Gezondheid en tevredenheid in energiedichte woningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid en tevredenheid in energiedichte woningen"

Transcriptie

1

2 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport Gezondheid en tevredenheid in energiedichte woningen Divisie Volksgezondheid Wassenaarseweg 56 Postbus CE Leiden T F Datum maart 2002 Auteur(s) JHM Steenbekkers HME Miedema H Vos Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

3 TNO-rapport / 39 Auteurs: JHM Steenbekkers HME Miedema H Vos Projectnummer Deze uitgave is te bestellen door het overmaken van 12 (incl. BTW) op postbankrekeningnummer ten name van TNO-PG te Leiden onder vermelding van bestelnummer

4 TNO-rapport / 39 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kader Onderzoeksvragen Theoretisch model Oorspronkelijk model Aangepast model voor analyse Methode en onderzoeksgroep Methode Onderzoeksgroep Resultaten Deelmodel Deelmodel Deelmodel Deelmodel Deelmodel Deelmodel Bouwperiode Conclusie en discussie Tevredenheid, gezondheid en binnenmilieuproblemen Verschil tussen woningen met en zonder balansventilatie Algemene discussie Verbeterfactoren Referenties... 37

5 TNO-rapport / 39

6 TNO-rapport / 39 1 Inleiding 1.1 Kader Sinds 1998 moet van woningen waarvoor een bouwvergunning wordt afgegeven, de energieprestatie coëfficiënt (EPC) 1,2 zijn (Staatsblad, 1999). De eis wordt onder meer gerealiseerd door extra maatregelen ten aanzien van de luchtdichtheid van de constructie, vaak in combinatie met een systeem voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Het beperken van energieverliezen kan invloed hebben op de objectieve en/of subjectieve kwaliteit van het binnenmilieu in de woning, en daarmee op de gezondheid van de bewoners. Ook kunnen knelpunten optreden in de tevredenheid van de bewoners over hun woning en de voorzieningen daarin. Dit rapport geeft de resultaten van analyses van enquêtegegevens over de mogelijke nadelige gevolgen. Door de gezondheidsdiensten te Groningen, Rotterdam en Amsterdam is tezamen met de Rotterdamse dienst Stedebouw & Volkshuisvesting en de Stichting HR-Ventilatie een breed onderzoek geïnitieerd naar knelpunten in het binnenmilieu in energiezuinige woningen met een EPC 1,2 om na te gaan welke oplossingen er mogelijk zijn. Het onderzoek bestaat uit een aantal deelstudies gericht op de technische aspecten, de gebruikerservaringen en de gezondheidsaspecten en moet leiden tot een integrale eindconclusie. Voor de deelstudie naar gezondheidsaspecten is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête. De vragenlijsten zijn een gezamenlijk product van de genoemde GGD s met ondersteuning van TNO-PG en onderzoeksbureau MarktTracé. De adressen van bouwprojecten met balansventilatie zijn afkomstig van de St. HR-Ventilatie. De adressen van woningen zonder balansventilatie zijn daar bijgezocht door de GGD Rotterdam. De enquêtes zijn verzonden met een brief en in een envelop van de GGD Groningen of Rotterdam. MarktTracé heeft gezorgd voor de verzending, de reminder, de data-invoer en de eerste analyse, met de Stichting HR-Ventilatie als opdrachtgever. Om na te gaan wat de verklarende variabelen zijn voor de gevonden samenhangen heeft de GGD Groningen aan TNO-PG de opdracht verleend om een nadere analyse van de data te verrichten, inclusief de gegevens over gezondheid, die in de eerste analyse niet betrokken waren. Voor de enquête zijn 1000 adressen benaderd waarvoor een systeem voor balansventilatie afgeleverd was. Uitgangspunt was dat het gaat om woningen met mechanische luchttoevoer en -afvoer, type D overeenkomstig NPR Tegelijk zijn 1000 adressen benaderd waarvan niet bekend was dat er een dergelijk systeem is afgeleverd. De verwachting was dat deze woningen een natuurlijke toevoer plus een mechanische afvoer hadden: type C volgens NPR In dit rapport is type C verder aangeduid met standaard mechanische ventilatie (SMV). Bij de selectie van de adressen is gelet op het bouwjaar van de woning, de spreiding over Nederland, over woningbouwprojecten, over huur- en koopwoningen, en over woningtypen. Bij de selectie van adressen van woningen met is gezorgd voor spreiding over de verschillende leveranciers van deze systemen. Van de 2000 vragenlijsten verzonden in het voorjaar van 2000 kwamen er 831 ingevuld terug; dat betekent een respons van 41,6%. Na opschoning resteerden er 347 vragenlijsten uit de Balans-groep en 350 uit de SMV-groep. De bevindingen zijn door MarktTracé gerapporteerd (MarktTracé, 2000). Vervolgens is er in het najaar 2000 een

7 TNO-rapport / 39 aanvullende vragenlijst verstuurd aan beide groepen om inzicht te krijgen in o.a. de ervaringen in de zomerperiode. Over de aanvullende gegevens is door MarktTracé gerapporteerd (MarktTracé, 2001). Naar deze rapporten wordt verwezen voor een verantwoording van de vragenlijst, de steekproeftrekking, het non-respons onderzoek en daaraan gerelateerde generaliseerbaarheid van de resultaten van de enquête. De aanvullende gegevens uit de najaarsenquête komen in dit rapport niet aan de orde. De vragenlijst bevatte een vraag naar de ervaren gezondheid. In woningen met balansventilatie geven de bewoners significant vaker aan dat hun gezondheid niet goed is dan in woningen zonder balansventilatie (Chi² = 14,58; df=4; p=0.006). Ook hebben bewoners van woningen met balansventilatie significant vaker last van tranende en vermoeide ogen (Chi² = 7,05; df=1; p=0.008). De vraag is nu of de beschikbare gegevens wijzen op een directe oorzakelijke relatie tussen balansventilatie en gezondheidsproblemen of dat andere variabelen daarbij een belangrijker rol spelen. 1.2 Onderzoeksvragen Door middel van secundaire analyse van gegevens uit de voorjaarsenquête is antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 1 Welke woninggebonden factoren hebben de grootste invloed op de zelfgerapporteerde gezondheid en tevredenheid van de bewoners van EPC 1,2 woningen? 2 Bestaat er ten aanzien van de factoren van invloed op zelfgerapporteerde gezondheid en tevredenheid een duidelijk verschil tussen EPC 1,2 woningen met en zonder balansventilatie? 3 Welke factoren, van invloed op zelfgerapporteerde gezondheid en tevredenheid van bewoners in EPC 1,2 woningen, komen in aanmerking voor verbetering?

8 TNO-rapport / 39 2 Theoretisch model 2.1 Oorspronkelijk model De gehanteerde vragenlijst (zie bijlage A) is ontwikkeld aan de hand van het model weergegeven in figuur 1 (Bron: Memo onderzoeksvraag GGD Groningen, december 2000). Dit model geeft een hypothetische samenhang tussen de variabelen weer en suggereert dat causaliteit bestaat tussen variabelen zoals aangegeven met de pijlen. Het model suggereert een mogelijke oorzaak-gevolg relatie tussen variabelen uit de blokken bron en perceptie, met blootstelling als mediator. Verder worden effect en gevolg in relatie gebracht met bron, blootstelling of perceptie, met daarbij blootstelling en / of perceptie als intermediaire factoren. Het model houdt er rekening mee dat genoemde relaties mogelijk gemodereerd ofwel verstoord worden door kenmerken van de respondent, het huishouden of de woning. De benoeming van blokken of factoren in dit model was een gegeven bij de start van de hier gerapporteerde analyses en wordt in het vervolg van het rapport aangehouden. Opgemerkt zij dat deze factoren de blokken van variabelen ordenen ten behoeve van multivariate analyse, die zich richten op mogelijk samenhang van variabelen. Omdat het labels betreft, zijn de namen van de vijf factoren bron, blootstelling, perceptie, effect en gevolg cursief weergegeven. Zie tabel B2 in bijlage B voor een overzicht van de variabelen behorend bij elke factor. Figuur 1. Model als basis voor de vragenlijst BRON bewoning, gasverbranding, vochtproductie, rookproductie BLOOTSTELLING / OVERDRACHT verspreiding, verdunning PERCEPTIE binnenmilieuklachten, hinder MODERATOR VARIABELEN kenmerken van persoon en woning EFFECT tevredenheid GEVOLG gezondheidsklachten Gezondheid is geoperationaliseerd middels de vragen naar ervaren gezondheid in het algemeen, mogelijk met binnenmilieu samenhangende klachten in het bijzonder en de vraag of men gezondheidsklachten toeschrijft aan de woning.

9 TNO-rapport / Aangepast model voor analyse Ten behoeve van de analyses is het oorspronkelijke model opnieuw bekeken en aangepast. Wanneer gezondheid in brede zin wordt gedefinieerd, zijn ook hinder (klachten) en welzijn (tevredenheid) onderdeel van gezondheid en gezondheidsbeleving. Er zijn zo bezien drie groepen effecten, namelijk klachten c.q. hinder (perceptie), tevredenheid (effect) en gezondheid (gevolg). Omdat deze effecten niet op één pad hoeven te liggen, is het model aangepast. Daarbij wordt voor de invloed op gevolgvariabelen vanuit blootstellingvariabelen enerzijds een direct pad onderscheiden en anderzijds een pad dat loopt via perceptievariabelen en eventueel effectvariabelen. Het analysemodel is weergegeven in figuur 2. Voor demografische en woningkenmerken is nagegaan of deze een zelfstandige invloed hebben, dit blijkt dan uit significantie in de tabellen 3 t/m 8. Een eventueel modererend effect van deze achtergrondvariabelen is in een eerdere fase van het onderzoek bekeken; omdat de hierbij gevonden invloeden veelal slecht interpreteerbaar waren, is in overleg met de opdrachtgever besloten in de hierna volgende analyses een modererende invloed alleen te onderzoeken voor het type ventilatiesysteem als centrale variabele in het onderzoek. Figuur 2. Analyse-model BRON BLOOTSTELLING MODERATOR VARIABELE - ventilatietype PERCEPTIE GEVOLG EFFECT Terminologie De invloed van achtergrondkenmerken (persoons-, huishoudens- of woningkenmerken) op de relatie tussen verklarende en verklaarde variabele wordt een modererend, verstorend of confounding effect genoemd. Er is bijvoorbeeld sprake van een modererende invloed wanneer de relatie tussen twee factoren verschillend is voor mannen en vrouwen. In het analysemodel wordt dan een interactieterm opgenomen. Tussenliggende variabelen in de relatie tussen verklarende variabelen en verklaarde variabele (bijvoorbeeld blootstelling als tussenliggende variabele tussen bron en perceptie) worden intermediair of mediator genoemd.

10 TNO-rapport / 39 3 Methode en onderzoeksgroep 3.1 Methode Schaalconstructie Ter reductie van het aantal variabelen is door middel van schaalconstructie nagegaan op welke wijze de factoren bron, blootstelling, perceptie, effect en gevolg het best worden gekarakteriseerd door de onderliggende variabelen. Door middel van Categorische principale componenten analyse (CATPCA) is nagegaan hoe de variabelen onder een factor samenhangen. Omdat interpretatie van de twee dimensies die de meeste variatie van de variabelen onder een factor verklaarden problematisch was, is de plot van de variabelen in deze twee dimensies gebruikt voor visuele inspectie van de posities van de variabelen. Clusters van variabelen zijn tot een indexvariabele samengevoegd en bewaard onder de noemer van het latente begrip waarop ze betrekking hebben. Omdat het hier om globale analyses gaat, is het verantwoord gezondheidsklachten (v9) en binnenmilieuklachten (v18) te clusteren. Missende waarden zijn bij clustering achterwege gebleven en daardoor zijn deze cases ook niet beschikbaar voor regressieanalyse. In bijlage B zijn de gebruikte variabelen, de gehanteerde werkwijze en de resultaten van de datareductie beschreven. Na de clustering omvat de factor bron vijf variabelen, de factor blootstelling zeven, de factor perceptie acht, de factor effect vier en de factor gevolg drie variabelen. Op verzoek van de opdrachtgever zijn de (oorspronkelijk onder effect geplaatste) variabelen tevredenheid over informatie over ventilatiesysteem (v36) en bedieningsgemak (v32) als variabelen toegevoegd aan de factor blootstelling, daarmee resulterend in 9 blootstellingvariabelen. Eveneens op verzoek zijn de variabelen tevredenheid met ventilatie in vorige woning (v50) en tevredenheid met verwarming in vorige woning (v61) toegevoegd aan het blok effect, daarmee resulterend in vier effectvariabelen. Hieronder geeft tabel 1 een overzicht van de variabelen die resulteren na schaalconstructie en zijn gebruikt in de regressie analyses. Multipele regressie analyse Door middel van multipele regressie analyse zijn de relaties tussen de factoren geanalyseerd. Voor zes deelmodellen binnen het hiervoor gepresenteerde analysemodel (figuur 2) is stapsgewijs bekeken of en hoe de variabelen binnen de drie factoren in relatie staan tot elkaar. De volgende deelmodellen zijn onderscheiden: Relatie tussen X en Y via Z Deelmodel 1. Deelmodel 2. Deelmodel 3. Deelmodel 4. Deelmodel 5. Deelmodel 6. bron blootstelling perceptie blootstelling blootstelling bron perceptie effect gevolg gevolg perceptie gevolg blootstelling perceptie effect perceptie gevolg blootstelling Afhankelijk van het meetniveau van de afhankelijke variabele is logistische regressie (dichotoom) of lineaire regressie (ordinaal, interval) toegepast. De variabelen zijn bloksgewijs in het model ingevoerd. Als eerste blok zijn achtergrondkenmerken ingevoerd om hun mogelijke zelfstandige invloed te verdisconteren. Daarna is de

11 TNO-rapport / 39 groepsvariabele (type ventilatiesysteem: 1= balansventilatie, 0 = standaard mechanische ventilatie) ingevoerd. Door de groepsvariabele type ventilatiesysteem in elke regressie analyse te stoppen is inzicht verkregen in de vraag of er verschil is in gezondheid en tevredenheid tussen woningen met en zonder balansventilatie. Al de in deze eerste twee stappen ingevoerde variabelen zijn ook opgenomen bij de volgende stappen, ongeacht de significantie van hun bijdrage. Tabel 1. Gebruikte variabelen in regressie analyses Nr Label Variabele naam Klassen ACHTERGRONDVARIABELEN 1 leeftijd leeftijd continu 2 geslacht geslacht 0=man, 1=vrouw 3 opleidingsniveau (laag-midden-hoog) opleiding 1=lo/lbo/mavo 2=mbo/havo/vwo/hbs, 3=hbo/wo/univ 4 huur of koopwoning huurkoop 0=koop, 1=huur 5 land van herkomst herkomst 0=Nederland, 1=elders 6 woningtype (hoogbouw-laagbouw) flat 0=laagbouw, 1=flat GROEPSVARIABELE type ventilatiesysteem GROEP 0=standaard mechanische ventilatie, 1=balansventilatie BRON 1 bewoningsintensiteit INTENS interval (0,1) 2 vervuilend kook/stooksysteem SYSTEMEN 0=nee, 1=ja 3 luchtverwarming LUCHT 0=nee, 1=ja 4 badkamerdeur open of op kier BADKAMER 0=nee, 1=ja 5 aantal rokers in de woning ROKEN interval (0, 3) BLOOTSTELLING 1 gebruik van klimaatapparatuur APPARAAT 0=nee, 1=ja 2 open keuken OPENKEUK 0=nee, 1=ja 3 afzuigkap in keuken AFZUIG 0=nee, 1=ja 4 stand mechanische ventilatie STAND 0=uit, 1=laag, 2=midden, 3=hoog 5 gebruik ventilatieroosters ROOSTERS 1=nooit, 2=<1 uur,.., 5=8-16 uur, 6=bijna altijd 6 gebruik ramen RAAM 1=nooit, 2=<1 uur,.., 5=8-16 uur, 6=bijna altijd 7 verandering ventilatie in diverse situaties VERANDER 0=nee, 1=ja 8 bedieningsgemak ventilatiesysteem GEMAK 0=nee, 1=ja 9 informatie over ventilatiesysteem INFORMAT -1= onvoldoende, 0=matig, 1=voldoende PERCEPTIE 1 hinder door geuren van buiten GEUREXT 0=nooit, 1=soms, 2=vaak, 3=altijd 2 geluidhinder door ventilatiesysteem GELUID 0=nee, 1=ja 3 vochtproblemen VOCHT 0=nooit, 1=soms, 2=vaak, 3=altijd 4 overige binnenmilieuproblemen NADELEN 0=nooit, 1=soms, 2=vaak, 3=altijd 5 minder ventileren dan gewenst VENTMIN 0=nee, 1=ja 6 te warm in de woning TEWARM 0=nee, 1=ja 7 temperatuurverschillen hoofd-voeten TEMPVERS 0=nee, 1=ja 8 tocht mechanische luchttoevoer TOCHT 0=nooit, 1=soms, 2=vaak, 3=altijd EFFECT 1 tevredenheid over ventilatie VENTILAT -3=zeer ontevreden, -1=ontevreden, 1=tevreden, 3=zeer tevreden 2 tevredenheid over woning WONING -3=zeer ontevreden, -1=ontevreden, 1=tevreden, 3=zeer tevreden 3 tevredenheid met ventilatie in huidige VENT_VW -1= minder, 0=gelijk, 1=meer woning vergeleken met vorige woning 4 tevredenheid met verwarming in huidige VERW_VW -1= minder, 0=gelijk, 1=meer woning vergeleken met vorige woning GEVOLG 1 gezondheidsklachten KLACHTEN 0=geen klachten, 1=wel klachten 2 toeschrijven van gezondheidsklachten WONINGKL 0=nee, 1=ja aan de woning 3 CARA diagnose (en medicatie) CARA 0=nee, 1=ja

12 TNO-rapport / 39 In de volgende twee blokken zijn de X-variabelen en, na verwijdering van de niet significante X-variabelen, de Z-variabelen ingevoerd. In het laatste blok zijn, na verwijdering van de niet-significante X- of Z- variabelen de wel significante (X- en/of Z-) variabelen en de bijbehorende interactietermen met ventilatietype ingevoerd. Indien een interactieterm significant is gebleken, zijn in het uiteindelijk gepresenteerde model zowel de interactieterm als de hoofdeffecten opgenomen. De toetsing op significantie van de relaties is bij logistische regressie verricht door toetsing van de verandering in Chi 2, bij lineaire regressie de verandering in R 2. Voor beide grootheden is als criterium voor significantie aangehouden dat de kans dat gevonden verandering aan toeval te wijten is, kleiner is dan Onderzoeksgroep Het gebruikte databestand bestaat uit vragenlijstgegevens van 347 respondenten woonachtig in balansgeventileerde woningen en 350 respondenten uit woningen met SMV. In het vervolg wordt kortweg gesproken over deze categorieën respondenten als de balansgroep en de SMV-groep. Opgemerkt moet worden dat er mogelijk nog bestandsvervuiling bestaat ten aanzien van deze indeling naar ventilatietype, maar de omvang daarvan is niet te kwantificeren. Deze mogelijke vervuiling blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ruim 10% van respondenten uit de SMV-groep beantwoord tocht uit mechanische toevoer te ervaren, terwijl bij dit ventilatietype geen sprake is van mechanische luchttoevoer. Van deze 697 respondenten voldoen 668 respondenten (324 uit de balansgroep en 344 uit de SMV-groep) aan de inclusiecriteria: bouwjaar ( ) en informatie over het woningtype. Een aantal woningen is gebouwd in de tachtiger jaren (n=4; allen SMV) of in de negentiger jaren vóór 1996 (n=14; 13 balans, 1 SMV); in een aantal gevallen is bouwjaar onbekend (n=7). Informatie over woningtype ten behoeve van onderscheid van flatwoningen is in vier gevallen onbekend. Omdat het afwijken van inclusiecriteria relatief kleine aantallen betreft en op voorhand is ingeschat dat binnen de genoemde marge bouwjaar en woningtype niet wezenlijk van invloed zullen zijn voor het onderzoek, zijn deze respondenten in de analyses gehouden en is gewerkt met het totale aangeleverde respondentenbestand. Achteraf is gecontroleerd in hoeverre er voor bouwperiode (vóór 1996 versus vanaf 1996) samenhang is gevonden met de verklaarde variabelen. Waar een invloed is gevonden is dit beschreven in paragraaf 4.7. In tabel 2 volgt de verdeling van de steekproef naar demografische en woningkenmerken. De bewoners van balansgeventileerde woningen zijn in vergelijking tot de SMV groep gemiddeld wat ouder, vaker van het mannelijk geslacht, hebben een lager opleidingsniveau en zijn vaker van Nederlandse komaf (inclusief Suriname en Nederlandse Antillen). Overigens wordt de variabele leeftijd in de regressie analyses als continue variabele meegenomen. De balansgeventileerde woningen zijn relatief wat minder jong dan de standaard geventileerde woningen: eenderde stamt uit terwijl de woningen met standaard mechanische ventilatie voornamelijk zijn opgeleverd vanaf Tevens blijkt de balansgroep relatief meer in huurwoningen te wonen. De helft van de balansgeventileerde woningen is laagbouw ten opzichte van tweederde van de woningen met standaard mechanische ventilatie.

13 TNO-rapport / 39 Tabel 2. Verdeling (percentages) naar demografische en woninggerelateerde kenmerken. Leeftijd is in de analyses in jaren ingevoerd en daar niet verder samengevoegd. Type ventilatiesysteem DEMOGRAFISCHE KENMERKEN BALANS SMV Totaal leeftijdsklasse t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder geslacht man vrouw opleidingsniveau laag midden hoog land van herkomst Nederland elders WONINGGERELATEERDE KENMERKEN koop/huur koopwoning huurwoning woningtype laagbouw flat opleveringsjaar woning

14 TNO-rapport / 39 4 Resultaten De resultaten van schaalreductie zijn beschreven in bijlage B. De resulterende constructvariabelen en de overgebleven oorspronkelijke variabelen zijn gebruikt in de regressie analyses. De regressie variabelen en de achtergrondvariabelen zijn weergegeven in tabel 1. In bijlage C zijn de tabellen opgenomen met de verdeling van de regressie variabelen over de beide onderzoeksgroepen (balansgroep versus SMV-groep). In afzonderlijke paragrafen zijn hieronder per deelmodel de bevindingen gepresenteerd. Het onderzoeksmodel wordt telkens schematisch weergegeven met daarin het betreffende deelmodel vet weergegeven. Het resultaat van de regressie analyses is in een tabel per deelmodel weergegeven met in de kolommen de afhankelijke variabelen en in de rijen de verklarende variabelen van het eindmodel. Van de achtergrondvariabelen en de groepsvariabele zijn steeds alle regressiecoëfficiënten vermeld, al dan niet significant. Van de X-, de Z- en de interactievariabelen zijn alleen de significante coëfficiënten vermeld, met de aanduiding * voor significantieniveau <5% en de aanduiding ** voor significantieniveau < 1%. Een coëfficiënt [weergegeven tussen rechte haken] was in een eerdere stap als hoofdeffect significant, maar de interactieterm heeft de significantie ervan overgenomen. Met een omkaderde cel wordt weergegeven dat significantie van betreffende X-variabele is verdwenen bij het toevoegen van Z-variabelen, en dat daarom sprake is van een indirecte samenhang. De vermelde uitkomsten van lineaire regressie analyses zijn gestandaardiseerde B s (Bèta s β) en van logistische regressiemodellen de kansverhoudingen (exp B) ofwel odds ratio s. De beta s geven de richting van de samenhang van variabelen weer, dus een positieve waarde staat voor een positieve samenhang, een negatieve waarde voor een negatieve samenhang. In geval van odd ratio s is de centrale waarde niet nul maar 1, daarom geeft een getal boven 1 een positieve samenhang weer, een getal onder 1 een negatieve samenhang. Onderaan in de tabel wordt voor lineaire modellen R² change en voor logistische modellen Chi 2 change vermeld voor elk blok variabelen en voor het model als geheel. Deze grootheden geven een indicatie van de toegevoegde verklaringskracht van elk blok van variabelen in het regressiemodel. Alleen voor logistische modellen is eventuele significantie van het totale model beschikbaar en weergegeven. In een beschrijving van de bevindingen bij elke tabel wordt ook verslag gedaan van de resultaten bij de tussenstappen. Interessant daarin zijn vooral de variabelen die eerst significant bijdroegen en dat niet meer doen na toevoeging van extra variabelen. Als dat zo is, kan dat betekenen dat de extra toegevoegde variabelen intermediëren tussen de variabelen die eerst significant bijdroegen en het effect. Het laatste onderdeel van elke paragraaf is een bespreking van de resultaten. De lezer die minder geïnteresseerd is in de details van de analyses, kan zich daartoe beperken. 4.1 Deelmodel 1 Onderzocht is in hoeverre perceptievariabelen verklaard worden uit bronvariabelen en blootstellingvariabelen (zie figuur 3). Er zijn 8 afhankelijke perceptievariabelen waarvoor deze analyse is uitgevoerd.

15 TNO-rapport / 39 Figuur 3. Deelmodel 1 BRON (X) BLOOTSTELLING (Z) MODERATOR VARIABELEN PERCEPTIE (Y) GEVOLG EFFECT Beschrijving van stapsgewijze veranderingen Model 1 (hinder door geuren van buiten): Van de toegevoegde X-variabelen is de bijdrage van ROKEN significant. Indien de Z-variabelen worden toegevoegd verdwijnt dit effect. Van de toegevoegde Z-variabelen zijn de bijdragen van RAAM en VERANDER significant. Na toevoeging van de interactie-effecten van RAAM en VERANDER met de groepsvariabele (type ventilatiesysteem) verdwijnt het hoofdeffect RAAM en blijft het interactie-effect (GROEP-RAAM) met ventilatietype. De Z- variabele VERANDER blijft significant bijdragen, de interactieterm niet. Met het opnemen van de interactieterm GROEP-RAAM in het model verdwijnt de significante bijdrage van het ventilatiesysteem. Model 2 (geluidhinder door ventilatiesysteem): Van de toegevoegde X-variabelen is er geen enkele significant. Van de toegevoegde Z-variabelen is en blijft INFORMAT significant, ook na toevoegen van de interactieterm. Ventilatietype heeft geen significante bijdrage in het model. Model 3 (vochtproblemen): De bijdragen van de toegevoegde X-variabelen zijn niet significant. Van de toegevoegde Z-variabelen is APPARAAT significant. Interactietermen van APPARAAT met de achtergondvariabelen hebben geen significante bijdrage. De bijdrage van ventilatiesysteem is nog net significant. Model 4 (overige binnenmilieuproblemen): Van de toegevoegde X variabelen hebben BADKAMER en ROKEN een significante bijdrage. Van de Z-variabelen hebben bovendien RAAM, VERANDER en INFORMAT een significante bijdrage. Na toevoeging van interactietermen blijven genoemde hoofdeffecten significant, de interactietermen zijn dat echter niet. De bijdrage van ventilatiesysteem is in alle stappen significant. Model 5 (minder ventileren dan gewenst): Van toegevoegde X-variabelen is ROKEN significant. Na toevoeging van Z-variabelen zijn GEMAK en INFORMAT significant en verdwijnt het effect van ROKEN. Toevoegen van interactietermen maakt geen verschil. De bijdrage van ventilatiesysteem is aanvankelijk in alle stappen significant, maar uiteindelijk in het definitieve model niet meer.

16 TNO-rapport / 39 Tabel 3. Deelmodel 1: resultaten van lineaire en logistische regressieanalyses (*:significantieniveau <5%, **:significantieniveau < 1%). Alleen statistisch significante bijdragen van de X- en de Z-variabelen zijn vermeld. De variabelen zijn hiervoor omschreven in tabel 1. Modellen 1,3,4 en 8 zijn lineaire regressiemodellen, de vermelde getallen zijn gestandaardiseerde B s (Bèta s). Modellen 2,5,6 en 7 zijn logistische regressiemodellen, de vermelde getallen zijn de kansverhoudingen, of odds ratio s. Bij lineaire modellen wordt R 2 -change vermeld, bij logistische modellen Chi 2 change. Omkaderde cellen geven aan dat die variabelen in een eerdere stap wel significant waren. Een regressiecoëfficiënt tussen vierkante haken betekent dat de significantie ervan is overgenomen door de interactieterm met ventilatietype in het model. DEELMODEL 1 Model 1 Model2 Model3 Model4 Model5 Model6 Model7 Model8 Achtergrond variabelen N=582 N=433 N=585 N=432 N=434 N=655 N=486 N=435 Geurextern Geluid Vocht Nadelen Ventmin Te warm Tempvers Tocht Geslacht * Leeftijd * * * Opleiding * ** * Huurkoop ** 0, * ** Herkomst * ** Flat Groepsvariabele Type ventilatie ** * * ** X-variabelen INTENS SYSTEMEN LUCHT BADKAMER ** ROKEN ** Z-variabelen APPARAAT ** OPENKEUK AFZUIG STAND ROOSTERS RAAM [ ] * VERANDER ** ** ** GEMAK ** INFORMAT ** ** ** * ** Interactie GROEP-RAAM * Verklaarde variantie R 2 Chi 2 R 2 R 2 Chi 2 Chi 2 Chi 2 R 2 Achtergrondvariabel ** ** Groepsvariabele * * ** * * ** X-variabelen ** * Z-variabelen ** ** ** ** ** * ** Interactie * Totale model ** ** ** *

17 TNO-rapport / 39 Model 6 (te warm in de woning): Toevoeging van de X-variabelen levert een significante bijdrage op voor INTENS, maar nadat de Z-variabelen worden toegevoegd is geen van de X en Z variabelen meer significant. Type ventilatie heeft een significante bijdrage. Model 7 (temperatuurverschillen ter hoogte van hoofd en voeten): Geen van de X- variabelen leveren een significante bijdrage. Van de Z-variabelen heeft INFORMAT een significante bijdrage. Ventilatiesysteem heeft in beide stappen een significante bijdrage. Model 8 (tocht van mechanische luchttoevoer): Geen van de X-variabelen geeft een significante bijdrage. Van de Z-variabelen hebben VERANDER en INFORMAT een significante bijdrage. Toevoegen van de interactietermen verandert niets hieraan. Ventilatiesysteem is in alle stappen significant. Bespreking uitkomsten deelmodel 1 BRON BLOOTSTELLING PERCEPTIE Balansventilatie heeft in één enkel geval een gunstige invloed op de gepercipieerde problemen, namelijk er wordt bij balansventilatie minder last ondervonden van temperatuurverschillen tussen hoofd en voeten. Het hebben van balansventilatie in plaats van standaard mechanische ventilatie heeft meestal ofwel geen significante invloed op de perceptievariabelen, ofwel het heeft meer subjectieve problemen tot gevolg. Dit laatste, een verhoogd aantal gepercipieerde problemen bij balansventilatie, wordt gevonden voor te warm in de woning, tocht door mechanische luchttoevoer en overige binnenmilieu klachten. Deze overige binnenmilieu klachten hebben betrekking op te droge lucht, stoffigheid, tocht uit ventilatieroosters of ramen en geelverkleuring van de luchttoevoerkanalen. Balansventilatie hangt ook samen met meer hinder van geuren van buiten wanneer men meer ventileert via ramen. De gepercipieerde problemen worden in twee gevallen direct beïnvloed door bronvariabelen: de open badkamerdeur en roken in huis blijken invloed te hebben op de gepercipieerde overige binnenmilieuproblemen. In enkele gevallen lijkt er sprake van een indirecte invloed van bronvariabelen op perceptievariabelen. Dit is het geval met het aantal rokers in de woning dat een invloed heeft op hinder door geuren van buiten. Deze invloed verdwijnt als het gebruik van ramen en verandering van ventilatie in bijzondere situaties in aanmerking genomen wordt. Ook heeft het aantal rokers in de woning invloed op het minder ventileren dan gewenst, welke verdwijnt als het bedieningsgemak van en informatie over het ventilatiesysteem in aanmerking wordt genomen. Van de blootstellingvariabelen gaat verandering van ventilatie in bijzondere situaties gepaard met meer hinder door geuren van buiten, met meer hinder van tocht van mechanische luchttoevoer en met een frequentere perceptie van overige binnenmilieu klachten. Verder gaat het gebruik van klimaatapparatuur samen met minder frequent voorkomen van vochtproblemen, gaat het gebruik van ramen samen met overige binnenmilieu problemen, en hangt bedieningsgemak van het ventilatiesysteem samen met het minder voorkomen van minder ventileren dan gewenst. Ten slotte hangt voldoende informatie over het ventilatiesysteem samen met het minder vaak voorkomen van tocht van mechanische luchttoevoer en overige binnenmilieu problemen en met het meer voorkomen van hinder door ventilatiegeluiden, minder

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI

Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI Cahier 2008-5 Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI Voorstudie in het kader van het onderzoek Benchmark Gevangeniswezen T. Molleman m.m.v. M.J. van

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie