Bezoldiging van bestuurders. Ingeborg Meijer-Wagenaar - 21 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldiging van bestuurders. Ingeborg Meijer-Wagenaar - 21 maart 2013"

Transcriptie

1 Bezoldiging van bestuurders Ingeborg Meijer-Wagenaar - 21 maart 2013

2 Citaat The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.

3 Spelers in het veld Nadruk op rol: Algemene vergadering Raad van commissarissen ondernemingsraad

4 Bezoldiging Bezoldiging is al hetgeen een vennootschap aan een bestuurder ter beschikking stelt als contraprestatie van de door de bestuurder verrichte arbeid.

5 Spelregels: art. 2:135 BW Lid1: De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Let op: AV mag niet zelf o.g.v. lid 1 de individuele bezoldiging vaststellen.

6 Art. 2:135 lid 4 BW De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij bij de statuten een ander orgaan is aangewezen. Vaak raad van commissarissen bevoegde orgaan Vaststelling d.m.v. extern werkend besluit Geen specifieke aansprakelijkheidsregeling commissarissen.

7 Bevoegdheden OR Spreekrecht art. 2:135 lid 2 BW (sinds 2010) Wet Harrewijn (art. 31d en e WOR) Bevoegdheden OR niet afdwingbaar

8 Variabele beloningen Goedkeuring algemene vergadering nodig voor aandelen- en optieregelingen (art. 2:135 lid 5 BW). Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van bonussen ( claw back ).

9 Openbaarmaking bezoldiging Algemeen: art. 2:383 BW. Bezoldiging van gezamenlijke bestuurders en commissarissen moet openbaar gemaakt worden. Wet Openbaarmaking Bezoldiging (art. 2:383b-e BW): bezoldiging van individuele bestuurders van open NV s moet openbaar gemaakt worden.

10 Bezoldiging commissaris De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen (art. 2:145 BW).

11 Wet Bestuur en Toezicht Art. 2:129a/239a BW: basisartikel voor het instellen van een one tier board. Het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders kan niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

12 Verschil one tier en two tier board One tier board Two tier board Art. 2:135 BW van toepassing: AV of ander in statuten aangewezen orgaan stelt bezoldiging vast. MAAR: beperking van art. 2:129a BW: uitvoerend bestuurders stellen geen eigen bezoldiging vast. Art. 2:135 BW geldt: AV of ander in statuten aangewezen orgaan stelt bezoldiging vast. Bestuurders kunnen (theoretisch) in statuten worden aangewezen als orgaan om hun eigen bezoldiging vast te stellen.

13 Verschil niet uitvoerend bestuurder en commissaris Niet uitvoerend bestuurder Commissaris Art. 2:135 BW blijft gelden: bezoldiging wordt vastgesteld door de AV of door ander in statuten aangewezen orgaan. Art. 2:145 BW: bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

14

15 De arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder Klaas Wiersma - 21 maart 2013

16 Arbeidsrechtelijke positie bestuurder ' Kop-van-jut zijn, daar word je voor betaald "Topverdieners: 'Waarom zou ik vrijwillig loon inleveren? "Veel verdienen is de cultuur geworden. "Ik kan toch ook niet minder gaan verdienen dan mijn managers?' Net sluit zich strakker om ontvangers van bonussen Graaien of handig onderhandeld? Topmannen mogen graaien als de resultaten maar goed zijn.

17 Arbeidsrechtelijke positie bestuurder Bestuurder heeft een dubbele rechtsverhouding met de vennootschap: een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke band Rechtsverhouding wordt als arbeidsovereenkomst gezien als de bestuurder een natuurlijke persoon is en wordt bezoldigd, 7.10 BW van toepassing Alternatief: overeenkomst van opdracht 7: BW Civiel weinig risico bij aangaan overeenkomst van opdracht met Management B.V. (anders Thuiszorg Rotterdam/PGGM: HR (JAR 2007/231))

18 Ontslag bestuurder Vennootschapsrechtelijk: bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming (2:134/244 BW) 15 april arresten (zowel bij ontslag als neerleggen titel) Arbeidsrechtelijk: 7.10 BW van toepassing Máár bescherming BBA, let op benoemingsbesluit Geen veroordeling mogelijk tot herstel van dienstverband (2:134 lid 3/2:244 lid 3 BW) Opzegverboden van toepassing (niet na uitnodiging AV) Artikel 30 WOR: adviesrecht OR (let op definitie bestuurder)

19 Afwijkingen? Bij ontslag functioneel bestuurder is onsplitsbaarheid niet altijd vol te houden vgl. Rb. Amsterdam JAR 2007/176 Arbeidsovereenkomst aangegaan met andere groepsmaatschappij dan waar werknemer bestuurder is Van toepassing bij Overeenkomst van Opdracht? Bestuurder vereniging en stichting (BBA niet uitgesloten)?

20 Ontslag bestuurder Bestuurder is na ontslag overgeleverd aan onzekere kennelijk onredelijk ontslagprocedure In overeenkomsten wordt daarom regelmatig een golden parachute opgenomen Arrest Drankencentrale/Blakborn (HR 2 april 2004, JAR 2004/112) en Statenbank/Fiet (HR, 7 april 1995, NJ 1995, 681), rechter bepaalt uiteindelijk wat redelijk is; neem tekst op zodat niet beide vergoedingen betaalbaar zijn

21 Wet Bestuur & Toezicht Mogelijkheid om monistisch model in te voeren (uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurder), maximering van toezichthoudende functies en 30% quotum De rechtsverhouding tussen de bestuurder en de beursgenoteerde NV kan niet langer als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt Doel: beteugelen hoge vertrekvergoedingen, arb. rechtelijke bescherming kan strijd opleveren met de Corporate Governance Code en de Code Banken (max. een vast jaarsalaris mee, ketenregeling) Uit rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (13 december 2012) blijkt dat beursvennootschappen relatief vaak uitleg geven over afwijkingen op het gebied van vertrekvergoedingen Minister: arbeidsrechtelijke bescherming overbodig vanwege de sterke onderhandelingspositie van de bestuurder van een beursvennootschap

22 Wet Bestuur & Toezicht (2) Gevolg: bestuurder is overgeleverd aan de regels van 7:400 en verder BW 7:408 BW: opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen; opzegtermijn is afhankelijk van de afspraak tussen partijen en de algemene regels van het BW, procedure ogv kennelijk onredelijk ontslag (7:681 BW) niet mogelijk Wat gebeurt er bij ziekte? 7:629 en 7:670 BW n.v.t. Overgangsrecht: bestaande arbeidsovereenkomsten blijven van kracht (hoe zit het met verlenging bepaalde tijd contract en herbenoeming na 4 jaar?) - Bestuurder mag wel een arbeidsovereenkomst aangaan met dochter vp., wat gebeurt er daarmee bij einde benoemingstermijn - ten tijde van een beursgang wordt de verhouding van rechtswege omgezet in een opdrachtovereenkomst (artikel 2:132 lid 3 BW), hoe zit dat andersom (elementen van 7:610 zijn van toepassing dus ws ook andersom van toepassing)?

23 Wet Bestuur & Toezicht (3) Sociale zekerheid: de beursbestuurder wordt gelijkgesteld met een reguliere werknemer en blijft recht houden op een uitkering op grond van WW of WIA Pensioen: de nieuwe regeling zou inhouden dat beursbestuurder niet langer deelneemt aan (collectieve) pensioenregeling, arbeidsovereenkomst is vereist. Sinds 1 januari 2013 worden beursbestuurders voor de werking van de Pensioenwet gelijkgesteld met gewone werknemers en kunnen ook na 1 januari 2013 blijven deelnemen aan de (collectieve) pensioenregeling

24 Wet Bestuur & Toezicht (4) Conclusie: Wet Bestuur & Toezicht kan vergaande consequenties hebben voor de rechtspositie van de beursbestuurder; met name bij ontslag en arbeidsongeschiktheid. Nu de contractuele vrijheid de mogelijkheid biedt om een grotendeels gelijke rechtspositie te creëren als het geval is bij de toepasselijkheid van titel 7.10 BW, maar de vraag of genoemde consequenties zich in de praktijk ook zullen voordoen.

25 Vragen? of

26 De fiscale positie van de bestuurder Hans van Ruiten 21 maart 2013

27 Belasting- en premieheffing (1) Wat is de status van een bestuurder voor belasting- en premieheffing? Werknemer of iets anders? Aangrijpingspunten: dienstbetrekking: cf. civiele recht: loon-gezag-arbeid (LB/PVV, ZVW) Fictieve dienstbetrekking, o.a.: - commissarissen (LB/PVV, ZVW) - bestuurders beurs-n.v. (LB/PVV, WNVZ, ZVW)

28 Belasting- en premieheffing (2) Belasting- en SV-wetgeving kent geen definitie van bestuurder en commissaris Bestuurder: formele uitleg (HR 22 december 1999, nr : toepasselijk vennootschapsrecht en statuten zijn beslissend) Commissaris: materiële uitleg Non-executive bestuurder: bestuurder (formeel) of commissaris (materieel)?

29 Belasting- en premieheffing (3) Relevantie: 1) Belastingheffing van niet-inwoners bij NL lichaam: bestuurders/commissarissen volledig in Nederland belast, gewone werknemer voor zover in NL gewerkt 2) Toepassing belastingverdragen 3) WNVZ: bestuurders en gewone werknemers wel, commissarissen niet 4) Toepassing EG-Verordening sociale zekerheid (in welk land verzekerd)?

30 Belasting- en premieheffing (4) Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen: - Geldt sinds Vertrekvergoeding > jaarsalaris werkgeversheffing van 30% (naast reguliere inhouding) - M.i.v naar 75% - Ruwe (mathematische) bepaling van vertrekvergoeding & toepassing ficties Zou door artikel 2: 132 lid 3 BW niet meer van toepassing zijn op bestuurder beurs-nv. Gerepareerd met fictieve dienstbetrekking voor bestuurders beurs-nv voor alle loonheffingen.

31 Belasting- en premieheffing (5) Herkwalificatie voor inkomstenbelasting? - Rangorderegeling art lid 1 IB: winst uit onderneming komt vóór loon - HR 12 september 2008: 7 commissariaten en enkele adviseurschappen is onderneming - HR 26 mei 2009: 5 commissariaten en voorzitterschap RvT is onderneming - Minimum aantal functies voor ondernemerschap? - Spanningsveld met beperking bestuur- en toezichtfuncties volgens Bestuur & Toezicht (artt. 2: 132a en 2: 142a BW) - Bestuurder beurs NV heeft geen arbeidsrechtelijke bescherming meer: wat is hiervan het effect op de fiscale status?

32 Belasting- en premieheffing (6) Relevantie herkwalificatie als WUO: - MKB-winstvrijstelling: 14% winst vrij - Vorming oudedagsreserve - Zelfstandigenaftrek: Startersaftrek: Meewerkaftrek: 1,25% - 4% winst - Aftrek kosten - Auto van de zaak Als sprake is van onderneming, kan deze dan worden ingebracht in een BV? N.B.: HR 11 januari 2013, nr. 12/01043.

33 Belasting- en premieheffing (7) BTW: - Afschaffing oude vrijstelling: bij max. 4 commissariaten geen BTW - Duurzame activiteit in het economische verkeer en zelfstandigheid - Een commissariaat kan onder omstandigheden al voldoende zijn - Facturering BTW en inhouding LB kan cumuleren! - Kleine-ondernemersregeling - Bestuurder beurs-nv?

34 Belasting- en premieheffing (8) Bestuur & Toezicht is civielrechtelijke wetgeving Weinig aandacht voor doorwerking naar andere rechtsgebieden, m.n. belasting- en SV-wetgeving. Alertheid geboden.

35 Vragen? of

36 Bestuurdersaansprakelijkheid Tom Claassens 21 maart 2013

37 PvdA wil oud-bestuurders SNS aansprakelijk stellen (BNR ) Top failliet thuiszorgbedrijf Meavita handelde riskant (NRC ) Wanbeleid gevoerd bij effectenhuis Van der Moolen (AD ) Vestia wil miljoenen terughalen bij oud-topman Staal (NRC )

38 Programma I. Aansprakelijkheid In welke gevallen kan een bestuurder (met succes) aansprakelijk worden gesteld? II. Bescherming tegen aansprakelijkheid Hoe kan een bestuurder zich tegen aansprakelijkheid beschermen?

39 I. Aansprakelijkheid Bestuurder = vertegenwoordiger van de rechtspersoon Bestuurder is niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap dat is de vennootschap zélf tenzij sprake is van een ernstig verwijt Hoge drempel voor aansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid is een uitzondering!

40 I. Aansprakelijkheid: de situaties Curator Crediteur 1 Crediteur 2 Externe aansprakelijkheid Crediteur 3 B.V. / N.V. Bestuurder Externe aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid

41 I. Interne aansprakelijkheid: twee (soorten) gronden Een contract - Arbeidsovereenkomst (artikel 7:661 BW niet aansprakelijk, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid ) - Overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW) De wet - Algemene gedragsnorm (artikel 2:9 BW) - Flex-BV gronden (dividenduitkeringen, inkoop eigen aandelen en kapitaalvermindering)

42 I. Interne aansprakelijkheid (artikel 2:9 BW) Artikel 2:9 BW: Elke bestuurder [= zowel uitvoerende als niet-uitvoerende, TLC] is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Behoorlijke taakvervulling: Objectief element. Bestuurder moet op taak berekend zijn en deze nauwgezet vervullen. Het missen van het benodigde inzicht of bekwaamheid = geen excuus. Tekortkoming die tot aansprakelijkheid leidt: Fouten maken mag. Van aansprakelijkheid is pas sprake bij een onmiskenbare, duidelijke tekortkoming. Geen redelijk denkend bestuurder zou onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld hebben. Kortom: de bestuurder is een ernstig verwijt te maken.

43 I. Interne aansprakelijkheid (artikel 2:9 BW) Voorbeelden van gevallen waarin sprake kan zijn van onbehoorlijke taakvervulling : Aanwenden van middelen van de vennootschap voor privédoeleinden Het nemen van te grote of onnodig grote financiële risico s Handelen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die strekken ter bescherming van de vennootschap, vestigt in beginsel aansprakelijkheid van de bestuurder (HR Berghuizer Papierfabriek)

44 I. Interne aansprakelijkheid ( Flex-BV ) Nieuwe regels m.b.t.: Uitkeringen aan aandeelhouders (art. 2:216 BW) Inkoop van eigen aandelen (art. 2:207 BW) Kapitaalvermindering (art. 2:208 BW) Bij alle drie balanstest, uitkeringstest, regels voor aansprakelijkheid

45 II Externe aansprakelijkheid Aansprakelijkheid in faillissement (2:248 BW) iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor tekort in de boedel er moet sprake zijn van kennelijke onbehoorlijke taakvervulling én aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement bewijsvermoedens! Aansprakelijkheid jegens derden op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW), bijvoorbeeld: schijn van kredietwaardigheid wekken verhaal onmogelijk maken Bijzondere aansprakelijkheden o.a. voor: fiscale schulden / premies sociale verzekeringen / bedragen bedrijfspensioenfonds misleidende cijfers rechtshandelingen vóór inschrijving in handelsregister (artikel 2:29, 53a, 69, 180 en 289 BW)

46 III Voorkomen van aansprakelijkheid Houd je aan de regels heeft bv. de RvC goedkeuringsrecht; vraag dan ook om goedkeuring zorg dat je voldoet aan de boekhoud- en publicatieplicht denk aan de meldingsplicht Schakel externe adviseurs in Common sense / gezond verstand! vraag om bv. een fairness opinion van een advocaat vraag om een accountsrapport

47 IV Bescherming tegen aansprakelijkheid 1. Decharge door AvA beschermt tegen interne aansprakelijkheid alleen t.a.v. onderwerpen die formeel zijn gecommuniceerd aan de aandeelhoudersvergadering 2. Exoneratie een exoneratie t.o.v. de vennootschap ten aanzien van ernstig verwijtbaar handelen is in strijd met dwingendrechtelijke aard van 2:9 BW en dus niet toegestaan exoneratie voor opzettelijk of bewust roekeloos handelen is nietig (3:40 BW) beschermt niet tegen aansprakelijkheid in faillissement (2:238 / 2:248 BW) of tegen aansprakelijkheid ten opzichte van derden

48 IV Bescherming tegen aansprakelijkheid 3. Vrijwaring kan beschermen tegen aansprakelijkheid t.o.v. vennootschap én derden vrijwaren voor opzettelijk of bewust roekeloos handelen is nietig (3:40 BW) let op doel vennootschap (2:7 BW) 4. Verzekering effectieve bescherming uitsluitingen van toepassing bij opzettelijk handelen claims made principe verzekering eindigt in de regel bij faillissement

49 Dank voor uw aandacht Vragen?

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Verdiepingscursus Boek 2 BW 22 april 2004 van 16.30 17.45 uur Mr. Karel Frielink Spigthoff 1. De administratieplicht Voor alle rechtspersonen geldt

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Handboek. Corporate Governance

Handboek. Corporate Governance Handboek Corporate Governance Editie 2008 Handboek Corporate Governance - 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VOORWOORD 3 DEEL I: RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS IN NEDERLAND I.1 Overzicht van rechten van aandeelhouders

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico?

Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico? schap eming Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico? Inleiding In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over corporate governance in Nederland.

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Mr. W. Bosse* dat de algemene vergadering van aandeelhouders

Mr. W. Bosse* dat de algemene vergadering van aandeelhouders Gevolgen ontbreken goedkeuring algemene vergadering voor ingrijpende bestuursbesluiten (art. 2:107a lid 2 BW): wetgever contra systeem van de wet en Hoge Raad Mr. W. Bosse* 1. Inleiding; art. 2:107a BW

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën Ter attentie aan Zijne excellentie Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ingediend via website www.internetconsultatie/wbfo2015 Consultatie Wetsvoorstel beloningsbeleid

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

De Flex-BV een BV zonder knelpunten?

De Flex-BV een BV zonder knelpunten? De Flex-BV een BV zonder knelpunten? L.C.J. Heemskerk, Studentnummer 835478805 Masterscriptie Nederlands Recht oktober 2012. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie