhood (Reid uses the term 'personality') is strictly mental, I think there is a possibility of arguing that his text shows a different view, namely that personhood is something both mental and physical. This interpretation might be particularly useful, when we confront Reid with contemporary reductionism which tries to reduce personal identity to something else (such as psychological continuity). With this interpretation, I will give some answers to the questions which contemporary reductionism raises and s OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Arnold Burms Building Supranational Democracy: A Post-Westphalian Approach to Power,Trust and Institutional Design Abstract: This project continues recent successful graduate work on democracy andthe institutionalisation of just relations between dominant and non-dominant political communities in multinational states. The core question is: what role might cross-national trust and solidarity play in overcoming the power constraint plaguing minority-majority relations in multinational democracies? The power constraint is the restrictedability of national minorities to overcome the power vested in nationalmajorities under the Westphalian tradition (e.g., discrete boundaries and national homogeneity) to achieve levels of inclusion in shared-decision making bodies demanded by normative arguments on democracy and justice. In other words, existing literature contains numerous theoretical accounts of how governing relationships between national minorities and majorities can be structures in a just manner, but correspondingly few accounts of how these governance relationships can be actualized given existing power co OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Timmy Heysse Helder De Schutter Marc Woons From Pagan to Christian Anthropology: Nemesius of Emesas De natura hominis. Abstract: Early modem tyrannicide-literature analyzes a specific political 'right' with considerable sophistication and flair: a people's right- or even, any subject's right- to kill tyrannical heads of state. Defending this 'right', with the French philosopher Jean Bodin, range figureslike the republican poet John Milton and the Huguenot jurist Franc;:oisHotman. Denying this 'right', with the English philosopher Thomas Hobbes, are Humanist jurists like Claude Saumaise and William Barclay- and somewhat earlier, Erasmus, who published a rebuttal of Lucian's ancient Tyrannicide speech in Leuven, in Despite the fact that contributions to this Europe-wide debate were intensely philosophical, and despite the appearance of some promising studies in recent years (often by historians of literature or law), this literature has been badly neglectedby philosophers. Thus, I propose to analyze a number of early modern texts on the issue of tyrannicide, and then to put my findings in dialoguewith contem

8 Gerd Van Riel David Lloyd Dusenbury. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Nieuwe Tijd Leuven Eric Aerts Stad en samenleving in de Lage Landen (ca ca. 1850). De 'condition urbaine': tussen veerkracht en kwetsbaarheid (City&Society). Universiteit Antwerpen Abstract: Vanuit de nood bredere vergelijkingen te maken en vooral transformatieprocessen beter te kunnen begrijpen willen we in deze nieuwe IUAP fase VII verder chronologisch verbreden tot ca Zo kan de transitie naar een moderne samenleving worden meegenomen in de analyse. Centraal in ons onderzoek staat daarom de studie van transformaties en continuïteiten tussen, enerzijds, de middeleeuwen en de vroegmoderne periode en, anderzijds, de vroegmoderne en moderne periode. Centrum voor stadsgeschiedenis Bruno Blondé Participation and Representation. A comparative study of linkage mechanisms between citizens and the political systems in contemporary democracies Abstract: Studie rond participatie en representatie van en door burgers en het politiek systeem in democratieën Politieke Wetenschappen CHRISTIAN DESCHOUWER City and Society in the Low Countries (ca ca.1850). The condition urbaine: between resilience and vulnerability Abstract: Resilience has often been discredited as a contextual concept, in that it only applies to Western societies with their strong inclination for individualism. Therefore, we will pay attention to a myriad of agents and factors contributing to or hindering urban resilience, ranging from the creative entrepreneur, via informal circuits and bonds of reciprocity, neighbourhood networks to formal institutions and eventually urban governments. In doing so, it is our intention to escape from an optimistic belief in progress or 'affluent stability.' We will also address the structural failures of urban societies in the West, for example, their inability to fundamentally deal with problems of social inequality. Our investigation is guided by the hypothesis that the complex interplay between causal factors touches upon the 'urban core' of societal developments itself and will help to explain how urban societies continue to innovate, adapt and/or reproduce themselves under severe challenges. The common goal of the different research projects proposed by the network is to give a realistic and contingent evaluation of the opportunities, challenges, successes and failures of urban societies. Inspired by the challenges of present-day urbanisation, three work packages propose to critically investigate 'urban resilience' in the historical Low Countries: (1) Environmental Challenges of City Life: Resilience and Precariousness; (2) Urban Memories and Counter-Memories; (3) Urban Community Building: Inclusion and Exclusion. These themes will be the object of a resolutely international and interdisciplinary analysis, including - besides history - such disciplines as the study of visual and literary culture, archeology, and geography. Geschiedenis Anne WINTER Antwoorden op de tekenen van de tijd. Een onderzoek naar het traject inde Filippijnse theologie van postkoloniale naar transkoloniale theorievorming Abstract: Het Filipijnse religieuze bewustzijn staat in een complexe verhouding tot de zich steeds ontwikkelende maar toch ook blijvende oproep tot christelijke navolging. Wij stellen dat in deze context de uitbouw van de hedendaagse Filipijnse theologie meer baat vindt bij de ideeën die het transkoloniale denken ontwikkelt over #niet-vergeten# en #belichaamde herinnering# (de metafoor van het kruis), dan bij wat het postkoloniale discours ons aanreikt in haar overwegingen over #hybriditeit# en #subaltern#. We ontwikkelen deze thesis als volgt: (1) een onderzoek naar de invloed van het postkoloniale denken op de Filipijnse theologie via de Bijbelstudies, de kerkelijke systematische leerstellingen en de lokale verhalen; (2) de appropriatie van de metafoor van de eucharistie als anamnese of belichaamde herinnering in transkoloniale context als een mogelijkheid voor de theologie in de Filippijnen; (3) een voorstel tot re-contextualisatie van het transkoloniale discours in de Filippijnen, met het oo OE Systematische Theologie & Religiewet. Jacques Haers Alle volken zullen komen en U aanbidden (Openb. 15,4): de ecclesiologische relevantie van nationale identiteit en haar relevantie voor de orthodoxe diaspora Abstract: Dit onderzoeksproject wil bijdragen aan een positieve theologische evaluatie van het begrip #natie" in haar relatie tot de orthodoxe ecclesiologie. Teneinde het grotendeels negatieve en eenzijdige perspectief op deze kwestie te doorbreken, dat zowel het officiële als academische discours domineert, wil deze studie de historische evolutie die tot deze situatie leidde, opnieuw onderzoeken. In een tweede stap, ontwikkelt dit

9 project vanuit de theologische inzichten van de Roemeense theoloog Dumitru Staniloae en de Griekse missioloog Anastasios Yannoulatos, een meer holistische en evenwichtige benadering die recht doet aan zowel de universele als lokale dimensies van de Kerk vanuit orthodox oogpunt. In een derde stap worden de stemmen van de oecumenische gesprekspartners van de Orthodoxe Kerk in het debat binnengebracht. Onderzocht wordt hoe ze ten dienste kunnen staan aan de Orthodoxe theologie door een coherent vertoog overde relatie tussen kerk en natie te ontwikkelen. Als einddoel wil OE Systematische Theologie & Religiewet. Peter De Mey George Valcu Het radicale personalisme van Max Scheler. De heroverweging van het metafysische rijk van waarden, gevoelens en verstand. Abstract: Ons doctoraatsproject stelt voor om Scheler's radicaal personalisme te onderzoeken, door zowel zijn diepe inbedding in de toegepaste fenomenologie en ethiek te onderstrepen, als het te contrasteren met het ethisch personalisme, dit laatste gepresenteerd door Peter H. Spader, één van de meest eminente commentatoren van Scheler. Onze belangrijkste hypothese is - om Scheler's ethisch personalisme te begrijpen # dat er een diep onderzoek vereist is naar zijn fenomenologische methode. Wij zijn van plan, door het presenteren van de verschillende dimensies van het begrip van de persoon, aan te tonen, hoe Max Scheler's radicalisme wordt geformuleerd in zijn fenomenologische ethiek en tevens aan te geven welke de historische en ethische gevolgen zijn van een dergelijke benadering. Het doctoraatsonderzoek maakt gebruik van een klassieke fenomenologische methode met behulp van de hermeneutiek. Ons project wil aantonen dat Scheler's radicaal personalisme, vooral in het licht van zijn tweede rango OE Theologische en Comparatieve Ethiek Johan De Tavernier Sandorne Orszagh Centrum voor Literatuur in Vertaling Abstract: De onderzoekers betrokken bij deze Alliantieonderzoeksgroep willen die plaatsen in literaire vertalingen zichtbaar maken waar de discursieve aan- of afwezigheid van de vertaalinstantie zich in het bijzonder manifesteert, of bijzonder relevant is: parakteksten, bepaalde zones in meertalige teksten, in zelf- en hervertalingen, elementen uit het socio-culturele referentiekader van de tekst... Tevens zal worden nagegaan hoe vertaalwetenschap een meerwaarde kan bieden voor literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis. Letterkunde Ilse Logie The Antinomy of Political Reason in Kant, its Solution and ContemporaryDebates Abstract: Contemporary liberal trends of thought in social and political philosophy have again brought to the fore the practical scope of meaning of (in se metaphysical) concepts such as freedom and equality of citizens. In the context of (moral) claims for autonomy, self-determination of individuals and cosmopolitical hospitality of world-citizens on the one hand and political national or globalized coercion [by supra-national political/ juridical institutions] on the other, the multi-faced coercive power of #external# (political) lawgivings has intensified the urgency to rethink the metaphysical foundations of what in fact is shown to be a practical antinomical system of lawgivings. The moral lawgiving based on internal freedom of self-determination is antinomically opposed to the political lawgiving based on external force. Regarding all human beings, how tosaveguard within a (global) determining ambience of interests and powers the being an end-in-itself which is of itself absolute object of OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Bart Raymaekers Theogene Havugimana

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage

UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage marc jacobs, jorijn neyrinck and albert van der zeijden introduction UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage In 2013 the world celebrated the tenth anniversary

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8 Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8 Het kompt altemael aen op het distribuweeren bron. Het kompt altemael aen op het distribuweeren. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden 200

Nadere informatie

Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit

Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit 2 Inhoudsopgave Organisatiecomité en themacoördinatoren...4 Plattegrond...5 Globaal programma...6 A. Sociale Ongelijkheid...7 B. Cultuur... 16 C. Onderwijs...

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building.

E R. Wednesday 13.30-17.00. Programme Timetable Floorplan. June 24th 2015. Welcome! Have an inspiring afternoon! Academy Building. S C AFV MEA PSL Programme Timetable Floorplan activities Wednesday June 24th 2015 workshops 13.30-17.00 Academy Building guided tour mini lectures poster gallery Welcome! Have an inspiring afternoon! S

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Bart De Nil & Jeroen Walterus (red.)

Bart De Nil & Jeroen Walterus (red.) Erfgoed 2.0 Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed Bart De Nil & Jeroen Walterus (red.) pharo Publishing Erfgoed 2.0 Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed 2009 FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Τι είναι αυτός ο Ζώλας;

Τι είναι αυτός ο Ζώλας; Universiteit Gent 2004-2005 Τι είναι αυτός ο Ζώλας; [Wie is die Zola eigenlijk?] Het Griekse naturalisme vanuit Europees perspectief (1879-1911) Pieter Borghart Proefschrift ingediend bij de Faculteit

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer.

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer: van concept naar project J.C. Bennink Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

Organisaties (1-454 van 454)

Organisaties (1-454 van 454) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 13:16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

Patient data for health research

Patient data for health research Patient data for A discussion paper on anonymisation procedures for the use of patient data for incorporating: Zorggegevens voor zorgonderzoek De TTP als panacee? mr. Evert-Ben van Veen October 2011 The

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

Jeugdwerk leert je wat

Jeugdwerk leert je wat Jeugdwerk leert je wat Themadossier rond het erkennen van niet-formele leerervaringen. Voorstelling van drie Europese instrumenten om ervaringen en competenties uit het jeugdwerk zichtbaar te maken. Een

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Afstudeerverslag in het kader van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Leonie G. Wenting Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method

Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method Wetenschapsleer Leereenheid 2: Beschrijving van de wetenschappelijke methode aka Scientific method 1 Intro op de wetenschappelijke methode empirische cyclus 2 Beschrijving van de empirische cyclus 3 Overzicht

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013

Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 Masterclasses Academiejaar 2013-2014 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Sint Lucas Antwerpen Universiteit Antwerpen 2012-2013 pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nadere informatie