Onderzoeksprojecten ( van 3455)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 3455)"

Transcriptie

1 Aug :30:41 Onderzoeksprojecten ( van 3455) Zoekfilter: Classificaties: MENSWETENSCHAPPEN (H) Een empirisch onderbouwd raamwerk voor de normatieve macrostudie van wetenschap. Abstract: Door het begrijpen (via de ideeën van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn), simuleren (dankzij agent-gebaseerde modellen) en testen van empirische patronen (dankzij zeer grote scientometrische datasets) zal ik een raamwerk ontwikkelen om normatieve claims te kunnen maken over de wenselijkheid van wetenschappelijk macrobeleid met de bedoeling om beter te begrijpen wat wetenschappelijke vooruitgang is en hoe we het kunnen promoten. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Eric Schliesser Negentiende-eeuwse buitenlandse percepties van België als bufferstaat en hun juridische verankering Abstract: Dit project onderzoekt de internationale positie van het hedendaagse België, van het congres van Wenen tot het einde van de negentiende eeuw. De originaliteit van het voorliggende onderzoek ligt in de focus op het juridische discours van de voornaamste diplomatieke actoren, of de wijze waarop politieke problemen worden geabstraheerd en geconceptualiseerd. De aanzienlijke tijdsspanne die het onderzoek bestrijkt, moet gezien worden als een aanvulling op de traditionele politieke historiografie, in die zin dat het aantoont hoe diplomaten hun eigen, specifieke categorieën hanteerden. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Leren als gedeelde praktijk. Een nieuwe kijk op kennisverwerving in kloostergemeenschappen tijdens de volle middeleeuwen. Abstract: The project aims to re-evaluate education in monastic contexts of 11th-12th century by relying on the concept of?community of practice? and thus stressing active social participation in the processing of knowledge, beliefs and attitudes. This will be achieved through a comparative analysis of the preserved monastic correspondence, which will address the contents, contexts and perception of the learning process. Steven Vanderputten Vrouwelijke vroomheid, mannelijke toewijding? De opkomst van cisterciënzerinnen en de inrichting van cura monialium in de Zuidelijke Nederlanden, Abstract: Dit onderzoek naar de opkomst van de cisterciënzerinnenkloosters tussen 1150 en 1275 in de Zuidelijke Nederlanden bestaat uit twee luiken. Enerzijds focus ik op de vrouwen, hun spirituele idealen en de manier waarop hun gemeenschappen ontstonden en geïntegreerd werden in de cisterciënzer orde. Anderzijds onderzoek ik de steun onder mannen, zijnde cisterciënzer monniken en lokale bisschoppen, voor deze religieuze vrouwen. Jeroen Deploige Filologie van de harde schijf: een tekstgenetische analyse vanhet literaire schrijfproces in Thomas Klings poëtische nalatenschap als pilootstudie in digitaal-forensische filologie. Abstract: In dit onderzoeksproject wordt het literaire schrijfproces van de Duitse auteur Thomas Kling ( ) bestudeerd, waarbij naast de manuscripten zijn digitale documenten en de herstelbaren sporen van het schrijfproces op zijn harde schijven in het archief centraal staan. Er wordt gebruik gemaakt van digitaal-forensische tools en methodologieën om de scope van filologie, critique génétique en editiewetenschap uit te breiden. Vakgroep Frans Gunther Martens Redeneren met Prioriteiten: een Bredere Kijk Abstract: Bij geprioriteerd redeneren gaat men uit van graden van plausibiliteit, specificiteit, urgentie, etc. om bepaalde logische problemen op te lossen. Diverse modellen voor zulke redeneervormen zijn reeds ontwikkeld in het verleden. In mijn project zal ik (i) deze modellen verder ontwikkelen en toepassen, en (ii) meer aandacht besteden aan de manier waarop prioriteiten tot stand komen. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Joke Meheus Method in madness: naturalistische epistemologie en het probleem van irrationaliteit Abstract: Voor Verlichtingsdenkers was de rede een unieke eigenschap van de menselijke soort, die in scherpe tegenstelling stond met vormen van irrationaliteit. Dit project wil het traditionele dualisme in de epistemologie overstijgen en het fenomeen van irrationaliteit integreren in het kaderwerk van de naturalistische epistemologie, die de menselijke rede opvat als een biologisch vermogen, verworven door een lang process van evolutie.

2 Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Johan Braeckman De mondalisering van moderne grenzen en clandestiene maritieme migratienetwerken ( ): een vergelijkend onderzoek tussen Atlantische en Pacifische migratie systemen Abstract: Het project analyseert de opkomst van racistische grenzen aan migratie, de vorming van illegale migratienetwerken hierrond, pogingen van regeringen om internationale akkoorden inzake migratie af te sluiten en de centrale rol van scheepvaartmaatschappijen in dit proces gedurende de eerste periode van versnelde globalisatie ( ). Het vergelijkt dit voor Pacifische en Atlantische migratiesystemen naar de VS en hoe dit het migratiebeleid op de Amerikaanse continenten beïnvloedde. Eric Vanhaute : Provinciale vergaderingen in het Romeinse Westen. Een studie van de socio-economische impact van concilia op Gallia, Germania en Brittania ( 12B.C. - A.D. 284) Abstract: De spreiding en uitgebreide organisatie van de Romeinse provinciale vergaderingen suggereren dat hun invloed verder reikte dan institutionele of politieke aspecten. Ik veronderstel dat ze krachtige platforms vormden voor de ontwikkeling van provinciale netwerken, met sterkere contacten tussen de aan de vergadering deelnemende steden en personen hieruit afkomstig tot gevolg. Ik focus op de sociaal-economische aspecten van deze vergaderingen. Koenraad Verboven Andries Johan Zuiderhoek Het collectief geheugen van collaborateurs in de naoorlogse Belgische samenleving: een sociaal-politieke geschiedenis ( ) Abstract: Collaborateurs in Vlaanderen zijn er in geslaagd de repressie af te schilderen als een anti-vlaamse, harde en eindeloze operatie. Door een structurele en empirische analyse van bronnen die een licht werpen op de organisaties van collaborateurs en de wijze waarop zij bij andere milieus aansluiting vonden, zal dit onderzoek de ontwikkeling en het succes van dat collectief geheugen in kaart brengen. Bruno De Wever Psycho-neuropolitiek: de "neurological turn" en zijn verband met psychologisering Abstract: Dit project binnen de ideologiekritiek en de politieke filosofie analyseert de impact van de neurologische turn in de velden van de politiek en de cultuur. De centrale hypothese is dat de neurologische turn het psychologisch paradigma herbevestigt daar waar het in analogie met psychologisering een?neurologisering? inhoudt. De drie onderzoeksterreinen zijn: psychologie als wetenschap, cultuur (meerbepaald cybercultuur) en politiek (psycho-biopolitiek. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Gertrudis Van de Vijver Justitie & Bevolking. De Belgische ervaring in internationaal perspectief, Abstract: Het onderzoek naar "Justitie in relatie tot de samenleving" is een groeiend domein. Vaak ontbreekt er echter een multidimensionale aanpak binnen de sociale wetenschappen. Bouwend op de ervaringen en resultaten van een vorig IUAP-project over "Justitie & Samenleving" (IUAP P6/01), dat belangrijke lacunes in de kennis van de Belgische nationale gerechtelijke geschiedenis aanpakte vanuit een top-down en institutioneel perspectief, breidt het huidige project de blik verder uit om het thema van de relaties tussen Justitie en bevolkingen te bestuderen vanuit een interdisciplinair lange-termijn perspectief, waarbij de periode van 1795 tot op heden wordt behandeld. Bruno De Wever De betekenis van China's vreedzame ontwikkeling Abstract: kan China's vreedzame ontwikkeling werken? Met "vreedzame ontwikkeling' bedoelt China niet de verschuiving van de macht, maar een paradigma wissel. Het beweert dat zijn opgang anders zal zijn dan de expansieve machten uit het verleden en dat het als voorbeeld moet dienen foor een fundamentele revisie van de natuur van de grote politieke machten. Het maakt niet uit hoeveel macht men verkrijgt, maar hoe anderen er ook profijt uit kunnen halen. Het zou de weg kunnen plaveien voor een sterkere geïnstitutionaliseerd internationale samenwerking op het vlak van economie, milieu en veiligheid. Dit project zal dit evalueren. Politieke Wetenschappen GUSTAAF GEERAERTS Jonathan HOLSLAG

3 Literatuur en mediavernieuwing: het probleem van de genreveranderingen Abstract: Onderzoeksdomein Het genrebegrip is een van de oudste, meest gereputeerde en meest fundamentele categorieën van de literatuur en de literatuurstudie. Literaire genres zijn alomtegenwoordig; men treft ze zowel aan in fictie als in non-fictie, zowel in het highbrow- als in het lowbrow-segment van de cultuur, zowel bij vernieuwende als bij traditionele teksten, zowel bij gedrukte literatuur als bij literatuur die op andere manieren wordt gerealiseerd of opgevoerd. Er bestaan bijgevolg talloze publicaties die de notie van het genre algemeen of meer concreet bestuderen en trachten te conceptualiseren. Van oudsher heeft men daarbij vooral oog gehad voor genretaxonomieën en voor de wezensomschrijving van genres. Sommigen beschouwen genres als specifieke vormen van menselijk spreken waarvan de essentiële kenmerken kunnen worden vastgelegd, terwijl anderen er juist van uitgaan dat genres slechts kunnen worden beschreven vanuit een functionalistisch (en dus relativistisch en niet-essentialistisch) perspectief. Meer recent heeft de digitale revolutie geleid tot fundamentele veranderingen in de literatuur en tot een groeiend bewustzijn van het belang van de specifieke 'mediatiseringen' en de materiële verschijningsvormen van literatuur. Dergelijke ontwikkelingen dwingen onderzoekers om de 'theorie' en de 'praktijk' van het genre radicaal te herdenken, en om de notie van het genre nadrukkelijker te analyseren binnen het meer dynamische kader van het 'generische'. Doelstellingen en onderzoeksvragen Het voorgestelde onderzoek positioneert zich in de voorhoede van die recente ontwikkelingen in de genretheorie. Het project -- op basis van materiële, contextuele en historische aspecten van de literatuur van de laat-negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw -- een reeks van nieuwe vragen aan de orde met betrekking tot de verhouding tussen genrevorming en veranderingen op mediatechnologisch vlak: 1) Hoe wijzigen genres door het verschijnen van nieuwe-mediatechnologieën en, omgekeerd, op welke manier dragen nieuwe-mediatechnologieën bij tot het ontstaan van nieuwe genres? 2) Welke rol speelt literatuur bij de institutionalisering van die nieuwe-mediatechnologieën (die vaak slechts 'overleven' als ze erin slagen nieuwe en specifieke inhouden tot stand te brengen)? 3) Welke repercussies heeft deze nieuwe benadering van genres voor onze ideeën over literatuur en, belangrijker, voor de uiteenlopende manieren waarop we met literatuur omgaan (schrijven, lezen, uitgeven, becommentariëren, etc.)? Wat zijn de gevolgen voor de sleutelaspecten van de literaire ervaring, zoals bijvoorbeeld de notie 'fictie'? 4) Wat is het statuut van een notie als literair genre binnen die praktijken, die sterk worden gevormd en beïnvloed door veranderingen op het vlak van media? 5) Hoe kunnen we het traditionele genreconcept nieuw leven inblazen, niet zozeer als een set van formele en thematische voorschriften, maar als een culturele praktijk die gekenmerkt wordt door de nieuwe relaties tussen productie en receptie in een mediacontext die in het teken staat van een onmiskenbare hybriditeit. De verschuiving van de notie 'genre' (als een statisch taxonomisch principe) naar het principe van het 'generische' is in dit licht cruciaal. Meer in het algemeen focust het voorgestelde onderzoek op drie types van vragen: 1) genre en verandering: de studie van het principe van genretransformaties; 2) genre en literatuur: de studie van de grenzen van de literatuur (het documentaire versus het literaire, het fictionele versus het niet-fictionele, het echte versus het onechte, het ongemedieerde versus het gemedieerde, het gedrukte versus het ongedrukte woord) en de impact daarvan op genrekenmerken, genresystemen, genretheorieën; 3) genre en maatschappij: de studie van de culturele en sociale impact van de transformaties (auteurs- en lezerstheorieën, de literaire gemeenschap, literatuuronderwijs, waardesystemen, feedback op het medium, grensvervaging tussen tekst en context, werk en niet-werk) Taal- en Letterkunde JOHAN CALLENS De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een 'gebruikersperspectief' (HRI). Abstract: Het uitgangspunt van het onderzoek is de vaststelling dat zowel individuen als groepen die houders zijn van mensenrechten, als de overheid en de andere entiteiten die de mensenrechten dienen te verzekeren, worden geconfronteerd met een veelheid aan mensenrechtenbepalingen die verschillen qua draagwijdte, focus, rechtskracht en beleidsniveau. Deze niet-hiërarchische accumulatie van mensenrechtenbepalingen resulteert in een complexe en ongecoördineerde juridische structuur die in sommige gevallen tot belemmeringen kan leiden voor een effectieve bescherming van de mensenrechten. De centrale doelstelling van het voorgestelde netwerk is de studie van het recht inzake de mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit gebruikers-perspectief. Internationaal en Europees recht Metajuridica STEFAAN SMIS PAUL DE HERT De globale uitdaging van mensenrechten integratie: naar een gebruikers perspectief Abstract: Studie rond mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit een gebruikersperspectief Internationaal en Europees recht Metajuridica STEFAAN SMIS PAUL DE HERT Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Neurolinguistics Titel project: A neurolinguistic analysis of Foreign Accent Syndrome Abstract: Het buitenlandsaccent-syndroom (foreign accent syndrome, FAS) is een zeldzame aandoening waardoor spraakpatronen veranderen. Dit is vaak het geval na een beroerte of een hoofdletsel. Patiënten met FAS verliezen hun eigen accent en in de plaats daarvan neemt hun stem een vreemde toon aan.

4 Taal- en Letterkunde Peter MARIEN Post-Kantiaans Idealisme in de Vroege psychologie: Wilhelm Wundts Psychofysiologische Theorie van de Wilsact en de Idealistische Opvatting over het Lichaam. Abstract: In my doctoral dissertation, I argued that Helmholtz's proto-psychological theory of perception has demonstrable roots in Fichte's metatheoretical view of the subject as an active, striving being (e.g., De Kock 2012, forthcoming(1), forthcoming(2)). In doing so, I addressed a crucial shortcoming in the historiography of contemporary scientific psychology, i.e., the almost complete disregard for the relation between early German psychology and post-kantian idealism. This neglect is surprising, given the ubiquity of idealist metaphysics in German universities during the 19th century, and idealism's preoccupation with themes that were central in early psychological theories. A particular challenge in this area of research pertains to the apparent difficulty of reconciling idealism's abstract view of the subject, with early psychology's attempt to relate mental functions to the physiological body. Therefore, I want to develop my doctoral investigation in two novel directions, which are closely intertwined. On the one hand, I will further examine Fichte's transcendental theory of subjectivity, by focusing on the way in which it determined his view of the body. On the other hand, I will shift the scope from Helmholtz's to Wilhelm Wundt's psychophysiology. The overarching research goal is to investigate to what extent that Fichte's idealist conception of the body can provide a valuable framework to Wundt's psychophysiological analysis of voluntary action. Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen Steffen DUCHEYNE Liesbet DE KOCK Aristotles Revenge: The Impossibility of the Naturalization of Thought. Abstract: The philosophy of mind can be described as a conjunction of three problems: 1) the problem of qualia (our conscious, phenomenal, qualitative feel and experience of the world), 2) the problem of intentionality (the aboutness of certain mental states) and 3) the problem of thought (concepts, judgments, abstraction, logical reasoning, etc.). Traditional arguments against naturalism have for the most part focused on 1) and 2), although primarily on 1). Some philosophers have even swept 3) under the rugof the "easy problem" of consciousness, a problem in principle amenableto a functionalist, physicalist account. This last claim has not gone unchallenged and there is reason to believe that it is 3) which makes anyform of naturalism in principle impossible. indeed, there's an old way of arguing against naturalism, based on the Aristotelian tradition, thatdoes not appeal to qualia, subjectivity or intentionality but rather tothe intellectual activities of human beings. The relatively recent re Henning Tegtmeyer Antonio Ramos Diaz Human Flourishing and Transcendence. Charles Taylor: Between Radical Orthodoxy and Exclusive Secularism Abstract: Basing itself on the writings of Charles Taylor, the dissertation aims at exploring the issues of human flourishing and transcendence against the backdrop of two seemingly opposite tendencies in this regard, namely,radical Orthodoxy and Exclusive Secularism. In his A Secular Age, Taylor offers a nuanced picture of secularization, and treads a middle path between the previously mentioned extreme tendencies represented by (John Milbank, Catherine Pickstock, Graham Ward, and Philip Blond,) et.al on the one hand, and (Friedrich Nietzsche, Alan Badiou, Slavoj Zizek, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennet and Sam Harris) et.al on the other. This dissertation will not only expose and assess three significant views concerning the nature and extent of human flourishing but also make a critical investigation into the viability of Taylor#s attemptto recuperate some sense of religious transcendence for a satisfactory account of human flourishing. William Desmond Manoj Francis Kants Theory of Imagination in the Critique of Pure Reason Abstract: This project examines the role of imagination in Kant#s Critique of Pure Reason (CPR). In sharp distinction to most commentaries, the project claims that Kant#s account of the imagination in the first Critique can only be understood in light of his sources. While the rationalists assigned the imagination to sensibility, the empiricists connected the imagination to thought. I argue that the accounts of David Hume ( ) and, on the other side, Christian Wolff ( ) and his followers inspired Kant#s view on the pivotal role of the imagination in the productionof both a priori and empirical knowledge. Kant#s resolve is to state that sensibility and the understanding are brought together because of theactivity of the imagination. On his account, the imagination is both empirical and pure, but it is not always clear how Kant conceives of the relation between the various guises of the imagination. This issue has puzzled many commentators, especially with regard to the differences Karin de Boer Radical Evil and the Limit of Free Will Abstract: This will be a systematic investigation into 'Radical Evil', an important concept in Kant's philosophy of religion, exploring the proper place,the complicated meaning, and the possibe deduction of this concept, as well as its significance to Kant's philosophical project and religious theory of German Idealism. William Desmond

5 The dissertation focuses on the ontological and categorial analysis of qualitative material properties in the neoplatonic account of Proclus and Simplicius. It will show this to be a highly original analysis with important implications for the explanatory Abstract: The dissertation focuses on the ontological and categorial analysis of qualitative material properties in the neoplatonic account of Proclus and Simplicius. It will show this to be a highly original analysis with important implications for the explanatory model used in the Neoplatonic school. Jan Opsomer Pieter d'hoine Mareike Hauer Thomas Aquinas and the Filipino Philosophy of Kapwa Abstract: I will be using the metaphysics of Aquinas, through the mediation of Norris Clarke, to defend and articulate a struggling Filipino philosophy. I hope to both strengthen Filipino philosophy, and at the same time attempt an application of existential Thomism to a real social context. Russell Friedman Jeremiah Reyes De rol van het Gnosticisme in het hedendaagse moderniteitsdebat Abstract: Wat is moderniteit? Deze vraag staat niet alleen centraal in de hedendaagse wijsbegeerte, maar is evenzeer van belang binnen andere, aanverwante domeinen. Een aantal twintigste-eeuwse denkers, waaronder Hans Blumenberg, Eric Voegelin en Hans Jonas, geloven dat we de essentie van het moderne denkparadigma het best kunnen begrijpen door naar de antieke religieuze beweging van het Gnosticisme te verwijzen. Het Gnosticisme isin feite een amalgaam van een aantal radicaal dualistische religies uitde eerste eeuwen na Christus. Dit project probeert op filosofisch niveau te begrijpen waarom deze verwijzing naar het Gnosticisme een belangrijke rol heeft gespeeld in het hedendaagse debat over moderniteit en secularisatie. Ik zal laten zien dat de rol van het Gnosticisme in dit debat samenhangt met een fundamentele spanning in het Christendom. Deze spanning bestaat uit een onoplosbare twijfel tussen immanentie en transcendentie. Zowel het Gnosticisme als de moderniteit kunnen gezien worden als een André Cloots Willem Styfhals The Explanation of Qualitative Properties in Neoplatonic Philosophy of Nature and Metaphysics - The Intelligible Causes of Qualitative Properties in Proclus and Damascius Abstract: The research project aims at giving a comprehensive account of the nature and function of the intelligible causes of qualitative material properties as conceived of in the Athenian Neoplatonic school. Jan Opsomer Pieter d'hoine Alberto Kobec Buridans Semantics and Ontology. Abstract: I am going to focus on Buridan's semantics and nominalistic ontologyin the following years of my doctoral research. The whole project will include four main parts: Buridan's nominalistic token-based logic, his natural language semantics, his mental language semantics and his ontology.nbsp; Russell Friedman Lorenz Demey Mingyu Ma Dem Doketismus auf der Spur: Eine kritische Sichtung der Forschungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Ignatius von Antiochien und der Johanneischen Literatur Abstract: This project proposes to study the origins and earliest traces of #Docetism# in ancient Christian literature. It starts from the widespread observation that both the labels #Docetic# and #Docetism# are in themselvesproblematic. They are used in ancient literature and modern scholarshipto denote a variety of phenomena that all have something to do with ways of explaining, and thereby denying or somehow obscuring, the reality of Jesus# suffering at the cross. Because Johannine literature and the letters of Ignatius of Antioch offer (some of) the earliest traces of reflexion on Docetism that are to be found in Christian theology, these willbe in the centre of my research. I will study these two corpuses of texts on the hypothesis that too often they have been understood in light of later developments in Christian dogma with regard to the person of Jesus Christ, not in the least the strong emphasis on his double nature. OE Bijbelwetenschap Joseph Verheyden Ines Luthe

6 Aquinas's commentary on Aristotle's Metaphysics, book XII: a historicaland doctrinal study of the text Abstract: Mijn proefschrift is ontworpen als een commentaar op het commentaar vanthomas van Aquino op Metafysica, boek XII. Mijn bedoeling is om zijn theorie van de substantie te presenteren, zoals blijkt uit zijn commentaar. Na een uitvoerige inleiding over Thomas van Aquino's commentaar-strategie en een vergelijking van zijn commentaar met zijn andere teksten inzake substantie en met de paraphrasis van Albert van Keulen, zal ik zijn presentatie van de leer van Aristoteles bespreken. Ik denk dat Thomas in zijn commentaar zijn definitieve leer van de substantie uiteenzet. De filosofische relevantie van mijn project is gebaseerd op mijn presentatie van Thomas van Aquino's pogingen om de samenhang te tonen van de raadselachtige en vaak tegenstrijdige theorie van de substantie bij Aristoteles. Russell Friedman Luca Gili Digitale Academische Edities: Initieel Training Netwerk (DiXiT). Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Literatuur van de moderniteit Dirk Van Hulle?De machine (her)schrijven: modernisme, technologie, gender? Abstract: Dit project onderzoekt de relatie tussen literatuur en technologie in de werken van drie vroeg-twintigste-eeuwse vrouwelijke auteurs: Mina Loy, Nancy Cunard en Bryher. Hoewel het modernistische technologische project vaak wordt gelinkt aan een mannelijke esthetiek van oorlog en geweld, gebruikten deze vrouwelijke auteurs technologie om een meer inclusieve en gelijke gemeenschap te verbeelden. Vakgroep Frans Maryse Demoor Een systeem biologische benadering van Wnt signalisatie in kraakbeen Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Skeletale Biologie en Engineering Rik Lories Tine Peeters NOVA DOMUS: Netwerk van Amerika en Europa voor mobiliteit van doctorandi tussen universiteiten. Abstract: Nova Domus wordt gecoordineerd door de Universitat de Barcelona, deel van de vereniging van Catalaanse universiteiten. De belangrijkste doelstelling is om gezamelijke initiatieven, programma's en projecten te organiseren met als doel het verbeteren van het universitaire system, als ook universiteiten de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen op het vlak van onderzoek. Faculteit Theologie en Religiewetensch. Factors Contributing to Success in Blended Learning - The Case of Language Teaching and Training in Academic and Professional Contexts; Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Antwerps Centrum voor Pragmatiek (IPrA Research Center) Christel Van De Poel Factoren die bijdragen tot Succes in Blended Learning - Het Geval van het taalonderwijs en opleiding in academische en professionele contacten. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Antwerps Centrum voor Pragmatiek (IPrA Research Center) Christel Van De Poel De rol van religie in palliatieve zorg. Abstract: In de literatuur wordt beweerd dat de palliatieve zorg zich verwijderdevan haar oorspronkelijke religieuze inspiratie en meer seculier werd ophet moment dat de palliatieve zorg een globale beweging werd. Toch is religie nooit ver weg voor velen die tegenwoordig met palliatieve zorg temaken hebben. In dit project wordt de betekenis en het belang nagegaan van religie in centrale aspecten van palliatieve zorg: medische beslissingen, omgaan met de dood en sterven en motivatie om te werken in palliatieve zorg. Voor deze studie worden data gebruikt die worden

7 verzameld door middel van empirische onderzoeksmethoden in de Vlaamse en Indische palliatieve zorg. Op grond van eerder onderzoek mag verondersteld worden dat in de bestudeerde centrale aspecten van palliatieve zorg vertrouwen in een persoonlijke vorm van God of de Ultieme Realiteit een belangrijke factor is. Doorheen dit onderzoeksproject zullen we niet enkel dieper inzicht verwerven in de rol van religie en levensbeschouwing in de pal OE Theologische en Comparatieve Ethiek Johan Verstraeten Joris Gielen Corpus Vlaamse Gebarentaal Abstract: The general objective of this project is to collect and publish a corpus of Flemish Sign Language that will be a core data source for any research aimed at analyzing Flemish Sign Language or for cross-linguistic research. The corpus will consist of machine-readable, annotated video data of a representative sample of Flemish deaf sign language users. Vakgroep Latijn en Grieks Annemieke Van Herreweghe Kant in the Theological/Religious Space Abstract: The philosophy of Kant is widely acknowledged to have had a major impact on theology. The chief problem Kant faces in his theological/religiousspace is the following: does he reduce religion to morality or vice versa. This question can be rephrased in two ways: loosely, does Kant regard morality as the single explanatory factor in terms of which all that is necessary to religion can be explained? And strictly, does Kant believe religion can be explained away as nothing but a special form or interpretation of morality? To many readers of Kant in the past the answer to our question seems so obvious that for them Kant clearly does reduce religion to morality. But I want to (re)examine Kant#s own claims with an open mind and we will find that the affirmative answer to our question isnot faithful to Kant#s true intentions. In my thesis I want to illustrate how Kant#s religious texts can inform critical debates about a range of religious topics: the problem of theodicy and evil, philosophica André Cloots Reid over persoonsidentiteit Abstract: My research is about the topic of personal identity in Thomas Reid's philosophy. Since Reid's theory of personal identity is still relatively neglected, compared with his other subjects, I will set up a systematic and detailed account of his view. For doing it, I will compare him with Locke, since he criticized Locke's memory based theory of personal identity and since the criticism reveals Reid's own view on this topic. Unlikesome commentators who claim that Reid believed that personhood (Reid uses the term 'personality') is strictly mental, I think there is a possibility of arguing that his text shows a different view, namely that personhood is something both mental and physical. This interpretation might be particularly useful, when we confront Reid with contemporary reductionism which tries to reduce personal identity to something else (such as psychological continuity). With this interpretation, I will give some answers to the questions which contemporary reductionism raises and s OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Arnold Burms Building Supranational Democracy: A Post-Westphalian Approach to Power,Trust and Institutional Design Abstract: This project continues recent successful graduate work on democracy andthe institutionalisation of just relations between dominant and non-dominant political communities in multinational states. The core question is: what role might cross-national trust and solidarity play in overcoming the power constraint plaguing minority-majority relations in multinational democracies? The power constraint is the restrictedability of national minorities to overcome the power vested in nationalmajorities under the Westphalian tradition (e.g., discrete boundaries and national homogeneity) to achieve levels of inclusion in shared-decision making bodies demanded by normative arguments on democracy and justice. In other words, existing literature contains numerous theoretical accounts of how governing relationships between national minorities and majorities can be structures in a just manner, but correspondingly few accounts of how these governance relationships can be actualized given existing power co OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Timmy Heysse Helder De Schutter Marc Woons From Pagan to Christian Anthropology: Nemesius of Emesas De natura hominis. Abstract: Early modem tyrannicide-literature analyzes a specific political 'right' with considerable sophistication and flair: a people's right- or even, any subject's right- to kill tyrannical heads of state. Defending this 'right', with the French philosopher Jean Bodin, range figureslike the republican poet John Milton and the Huguenot jurist Franc;:oisHotman. Denying this 'right', with the English philosopher Thomas Hobbes, are Humanist jurists like Claude Saumaise and William Barclay- and somewhat earlier, Erasmus, who published a rebuttal of Lucian's ancient Tyrannicide speech in Leuven, in Despite the fact that contributions to this Europe-wide debate were intensely philosophical, and despite the appearance of some promising studies in recent years (often by historians of literature or law), this literature has been badly neglectedby philosophers. Thus, I propose to analyze a number of early modern texts on the issue of tyrannicide, and then to put my findings in dialoguewith contem

8 Gerd Van Riel David Lloyd Dusenbury. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Nieuwe Tijd Leuven Eric Aerts Stad en samenleving in de Lage Landen (ca ca. 1850). De 'condition urbaine': tussen veerkracht en kwetsbaarheid (City&Society). Universiteit Antwerpen Abstract: Vanuit de nood bredere vergelijkingen te maken en vooral transformatieprocessen beter te kunnen begrijpen willen we in deze nieuwe IUAP fase VII verder chronologisch verbreden tot ca Zo kan de transitie naar een moderne samenleving worden meegenomen in de analyse. Centraal in ons onderzoek staat daarom de studie van transformaties en continuïteiten tussen, enerzijds, de middeleeuwen en de vroegmoderne periode en, anderzijds, de vroegmoderne en moderne periode. Centrum voor stadsgeschiedenis Bruno Blondé Participation and Representation. A comparative study of linkage mechanisms between citizens and the political systems in contemporary democracies Abstract: Studie rond participatie en representatie van en door burgers en het politiek systeem in democratieën Politieke Wetenschappen CHRISTIAN DESCHOUWER City and Society in the Low Countries (ca ca.1850). The condition urbaine: between resilience and vulnerability Abstract: Resilience has often been discredited as a contextual concept, in that it only applies to Western societies with their strong inclination for individualism. Therefore, we will pay attention to a myriad of agents and factors contributing to or hindering urban resilience, ranging from the creative entrepreneur, via informal circuits and bonds of reciprocity, neighbourhood networks to formal institutions and eventually urban governments. In doing so, it is our intention to escape from an optimistic belief in progress or 'affluent stability.' We will also address the structural failures of urban societies in the West, for example, their inability to fundamentally deal with problems of social inequality. Our investigation is guided by the hypothesis that the complex interplay between causal factors touches upon the 'urban core' of societal developments itself and will help to explain how urban societies continue to innovate, adapt and/or reproduce themselves under severe challenges. The common goal of the different research projects proposed by the network is to give a realistic and contingent evaluation of the opportunities, challenges, successes and failures of urban societies. Inspired by the challenges of present-day urbanisation, three work packages propose to critically investigate 'urban resilience' in the historical Low Countries: (1) Environmental Challenges of City Life: Resilience and Precariousness; (2) Urban Memories and Counter-Memories; (3) Urban Community Building: Inclusion and Exclusion. These themes will be the object of a resolutely international and interdisciplinary analysis, including - besides history - such disciplines as the study of visual and literary culture, archeology, and geography. Geschiedenis Anne WINTER Antwoorden op de tekenen van de tijd. Een onderzoek naar het traject inde Filippijnse theologie van postkoloniale naar transkoloniale theorievorming Abstract: Het Filipijnse religieuze bewustzijn staat in een complexe verhouding tot de zich steeds ontwikkelende maar toch ook blijvende oproep tot christelijke navolging. Wij stellen dat in deze context de uitbouw van de hedendaagse Filipijnse theologie meer baat vindt bij de ideeën die het transkoloniale denken ontwikkelt over #niet-vergeten# en #belichaamde herinnering# (de metafoor van het kruis), dan bij wat het postkoloniale discours ons aanreikt in haar overwegingen over #hybriditeit# en #subaltern#. We ontwikkelen deze thesis als volgt: (1) een onderzoek naar de invloed van het postkoloniale denken op de Filipijnse theologie via de Bijbelstudies, de kerkelijke systematische leerstellingen en de lokale verhalen; (2) de appropriatie van de metafoor van de eucharistie als anamnese of belichaamde herinnering in transkoloniale context als een mogelijkheid voor de theologie in de Filippijnen; (3) een voorstel tot re-contextualisatie van het transkoloniale discours in de Filippijnen, met het oo OE Systematische Theologie & Religiewet. Jacques Haers Alle volken zullen komen en U aanbidden (Openb. 15,4): de ecclesiologische relevantie van nationale identiteit en haar relevantie voor de orthodoxe diaspora Abstract: Dit onderzoeksproject wil bijdragen aan een positieve theologische evaluatie van het begrip #natie" in haar relatie tot de orthodoxe ecclesiologie. Teneinde het grotendeels negatieve en eenzijdige perspectief op deze kwestie te doorbreken, dat zowel het officiële als academische discours domineert, wil deze studie de historische evolutie die tot deze situatie leidde, opnieuw onderzoeken. In een tweede stap, ontwikkelt dit

9 project vanuit de theologische inzichten van de Roemeense theoloog Dumitru Staniloae en de Griekse missioloog Anastasios Yannoulatos, een meer holistische en evenwichtige benadering die recht doet aan zowel de universele als lokale dimensies van de Kerk vanuit orthodox oogpunt. In een derde stap worden de stemmen van de oecumenische gesprekspartners van de Orthodoxe Kerk in het debat binnengebracht. Onderzocht wordt hoe ze ten dienste kunnen staan aan de Orthodoxe theologie door een coherent vertoog overde relatie tussen kerk en natie te ontwikkelen. Als einddoel wil OE Systematische Theologie & Religiewet. Peter De Mey George Valcu Het radicale personalisme van Max Scheler. De heroverweging van het metafysische rijk van waarden, gevoelens en verstand. Abstract: Ons doctoraatsproject stelt voor om Scheler's radicaal personalisme te onderzoeken, door zowel zijn diepe inbedding in de toegepaste fenomenologie en ethiek te onderstrepen, als het te contrasteren met het ethisch personalisme, dit laatste gepresenteerd door Peter H. Spader, één van de meest eminente commentatoren van Scheler. Onze belangrijkste hypothese is - om Scheler's ethisch personalisme te begrijpen # dat er een diep onderzoek vereist is naar zijn fenomenologische methode. Wij zijn van plan, door het presenteren van de verschillende dimensies van het begrip van de persoon, aan te tonen, hoe Max Scheler's radicalisme wordt geformuleerd in zijn fenomenologische ethiek en tevens aan te geven welke de historische en ethische gevolgen zijn van een dergelijke benadering. Het doctoraatsonderzoek maakt gebruik van een klassieke fenomenologische methode met behulp van de hermeneutiek. Ons project wil aantonen dat Scheler's radicaal personalisme, vooral in het licht van zijn tweede rango OE Theologische en Comparatieve Ethiek Johan De Tavernier Sandorne Orszagh Centrum voor Literatuur in Vertaling Abstract: De onderzoekers betrokken bij deze Alliantieonderzoeksgroep willen die plaatsen in literaire vertalingen zichtbaar maken waar de discursieve aan- of afwezigheid van de vertaalinstantie zich in het bijzonder manifesteert, of bijzonder relevant is: parakteksten, bepaalde zones in meertalige teksten, in zelf- en hervertalingen, elementen uit het socio-culturele referentiekader van de tekst... Tevens zal worden nagegaan hoe vertaalwetenschap een meerwaarde kan bieden voor literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis. Letterkunde Ilse Logie The Antinomy of Political Reason in Kant, its Solution and ContemporaryDebates Abstract: Contemporary liberal trends of thought in social and political philosophy have again brought to the fore the practical scope of meaning of (in se metaphysical) concepts such as freedom and equality of citizens. In the context of (moral) claims for autonomy, self-determination of individuals and cosmopolitical hospitality of world-citizens on the one hand and political national or globalized coercion [by supra-national political/ juridical institutions] on the other, the multi-faced coercive power of #external# (political) lawgivings has intensified the urgency to rethink the metaphysical foundations of what in fact is shown to be a practical antinomical system of lawgivings. The moral lawgiving based on internal freedom of self-determination is antinomically opposed to the political lawgiving based on external force. Regarding all human beings, how tosaveguard within a (global) determining ambience of interests and powers the being an end-in-itself which is of itself absolute object of OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Bart Raymaekers Theogene Havugimana

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Mourning in people with chronic fatigue syndrome (CFS) Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Lisanne Fischer S1816071 Mei 2012

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Literatuurwetenschap - 2011-2012

Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 I Na afsluiting van de bachelorfase kan

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma Running head: HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN NA EEN IC-OPNAME 1 Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma The Screening of Problems 3

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter?

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Emiel Krahmer, Erwin Marsi & Paul van Pelt Site visit, Tilburg, November 8, 2007 Plan 1. Introduction: A short

Nadere informatie

Stand for Secularism and Human Rights!

Stand for Secularism and Human Rights! EU ELECTIONS 2014 Stand for Secularism and Human Rights! EHF Manifesto November 2013 E uropean elections in May 2014 will be crucial for humanists in Europe. The rise of radical populist parties, the persisting

Nadere informatie

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Proeftentamen 2010-2011 deel Wetenschapsfilosofie. 20102011proef_deel_Wetenschapsfilosofie.pdf

Proeftentamen 2010-2011 deel Wetenschapsfilosofie. 20102011proef_deel_Wetenschapsfilosofie.pdf Proeftentamen 2010-2011 deel Wetenschapsfilosofie 20102011proef_deel_Wetenschapsfilosofie.pdf Tilburg University Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie Proeftentamen Sociale Filosofie en wetenschapsfilosofie

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Van weerstand naar Acceptatie. Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. From Resistance to Acceptance

Van weerstand naar Acceptatie. Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. From Resistance to Acceptance Van weerstand naar Acceptatie Een Kwalitatief Onderzoek naar de Veranderde Percepties, Rouwverwerking en Mentale Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. From Resistance to Acceptance

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie