Onderzoeksprojecten ( van 3455)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (450-500 van 3455)"

Transcriptie

1 Aug :30:41 Onderzoeksprojecten ( van 3455) Zoekfilter: Classificaties: MENSWETENSCHAPPEN (H) Een empirisch onderbouwd raamwerk voor de normatieve macrostudie van wetenschap. Abstract: Door het begrijpen (via de ideeën van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn), simuleren (dankzij agent-gebaseerde modellen) en testen van empirische patronen (dankzij zeer grote scientometrische datasets) zal ik een raamwerk ontwikkelen om normatieve claims te kunnen maken over de wenselijkheid van wetenschappelijk macrobeleid met de bedoeling om beter te begrijpen wat wetenschappelijke vooruitgang is en hoe we het kunnen promoten. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Eric Schliesser Negentiende-eeuwse buitenlandse percepties van België als bufferstaat en hun juridische verankering Abstract: Dit project onderzoekt de internationale positie van het hedendaagse België, van het congres van Wenen tot het einde van de negentiende eeuw. De originaliteit van het voorliggende onderzoek ligt in de focus op het juridische discours van de voornaamste diplomatieke actoren, of de wijze waarop politieke problemen worden geabstraheerd en geconceptualiseerd. De aanzienlijke tijdsspanne die het onderzoek bestrijkt, moet gezien worden als een aanvulling op de traditionele politieke historiografie, in die zin dat het aantoont hoe diplomaten hun eigen, specifieke categorieën hanteerden. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Leren als gedeelde praktijk. Een nieuwe kijk op kennisverwerving in kloostergemeenschappen tijdens de volle middeleeuwen. Abstract: The project aims to re-evaluate education in monastic contexts of 11th-12th century by relying on the concept of?community of practice? and thus stressing active social participation in the processing of knowledge, beliefs and attitudes. This will be achieved through a comparative analysis of the preserved monastic correspondence, which will address the contents, contexts and perception of the learning process. Steven Vanderputten Vrouwelijke vroomheid, mannelijke toewijding? De opkomst van cisterciënzerinnen en de inrichting van cura monialium in de Zuidelijke Nederlanden, Abstract: Dit onderzoek naar de opkomst van de cisterciënzerinnenkloosters tussen 1150 en 1275 in de Zuidelijke Nederlanden bestaat uit twee luiken. Enerzijds focus ik op de vrouwen, hun spirituele idealen en de manier waarop hun gemeenschappen ontstonden en geïntegreerd werden in de cisterciënzer orde. Anderzijds onderzoek ik de steun onder mannen, zijnde cisterciënzer monniken en lokale bisschoppen, voor deze religieuze vrouwen. Jeroen Deploige Filologie van de harde schijf: een tekstgenetische analyse vanhet literaire schrijfproces in Thomas Klings poëtische nalatenschap als pilootstudie in digitaal-forensische filologie. Abstract: In dit onderzoeksproject wordt het literaire schrijfproces van de Duitse auteur Thomas Kling ( ) bestudeerd, waarbij naast de manuscripten zijn digitale documenten en de herstelbaren sporen van het schrijfproces op zijn harde schijven in het archief centraal staan. Er wordt gebruik gemaakt van digitaal-forensische tools en methodologieën om de scope van filologie, critique génétique en editiewetenschap uit te breiden. Vakgroep Frans Gunther Martens Redeneren met Prioriteiten: een Bredere Kijk Abstract: Bij geprioriteerd redeneren gaat men uit van graden van plausibiliteit, specificiteit, urgentie, etc. om bepaalde logische problemen op te lossen. Diverse modellen voor zulke redeneervormen zijn reeds ontwikkeld in het verleden. In mijn project zal ik (i) deze modellen verder ontwikkelen en toepassen, en (ii) meer aandacht besteden aan de manier waarop prioriteiten tot stand komen. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Joke Meheus Method in madness: naturalistische epistemologie en het probleem van irrationaliteit Abstract: Voor Verlichtingsdenkers was de rede een unieke eigenschap van de menselijke soort, die in scherpe tegenstelling stond met vormen van irrationaliteit. Dit project wil het traditionele dualisme in de epistemologie overstijgen en het fenomeen van irrationaliteit integreren in het kaderwerk van de naturalistische epistemologie, die de menselijke rede opvat als een biologisch vermogen, verworven door een lang process van evolutie.

2 Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Johan Braeckman De mondalisering van moderne grenzen en clandestiene maritieme migratienetwerken ( ): een vergelijkend onderzoek tussen Atlantische en Pacifische migratie systemen Abstract: Het project analyseert de opkomst van racistische grenzen aan migratie, de vorming van illegale migratienetwerken hierrond, pogingen van regeringen om internationale akkoorden inzake migratie af te sluiten en de centrale rol van scheepvaartmaatschappijen in dit proces gedurende de eerste periode van versnelde globalisatie ( ). Het vergelijkt dit voor Pacifische en Atlantische migratiesystemen naar de VS en hoe dit het migratiebeleid op de Amerikaanse continenten beïnvloedde. Eric Vanhaute : Provinciale vergaderingen in het Romeinse Westen. Een studie van de socio-economische impact van concilia op Gallia, Germania en Brittania ( 12B.C. - A.D. 284) Abstract: De spreiding en uitgebreide organisatie van de Romeinse provinciale vergaderingen suggereren dat hun invloed verder reikte dan institutionele of politieke aspecten. Ik veronderstel dat ze krachtige platforms vormden voor de ontwikkeling van provinciale netwerken, met sterkere contacten tussen de aan de vergadering deelnemende steden en personen hieruit afkomstig tot gevolg. Ik focus op de sociaal-economische aspecten van deze vergaderingen. Koenraad Verboven Andries Johan Zuiderhoek Het collectief geheugen van collaborateurs in de naoorlogse Belgische samenleving: een sociaal-politieke geschiedenis ( ) Abstract: Collaborateurs in Vlaanderen zijn er in geslaagd de repressie af te schilderen als een anti-vlaamse, harde en eindeloze operatie. Door een structurele en empirische analyse van bronnen die een licht werpen op de organisaties van collaborateurs en de wijze waarop zij bij andere milieus aansluiting vonden, zal dit onderzoek de ontwikkeling en het succes van dat collectief geheugen in kaart brengen. Bruno De Wever Psycho-neuropolitiek: de "neurological turn" en zijn verband met psychologisering Abstract: Dit project binnen de ideologiekritiek en de politieke filosofie analyseert de impact van de neurologische turn in de velden van de politiek en de cultuur. De centrale hypothese is dat de neurologische turn het psychologisch paradigma herbevestigt daar waar het in analogie met psychologisering een?neurologisering? inhoudt. De drie onderzoeksterreinen zijn: psychologie als wetenschap, cultuur (meerbepaald cybercultuur) en politiek (psycho-biopolitiek. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Gertrudis Van de Vijver Justitie & Bevolking. De Belgische ervaring in internationaal perspectief, Abstract: Het onderzoek naar "Justitie in relatie tot de samenleving" is een groeiend domein. Vaak ontbreekt er echter een multidimensionale aanpak binnen de sociale wetenschappen. Bouwend op de ervaringen en resultaten van een vorig IUAP-project over "Justitie & Samenleving" (IUAP P6/01), dat belangrijke lacunes in de kennis van de Belgische nationale gerechtelijke geschiedenis aanpakte vanuit een top-down en institutioneel perspectief, breidt het huidige project de blik verder uit om het thema van de relaties tussen Justitie en bevolkingen te bestuderen vanuit een interdisciplinair lange-termijn perspectief, waarbij de periode van 1795 tot op heden wordt behandeld. Bruno De Wever De betekenis van China's vreedzame ontwikkeling Abstract: kan China's vreedzame ontwikkeling werken? Met "vreedzame ontwikkeling' bedoelt China niet de verschuiving van de macht, maar een paradigma wissel. Het beweert dat zijn opgang anders zal zijn dan de expansieve machten uit het verleden en dat het als voorbeeld moet dienen foor een fundamentele revisie van de natuur van de grote politieke machten. Het maakt niet uit hoeveel macht men verkrijgt, maar hoe anderen er ook profijt uit kunnen halen. Het zou de weg kunnen plaveien voor een sterkere geïnstitutionaliseerd internationale samenwerking op het vlak van economie, milieu en veiligheid. Dit project zal dit evalueren. Politieke Wetenschappen GUSTAAF GEERAERTS Jonathan HOLSLAG

3 Literatuur en mediavernieuwing: het probleem van de genreveranderingen Abstract: Onderzoeksdomein Het genrebegrip is een van de oudste, meest gereputeerde en meest fundamentele categorieën van de literatuur en de literatuurstudie. Literaire genres zijn alomtegenwoordig; men treft ze zowel aan in fictie als in non-fictie, zowel in het highbrow- als in het lowbrow-segment van de cultuur, zowel bij vernieuwende als bij traditionele teksten, zowel bij gedrukte literatuur als bij literatuur die op andere manieren wordt gerealiseerd of opgevoerd. Er bestaan bijgevolg talloze publicaties die de notie van het genre algemeen of meer concreet bestuderen en trachten te conceptualiseren. Van oudsher heeft men daarbij vooral oog gehad voor genretaxonomieën en voor de wezensomschrijving van genres. Sommigen beschouwen genres als specifieke vormen van menselijk spreken waarvan de essentiële kenmerken kunnen worden vastgelegd, terwijl anderen er juist van uitgaan dat genres slechts kunnen worden beschreven vanuit een functionalistisch (en dus relativistisch en niet-essentialistisch) perspectief. Meer recent heeft de digitale revolutie geleid tot fundamentele veranderingen in de literatuur en tot een groeiend bewustzijn van het belang van de specifieke 'mediatiseringen' en de materiële verschijningsvormen van literatuur. Dergelijke ontwikkelingen dwingen onderzoekers om de 'theorie' en de 'praktijk' van het genre radicaal te herdenken, en om de notie van het genre nadrukkelijker te analyseren binnen het meer dynamische kader van het 'generische'. Doelstellingen en onderzoeksvragen Het voorgestelde onderzoek positioneert zich in de voorhoede van die recente ontwikkelingen in de genretheorie. Het project -- op basis van materiële, contextuele en historische aspecten van de literatuur van de laat-negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw -- een reeks van nieuwe vragen aan de orde met betrekking tot de verhouding tussen genrevorming en veranderingen op mediatechnologisch vlak: 1) Hoe wijzigen genres door het verschijnen van nieuwe-mediatechnologieën en, omgekeerd, op welke manier dragen nieuwe-mediatechnologieën bij tot het ontstaan van nieuwe genres? 2) Welke rol speelt literatuur bij de institutionalisering van die nieuwe-mediatechnologieën (die vaak slechts 'overleven' als ze erin slagen nieuwe en specifieke inhouden tot stand te brengen)? 3) Welke repercussies heeft deze nieuwe benadering van genres voor onze ideeën over literatuur en, belangrijker, voor de uiteenlopende manieren waarop we met literatuur omgaan (schrijven, lezen, uitgeven, becommentariëren, etc.)? Wat zijn de gevolgen voor de sleutelaspecten van de literaire ervaring, zoals bijvoorbeeld de notie 'fictie'? 4) Wat is het statuut van een notie als literair genre binnen die praktijken, die sterk worden gevormd en beïnvloed door veranderingen op het vlak van media? 5) Hoe kunnen we het traditionele genreconcept nieuw leven inblazen, niet zozeer als een set van formele en thematische voorschriften, maar als een culturele praktijk die gekenmerkt wordt door de nieuwe relaties tussen productie en receptie in een mediacontext die in het teken staat van een onmiskenbare hybriditeit. De verschuiving van de notie 'genre' (als een statisch taxonomisch principe) naar het principe van het 'generische' is in dit licht cruciaal. Meer in het algemeen focust het voorgestelde onderzoek op drie types van vragen: 1) genre en verandering: de studie van het principe van genretransformaties; 2) genre en literatuur: de studie van de grenzen van de literatuur (het documentaire versus het literaire, het fictionele versus het niet-fictionele, het echte versus het onechte, het ongemedieerde versus het gemedieerde, het gedrukte versus het ongedrukte woord) en de impact daarvan op genrekenmerken, genresystemen, genretheorieën; 3) genre en maatschappij: de studie van de culturele en sociale impact van de transformaties (auteurs- en lezerstheorieën, de literaire gemeenschap, literatuuronderwijs, waardesystemen, feedback op het medium, grensvervaging tussen tekst en context, werk en niet-werk) Taal- en Letterkunde JOHAN CALLENS De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een 'gebruikersperspectief' (HRI). Abstract: Het uitgangspunt van het onderzoek is de vaststelling dat zowel individuen als groepen die houders zijn van mensenrechten, als de overheid en de andere entiteiten die de mensenrechten dienen te verzekeren, worden geconfronteerd met een veelheid aan mensenrechtenbepalingen die verschillen qua draagwijdte, focus, rechtskracht en beleidsniveau. Deze niet-hiërarchische accumulatie van mensenrechtenbepalingen resulteert in een complexe en ongecoördineerde juridische structuur die in sommige gevallen tot belemmeringen kan leiden voor een effectieve bescherming van de mensenrechten. De centrale doelstelling van het voorgestelde netwerk is de studie van het recht inzake de mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit gebruikers-perspectief. Internationaal en Europees recht Metajuridica STEFAAN SMIS PAUL DE HERT De globale uitdaging van mensenrechten integratie: naar een gebruikers perspectief Abstract: Studie rond mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit een gebruikersperspectief Internationaal en Europees recht Metajuridica STEFAAN SMIS PAUL DE HERT Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Neurolinguistics Titel project: A neurolinguistic analysis of Foreign Accent Syndrome Abstract: Het buitenlandsaccent-syndroom (foreign accent syndrome, FAS) is een zeldzame aandoening waardoor spraakpatronen veranderen. Dit is vaak het geval na een beroerte of een hoofdletsel. Patiënten met FAS verliezen hun eigen accent en in de plaats daarvan neemt hun stem een vreemde toon aan.

4 Taal- en Letterkunde Peter MARIEN Post-Kantiaans Idealisme in de Vroege psychologie: Wilhelm Wundts Psychofysiologische Theorie van de Wilsact en de Idealistische Opvatting over het Lichaam. Abstract: In my doctoral dissertation, I argued that Helmholtz's proto-psychological theory of perception has demonstrable roots in Fichte's metatheoretical view of the subject as an active, striving being (e.g., De Kock 2012, forthcoming(1), forthcoming(2)). In doing so, I addressed a crucial shortcoming in the historiography of contemporary scientific psychology, i.e., the almost complete disregard for the relation between early German psychology and post-kantian idealism. This neglect is surprising, given the ubiquity of idealist metaphysics in German universities during the 19th century, and idealism's preoccupation with themes that were central in early psychological theories. A particular challenge in this area of research pertains to the apparent difficulty of reconciling idealism's abstract view of the subject, with early psychology's attempt to relate mental functions to the physiological body. Therefore, I want to develop my doctoral investigation in two novel directions, which are closely intertwined. On the one hand, I will further examine Fichte's transcendental theory of subjectivity, by focusing on the way in which it determined his view of the body. On the other hand, I will shift the scope from Helmholtz's to Wilhelm Wundt's psychophysiology. The overarching research goal is to investigate to what extent that Fichte's idealist conception of the body can provide a valuable framework to Wundt's psychophysiological analysis of voluntary action. Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen Steffen DUCHEYNE Liesbet DE KOCK Aristotles Revenge: The Impossibility of the Naturalization of Thought. Abstract: The philosophy of mind can be described as a conjunction of three problems: 1) the problem of qualia (our conscious, phenomenal, qualitative feel and experience of the world), 2) the problem of intentionality (the aboutness of certain mental states) and 3) the problem of thought (concepts, judgments, abstraction, logical reasoning, etc.). Traditional arguments against naturalism have for the most part focused on 1) and 2), although primarily on 1). Some philosophers have even swept 3) under the rugof the "easy problem" of consciousness, a problem in principle amenableto a functionalist, physicalist account. This last claim has not gone unchallenged and there is reason to believe that it is 3) which makes anyform of naturalism in principle impossible. indeed, there's an old way of arguing against naturalism, based on the Aristotelian tradition, thatdoes not appeal to qualia, subjectivity or intentionality but rather tothe intellectual activities of human beings. The relatively recent re Henning Tegtmeyer Antonio Ramos Diaz Human Flourishing and Transcendence. Charles Taylor: Between Radical Orthodoxy and Exclusive Secularism Abstract: Basing itself on the writings of Charles Taylor, the dissertation aims at exploring the issues of human flourishing and transcendence against the backdrop of two seemingly opposite tendencies in this regard, namely,radical Orthodoxy and Exclusive Secularism. In his A Secular Age, Taylor offers a nuanced picture of secularization, and treads a middle path between the previously mentioned extreme tendencies represented by (John Milbank, Catherine Pickstock, Graham Ward, and Philip Blond,) et.al on the one hand, and (Friedrich Nietzsche, Alan Badiou, Slavoj Zizek, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennet and Sam Harris) et.al on the other. This dissertation will not only expose and assess three significant views concerning the nature and extent of human flourishing but also make a critical investigation into the viability of Taylor#s attemptto recuperate some sense of religious transcendence for a satisfactory account of human flourishing. William Desmond Manoj Francis Kants Theory of Imagination in the Critique of Pure Reason Abstract: This project examines the role of imagination in Kant#s Critique of Pure Reason (CPR). In sharp distinction to most commentaries, the project claims that Kant#s account of the imagination in the first Critique can only be understood in light of his sources. While the rationalists assigned the imagination to sensibility, the empiricists connected the imagination to thought. I argue that the accounts of David Hume ( ) and, on the other side, Christian Wolff ( ) and his followers inspired Kant#s view on the pivotal role of the imagination in the productionof both a priori and empirical knowledge. Kant#s resolve is to state that sensibility and the understanding are brought together because of theactivity of the imagination. On his account, the imagination is both empirical and pure, but it is not always clear how Kant conceives of the relation between the various guises of the imagination. This issue has puzzled many commentators, especially with regard to the differences Karin de Boer Radical Evil and the Limit of Free Will Abstract: This will be a systematic investigation into 'Radical Evil', an important concept in Kant's philosophy of religion, exploring the proper place,the complicated meaning, and the possibe deduction of this concept, as well as its significance to Kant's philosophical project and religious theory of German Idealism. William Desmond

5 The dissertation focuses on the ontological and categorial analysis of qualitative material properties in the neoplatonic account of Proclus and Simplicius. It will show this to be a highly original analysis with important implications for the explanatory Abstract: The dissertation focuses on the ontological and categorial analysis of qualitative material properties in the neoplatonic account of Proclus and Simplicius. It will show this to be a highly original analysis with important implications for the explanatory model used in the Neoplatonic school. Jan Opsomer Pieter d'hoine Mareike Hauer Thomas Aquinas and the Filipino Philosophy of Kapwa Abstract: I will be using the metaphysics of Aquinas, through the mediation of Norris Clarke, to defend and articulate a struggling Filipino philosophy. I hope to both strengthen Filipino philosophy, and at the same time attempt an application of existential Thomism to a real social context. Russell Friedman Jeremiah Reyes De rol van het Gnosticisme in het hedendaagse moderniteitsdebat Abstract: Wat is moderniteit? Deze vraag staat niet alleen centraal in de hedendaagse wijsbegeerte, maar is evenzeer van belang binnen andere, aanverwante domeinen. Een aantal twintigste-eeuwse denkers, waaronder Hans Blumenberg, Eric Voegelin en Hans Jonas, geloven dat we de essentie van het moderne denkparadigma het best kunnen begrijpen door naar de antieke religieuze beweging van het Gnosticisme te verwijzen. Het Gnosticisme isin feite een amalgaam van een aantal radicaal dualistische religies uitde eerste eeuwen na Christus. Dit project probeert op filosofisch niveau te begrijpen waarom deze verwijzing naar het Gnosticisme een belangrijke rol heeft gespeeld in het hedendaagse debat over moderniteit en secularisatie. Ik zal laten zien dat de rol van het Gnosticisme in dit debat samenhangt met een fundamentele spanning in het Christendom. Deze spanning bestaat uit een onoplosbare twijfel tussen immanentie en transcendentie. Zowel het Gnosticisme als de moderniteit kunnen gezien worden als een André Cloots Willem Styfhals The Explanation of Qualitative Properties in Neoplatonic Philosophy of Nature and Metaphysics - The Intelligible Causes of Qualitative Properties in Proclus and Damascius Abstract: The research project aims at giving a comprehensive account of the nature and function of the intelligible causes of qualitative material properties as conceived of in the Athenian Neoplatonic school. Jan Opsomer Pieter d'hoine Alberto Kobec Buridans Semantics and Ontology. Abstract: I am going to focus on Buridan's semantics and nominalistic ontologyin the following years of my doctoral research. The whole project will include four main parts: Buridan's nominalistic token-based logic, his natural language semantics, his mental language semantics and his ontology.nbsp; Russell Friedman Lorenz Demey Mingyu Ma Dem Doketismus auf der Spur: Eine kritische Sichtung der Forschungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Ignatius von Antiochien und der Johanneischen Literatur Abstract: This project proposes to study the origins and earliest traces of #Docetism# in ancient Christian literature. It starts from the widespread observation that both the labels #Docetic# and #Docetism# are in themselvesproblematic. They are used in ancient literature and modern scholarshipto denote a variety of phenomena that all have something to do with ways of explaining, and thereby denying or somehow obscuring, the reality of Jesus# suffering at the cross. Because Johannine literature and the letters of Ignatius of Antioch offer (some of) the earliest traces of reflexion on Docetism that are to be found in Christian theology, these willbe in the centre of my research. I will study these two corpuses of texts on the hypothesis that too often they have been understood in light of later developments in Christian dogma with regard to the person of Jesus Christ, not in the least the strong emphasis on his double nature. OE Bijbelwetenschap Joseph Verheyden Ines Luthe

6 Aquinas's commentary on Aristotle's Metaphysics, book XII: a historicaland doctrinal study of the text Abstract: Mijn proefschrift is ontworpen als een commentaar op het commentaar vanthomas van Aquino op Metafysica, boek XII. Mijn bedoeling is om zijn theorie van de substantie te presenteren, zoals blijkt uit zijn commentaar. Na een uitvoerige inleiding over Thomas van Aquino's commentaar-strategie en een vergelijking van zijn commentaar met zijn andere teksten inzake substantie en met de paraphrasis van Albert van Keulen, zal ik zijn presentatie van de leer van Aristoteles bespreken. Ik denk dat Thomas in zijn commentaar zijn definitieve leer van de substantie uiteenzet. De filosofische relevantie van mijn project is gebaseerd op mijn presentatie van Thomas van Aquino's pogingen om de samenhang te tonen van de raadselachtige en vaak tegenstrijdige theorie van de substantie bij Aristoteles. Russell Friedman Luca Gili Digitale Academische Edities: Initieel Training Netwerk (DiXiT). Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Literatuur van de moderniteit Dirk Van Hulle?De machine (her)schrijven: modernisme, technologie, gender? Abstract: Dit project onderzoekt de relatie tussen literatuur en technologie in de werken van drie vroeg-twintigste-eeuwse vrouwelijke auteurs: Mina Loy, Nancy Cunard en Bryher. Hoewel het modernistische technologische project vaak wordt gelinkt aan een mannelijke esthetiek van oorlog en geweld, gebruikten deze vrouwelijke auteurs technologie om een meer inclusieve en gelijke gemeenschap te verbeelden. Vakgroep Frans Maryse Demoor Een systeem biologische benadering van Wnt signalisatie in kraakbeen Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Skeletale Biologie en Engineering Rik Lories Tine Peeters NOVA DOMUS: Netwerk van Amerika en Europa voor mobiliteit van doctorandi tussen universiteiten. Abstract: Nova Domus wordt gecoordineerd door de Universitat de Barcelona, deel van de vereniging van Catalaanse universiteiten. De belangrijkste doelstelling is om gezamelijke initiatieven, programma's en projecten te organiseren met als doel het verbeteren van het universitaire system, als ook universiteiten de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen op het vlak van onderzoek. Faculteit Theologie en Religiewetensch. Factors Contributing to Success in Blended Learning - The Case of Language Teaching and Training in Academic and Professional Contexts; Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Antwerps Centrum voor Pragmatiek (IPrA Research Center) Christel Van De Poel Factoren die bijdragen tot Succes in Blended Learning - Het Geval van het taalonderwijs en opleiding in academische en professionele contacten. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Antwerps Centrum voor Pragmatiek (IPrA Research Center) Christel Van De Poel De rol van religie in palliatieve zorg. Abstract: In de literatuur wordt beweerd dat de palliatieve zorg zich verwijderdevan haar oorspronkelijke religieuze inspiratie en meer seculier werd ophet moment dat de palliatieve zorg een globale beweging werd. Toch is religie nooit ver weg voor velen die tegenwoordig met palliatieve zorg temaken hebben. In dit project wordt de betekenis en het belang nagegaan van religie in centrale aspecten van palliatieve zorg: medische beslissingen, omgaan met de dood en sterven en motivatie om te werken in palliatieve zorg. Voor deze studie worden data gebruikt die worden

7 verzameld door middel van empirische onderzoeksmethoden in de Vlaamse en Indische palliatieve zorg. Op grond van eerder onderzoek mag verondersteld worden dat in de bestudeerde centrale aspecten van palliatieve zorg vertrouwen in een persoonlijke vorm van God of de Ultieme Realiteit een belangrijke factor is. Doorheen dit onderzoeksproject zullen we niet enkel dieper inzicht verwerven in de rol van religie en levensbeschouwing in de pal OE Theologische en Comparatieve Ethiek Johan Verstraeten Joris Gielen Corpus Vlaamse Gebarentaal Abstract: The general objective of this project is to collect and publish a corpus of Flemish Sign Language that will be a core data source for any research aimed at analyzing Flemish Sign Language or for cross-linguistic research. The corpus will consist of machine-readable, annotated video data of a representative sample of Flemish deaf sign language users. Vakgroep Latijn en Grieks Annemieke Van Herreweghe Kant in the Theological/Religious Space Abstract: The philosophy of Kant is widely acknowledged to have had a major impact on theology. The chief problem Kant faces in his theological/religiousspace is the following: does he reduce religion to morality or vice versa. This question can be rephrased in two ways: loosely, does Kant regard morality as the single explanatory factor in terms of which all that is necessary to religion can be explained? And strictly, does Kant believe religion can be explained away as nothing but a special form or interpretation of morality? To many readers of Kant in the past the answer to our question seems so obvious that for them Kant clearly does reduce religion to morality. But I want to (re)examine Kant#s own claims with an open mind and we will find that the affirmative answer to our question isnot faithful to Kant#s true intentions. In my thesis I want to illustrate how Kant#s religious texts can inform critical debates about a range of religious topics: the problem of theodicy and evil, philosophica André Cloots Reid over persoonsidentiteit Abstract: My research is about the topic of personal identity in Thomas Reid's philosophy. Since Reid's theory of personal identity is still relatively neglected, compared with his other subjects, I will set up a systematic and detailed account of his view. For doing it, I will compare him with Locke, since he criticized Locke's memory based theory of personal identity and since the criticism reveals Reid's own view on this topic. Unlikesome commentators who claim that Reid believed that personhood (Reid uses the term 'personality') is strictly mental, I think there is a possibility of arguing that his text shows a different view, namely that personhood is something both mental and physical. This interpretation might be particularly useful, when we confront Reid with contemporary reductionism which tries to reduce personal identity to something else (such as psychological continuity). With this interpretation, I will give some answers to the questions which contemporary reductionism raises and s OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Arnold Burms Building Supranational Democracy: A Post-Westphalian Approach to Power,Trust and Institutional Design Abstract: This project continues recent successful graduate work on democracy andthe institutionalisation of just relations between dominant and non-dominant political communities in multinational states. The core question is: what role might cross-national trust and solidarity play in overcoming the power constraint plaguing minority-majority relations in multinational democracies? The power constraint is the restrictedability of national minorities to overcome the power vested in nationalmajorities under the Westphalian tradition (e.g., discrete boundaries and national homogeneity) to achieve levels of inclusion in shared-decision making bodies demanded by normative arguments on democracy and justice. In other words, existing literature contains numerous theoretical accounts of how governing relationships between national minorities and majorities can be structures in a just manner, but correspondingly few accounts of how these governance relationships can be actualized given existing power co OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Timmy Heysse Helder De Schutter Marc Woons From Pagan to Christian Anthropology: Nemesius of Emesas De natura hominis. Abstract: Early modem tyrannicide-literature analyzes a specific political 'right' with considerable sophistication and flair: a people's right- or even, any subject's right- to kill tyrannical heads of state. Defending this 'right', with the French philosopher Jean Bodin, range figureslike the republican poet John Milton and the Huguenot jurist Franc;:oisHotman. Denying this 'right', with the English philosopher Thomas Hobbes, are Humanist jurists like Claude Saumaise and William Barclay- and somewhat earlier, Erasmus, who published a rebuttal of Lucian's ancient Tyrannicide speech in Leuven, in Despite the fact that contributions to this Europe-wide debate were intensely philosophical, and despite the appearance of some promising studies in recent years (often by historians of literature or law), this literature has been badly neglectedby philosophers. Thus, I propose to analyze a number of early modern texts on the issue of tyrannicide, and then to put my findings in dialoguewith contem

8 Gerd Van Riel David Lloyd Dusenbury. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Nieuwe Tijd Leuven Eric Aerts Stad en samenleving in de Lage Landen (ca ca. 1850). De 'condition urbaine': tussen veerkracht en kwetsbaarheid (City&Society). Universiteit Antwerpen Abstract: Vanuit de nood bredere vergelijkingen te maken en vooral transformatieprocessen beter te kunnen begrijpen willen we in deze nieuwe IUAP fase VII verder chronologisch verbreden tot ca Zo kan de transitie naar een moderne samenleving worden meegenomen in de analyse. Centraal in ons onderzoek staat daarom de studie van transformaties en continuïteiten tussen, enerzijds, de middeleeuwen en de vroegmoderne periode en, anderzijds, de vroegmoderne en moderne periode. Centrum voor stadsgeschiedenis Bruno Blondé Participation and Representation. A comparative study of linkage mechanisms between citizens and the political systems in contemporary democracies Abstract: Studie rond participatie en representatie van en door burgers en het politiek systeem in democratieën Politieke Wetenschappen CHRISTIAN DESCHOUWER City and Society in the Low Countries (ca ca.1850). The condition urbaine: between resilience and vulnerability Abstract: Resilience has often been discredited as a contextual concept, in that it only applies to Western societies with their strong inclination for individualism. Therefore, we will pay attention to a myriad of agents and factors contributing to or hindering urban resilience, ranging from the creative entrepreneur, via informal circuits and bonds of reciprocity, neighbourhood networks to formal institutions and eventually urban governments. In doing so, it is our intention to escape from an optimistic belief in progress or 'affluent stability.' We will also address the structural failures of urban societies in the West, for example, their inability to fundamentally deal with problems of social inequality. Our investigation is guided by the hypothesis that the complex interplay between causal factors touches upon the 'urban core' of societal developments itself and will help to explain how urban societies continue to innovate, adapt and/or reproduce themselves under severe challenges. The common goal of the different research projects proposed by the network is to give a realistic and contingent evaluation of the opportunities, challenges, successes and failures of urban societies. Inspired by the challenges of present-day urbanisation, three work packages propose to critically investigate 'urban resilience' in the historical Low Countries: (1) Environmental Challenges of City Life: Resilience and Precariousness; (2) Urban Memories and Counter-Memories; (3) Urban Community Building: Inclusion and Exclusion. These themes will be the object of a resolutely international and interdisciplinary analysis, including - besides history - such disciplines as the study of visual and literary culture, archeology, and geography. Geschiedenis Anne WINTER Antwoorden op de tekenen van de tijd. Een onderzoek naar het traject inde Filippijnse theologie van postkoloniale naar transkoloniale theorievorming Abstract: Het Filipijnse religieuze bewustzijn staat in een complexe verhouding tot de zich steeds ontwikkelende maar toch ook blijvende oproep tot christelijke navolging. Wij stellen dat in deze context de uitbouw van de hedendaagse Filipijnse theologie meer baat vindt bij de ideeën die het transkoloniale denken ontwikkelt over #niet-vergeten# en #belichaamde herinnering# (de metafoor van het kruis), dan bij wat het postkoloniale discours ons aanreikt in haar overwegingen over #hybriditeit# en #subaltern#. We ontwikkelen deze thesis als volgt: (1) een onderzoek naar de invloed van het postkoloniale denken op de Filipijnse theologie via de Bijbelstudies, de kerkelijke systematische leerstellingen en de lokale verhalen; (2) de appropriatie van de metafoor van de eucharistie als anamnese of belichaamde herinnering in transkoloniale context als een mogelijkheid voor de theologie in de Filippijnen; (3) een voorstel tot re-contextualisatie van het transkoloniale discours in de Filippijnen, met het oo OE Systematische Theologie & Religiewet. Jacques Haers Alle volken zullen komen en U aanbidden (Openb. 15,4): de ecclesiologische relevantie van nationale identiteit en haar relevantie voor de orthodoxe diaspora Abstract: Dit onderzoeksproject wil bijdragen aan een positieve theologische evaluatie van het begrip #natie" in haar relatie tot de orthodoxe ecclesiologie. Teneinde het grotendeels negatieve en eenzijdige perspectief op deze kwestie te doorbreken, dat zowel het officiële als academische discours domineert, wil deze studie de historische evolutie die tot deze situatie leidde, opnieuw onderzoeken. In een tweede stap, ontwikkelt dit

9 project vanuit de theologische inzichten van de Roemeense theoloog Dumitru Staniloae en de Griekse missioloog Anastasios Yannoulatos, een meer holistische en evenwichtige benadering die recht doet aan zowel de universele als lokale dimensies van de Kerk vanuit orthodox oogpunt. In een derde stap worden de stemmen van de oecumenische gesprekspartners van de Orthodoxe Kerk in het debat binnengebracht. Onderzocht wordt hoe ze ten dienste kunnen staan aan de Orthodoxe theologie door een coherent vertoog overde relatie tussen kerk en natie te ontwikkelen. Als einddoel wil OE Systematische Theologie & Religiewet. Peter De Mey George Valcu Het radicale personalisme van Max Scheler. De heroverweging van het metafysische rijk van waarden, gevoelens en verstand. Abstract: Ons doctoraatsproject stelt voor om Scheler's radicaal personalisme te onderzoeken, door zowel zijn diepe inbedding in de toegepaste fenomenologie en ethiek te onderstrepen, als het te contrasteren met het ethisch personalisme, dit laatste gepresenteerd door Peter H. Spader, één van de meest eminente commentatoren van Scheler. Onze belangrijkste hypothese is - om Scheler's ethisch personalisme te begrijpen # dat er een diep onderzoek vereist is naar zijn fenomenologische methode. Wij zijn van plan, door het presenteren van de verschillende dimensies van het begrip van de persoon, aan te tonen, hoe Max Scheler's radicalisme wordt geformuleerd in zijn fenomenologische ethiek en tevens aan te geven welke de historische en ethische gevolgen zijn van een dergelijke benadering. Het doctoraatsonderzoek maakt gebruik van een klassieke fenomenologische methode met behulp van de hermeneutiek. Ons project wil aantonen dat Scheler's radicaal personalisme, vooral in het licht van zijn tweede rango OE Theologische en Comparatieve Ethiek Johan De Tavernier Sandorne Orszagh Centrum voor Literatuur in Vertaling Abstract: De onderzoekers betrokken bij deze Alliantieonderzoeksgroep willen die plaatsen in literaire vertalingen zichtbaar maken waar de discursieve aan- of afwezigheid van de vertaalinstantie zich in het bijzonder manifesteert, of bijzonder relevant is: parakteksten, bepaalde zones in meertalige teksten, in zelf- en hervertalingen, elementen uit het socio-culturele referentiekader van de tekst... Tevens zal worden nagegaan hoe vertaalwetenschap een meerwaarde kan bieden voor literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis. Letterkunde Ilse Logie The Antinomy of Political Reason in Kant, its Solution and ContemporaryDebates Abstract: Contemporary liberal trends of thought in social and political philosophy have again brought to the fore the practical scope of meaning of (in se metaphysical) concepts such as freedom and equality of citizens. In the context of (moral) claims for autonomy, self-determination of individuals and cosmopolitical hospitality of world-citizens on the one hand and political national or globalized coercion [by supra-national political/ juridical institutions] on the other, the multi-faced coercive power of #external# (political) lawgivings has intensified the urgency to rethink the metaphysical foundations of what in fact is shown to be a practical antinomical system of lawgivings. The moral lawgiving based on internal freedom of self-determination is antinomically opposed to the political lawgiving based on external force. Regarding all human beings, how tosaveguard within a (global) determining ambience of interests and powers the being an end-in-itself which is of itself absolute object of OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Bart Raymaekers Theogene Havugimana

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers TAALFILOSOFIE Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers WAT IS TAALFILOSOFIE? De plaats van taalfilosofie in de wijsbegeerte INLEIDING METAFYSICA ETHIEK LOGICA LOGICA I termen II oordelen III redeneringen

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in The Netherlands B.M.H. Termeer

Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in The Netherlands B.M.H. Termeer Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in The Netherlands B.M.H. Termeer Disengaging Culturalism: Artistic Strategies of Young Muslims in the Netherlands Bregje Termeer English follows

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Master Letterkunde, afstudeerrichting Literaire Vorming en Literair Veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Letterkunde -

Master Letterkunde, afstudeerrichting Literaire Vorming en Literair Veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Letterkunde - Master Letterkunde, afstudeerrichting Literaire Vorming en Literair Veld Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Letterkunde

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen. Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition :

Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen. Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : The Differences between Men and Women Karine Garcia Eerste begeleider:

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar:

Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: is er een relatie met een verkorte versie van de NVP-J? Personality Characteristics and Cyberbullying among youngsters of 11

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap Wanneer de universiteit stedelijk denkt Verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit en stad Michiel Dehaene STUDIUM GENERALE DUURZAME UNIVERSITEIT 1 PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed

Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed Geloof in een Rechtvaardige Wereld en Afkeuring van Geweldsslachtoffers: De Invloed van Sociale Categorisering, Persoons-identificatie, Positie-identificatie en Retributie Belief in a Just World and Rejection

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen Running head: INVLOED VAN DAGELIJKSE STRESS OP BURN-OUT KLACHTEN De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale Veerkracht en Demografische Variabelen The Influence of

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Mourning in people with chronic fatigue syndrome (CFS) Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Lisanne Fischer S1816071 Mei 2012

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie