Bezoldiging van bestuurders. Ingeborg Meijer-Wagenaar - 21 maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldiging van bestuurders. Ingeborg Meijer-Wagenaar - 21 maart 2013"

Transcriptie

1 Bezoldiging van bestuurders Ingeborg Meijer-Wagenaar - 21 maart 2013

2 Citaat The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works.

3 Spelers in het veld Nadruk op rol: Algemene vergadering Raad van commissarissen ondernemingsraad

4 Bezoldiging Bezoldiging is al hetgeen een vennootschap aan een bestuurder ter beschikking stelt als contraprestatie van de door de bestuurder verrichte arbeid.

5 Spelregels: art. 2:135 BW Lid1: De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Let op: AV mag niet zelf o.g.v. lid 1 de individuele bezoldiging vaststellen.

6 Art. 2:135 lid 4 BW De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij bij de statuten een ander orgaan is aangewezen. Vaak raad van commissarissen bevoegde orgaan Vaststelling d.m.v. extern werkend besluit Geen specifieke aansprakelijkheidsregeling commissarissen.

7 Bevoegdheden OR Spreekrecht art. 2:135 lid 2 BW (sinds 2010) Wet Harrewijn (art. 31d en e WOR) Bevoegdheden OR niet afdwingbaar

8 Variabele beloningen Goedkeuring algemene vergadering nodig voor aandelen- en optieregelingen (art. 2:135 lid 5 BW). Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van bonussen ( claw back ).

9 Openbaarmaking bezoldiging Algemeen: art. 2:383 BW. Bezoldiging van gezamenlijke bestuurders en commissarissen moet openbaar gemaakt worden. Wet Openbaarmaking Bezoldiging (art. 2:383b-e BW): bezoldiging van individuele bestuurders van open NV s moet openbaar gemaakt worden.

10 Bezoldiging commissaris De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen (art. 2:145 BW).

11 Wet Bestuur en Toezicht Art. 2:129a/239a BW: basisartikel voor het instellen van een one tier board. Het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders kan niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

12 Verschil one tier en two tier board One tier board Two tier board Art. 2:135 BW van toepassing: AV of ander in statuten aangewezen orgaan stelt bezoldiging vast. MAAR: beperking van art. 2:129a BW: uitvoerend bestuurders stellen geen eigen bezoldiging vast. Art. 2:135 BW geldt: AV of ander in statuten aangewezen orgaan stelt bezoldiging vast. Bestuurders kunnen (theoretisch) in statuten worden aangewezen als orgaan om hun eigen bezoldiging vast te stellen.

13 Verschil niet uitvoerend bestuurder en commissaris Niet uitvoerend bestuurder Commissaris Art. 2:135 BW blijft gelden: bezoldiging wordt vastgesteld door de AV of door ander in statuten aangewezen orgaan. Art. 2:145 BW: bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

14

15 De arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder Klaas Wiersma - 21 maart 2013

16 Arbeidsrechtelijke positie bestuurder ' Kop-van-jut zijn, daar word je voor betaald "Topverdieners: 'Waarom zou ik vrijwillig loon inleveren? "Veel verdienen is de cultuur geworden. "Ik kan toch ook niet minder gaan verdienen dan mijn managers?' Net sluit zich strakker om ontvangers van bonussen Graaien of handig onderhandeld? Topmannen mogen graaien als de resultaten maar goed zijn.

17 Arbeidsrechtelijke positie bestuurder Bestuurder heeft een dubbele rechtsverhouding met de vennootschap: een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke band Rechtsverhouding wordt als arbeidsovereenkomst gezien als de bestuurder een natuurlijke persoon is en wordt bezoldigd, 7.10 BW van toepassing Alternatief: overeenkomst van opdracht 7: BW Civiel weinig risico bij aangaan overeenkomst van opdracht met Management B.V. (anders Thuiszorg Rotterdam/PGGM: HR (JAR 2007/231))

18 Ontslag bestuurder Vennootschapsrechtelijk: bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming (2:134/244 BW) 15 april arresten (zowel bij ontslag als neerleggen titel) Arbeidsrechtelijk: 7.10 BW van toepassing Máár bescherming BBA, let op benoemingsbesluit Geen veroordeling mogelijk tot herstel van dienstverband (2:134 lid 3/2:244 lid 3 BW) Opzegverboden van toepassing (niet na uitnodiging AV) Artikel 30 WOR: adviesrecht OR (let op definitie bestuurder)

19 Afwijkingen? Bij ontslag functioneel bestuurder is onsplitsbaarheid niet altijd vol te houden vgl. Rb. Amsterdam JAR 2007/176 Arbeidsovereenkomst aangegaan met andere groepsmaatschappij dan waar werknemer bestuurder is Van toepassing bij Overeenkomst van Opdracht? Bestuurder vereniging en stichting (BBA niet uitgesloten)?

20 Ontslag bestuurder Bestuurder is na ontslag overgeleverd aan onzekere kennelijk onredelijk ontslagprocedure In overeenkomsten wordt daarom regelmatig een golden parachute opgenomen Arrest Drankencentrale/Blakborn (HR 2 april 2004, JAR 2004/112) en Statenbank/Fiet (HR, 7 april 1995, NJ 1995, 681), rechter bepaalt uiteindelijk wat redelijk is; neem tekst op zodat niet beide vergoedingen betaalbaar zijn

21 Wet Bestuur & Toezicht Mogelijkheid om monistisch model in te voeren (uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurder), maximering van toezichthoudende functies en 30% quotum De rechtsverhouding tussen de bestuurder en de beursgenoteerde NV kan niet langer als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt Doel: beteugelen hoge vertrekvergoedingen, arb. rechtelijke bescherming kan strijd opleveren met de Corporate Governance Code en de Code Banken (max. een vast jaarsalaris mee, ketenregeling) Uit rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (13 december 2012) blijkt dat beursvennootschappen relatief vaak uitleg geven over afwijkingen op het gebied van vertrekvergoedingen Minister: arbeidsrechtelijke bescherming overbodig vanwege de sterke onderhandelingspositie van de bestuurder van een beursvennootschap

22 Wet Bestuur & Toezicht (2) Gevolg: bestuurder is overgeleverd aan de regels van 7:400 en verder BW 7:408 BW: opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen; opzegtermijn is afhankelijk van de afspraak tussen partijen en de algemene regels van het BW, procedure ogv kennelijk onredelijk ontslag (7:681 BW) niet mogelijk Wat gebeurt er bij ziekte? 7:629 en 7:670 BW n.v.t. Overgangsrecht: bestaande arbeidsovereenkomsten blijven van kracht (hoe zit het met verlenging bepaalde tijd contract en herbenoeming na 4 jaar?) - Bestuurder mag wel een arbeidsovereenkomst aangaan met dochter vp., wat gebeurt er daarmee bij einde benoemingstermijn - ten tijde van een beursgang wordt de verhouding van rechtswege omgezet in een opdrachtovereenkomst (artikel 2:132 lid 3 BW), hoe zit dat andersom (elementen van 7:610 zijn van toepassing dus ws ook andersom van toepassing)?

23 Wet Bestuur & Toezicht (3) Sociale zekerheid: de beursbestuurder wordt gelijkgesteld met een reguliere werknemer en blijft recht houden op een uitkering op grond van WW of WIA Pensioen: de nieuwe regeling zou inhouden dat beursbestuurder niet langer deelneemt aan (collectieve) pensioenregeling, arbeidsovereenkomst is vereist. Sinds 1 januari 2013 worden beursbestuurders voor de werking van de Pensioenwet gelijkgesteld met gewone werknemers en kunnen ook na 1 januari 2013 blijven deelnemen aan de (collectieve) pensioenregeling

24 Wet Bestuur & Toezicht (4) Conclusie: Wet Bestuur & Toezicht kan vergaande consequenties hebben voor de rechtspositie van de beursbestuurder; met name bij ontslag en arbeidsongeschiktheid. Nu de contractuele vrijheid de mogelijkheid biedt om een grotendeels gelijke rechtspositie te creëren als het geval is bij de toepasselijkheid van titel 7.10 BW, maar de vraag of genoemde consequenties zich in de praktijk ook zullen voordoen.

25 Vragen? of

26 De fiscale positie van de bestuurder Hans van Ruiten 21 maart 2013

27 Belasting- en premieheffing (1) Wat is de status van een bestuurder voor belasting- en premieheffing? Werknemer of iets anders? Aangrijpingspunten: dienstbetrekking: cf. civiele recht: loon-gezag-arbeid (LB/PVV, ZVW) Fictieve dienstbetrekking, o.a.: - commissarissen (LB/PVV, ZVW) - bestuurders beurs-n.v. (LB/PVV, WNVZ, ZVW)

28 Belasting- en premieheffing (2) Belasting- en SV-wetgeving kent geen definitie van bestuurder en commissaris Bestuurder: formele uitleg (HR 22 december 1999, nr : toepasselijk vennootschapsrecht en statuten zijn beslissend) Commissaris: materiële uitleg Non-executive bestuurder: bestuurder (formeel) of commissaris (materieel)?

29 Belasting- en premieheffing (3) Relevantie: 1) Belastingheffing van niet-inwoners bij NL lichaam: bestuurders/commissarissen volledig in Nederland belast, gewone werknemer voor zover in NL gewerkt 2) Toepassing belastingverdragen 3) WNVZ: bestuurders en gewone werknemers wel, commissarissen niet 4) Toepassing EG-Verordening sociale zekerheid (in welk land verzekerd)?

30 Belasting- en premieheffing (4) Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen: - Geldt sinds Vertrekvergoeding > jaarsalaris werkgeversheffing van 30% (naast reguliere inhouding) - M.i.v naar 75% - Ruwe (mathematische) bepaling van vertrekvergoeding & toepassing ficties Zou door artikel 2: 132 lid 3 BW niet meer van toepassing zijn op bestuurder beurs-nv. Gerepareerd met fictieve dienstbetrekking voor bestuurders beurs-nv voor alle loonheffingen.

31 Belasting- en premieheffing (5) Herkwalificatie voor inkomstenbelasting? - Rangorderegeling art lid 1 IB: winst uit onderneming komt vóór loon - HR 12 september 2008: 7 commissariaten en enkele adviseurschappen is onderneming - HR 26 mei 2009: 5 commissariaten en voorzitterschap RvT is onderneming - Minimum aantal functies voor ondernemerschap? - Spanningsveld met beperking bestuur- en toezichtfuncties volgens Bestuur & Toezicht (artt. 2: 132a en 2: 142a BW) - Bestuurder beurs NV heeft geen arbeidsrechtelijke bescherming meer: wat is hiervan het effect op de fiscale status?

32 Belasting- en premieheffing (6) Relevantie herkwalificatie als WUO: - MKB-winstvrijstelling: 14% winst vrij - Vorming oudedagsreserve - Zelfstandigenaftrek: Startersaftrek: Meewerkaftrek: 1,25% - 4% winst - Aftrek kosten - Auto van de zaak Als sprake is van onderneming, kan deze dan worden ingebracht in een BV? N.B.: HR 11 januari 2013, nr. 12/01043.

33 Belasting- en premieheffing (7) BTW: - Afschaffing oude vrijstelling: bij max. 4 commissariaten geen BTW - Duurzame activiteit in het economische verkeer en zelfstandigheid - Een commissariaat kan onder omstandigheden al voldoende zijn - Facturering BTW en inhouding LB kan cumuleren! - Kleine-ondernemersregeling - Bestuurder beurs-nv?

34 Belasting- en premieheffing (8) Bestuur & Toezicht is civielrechtelijke wetgeving Weinig aandacht voor doorwerking naar andere rechtsgebieden, m.n. belasting- en SV-wetgeving. Alertheid geboden.

35 Vragen? of

36 Bestuurdersaansprakelijkheid Tom Claassens 21 maart 2013

37 PvdA wil oud-bestuurders SNS aansprakelijk stellen (BNR ) Top failliet thuiszorgbedrijf Meavita handelde riskant (NRC ) Wanbeleid gevoerd bij effectenhuis Van der Moolen (AD ) Vestia wil miljoenen terughalen bij oud-topman Staal (NRC )

38 Programma I. Aansprakelijkheid In welke gevallen kan een bestuurder (met succes) aansprakelijk worden gesteld? II. Bescherming tegen aansprakelijkheid Hoe kan een bestuurder zich tegen aansprakelijkheid beschermen?

39 I. Aansprakelijkheid Bestuurder = vertegenwoordiger van de rechtspersoon Bestuurder is niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap dat is de vennootschap zélf tenzij sprake is van een ernstig verwijt Hoge drempel voor aansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid is een uitzondering!

40 I. Aansprakelijkheid: de situaties Curator Crediteur 1 Crediteur 2 Externe aansprakelijkheid Crediteur 3 B.V. / N.V. Bestuurder Externe aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid

41 I. Interne aansprakelijkheid: twee (soorten) gronden Een contract - Arbeidsovereenkomst (artikel 7:661 BW niet aansprakelijk, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid ) - Overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW) De wet - Algemene gedragsnorm (artikel 2:9 BW) - Flex-BV gronden (dividenduitkeringen, inkoop eigen aandelen en kapitaalvermindering)

42 I. Interne aansprakelijkheid (artikel 2:9 BW) Artikel 2:9 BW: Elke bestuurder [= zowel uitvoerende als niet-uitvoerende, TLC] is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Behoorlijke taakvervulling: Objectief element. Bestuurder moet op taak berekend zijn en deze nauwgezet vervullen. Het missen van het benodigde inzicht of bekwaamheid = geen excuus. Tekortkoming die tot aansprakelijkheid leidt: Fouten maken mag. Van aansprakelijkheid is pas sprake bij een onmiskenbare, duidelijke tekortkoming. Geen redelijk denkend bestuurder zou onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld hebben. Kortom: de bestuurder is een ernstig verwijt te maken.

43 I. Interne aansprakelijkheid (artikel 2:9 BW) Voorbeelden van gevallen waarin sprake kan zijn van onbehoorlijke taakvervulling : Aanwenden van middelen van de vennootschap voor privédoeleinden Het nemen van te grote of onnodig grote financiële risico s Handelen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die strekken ter bescherming van de vennootschap, vestigt in beginsel aansprakelijkheid van de bestuurder (HR Berghuizer Papierfabriek)

44 I. Interne aansprakelijkheid ( Flex-BV ) Nieuwe regels m.b.t.: Uitkeringen aan aandeelhouders (art. 2:216 BW) Inkoop van eigen aandelen (art. 2:207 BW) Kapitaalvermindering (art. 2:208 BW) Bij alle drie balanstest, uitkeringstest, regels voor aansprakelijkheid

45 II Externe aansprakelijkheid Aansprakelijkheid in faillissement (2:248 BW) iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor tekort in de boedel er moet sprake zijn van kennelijke onbehoorlijke taakvervulling én aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement bewijsvermoedens! Aansprakelijkheid jegens derden op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW), bijvoorbeeld: schijn van kredietwaardigheid wekken verhaal onmogelijk maken Bijzondere aansprakelijkheden o.a. voor: fiscale schulden / premies sociale verzekeringen / bedragen bedrijfspensioenfonds misleidende cijfers rechtshandelingen vóór inschrijving in handelsregister (artikel 2:29, 53a, 69, 180 en 289 BW)

46 III Voorkomen van aansprakelijkheid Houd je aan de regels heeft bv. de RvC goedkeuringsrecht; vraag dan ook om goedkeuring zorg dat je voldoet aan de boekhoud- en publicatieplicht denk aan de meldingsplicht Schakel externe adviseurs in Common sense / gezond verstand! vraag om bv. een fairness opinion van een advocaat vraag om een accountsrapport

47 IV Bescherming tegen aansprakelijkheid 1. Decharge door AvA beschermt tegen interne aansprakelijkheid alleen t.a.v. onderwerpen die formeel zijn gecommuniceerd aan de aandeelhoudersvergadering 2. Exoneratie een exoneratie t.o.v. de vennootschap ten aanzien van ernstig verwijtbaar handelen is in strijd met dwingendrechtelijke aard van 2:9 BW en dus niet toegestaan exoneratie voor opzettelijk of bewust roekeloos handelen is nietig (3:40 BW) beschermt niet tegen aansprakelijkheid in faillissement (2:238 / 2:248 BW) of tegen aansprakelijkheid ten opzichte van derden

48 IV Bescherming tegen aansprakelijkheid 3. Vrijwaring kan beschermen tegen aansprakelijkheid t.o.v. vennootschap én derden vrijwaren voor opzettelijk of bewust roekeloos handelen is nietig (3:40 BW) let op doel vennootschap (2:7 BW) 4. Verzekering effectieve bescherming uitsluitingen van toepassing bij opzettelijk handelen claims made principe verzekering eindigt in de regel bij faillissement

49 Dank voor uw aandacht Vragen?

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat Bestuurdersaansprakelijkheid Jaap van der Meer advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID

DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID 30 juni 2015 Edward de Bock ONDERWERPEN 1. Afwijking ketenbepaling 2. Aanzegplicht 3. Redelijke grond/herplaatsing 4. Bedenktermijn 5. Exit prevenfeve

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid

Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid Matthijs van Rozen (notaris) Christian Huiskes (advocaat) Indeling Matthijs van Rozen (notaris) governance, organen, Wetsvoorstel bestuur en toezicht

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Bestuurders van een NV of BV staan doorgaans

Bestuurders van een NV of BV staan doorgaans MR. P.H.E.VOÛTE Het contract van de bestuurder en de commissaris Bestuurders van een NV of BV staan doorgaans in een dubbele of beter gezegd tweeledige rechtsbetrekking tot de rechtspersoon waar zij tot

Nadere informatie

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer 1 juni 2011 In deze Legal Alert worden de belangrijkste gevolgen van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht toegelicht [1]. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

Intern toezicht in het onderwijs. 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns

Intern toezicht in het onderwijs. 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns Intern toezicht in het onderwijs 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns 1 Verscherpte aandacht voor good governance in de (semi)publieke sector 2 Raad van toezicht Wettelijke instelling RvT en

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT. 17 november Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel

ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT. 17 november Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT 17 november 2011 Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Achtergrond Doel wet:

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Mijn achtergrond Associate partner DeNieuweCommissaris Opleiden

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen 24 januari 2013 Pellicaan Advocaten Ondernemingsrecht en arbeidsrecht Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Strategische alliantie met Mazars NL De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

De positie van de statutair bestuurder in een notendop

De positie van de statutair bestuurder in een notendop De positie van de statutair bestuurder in een notendop M r. E. W. M. H e y m a n * De rechtsverhouding tussen een vennootschap enerzijds en de statutair bestuurder anderzijds, die (althans tot op heden)

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Jurisprudentie Ondernemingsrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. Bestuurdersaansprakelijkheid a) Westenbroek/Olden in OR 2015/69/70 b) Rb R dam 26 aug 2015 (kennelijk onbehoorlijk

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS ONDERWERPEN PAGINA I. INLEIDING 3 1. Rechtspersonen 3 2. Bestuurders 3 3. Aansprakelijkheid van bestuurders 3 II. INTERNE AANSPRAKELIJKHEID 5 III. EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid

Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid Dr. Arie Slottje MBA Associate Partner IPFOS Mr. drs Reinier Russell Partner Russell Advocaten Agenda Ontwikkeling pension fund governance Wat is besturen?

Nadere informatie

Welkom Bestuur en toezicht

Welkom Bestuur en toezicht Welkom Bestuur en toezicht Suzan Koerselman advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Arjen Westerdijk

Bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Arjen Westerdijk Bestuurdersaansprakelijkheid Christian Huiskes Arjen Westerdijk 8 april 2014 1 1. Inleiding Uitgangspunt: aansprakelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen Ernstige verwijtbaarheid Grenst aan opzet/bewuste

Nadere informatie

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Actualiteiten Ondernemingsrecht 17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Inhoud Introductie Huub en Geertje Update wetsvoorstellen Nieuwe wetten Wet en wetsvoorstel inhoudelijk Vragen 2 Introductie

Nadere informatie

INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)

INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR) 1. INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR) Een overzicht van de relevante aspecten ten behoeve van bestuurders, commissarissen en toezichthouders bij o.a. stichtingen en verenigingen. JJK.

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement Welkom progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Inleiding Op 17 mei 2000 werd het handelshuis Ceteco, dat voornamelijk in wit- en bruingoed voor de Zuidamerikaanse markt handelde, failliet verklaard. Al

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG

ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG Nieuwe regels voor bestuurders en toezichthouders 27/11/2014 1 Problemen in semi-publieke sector, ook in de zorg Vergoedingen staan onder druk Bezuinigingen en dreigende ontslagen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

College Bestuur, toezicht, vertegenwoordiging. en bestuurdersaansprakelijkheid. Deel I

College Bestuur, toezicht, vertegenwoordiging. en bestuurdersaansprakelijkheid. Deel I College Bestuur, toezicht, vertegenwoordiging en bestuurdersaansprakelijkheid Deel I Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 17 maart 2009 van 19.00-21.00 uur Bestuur 1. Iedere

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Afstudeerscriptie Master Ondernemingsrecht. Is art. 2:132 lid 3 BW effectief genoeg om het beoogde doel te bereiken?

Afstudeerscriptie Master Ondernemingsrecht. Is art. 2:132 lid 3 BW effectief genoeg om het beoogde doel te bereiken? Afstudeerscriptie Master Ondernemingsrecht Is art. 2:132 lid 3 BW effectief genoeg om het beoogde doel te bereiken? Auteur: Najat Lammou Opleiding: Master Ondernemingsrecht Opleidingsinstelling: Tilburg

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Ondernemingsrecht AAK20106397

Ondernemingsrecht AAK20106397 sociaal-economisch recht Katern 114 6397 Ondernemingsrecht AAK20106397 Mr. C.D.J. Bulten (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) Periode 1 oktober 31 december 2009 Regelgeving Met diverse

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

De gevolgen van de uitkeringstest voor tussenpersonen

De gevolgen van de uitkeringstest voor tussenpersonen De gevolgen van de uitkeringstest voor tussenpersonen M r. P. v a n d e r V e l d * Inleiding Op dit moment liggen ter behandeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel Vereenvoudiging

Nadere informatie

Dag van het Commissariaat 2015

Dag van het Commissariaat 2015 Dag van het Commissariaat 2015 Corporate Governance en de rol van de commissaris op Aruba. Jossy Laclé 22 januari 2015 Wat is Corporate Governance Corporate Governance Curaçao Corporate Governance Aruba

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel RECHT MAANDAG 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie Recht Maandag 7 maart 2016 B / 11

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel RECHT MAANDAG 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie Recht Maandag 7 maart 2016 B / 11 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel RECHT MAANDAG 7 MAART 2016 11.45-13.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Recht Maandag 7 maart 2016 B / 11 2015 NGO-ENS B / 11 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 (3 punten)

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Paar vragen hebt u een huis? bent u getrouwd? onder huwelijkse voorwaarden? /2 Teksten SP kamerlid Leyten laat bestuurders

Nadere informatie

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen.

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen. Arbeidsrecht in de praktijk Hoofdstuk 1: de arbeidsovereenkomst In dit hoofdstuk wordt de arbeidsovereenkomst besproken, en de verschillen met soortgelijke overeenkomsten, zoals de aanneming van werk en

Nadere informatie

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Prof. mr. J.B. H u izin k Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Derde druk ik Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIX Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 12

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 12 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 12 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving. Wilt u meer weten over onze praktijkgroep ondernemingsrecht,

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BCA-verzekering houdt rekening met de complexe

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

26 juni 2013 Paginal. Besturen van pensioenfondsen HOLLAND VANOJZEN. Agenda. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid medebeleidsbepalers

26 juni 2013 Paginal. Besturen van pensioenfondsen HOLLAND VANOJZEN. Agenda. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid medebeleidsbepalers Besturen van pensioenfondsen Verantwoordelijkheid & sansprakelijkheid Daar. Nicoletie Opdam, Partner Pensioenrecht- Financial Services HoLiASD VwCijze^ ADVOCATEN EN NaiAm^Bi Agenda Aansprakelijkheid medebeleidsbepalers

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

College Bestuur en toezicht bij rechtspersonen

College Bestuur en toezicht bij rechtspersonen College Bestuur en toezicht bij rechtspersonen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 2 februari 2010 van 19.00-20.30 uur Bestuur 1. Iedere rechtspersoon ( RP ) heeft een bestuur

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

De structuurvennoot schap. hoard? Mr. J.L. Kloppers en mr. drs. M.E.C. van Esch

De structuurvennoot schap. hoard? Mr. J.L. Kloppers en mr. drs. M.E.C. van Esch Ondernemingsrecht Wanneer een inschrijver die pas na gunning zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt bovenstaande argumenten voert, zal een rechter zijn vordering volgens mij moeilijk kunnen afwijzen met een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

MEMORANDUM. Geachte NBA,

MEMORANDUM. Geachte NBA, MEMORANDUM Aan : de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Van : Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V. Datum : 18 november 2014 Betreft : Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door

Nadere informatie

Goed bestuur in de zorg

Goed bestuur in de zorg Goed bestuur in de zorg Fenna van Dijk Puck Dinjens IVVU 26 mei 2015 Inhoud workshop i. Bestuur en toezicht: de stand van zaken ii. Hoe werkt toezicht in de zorg? iii. Vergrootte aansprakelijkheid bestuurder

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Wetsvoorstel bestuur en toezicht: een drietal amendementen nader belicht

Wetsvoorstel bestuur en toezicht: een drietal amendementen nader belicht bestuur en toezicht: een drietal amendementen nader belicht M r. P. A. v a n d e E n d e * Inleiding Op 8 december 2009 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel bestuur en toezicht 1

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

5 De zorgvuldige bestuurder of commissaris van een NV of BV

5 De zorgvuldige bestuurder of commissaris van een NV of BV 5 De zorgvuldige bestuurder of commissaris van een NV of BV Y.L.L.A.M. Delfos-Roy 1 INLEIDING Een bestuurder staat tot de vennootschap 1 in een vennootschappelijke betrekking. Deze verhouding is tweeledig:

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems

Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems 25 januari 2011 Aandachtspunten Positie en wijze van benoeming/ontslag van de stichtings/verenigingsbestuurder; Invloed 15 april

Nadere informatie